Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING"

Transkript

1 Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIFRÅGOR Luft/vatten och pellets I det här numret presenteras några alternativa energilösningar: Luft-vatten respektive pellets. Patrik Bergman har installerat en luftvärmepump, som han har kopplat ihop med befintlig panna, och Håkan Sjöström har installerat en pelletspanna för eldning med pellets i stället för olja. Sid. 3 och 8 RTF:s årsmöte 2007 Den 13 februari hölls RTF:s årsmöte i Vällingbyskolans lilla matsal. Åsa Gatter valdes till ny sekreterare och Peter Ström till ny ledamot. Sid. 6 Verksamhetsberättelse och utdrag ur årsmötesprotokollet. Sid. 6 7 Pelletsbrännare med skruv som hämtar pellets från behållaren. Sätt upp fågelholkar! Läs mer på sista sidan! Julgransplundringen Mittuppslaget Glad Påsk!

2 Ordföranden har ordet Vi har haft en ovanligt kort vinter där jag själv bara hann med längdåkning en gång men jag får njuta i minnet av den gången. Nu verkar våren vara på väg med stormsteg och ljuset som livar upp är åter. Talgoxar är rejält igång och tampas med bl.a. trastarnas sång, härligt. I år är det första gången vi har verksamhetsår som kalenderår och det känns rätt att komma i fas. Der är en klar ökning av medlemmar som via mail hör av sig med synpunkter vilket är inspirerande för oss i styrelsen. En systematik jag ser en möjlighet att driva är den att fler blir engagerade, inte nödvändighetsvis genom att vara med i styrelsen utan på grund av intresse eller kunskap inom ett angeläget område. Tillkomsten av hemsidan är ett bra exempel. Julgransplundringen var som vanligt välbesökt, festlig och lokalen i Trappan fungerade mycket bra. Barnen lyfte verkligen stämningen. De gemensamma festerna har ett stort värde för föreningen och tillhörighetskänslan där vi kan vara stolta över vårt område som trivsamt och attraktivt att bo i. Årsmötet avhölls i Vällingbyskolan med ett trettiotal deltagare. Det är mycket glädjande att hälsa Peter Ström (ledamot ett år) och Åsa Gatter (sekreterare två år) välkomna till styrelsen likaledes att Inge Berg fortsätter i valberedningen och ansvarig för innehållet i RTF-bladet. Vi hade besök av Fortum som på ett sakligt sätt beskrev sin energilösning. Radhusen på Solleftegatan kommer redan i vår att få fjärrvärme från flerbostadshusen mitt emot. Om fler vill ansluta sig blir det via ledning över Råckstavägen från Beckombergaområdet. På styrelsens första möte och på årsmötet lade vi som förslag att fortsätta arbeta efter den arbetsplan vi haft under Vi kommer med kraft att fortsätta med dessa huvudteman under 2007, områdena Trafik/Nybyggnad, Teknik/Information, Energi. En inriktning som vi också ska driva är gentemot Hässelby/Vällingby stadsdelsförvalting bla. vilka planer som finns för gallring av grönska, väg- park- underhåll. Styrelsen kommer att återkomma i kommande nummer hur vi ska agera utifrån beslutet att stödja motionen angående parkering/ev. städdagar inom området. Också glädjande är att ekonomin är god och i ordning. Det möjliggör bl.a. att hela tiden förnya och förbättra utlåningsmaterialet för medlemmarna. Rune Modig RTF-bladet 1/07 Utkommer 4 gånger per år. Utgivare: Inge Berg Redaktionskommitté: Inge Berg, Gert Ström, Vällingby Tryckeri 2007 Råcksta Trädgårdsstads Förening styrelsen 2007 Ordförande Rune Modig, Medelpadsgatan 5, Vällingby Tel , Kassör Christina Svärd, Backlöksvägen 109, Hässelby Tel , Sekreterare Åsa Gatter, Medelpadsgatan 9, Vällingby Tel , RTF hemsida: Ledamöter Ann-Louise Lind, Brunflog. 44, Vällingby. Tel , Eva Nehl, Brunflogatan 13, Vällingby. Tel , Peter Ström, Oviksgatan 2, Vällingby. Tel , Revisorer Anna-Carin Lantz, Brunflogatan 7, Vällingby. Tel Peter Lind, Brunflogatan 44, Vällingby. Tel Materiel- Magnus Holmsten, Oviksgatan 25, Vällingby. förvaltare Tel eller Valbered- Inge Berg, Medelpadsgatan 39, Vällingby. Tel , ning Olof Ekman, Tunnlandsvägen 91, Bromma. Tel

3 ENERGIFRÅGOR I förra numret lovade vi att presentera några alternativa energilösningar: Luft-vatten, pellets och bergvärme. Med anledning av FORTUMs presentation av fjärrvärme vid årsmötet, där en jämförande diskussion fördes rörande berg- och fjärrvärme återkommer vi med båda energilösningarna i nästa nummer och en grundligare analys. Värmepumpsinstallation tillsammans med befintlig kombipanna En vanlig, enkel lösning för hus med direktverkande el är att installera luft/luft-aggregat, som utvinner energi ur uteluften och cirkulerar rumsluften genom ett värmeaggregat. För hus med vattenburen värme kan motsvarande lösning appliceras på vattensystemet. Patrik Bergman beskriver här hur han löst energibehovet för huset. Vi har i sommar installerat en värmepump, Luft-Vatten. Den tar värmen från luften och värmer huset och tappvarmvattnet genom det ursprungliga vattenburna värmesystemet. I installationen ingick även en varmvattenberedare för att säkerställa att tappvarmvattnet når minst 65 grader (legionellabakterier kan uppstå i varmvattensystem med för låga temperaturer.) Vi valde bort Luft-Luft värmepump då den inte är ett bra alternativ för oss. Det är billig uppvärmning men kräver ett modernt värmesystem för övrigt, som kan kompensera för att värmepumpsvärmen bara kommer från en källa. Den avger dessutom både ljud och luftdrag. Dessutom värmer den inte varmvattnet. En fördel med denna typ av värmepump är att den kan ge kyla på sommaren men det påverkar elräkningen negativt. Efter att vi gjort en del kalkyler kom vi fram till att om vi installerade en Luft-Vatten till vår befintliga anläggning kunde vi göra det med en payoff på 3,5 4 år. I kalkylen räknade vi med ett oljepris på : /m 3, ett elpris på 1: kw/h och en investering på : De flesta värmepumpsinstallatörer vill gärna skrota befintligt anläggning och installera en helt ny, dvs. värmepump & ny panna. Men vi valde att behålla den gamla pannan. Kalkylen bygger på spekulationer kring framtida utveckling av oljepriser, elpriser mm. Vi valde därför att ha vår kombi panna kvar. Den kan värma huset med olja, el och värmepump. Pannan kan lätt konverteras till pellets. Troligtvis kommer vårt vanligaste driftläge att vara värmepump med tillskott av olja då det blir kallt. Resultatet blev: En helautomatisk anläggning, förutom omkoppling av sommar/vinter som vi måste göra två ggr/år. Bergvärmepumpen gav, enligt vår uppfattning, för lång payoff. En bergvärmeinstallation ger dock mer utrymme då både pannan och oljetanken tas bort och ersätts med ett rent litet skåp. Utveckling av nya värmepumpar går fort och idag finns det värmepumpar som inte behöver något energitillskott. Detta var min syn och erfarenhet av värmepumpar och uppvärmning. Om ett år eller två kan jag redovisa besparingarna och jämföra med de förväntade. Patrik Bergman Medelpadsgatan Bra länkar 3

4 Julgransplundringen Bilder: Inge Berg Årets traditionella julgransplundring ägde rum i Trappan, Lionsalen. Förra årets fest hölls i den mindre salen, en trappa upp, som visade sig vara i minsta laget. Nu kunde Spånga folkdansgille få en egen scen för sina musikanter och golvet lämnas till granen och alla dansande. Det var en lyckad plundring med alla ingredienser, dans, saft och bulle, fiskdamm för de minsta, lotterier och granutkastning. Någon blev trött, men ändå nöjd av allt dansande, stojande och glammande. Årets bilder ger syn för sägen! 4

5 5

6 Verksamhetsberättelse 2006 Möten Årsmöte 2006 hölls den16/3 i Vällingbyskolans lilla matsal med ca 35 deltagare. Martin Saar, energirådgivare och projektledare för miljöförvaltningen berättade om de viktigaste områdena att tänka på vad gäller hushållets energianvändning. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Verksamhet Styrelsen har ordnat två fester. Augustifesten som i barnavdelningen var mycket välbesökt med ca 85 deltagare där ett mycket uppskattat inslag var besök av brandkåren i Vällingby. Med stegbil som vi alla erbjöds att komma upp med ovanför trädkronorna gavs verkligen en svindlande upplevelse. Nästa avdelning var för de äldre. Där behövdes ingen stegbil! Julfesten uppe i Trappan var också välbesökt; den hyrda lokalen kunde knappt rymma alla glada och förhoppningsfyllda barnen. Grannsamverkan. 9/5 hade närpolisen i Västerort på biografen Prisma en orientering där det bl.a. gicks igenom inbrottsmönster, tips för att skydda sig, grannsamverkans grunder m.m. Månatlig resumé från närpolisen vad gäller inbrott med medföljande tips att tänka på för att minska risken för stöld. Lågtröskelboendet vid Råcksta sjukhem. Rune och Eva träffade föreståndaren och intervjun finns redovisad i nr 3 av RTF-bladet. ARBETSPLAN Trafik/nybyggnad: Under året har mycket fokus legat på ev. nybyggnation vid korsningen Solleftegatan/Nordingrågatan av Wallenstam, av 2 åtta våningars hus som i hög grad skulle påverka de boende i radhusen på Solleftegatan. Föreningen antog på årsmötet sitt stöd för de boendes arbete mot dessa planer och representanter för styrelsen deltog i ett mycket välbesökt plansamråd 26/4. De boende har själva agerat gemensamt på ett föredömligt sätt och inget beslut om byggnation har fattats under Artiklar finns i både nummer 1 och 2 av RTF-bladet. Annan byggnation som vi bevakat är bygget vid Råcksta sjukhem där vi tillsammans med berörda boende i slutet av Brunflogatan träffat byggherren vilket resulterat i att husen blir två våningar? lägre än planerat och inte i lika hög grad påverkar omgivningen. Föreningen deltog 9/3 i möte på Stockholms stads infrastrukturkontor om trafiksituation idag och vad vi ser för risker i framtiden med kraftigt ökade trafik runt och igenom vårt område Nya i styrelsen Åsa Gatter Sekreterare Peter Ström Ledamot Resultat: Svårt att tydligt utvärdera, men genom möten och skrivelser har vi synliggjort att det finns ett stort engagemang bland medlemmarna gällande trafik/nybyggnation visavi myndigheter och byggföretag. Teknik: Hemsidan är etablerad och arbete pågår hela tiden med fortsatt utveckling. Kontakt med ComHem har resulterat i att det för närvarande inte verkar aktuellt med satsning på området det förefaller ej försvarbart ur kostnadshänseende. Vi fortsätter bevakningen. Resultat: Uppnått men arbetet fortsätter. Energi: Reportage om olika energislag har varit ett inslag och bevakats under året i form av reportage, bl.a. deltagande i energirådgivningsmöte 7/11 som miljöförvaltningen ordnat. Resultat: Delvis uppnått med ökad dialog bland föreningens medlemmar och ett klart ökat intresse för att föreningen engagerar sig. Lånemateriel: Byggställningarna har gått ganska flitigt i år har varit utlånade i princip hela tiden. Häcksaxarna och kompostkvarnarna åker in och ut hela tiden. Vertikalskäraren har varit ute en hel del. Radonmätaren har varit ute ca 6 gånger. Vedklyven har varit ute 10-tal gånger. Beslut har tagits att anskaffa en jordfräs och en fuktmätare, våren ENDAST 120: KR Ja, mer kostar det inte att vara med i vår fina förening. För det får du bl.a.: Vårt eget föreningsblad Sommarfest Julgransplundring Låna materiel Plus mycket, mycket mera... 6

7 Årsmöte 2007 Den 13 februari hölls årsmötet i Vällingbyskolans lilla matsal. Beklagligtvis kom endast ett drygt 20-tal medlemmar, förutom styrelsen. Mötesordförande var Peter Ström, Oviksgatan 2. Före förhandlingarna informerade representanter för FORTUM om möjligheter att utnyttja fjärrvärme inom vårt område. Närmast aktuellt kan fastigheterna vid Solleftegatan och Njurundagatan vara eftersom de ligger närmast det befintliga fjärrvärmenätet. Frågan kommer närmare att belysas i kommande nummer av RTFbladet, bl.a. i en jämförelse med bergvärme. Utdrag från årsmötesprotokollet 4. Val av två justerare, tillika rösträknare Valdes Gert Ström och Jan Othzén. 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst Årsmötet har utlysts på extrablad utdelat i början av januari 2007, vilket är stadgeenligt. 6. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen (sid. 6) godkändes och lades till handlingarna. Arbetsplanen, som delats ut, föredrogs i korthet av mötesordförande och lades till handlingarna utan kommentarer. 7. Revisionsberättelse Resultaträkning och balansräkning föredrogs av kassören och lades till handlingarna utan kommentar. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Val av styrelseledamöter Valdes Peter Ström till ledamot på 1 år och Åsa Gatter till sekreterare på 2 år. Christina Svärd återvaldes till kassör på 2 år. Övriga: Rune Modig, ordförande, Eva Nehl, ledamot och Ann-Louise Lind ledamot kvarstår 1 år. 10. Val av revisorer Valdes: Anna-Carin Lantz och Peter Lind till revisorer för 1 år. 11. Val av valberedning Valdes: Olof Ekman och Inge Berg. 12. Fastställande av medlemsavgift Styrelsen föreslog höjning av medlemsavgiften med 20 kronor till 120 kronor/år vilket ska nyttjas för investering i och utbyte av uthyrningsföremål. Fastställdes medlemsavgift till 120 kronor/år. 13. Fastställande av styrelsearvoden Fastställdes arvoden; 950: för samtliga i styrelsen, materielförvaltare och redaktör. 200: för vardera revisor. 14. Behandling av motioner En motion hade inlämnats av Eva och Lars Linderoth, Brunflogatan 27 rörande införandet av städdagar på Brunflogatan, (se nedan). Beslöts att styrelsen får i uppdrag att utreda parkeringssituationen inom RTFs område med fokus på felparkering och problematiken kring städdagar. Motion Vi hemställer att föreningen verkar för att Brunflogatan får infört en städdag, för parkering på gatan. Vissa delar av Brunflogatan är ständigt en parkeringsplats för personer boende på Söderberga Gårds Väg. Genom detta, så får vi inte trottoarer sandade/plogade, gator plogade, sand uppsopade m.m. Dessutom är det ibland farligt, för nära övergångsställen eller för höga fordon (utanför ett dagis bl.a). Nu när man bygger ut längs Råckstavägen kommer detta säkert att eskaleras. Råcksta Med vänlig hälsning Ewa o Lars Linderoth Brunflogatan 27, Vällingby Koll paê laèget i RaÊcksta GaÊr duisaèljtankar? Svensk FastighetsfoÈ rmedling i VaÈllingby har en maêngaêrig erfarenhet av foè rsaèljning av bostaèder i RaÊcksta.Ett foè rsta besoè k av oss aèr kostnadsfritt, daê vi presenterar vaêr framgaêngsrika maèklarmetod och vilka priser vi faêtt foè r bostaèder i omraêdet. VaÈljer du att anlita oss kan du just nu vaèlja mellan fler attraktiva erbjudanden och rabatter vi tagit fram foè r medlemmar i RaÊcksta TraÈdgaÊrdsstadsfoÈ rening! Ring oss gaèrna paê saê beraèttar vi mer.vi hoè rs! VAÈ LLINGBY

8 Sätt upp fågelholkar! Min barndoms miljö, ett villaområde från 1900-talets första decennier, var bra, bl.a. för att tomterna var större. Det var också vanligt att sätta upp fågelholkar, vilket nästan alla gjorde. Råckstaborna är mycket sämre i det avseendet Många av våra husnära fåglar är så kallade hålbyggare, d.v.s. de bygger bon i hål och springor, främst i träd. Därför behöver de husnära småfåglarna hjälp med bostaden, främst talgoxar, blåmesar, pilfinkar och flugsnappare (sommartid). Holkar ger skydd åt ägg och ungar (främst mot kat- ter och skator) under häckningsperioden och är dessutom bra att använda på nätterna, särskilt vintertid för stannfåglar. Holkar kan man göra själv (obs träslöjden för barn) eller köpa. De bör vara av omålat och ohyvlat virke så att ungarna får grepp med klorna inne i holken då de ska ut (kolla insidan med fingrarna på holkar du köper). Hålen för småfåglarna bör vara ca 25 mm och utrymmet inuti ska rymma i varje fall 10 ungar, som inte är ovanligt för talgoxar och blåmesar. 11x11 cm är bra. Holkarna hängs upp stadigt i träd eller sätts på en stång i större buskar. Sätt gärna hålet i östlig riktning. På vår tomt (under 600 kvm) fick vi i år två kullar talgoxar och en kull av vardera blåmes och svartvit flugsnappare. Eftersom hanarna sjunger innan äggen kläcks har det varit mycket fågelsång. Ungar föds i huvudsak upp med insekter (protein) varför tusentals går åt varje dag. En VARNING är på sin plats: Den som avskyr fågelsång och tycker om att ha mycket insekter och andra småkryp (larver) i trädgården bör givetvis inte sätta upp fågelholkar! Alex Rydén Byte av oljeeldning till pellets Enligt vad jag kunnat inhämta hade tidigare ägare en årlig oljeförbrukning om ca 2 m 3. För att komma bort från oljeberoendet valde jag, efter en del undersökningar, att under december år 2006 installera en pelletspanna. Installationen omfattade borttagning av oljepanna och oljetank i källaren, och montering och driftsättning av en Ariterm Biomatic 20+ pelletspanna med brännare (se bilder), samt ett 700 liters pelletsförråd och matningssystem. Installationen kostade :. Jag har nu kört pelletseldningen i ca tre månader, d.v.s. under kallaste vintern och kalkylen innehåller flera osäkerheter, men ser mycket positiv ut! Det blir spännande att se det verkliga utfallet. Jag har dessutom sökt bidrag för omställning mellan olja och förnyelsebar energiråvara, vilket kan ge max : tillbaka. Det är dock inte säkert att det finns några pengar kvar. Kalkylen för pay-off har därför även den osäkerheten. 8 Det är ekonomiskt och arbetsmässigt mest fördelaktigt är ett pelletsförråd på ca 6 kubikmeter, då pellets levereras i lösvikt med tankbil. I mitt fall, där jag har begränsat utrymme, köper jag pellets i säckar, som säljs pallvis, en pall är 52 säckar och kostar ca 2.200:. Pannan innehåller en 9 kw el-patron, som går in automatiskt vid avbrott i pellets-tillförseln. Man kan även själv ställa om till el-drift. Sedan starten 20 december -06 och till 20 mars -07, har jag gjort av med ca 90 säckar, d.v.s. 1 säck per dag. Innehållet i en säck (16 kg) motsvarar ca 80 kwh, vilket ger ett pris på mellan 50 och 60 öre per kwh. Jag hittade också en jämförelse: 1 kubikmeter olja = 2,1 ton pellets = kwh. D.v.s. för att förbruka lika mycket pellets som olja, blir det ca 4,2 ton. Detta motsvarar ca 5 pallar till en kostnad av kronor, något mer än hälften av oljepriset! Som sagt, många osäkerheter ännu. Jag återkommer gärna senare och svarar på frågor! Håkan Sjöström Medelpadsgatan 25 (Man bör tänka på att pelletseldning medför ett visst eget arbete. Pelletsbrännaren skall tömmas på aska varannan vecka och man skall sota pannan 2 gånger per år.) På bilden syns manöverpanelen.

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer.

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. NR 1 2011 GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. Presentation av villaföreningen Presentationen av vår villaförening som följer här är främst skriven för

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid.

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid. BORRSVÄNGEN en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION 1/2006 nr. 53 årg.14 Ledare De glömda elpannorna sid. 2 sid. 3 Får vi presentera Jan-Olof Arnbom sid. 9 Nya borrare på

Läs mer

bostadsrätt din Den uppkopplade familjen så fungerar det smarta hemmet Arvoden: Vad är styrelsens arbete värt?

bostadsrätt din Den uppkopplade familjen så fungerar det smarta hemmet Arvoden: Vad är styrelsens arbete värt? din bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nr 4 November 2003 www.sbc.se Arvoden: Vad är styrelsens arbete värt? Ovälkomna kryp: Råd för att bli av med ohyran Den uppkopplade

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer