Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation"

Transkript

1 Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation MDH Av: Ulrika Säfström Sunnerfelt, kommunikatör

2 Bakgrund - nuläge Akademin för utbildning, kultur och kommunikation erbjuder 14 program på såväl grundutbildningsnivå som avancerad nivå. Här finns också en bred kursverksamhet inom språk, litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, matematik och fysik. På akademin erbjuds även rektorsprogrammet samt en stor verksamhet inom ramen för MKL, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande, som bland annat erbjuder lärarlyft och förskolelyft. Sammantaget leder detta till en bred verksamhetsgrund. Studentkullarna kommer under de närmaste åren generellt sett att minska beroende på lägre födslotal. Att avgifter har införts för internationella studenter har negativ påverkan på antalet internationella sökande till Mälardalens högskolas (MDH) utbildningar, vilket framför allt påverkar programmen Analytical Finance ochfinancial Engineering vid UKK, som tidigare attraherat många internationella studenter. Det faktum att MDH dessutom har fått sänkt takbelopp resulterar i ett sänkt grundutbildningsanslag för UKK med ungefär 9 miljoner mellan , vilket innebär att en översyn av såväl program- som kursutbud pågår. Den centrala studentrekryteringen gör en stor insats för MDH som helhet men inriktar inte sina satsningar specifikt på alla de program som ges vid UKK. Därför krävs en grundsatsning på samtliga program på UKK med en förstärkt satsning på de program som ingår i den strategiska satsningen. Lärarprogrammen ingår i den strategiska satsningen för MDH, vilket gör att dessa tilldelas extra medel för marknadsföring. Som ett led i detta fördelar även UKK en större del av medlen till dessa program, framför allt till de lärarprogram som har ett lågt söktryck, som till exempel ämneslärarprogrammet. Trots det minskade takbeloppet ser UKK även positiva möjligheter till ett ökat studentintag, framför allt avhängigt möjligheten till examensrätt för grundlärarprogrammet, årskurs 4-6. Även Kammarmusikprogrammet vid UKK har ansökt om utökad examensrätt, vilket innebär att studenterna kommer att studera ytterligare ett år. Dock planeras ingen utökning av antalet platser. Syfte För MDH som helhet liksom för UKK är ett proaktivt, strategiskt kommunikationsarbete av största vikt. Genom att arbeta med PR-insatser och kommunikation stärker vi vårt varumärke. Brister i kommunikationsarbetet kan leda till färre studenter, minskade forskningsanslag och ett sämre utgångsläge än övriga högre lärosäten. Genom att arbeta med planerade, riktade aktiviteter stärker vi UKK:s ställning och ökar kännedomen och intresset för såväl våra utbildningar som vår forskning. Till grunden för kommunikationsplanen finns en studentrekryteringsplan som anger vilka strategiska ramar som fastställts för studentrekryteringsarbetet. Kommunikationsplanen syftar till att skapa en såväl strategisk och taktisk grund för alla löpande kommunikationsaktiviteter. Med en genomarbetad plattform blir det enklare att skapa, planera, genomföra och följa upp aktiviteter. 2

3 Kommunikationsplanen innehåller kommunikationsmål, strategier, budskap, målgrupper, aktiviteter och tidsplan. Det är av största vikt att den information som förmedlas externt och internt är såväl planerad, budgeterad som uppföljningsbar för att nå ett större genomslag. Kommunikationsplanens syfte är att: Skapa en akademigemensam strategisk och taktisk grundval för studentrekrytering Ge en tydlig överblick över planerade aktiviteter och arbetsinsatser Skapa tydliga mål för kommunikationsarbetet Användning och revidering Kommunikationsplanen är ett strategiskt och operativt arbetsdokument för hur kommunikationsarbetet genomförs på UKK. I kommunikationsplanen återfinns även en aktivitetsplan med de aktiviteter som kommer att prioriteras under det kommande året. Eventuellt tillkommande aktiviteter genomförs i mån av tid och resurser. Kommunikationsplanen revideras årligen. Nuläget Styrkor och möjligheter Nära kommunikationer och god kontakt mellan lärare och studenter Ett flertal unika program, till exempel kammarmusikprogrammet Brett och djupt utbud av lärarutbildningar Regionala samarbeten, till exempel MKL Internationell verksamhet och utbud av kurser/program Framstående forskare inom flera områden Positiv publicitet kring forskning God samverkan inom UKK Ett tydligt kommunikationsarbete för MDH som helhet har skapat en stark varumärkeskännedom regionalt Svagheter och risker Stor konkurrens från närliggande universitet när det gäller att rekrytera och behålla såväl studenter som disputerade lärare Ifrågasatta examensrätter inom engelska och matematik Negativ publicitet kring program Studieavgifter för internationella studenter har orsakat ett minskat söktryck till vissa utbildningar. Minskat utbud av kurser i språk Det interna varumärket samt de interna informationskanalerna behöver utvecklas 3

4 Möjligheter/begränsningar att nå ut i media: Vid UKK finns flera forskningsområden som är av allmänintresse, med medievana forskare som ser vikten av att medverka i media. Internationella forskningssamarbeten ökar möjligheter för nationell och internationell verksamhet Kommunikationsmål Syftet med kommunikationsaktiviteterna är att stödja UKK:s verksamhetsmål som bland annat är att: Under perioden fokusera sina rekryteringsinsatser till de prioriterade områden som framhålls i FUS och genom långsiktighet i rekryteringsarbetet. Öka andelen förstahandssökanden till de av akademins når rekryteringsmålen. Andelen studenter av underrepresenterat kön ska öka inom utbildningsprogram där det underrepresenterade könet understiger 40 procent. Kommunikationsinsatserna ska i förlängningen bidra till en ökad kännedom om såväl UKK och dess utbildningar och forskning men även till en ökad kännedom om MDH. I den processen är varumärkesbyggande och positiv PR centralt. För att stödja verksamhetsmålen föreslås följande kommunikationsmål: Skapa ökad kunskap om och intresse för akademins utbildningar genom ett ökat strategiskt och långsiktigt PR-arbete. Målet är att nå större genomslag för såväl utbildningar på grund- och avancerad nivå som för akademins forskning. Öka andelen förstahandssökanden till de program som enligt FUS är prioriterade och som inte når målet om minst 1 förstahandssökande per plats. Öka andelen studenter av underrepresenterat kön vid framför allt lärarprogrammen. Öka användningen av nöjda studenter och alumner som goda ambassadörer i marknadsföringsmaterial, rekryteringsarbete och webb. Skapa fler mötesplatser för presumtiva studenter, till exempel genom besök från UKK till utvalda gymnasieprogram eller genom att gymnasieelever inbjuds att besöka UKK:s utbildningar. Visa att utbildning leder till jobb genom såväl statistik som uttalanden från nöjda alumner som gått någon av akademins utbildningar och idag har jobb. Genom en ökad koppling mellan kommunikationsplan och rekryteringsplan skapa en tydlighet i vilka insatser som bör prioriteras. 4

5 Strategi hur ska målen uppnås? Genom att: Regelbundet distribuera nyheter om akademins forskning Satsning på besök till gymnasieklasser för att framför allt marknadsföra lärarprogrammen Inrätta besöksdag för de kommunala gymnasieskolorna i Västerås. Öka andelen studentintervjuer på Ökad användning av studenter som goda ambassadörer i marknadsföringsoch informationsmaterial men även vid till exempel Högskoledagarna och vid besök till gymnasieskolor Visa att akademins utbildningar leder till jobb Aktivt webbarbete med mdh.se till exempel genom utbildning av fler webbredaktörer som skapar en större delaktighet. Utveckla samarbetet mellan kommunikatören och akademins avdelningar för att öka möjligheten att arbeta proaktivt med PR-insatser. Ökat samarbete mellan, utbildningsledare och kommunikatör säkerställer högkvalitativa insatser. Säkerställa att utbildningarna leder till jobb, till exempel genom att inrätta branschråd för samtliga utbildningsprogram. Budskap Följande budskap bör lyftas fram i PR-arbetet för att stödja ovanstående mål och strategier: Utbildning som leder till jobb Läraryrket är ett framtidsyrke Lärare behövs, idag, imorgon och i framtiden Utbildning och forskning för framtiden Få de kunskaper och kompetenser du behöver inför framtiden MDH den samproducerande högskolan Nära samarbete med näringsliv, kommuner och landsting Ledande forskning Målgrupper Eftersom målet är en ökad kännedom och en ökad studentrekrytering är UKK:s huvudsakliga målgrupper följande: gymnasieelever, yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling eller ny utbildning, invånare i regionen, företrädare för kommuner, landsting, företag och organisationer samt blivande studenter i resten av Europa. 5

6 Mediestrategi - kanal Kommunikationsarbete är en långsiktig process. Budskap måste upprepas gång på gång för att få fäste i det allmänna medvetandet. Intresset i media byggs successivt upp och underhålls genom löpande PR-arbete, det vill säga genom regelbundna kontakter med medierna. Ju mer kunskap journalister har, desto större chans att de rapporterar rätt och desto mindre chans att de fyller i med antaganden, spekulationer och rykten. Att samarbeta med partners för att få mer uppmärksamhet är ytterligare en möjlig strategi för att få tyngd i medieutspelen. Eftersom UKK erbjuder utbildning inom en mängd olika områden är målgruppen heterogen. Det gör att olika typer av insatser behöver genomföras i olika kanaler för att säkerställa att olika målgrupper nås av akademins budskap. Prioriterade kanaler Högskolans webbplats Regionalpress redaktionellt material Personliga möten med presumtiva studenter, såsom Högskoledagarna, studiebesök, besök till gymnasieskolor, föreläsningar etc. Deltagande på mässor och events (ForskarFredag, etc) Annonser (framför allt i fackpress och branschtidningar) Annonser och närvaro i sociala medier, t ex Facebook RUC Mälardalen E postutskick till studievägledare Konferenser Alumninätverket Personlig kontakt med presumtiva studenter via t ex telefon, mejl och SMS Nyhetsbrev/tidningar för MDH För internkommunikation Internt nyhetsbrev UKK Intern webbplats (intranät) Akademidagar Devisen (MDH:s nyhetsbrev) Centrala kanaler för MDH UKK:s kommunikation är en del av högskolans kommunikation. För MDH som helhet genomförs en mängd rekryteringsinsatser som kortfattat kan indelas i personliga kontakter och icke-personliga kanaler Personliga kontakter är till exempel deltagande på mässor och arrangemang av Högskoledagarna. Exempel på icke-personliga kanaler är programkatalogen, tryckt material, annonser och närvaro i sociala medier 6

7 Ansvar och avgränsningar Mediefrågor hänvisas som regel alltid till akademichef. När pressmeddelanden utformas av kommunikatören, är den forskare/lärare som anges i meddelandet kontaktperson. Mediefrågor som rör hela högskolan hänvisas till rektor. Forskningsrelaterade frågor hänvisas till forskare/doktorand eller professor som är insatt i området. Aktivitetsplan 2014 Nedan följer förslag på kommunikationsaktiviteter det kommande året. De aktiviteter med orange bakgrundsfärg är aktiviteter som genomförs för alla program på MDH. Grundutbildningar nationell rekrytering Annons för Kammarmusikprogrammet i Musikant /februari Framtagning av programblad för Naturvetenskapligt/tekniskt basår Analytical Finance Financial Engineering Kandidatprogrammet i Språk och Humaniora Teknisk matematik Specialpedagogik /februari Framtagande av flyer för Kammarmusikprogrammet Framtagning av bokmärke för Kandidatprogrammet i språk och humaniora Adwordskampanj grundlärare Adwordskampanj ämneslärare februari Annons för Kammarmusikprogrammet i Opus 13 februari Studievägledardag MDH 4 och 6 mars Högskoledagarna Deltagande program: Kammarmusikprogrammet, Kommunikatör, och studievägledare Kandidatprogrammet i Språk och Humaniora, Naturvetenskapligt/Tekniskt basår samt lärarprogrammen. Några av programmen på avancerad nivå tar också fram skriftligt material april-juni Efterrekryteringsinsatser tillsammans med hela MDH Kommunikatör, juni Rundvandring på MDH Centralt anordnad insats juni-juli Medverkan i Ringa-ling och Ta chansen Centralt anordnad insats 7

8 augustiseptember Rekrytering vårterminsstarter lärarprogram Vid behov marknadsföring via Google Adwords och Facebook septemberoktober Gymnasieelever besöker UKK Besöksdag anordnad tillsammans med Västerås stad november Ny programkatalog MDH Centralt anordnad insats 8

9 Påbyggnadsutbildningar nationell rekrytering Annons i Specialpedagogik för Specialpedagogiken Kommunikatör samt februari Annons i Lärarnas Tidning Kommunikatör samt februari Programblad lärarlyft och förskolellyft projektledare MKL augusti Marknadsföring kurs om autism (Specialpedagogik) Kommunikatör samt Ht14 Matematikkurser för lärare Kommunikatör samt november Ny programkatalog MDH Centralt anordnad insats PR-aktiviteter Marknadsföring av konsert med Västerås Sinfonietta/ Kammarmusikprogrammet Kalendarium för Kammarmusikprogrammets konserter VT 2014 Kommunikatör med stöd av interninformatören för MDH februari Rapport Läsa-Skriva-Räkna februari Boktips inför sportlovet avdelningschef februari-mars PR MER14 21 mars PR Kängurutävling Kommunikatör samt ansvarig avdelning mars Öppet Hus Kammarmusikprogrammet mars/april PR POET-konferens Nya Zeeland mars-maj Gästprofessur Alva Myrdal april Regionfinal Teknikåttan avdelningschef maj Antagningsprov Kammarmusikprogrammet maj Doktorandsamarbeten inom ramen för MKL maj Marknadsföring examensrätter Kommunikatör,, utbildningsledare, juni augusti augusti-september september Marknadsföring konsert Västerås Sinfonietta Kalendarium och konsertprogram LIC Elisabeth Ekegren- Johansson PR Kulturnatten Kammarmusikprogrammet. Samordning med övriga MDH-evenemang september PR POET-konferens Island september PR ForskarFredag KOM 9

10 september Final Unga Matematiker Kommunikatör samt Bo Wahlqvist oktober? Doktorsexamen Jonas Nordmark och Gunnlaugur Magnússon oktober Skrämmande boktips inför Halloween och höstlov avdelningschef oktober-november VR-beslut Löpande vid behov Tillsättande docenter och Löpande vid behov professorer Utifrån omvärldsbevakning tipsa media om lämpliga forskare Kommunikatör, med stöd av KOM Särskild satsning lärarprogrammen Framtagande av ny broschyr för Lärarprogrammen /februari Nya studentintervjuer för lärarprogrammen på Kommunikatör /februari Nya roll-ups för lärarprogrammen februari Nya programblad för lärarprogrammen på grundnivå /februari Bokmärken för lärarprogrammen /februari Mappar för lärarprogrammen februari/mars Besök till gymnasieklasser för att marknadsföra lärarprogrammen (Besöks görs på ett urval strategiskt valda gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås via kontakt med studievägledare) Anna Magnusson och Martin Carlbinder tillsammans med utvalda studenter Stöd fås från utbildningsledare och kommunikatör februari-april Adwordskampanj grundlärare februari-april Adwordskampanj ämneslärare mars Facebookkampanj HT14 Marknadsföring inför VTantagning 10

11 Kompletterande insatser för att stödja rekrytering/marknadsföring/prinsatser (t ex affischer, utskick, webbinslag) Lansering av MKL:s nya hemsida Affisch Ljuskonsert februari februari Affisch Galakonsert februari Kommunikatör tillsammans med administrativ chef februari Lansering av MER14- forskningssidor Kommunikatör, februari MKL nyhetsbrev Kommunikatör, projektledare MKL februari Rekrytering licentiander FontD via ny hemsida Kommunikatör tillsammans med avdelningschef februari-mars Komplettering av Kandidatprogrammets information på webben gällande externa föreläsare Kommunikatör med mars Affisch Fredskonsert mars april Affisch vårkonsert april maj Affisch Musik i Försommarkväll juni september Affisch Kammarmusik oktober Affisch Kammarmusik oktober Framtagande material Skolforum november Affisch Kammarmusik december Affisch Kammarmusik Intern kommunikation ansvarig MKL Studentrekryteringsplan och kommunikationsplan fastställs efter utbildningsledare remissomgång på akademin. Layout av verksamhetsplan Kommunikatör februari Internt nyhetsbrev Kommunikatör mars Internt nyhetsbrev Kommunikatör april Internt nyhetsbrev Kommunikatör juni Internt nyhetsbrev Kommunikatör september Internt nyhetsbrev Kommunikatör november Internt nyhetsbrev Kommunikatör december Internt nyhetsbrev Kommunikatör 11

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Malin Swanström 2012 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Syfte, mål och frågeställningar... 5 3. Målgruppsanalys... 7 4. Resultat

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer