KOMMUNIKATIONSPLAN 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONSPLAN 2012"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

2 Innehåll Akademin för utbildning, kultur och kommunikation... 1 Bakgrund - nuläge... 4 Syfte... 4 Användning och revidering... 4 Nuläget... 4 Möjligheter/begränsningar att nå ut i media:... 5 Kommunikationsmål... 5 Strategi hur ska målen uppnås?... 5 Budskap... 6 Övergripande budskap för akademin... 6 Utbildningsprogrammens kärnbudskap... 6 Basår... 6 Analytical Finance... 6 Financial Engineering... 6 Teknisk matematik... 7 Kammarmusik... 7 Kandidatprogram i språk och humaniora... 8 Moderna språk... 8 Förskollärarprogrammet... 8 Ämneslärarprogrammet... 8 Specialpedagogik... 9 Masterprogram i didaktik... 9 Rektorsprogrammet... 9 Skandinavistik... 9 KLOK Målgrupper Mediestrategi - kanal Ansvar och avgränsningar Aktivitetsplan Januari Februari

3 Mars (15 mars sökstart) April (15 april sökstopp) Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Att göra kontinuerligt/ännu inte tidsbestämt Programspecifikt Länkar

4 Bakgrund - nuläge Akademin för utbildning, kultur och kommunikation är en av högskolans fyra akademier där utbildning och forskning bedrivs. Akademin knyter samman den didaktiska kompetens som finns på MDH, och baseras på högskolans väl fungerande lärarutbildning. Den externa kommunikationen sker främst via webbplatsen. Akademin har en relativt utvecklad webbplats med nyheter och kalendarium samt information om de flesta ämnena och en del av forskningen. Information till presumtiva studenter finns samlad under Utbildning/program samt Utbildning/kurser. Intern information sker i första hand via e-post men den interna delen av högskolans webbplats används också för att sprida intern information. Syfte Planen syftar till att skapa en strategisk och taktisk grund för alla löpande kommunikationsaktiviteter. Med en genomarbetad plattform blir det enklare att planera aktiviteter, följa upp dem och nå önskat resultat. Kommunikationsplanen innehåller kommunikationsmål, strategier, budskap, målgrupper, aktiviteter och tidsplan. Genom att förmedla genomtänkt och planerad information till media skapar vi publicitet som ökar kännedomen om UKK och våra utbildningar. Därmed stärks varumärket och möjligheterna att rekrytera både lärare och studenter ökar. Användning och revidering Planen fungerar som ett strategiskt och operativt arbetsdokument för akademin. Den innehåller också en handlingsplan över vilka aktiviteter som preliminärt ska genomföras månad för månad. En gång om året bör planen revideras och uppdateras. Det gäller kommunikationsmål, strategier och budskap. Aktivitetsplanen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Nuläget Svagheter och risker: Akademin har stor konkurrens från närliggande universitet när det gäller att rekrytera disputerade lärare. Begränsade möjligheter att erbjuda forskning i tjänsten gör det svårare att attrahera och rekrytera kompetens. Majoriteten av lärarna har endast 10% kompetensutveckling i sin tjänst. Avsaknad av examensrätt för delar av lärarutbildningen, och risk att inte erövra fler examensrätter. Studieavgifter för internationella studenter Att vår akademi blir en av fyra högskolor på MDH Styrkor och möjligheter: Närhet och god kontakt mellan lärare och elever Nära regionala samarbeten 4

5 Internationaliseringen internationell verksamhet på UKK (t.ex. Analytical Finance och Financial Engineering, skandinavistik, moderna språk och språkkurser utomlands) God samverkan inom och mellan avdelningar och kurskollegier Har forskarutbildningsrättigheter (inom didaktik och matematik) Möjligheten till samverkan mellan akademierna Möjligheter/begränsningar att nå ut i media: + Akademin har flera talespersoner, inte minst bland forskarna, som är vana att medverka i media. + Akademin har forskning och utbildningsverksamhet som är av allmänintresse + Akademin har områden som är unika för Sverige, vilket ökar möjligheterna för nationell och även internationell uppmärksamhet, t.ex. Finskt språk- och kulturcentrum samt Skandinavistikkurserna. Kommunikationsmål Öka kännedomen om Mälardalens högskola och de utbildningar och den forskning som akademin tillhandahåller Öka rekryteringen till de utbildningar/kurser som inte nått rekryteringsmålen (se rekryteringsplan) Stärka bilden av Mälardalens högskola som en forskande högskola exempelvis genom att göra forskningsskolorna synliga Uppmärksamma högskolans lärarutbildningar och kommunicera att vi fortsätter med vårt kvalitetsarbete för att få utökade examensrättigheter. Visa att akademins utbildningar leder till jobb genom att framhålla goda exempel Strategi hur ska målen uppnås? Genom: Ett nära samarbete mellan informatören och personalen på akademin bland annat för att skapa möjligheter för extern kommunikation, exempelvis via pressreleaser Att bygga ut akademins webbsidor med samverkanspartners samt fler forskarpresentationer. Målet är att all personal ska ha personalpresentationer år 2012, men i första hand prioriteras personer som är forskningsaktiva. Att alla utbildningsprogram som akademin är värd för ska ha relevanta externa samverkanspartners, exempelvis genom branschråd. 5

6 Budskap Följande budskap bör lyftas fram i -arbetet för att stödja ovanstående mål och strategier: Övergripande budskap för akademin Utbildning som leder till jobb Akademin är forskningsbaserad och kompetent att bedriva utbildning och forskning. Utbildning som också medverkar till att människor erövrar kunskaper och förhållningssätt så att de kan verka och påverka. MDH är en samproducerande aktör som har nära till samarbete med näringsliv, kommuner och landsting. Utbildningsprogrammens kärnbudskap Basår Unik möjlighet att läsa in de naturvetenskapliga ämnen som krävs för ingenjörsprogrammen på MDH Garantiplats till alla ingenjörsprogram på MDH efter godkänt basår Information om ingenjörsprogrammen av företrädare för dessa i god tid före val av program Basterminerna är en bra introduktion till högskolestudier, trots att de är på gymnasienivå. Analytical Finance The Analytical Finance Bachelor Program is unique in the world. During the first two years it gives the students a general basis in three different fields: Mathematics, Economics and Business Administration. In the third year, the student is free to choose one of the following directions: Bachelor degree in Mathematics/Applied mathematics with specialization in Financial Engineering, or a Bachelor degree in Economics, or a Bachelor degree in Business Administration. Students may participate in exchange programs between Mälardalen University and one of our partner universities around the globe. The graduates of the program are working in banks, stock exchanges, investment, insurance, and software companies and government organizations in many countries. Financial Engineering The Financial Engineering Master program provides a broad basis in mathematics and economics. It is oriented towards real-life problems. Advanced financial software is used in teaching. 6

7 Students may participate in exchange programs between Mälardalen University and one of our partner universities around the globe. The best students are involved in research activities and the development of experimental financial software. The graduates of the program are working in banks, stock exchanges, investment, insurance, and software companies or government organizations in many countries. Teknisk matematik Alla framtidsteknologier är i ökande grad beroende av och baserade på användning av avancerade matematiska metoder, matematisk modellering och beräkningsverktyg. Teknisk-matematiskt utbildade specialister är mycket efterfrågade på den moderna arbetsmarknaden inom många branscher och företag Masterprogrammet i teknisk matematik vid MDH ger dig de kunskaper du behöver för att utveckla morgondagens teknik. Du lär dig behärska matematikens metoder och tillämpningar inom spännande områden av avgörande betydelse för det moderna samhället: statistik, internet- och informationsteknik, datavetenskap, energi- och miljöteknik, optimering samt finansmatematik. Ett rikt utbud av valbara kurser ger flexibilitet att kombinera ett spännande interdisciplinärt kurspaket inriktat på datavetenskap och informationsteknik, energi och miljöteknik, statistik, finans och ekonomi eller på fördjupning inom matematik och tillämpad matematik. Projektkurser och examensarbete i programmet ger dig tillfälle att fördjupa dig inom de teknik- eller forskningsområden du tycker är mest intressanta och att komma i direkt kontakt med utveckling och forskning, i samarbete med något företag eller forskargrupp. Högst kompetent lärarkåren som består av pedagogiskt engagerade lärare med bred forskning och utveckling erfarenhet, bland vilka finns flera professorer samt lärare från industri. Inom ramen för masterprogrammet i teknisk matematik finns goda möjligheter för utbytesstudier och samläsning av kurser vid andra universitet utomlands och i Sverige, samt för praktik inom företag och kommun. Efter programmet finns också goda möjligheter att fortsätta som forskarstuderande vid Mälardalens högskola eller andra universitet och högskolor i Sverige eller utomlands. Kammarmusik Kammarmusikprogrammet är en utbildning som ger dig möjlighet att utveckla din individuella talang och framträda både som solist och kammarmusiker, Förstklassig undervisning som bedrivs av flera av vårt lands främsta lärare, Unika lokaler i historisk miljö på Västerås Slott, endast några få minuters promenad från tågstationen, Fantastiska chanser att ofta synas på flera av Västerås många spännande konsertscener. 7

8 Kandidatprogram i språk och humaniora Arbetslivsinriktat upplägg Interna och externa föreläsare Valfritt profilämne år 2 Möjlighet till utlandsvistelse beroende på valt profilämne Platsgaranti till våra utlandskurser i franska, spanska och tyska Examensarbete kan göras i anslutning till en arbetsplats Moderna språk Kurser på campus, distans och i målspråkslandet Moderna inlärningsmiljöer Bra nationella utvärderingar Kurser med en tydlig, metodinriktad uppläggning där lärprocesser och den praktiska användningen av kunskaperna sätts i första rummet Engagerade och kompetenta lärare Kurser i Frankrike, Spanien och Tyskland med lärare med språket som modersmål Förskollärarprogrammet Hög kvalitet både när det gället grundutbildning och forskning. Utbildningen är lokalt förankrad och utarbetad i nära samarbete med regionen/kommunerna där utbildningen bedrivs. Fältskola med utbildade handledare under hela utbildningstiden. Varje kurs i programmet innehåller fältstudier. Studentinflytande genom en aktiv linjeförening Programmet går att läsa på flera orter Programmet går att läsa på campus eller på distans (VT13) Stor efterfrågan på utbildade förskollärare Ämneslärarprogrammet Hög kvalitet både när det gället grundutbildning och forskning. De ämnen som ingår i utbildningen innefattar grundläggande och fördjupade ämneskunskaper tätt kopplat till ett ämnesdidaktiskt perspektiv IKT-kurs som passar lärarstudenter erbjuds Utbildningen är lokalt förankrad och utarbetad i nära samarbete med regionen/kommunerna där utbildningen bedrivs. Fältskola med utbildade handledare under hela utbildningstiden. Varje kurs i programmet innehåller fältstudier. Studentinflytande genom en aktiv linjeförening Efterfrågan på utbildade, legitimerade lärare 8

9 Specialpedagogik Tre program på avancerad nivå: a) Magisterprogrammet i specialpedagogik 60 hp b) Specialpedagog 90 hp c) Speciallärare 90 hp Språk-, skriv- och läsutveckling Matematikutveckling Utvecklingsstörning Studentanpassade utbildningar genom modifierad distans Fokus på aktuella områden i skolans värld kopplad till de dilemman man möter i skolans värld Lärarna har hög utbildningsnivå och mångårig arbetslivserfarenhet på grundskolenivå. Närheten mellan lärare och student skapar personliga möten som uppskattas av båda parter. Praktiknära utbildningar med fältstudier Som enda lärosäte i Sverige är Mdh:s Speciallärar- och Specialpedagogprogram granskade och godkända av Högskoleverket. Masterprogram i didaktik Är du intresserad av att fördjupa dina didaktiska kunskaper och på det viset bidra till utvecklingen av skola och förskola? Då är Masterprogrammet i didaktik något för dig. Programmet kan kombineras med arbete då det ges på kvartfart och kvällstid. Du kan även studera på halvfart. Programmet berör lärandets, undervisningens och utbildningens olika villkor vilket innebär att du dels introduceras till generella teorier och metoder, dels fördjupar dig ämnesdidaktiskt. Programmet ger dig kompetens att initiera och driva praxisnära utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund. Programmet avslutas med en masterexamen i didaktik, men etappavgång till magisterexamen i didaktik efter halva studietiden är möjlig Rektorsprogrammet Skandinavistik Skandinavistiken vid MDH är unik i Sverige med heltidskurser i svenska språket och kulturen på A-, B- samt C-nivå varje termin. Skandinavistiken vid MDH lockar fortlöpande studenter från universitet i hela världen till MDH, såväl från våra samarbetsuniversitet som från universitet vi ännu inte har samarbetsavtal med. Skandinavistiken vid MDH har nära samarbete med Svenska institutet och med ett stort antal av de 220 universiteten som bedriver svenskundervisning i utlandet. 9

10 Skandinavistiken vid MDH har en högst kompetent lärarkår som består av engagerade lärare med stor erfarenhet av forskning och undervisning i svenska som främmande språk. Skandinavistiken vid MDH erbjuder kurser som ger allmän behörighet i svenska, motsvarande TISUS. Skandinavistiken vid MDH erbjuder kurser, förutom i Västerås, även i Barcelona. KLOK KLOK-verkstan, Support för alla studenter Här kan du utveckla ditt skrivande Här kommer du vidare om du kör fast i matten Här får du konkretisera dina framtidsdrömmar och bli medveten om din kompetens Öppet 40 timmar varje vecka KLOK-kurser Korta poänggivande kurser Fokus på praktiska verktyg för dina studier Går varje termin Antagning fram till kursen börjar Över 4000 studenter har gått kurserna 10

11 Målgrupper Våra prioriterade målgrupper är: Företrädare för kommuner, landsting, företag och organisationer Gymnasieelever Yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling eller ny utbildning Invånarna i regionen Blivande studenter i resten av Europa. Mediestrategi - kanal Strategin är att i första hand använda högskolans egen webbplats, eftersom den är ett kostnadseffektivt sätt att nå många människor. Vi ska även använda pressen, framför allt i regionen, för att marknadsföra akademin och våra utbildningar. Det gör vi genom att tipsa pressen och skriva pressmeddelanden. Som ett komplement till ovanstående kanaler kan man annonsera specifika utbildningar på relevanta webbplatser eller publikationer. Våra kanaler är: Högskolans webbplats Regionalpress redaktionellt material Annonser i regional- och fackpress Gymnasiemässor Högskoledagarna Gymnasiebesök Branschtidningar RUC Mälardalen Sociala medier som t.ex. Facebook och bloggar E-postutskick till studievägledare Alumninätverket Konferenser Öppna föreläsningar Mejlkontakt och SMS Events Högskolans nyhetsbrev MDHallå För internkommunikation: Devisen (MDH nyhetsbrev) Internsidorna på webbplatsen Akademidagarna 11

12 Ansvar och avgränsningar Informations- och marknadsföringsarbetet är en gemensam insats där både akademin och informationssektionen medverkar. Det är akademins ansvar att tipsa om aktiviteter och liknande som bör marknadsföras/informeras om. Akademin har även störst kännedom om nischade tidskrifter eller webbplatser där insatser kan göras och föreslår dessa för informatören. Till akademin finns en central informatör knuten. Det är informatörens ansvar att bistå med rådgivning och kunskap om på vilket sätt/genom vilka kanaler man kan informera mest effektivt. Informatören har dessutom det praktiska utförandet när det gäller att skriva pressmeddelanden, producera annonser samt publicera viss webbinformation. Ansvaret för att uttala sig vid förfrågningar från pressen: Frågor om hela högskolan, t ex vision: rektor Akademiövergripande frågor eller krissituationer: akademichefen Forskningsrelaterade frågor, exempelvis expertsvar: Forskare, doktorand eller professor som är expert inom området. I övriga frågor är respektive avdelningschef mottagare av frågan Aktivitetsplan 2012 Nedan följer förslag på kommunikationsaktiviteter det kommande året. Dokumentet är levande och kommer att ändras och fyllas på beroende på ändrade förutsättningar, och ny information. Januari Kommunikationsplan Programsamordnarna lämnar in sina texter och övrig information de vill ha med senast 5/12. Informatören färdigställer planen och skickar på remiss till utbildningsledare, och ledningsgruppen. Planen ska presenteras på informationssektionen den 23/1 och kommer att kompletteras med en studentrekryteringsplan för UKK. Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Lärarkampanj En kampanj för ämneslärarprogrammet planeras och initieras. Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare 12

13 Kampanj för teknisk matematik En kampanj för masterprogrammet i teknisk matematik inleds med affischer som sätts upp på campus och skickas till andra högskolor, universitet och studievägledare. En blogg skapas som en ytterligare kommunikationskanal Marknadsföring av speciallärarprogram och kurser Hösten 2012 startar speciallärarprogrammet mot Utvecklingsstörning- marknadsföring I höst kommer det att erbjudas kompletterande utbildning för speciallärare och specialpedagoger med fokus på dem som har en äldre examen- marknadsföring, vi annonserar i Specialläraren, Lärartidningen och i Skolporten i februari och Mars. Annonser bokas i januari. Annons om kurser till Specialpedagogen färdigställs och skickas in. Två foldrar tas fram, en för kurser och en för program. Arbetet börjar i januari. Programfoldrar - trycksaker Basprogrammet För lärarprogrammen För påbyggnadsprogrammen inom specialpedagogik och didaktik För kammarmusiken För kandidatprogrammen i humaniora Mallar framtagna på informationssektionens används till detta, bilder och texter anpassas för varje folder. Ansvarig: Avdelningschefer, informatören, programsamordnare Folder för basprogram och lärarprogram är klara (17/2) Kammarmusikmall En mall för konsertprogram tas fram för att kunna användas vid konserter Ansvarig: Informatören, programsamordnare v3 v 3 Nyhet om examinerade lärare/förskollärare i Tälje, i Devisen och på hemsidan Nyhet om MDH:s roll i utbildningen Värdegrund och likabehandling i teori och praktik för skolor devisen och webben (v4 Andreas Ryves Professur ev. feb) 23/1 Förskollärarutbildningen i Nacka startar pressbevakning tips alt PM 13

14 Februari Lärarkampanjen Utskick till samtliga studievägledare i Sörmland, Västmanland och till viss del Stockholm (i samband med studievägledarbesöket 9/2) Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Studentum.se Sponsrad kategorilänk, lärare utbildning 0 kr 9/2 Studievägledare till MDH Studievägledare från Eskilstuna och Västerås kommer till MDH. Lärarprogrammen har 45 minuter för information till dem. Då ska foldrarna vara färdiga så att de kan delas ut. Ansvarig: Utbildningsledare Therese, programsamordnare och informatören (för folder) foldrar delades ut för lärarprogrammet Annonser specialpedagogik Annonser till Lärartidningen och Skolporten tas fram och skickas in Ansvarig: Programsamordnare, informatörerna Påbyggnadsprogramfolder En folder för påbyggnadsprogram inom specialpedagogik trycks ev. De ska sedan skickas ut både via post och via mejl till målgrupperna och delas ut den 9/2 Ev. tas även en egen folder fram för Magistern i specialpedagogik. Ansvarig: Programsamordnare, informatörerna 15-15/2 Högvarv. Under vilket en paus efterfrågas för att studenterna ska hinna gå runt och titta lite. Studentkåren önskar att någon forskare presenterar ett pågående forskningsprojekt, och att någon doktorand som berättar om hur det är att välja forskning som karriärväg. Ansvarig: Informatören undersöker med ansvarig på info Språkkampanj Språkpuff, som hänvisar till en gemensam hemsida för alla språk på UKK, från flera ställen och program på hemsidan. Ansvarig: Informatören, programsamordnare och avdelningschef Tom Tits-fortbildning Vi måste rekrytera studenter som är lärare i Södertälje till detta, samarbeta med Södertälje kommuns Eva Helen. Södertälje kommunbrev. 14

15 Ansvarig: Informatören, programsamordnare Tor? Annonsera om möte, teknisk matematik Mejla studievägledare, programsamordnare på Bachelor och Master program på hela MDH och närliggande Universitet och högskolor om mötet så att de kan informera sina studenter. Ansvarig: Informatören, programsamordnare, Sergei Början ev. Andreas, matte och ämneslärarprogrammet 15-16/2 Bjud in VLT i samband med Högskoledagarna Ansvarig: Informatören och info centralt Mars (15 mars sökstart) Busskampanj för ämneslärarprogrammet Affischer i bussar i 10 städer i området under vecka 12 och (två städer v 11) Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Kostnad: Studentum.se ämneslärarprogrammet Riktat utskick till 1000 medlemmar kr Kostnad: kr 6/3 och 8/3 Högskoledagarna Skulle det gå att ha en populärföreläsning i matematik då? Kostnad: mars Utbildningsmässor i Katrineholm och Strängnäs Annons till tidningen för Katrineholmsmässan + personal 29/2 materialstopp för annonsen (+ Info centralt) Kostnad: 4000 kr + personal Gymnasiebesök Läraprogrammen Alumner, studenter och eller studievägledare gör gymnasiebesök och berättar om ämneslärarprogrammet, samt delar ut folder., utbildningsledare Kostnad: kr 15

16 Lärarlyftet och förskolelyftet Annonsera i facktidningar för fortbildningar, t ex spec ped, did och TomTits. Kostnad:? Påbyggnadsprogrammen, Skolporten 29/3 Annons i tidningen 360 bokning senast 23 februari Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Påbyggnadsprogrammen, Lärartidningen 16/3 Annons i Lärartidningen, bokning senast 23/2 Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare 15/3-15/4 Facebook, Ämneslärarprogrammet Vi annonserar på facebook för kandidatprogrammen och lärarprogrammen Ansvarig: Informatören (med hjälp av info) och programsamordnare Kostnad: ca kr 15/3-15/4 Facebook, Kandidatprogrammet Vi annonserar på facebook för kandidatprogrammen Ansvarig: Informatören (med hjälp av info) och programsamordnare Kostnad: ca kr Kandidatprogrammet och Humaniora Humaniora, språkaffischer samt webben Ansvarig: Informatören (med hjälp av info) och programsamordnare Kostnad: kr (Ev. annons i DN:s högskoleguide för lärarutbildning Undersök priser, område och träffar om vill göra, kontakta info för eventuellt samarbete. Ansvarig: Informatören undersöker möjligheter och diskuterar med programsamordnare och utbildningsledare Kostnad: ) Skolbesök på engelskspråkiga gymnasieskolor Humaniora och matematik, finns två i Strängnäs, IB på St:Eskil i Eskilstuna, fler? Europaskolan, fler? 16

17 Informationsmöte, teknisk matematik Information till potentiella studenter på relevanta tekniska Bachelor och Masterprogram på MDH och närliggande universitet och högskolor. Sergei Disputationer 16/3 Kamran Namdar 16/3 - webben 17

18 April (15 april sökstopp) Fortsatt lärarkampanj och efterrekrytering Marknadsföring i olika kanaler, t ex facebook, utskick, samtal Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Studentum.se Sponsrad annons under utbildning à 8000 kr Maj Välkomstbrev för sommarkurserna MDH-webben Ansvarig: akademin Språk E-postutskick Om språken på mdh ev. trycksak/pdf att mejla? Trycksak sommarmusik Trycksak för sommarkurserna görs för att dela ut under antagningsdagarna. Kammarmusiken har antagningsprov Vi bjuder dit pressen för att göra reportage Idol på slottet. Pressmeddelande, eller tips till press, samt interna nyhetskanaler och hemsidan. Nina Klang disputerar den 25 maj Artikel på hemsidan, Devisen och eventuellt pressmeddelande Ansvarig: Informatören och Nina 18

19 Juni Ev efterrekryteringskampanj, Lärarkampanj 20 juni -2 juli Annonsera till presumtiva studenter om lärarutbildningen, social media, webb och webbinformation, Studentum, telefonkampanj Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Öppet hus Nytt namn rekryterande syfte? Akademin och informatören bistår med trycksaker, personliga möten och salspresentationer. Ev Studentum Utskick, beror på siffror Juli Ev efterrekrytering Vid behov fortsätter vi rekryteringen Sommar Augusti Deckardag Affischer, annonser mm Kulturnatten Humaniora och kammarmusik deltar med program, affischer och flyers behövs. Språkdagen I samband med språkdagen tipsar vi media om det i god tid, radio och loka-tv 19

20 Bokmässan Vad är temat, kommer vi delta? Om kulturnatten, språkdagen och deckardagen Skriv PM och tipsa lokalpressen, hemsidan och Devisen September Oktober Skolforum Skolforum t.ex. Älvsjömässan fast för lärare och rektorer, vi har monter där vi presenterar MDH:s lärarutbildningar och fortbildningar Ansvarig: Informatören (trycksaker, PP), utbildningsledare och programsamordnare Akademisk högtid Den 26 oktober planeras Akademisk högtid för Mälardalens högskola. I år sker arrangemanget i Konserthuset i Västerås, med efterföljande middag på Konserthusterrassen. November Ev trycksaker, ev efterrekrytering, Disputation av Gunilla Sandberg Disputationen är planerad till fredagen den 30 november 2012 i universitetshuset sal IV, Uppsala universitet, kl Förslag på fakultetsopponent är Solveig Hägglund, professor i pedagogik vid Karlstad universitet Ansvarig: Informatören, programsamordnare och Gunilla 20

21 December Kammarmusikannons Ev annons kammarmusikprogrammet OPUS Lucia- Skandinavister, Lucia kanske mer offentligt än

22 Att göra kontinuerligt/ännu inte tidsbestämt Studentintervjuer på programsidor Personliga presentationer på webben och avdelningschefer Kontinuerligt, ett bra -uppslag/månad Ansvarig: Hela akademin måste hjälpa till att informera informatören om händelser som kan ge bra för akademin. Programspecifikt Marknadsföring teknisk matematik (mars?) Social media/ e-post/ Annonsering i tidningar/publikationer/studentföreningar Affischer/utskick till svenska och nordiska universitet om forskning Specialpedagogik: Gunnlaugur Magnusson beräknas vara med sin licentiatavhandling. Aktuell forskning: Professor Anders Garpelin forskar inom barns vägar till lärande från förskoleklass till skolan. Kerstin Göransson bedriver forskning om speciallärare och specialpedagoger kopplat till utbildning. Jenny Wilder forskar omkring barn med flerfunktionshinder och deras familjer, särskilt om barnens kommunikation och delaktighet i familjen. Förskolan Anette Sandberg, professor- har ett forskningsprojekt på gång? Länkar Priser DN: 22

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Malin Swanström 2012 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Syfte, mål och frågeställningar... 5 3. Målgruppsanalys... 7 4. Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning Redaktörer: Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge Design och omslag: Eva Spångberg Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita, Västerås 2011

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer