Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål"

Transkript

1 Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för privata verksamheter som bedriver personlig assistans. att representera medlemmarna gentemot myndigheter och andra organisationer att synliggöra och främjar privata företag som bedriver personlig assistans, ge stöd till medl emsföretagen, samt medverkar till kvalitetsutveckling och kompetensutveckling bland med lemsföretagen. att verksamheterna inom föreningen arbetar efter goda etiska värderingar i enlighet med FN:s standardregler. Se separat policydokument. Föreningen har sitt säte i Vansbro kommun. Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 2 Säte 3 Verksamhets- och räkenskapsår 4 Medlemskap Till medlem, efter styrelsens godkännande, kan antas företag, organisation eller enskild firma som yrkesmässigt bedriver personlig assistans. Ansökan skall vara skriftlig. Grundläggande krav för medlemskap: Tecknat kollektivavtal för anställd personal. Verksamheten bedrivs enl. gällande lagstiftning och i enlighet med myndighetsbeslut. 5 Föreningens organisation Föreningen är en politisk-religiös obunden ideell förening och dess beslutande organ är årsstämman och föreningsstyrelsen.

2 6 Årsstämma Årsstämma hålls en gång årligen och senast under mars månad på den ort styrelsen bestämmer. Styrelsen skall minst en månad före stämman till medlemmarna skicka skriftlig kallelse med före dragningslista. Motioner till ordinarie årsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 2. VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 3. VAL AV TVÅ (2) JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE ATT JÄMTE ORDFÖ RANDE JUSTERA FÖRT PROTOKOLL 4. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 5. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN UTLYST 6. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH EKONOMISKA REDOVISNING 7. REVISORERNAS BERÄTTELSE 8. FRÅGA OM DISPOSITION AV TILLGÄNGLIGA MEDEL SAMT FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING 9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 10. FRÅGA OM FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER SAMT ARVODE TILL FÖRENINGS ORDFÖRANDEN, STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER 11. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR KOM MANDE VERKSAMHETSÅR 12. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ ETT ÅR 13. VAL AV FYRA (4) OCH MAXIMALT SEX (6) STYRELSEMEDLEMMAR 14. VAL AV TVÅ(2) STYRELSESUPPLEANTER 15. VAL AV TVÅ (2) REVISORER VARAV MINST EN (1) GODKÄND. 16. VAL AV REVISORSSUPPLEANT 17. VAL AV VALBEREDNING, BESTÅENDE AV TRE (3) LEDAMÖTER UNDER ETT (1) ÅR SOM INOM SIG VÄLJER SAMMANKALLANDE 18. FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN 19. MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA 20. ÖVRIGA ÄRENDEN 21. STÄMMAN AVSLUTAS Extra stämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller det för uppgivet ändamål påkallas av minst en tiondel av medlemmarna eller av föreningens revisorer. Där bör endast förekomma ärenden som föranlett stämmans sammankallande. Kallelse till extra stämma sker som vid ordinarie stämma, sty relsen kan dock i brådskande fall sammankalla utan iakttagande av vad i första stycket stadgas om tidsfrist.

3 7 Rösträtt vid stämmor Vid årsstämma har varje medlem en röst. Medlem kan utöva sin rösträtt genom befullmäktigat om bud, som skall vara medlem i förbundet. Dock får ombud inte utöva rösträtt för mer än en medlem utöver egen verksamhet. Alla ärenden skall avgöras genom öppen omröstning. Dock skall sluten omröstning gälla då votering begärts vid personval och i övrigt om röstberättigad på stämman så begär. Som stämmans beslut gäl ler den mening, som fått högst röstetal. Vid lika antal röster skiljer lotten vid personval och i övriga f rågor har ordförande utslagsröst. 8 Styrelsen Föreningens angelägenheter verkställs, förutom av årsstämman, av en styrelse bestående av lägst 5 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter. Vid årsstämma väljs, för tiden intill nästa respektive den därpå kommande årsstämman, ordförande för ett år och styrelsen i övrigt för en period av två år, på så sätt att varje år väljs halva antalet ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och inom sig kassaförvaltare och sekreterare. Ordförande och vice ordförande är behöriga att utåt representera föreningen i de fall, då inte repre sentationsrätten överlåtits åt annan. Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande inklusive suppleanter som ersatt ordina rie ledamöter. 9 Styrelsens uppgifter Styrelsen svarar för och utövar ledningen av föreningens angelägenheter, verkställer beslut som fattas av årsstämman samt ansvarar för organisationen av föreningens verksamhet. Styrelsen skall mellan årsstämmorna informera medlemmarna angående föreningens verksamhet. Styrelsen svarar för att föreningens medelsförvaltning sker på ett godtagbart sätt och att redovisningen sker i enlighet med god redovisningssed. Där stadgarna inte annat föranleder företräder styrelsen förbundet. Till årsstämma skall styrelsen utarbeta berättelse över föreningens verksamhet under närmast föregå ende kalenderår. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka justeras av ordförande eller dennes ställföreträdare samt den ledamot styrelsen utser. Styrelsen beslutar om anslutning till organisationer som har intressegemenskap med föreningen. 10 Föreningsordförande Ordförande ansvarar för att styrelsesammanträden hålls då så erfordras dock minst fyra (4) per år. Framställer styrelseledamot begäran om sammankallande av styrelsen, skall hans begäran bifallas om ytterligare minst hälften av ledamöterna finner framställningen befogad.

4 11 Firma och firmateckning Föreningens firma är Privata Assistansanordnares Riksorganisation Styrelsen beslutar vilka som skall teckna föreningens firma. 12 Revision Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av valda revisorer, varav en skall vara godkänd, vilka årligen utses av årsstämman. Revisorerna skall vid årsstämma avge revisionsberät telse och förslag rörande fastställande av balansräkning. 13 Avgifter Medlem är skyldig att betala medlemsavgift till föreningen. Avgiften fastställs av årsstämman på för slag av styrelsen. Medlem som inte betalar debiterad avgift inom föreskriven tid, får inte utöva röst rätt vid föreningens stämmor. 14 Nätverk Då så är lämpligt kan nätverk inom föreningen bildas med föreningens namn med tillägg av identi tetsnamn. Nätverket är skyldigt att informera och upplysa föreningsstyrelsen om sin verksamhet. Nätverk får inte motverka föreningens mål och inriktning. 15 Uppsägning av medlemskap Utträde ur föreningen sker vid utgången av innevarande kalenderår om skriftlig anmälan därom skett till styrelsen senast tre månader före årsskiftet. Styrelsen kan om särskilda skäl finns medge utträde inom kortare tid. 16 Uteslutning Medlem bör uteslutas 1. Om fastställd avgift inte betalas inom föreskriven tid trots anmodan 2. Om medlem motarbetar föreningens intressen eller vållar föreningen skada 3. Uppenbart bryter mot gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut Medlem som uteslutits äger rätt att ansöka om återinträde i föreningen. Utesluten medlem är skyldig att erlägga avgift enligt vad som anges under punkt 13 Innan styrelsen kan fatta ett definitivt beslut skall medlemmen ges tillfälle att för styrelsen yttra sig i frågan

5 Medlem är pliktig att efterkomma anmaning att avge svaromål samt att, om så påkallas, härför per sonligen infinna sig inför styrelsen 17 Ändring av stadgar För ändring av stadgar fordras att beslutet fattas av minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar vid två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie årsstämma. 18 Hedersmedlem Årsstämman har rätt att till hedersordförande eller hedersmedlem utse tidigare medlem eller person, som genom särskilda insatser främjat föreningens verksamhet 19 Upplösning För upplösning av föreningen fordras att beslutet fattas av minst tre fjärdedelar av närvarande med lemmar vid två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie årsstämma. Upplöses föreningen skall dess tillgångar fördelas blad medlemsföretagen i förhållande till senast erlagd avgift såvida årsstämman inte fattar annat beslut.

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer