KOMMUNIKATIONSPLAN Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONSPLAN 2013. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONSPLAN 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

2 Innehåll Bakgrund nuläge... 3 Syfte... 3 Användning och revidering... 3 Nuläget... 3 Möjligheter/begränsningar att nå ut i media:... 4 Kommunikationsmål... 4 Strategi hur ska målen uppnås?... 4 Budskap... 4 Övergripande budskap för akademin... 4 Utbildningsprogrammens kärnbudskap... 5 Basår... 5 Analytical Finance... 5 Financial Engineering... 5 Teknisk matematik... 5 Kammarmusik... 6 Kandidatprogram i språk och humaniora... 6 Moderna språk, tyska och engelska... 6 Förskollärarprogrammet & grundlärarprogrammet... 6 Ämneslärarprogrammet... 7 Specialpedagogik... 7 Masterprogram i didaktik... 7 Rektorsprogrammet... 7 Skandinavistik... 8 KLOK... 8 Målgrupper... 8 Mediestrategi kanal... 8 Ansvar och avgränsningar... 9 Aktivitetsplan Januari Februari Mars (15 mars 15 april ansökningsperiod) April (15 april sökstopp) Maj Juni Juli Augusti September (ansökningsperiod 15 sept 15 okt) Oktober November December Sammanfattning av Studentrekryteringskampanj Preliminär budgetplan för studentrekrytering Att göra kontinuerligt/ännu inte tidsbestämt

3 Bakgrund - nuläge Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk, litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med både bredd och djup. Den externa kommunikationen sker främst via webbplatsen. Akademin har en webbplats med nyheter och kalendarium samt information om ämnen och forskning. Information till presumtiva studenter finns samlad under Utbildning/program samt Utbildning/kurser. Intern information sker via e post, den interna delen av högskolans webbplats, högskolans interntidning Devisen och UKK:s nyhetsbrev. Syfte Planen syftar till att skapa en strategisk och taktisk grund för alla löpande kommunikationsaktiviteter. Med en genomarbetad plattform blir det enklare att planera aktiviteter, följa upp dem och nå önskat resultat. Kommunikationsplanen innehåller kommunikationsmål, strategier, budskap, målgrupper, aktiviteter och tidsplan. Genom att förmedla genomtänkt och planerad information till media skapar vi publicitet som ökar kännedomen om UKK och våra utbildningar. Därmed stärks varumärket och möjligheterna att rekrytera både lärare och studenter ökar. Kommunikationsplanen kompletteras med en studentrekryteringsplan. Användning och revidering Planen fungerar som ett strategiskt och operativt arbetsdokument för akademin. Den innehåller också en handlingsplan över vilka aktiviteter som preliminärt ska genomföras månad för månad. En gång om året bör planen revideras och uppdateras. Det gäller kommunikationsmål, strategier och budskap. Aktivitetsplanen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Nuläget Svagheter och risker: Akademin har stor konkurrens från närliggande universitet när det gäller att rekrytera och behålla disputerade lärare. Begränsade möjligheter att erbjuda forskning i tjänsten gör det svårare att attrahera och rekrytera kompetens. Majoriteten av lärarna har endast 10 % kompetensutveckling i sin tjänst. Avsaknad av examensrätt för delar av lärarutbildningen, och risk att inte erövra fler examensrätter. Studieavgifter för internationella studenter Minskat utbud av språk gör vårt samlade utbud mindre attraktivt. Att vår akademi blir en av fyra högskolor på MDH Styrkor och möjligheter: Närhet och god kontakt mellan lärare och studenter Nära regionala samarbeten, exempelvis MKL Internationaliseringen internationell verksamhet på UKK (t.ex. Analytical Finance och Financial Engineering, skandinavistik, samt utländska doktorander och internationella nätverk). God samverkan inom och mellan avdelningar och kurskollegier 3

4 Har forskarutbildningsrättigheter (inom forskarutbildningsämnena didaktik och matematik/tillämpad matematik). Möjligheten till samverkan mellan akademierna. Möjligheter/begränsningar att nå ut i media: + Akademin har flera talespersoner, inte minst bland forskarna, som är vana att medverka i media. + Akademin har forskning och utbildningsverksamhet som är av allmänintresse + Akademin har områden som är unika för Sverige, vilket ökar möjligheterna för nationell och även internationell uppmärksamhet. - Svårighet att presentera information så att den blir intressant för allmänheten. Kommunikationsmål Öka kännedomen om Mälardalens högskola och de utbildningar och den forskning som akademin tillhandahåller Öka rekryteringen till de utbildningar/kurser som inte nått rekryteringsmålen (se rekryteringsplan) Stärka bilden av Mälardalens högskola som en forskande högskola exempelvis genom att göra vår forskning synlig, t ex genom att alla avdelningar deltar på ForskarFredag. Uppmärksamma högskolans lärarutbildningar och kommunicera att vi fortsätter med vårt kvalitetsarbete för att få utökade examensrättigheter. Visa att akademins utbildningar leder till jobb genom att framhålla goda exempel Strategi hur ska målen uppnås? Genom: Ett nära samarbete mellan kommunikatören och personalen på akademin bland annat för att skapa möjligheter för extern kommunikation, exempelvis via pressreleaser Att bygga ut akademins webbsidor med samverkanspartners samt fler forskarpresentationer. Målet är att all personal ska ha personalpresentationer år 2013, men i första hand prioriteras personer som är forskningsaktiva. Avdelningscheferna skapar förutsättningar för att det ska bli gjort, t ex genom att bjuda in kommunikatören på ett APT i en datasal. Att alla utbildningsprogram som akademin är värd för ska ha relevanta externa samverkanspartners, exempelvis genom branschråd. Budskap Följande budskap bör lyftas fram i PR arbetet för att stödja ovanstående mål och strategier: Övergripande budskap för akademin Utbildning som leder till jobb Akademin är forskningsbaserad och kompetent att bedriva utbildning och forskning. Utbildning som också medverkar till att människor erövrar kunskaper och förhållningssätt så att de kan verka och påverka. MDH är en samproducerande aktör som har nära till samarbete med näringsliv, kommuner och landsting. 4

5 Utbildningsprogrammens kärnbudskap Basår Unik möjlighet att läsa in de naturvetenskapliga ämnen som krävs för ingenjörsprogrammen på MDH Garantiplats till alla ingenjörsprogram på MDH året efter godkänt basår Information om ingenjörsprogrammen av företrädare för dessa i god tid före val av program Basterminerna är en bra introduktion till högskolestudier, trots att de är på gymnasienivå. Analytical Finance The Analytical Finance Bachelor Program is unique in the world. During the first two years it gives the students a general basis in three different fields: Mathematics, Economics and Business Administration. In the third year, the student is free to choose one of the following directions: Bachelor degree in Mathematics/Applied mathematics with specialization in Financial Engineering, or a Bachelor degree in Economics, or a Bachelor degree in Business Administration. Students may participate in exchange programs between Mälardalen University and one of our partner universities around the globe. The graduates of the program are working in banks, stock exchanges, investment, insurance, and software companies and government organizations in many countries. Financial Engineering The Financial Engineering Master program provides a broad basis in mathematics and economics. It is oriented towards real life problems. Advanced financial software is used in teaching. Students may participate in exchange programs between Mälardalen University and one of our partner universities around the globe. The best students are involved in research activities and the development of experimental financial software. The graduates of the program are working in banks, stock exchanges, investment, insurance, and software companies or government organizations in many countries. Teknisk matematik Alla framtidsteknologier är i ökande grad beroende av och baserade på användning av avancerade matematiska metoder, matematisk modellering och beräkningsverktyg. Tekniskmatematiskt utbildade specialister är mycket efterfrågade på den moderna arbetsmarknaden inom många branscher och företag Masterprogrammet i teknisk matematik vid MDH ger dig de kunskaper du behöver för att utveckla morgondagens teknik. Du lär dig behärska matematikens metoder och tillämpningar inom spännande områden av avgörande betydelse för det moderna samhället: statistik, internetoch informationsteknik, datavetenskap, energi och miljöteknik, optimering samt finansmatematik. Ett rikt utbud av valbara kurser ger flexibilitet att kombinera ett spännande interdisciplinärt kurspaket inriktat på datavetenskap och informationsteknik, energi och miljöteknik, statistik, finans och ekonomi eller på fördjupning inom matematik och tillämpad matematik. Projektkurser och examensarbete i programmet ger dig tillfälle att fördjupa dig inom de teknikeller forskningsområden du tycker är mest intressanta och att komma i direkt kontakt med utveckling och forskning, i samarbete med något företag eller forskargrupp. Den högst kompetenta lärarkåren som består av pedagogiskt engagerade lärare med bred forskning och utveckling erfarenhet, bland vilka finns flera professorer samt lärare från industri. 5

6 Inom ramen för masterprogrammet i teknisk matematik finns goda möjligheter för utbytesstudier och samläsning av kurser vid andra universitet utomlands och i Sverige, samt för praktik inom företag och kommun. Efter programmet finns också goda möjligheter att fortsätta som forskarstuderande vid Mälardalens högskola eller andra universitet och högskolor i Sverige eller utomlands. Kammarmusik Kammarmusikprogrammet är en utbildning som ger dig möjlighet att utveckla din individuella talang och framträda både som solist och kammarmusiker, Förstklassig undervisning som bedrivs av flera av vårt lands främsta lärare, Unika lokaler i historisk miljö på Västerås Slott, endast några få minuters promenad från tågstationen, Fantastiska chanser att ofta synas på flera av Västerås många spännande konsertscener. Kandidatprogram i språk och humaniora Arbetslivsinriktat upplägg Kontakter med företag genom bland annat gästföreläsningar Valfritt profilämne år 2 Möjlighet till arbetsplatspraktik i ett engelsktalande land Om du väljer tyska som profilämne år 2 kan du förlägga delar av dina studier till Köln Examensarbete kan göras i anslutning till en arbetsplats Moderna språk, tyska och engelska Kurser på campus och distans Moderna inlärningsmiljöer Bra nationella utvärderingar Kurser med en tydlig, metodinriktad uppläggning där lärprocesser och den praktiska användningen av kunskaperna sätts i första rummet Engagerade och kompetenta lärare Kurser i och Tyskland med lärare med språket som modersmål Förskollärarprogrammet & grundlärarprogrammet Hög kvalitet både när det gället grundutbildning och forskning. Utbildningen är lokalt förankrad och utarbetad i nära samarbete med regionen/kommunerna där utbildningen bedrivs. Fältskola med utbildade handledare under hela utbildningstiden. Varje kurs i programmet innehåller fältstudier. Studentinflytande genom en aktiv linjeförening Programmet går att läsa på Eskilstuna och Västerås Programmet går att läsa på campus eller på distans (VT13) Stor efterfrågan på utbildade förskollärare 6

7 Ämneslärarprogrammet Hög kvalitet både när det gället grundutbildning och forskning. De ämnen som ingår i utbildningen innefattar grundläggande och fördjupade ämneskunskaper tätt kopplat till ett ämnesdidaktiskt perspektiv IKT kurs som passar lärarstudenter erbjuds Utbildningen är lokalt förankrad och utarbetad i nära samarbete med regionen/kommunerna där utbildningen bedrivs. Fältskola med utbildade handledare under hela utbildningstiden. Varje kurs i programmet innehåller fältstudier. Studentinflytande genom en aktiv linjeförening Efterfrågan på utbildade, legitimerade lärare Utbildning som leder till jobb Specialpedagogik Två program på avancerad nivå: a) Specialpedagog 90 hp b) Speciallärare 90 hp Språk, skriv och läsutveckling Matematikutveckling Utvecklingsstörning Studentanpassade utbildningar genom modifierad distans Fokus på aktuella områden i skolans värld kopplad till de dilemman man möter i skolans värld Lärarna har hög utbildningsnivå och mångårig arbetslivserfarenhet på grundskolenivå. Närheten mellan lärare och student skapar personliga möten som uppskattas av båda parter. Praktiknära utbildningar med fältstudier Som enda lärosäte i Sverige är MDH:s Speciallärar och Specialpedagogprogram granskade och godkända av Högskoleverket. (behöver attrahera manliga studenter) Masterprogram i didaktik Är du intresserad av att fördjupa dina didaktiska kunskaper och på det viset bidra till utvecklingen av skola och förskola? Då är Masterprogrammet i didaktik något för dig. Programmet kan kombineras med arbete då det ges på kvartfart och kvällstid. Du kan även studera på halvfart. Programmet berör lärandets, undervisningens och utbildningens olika villkor vilket innebär att du dels introduceras till didaktiska teorier och metoder, dels fördjupar dig ämnesdidaktiskt. Programmet ger dig kompetens att initiera och driva praxisnära utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund. Programmet avslutas med en masterexamen i didaktik, men etappavgång till magisterexamen i didaktik efter halva studietiden är möjlig Rektorsprogrammet Rektorsprogrammet på Mälardalens högskola drivs i samarbete med Örebro universitet och Högskolan Dalarna. Utbildningen är en statlig befattningsutbildning på grund och avancerad akademisk nivå och som omfattar 30 högskolepoäng. 7

8 Skandinavistik Skandinavistiken vid MDH är unik i Sverige med heltidskurser i svenska språket och kulturen på A, B samt C nivå.. Skandinavistiken vid MDH lockar fortlöpande studenter från universitet i hela världen till MDH, såväl från våra samarbetsuniversitet som från universitet vi ännu inte har samarbetsavtal med. Skandinavistiken vid MDH har nära samarbete med Svenska institutet och med ett stort antal av de 220 universiteten som bedriver svenskundervisning i utlandet. Skandinavistiken vid MDH har en högst kompetent lärarkår som består av engagerade lärare med stor erfarenhet av forskning och undervisning i svenska som främmande språk. Skandinavistiken vid MDH erbjuder kurser som ger allmän behörighet i svenska, motsvarande TISUS. Skandinavistiken vid MDH erbjuder kurser, förutom i Västerås, även i Barcelona. KLOK KLOK-verkstan, Support för alla studenter Här kan du utveckla ditt skrivande Här kommer du vidare om du kör fast i matten Här får du sätta ord på din kompetens och konkretisera dina framtidsdrömmar Öppet alla vardagar KLOK-kurser Korta poänggivande kurser Fokus på praktiska verktyg för dina studier Går varje termin Antagning fram till kursen börjar Över 4000 studenter har gått kurserna Målgrupper Våra prioriterade målgrupper är: Företrädare för kommuner, landsting, företag och organisationer Gymnasieelever Yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling eller ny utbildning Invånarna i regionen Blivande studenter i resten av Europa. Mediestrategi - kanal Strategin är att i första hand använda högskolans egen webbplats, eftersom den är ett kostnadseffektivt sätt att nå många människor. Vi ska även använda pressen, framför allt i regionen, för att marknadsföra akademin och våra utbildningar. Det gör vi genom att tipsa pressen och skriva pressmeddelanden. Som ett komplement till ovanstående kanaler kan man annonsera specifika utbildningar på relevanta webbplatser eller publikationer. 8

9 Våra kanaler är: Högskolans webbplats Regionalpress redaktionellt material Annonser i regional och fackpress Gymnasiemässor Högskoledagarna Gymnasiebesök Branschtidningar RUC Mälardalen Sociala medier som t.ex. Facebook och bloggar E postutskick till studievägledare Alumninätverket Konferenser Öppna föreläsningar Mejlkontakt och SMS Events Högskolans nyhetsbrev MDHallå För internkommunikation: Devisen (MDH nyhetsbrev) Internsidorna på webbplatsen Akademidagarna Nyhetsbrev UKK Ansvar och avgränsningar Kommunikations och marknadsföringsarbetet är en gemensam insats där både akademin och kommunikationssektionen medverkar. Det är akademins ansvar att tipsa om aktiviteter och liknande som bör marknadsföras/informeras om. Akademin har även störst kännedom om nischade tidskrifter eller webbplatser där insatser kan göras och föreslår dessa för kommunikatören. Vid akademin finns en akademikommunikatör. Det är Kommunikatörens ansvar att bistå med rådgivning och kunskap om på vilket sätt/genom vilka kanaler man kan informera mest effektivt. Kommunikatören har dessutom det praktiska utförandet när det gäller att skriva pressmeddelanden, producera annonser samt publicera viss webbinformation. Ansvaret för att uttala sig vid förfrågningar från pressen: Frågor om hela högskolan, t ex vision: rektor Akademiövergripande frågor eller krissituationer: akademichefen Forskningsrelaterade frågor, exempelvis expertsvar: Forskare, doktorand eller professor som är expert inom området. I övriga frågor är respektive avdelningschef mottagare av frågan. 9

10 Aktivitetsplan 2013 Nedan följer förslag på kommunikationsaktiviteter det kommande året. Dokumentet är levande och kommer att ändras och fyllas på beroende på ändrade förutsättningar, och ny information. Unders årsplanen finns en sammanfattning av kommunikation/studentrekrytering för varje program. Januari 28/1 Kommunikationsplan Programsamordnarna lämnar in sina texter och övrig information de vill ha med senast 5/12. Informatören färdigställer planen och skickar på remiss till utbildningsledare, och ledningsgruppen. Planen ska presenteras på informationssektionen den 28/1 och kommer att kompletteras med en studentrekryteringsplan för UKK. Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Layout av verksamhetsplan UKK UKK:s ledning tar fram en verksamhetsplan och kommunikatören formger framsida och inlaga utifrån mall som togs fram Nyanställda UKK Farid Monsefi, ny doktorand på UKK, intervjuas och läggs på internwebben Ansvarig: Kommunikatören, Farid och Sergei Extern kommunikation Påbörja/planera trycksaker o Ny folder för basåret (revidera texter och tryck) o Programblad för speciallärar /pedagogprogrammen o Programblad för masterprogrammet i didaktik nytt o Informationsblad för kurspaket inom specialpedagogik och didaktik o Uppdatering av folder för kandidatprogrammet i humaniora revidera text och bilder o Teknisk matematik uppdatering av programblad o Analytical Finance & Financial Engineering uppdatera programblad & Analytical Finance är med i en akademiöverskridande ekonomifoldern o Lärarpåbyggnadsfolder a la teknikfoldern ( 12 mm) Mallar framtagna på informationssektionens används till detta, bilder och texter anpassas för varje folder eller blad. Till kursblad används mallar som UKK tog fram Ansvarig: Avdelningschefer, programsamordnare, kommunikatören Deadline: 9 februari (kandidat och bastermin) 5 mars HSD Resultat: A5 Flyer till bokrelease för projektet Entreprenörskap i skolan, tryck 50 st engelska och 200 st svenska. Ansvarig: Sara Hägglund, Pia Lindberg, kommunikatören, m fl. Resultat: PR Kirstis Hemmis forskning i matematikdidaktik jämförelse Finland Sverige. Vi skickar ut den till P1 morgon, till facktidningar och siter och även någon nationell media. Utskick av pressmeddelande och säljsamtal. Ansvarig: Kommunikatören med hjälp av forskningskommunikatören och Kirsti Resultat: Vi gav Studio 1, P1 morgon och ekot idén och alla lät intresserade men tackade nej i slutändan. Vi avvaktar och gör en ny plan. Den ska minst ut till facktidningar. 10

11 Februari Nyhetsbrev UKK, nr 1-13 Nyhetsbrevet ska publiceras den 1 februari, deadline för material är den 29 januari Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Studentrekryteringsplan Studentrekryteringsplanen ska vara färdig den första februari. Ansvarig: Kommunikatören och utbildningsledare Resultat: Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras den 27 februari, deadline för material är den 24 februari. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Nyanställda UKK Gustav Bockgård, ny lärare på kandidatprogrammet intervjuas och läggs på internwebben Ansvarig: Kommunikatören, Gustav Extern kommunikation Studentrekrytering Februari mars gymnasiebesök* Vi bjuder in intresserade elever till informationsmöten om lärarutbildningen på några strategiskt valda gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås. Genom kontakt med studievägledare mejlar vi lärare i målgruppsklasser och sätter upp informationsblad om mötet. Då kan vi också bjuda på fika och/eller dela ut givaways. Programfoldern, inklusive isticksblad om grundlärarprogrammet delas ut. Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare, programsamordnare och studenter på lärarutbildningen Resultat: Annonsering Studentrum.se Sponsrad kategorilänk, lärare utbildning i februari, mars och april. Kostnad: kr (för februari, mars, april) Ansvarig: Informatören och programsamordnare Resultat: Specialpedagogik Annons om programmen i Lärarnas tidning den 15/ :- (material 30/1) Annons om kurspaket i Specialläraren bokad till 17/ : skickad) Ansvarig: Programsamordnare, Kommunikatören Resultat: Kammarmusikprogrammet Kammarmusikannons i tidningen Musikant nr 1 den 8/ (se bilaga) Kammarmusikannons i Opus 13/ (se bilaga) (skickad) Kammarmusikannons i VLT 8/2 Musikalisk energikick i höstmörkret (skickad) Kammarmusikannons i VLT 20 o 21/2 deadline 19/ (bokad) 11

12 Ansvarig: Kommunikatören, Staffan och Lena Resultat: Trycksaker Kammarmusikaffisch Konserten musikalisk energikick i februarimörkret 8/2 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: tryckt den 31/1 Kammarmusikaffisch musikens kontraster 20 och 21/2, deadline 14/2 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: Programfoldrar för basprogrammet och kandidatprogrammet i humaniora måste vara klara 5/3 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: Gemensam ekonomiutbildningsbroschyr Broschyren för MDH:s ekonomiutbildningar måste vara klar den 5/3 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: Uppdatera språkvykortet Ska finnas att ta på högskolan och Tinas studenter ska ta med dem ut i gymnasieklasser. Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: PR & Forskning Första februari, disputation av Elisabeth C Anderson, intern och extern webb, nyhetsbrev. Ev också intervju till hemsidan förmodligen i mars. Ansvarig: Informatören och info centralt Resultat: Kimmo Erikssons artikel om hur matematik höjer trovärdigheten i vetenskapliga skrifter. Vi skickar den till forskning.se, till facktidningar och siter inom forskning och även någon nationell media, t ex DN eller SVD. Utskick av pressmeddelande och säljsamtal. Ansvarig: Kommunikatören, Forskningskommunikatör och Kimmo Resultat: Gunilla Sandbergs disputation om övergångar i skolan. Ett pressmeddelande skrivs och läggs ut på webben och skickas till facktidningarna: Ansvarig: Kommunikatören, Forskningskommunikatör och Gunilla Resultat: Forskningsmiljön BUSS (Barn och Unga i Skola och Samhälle) inbjuder till seminarium den 13 februari kl , lokal U3 104 i Västerås. (intern information och på mdh.se) Ansvarig: Kommunikatören, inblandad personal Resultat: Disputationen av Fredrik Jansson 22 februari Avhandlingen heter Modelling Two Person Interactions Within and Between Cultural Groups och disputationen sker i Lambda den 22 februari Ansvarig: Kommunikatören, inblandad personal Resultat: Mars (15 mars -15 april ansökningsperiod) Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras den 20 mars, deadline för material är den 17 februari Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. 12

13 Extern kommunikation Trycksaker En folder för fortbildning och påbyggnad för lärare trycks, i stil med teknikfoldern (12 mm lägre). De ska sedan skickas ut både via post och via mejl till skolor i regionen. Ansvarig: Programsamordnare för specialpedagogik och didaktik, kommunikatören Resultat: Kammarmusik affisch 13/3 Music for a while deadline 4/3 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: En flyer för kammarmusikprogrammet tas fram för att dela ut på högskoledagarna Ansvarig: Programsamordnare och kommunikatören Resultat: Annonsering *Studentum.se ämneslärarprogrammet Banner under kategorin undervisning/lärare Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat: Google, Ämneslärarprogrammet 10/3 15/4 Vi annonserar på Google för ämneslärarprogrammen, och grundlärare. Ansvarig: Informatören (med hjälp av info) och programsamordnare Kostnad: ca kr (central budget tekniksatsningen ) Resultat: Kammarmusikannons i VLT 11/3 deadline 9/ (bokad) Ansvarig: Kommunikatören, Staffan och Lena Resultat: Eventuellt studentguiden SVD, DR, mejl, webb och bilaga Ansvarig: Kommunikatören, Utbildningsledaren Resultat: Annonsering lärarprogrammet: Rekryteringen för lärarprogrammet, förhoppningsvis vet vi Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. med hjälp av PA Kostnad: på Google och 5000 på facebook Resultat: Studentrekrytering 21/3 Studievägledare till MDH Lärarprogrammen Information om grundlärarprogrammet och utdelning av lärarfoldrar med lösblad till studievägledare i Sörmland, Västmanland och till viss del Stockholm. Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat: *Teknisk matematik, utskick Information till potentiella studenter på relevanta tekniska Bachelor och Masterprogram på MDH och närliggande universitet och högskolor. Vi tar fram adresser med hjälp av Regal Media och gör mejlutskick i Mail chimp altenativt DR vykort. Ansvarig: Kommunikatören, Karl samt Erik Janse, vid behov tips från Anna P Budget: ca Resultat: Skolbesök på engelskspråkiga gymnasieskolor slutet av februari/början av mars Tina Lempäs studenter har en skoluppgift att prata engelska med människor och sedan skriva en rapport om det. Hon kommer att skicka ut dem till gymnasieskolor. Då ska de ha med sig uppdaterade vykort om språken och foldrar för kandidatprogrammet i humaniora och eventuellt 13

14 Analytical Finance. Ansvarig: Kommunikatören, avdelningschef och Tina Lempeä Resultat: *5/3 och 7/3 Högskoledagarna 1. Lärarprogrammen har ett gemensamt pass och deltar på mässan med en aktivitet och utdelning av *reklampryl. De delar ut foldern och eventuellt programblad, (för dem som vill ha mer info). 2. Kandidatprogrammet i språk och humaniora har pass tillsammans med informationsdesign, deltar på mässa och delar ut nya foldrar. 3. Analytical Finance har pass tillsammans med IBUM och står på mässan och delar ut programblad och gemensam ekonomifolder. 4. Kammarmusikprogrammet deltar på mässan, med piano och material att dela ut (flyer/folder) Basåret nämns i allmänna pass och deltar på mässan och delar ut ny folder. Ansvarig: kommunikatören och programsamordnare Kostnad: Resultat: *februari mars gymnasiebesök Vi inbjuder till informationsmöten om lärarutbildningen, se februari. Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare, programsamordnare och studenter på lärarutbildningen Resultat: Evenemang Kängurutävlingen: Matematikförmiddag organiseras den 22 mars 2013, fredag förmiddag mellan 8:30 och 12:00 på Mälardalens högskola parallellt i Eskilstuna och i Västerås. Det börjar med Kängurutävling för alla åldrar mellan förskoleklass och studenter på gymnasieskolans sista år samt av didaktiska skäl för lärarstudenter också. Ansvarig: Kommunikatören och Katalin Földesi Resultat: PR & Forskning 6 9/3 Avdelningarna för pedagogik och specialpedagogik ska till NFP Nordisk förening i pedagogik och presentera sin forskning någon form av nyhet/pr görs. Ansvarig: Kommunikatören, Christina Lönnheden och Maud Lindh Afrikanska doktorander tre afrikanska doktorander har kommit/kommit tillbaka till MDH. Ansvarig: Kommunikatören, Sergei Silvestrov Resultat: April (15 april sökstopp) Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras den 17 april, deadline för material är 14 april. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Studentrekrytering, inklusive efterrekrytering Marknadsföring i olika kanaler, t ex facebook, utskick, för ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammet om vi får examensrätter Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat: 14

15 Trycksaker Kammarmusikaffisch 24/4 Musikalisk ouvertyr inför akademisk högtid deadline 14/4 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Annonsering Kammarmusikprogrammet Annons i Pianobulletinen nr 1 och 2 Deadline: 1/5 Ansvarig: Informatören och programsamordnare Resultat: Kammarmusikannons i VLT 22/4 deadline 20/ (bokad) Ansvarig: Kommunikatören, Staffan och Lena Resultat: Studentrum.se Sponsrad kategorilänk, lärare/utbildning Ansvarig: Informatören och utbildningsledare Resultat: PR & forskning Carl Anders Säfström och Niclas Månsson publicerar en antologi om John Dewey i vår Ansvarig: Informatören och info centralt/forskningskommunikatören/inblandad personal Nina Klang en pilotstudie om lärares sätt att tala med eleverna i undervisningen under VT 13 Ansvarig: Informatören och info centralt/forskningskommunikatören/inblandad personal Maj Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras 22 maj, deadline för material är 19 maj. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Välkomstbrev för sommarkurserna MDH webben Ansvarig: akademin Trycksak Trycksak för sommarkurserna i kammarmusik görs för att dela ut under antagningsdagarna. Ansvarig: Informatören och programsamordnare Resultat: PR & forskning Kammarmusiken har antagningsprov Vi bjuder dit pressen för att göra reportage Idol på slottet. Pressmeddelande, eller tips till press, samt interna nyhetskanaler och hemsidan. Ansvarig: Informatören och programsamordnare Resultat: Samverkansprojekt/forskarcirklar Eva Björklind håller på med ett samverkansprojekt med kommunerna om forskningscirklar det kommer att vara färdigt i vår så kanske man kan göra en intervju med ngn nöjd deltagare maj. Ansvarig: Eva Björklind och Kommunikatören 15

16 Juni Nyhetsbrev UKK, nr x-13 Nyhetsbrevet ska publiceras 19 juni, deadline för material är 15 juni. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Trycksaker Kammarmusikaffisch 5/5 deadline 25/4 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: Annonsering DN annonsering Förnya eventuellt abonnemanget för lärarutbildningen, det gamla går ut Ansvarig: kommunikatören och programsamornarna Resultat: Kammarmusikannons i VLT 3/5 Musik i försommarkväll deadline 1/ (bokad) Ansvarig: Kommunikatören, Staffan och Lena Resultat: Efterrekryteringskampanj, Lärarkampanj 20 juni -2 juli Annonsera till presumtiva studenter om lärarutbildningen, social media, webb och webbinformation, telefonkampanj Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat Öppet hus = Sommaröppet Rekryterande syfte: Akademin och kommunikatören bistår med trycksaker och personliga på minimässan. Ansvarig: kommunikatören och programsamordnare Resultat: PR & forskning Staffan Stranne Publicera en bok, en historisk monografi om Fabriksarbetarförbundet (prel. i Maj) Ansvarig: Informatören och info centralt/forskningskommunikatören/staffan Stranne Resultat: Examensrätter för grundlärare om vi får examensrätter, gå ut brett och nationellt Ansvarig: Informatören och info centralt/akademichef och personal från lärarutbildningen Resultat: Juli Extern kommunikation Ta chansen: Vi deltar i ta chansen utskicket och nu måste vi se till att det finns någon som ringer! Ansvarig: Kommunikatören, programsamordnare och utbildningsledare Kostnad: på Google och 5000 på facebook Resultat: 16

17 Augusti Nyhetsbrev UKK, nr x-13 Nyhetsbrevet ska publiceras xxx augusti, deadline för material är xxx. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Studentrekrytering Annonsering för grundlärarprogrammets VT start: Om vi har examensrätter annonserar vi på Google och facebook för grundlärarprogrammet F åk 3. Vi bedömer då om ytterligare rekryteringsinsatser behöver göras, lite beroende på hur rekryteringen till HT 13 gick. Ansvarig: Kommunikatören, Utbildningsledare. Kostnad: på Google och 5000 på facebook Resultat: PR Om kulturnatten, och deckardagen, om sommarkursen i skandinavistik Skriv PM och tipsa lokalpressen, hemsidan och Devisen Ansvarig: Kommunikatören och programsamordnare Resultat: Internationell konferens på MDH, om övergånger 15/8 och 16/8 i Västerås respektive Eskilstuna Ansvarig: Kommunikatören och Anders Garpelin Resultat: Delaktighet i familjeaktiviteter, projekt avslutas, de har redan publicerat två artiklar i ämnet MDH, om övergånger 15/8 och 16/8 i Västerås respektive Eskilstuna Ansvarig: Kommunikatören och Jenny Wilder Resultat: Bokmässan Vad är temat, kommer vi delta? Går det att skriva något? Ansvarig: kommunikatören och ansvarig från avdelningen för finska, svenska och litteraturvetenskap. Resultat: Ett VR projekt om övergångar och särskolan har börjat ett projekt, kommer att vara klart i HT Ansvarig: kommunikatören och Anne Lillvist och Jenny Wilder Resultat: September (ansökningsperiod 15 sept-15 okt) Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras xxx september, deadline för material är xxx. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Evenemang Kulturnatten: kammarmusik deltar med program, affischer och flyers. Ska någon annan delta? Ansvarig: Kommunikatören, Staffan Sandström och Lena Hellström Färnlöf eventuella andra intresserade avdelningschefer Resultat: 17

18 ForskarFredag i Eskilstuna och Västerås 27 oktober MDH deltar i ForskarFredag i Västerås och Eskilstuna. Vilka vill/kan delta? Ansvarig: kommunikatören, forskningsledare, forskningssamordnare och forskningskommunikatören Resultat: Unga Matematiker 22 september hålls finalen i tävlingen Unga matematiker. Ansvarig: kommunikatören, Erik Janse, Bo Wahlqvist Resultat: Trycksaker Programkatalogen tas fram av Anna Pettersson och akademierna tillhandahåller texter. Ansvarig: kommunikatören och programsamordnare Unga Matematiker Till det kommer att behövas en inbjudan och diplom och etiketter för prisböckerna (original finns). Ansvarig: kommunikatören, Erik Janse, Bo Wahlqvist Resultat: ForskarFredag, affischer och eventuella flyers med mera kommer att behövas Ansvarig: kommunikatören och inblandade forskare samt forskningskommunikatören Resultat: PR ForskarFredag, vi delar upp uppgifterna informatörer emellan och kontaktar all lokalmedia i Västerås. Vi lade också upp nyheter om alla deltagande forskare på mdh.se under veckorna före ForskarFredag. Ansvarig: kommunikatören och inblandade forskare samt forskningskommunikatören Resultat: Unga matematiker, Pressmeddelande och presskontakter, Folket (i god tid för ngt tema), Eskilstuna kuriren och Radio Sörmland (morgon). Lägg ut pressreleasen som nyhet på vår egen webbplats. Ansvarig: kommunikatören och ansvarig personal för tävlingen, se ovan. Resultat: Oktober Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet publiceras xxx oktober, deadline för material är xxx., om UM, ForskarFredag och kulturnatten. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Skolforum Skolforum, som Älvsjömässan fast för lärare och rektorer. Ska vi ha monter där? Presentera MDH:s lärarutbildningar och fortbildningar Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat: Akademisk högtid Den 26 oktober planeras Akademisk högtid för Mälardalens högskola. I år sker arrangemanget i Konserthuset i Västerås, med efterföljande middag på Konserthusterrassen. 18

19 Studentrekrytering Studentrekryteringsplanen uppdateras Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare Planering inför antagningsperioden VT 14 lärarutbildare förbereder ett program för gymnasiebesök under VT 14 Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare och lärarutbildarna (kontaktperson Maud Lindh) PR Elisabet Langman disputerar i Örebro i september oktober Ansvarig: kommunikatören och inblandade forskare Resultat: Staffan Stranne Publicera en bok, en historisk monografi om Industrifacket (prel i höst) Ansvarig: kommunikatören och inblandade forskare Resultat: November Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras xxx november, deadline för material är xxx. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Ny kommunikationsplan för UKK tas fram Arbetet med 2014 års kommunikationsplan påbörjas, med exempelvis förfrågningar om kommande forskning och dylikt. Ansvarig: Kommunikatören (trycksaker), programsamornare/studievägledare Extern kommunikation Mässor Info åker på rekryteringsmässor i Göteborg, Örebro och Stockholm, studievägledare/programsamordnare följer till någon av mässorna. Vi ser till att det finns informationsmaterial för alla lärarutbildningar. Ansvarig: Kommunikatören (trycksaker), programsamornare/studievägledare Evenemang Deckardagen Ansvarig: kommunikatören och Thorsten Päplow Resultat December Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras xxx december, deadline för material är xxx. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. 19

20 Extern kommunikation Annonsering Kammarmusikannons Annons kammarmusikprogrammet OPUS Ansvarig: kommunikatören och programsamordnare Resultat PR Skandinavister, Lucia kanske mer offentligt än 2012 var skulle de kunna lussa? Ansvarig: kommunikatören och Victor Hennius Resultat *äskas pengar från den centrala extrabudgeten för studentrekrytering 20

21 Sammanfattning av Studentrekryteringskampanj 2013 Studentrekrytering för lärarprogrammen En kampanj för ämneslärarprogrammet och eventuellt grundlärarprogrammet: Informationsdag för studievägledare i regionen februari Informationsmaterial januari, februari (uppdaterade blad, folder när vi vet om grundlärare) Högskoledagar februari (pass och mässa, med aktivitet och giveaways) Gymnasiebesök februari, mars (tre skolor i EA och tre i VS, studievägledare + ngn student) Andra chansen juli (någon måste ringa) Sommaröppet juni Utbildningsmässor november (om möjligt med en studievägledare för lärarprogrammen) Studentum banners i två av tre månader februari, mars och april Ev annonsering DN utbildning vår annons går ut i 13/ /6 ( ) Reklamprylar Till mässorna i november (ev tabelttask, lypsyl i samband med tävling under HSD) Googleannonsering för grundlärarprogrammet Facebookannonsering för grundlärarprogrammet Eventuell annan annonsering, exempelvis studentguiden PR med anknytning till lärare eller lärarstudenter eller didaktik Centralt bekostat i tekniksatsningen : Blogg.se, google adwords, Dr (1000 st) och mässpaket Studentrekrytering för masterprogrammet i teknisk matematik En kampanj för masterprogrammet i teknisk matematik inleds, i den ska ingå: Besök på MDH:s tekniska utbildningar på grundnivå, utdelning av infoblad/foldrar Information till andra lärosäten som har tekniska utbildningar på grundnivå, men inte på avancerad nivå. Kontakt med studievägledare där. Mejl/kontakt med till företag inom branschen (vem) Annonsering, t ex Google om de har råd Annonsering i tidningar/publikationer/studentföreningar om de har råd Affischer/utskick till svenska och nordiska universitet om de har råd PR om forskning Studentrekrytering för Analytical Finance och Financial Enginering Utöver den internationella rekryteringskampanjen: Besök på MDH:s tekniska utbildningar på grundnivå, utdelning av infoblad/foldrar, tillsammans med Teknisk matematik För Financial Engineering, tillsammans med Teknisk matematik, mejlutskick eller DR till studenter på andra lärosätens grundutbildningar (Regal Media adresser) Analytical Finance vara med i MDH gemensam ekonomifolder Studentrekrytering för kandidatprogrammet i språk och humaniora Revidera och tryck upp programfoldern Lägg ut fler studentintervjuer på webben Högskoledagarna pass tillsammans med textdesign och delta på mässan Ta chansen Gerrit svarar på alla intresseanmälningar Studentrekrytering för naturvetenskapligt- tekniskt basår Revidera och tryck upp programfoldern Studentintervjuer på programsidan Delta på mässan på Högskoledagarna Finns med i teknikfoldern 21

22 Studentrekrytering för Kammarmusikprogrammet Annonsering i Opus 10 dec 12 och 12 februari 13 (13/2 27/3, deadline 22/1) Annonsering i Pianobulletinen nr 1 och 2 (deadline 1 maj) Annonsering i tidningen Musikant nr /2 (deadline 14/1) Identifiera nyckelgymnasier och folkhögskolor mejla & personliga kontakter Delta på Kulturnatten Delta på mässan på högskoledagarna Annons på DN/utbildning Studentrekrytering för masterprogrammet i didaktik Finnas med i lärarpåbyggnadsfoldern som ska skickas och mejlas till regionens skolor Lägg ut fler studentintervjuer på webben Gå ut till potentiella grundutbildningar och berätta Eventuellt nedladdningsbart programblad Marknadsföring av program och kurser inom specialpedagogiken Vi ska arbeta aktivt för att öka antalet män med hjälp av bland annat: Mdh.se (med intervjuer och bilder på manliga studenter) Finnas med i lärarpåbyggnadsfoldern som ska skickas och mejlas till regionens skolor Annonser i Specialläraren för kurspaketen ma/sv nr 1 7/2 4140kr (deadline 21/1) Lärartidningen i februari 15/2 eller 1/3 (deadline bokn./mat. 24/1 30/1 resp 7/2 13/2) Möte med våra manliga studenter för att få idéer till breddad rekrytering Eventuell produktion av programblad/kursblad som kan laddas ned från hemsidan För kurspaketen ska A4 blad tryckas upp och ges till VFU samordnarna som sedan delar ut dem på skolorna. Trycksaker UKK 2013 Ny folder för basprogrammet januari! Ny uppdaterad folder för lärarprogrammet (senare) För påbyggnadsprogrammen inom specialpedagogik och didaktik en samlingsbroschyr För kammarmusiken flyers och affischer, ca 5/termin Ny folder för kandidatprogrammen i humaniora januari! Teknisk matematik uppdatera nedladdningsbara programblad Analytical Finance & Financial Engineeering Uppdatera blad och Analytical Finance är med i MDH gemensam ekonomifolder Mallar framtagna på informationssektionens används till det trycksaker där det går. 22

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-12-23 Innehåll Akademin för utbildning, kultur och kommunikation... 1 Bakgrund - nuläge... 4 Syfte... 4 Användning och revidering...

Läs mer

Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation

Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation MDH 2014-01-17 Av: Ulrika Säfström Sunnerfelt, kommunikatör Bakgrund - nuläge Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z ARBETSGRUPPENS UPPDRAG, MEDLEMMAR OCH ARBETSSÄTT Uppdrag Arbetsgruppens uppdrag har varit att kartlägga och planera kommunikationsinsatser

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Samverkan och synlighet Del 2

Samverkan och synlighet Del 2 Dnr Samverkan och synlighet Del 2 Aktiviteter inom omvärldssamverkan synlighet och studentrekrytering vid vetenskapsområdet för teknik och 2014 Del 1 Sammanfattning av huvudområden Reflektioner från föregående

Läs mer

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten

Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten 2015-02-11 STYR 2015/10 Kansli N Dragana Trivic Kommunikationsansvarig Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKESLÄRARE

Läs mer

HögskoledAgen 7 MARS VÄSTERÅS. på högskola? ingenjör?

HögskoledAgen 7 MARS VÄSTERÅS. på högskola? ingenjör? HögskoledAgen MÄLARDALENS HÖGSKOLA 7 MARS VÄSTERÅS Träffa studenter och personal! Hur är det att plugga på högskola? Informationspass om våra utbildningar! Vad gör en ingenjör? VÄLKOMMEN! På Högskoledagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Kommunikationsplan för studentrekrytering 2011-2014 Kommunikationsplanen är ett mål- och styrdokument för

Läs mer

Räcker det med undervisning på engelska? En granskning av strategier för internationalisering av högre utbildning.

Räcker det med undervisning på engelska? En granskning av strategier för internationalisering av högre utbildning. Räcker det med undervisning på engelska? En granskning av strategier för internationalisering av högre utbildning. Utgiven av Sveriges förenade studentkårer 2014 Utredare: Jenny Andersson Layout: Anna

Läs mer

!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321

!#$%&''(%$)) *+,+$&)-(.'/$/01)+)2%&%#$3+40+0,)(56)1-(&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321 Dnr LnU 2010/2354 Dnr KK 2005/0321!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;)!""#$%&%'()")#&)**%+#,-++./+-0)'$-")")"1#2*)3-+4)#5)3+-$3%#674$38*%#89:## ;;%&.$&,&04/$)&=)1"#$%&''(%$/0)

Läs mer

Verksamhetsberättelse läsåret 09/10

Verksamhetsberättelse läsåret 09/10 Verksamhetsberättelse läsåret 09/10 Studentrekrytering vid teknisk naturvetenskaplig fakultet Sammanställning: Ingrid Söderbergh Dnr 212-3041-10 1 Innehållsförteckning Studentrekrytering vid teknisk naturvetenskaplig

Läs mer

KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE 2008-02-07 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN Datum och tid: Plats: 2008-02-07, kl. 09.15 16.00 Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Rapport 2006:42 R. Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige

Rapport 2006:42 R. Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige Rapport 2006:42 R Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle

ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Innehåll Verksamhetsåret 2011 4 ekonomiskt resultat 5 Intäkter och kostnader

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012

Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012 Bilaga 45 PROMEMORIA 1 (1) 2012-01-13 Dnr: Utbildnings- och forskningssektionen Johan Hellstrand Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012 I förslaget till MDH:s budget för 2012 finns anslaget 250

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Morgondagens ingenjör statusrapport

Morgondagens ingenjör statusrapport Morgondagens ingenjör statusrapport 2003-09-25/Mats Hanson Projektet Morgondagens ingenjör startade hösten 2002 och har nu drivits aktivt under ett år. Den här rapporten beskriver projektets status september

Läs mer

ABSTRACT. Kostnad: Genomförandet (6 mån) uppskattas till 2 489 000 kr och förvaltningskostnaden beräknas till 2 244 000 kr (1 år).

ABSTRACT. Kostnad: Genomförandet (6 mån) uppskattas till 2 489 000 kr och förvaltningskostnaden beräknas till 2 244 000 kr (1 år). 0 ABSTRACT Titel: Förstudie av Pedagog Göteborg - en sajt där pedagoger inspirerar varandra att utveckla undervisningen Typ av dokument: Förstudierapport Projektledare: Maria Eriksson och Pernilla Lorentzson

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolan i Halmstad. Årsredovisning 2006

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolan i Halmstad. Årsredovisning 2006 Högskolan i Halmstad Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Rektors sammanfattning 3 Profil och organisation 4 Studentinflytande 5 Grundläggande högskoleutbildning 6 Mål, strategier och organisation 6 Återrapportering

Läs mer

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort

Läs mer