Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation"

Transkript

1 Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation MDH Av: Ulrika Säfström Sunnerfelt, kommunikatör

2 Bakgrund - nuläge Akademin för utbildning, kultur och kommunikation erbjuder 14 program på såväl grundutbildningsnivå som avancerad nivå. Här finns också en bred kursverksamhet inom språk, litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, matematik och fysik. På akademin erbjuds även rektorsprogrammet samt en stor verksamhet inom ramen för MKL, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande, som bland annat erbjuder lärarlyft och förskolelyft. Sammantaget leder detta till en bred verksamhetsgrund. Studentkullarna kommer under de närmaste åren generellt sett att minska beroende på lägre födslotal. Att avgifter har införts för internationella studenter har negativ påverkan på antalet internationella sökande till Mälardalens högskolas (MDH) utbildningar, vilket framför allt påverkar programmen Analytical Finance ochfinancial Engineering vid UKK, som tidigare attraherat många internationella studenter. Det faktum att MDH dessutom har fått sänkt takbelopp resulterar i ett sänkt grundutbildningsanslag för UKK med ungefär 9 miljoner mellan , vilket innebär att en översyn av såväl program- som kursutbud pågår. Den centrala studentrekryteringen gör en stor insats för MDH som helhet men inriktar inte sina satsningar specifikt på alla de program som ges vid UKK. Därför krävs en grundsatsning på samtliga program på UKK med en förstärkt satsning på de program som ingår i den strategiska satsningen. Lärarprogrammen ingår i den strategiska satsningen för MDH, vilket gör att dessa tilldelas extra medel för marknadsföring. Som ett led i detta fördelar även UKK en större del av medlen till dessa program, framför allt till de lärarprogram som har ett lågt söktryck, som till exempel ämneslärarprogrammet. Trots det minskade takbeloppet ser UKK även positiva möjligheter till ett ökat studentintag, framför allt avhängigt möjligheten till examensrätt för grundlärarprogrammet, årskurs 4-6. Även Kammarmusikprogrammet vid UKK har ansökt om utökad examensrätt, vilket innebär att studenterna kommer att studera ytterligare ett år. Dock planeras ingen utökning av antalet platser. Syfte För MDH som helhet liksom för UKK är ett proaktivt, strategiskt kommunikationsarbete av största vikt. Genom att arbeta med PR-insatser och kommunikation stärker vi vårt varumärke. Brister i kommunikationsarbetet kan leda till färre studenter, minskade forskningsanslag och ett sämre utgångsläge än övriga högre lärosäten. Genom att arbeta med planerade, riktade aktiviteter stärker vi UKK:s ställning och ökar kännedomen och intresset för såväl våra utbildningar som vår forskning. Till grunden för kommunikationsplanen finns en studentrekryteringsplan som anger vilka strategiska ramar som fastställts för studentrekryteringsarbetet. Kommunikationsplanen syftar till att skapa en såväl strategisk och taktisk grund för alla löpande kommunikationsaktiviteter. Med en genomarbetad plattform blir det enklare att skapa, planera, genomföra och följa upp aktiviteter. 2

3 Kommunikationsplanen innehåller kommunikationsmål, strategier, budskap, målgrupper, aktiviteter och tidsplan. Det är av största vikt att den information som förmedlas externt och internt är såväl planerad, budgeterad som uppföljningsbar för att nå ett större genomslag. Kommunikationsplanens syfte är att: Skapa en akademigemensam strategisk och taktisk grundval för studentrekrytering Ge en tydlig överblick över planerade aktiviteter och arbetsinsatser Skapa tydliga mål för kommunikationsarbetet Användning och revidering Kommunikationsplanen är ett strategiskt och operativt arbetsdokument för hur kommunikationsarbetet genomförs på UKK. I kommunikationsplanen återfinns även en aktivitetsplan med de aktiviteter som kommer att prioriteras under det kommande året. Eventuellt tillkommande aktiviteter genomförs i mån av tid och resurser. Kommunikationsplanen revideras årligen. Nuläget Styrkor och möjligheter Nära kommunikationer och god kontakt mellan lärare och studenter Ett flertal unika program, till exempel kammarmusikprogrammet Brett och djupt utbud av lärarutbildningar Regionala samarbeten, till exempel MKL Internationell verksamhet och utbud av kurser/program Framstående forskare inom flera områden Positiv publicitet kring forskning God samverkan inom UKK Ett tydligt kommunikationsarbete för MDH som helhet har skapat en stark varumärkeskännedom regionalt Svagheter och risker Stor konkurrens från närliggande universitet när det gäller att rekrytera och behålla såväl studenter som disputerade lärare Ifrågasatta examensrätter inom engelska och matematik Negativ publicitet kring program Studieavgifter för internationella studenter har orsakat ett minskat söktryck till vissa utbildningar. Minskat utbud av kurser i språk Det interna varumärket samt de interna informationskanalerna behöver utvecklas 3

4 Möjligheter/begränsningar att nå ut i media: Vid UKK finns flera forskningsområden som är av allmänintresse, med medievana forskare som ser vikten av att medverka i media. Internationella forskningssamarbeten ökar möjligheter för nationell och internationell verksamhet Kommunikationsmål Syftet med kommunikationsaktiviteterna är att stödja UKK:s verksamhetsmål som bland annat är att: Under perioden fokusera sina rekryteringsinsatser till de prioriterade områden som framhålls i FUS och genom långsiktighet i rekryteringsarbetet. Öka andelen förstahandssökanden till de av akademins når rekryteringsmålen. Andelen studenter av underrepresenterat kön ska öka inom utbildningsprogram där det underrepresenterade könet understiger 40 procent. Kommunikationsinsatserna ska i förlängningen bidra till en ökad kännedom om såväl UKK och dess utbildningar och forskning men även till en ökad kännedom om MDH. I den processen är varumärkesbyggande och positiv PR centralt. För att stödja verksamhetsmålen föreslås följande kommunikationsmål: Skapa ökad kunskap om och intresse för akademins utbildningar genom ett ökat strategiskt och långsiktigt PR-arbete. Målet är att nå större genomslag för såväl utbildningar på grund- och avancerad nivå som för akademins forskning. Öka andelen förstahandssökanden till de program som enligt FUS är prioriterade och som inte når målet om minst 1 förstahandssökande per plats. Öka andelen studenter av underrepresenterat kön vid framför allt lärarprogrammen. Öka användningen av nöjda studenter och alumner som goda ambassadörer i marknadsföringsmaterial, rekryteringsarbete och webb. Skapa fler mötesplatser för presumtiva studenter, till exempel genom besök från UKK till utvalda gymnasieprogram eller genom att gymnasieelever inbjuds att besöka UKK:s utbildningar. Visa att utbildning leder till jobb genom såväl statistik som uttalanden från nöjda alumner som gått någon av akademins utbildningar och idag har jobb. Genom en ökad koppling mellan kommunikationsplan och rekryteringsplan skapa en tydlighet i vilka insatser som bör prioriteras. 4

5 Strategi hur ska målen uppnås? Genom att: Regelbundet distribuera nyheter om akademins forskning Satsning på besök till gymnasieklasser för att framför allt marknadsföra lärarprogrammen Inrätta besöksdag för de kommunala gymnasieskolorna i Västerås. Öka andelen studentintervjuer på Ökad användning av studenter som goda ambassadörer i marknadsföringsoch informationsmaterial men även vid till exempel Högskoledagarna och vid besök till gymnasieskolor Visa att akademins utbildningar leder till jobb Aktivt webbarbete med mdh.se till exempel genom utbildning av fler webbredaktörer som skapar en större delaktighet. Utveckla samarbetet mellan kommunikatören och akademins avdelningar för att öka möjligheten att arbeta proaktivt med PR-insatser. Ökat samarbete mellan, utbildningsledare och kommunikatör säkerställer högkvalitativa insatser. Säkerställa att utbildningarna leder till jobb, till exempel genom att inrätta branschråd för samtliga utbildningsprogram. Budskap Följande budskap bör lyftas fram i PR-arbetet för att stödja ovanstående mål och strategier: Utbildning som leder till jobb Läraryrket är ett framtidsyrke Lärare behövs, idag, imorgon och i framtiden Utbildning och forskning för framtiden Få de kunskaper och kompetenser du behöver inför framtiden MDH den samproducerande högskolan Nära samarbete med näringsliv, kommuner och landsting Ledande forskning Målgrupper Eftersom målet är en ökad kännedom och en ökad studentrekrytering är UKK:s huvudsakliga målgrupper följande: gymnasieelever, yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling eller ny utbildning, invånare i regionen, företrädare för kommuner, landsting, företag och organisationer samt blivande studenter i resten av Europa. 5

6 Mediestrategi - kanal Kommunikationsarbete är en långsiktig process. Budskap måste upprepas gång på gång för att få fäste i det allmänna medvetandet. Intresset i media byggs successivt upp och underhålls genom löpande PR-arbete, det vill säga genom regelbundna kontakter med medierna. Ju mer kunskap journalister har, desto större chans att de rapporterar rätt och desto mindre chans att de fyller i med antaganden, spekulationer och rykten. Att samarbeta med partners för att få mer uppmärksamhet är ytterligare en möjlig strategi för att få tyngd i medieutspelen. Eftersom UKK erbjuder utbildning inom en mängd olika områden är målgruppen heterogen. Det gör att olika typer av insatser behöver genomföras i olika kanaler för att säkerställa att olika målgrupper nås av akademins budskap. Prioriterade kanaler Högskolans webbplats Regionalpress redaktionellt material Personliga möten med presumtiva studenter, såsom Högskoledagarna, studiebesök, besök till gymnasieskolor, föreläsningar etc. Deltagande på mässor och events (ForskarFredag, etc) Annonser (framför allt i fackpress och branschtidningar) Annonser och närvaro i sociala medier, t ex Facebook RUC Mälardalen E postutskick till studievägledare Konferenser Alumninätverket Personlig kontakt med presumtiva studenter via t ex telefon, mejl och SMS Nyhetsbrev/tidningar för MDH För internkommunikation Internt nyhetsbrev UKK Intern webbplats (intranät) Akademidagar Devisen (MDH:s nyhetsbrev) Centrala kanaler för MDH UKK:s kommunikation är en del av högskolans kommunikation. För MDH som helhet genomförs en mängd rekryteringsinsatser som kortfattat kan indelas i personliga kontakter och icke-personliga kanaler Personliga kontakter är till exempel deltagande på mässor och arrangemang av Högskoledagarna. Exempel på icke-personliga kanaler är programkatalogen, tryckt material, annonser och närvaro i sociala medier 6

7 Ansvar och avgränsningar Mediefrågor hänvisas som regel alltid till akademichef. När pressmeddelanden utformas av kommunikatören, är den forskare/lärare som anges i meddelandet kontaktperson. Mediefrågor som rör hela högskolan hänvisas till rektor. Forskningsrelaterade frågor hänvisas till forskare/doktorand eller professor som är insatt i området. Aktivitetsplan 2014 Nedan följer förslag på kommunikationsaktiviteter det kommande året. De aktiviteter med orange bakgrundsfärg är aktiviteter som genomförs för alla program på MDH. Grundutbildningar nationell rekrytering Annons för Kammarmusikprogrammet i Musikant /februari Framtagning av programblad för Naturvetenskapligt/tekniskt basår Analytical Finance Financial Engineering Kandidatprogrammet i Språk och Humaniora Teknisk matematik Specialpedagogik /februari Framtagande av flyer för Kammarmusikprogrammet Framtagning av bokmärke för Kandidatprogrammet i språk och humaniora Adwordskampanj grundlärare Adwordskampanj ämneslärare februari Annons för Kammarmusikprogrammet i Opus 13 februari Studievägledardag MDH 4 och 6 mars Högskoledagarna Deltagande program: Kammarmusikprogrammet, Kommunikatör, och studievägledare Kandidatprogrammet i Språk och Humaniora, Naturvetenskapligt/Tekniskt basår samt lärarprogrammen. Några av programmen på avancerad nivå tar också fram skriftligt material april-juni Efterrekryteringsinsatser tillsammans med hela MDH Kommunikatör, juni Rundvandring på MDH Centralt anordnad insats juni-juli Medverkan i Ringa-ling och Ta chansen Centralt anordnad insats 7

8 augustiseptember Rekrytering vårterminsstarter lärarprogram Vid behov marknadsföring via Google Adwords och Facebook septemberoktober Gymnasieelever besöker UKK Besöksdag anordnad tillsammans med Västerås stad november Ny programkatalog MDH Centralt anordnad insats 8

9 Påbyggnadsutbildningar nationell rekrytering Annons i Specialpedagogik för Specialpedagogiken Kommunikatör samt februari Annons i Lärarnas Tidning Kommunikatör samt februari Programblad lärarlyft och förskolellyft projektledare MKL augusti Marknadsföring kurs om autism (Specialpedagogik) Kommunikatör samt Ht14 Matematikkurser för lärare Kommunikatör samt november Ny programkatalog MDH Centralt anordnad insats PR-aktiviteter Marknadsföring av konsert med Västerås Sinfonietta/ Kammarmusikprogrammet Kalendarium för Kammarmusikprogrammets konserter VT 2014 Kommunikatör med stöd av interninformatören för MDH februari Rapport Läsa-Skriva-Räkna februari Boktips inför sportlovet avdelningschef februari-mars PR MER14 21 mars PR Kängurutävling Kommunikatör samt ansvarig avdelning mars Öppet Hus Kammarmusikprogrammet mars/april PR POET-konferens Nya Zeeland mars-maj Gästprofessur Alva Myrdal april Regionfinal Teknikåttan avdelningschef maj Antagningsprov Kammarmusikprogrammet maj Doktorandsamarbeten inom ramen för MKL maj Marknadsföring examensrätter Kommunikatör,, utbildningsledare, juni augusti augusti-september september Marknadsföring konsert Västerås Sinfonietta Kalendarium och konsertprogram LIC Elisabeth Ekegren- Johansson PR Kulturnatten Kammarmusikprogrammet. Samordning med övriga MDH-evenemang september PR POET-konferens Island september PR ForskarFredag KOM 9

10 september Final Unga Matematiker Kommunikatör samt Bo Wahlqvist oktober? Doktorsexamen Jonas Nordmark och Gunnlaugur Magnússon oktober Skrämmande boktips inför Halloween och höstlov avdelningschef oktober-november VR-beslut Löpande vid behov Tillsättande docenter och Löpande vid behov professorer Utifrån omvärldsbevakning tipsa media om lämpliga forskare Kommunikatör, med stöd av KOM Särskild satsning lärarprogrammen Framtagande av ny broschyr för Lärarprogrammen /februari Nya studentintervjuer för lärarprogrammen på Kommunikatör /februari Nya roll-ups för lärarprogrammen februari Nya programblad för lärarprogrammen på grundnivå /februari Bokmärken för lärarprogrammen /februari Mappar för lärarprogrammen februari/mars Besök till gymnasieklasser för att marknadsföra lärarprogrammen (Besöks görs på ett urval strategiskt valda gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås via kontakt med studievägledare) Anna Magnusson och Martin Carlbinder tillsammans med utvalda studenter Stöd fås från utbildningsledare och kommunikatör februari-april Adwordskampanj grundlärare februari-april Adwordskampanj ämneslärare mars Facebookkampanj HT14 Marknadsföring inför VTantagning 10

11 Kompletterande insatser för att stödja rekrytering/marknadsföring/prinsatser (t ex affischer, utskick, webbinslag) Lansering av MKL:s nya hemsida Affisch Ljuskonsert februari februari Affisch Galakonsert februari Kommunikatör tillsammans med administrativ chef februari Lansering av MER14- forskningssidor Kommunikatör, februari MKL nyhetsbrev Kommunikatör, projektledare MKL februari Rekrytering licentiander FontD via ny hemsida Kommunikatör tillsammans med avdelningschef februari-mars Komplettering av Kandidatprogrammets information på webben gällande externa föreläsare Kommunikatör med mars Affisch Fredskonsert mars april Affisch vårkonsert april maj Affisch Musik i Försommarkväll juni september Affisch Kammarmusik oktober Affisch Kammarmusik oktober Framtagande material Skolforum november Affisch Kammarmusik december Affisch Kammarmusik Intern kommunikation ansvarig MKL Studentrekryteringsplan och kommunikationsplan fastställs efter utbildningsledare remissomgång på akademin. Layout av verksamhetsplan Kommunikatör februari Internt nyhetsbrev Kommunikatör mars Internt nyhetsbrev Kommunikatör april Internt nyhetsbrev Kommunikatör juni Internt nyhetsbrev Kommunikatör september Internt nyhetsbrev Kommunikatör november Internt nyhetsbrev Kommunikatör december Internt nyhetsbrev Kommunikatör 11

STUDENT- REKRYTERINGS- PLAN Akademin för utbildning kultur och kommunikation

STUDENT- REKRYTERINGS- PLAN Akademin för utbildning kultur och kommunikation STUDENT- REKRYTERINGS- PLAN 2015 Akademin för utbildning kultur och kommunikation INNEHÅLL Bakgrund... 1 Syfte... 1 Omfattning och avgränsningar... 1 Uppföljning och revidering... 2 Nuläge... 2 Övergripande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-12-23 Innehåll Akademin för utbildning, kultur och kommunikation... 1 Bakgrund - nuläge... 4 Syfte... 4 Användning och revidering...

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN 2013. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

KOMMUNIKATIONSPLAN 2013. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation KOMMUNIKATIONSPLAN 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Innehåll Bakgrund nuläge... 3 Syfte... 3 Användning och revidering... 3 Nuläget... 3 Möjligheter/begränsningar att nå ut i media:...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Ansvarig för policyns tillämpning är informationssektionen samt it-sektionen.

Ansvarig för policyns tillämpning är informationssektionen samt it-sektionen. Förslag till beslut Rektor 2011-02-28 Handläggare Sara Seltborg Webbstrategi för Mälardalens högskola Beslut Rektor beslutar att fastställa webbstrategi för Mälardalens högskola. Ansvarig för policyns

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Kommunikationsplan 1(8)

Kommunikationsplan 1(8) Datum 2014-09-19 1(8) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning Utbildnings- och forskningssektionen 2014-01-20 1 (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt Styrgruppen för studentrekrytering vid Mälardalens högskola (MDH)

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi HÖGSKOLAN I BORÅS Kommunikationsstrategi Högskolan i Borås Dnr: 295-15 1. Inledning och syfte Denna kommunikationsstrategi är till för alla som arbetar med kommunikation på Högskolan i Borås. Den anger

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Nyanländas lärande! Onsdagen 12 november 2014

Hjärtligt välkomna till Nyanländas lärande! Onsdagen 12 november 2014 Hjärtligt välkomna till Nyanländas lärande! Onsdagen 12 november 2014 Varför den här konferensen? Mer kunskap och samverkan ger bättre mottagande av nyanlända elever i skolan. Nyanlända elever är en heterogen

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

Verksamhetsberättelse akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Verksamhetsberättelse akademin för utbildning, kultur och kommunikation 1 (32) Verksamhetsberättelse akademin för utbildning, kultur och kommunikation Inledning Härmed avges verksamhetsberättelse för Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10 december 2015.

Verksamhetsplan 2016 för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10 december 2015. Verksamhetsplan 2016 för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10 december 2015. 1 (7) Inledning MKL inrättades 2012 vid akademin för utbildning, kultur

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN VISION & LÅNGSIKTIG PLAN 2011-2014 Innehåll 1. Vision 3 2. Strategi 3 3. Strategiska mål 3 4. Den långsiktiga planens målstruktur 4 5. Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4 5.1 EXAMINA 4

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012 2013-01-11 KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012 1 KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012 INLEDNING OCH BAKGRUND Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 1 (50) Innehåll Akademins huvudsakliga utvecklingsarbete 2015... 3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 4 Områden för examina och dimensionering...

Läs mer

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete s studentrekryteringsarbete Vi jobbar på kommunikationsavdelningen med studentrekryteringen Marlene Jonsson Samordnare Områdeskommunikatör Lena Ernerfeldt Burman Digital kommunikation Områdeskommunikatör

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Informationsavdelningen år 2011

Informationsavdelningen år 2011 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN sida 1 (8) Enhetschefen för Gemensamma förvaltningen Informationsavdelningen år 2011 Denna verksamhetsplan har utarbetats tillsammans med medarbetarna vid avdelningen.

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsplan och budget 2012 Internationalisering och internationell studentrekrytering vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr 212-772-12 Mål för internationalisering och internationell studentrekrytering

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 BAKGRUND - NULÄGE Mälardalens högskolas webbplats, mdh.se, är högskolans främsta kanal för information och kommunikation med sina målgrupper. Webbplatsen utgör navet i högskolans

Läs mer

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation Överförmyndarnämnden 2016-04-08 Socialförvaltningen ÖFNES/2016:38 Carl-Fredrik Movitz, 016-710 54 25 Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation God kommunikation

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 36-41 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén

Läs mer

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten STUDENTKOMMUNIKATION Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten BESÖKSDAGEN Universitetets öppet hus som arrangeras varje vår. Alla fakulteter

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Omfning: 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.30 11.00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningen Samverkansavdelningen Bildades juli 2013 Ur Högskolelagen: I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018 Ärende nr Kulturnämnden Uppsala KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Al Mån...... Handläggare Datum Diarienummer Söderberg Fia 2015-09-04 KTN-2015-0444 Kulturnämnden Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Kommunikationsplan/-strategi för fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Kommunikationsplan/-strategi för fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Fakultetsnämnden LTV STYRANDE DOKUMENT SLU ID: 2016.1.1.1-740 Sakområde: Kommunikation och media Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Fakultetsnämnden LTV Avdelning/kansli: Kommunikationsavd,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun Från information till kommunikation Kommunikationsstrategin gäller till 2020 Mats O Johansson September 2015 2015-09-23 2 (8) Innehåll 1. FÖRORD OCH INLEDNING...

Läs mer

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation Uppdaterad 2017-10-03 Riktlinjer för intern och extern kommunikation Innehåll Syfte... 3 Vad är kommunikation?... 3 Ansvar för kommunikation... 3 Grafisk profil... 3 Att skriva texter i jobbet... 3 Jämställdhet

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utbildningsledare

Läs mer

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2012-09-06 1 (7) Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikations avger härmed ett yttrande

Läs mer

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Kompletterande pedagogisk utbildning, 0 hp Programkod: Gäller för läsåret 2017/2018 Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning,

Läs mer

Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016

Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016 Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016 Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10/12 2015 1 Inledning Hösten 2013 fattade Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola (MDH) beslut om

Läs mer

Medborgardialog en del av styrprocessen

Medborgardialog en del av styrprocessen en del av styrprocessen Övergripande kommunikationsplan www.vindeln.se Antagen av Kommunstyrelsen, den 28 april 2015, 95 Kommunikationsplan Sida 2(7) Bakgrunden till dialogen I ett samhälle där valdeltagandet

Läs mer

Programschemat är granskad och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskad och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskad och godkänt av utbildningsledare vid akademin

Läs mer

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen.

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen. CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 0 v 25 2002 Rektor har ordet Kära medarbetare! Det var tyvärr ett tag sedan ni fick ett nummer av Campus-aktuellt. Vårterminen har faktiskt passerat

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer