E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober Upprättad av: Catharina Öhman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman"

Transkript

1 E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman

2 Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor Känner du till Bolagsverkets tjänst för att lämna in årsredovisning elektroniskt? 3 2. I vilket sammanhang har du nåtts av information om e-tjänsten? 3 3. Hur insatt är du i hur tjänsten fungerar? 4 4. Har du lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten? 4 5. Vad är anledningen till att du inte lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten? 5 6. Vill du lämna in en årsredovisning via e-tjänsten under nästa år? 6 7. Vem bestämmer om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? 6 8. Vad avgör om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? 7 9. Skulle det underlätta för dig om endast en person behöver skriva under med.e-legitimation, dvs den styrelseledamot som skriver under fastställelseintyget? Vilken programvaruleverantör använder du för bokslut? Övriga kommentarer 10 Bilaga 1: Fritextsvar fråga Bilaga 2: Fritextsvar fråga

3 Catharina Öhman (10) Syfte Undersökningens syfte var att mäta kännedom om tjänsten e-räkenskap och att kartlägga anledningen till att man trots kännedom om e-tjänsten ännu inte använt den. Undersökningspopulationen består av SRF Auktoriserade redovisningskonsulter. Motsvarande undersökning kommer att genomföras i målgruppen revisorer. Redovisningskonsulter är tillsammans med revisorer och programvarutillverkare de viktigaste aktörerna för att tjänsten ska få genomslag på marknaden. Metod Undersökningsperiod: oktober 2008 Påminnelse gick ut: 20 oktober 2008 Typ av undersökning: Webbenkät Undersökningen utförd av: Bolagsverket Urval: SRF - Auktoriserade redovisningskonsulter Antal e-postutskick: Antal mailreturer: 500 Antal svar: Svarsfrekvens: 32%

4 Catharina Öhman (10) Sammanfattning Kännedomen om tjänsten är hög bland redovisningskonsulter. Hela 85 procent känner till Bolagsverkets e-tjänst för att lämna in årsredovisning elektroniskt. De tre vanligast förekommande kanalerna för att ta till sig information om e-tjänsten är utskick från Bolagsverket eller information via SRF. Kanalen information via SRF ska kopplas till de informationsinsatser Bolagsverket genomfört som distribuerats via SRF kanaler. Kunskapen om hur e-tjänsten verkligen fungerar är fortfarande mycket låg. Fortsatta utbildningsinsatser är viktiga. Hela 67 procent av redovisningskonsulterna uppger att de vill lämna in en årsredovisning via e-tjänsten under Men många hinder finns. Underskriftshanteringen måste bli enklare. Redovisningskonsulternas kunder saknar ofta e-legitimation och i många fall ligger intresse och datormognad på en låg nivå. Många redovisningskonsulter efterlyser fullmakt att sköta hela processen så att styrelsemedlemmarna slipper använda e-legitimation och byråidentitet med individuell spårbarhet. Kundkontakten vid underskriftstillfället upplevs som viktig. För många redovisningskonsulter är det den enda gången på året som de träffar sin kund. Nya rutiner och nytt arbetssätt kräver resurser i form av både tid och pengar för redovisningskonsulterna. Som tjänsten ser ut idag måste alla inblandade parter både sätta sig in i hur tjänsten fungerar och vara överens om att använda den. 41 procent anger att det är ett gemensamt beslut mellan redovisningskonsulten, revisorn och styrelsen om e-tjänsten ska användas eller inte. 28 procent av redovisningskonsulterna anger att de själva kan bestämma om en årsredovisning ska lämnas via e-tjänsten eller inte. För att e-tjänsten ska nå genomslag måste det vara enkelt, smidigt och finnas en tydlig tidsvinst. Processen måste vara smidig i alla led. Det måste vara enklare att använda e-tjänsten än traditionell inlämning. Styrelseledamöterna måste uppleva att det är lika enkelt att skriva under årsredovisningen papper som att skriva under den elektroniskt. De vanligaste anledningarna till att de inte lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten ännu uppges vara en kombination av att de inte vet hur man gör och att de inte haft tid att sätta sig in i tjänsten, att de inte haft något lämpligt företag att prova med eller att styrelsen saknar e-legitimation. 17 procent av redovisningskonsulterna anger att ett byråbeslut krävs för att de ska kunna lämna in årsredovisning elektroniskt via Bolagsverkets e-tjänst. När det gäller programvara så är det stora problemet att få har programvara som stöder elektronisk inlämning via e-tjänsten. Framförallt efterfrågas programstöd hos Norstedts Juridik och Hogia.

5 Catharina Öhman (10) Resultat frågor Fråga 1 Känner du till Bolagsverkets tjänst för att lämna in årsredovisning elektroniskt? Svarsalternativ Fördelning % 1 Ja 85 2 Nej 15 Total: 100 Fråga 2 I vilket sammanhang har du nåtts av information om e-tjänsten? Svarsalternativ Fördelning % 1 Annons i tidning 11 2 Annons på Internet 4 3 Utskick från Bolagsverket Nyhetsbrevet "Nytt från 8 Bolagsverket" 6 Ekonomimässan 6 7 Seminarium 4 8 Tidningsartikel 10 9 Information från min 6 programvaruleverantör 10 Information från SRF Information från kollegor Intern information på mitt företag 9 13 Annat, nämligen: Minns ej,vart (9 st), 3 Visma Spcs Kunskapskryssning (6 st), studiebesök/utbildning hos Bolagsverket (6 st), FAR/SRS eller revisorn (5 st). Kommentar: Respondenten kunde välja flera alternativ på denna fråga. Summan blir därför mer än 100 procent. Det kan vara svårt för respondenterna att med säkerhet påminna sig om i vilket sammanhang de nåtts av information om e-tjänsten. Med anledning av detta bör viss försiktighet iakttas vid slutsatser kring denna fråga. Siffran 37 procent för Information från SRF ska kopplas till de informationsinsatser Bolagsverket gjort som distribuerats via SRF kanaler.

6 Catharina Öhman (10) Fråga 3 Hur insatt är du i hur tjänsten fungerar? Svarsalternativ Fördelning % 1 Har läst Bolagsverkets folder som steg-för-steg beskriver inlämningsprocessen 12 2 Har läst steg-för-steg beskrivningen av inlämningsprocessen på Har tittat igenom den demo som 4 ligger på 4 Har besökt ert seminarium 3 5 Inte alls insatt 56 6 Annat sätt, nämligen: 4 Information från kollegor (9 st), läst artikel/annons (7 st), läst/fått en muntlig beskrivning av tjänsten (7 st). Kommentar: Respondenten kunde välja flera alternativ på denna fråga. Fråga 4 Har du lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten? Svarsalternativ Fördelning % 1 Ja 1 2 Nej 99 Total: 100.0

7 Catharina Öhman (10) Fråga 5 Vad är anledningen till att du inte lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten? Svarsalternativ Fördelning % 1 Jag vill inte ändra mina rutiner 4 2 Jag vet inte hur man gör 21 3 Jag saknar e-legitimation 10 4 Jag använder inte e-tjänster generellt 5 Jag saknar programvara som stöder e-tjänsten 6 Jag ser ingen tids-/effektivitetsvinst med e-tjänsten 7 Jag har inte haft något lämpligt företag att prova med 8 Jag vill inte förlora kundkontakten vid underskriftstillfället 9 Styrelsen vill inte 2 10 Styrelsen saknar e-legitimation Revisorn vill inte 2 12 Revisorn saknar e-legitimation 4 13 Revisorn saknar programvara som stöder e-tjänsten 14 Det är byråbeslut om vi ska använda e-tjänsten eller inte 15 Det verkar krångligt att lämna in via e-tjänsten 16 Annan orsak, nämligen: Har inte satt mig in i tjänsten/tidsbrist (76 st), revisorn lämnar in årsredovisningarna (24 st) Kommentar: Respondenten kunde välja flera alternativ på denna fråga. Summan blir därför mer än 100 procent. Av de som angivit annan orsak, nämner en stor andel Har inte satt mig in i tjänsten/tidsbrist som orsak till att de inte lämnat in en årsredovisning via tjänsten. Det gör att svarsalternativ 2 blir den klart största anledningen till att redovisningskonsulterna inte använt tjänsten.

8 Catharina Öhman (10) Fråga 6 Vill du lämna in en årsredovisning via e-tjänsten under nästa år? Svarsalternativ Fördelning % 1 Ja 67 2 Nej 33 Total: Fråga 7 Vem bestämmer om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? Svarsalternativ Fördelning % 1 Jag själv 28 2 Styrelsen 10 3 Revisorn 4 4 Jag själv, styrelsen och revisorn 41 tillsammans 5 Det är ett byråbeslut 17 Total: 100.0

9 Catharina Öhman (10) Fråga 8 Vad avgör om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? Nedan följer ett urval av vanligt förekommande kommentarer och intressanta inlägg från de 21 A4-sidor med fritextsvar som vi fick på denna fråga. För att underlätta läsningen är kommentarerna grupperade under följande sju kategorier. I parentesen efter rubriken anges totalt antal sidor med kommentarer relaterade till denna kategori. Samtliga kommentarer finns med i bilaga 1. Enkelhet/tidsvinst (4,5 sida) Måste vara enkelt, smidigt och finnas en tidsvinst! Måste vara enklare att använda e-tjänsten än att posta in årsredovisningen. Måste fungera smidigt i alla led och vara lika enkelt för styrelsen att lämna in årsredovisningen elektroniskt som det är att skriva under årsredovisningen. E-legitimation (4,5 sida) Att alla inblandade har e-legitimation. Att endast redovisningskonsulten behöver skriva på med sin e-legitimation. Byråidentitet med individuell spårbarhet behövs. Underskriftshanteringen måste bli enklare. Många styrelsemedlemmar är inte intresserade av att skaffa e-legitimation. Revisorer/styrelse (2 sidor) Att jag får med mig styrelsen och revisorn i beslutet. Programvara (2 sidor) Att min programvara stöder elektronisk inlämning via e-tjänsten. Att jag slipper investera i ny programvara. Att programvaran är enkel att använda. Att även revisorn har sådan programvara. Att jag kan få årsredovisningen att se ut som jag vill. Resurser (2 sidor) Att jag har tid att sätta mig in i hur det går till. Nya rutiner kräver resurser i form av tid och pengar. Att jag får utbildning i hur man praktiskt går till väga. Att jag tar reda på hur man gör och sedan börjar använda tjänsten. Byråbeslut (0,5 sida) Beslut inom byrån. Att byråbeslutet upphävs.

10 Catharina Öhman (10) Övrigt (5,5 sidor) Min motvilja mot förändringar. Att bolagsverket ser till att styrelsen får information och handledning. Småföretagaren har inte råd eller bryr sig inte om att lägga ner tid på att vi som redovisningskonsulter ska visa dem hur man gör eller hur det fungerar. Det vill inte befatta sig med Internet, inte heller lägga tid på/betala vad det kostar för konsulten eller revisorn för att lära sig. Det måste finnas en klarare fördel! Nu är det bara Bolagsverket tjänar på detta. När samtliga barnsjukdomar är avklarade kommer vi med all säkerhet att använda tjänsten. När revisionsplikten försvinner kommer jag att skicka in ÅR elektroniskt. Beror på hur första försöket lyckas. Om jag känner mig trygg med inlämningsrutinen. Återkommer ni med samma frågor om två år så ser svaren annorlunda ut. Nyheter måste få en chans att etablera sig. Handlar enbart om att komma igång - som så mycket annat... Att jag som ombud via fullmakt kan lämna in för mina klienter. Tvingade skäl. Vill gärna veta risker och liknande. Många gånger lämnar kunden in sin årsredovisning själv. Går ju mycket snabbt att kopiera i en kopiator. Vi vill fortfarande ha kvar kundkontakt med underskrift osv. Kan säkert bli olika rutiner för hur olika företagen är beroende på hur datoriserade de är.

11 Catharina Öhman (10) Fråga 9 Skulle det underlätta för dig om endast en person behöver skriva under med e-legitimation, dvs den styrelseledamot som skriver under fastställelseintyget? Svarsalternativ Fördelning % 1 Ja 64 2 Nej 7 3 Ingen uppfattning 29 Total: Fråga 10 Vilken programvaruleverantör använder du för bokslut? Svarsalternativ Fördelning % 1 Visma 20 2 Öhrlings PriceWaterhouseCooper 8 3 E-report 0 4 Programgruppen 4 5 Hogia 11 6 Norstedts Juridik 49 7 Mamut 0 8 Fortnox 0 9 Annan programvaruleverantör: 8 Excel/Word (19), BL Administration (15), egen/ingen programvara (8), Total: 100.0

12 Catharina Öhman (10) Fråga 11 Övriga kommentarer Nedan följer ett urval av vanligt förekommande kommentarer och intressanta inlägg från de fem A4-sidor med fritextssvar som vi fick på denna fråga. För att underlätta läsningen är kommentarerna grupperade under följande fem kategorier. I parentesen efter rubriken anges totalt antal sidor med kommentarer relaterade till denna kategori. Samtliga kommentarer finns med i bilaga 2. Positiva kommentarer (1 sida) Bra att så mycket som möjligt förenklas och ni arbetar för att det blir så! All e-rapportering är ju smidig och underlättar när man väl börjar med det så det borde ju vara samma med denna tjänst. E-rapportering ligger ju verkligen i tiden och i vårt arbete att effektivisera! Negativa kommentarer (1 sida) Jag vill gärna ha kvar kontakten med kunder som går att träffa när dom ska skriva under handlingarna många gånger är det vid det tillfället man får träffa styrelsen tillsammans Förenkla arbetet, ej försvåra. Det är många led som ska kunna och vilja hantera elektronisk inlämning. Många egna företagare kan väldigt lite om internet och litar inte på det. Företagaren i små bolag arbetar redan dygnet runt och vill inte lägga tid på sånt dem tycker verkar onödigt. E-legitimation (1 sida) Underskriftshanteringen måste bli enklare. Ge mig som konsult fullmakt att lägga in ÅR. För att sedan godkänna med e-leg såsom det fungerar mot Skatteverket med skattedeklarationerna! Den rutin jag sett är alldeles för komplicerad och kräver att alla inblandade har e-leg. Så är inte fallet för många äldre styrelseledamöter. Det är ett generationsproblem. Programvara (1/2 sida) Min programvara stöder inte tjänsten. Övrigt (1/2 sida) Det hela handlar nog om att man inte har "kommit så långt" i processen. Det är en vana att göra som tidigare. Uppskattar verkligen att ni kommer att ha information om hur ovanstående fungerar. Om tjänsten ska fungera måste det kunna fungera smidigt.

13 Catharina Öhman (1) Bilaga 1: Fritextsvar fråga 8 Vad avgör om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? Samtliga fritextssvar för denna fråga presenteras i sin fullständighet nedan. Kommentarerna är grupperade och kategoriserade för att underlätta läsningen. Enkelhet/tidsvinst Enkelheten Det måste vara smidigt. Det är många inblandade för att lämna årsredovisningen elektroniskt och jämfört med att ta ut ett extra ex av årsredovisningshandlingarna som en i styrelsen får underteckna, känns det inte som någon tidsvinst (=motiv) att lämna årsredovisningen elektroniskt. Snabbheten. Då vi har svårt att få fram revisionen i tid så skulle detta vara ett bra stöd. Om jag märker att det är en tidsvinst för mig och kunden. Om det inte blir för krångligt med olika personer som ska e-legitimera sig. Om det ger en kundnytta. Smidigheten. Att det är enkelt och ger en tidsvinst. Det ska vara enkelt. Gärna kunna skanna in den. Ska räcka med att den som lämnar ÅR har e- leg. Om det är praktiskt och att jag som revisor kan sända in den. Det ska vara lätthanterligt. Det måste vara enkelt. Kunna lämna fler samtidigt. En uppgiftslämnare från oss ansvarar för den/de i vanlig ordning påskrivna men inskannade årsredovisningshandlingarna och fastställelseintyget. Det ska gå smidigt och alla parter måste vara med. Att det fungerar smidigt i alla led. Det måste också vara ett enkelt registreringsförfarande för att komma igång första gången. Tidsvinst! Enkelhet. Att det skall vara enkelt och smidigt. Enkelhet. Hur enkelt (svårt) det är att hantera. Dvs. den tidsvinst som finns i hanteringen. Om det är ett lättanvänt alternativ och revisorn vill lämna på detta sätt. Enkelheten samt att man får ett mottagningsbevis att den inkommit i rätt tid. Om det är lätt tillgängligt. Egentligen hur smidigt det (inte) är. Det måste fungera enkelt och vara tidsbesparande. Att det går snabbare än manuellt.

14 Catharina Öhman (2) Om det skulle vara lätt att lämna så skulle jag göra det. Att det är smidigt och att det inte orsakar merarbetet/mertid för styrelsen och revisor. Det får inte ta mer tid. Att det är enkelt att lära sig och att det går snabbt Enkelhet för samtliga. Om jag får flera att lämna in borde det bli en tidsvinst. Att det ska gå fortare än att göra det på det traditionella sättet. Mina kunder bor på samma ort som jag själv. Att det är enkelt, dvs. enklare att lämna in än att posta ÅR när den är klar. Enkelt. Att det går enkelt. Smidighet. Måste vara enkelt. Enklare hantering. Enkelheten. Enkel hantering, inga onödiga led. Enkelhet. Hur enkelt det är att göra detta. Att det är enkelt och att jag tjänar tid på det samt att jag säkert vet att den kommit fram. Jag utgår ifrån att man får någon form av kvittens. Hur enkelt det är och sen övriga inblandade - alltså se fråga 7. Hur smidigt det är. Enkel hantering. Om det är enkelt. Det ska vara enkelt och smidigt. Om det spar tid och arbete för mig och är enklare än det traditionella tillvägagångssättet. Enkelhet och säkerhet. Att det underlättar arbetet. Om det är smidigare än att skicka det i pappersformat. Om det är smidigt och man spar tid. Enkel hantering med lösenord. Hur enkelt det är och hur det passar in i våra rutiner. Att det är en enkel lösning med e-leg. osv. Smidigheten. Spara tid. Det måste bli enklare. Praktiskt... Att det skall vara enklare. Enkelheten. Det skall vara lättare än att lämna på papper och så det generera en tidsvinst. En enklare rutin. Att det är enkelt. Enklare med underskrifter.

15 Catharina Öhman (3) Enkla steg för steg instruktioner + enklare inlämning. Enkelhet. Det skall vara enkelt och smidigt, samtidigt som mina kunder måste vilja att inlämningen skall ske på detta sätt. Att det skall vara ENKELT. Om det blir tidsvinst. Att det är effektivt. Smidighet samt tidsvinst. Det skall vara enklare än förut, och ge någon form av vinst kvalité eller tid. Om det är enkelt. Att det är enkelt. Enklare process. Att det går snabbare. Enkelhet och smidighet. Jag skickar gärna allt elektroniskt bara det kan ske med en knapptryckning härifrån min byrå. Dels att styrelsen vill dels att det ska förenkla mitt arbete. Om det är enkelt och säkert. Att det är en enkel hantering, lätt att lära och lätt att utföra. Enkelheten med rutinen. Att det är enkelt och att man får en kvittens, så man kan vara säker på att allt är ok. Det måste finnas en enkelhet i processen. Smidighet. Det skall vara enkelt. Enkelhet. Tidsvinsten och tekniken. Tids/effektivitetsvinst. Det ska vara enkelt. Jag ska ha en kollektiv e-legitimation. Att det är enkelt, säkert och att man får ett kvitto på att den är inlämnad. Enkelt och rationellt. Lätthet. Enkelhet. Enkelheten. Om det är lättare än att skicka via post. Om det är lätthanterligt. Det skall vara enkelt och snabbt och säkert. Effektivisering. Det ska vara smidigt. Smidigheten, möjlighet att få bekräftelse på att den kommit in. Det ska vara smidigt med en tidsvinst. Snabbt och smidigare än tidigare. Att det är enkelt och till viss del tidsbesparande. Att jag kan se att det tillför nytta för båda parter. Säkerhet och kvittens.

16 Catharina Öhman (4) Att det är enkelt och säkert. Avsevärd tidsvinst totalt. Enkelt och smidigt. Handläggning, spar tid. Det måste vara lika enkelt för styrelsen att lämna in årsredovisningen elektroniskt som det är för styrelsen att skriva under årsredovisningen. Att det är smidigt och säkert. Enkla rutiner! Enkelheten. Tidsvinst. Skall vara enkelt o snabbt. Enkelhet. Om man t.ex. kunde göra motsvarande som med elektronisk skattedeklaration där redovisningsbyrån kan signera och lämna in. Det kan ju inte vara mer formellt med en årsredovisning än med att lämna en skattedeklaration (i små bolag). Fullmakt från styrelsen. Om det är enkelt att få allt att fungera. Man kan inte heller tvinga t.ex. styrelsemedlemmar att skaffa e-legitimation. Att det är tids effektivt. Det ska vara snabbt och smidigt. Det måste vara "bättre" än på vanligt sätt. Om det innebär någon vinst (tidsmässigt eller annat) för mig och/eller kunden. Att det är enkelt och säkert. Om det finns någon vinst i det. Exempelvis om bolaget har fler ledamöter som bor på olika orter finns det en fördel med att lämna in elektroniskt. Om jag som redovisningskonsult enkelt kan lämna in kunders årsredovisningar. Att jag har någon vinning för det. Det skall vara en enkel rutin. Man går väl kvar i gamla rutiner f.n. Det ska vara enkelt. Smidigt, pålitligt, miljövänligt. Går det smidigare. Att det är lättare än pappersvägen. Det borde gå snabbare. Det är även en fråga om tid - ju senare man är ute desto större incitament till att lämna på annat sätt än papper. Om det är en bra metod. Ska vara enkelt, säkert. Det skall vara enklare än idag. Jag vet dock inte hur för att kunna behålla säkerheten. Om det finns ett enkelt förfarande med e-leg. o dyl. Att det går snabbt, tidsbesparing då kunden betalar min tid. Smidigheten. Det är enklare än att skicka in.

17 Catharina Öhman (5) Att det är enkelt och går lika snabbt som/snabbare än att lämna in manuellt. Att man kan lämna identifikation från flera olika datorer avs samma ÅR. Snabbhet. Är det enklare för revisionsbyrån att göra det, så gör de det. Blir det snabbare för mig så kommer jag att göra det. Ett enklare förfaringssätt, till exempel att man skickar en vanlig RPT-fil till Bolagsverket och att de som skall skriva under kan använda ett lösenord och e-leg för att titta på och godkänna årsredovisningen, oavsett i vilken ordning som man loggar in. Att det ger tidsvinst (och det är det inte säkert att det blir om inte alla har sina e-legitimationer i ordning). Om det är enkelt och smidig. Att det är enkelt och en tydlig bekräftelse på att alla handlingar kommit fram på ett riktigt sätt. Att det skall vara enkelt och inte för mycket blanketter innan för att få lämna den elektroniskt. Att det är enklare än att skicka in i pappersformat. Att det sparar arbete. Att det ska vara tidsbesparande. Att det skall vara någon tidsvinst för mig samt att jag tycker att jag har kontroll på samma sätt som idag. Att det är enkelt! Lätthanterligt med tanke på tidsåtgång, tillgänglighet och ev merarbete. Det ska vara mycket enkelt att lämna elektroniskt. Snabbheten i processen. Det måste vara enklare än det traditionella sättet. E-legitimation Att styrelseledamöter saknar e-legitimation. Att bolagets revisor förordar det och att styrelsen har e-leg. Hur rutinen med underskrift och e-legitimation fungerar på byrånivå. Jag tror inte det räcker att bara jag som lämnar in den har e-leg, utan alla underskrivande behöver väl ha det. Skulle föredra att det fungerade så att jag skannade in ett underskrivet original och lämnade in den som pdf. Att årsredovisning görs i god tid och alla berörda har e-legitimation. Att alla berörda parter har e-legitimation och att de klarar processen. Att endast redovisningskonsulten behöver skriva på med sin e-legitimation. Vems E-legitimation som skall användas. För krångligt att alla styrelsemedlemmar skall inneha e-leg. samt hanteringen att få att signa elektroniskt när man oftast sitter tillsammans och skriver under årsredovisningar. Att alla berörda har e-legitimation. Mina kunder har e-legitimation. Att jag kan godkänna via E-legitimation.

18 Catharina Öhman (6) Många fåmans aktiebolag har styrelse som inte har eller inte vill skaffa e-leg. Att jag, i likhet med att jag kan lämna skattedeklaration elektroniskt, kan lämna dessa uppgifter och använda min e-legitimation. I vilken omfattning omständigheterna medger det, i form av huruvida alla inblandade har e-legitimation eller ej samt hur mottagliga de är för möjligheten och tekniken. Om jag kan göra det utan att företaget måste ha en e-legitimation. Att det är enkelt och att jag kan lämna in en årsredovisning med min egen e-legitimation, annars förlorar man ju vitsen med det. Att det räcker med min e-legitimation. Att mina kunder har dator samt Internet samt e-leg. Att det fungerar i praktiken. Har inte styrelsen e-legitimation blir det meningslöst. Att alla som skall godkänna årsredovisningen har e-leg. och framförallt klarar av att använda den. Att alla har e-leg. och förstår hur man går till väga. E-legitimation måste kunna fås på annat sätt än genom att man har internetbank personligen. Alla har inte det och kan därför inte heller skaffa e-legitimation. Att alla berörda är överens och har e-leg. Hittills tror jag många av oss saknar e-leg. Om alla har e-leg. Många har inte e-leg. och vill inte skaffa sig. Att alla har e-legitimation samt att programmet tillåter detta. Att de övriga också har e-leg. Det måste vara lätt, alla måste ju ha tillgång till e-leg. osv. Att alla som ska skriva under har e-legitimation. Att jag får skaffat mig en e-licens... (när tiden räcker till) Anskaffandet av e-leg. Borde minskas. När samtliga kunder har e-legitimation. Jag måste påverka att kunderna skaffar e-legitimation. Tillgång på e-leg hos de som skall skriva under och deras inställning. Jag vet inte riktigt ännu hur det går till, men fått uppfattningen att fler än jag måste ha e-legitimation. Tillgång till bank id (e-leg.) för revisor och ledamöter. E-leg. Att e-legitimationen blir byråanknuten alltså inte personligt e-leg då uppdraget är ett byråuppdrag. 1 Styrelsen måste ha teknisk möjlighet att elektroniskt skriva under. 2 Önskemål från styrelsen skall finnas om detta. Att alla inblandande har e-legitimation. Att det skall ändras så att man kan få en e-legitimation på redovisningsbyråns organisationsnummer och inte bara en personlig för varje anställd. Vet idag att många av mina kunder ej har e-legitimation. Jag har dock ej kollat upp antalet Revisorer hoppas jag ha e-legitimationer. Vid under-

19 Catharina Öhman (7) skrifter träffas jag, revisor och kunden, men detta möte kan ju äga rum även när vi lämnar elektroniskt. Kan börja med några årsredovisningar, under närmast tiden. Flera kunder har inte e-legitimation Att en e-legitimation finns som gäller hela byrån och inte bolag för bolag. Jag jobbar på en revisionsbyrå. Färre elektroniska legitimationer ska användas med nuvarande system kommer det aldrig att fungera. Ett ombudsförfarande i likhet med skattedeklarationer där det räcker med e-leg. bekräftelse från mig efter att jag fått alla underskrifter på ett pappersoriginal. Kompletterande e-legitimationer och positiv respons från berörda styrelser. Alternativa rutiner för vidmakthållande/förstärkande av kundkontakten i samband med årsredovisningens färdigställande. Hur krångligt det skulle vara för mig som ombud att göra det å kundens bolags räkning. Kan jag lägga upp en ÅR och be typ bolagets VD att gå in och signera? Eller kommer jag som redovisningskonsult att kunna ansöka om att få lämna in ÅR åt bolaget som man kan ansöka om att deklarera på nätet åt sina kunder? Om jag kan få underskrifterna från klienterna samt revisorn på vanligt sätt och då sen med min e-legitimation lämna in dokumenten, eventuellt som PDF eller i annat format. Skulle man kunna göra så skulle jag absolut lämna elektroniskt. Som det ser ut nu med att alla skall skriva under med sin e-legitimation funkar inte med sådana företag som är våra kunder. Det passar säkert på företag där alla involverade sitter i samma hus. Det fungerar inte där de involverade i bästa fall sitter på samma ort och har tillgång till dator och har e-legitimation. Det mer troliga är att kunderna inte vill syssla med datorn mer än absolut nödvändigt och troligen inte heller har e-legitimation. Sysslar mest med mindre bolag där underskrifter oftast sker vid personliga genomgångar och möten. Det är då avsevärt mycket krångligare att hantera olika personers e-leg. vid ett och samma tillfälle, ex vis hos mig på vår byrå. Styrelsers ledamöter är oftast inte de bästa på "e-leg." och saknar oftast flyttbara sådana på media. I dessa fall skall någon gå tillbaks till bolaget och skicka in ÅR via e-tjänsten, för att sedan andra eventuella ledamöter skall logga in på sina datorer och skriva under och därefter revisorn. Krångligt med alla e-legitimationer. Det verkar hopplöst svårt att få kunden att göra signeringen rätt och samordna det. På vissa kunder som är datorvana och administrativt kunniga kan det säkert fungera när vi alla väl lärt oss, men i min kundstock finns kunder som jag måste visa precis var dom ska skriva på. Och jag vet inte hur jag ska få dom till det här! Att det ska gå fortare än att kopiera 10 sidor papper, vidimera och lägga i ett kuvert. Det tar bara 2 minuter. Det finns inga tidsvinster i detta e- projekt. Företagen, bankerna m.fl. vill ju ändå ha en traditionell årsredovisning på papper som är snygg och lättläst. Jag tror att det enda sättet för er att få in uppgifterna elektroniskt är att göra som Skatteverket

20 Catharina Öhman (8) och acceptera EN fil som bara skickas in av revisorn/redovisningskonsulten när hela ÅR-processen är klar, utan en massa signeringar i olika led. Företagen bryr sig till 98% inte ett smack om denna e-tjänst. Det är redovisningskonsulterna och revisorerna som styr utvecklingen helt och hållet. Enklare hantering, för krångligt med e-underskrift av styrelse och revisor. Såg fråga nio och visste inte att flera måste signera. Då blir det svårare. Det verkar vara krånglig, jag vet inte om Hogia bokslut klarar och vet inte om styrelsen har e-legitimation. Alla har inte det. De flesta av mina kunder är mindre företag och har många gånger inte den datorvana som Bolagsverkets system kräver. Ett ombudsinlämnande med bank id med en av styrelsen undertecknad årsredovisning som pdf-fil skulle göra situationen enklare. Det förutsätter att jag som redovisningskonsult kan få fullmakt att lämna in kundens ÅR med min egen e-legitimation. Annars blir det enklare att posta som vanligt. (ger även svaret på fråga 9) Enkelhet för oss. Det kräver väldigt mycket om man skall få en styrelseledamot att skicka in årsredovisningen med sin e-legitimation. Hade vi som byrå kunnat ha fullmakt att skanna in årsredovisning och fastställelseintyg så hade ni fått alla våra ca 200 årsredovisningar via e-tjänst direkt. Att det inte blir för krångligt. jag har ju inte satt mig in i precis hur det ska gå till, men om det fordras att styrelsen ska ha e-legitimation och vara med och bekräfta så tror jag det blir svårt. Jag har massor med kunder att lämna in årsredovisningar för och man orkar inte bearbeta alla att skaffa e-legitimation, många kunder har ju inte ens en dator och de som kanske har det har inte så stor datorvana. Så länge styrelsen måste skriva under med e-legitimation, tror jag inte att detta blir särskilt användbart. Enklare hantering, kunder har inte e-leg. För mycket att skicka runt. Krångligt att skicka runt och att allt styrelsemedlemmar måste ha e-leg. och då på sin arbetsdator. Få av mina kunder har e-legitimation och det är mer arbete med att försöka få till det än att skicka in den som vanligt på papper. De som krävs är nog ett större intresse från mina kunder att skaffa sig en e-legitimation för att kunna använda den här och andra tjänster. Pratiskt omöjligt då vi ej kan ha en e-leg. för byrån utan måste ha det på varje medarbetare personligen. Tycker det verkar mycket krångligare än den traditionella vägen och många har inte e-legitimation. Att alla i underskrifts ledet är insatta och att alla använder mejl, förstår rutinen och har e-leg. Och det är inte många av mina kunder som uppfyller alla de kraven. Som ovan. Vi är 18 konsulter på vår byrå, jag som ägare och ansvarig, vill inte att personalen ska ha e-leg. på alla våra företag för att kunna lämna in ÅR denna väg. Lättare för oss att göra "som vanligt". Måste komma till någon typ av byrå logg. Förstår problemet med ansvaret, då styrelsen ska ha detta. Men jag tror att ni förstår vad jag menar också.

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Företagsärenden för ombud

Företagsärenden för ombud Företagsärenden för ombud Bli mer effektiv med Företagsärenden för ombud Den här tjänsten är utvecklad för dig som hjälper andra att registrera företag och som skickar in många aktiebolagsärenden till

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Byråstöd Ger redovisnings- och revisionsbyrån full kontroll på uppdragen och kunderna. Navet i det dagliga arbetet för medarbetarna. Förenklar och effektiviserar verksamheten. Ekonomilösningar som

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Potentiell samhällsnytta med XBRL-anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag

Potentiell samhällsnytta med XBRL-anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag Potentiell samhällsnytta med -anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag Populärversion av studien - Potentiell samhällsnytta med -anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag, genomförd av ÅF Infraplan

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Vi mäter relationen Nöjd Kund mäter i vilken utsträckning redovisningskonsulterna

Vi mäter relationen Nöjd Kund mäter i vilken utsträckning redovisningskonsulterna Nöjd kund 2010 För femte året i rad har SRF gjort en kundundersökning bland sina medlemmar angående administrativa program. Störst fokus har vi lagt på kategorin redovisningsprogram där vinnaren visar

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta]

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Bild 1 Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Enkäten genomförd 12-16 mars 2010 Webbenkät genomförd av PTK 370 anmälda betatestare Svarsfrekvens 52,7% (195 personer) Bild 2 Vilket av följande passar

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Filimport till Skatteverkets e-deklaration

Filimport till Skatteverkets e-deklaration Import till eink Filimport till Skatteverkets e-deklaration Import av blanketter till e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 I e-tjänsten för inkomstdeklaration 1 (nedan eink) har Skatteverket infört möjligheten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst?

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? Kristina Anderson Auktoriserad revisor, partner 070-624 58 06 VI SPEGLAR LOKALA BEHOV OCH GLOBALA ÖNSKEMÅL BDO International är världens femte största revisions-

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

AIF:arens guide till cyberrymden

AIF:arens guide till cyberrymden AIF:arens guide till cyberrymden www.andrarumsif.se Reviderad 2008-04-14 1 Välkommen till www.andrarumsif.se:s användarmanual! Denna manual ska inte ses som en fullständig manual till hemsidan utan snarare

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Enkät- och analysverktyg

Enkät- och analysverktyg Enkät- och analysverktyg Be the first to know Skapa undersökningar, anmälningar och blanketter Kombinera webb-, mobil-, pekskärms- och pappersenkäter Analysera och bearbeta enkäter Enkät- och analysverktyg

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Nyhetsbrev april 2015 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2015 till dig som är god man och förvaltare Detta är årets första nyhetsbrev till dig som är ställföreträdare eller blivande ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.3

Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.3 Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.3 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Förutom en mängd nyheter och förbättringar lanserar vi även två nya tilläggsmoduler till

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon slutdestination. Ett steg närmare målet kom dock Deskjockey Revision när de fick utmärkelsen Årets framtidsbyrå 2014, i samband med FAR:s branschdagar.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse?

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Bilaga Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Beredningen består av ordf, 1: e v. ordf 2:e vice ordf samt centerpartiets ordinarie ledamot ( som majoritetspartie

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

E-tjänster som förenklar livet

E-tjänster som förenklar livet E-tjänster som förenklar livet Olika typer av e-tjänster Interna e-tjänster Statliga och kommunala e-tjänster Kommersiella e-tjänster E-tjänster för privatpersoner resp. organisationer Vinster för användaren

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ PAPPER! Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet medför

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Gör livet i föreningen så mycket enklare.

Gör livet i föreningen så mycket enklare. Gör livet i föreningen så mycket enklare. SportAdmin är utvecklat av föreningsmänniskor. För föreningar. Välkommen till SportAdmin. Vi erbjuder ett administrativt, webb-baserat system som gör livet enklare

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer