KOMMUNIKATIONSPLAN Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONSPLAN 2013. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONSPLAN 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

2 Innehåll Bakgrund nuläge... 3 Syfte... 3 Användning och revidering... 3 Nuläget... 3 Möjligheter/begränsningar att nå ut i media:... 4 Kommunikationsmål... 4 Strategi hur ska målen uppnås?... 4 Budskap... 4 Övergripande budskap för akademin... 4 Utbildningsprogrammens kärnbudskap... 5 Basår... 5 Analytical Finance... 5 Financial Engineering... 5 Teknisk matematik... 5 Kammarmusik... 6 Kandidatprogram i språk och humaniora... 6 Moderna språk, tyska och engelska... 6 Förskollärarprogrammet & grundlärarprogrammet... 6 Ämneslärarprogrammet... 7 Specialpedagogik... 7 Masterprogram i didaktik... 7 Rektorsprogrammet... 7 Skandinavistik... 8 KLOK... 8 Målgrupper... 8 Mediestrategi kanal... 8 Ansvar och avgränsningar... 9 Aktivitetsplan Januari Februari Mars (15 mars 15 april ansökningsperiod) April (15 april sökstopp) Maj Juni Juli Augusti September (ansökningsperiod 15 sept 15 okt) Oktober November December Sammanfattning av Studentrekryteringskampanj Preliminär budgetplan för studentrekrytering Att göra kontinuerligt/ännu inte tidsbestämt

3 Bakgrund - nuläge Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk, litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med både bredd och djup. Den externa kommunikationen sker främst via webbplatsen. Akademin har en webbplats med nyheter och kalendarium samt information om ämnen och forskning. Information till presumtiva studenter finns samlad under Utbildning/program samt Utbildning/kurser. Intern information sker via e post, den interna delen av högskolans webbplats, högskolans interntidning Devisen och UKK:s nyhetsbrev. Syfte Planen syftar till att skapa en strategisk och taktisk grund för alla löpande kommunikationsaktiviteter. Med en genomarbetad plattform blir det enklare att planera aktiviteter, följa upp dem och nå önskat resultat. Kommunikationsplanen innehåller kommunikationsmål, strategier, budskap, målgrupper, aktiviteter och tidsplan. Genom att förmedla genomtänkt och planerad information till media skapar vi publicitet som ökar kännedomen om UKK och våra utbildningar. Därmed stärks varumärket och möjligheterna att rekrytera både lärare och studenter ökar. Kommunikationsplanen kompletteras med en studentrekryteringsplan. Användning och revidering Planen fungerar som ett strategiskt och operativt arbetsdokument för akademin. Den innehåller också en handlingsplan över vilka aktiviteter som preliminärt ska genomföras månad för månad. En gång om året bör planen revideras och uppdateras. Det gäller kommunikationsmål, strategier och budskap. Aktivitetsplanen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Nuläget Svagheter och risker: Akademin har stor konkurrens från närliggande universitet när det gäller att rekrytera och behålla disputerade lärare. Begränsade möjligheter att erbjuda forskning i tjänsten gör det svårare att attrahera och rekrytera kompetens. Majoriteten av lärarna har endast 10 % kompetensutveckling i sin tjänst. Avsaknad av examensrätt för delar av lärarutbildningen, och risk att inte erövra fler examensrätter. Studieavgifter för internationella studenter Minskat utbud av språk gör vårt samlade utbud mindre attraktivt. Att vår akademi blir en av fyra högskolor på MDH Styrkor och möjligheter: Närhet och god kontakt mellan lärare och studenter Nära regionala samarbeten, exempelvis MKL Internationaliseringen internationell verksamhet på UKK (t.ex. Analytical Finance och Financial Engineering, skandinavistik, samt utländska doktorander och internationella nätverk). God samverkan inom och mellan avdelningar och kurskollegier 3

4 Har forskarutbildningsrättigheter (inom forskarutbildningsämnena didaktik och matematik/tillämpad matematik). Möjligheten till samverkan mellan akademierna. Möjligheter/begränsningar att nå ut i media: + Akademin har flera talespersoner, inte minst bland forskarna, som är vana att medverka i media. + Akademin har forskning och utbildningsverksamhet som är av allmänintresse + Akademin har områden som är unika för Sverige, vilket ökar möjligheterna för nationell och även internationell uppmärksamhet. - Svårighet att presentera information så att den blir intressant för allmänheten. Kommunikationsmål Öka kännedomen om Mälardalens högskola och de utbildningar och den forskning som akademin tillhandahåller Öka rekryteringen till de utbildningar/kurser som inte nått rekryteringsmålen (se rekryteringsplan) Stärka bilden av Mälardalens högskola som en forskande högskola exempelvis genom att göra vår forskning synlig, t ex genom att alla avdelningar deltar på ForskarFredag. Uppmärksamma högskolans lärarutbildningar och kommunicera att vi fortsätter med vårt kvalitetsarbete för att få utökade examensrättigheter. Visa att akademins utbildningar leder till jobb genom att framhålla goda exempel Strategi hur ska målen uppnås? Genom: Ett nära samarbete mellan kommunikatören och personalen på akademin bland annat för att skapa möjligheter för extern kommunikation, exempelvis via pressreleaser Att bygga ut akademins webbsidor med samverkanspartners samt fler forskarpresentationer. Målet är att all personal ska ha personalpresentationer år 2013, men i första hand prioriteras personer som är forskningsaktiva. Avdelningscheferna skapar förutsättningar för att det ska bli gjort, t ex genom att bjuda in kommunikatören på ett APT i en datasal. Att alla utbildningsprogram som akademin är värd för ska ha relevanta externa samverkanspartners, exempelvis genom branschråd. Budskap Följande budskap bör lyftas fram i PR arbetet för att stödja ovanstående mål och strategier: Övergripande budskap för akademin Utbildning som leder till jobb Akademin är forskningsbaserad och kompetent att bedriva utbildning och forskning. Utbildning som också medverkar till att människor erövrar kunskaper och förhållningssätt så att de kan verka och påverka. MDH är en samproducerande aktör som har nära till samarbete med näringsliv, kommuner och landsting. 4

5 Utbildningsprogrammens kärnbudskap Basår Unik möjlighet att läsa in de naturvetenskapliga ämnen som krävs för ingenjörsprogrammen på MDH Garantiplats till alla ingenjörsprogram på MDH året efter godkänt basår Information om ingenjörsprogrammen av företrädare för dessa i god tid före val av program Basterminerna är en bra introduktion till högskolestudier, trots att de är på gymnasienivå. Analytical Finance The Analytical Finance Bachelor Program is unique in the world. During the first two years it gives the students a general basis in three different fields: Mathematics, Economics and Business Administration. In the third year, the student is free to choose one of the following directions: Bachelor degree in Mathematics/Applied mathematics with specialization in Financial Engineering, or a Bachelor degree in Economics, or a Bachelor degree in Business Administration. Students may participate in exchange programs between Mälardalen University and one of our partner universities around the globe. The graduates of the program are working in banks, stock exchanges, investment, insurance, and software companies and government organizations in many countries. Financial Engineering The Financial Engineering Master program provides a broad basis in mathematics and economics. It is oriented towards real life problems. Advanced financial software is used in teaching. Students may participate in exchange programs between Mälardalen University and one of our partner universities around the globe. The best students are involved in research activities and the development of experimental financial software. The graduates of the program are working in banks, stock exchanges, investment, insurance, and software companies or government organizations in many countries. Teknisk matematik Alla framtidsteknologier är i ökande grad beroende av och baserade på användning av avancerade matematiska metoder, matematisk modellering och beräkningsverktyg. Tekniskmatematiskt utbildade specialister är mycket efterfrågade på den moderna arbetsmarknaden inom många branscher och företag Masterprogrammet i teknisk matematik vid MDH ger dig de kunskaper du behöver för att utveckla morgondagens teknik. Du lär dig behärska matematikens metoder och tillämpningar inom spännande områden av avgörande betydelse för det moderna samhället: statistik, internetoch informationsteknik, datavetenskap, energi och miljöteknik, optimering samt finansmatematik. Ett rikt utbud av valbara kurser ger flexibilitet att kombinera ett spännande interdisciplinärt kurspaket inriktat på datavetenskap och informationsteknik, energi och miljöteknik, statistik, finans och ekonomi eller på fördjupning inom matematik och tillämpad matematik. Projektkurser och examensarbete i programmet ger dig tillfälle att fördjupa dig inom de teknikeller forskningsområden du tycker är mest intressanta och att komma i direkt kontakt med utveckling och forskning, i samarbete med något företag eller forskargrupp. Den högst kompetenta lärarkåren som består av pedagogiskt engagerade lärare med bred forskning och utveckling erfarenhet, bland vilka finns flera professorer samt lärare från industri. 5

6 Inom ramen för masterprogrammet i teknisk matematik finns goda möjligheter för utbytesstudier och samläsning av kurser vid andra universitet utomlands och i Sverige, samt för praktik inom företag och kommun. Efter programmet finns också goda möjligheter att fortsätta som forskarstuderande vid Mälardalens högskola eller andra universitet och högskolor i Sverige eller utomlands. Kammarmusik Kammarmusikprogrammet är en utbildning som ger dig möjlighet att utveckla din individuella talang och framträda både som solist och kammarmusiker, Förstklassig undervisning som bedrivs av flera av vårt lands främsta lärare, Unika lokaler i historisk miljö på Västerås Slott, endast några få minuters promenad från tågstationen, Fantastiska chanser att ofta synas på flera av Västerås många spännande konsertscener. Kandidatprogram i språk och humaniora Arbetslivsinriktat upplägg Kontakter med företag genom bland annat gästföreläsningar Valfritt profilämne år 2 Möjlighet till arbetsplatspraktik i ett engelsktalande land Om du väljer tyska som profilämne år 2 kan du förlägga delar av dina studier till Köln Examensarbete kan göras i anslutning till en arbetsplats Moderna språk, tyska och engelska Kurser på campus och distans Moderna inlärningsmiljöer Bra nationella utvärderingar Kurser med en tydlig, metodinriktad uppläggning där lärprocesser och den praktiska användningen av kunskaperna sätts i första rummet Engagerade och kompetenta lärare Kurser i och Tyskland med lärare med språket som modersmål Förskollärarprogrammet & grundlärarprogrammet Hög kvalitet både när det gället grundutbildning och forskning. Utbildningen är lokalt förankrad och utarbetad i nära samarbete med regionen/kommunerna där utbildningen bedrivs. Fältskola med utbildade handledare under hela utbildningstiden. Varje kurs i programmet innehåller fältstudier. Studentinflytande genom en aktiv linjeförening Programmet går att läsa på Eskilstuna och Västerås Programmet går att läsa på campus eller på distans (VT13) Stor efterfrågan på utbildade förskollärare 6

7 Ämneslärarprogrammet Hög kvalitet både när det gället grundutbildning och forskning. De ämnen som ingår i utbildningen innefattar grundläggande och fördjupade ämneskunskaper tätt kopplat till ett ämnesdidaktiskt perspektiv IKT kurs som passar lärarstudenter erbjuds Utbildningen är lokalt förankrad och utarbetad i nära samarbete med regionen/kommunerna där utbildningen bedrivs. Fältskola med utbildade handledare under hela utbildningstiden. Varje kurs i programmet innehåller fältstudier. Studentinflytande genom en aktiv linjeförening Efterfrågan på utbildade, legitimerade lärare Utbildning som leder till jobb Specialpedagogik Två program på avancerad nivå: a) Specialpedagog 90 hp b) Speciallärare 90 hp Språk, skriv och läsutveckling Matematikutveckling Utvecklingsstörning Studentanpassade utbildningar genom modifierad distans Fokus på aktuella områden i skolans värld kopplad till de dilemman man möter i skolans värld Lärarna har hög utbildningsnivå och mångårig arbetslivserfarenhet på grundskolenivå. Närheten mellan lärare och student skapar personliga möten som uppskattas av båda parter. Praktiknära utbildningar med fältstudier Som enda lärosäte i Sverige är MDH:s Speciallärar och Specialpedagogprogram granskade och godkända av Högskoleverket. (behöver attrahera manliga studenter) Masterprogram i didaktik Är du intresserad av att fördjupa dina didaktiska kunskaper och på det viset bidra till utvecklingen av skola och förskola? Då är Masterprogrammet i didaktik något för dig. Programmet kan kombineras med arbete då det ges på kvartfart och kvällstid. Du kan även studera på halvfart. Programmet berör lärandets, undervisningens och utbildningens olika villkor vilket innebär att du dels introduceras till didaktiska teorier och metoder, dels fördjupar dig ämnesdidaktiskt. Programmet ger dig kompetens att initiera och driva praxisnära utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund. Programmet avslutas med en masterexamen i didaktik, men etappavgång till magisterexamen i didaktik efter halva studietiden är möjlig Rektorsprogrammet Rektorsprogrammet på Mälardalens högskola drivs i samarbete med Örebro universitet och Högskolan Dalarna. Utbildningen är en statlig befattningsutbildning på grund och avancerad akademisk nivå och som omfattar 30 högskolepoäng. 7

8 Skandinavistik Skandinavistiken vid MDH är unik i Sverige med heltidskurser i svenska språket och kulturen på A, B samt C nivå.. Skandinavistiken vid MDH lockar fortlöpande studenter från universitet i hela världen till MDH, såväl från våra samarbetsuniversitet som från universitet vi ännu inte har samarbetsavtal med. Skandinavistiken vid MDH har nära samarbete med Svenska institutet och med ett stort antal av de 220 universiteten som bedriver svenskundervisning i utlandet. Skandinavistiken vid MDH har en högst kompetent lärarkår som består av engagerade lärare med stor erfarenhet av forskning och undervisning i svenska som främmande språk. Skandinavistiken vid MDH erbjuder kurser som ger allmän behörighet i svenska, motsvarande TISUS. Skandinavistiken vid MDH erbjuder kurser, förutom i Västerås, även i Barcelona. KLOK KLOK-verkstan, Support för alla studenter Här kan du utveckla ditt skrivande Här kommer du vidare om du kör fast i matten Här får du sätta ord på din kompetens och konkretisera dina framtidsdrömmar Öppet alla vardagar KLOK-kurser Korta poänggivande kurser Fokus på praktiska verktyg för dina studier Går varje termin Antagning fram till kursen börjar Över 4000 studenter har gått kurserna Målgrupper Våra prioriterade målgrupper är: Företrädare för kommuner, landsting, företag och organisationer Gymnasieelever Yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling eller ny utbildning Invånarna i regionen Blivande studenter i resten av Europa. Mediestrategi - kanal Strategin är att i första hand använda högskolans egen webbplats, eftersom den är ett kostnadseffektivt sätt att nå många människor. Vi ska även använda pressen, framför allt i regionen, för att marknadsföra akademin och våra utbildningar. Det gör vi genom att tipsa pressen och skriva pressmeddelanden. Som ett komplement till ovanstående kanaler kan man annonsera specifika utbildningar på relevanta webbplatser eller publikationer. 8

9 Våra kanaler är: Högskolans webbplats Regionalpress redaktionellt material Annonser i regional och fackpress Gymnasiemässor Högskoledagarna Gymnasiebesök Branschtidningar RUC Mälardalen Sociala medier som t.ex. Facebook och bloggar E postutskick till studievägledare Alumninätverket Konferenser Öppna föreläsningar Mejlkontakt och SMS Events Högskolans nyhetsbrev MDHallå För internkommunikation: Devisen (MDH nyhetsbrev) Internsidorna på webbplatsen Akademidagarna Nyhetsbrev UKK Ansvar och avgränsningar Kommunikations och marknadsföringsarbetet är en gemensam insats där både akademin och kommunikationssektionen medverkar. Det är akademins ansvar att tipsa om aktiviteter och liknande som bör marknadsföras/informeras om. Akademin har även störst kännedom om nischade tidskrifter eller webbplatser där insatser kan göras och föreslår dessa för kommunikatören. Vid akademin finns en akademikommunikatör. Det är Kommunikatörens ansvar att bistå med rådgivning och kunskap om på vilket sätt/genom vilka kanaler man kan informera mest effektivt. Kommunikatören har dessutom det praktiska utförandet när det gäller att skriva pressmeddelanden, producera annonser samt publicera viss webbinformation. Ansvaret för att uttala sig vid förfrågningar från pressen: Frågor om hela högskolan, t ex vision: rektor Akademiövergripande frågor eller krissituationer: akademichefen Forskningsrelaterade frågor, exempelvis expertsvar: Forskare, doktorand eller professor som är expert inom området. I övriga frågor är respektive avdelningschef mottagare av frågan. 9

10 Aktivitetsplan 2013 Nedan följer förslag på kommunikationsaktiviteter det kommande året. Dokumentet är levande och kommer att ändras och fyllas på beroende på ändrade förutsättningar, och ny information. Unders årsplanen finns en sammanfattning av kommunikation/studentrekrytering för varje program. Januari 28/1 Kommunikationsplan Programsamordnarna lämnar in sina texter och övrig information de vill ha med senast 5/12. Informatören färdigställer planen och skickar på remiss till utbildningsledare, och ledningsgruppen. Planen ska presenteras på informationssektionen den 28/1 och kommer att kompletteras med en studentrekryteringsplan för UKK. Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Layout av verksamhetsplan UKK UKK:s ledning tar fram en verksamhetsplan och kommunikatören formger framsida och inlaga utifrån mall som togs fram Nyanställda UKK Farid Monsefi, ny doktorand på UKK, intervjuas och läggs på internwebben Ansvarig: Kommunikatören, Farid och Sergei Extern kommunikation Påbörja/planera trycksaker o Ny folder för basåret (revidera texter och tryck) o Programblad för speciallärar /pedagogprogrammen o Programblad för masterprogrammet i didaktik nytt o Informationsblad för kurspaket inom specialpedagogik och didaktik o Uppdatering av folder för kandidatprogrammet i humaniora revidera text och bilder o Teknisk matematik uppdatering av programblad o Analytical Finance & Financial Engineering uppdatera programblad & Analytical Finance är med i en akademiöverskridande ekonomifoldern o Lärarpåbyggnadsfolder a la teknikfoldern ( 12 mm) Mallar framtagna på informationssektionens används till detta, bilder och texter anpassas för varje folder eller blad. Till kursblad används mallar som UKK tog fram Ansvarig: Avdelningschefer, programsamordnare, kommunikatören Deadline: 9 februari (kandidat och bastermin) 5 mars HSD Resultat: A5 Flyer till bokrelease för projektet Entreprenörskap i skolan, tryck 50 st engelska och 200 st svenska. Ansvarig: Sara Hägglund, Pia Lindberg, kommunikatören, m fl. Resultat: PR Kirstis Hemmis forskning i matematikdidaktik jämförelse Finland Sverige. Vi skickar ut den till P1 morgon, till facktidningar och siter och även någon nationell media. Utskick av pressmeddelande och säljsamtal. Ansvarig: Kommunikatören med hjälp av forskningskommunikatören och Kirsti Resultat: Vi gav Studio 1, P1 morgon och ekot idén och alla lät intresserade men tackade nej i slutändan. Vi avvaktar och gör en ny plan. Den ska minst ut till facktidningar. 10

11 Februari Nyhetsbrev UKK, nr 1-13 Nyhetsbrevet ska publiceras den 1 februari, deadline för material är den 29 januari Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Studentrekryteringsplan Studentrekryteringsplanen ska vara färdig den första februari. Ansvarig: Kommunikatören och utbildningsledare Resultat: Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras den 27 februari, deadline för material är den 24 februari. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Nyanställda UKK Gustav Bockgård, ny lärare på kandidatprogrammet intervjuas och läggs på internwebben Ansvarig: Kommunikatören, Gustav Extern kommunikation Studentrekrytering Februari mars gymnasiebesök* Vi bjuder in intresserade elever till informationsmöten om lärarutbildningen på några strategiskt valda gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås. Genom kontakt med studievägledare mejlar vi lärare i målgruppsklasser och sätter upp informationsblad om mötet. Då kan vi också bjuda på fika och/eller dela ut givaways. Programfoldern, inklusive isticksblad om grundlärarprogrammet delas ut. Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare, programsamordnare och studenter på lärarutbildningen Resultat: Annonsering Studentrum.se Sponsrad kategorilänk, lärare utbildning i februari, mars och april. Kostnad: kr (för februari, mars, april) Ansvarig: Informatören och programsamordnare Resultat: Specialpedagogik Annons om programmen i Lärarnas tidning den 15/ :- (material 30/1) Annons om kurspaket i Specialläraren bokad till 17/ : skickad) Ansvarig: Programsamordnare, Kommunikatören Resultat: Kammarmusikprogrammet Kammarmusikannons i tidningen Musikant nr 1 den 8/ (se bilaga) Kammarmusikannons i Opus 13/ (se bilaga) (skickad) Kammarmusikannons i VLT 8/2 Musikalisk energikick i höstmörkret (skickad) Kammarmusikannons i VLT 20 o 21/2 deadline 19/ (bokad) 11

12 Ansvarig: Kommunikatören, Staffan och Lena Resultat: Trycksaker Kammarmusikaffisch Konserten musikalisk energikick i februarimörkret 8/2 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: tryckt den 31/1 Kammarmusikaffisch musikens kontraster 20 och 21/2, deadline 14/2 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: Programfoldrar för basprogrammet och kandidatprogrammet i humaniora måste vara klara 5/3 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: Gemensam ekonomiutbildningsbroschyr Broschyren för MDH:s ekonomiutbildningar måste vara klar den 5/3 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: Uppdatera språkvykortet Ska finnas att ta på högskolan och Tinas studenter ska ta med dem ut i gymnasieklasser. Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: PR & Forskning Första februari, disputation av Elisabeth C Anderson, intern och extern webb, nyhetsbrev. Ev också intervju till hemsidan förmodligen i mars. Ansvarig: Informatören och info centralt Resultat: Kimmo Erikssons artikel om hur matematik höjer trovärdigheten i vetenskapliga skrifter. Vi skickar den till forskning.se, till facktidningar och siter inom forskning och även någon nationell media, t ex DN eller SVD. Utskick av pressmeddelande och säljsamtal. Ansvarig: Kommunikatören, Forskningskommunikatör och Kimmo Resultat: Gunilla Sandbergs disputation om övergångar i skolan. Ett pressmeddelande skrivs och läggs ut på webben och skickas till facktidningarna: Ansvarig: Kommunikatören, Forskningskommunikatör och Gunilla Resultat: Forskningsmiljön BUSS (Barn och Unga i Skola och Samhälle) inbjuder till seminarium den 13 februari kl , lokal U3 104 i Västerås. (intern information och på mdh.se) Ansvarig: Kommunikatören, inblandad personal Resultat: Disputationen av Fredrik Jansson 22 februari Avhandlingen heter Modelling Two Person Interactions Within and Between Cultural Groups och disputationen sker i Lambda den 22 februari Ansvarig: Kommunikatören, inblandad personal Resultat: Mars (15 mars -15 april ansökningsperiod) Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras den 20 mars, deadline för material är den 17 februari Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. 12

13 Extern kommunikation Trycksaker En folder för fortbildning och påbyggnad för lärare trycks, i stil med teknikfoldern (12 mm lägre). De ska sedan skickas ut både via post och via mejl till skolor i regionen. Ansvarig: Programsamordnare för specialpedagogik och didaktik, kommunikatören Resultat: Kammarmusik affisch 13/3 Music for a while deadline 4/3 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: En flyer för kammarmusikprogrammet tas fram för att dela ut på högskoledagarna Ansvarig: Programsamordnare och kommunikatören Resultat: Annonsering *Studentum.se ämneslärarprogrammet Banner under kategorin undervisning/lärare Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat: Google, Ämneslärarprogrammet 10/3 15/4 Vi annonserar på Google för ämneslärarprogrammen, och grundlärare. Ansvarig: Informatören (med hjälp av info) och programsamordnare Kostnad: ca kr (central budget tekniksatsningen ) Resultat: Kammarmusikannons i VLT 11/3 deadline 9/ (bokad) Ansvarig: Kommunikatören, Staffan och Lena Resultat: Eventuellt studentguiden SVD, DR, mejl, webb och bilaga Ansvarig: Kommunikatören, Utbildningsledaren Resultat: Annonsering lärarprogrammet: Rekryteringen för lärarprogrammet, förhoppningsvis vet vi Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. med hjälp av PA Kostnad: på Google och 5000 på facebook Resultat: Studentrekrytering 21/3 Studievägledare till MDH Lärarprogrammen Information om grundlärarprogrammet och utdelning av lärarfoldrar med lösblad till studievägledare i Sörmland, Västmanland och till viss del Stockholm. Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat: *Teknisk matematik, utskick Information till potentiella studenter på relevanta tekniska Bachelor och Masterprogram på MDH och närliggande universitet och högskolor. Vi tar fram adresser med hjälp av Regal Media och gör mejlutskick i Mail chimp altenativt DR vykort. Ansvarig: Kommunikatören, Karl samt Erik Janse, vid behov tips från Anna P Budget: ca Resultat: Skolbesök på engelskspråkiga gymnasieskolor slutet av februari/början av mars Tina Lempäs studenter har en skoluppgift att prata engelska med människor och sedan skriva en rapport om det. Hon kommer att skicka ut dem till gymnasieskolor. Då ska de ha med sig uppdaterade vykort om språken och foldrar för kandidatprogrammet i humaniora och eventuellt 13

14 Analytical Finance. Ansvarig: Kommunikatören, avdelningschef och Tina Lempeä Resultat: *5/3 och 7/3 Högskoledagarna 1. Lärarprogrammen har ett gemensamt pass och deltar på mässan med en aktivitet och utdelning av *reklampryl. De delar ut foldern och eventuellt programblad, (för dem som vill ha mer info). 2. Kandidatprogrammet i språk och humaniora har pass tillsammans med informationsdesign, deltar på mässa och delar ut nya foldrar. 3. Analytical Finance har pass tillsammans med IBUM och står på mässan och delar ut programblad och gemensam ekonomifolder. 4. Kammarmusikprogrammet deltar på mässan, med piano och material att dela ut (flyer/folder) Basåret nämns i allmänna pass och deltar på mässan och delar ut ny folder. Ansvarig: kommunikatören och programsamordnare Kostnad: Resultat: *februari mars gymnasiebesök Vi inbjuder till informationsmöten om lärarutbildningen, se februari. Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare, programsamordnare och studenter på lärarutbildningen Resultat: Evenemang Kängurutävlingen: Matematikförmiddag organiseras den 22 mars 2013, fredag förmiddag mellan 8:30 och 12:00 på Mälardalens högskola parallellt i Eskilstuna och i Västerås. Det börjar med Kängurutävling för alla åldrar mellan förskoleklass och studenter på gymnasieskolans sista år samt av didaktiska skäl för lärarstudenter också. Ansvarig: Kommunikatören och Katalin Földesi Resultat: PR & Forskning 6 9/3 Avdelningarna för pedagogik och specialpedagogik ska till NFP Nordisk förening i pedagogik och presentera sin forskning någon form av nyhet/pr görs. Ansvarig: Kommunikatören, Christina Lönnheden och Maud Lindh Afrikanska doktorander tre afrikanska doktorander har kommit/kommit tillbaka till MDH. Ansvarig: Kommunikatören, Sergei Silvestrov Resultat: April (15 april sökstopp) Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras den 17 april, deadline för material är 14 april. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Studentrekrytering, inklusive efterrekrytering Marknadsföring i olika kanaler, t ex facebook, utskick, för ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammet om vi får examensrätter Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat: 14

15 Trycksaker Kammarmusikaffisch 24/4 Musikalisk ouvertyr inför akademisk högtid deadline 14/4 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Annonsering Kammarmusikprogrammet Annons i Pianobulletinen nr 1 och 2 Deadline: 1/5 Ansvarig: Informatören och programsamordnare Resultat: Kammarmusikannons i VLT 22/4 deadline 20/ (bokad) Ansvarig: Kommunikatören, Staffan och Lena Resultat: Studentrum.se Sponsrad kategorilänk, lärare/utbildning Ansvarig: Informatören och utbildningsledare Resultat: PR & forskning Carl Anders Säfström och Niclas Månsson publicerar en antologi om John Dewey i vår Ansvarig: Informatören och info centralt/forskningskommunikatören/inblandad personal Nina Klang en pilotstudie om lärares sätt att tala med eleverna i undervisningen under VT 13 Ansvarig: Informatören och info centralt/forskningskommunikatören/inblandad personal Maj Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras 22 maj, deadline för material är 19 maj. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Välkomstbrev för sommarkurserna MDH webben Ansvarig: akademin Trycksak Trycksak för sommarkurserna i kammarmusik görs för att dela ut under antagningsdagarna. Ansvarig: Informatören och programsamordnare Resultat: PR & forskning Kammarmusiken har antagningsprov Vi bjuder dit pressen för att göra reportage Idol på slottet. Pressmeddelande, eller tips till press, samt interna nyhetskanaler och hemsidan. Ansvarig: Informatören och programsamordnare Resultat: Samverkansprojekt/forskarcirklar Eva Björklind håller på med ett samverkansprojekt med kommunerna om forskningscirklar det kommer att vara färdigt i vår så kanske man kan göra en intervju med ngn nöjd deltagare maj. Ansvarig: Eva Björklind och Kommunikatören 15

16 Juni Nyhetsbrev UKK, nr x-13 Nyhetsbrevet ska publiceras 19 juni, deadline för material är 15 juni. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Trycksaker Kammarmusikaffisch 5/5 deadline 25/4 Ansvarig: Programsamordnare, kommunikatören Resultat: Annonsering DN annonsering Förnya eventuellt abonnemanget för lärarutbildningen, det gamla går ut Ansvarig: kommunikatören och programsamornarna Resultat: Kammarmusikannons i VLT 3/5 Musik i försommarkväll deadline 1/ (bokad) Ansvarig: Kommunikatören, Staffan och Lena Resultat: Efterrekryteringskampanj, Lärarkampanj 20 juni -2 juli Annonsera till presumtiva studenter om lärarutbildningen, social media, webb och webbinformation, telefonkampanj Ansvarig: Informatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat Öppet hus = Sommaröppet Rekryterande syfte: Akademin och kommunikatören bistår med trycksaker och personliga på minimässan. Ansvarig: kommunikatören och programsamordnare Resultat: PR & forskning Staffan Stranne Publicera en bok, en historisk monografi om Fabriksarbetarförbundet (prel. i Maj) Ansvarig: Informatören och info centralt/forskningskommunikatören/staffan Stranne Resultat: Examensrätter för grundlärare om vi får examensrätter, gå ut brett och nationellt Ansvarig: Informatören och info centralt/akademichef och personal från lärarutbildningen Resultat: Juli Extern kommunikation Ta chansen: Vi deltar i ta chansen utskicket och nu måste vi se till att det finns någon som ringer! Ansvarig: Kommunikatören, programsamordnare och utbildningsledare Kostnad: på Google och 5000 på facebook Resultat: 16

17 Augusti Nyhetsbrev UKK, nr x-13 Nyhetsbrevet ska publiceras xxx augusti, deadline för material är xxx. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Studentrekrytering Annonsering för grundlärarprogrammets VT start: Om vi har examensrätter annonserar vi på Google och facebook för grundlärarprogrammet F åk 3. Vi bedömer då om ytterligare rekryteringsinsatser behöver göras, lite beroende på hur rekryteringen till HT 13 gick. Ansvarig: Kommunikatören, Utbildningsledare. Kostnad: på Google och 5000 på facebook Resultat: PR Om kulturnatten, och deckardagen, om sommarkursen i skandinavistik Skriv PM och tipsa lokalpressen, hemsidan och Devisen Ansvarig: Kommunikatören och programsamordnare Resultat: Internationell konferens på MDH, om övergånger 15/8 och 16/8 i Västerås respektive Eskilstuna Ansvarig: Kommunikatören och Anders Garpelin Resultat: Delaktighet i familjeaktiviteter, projekt avslutas, de har redan publicerat två artiklar i ämnet MDH, om övergånger 15/8 och 16/8 i Västerås respektive Eskilstuna Ansvarig: Kommunikatören och Jenny Wilder Resultat: Bokmässan Vad är temat, kommer vi delta? Går det att skriva något? Ansvarig: kommunikatören och ansvarig från avdelningen för finska, svenska och litteraturvetenskap. Resultat: Ett VR projekt om övergångar och särskolan har börjat ett projekt, kommer att vara klart i HT Ansvarig: kommunikatören och Anne Lillvist och Jenny Wilder Resultat: September (ansökningsperiod 15 sept-15 okt) Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras xxx september, deadline för material är xxx. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Evenemang Kulturnatten: kammarmusik deltar med program, affischer och flyers. Ska någon annan delta? Ansvarig: Kommunikatören, Staffan Sandström och Lena Hellström Färnlöf eventuella andra intresserade avdelningschefer Resultat: 17

18 ForskarFredag i Eskilstuna och Västerås 27 oktober MDH deltar i ForskarFredag i Västerås och Eskilstuna. Vilka vill/kan delta? Ansvarig: kommunikatören, forskningsledare, forskningssamordnare och forskningskommunikatören Resultat: Unga Matematiker 22 september hålls finalen i tävlingen Unga matematiker. Ansvarig: kommunikatören, Erik Janse, Bo Wahlqvist Resultat: Trycksaker Programkatalogen tas fram av Anna Pettersson och akademierna tillhandahåller texter. Ansvarig: kommunikatören och programsamordnare Unga Matematiker Till det kommer att behövas en inbjudan och diplom och etiketter för prisböckerna (original finns). Ansvarig: kommunikatören, Erik Janse, Bo Wahlqvist Resultat: ForskarFredag, affischer och eventuella flyers med mera kommer att behövas Ansvarig: kommunikatören och inblandade forskare samt forskningskommunikatören Resultat: PR ForskarFredag, vi delar upp uppgifterna informatörer emellan och kontaktar all lokalmedia i Västerås. Vi lade också upp nyheter om alla deltagande forskare på mdh.se under veckorna före ForskarFredag. Ansvarig: kommunikatören och inblandade forskare samt forskningskommunikatören Resultat: Unga matematiker, Pressmeddelande och presskontakter, Folket (i god tid för ngt tema), Eskilstuna kuriren och Radio Sörmland (morgon). Lägg ut pressreleasen som nyhet på vår egen webbplats. Ansvarig: kommunikatören och ansvarig personal för tävlingen, se ovan. Resultat: Oktober Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet publiceras xxx oktober, deadline för material är xxx., om UM, ForskarFredag och kulturnatten. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Extern kommunikation Skolforum Skolforum, som Älvsjömässan fast för lärare och rektorer. Ska vi ha monter där? Presentera MDH:s lärarutbildningar och fortbildningar Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare och programsamordnare Resultat: Akademisk högtid Den 26 oktober planeras Akademisk högtid för Mälardalens högskola. I år sker arrangemanget i Konserthuset i Västerås, med efterföljande middag på Konserthusterrassen. 18

19 Studentrekrytering Studentrekryteringsplanen uppdateras Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare Planering inför antagningsperioden VT 14 lärarutbildare förbereder ett program för gymnasiebesök under VT 14 Ansvarig: Kommunikatören, utbildningsledare och lärarutbildarna (kontaktperson Maud Lindh) PR Elisabet Langman disputerar i Örebro i september oktober Ansvarig: kommunikatören och inblandade forskare Resultat: Staffan Stranne Publicera en bok, en historisk monografi om Industrifacket (prel i höst) Ansvarig: kommunikatören och inblandade forskare Resultat: November Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras xxx november, deadline för material är xxx. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. Ny kommunikationsplan för UKK tas fram Arbetet med 2014 års kommunikationsplan påbörjas, med exempelvis förfrågningar om kommande forskning och dylikt. Ansvarig: Kommunikatören (trycksaker), programsamornare/studievägledare Extern kommunikation Mässor Info åker på rekryteringsmässor i Göteborg, Örebro och Stockholm, studievägledare/programsamordnare följer till någon av mässorna. Vi ser till att det finns informationsmaterial för alla lärarutbildningar. Ansvarig: Kommunikatören (trycksaker), programsamornare/studievägledare Evenemang Deckardagen Ansvarig: kommunikatören och Thorsten Päplow Resultat December Nyhetsbrev UKK, nr 2-13 Nyhetsbrevet ska publiceras xxx december, deadline för material är xxx. Ansvarig: Kommunikatören, Ledningsgruppen m fl. 19

20 Extern kommunikation Annonsering Kammarmusikannons Annons kammarmusikprogrammet OPUS Ansvarig: kommunikatören och programsamordnare Resultat PR Skandinavister, Lucia kanske mer offentligt än 2012 var skulle de kunna lussa? Ansvarig: kommunikatören och Victor Hennius Resultat *äskas pengar från den centrala extrabudgeten för studentrekrytering 20

21 Sammanfattning av Studentrekryteringskampanj 2013 Studentrekrytering för lärarprogrammen En kampanj för ämneslärarprogrammet och eventuellt grundlärarprogrammet: Informationsdag för studievägledare i regionen februari Informationsmaterial januari, februari (uppdaterade blad, folder när vi vet om grundlärare) Högskoledagar februari (pass och mässa, med aktivitet och giveaways) Gymnasiebesök februari, mars (tre skolor i EA och tre i VS, studievägledare + ngn student) Andra chansen juli (någon måste ringa) Sommaröppet juni Utbildningsmässor november (om möjligt med en studievägledare för lärarprogrammen) Studentum banners i två av tre månader februari, mars och april Ev annonsering DN utbildning vår annons går ut i 13/ /6 ( ) Reklamprylar Till mässorna i november (ev tabelttask, lypsyl i samband med tävling under HSD) Googleannonsering för grundlärarprogrammet Facebookannonsering för grundlärarprogrammet Eventuell annan annonsering, exempelvis studentguiden PR med anknytning till lärare eller lärarstudenter eller didaktik Centralt bekostat i tekniksatsningen : Blogg.se, google adwords, Dr (1000 st) och mässpaket Studentrekrytering för masterprogrammet i teknisk matematik En kampanj för masterprogrammet i teknisk matematik inleds, i den ska ingå: Besök på MDH:s tekniska utbildningar på grundnivå, utdelning av infoblad/foldrar Information till andra lärosäten som har tekniska utbildningar på grundnivå, men inte på avancerad nivå. Kontakt med studievägledare där. Mejl/kontakt med till företag inom branschen (vem) Annonsering, t ex Google om de har råd Annonsering i tidningar/publikationer/studentföreningar om de har råd Affischer/utskick till svenska och nordiska universitet om de har råd PR om forskning Studentrekrytering för Analytical Finance och Financial Enginering Utöver den internationella rekryteringskampanjen: Besök på MDH:s tekniska utbildningar på grundnivå, utdelning av infoblad/foldrar, tillsammans med Teknisk matematik För Financial Engineering, tillsammans med Teknisk matematik, mejlutskick eller DR till studenter på andra lärosätens grundutbildningar (Regal Media adresser) Analytical Finance vara med i MDH gemensam ekonomifolder Studentrekrytering för kandidatprogrammet i språk och humaniora Revidera och tryck upp programfoldern Lägg ut fler studentintervjuer på webben Högskoledagarna pass tillsammans med textdesign och delta på mässan Ta chansen Gerrit svarar på alla intresseanmälningar Studentrekrytering för naturvetenskapligt- tekniskt basår Revidera och tryck upp programfoldern Studentintervjuer på programsidan Delta på mässan på Högskoledagarna Finns med i teknikfoldern 21

22 Studentrekrytering för Kammarmusikprogrammet Annonsering i Opus 10 dec 12 och 12 februari 13 (13/2 27/3, deadline 22/1) Annonsering i Pianobulletinen nr 1 och 2 (deadline 1 maj) Annonsering i tidningen Musikant nr /2 (deadline 14/1) Identifiera nyckelgymnasier och folkhögskolor mejla & personliga kontakter Delta på Kulturnatten Delta på mässan på högskoledagarna Annons på DN/utbildning Studentrekrytering för masterprogrammet i didaktik Finnas med i lärarpåbyggnadsfoldern som ska skickas och mejlas till regionens skolor Lägg ut fler studentintervjuer på webben Gå ut till potentiella grundutbildningar och berätta Eventuellt nedladdningsbart programblad Marknadsföring av program och kurser inom specialpedagogiken Vi ska arbeta aktivt för att öka antalet män med hjälp av bland annat: Mdh.se (med intervjuer och bilder på manliga studenter) Finnas med i lärarpåbyggnadsfoldern som ska skickas och mejlas till regionens skolor Annonser i Specialläraren för kurspaketen ma/sv nr 1 7/2 4140kr (deadline 21/1) Lärartidningen i februari 15/2 eller 1/3 (deadline bokn./mat. 24/1 30/1 resp 7/2 13/2) Möte med våra manliga studenter för att få idéer till breddad rekrytering Eventuell produktion av programblad/kursblad som kan laddas ned från hemsidan För kurspaketen ska A4 blad tryckas upp och ges till VFU samordnarna som sedan delar ut dem på skolorna. Trycksaker UKK 2013 Ny folder för basprogrammet januari! Ny uppdaterad folder för lärarprogrammet (senare) För påbyggnadsprogrammen inom specialpedagogik och didaktik en samlingsbroschyr För kammarmusiken flyers och affischer, ca 5/termin Ny folder för kandidatprogrammen i humaniora januari! Teknisk matematik uppdatera nedladdningsbara programblad Analytical Finance & Financial Engineeering Uppdatera blad och Analytical Finance är med i MDH gemensam ekonomifolder Mallar framtagna på informationssektionens används till det trycksaker där det går. 22

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-12-23 Innehåll Akademin för utbildning, kultur och kommunikation... 1 Bakgrund - nuläge... 4 Syfte... 4 Användning och revidering...

Läs mer

Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation

Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation Kommunikationsplan för Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation MDH 2014-01-17 Av: Ulrika Säfström Sunnerfelt, kommunikatör Bakgrund - nuläge Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning Utbildnings- och forskningssektionen 2014-01-20 1 (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt Styrgruppen för studentrekrytering vid Mälardalens högskola (MDH)

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 BAKGRUND - NULÄGE Mälardalens högskolas webbplats, mdh.se, är högskolans främsta kanal för information och kommunikation med sina målgrupper. Webbplatsen utgör navet i högskolans

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Avdelningen för matematik och fysik Utvärderingsakademin MEA (Tidsperiod: 20101101 20130630) Konferens för Matematikutvecklare City Conference Centre, Stockholm

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utbildningsledare

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

HögskoledAgen 7 MARS VÄSTERÅS. på högskola? ingenjör?

HögskoledAgen 7 MARS VÄSTERÅS. på högskola? ingenjör? HögskoledAgen MÄLARDALENS HÖGSKOLA 7 MARS VÄSTERÅS Träffa studenter och personal! Hur är det att plugga på högskola? Informationspass om våra utbildningar! Vad gör en ingenjör? VÄLKOMMEN! På Högskoledagen

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Akademiexpeditioner 4 Allmän datorintroduktion 8 Anslagstavlor 9 Blackboard 7 Examenshögtid 10 Helpdesk 7 KLOK studieteknik 8 Kurslitteratur 10 Lokaler och grupprum

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014

Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014 1 (9) Operativ handlingsplan för digital kommunikation på Mälardalens högskola, 2014 Den operativa handlingsplanen för digital kommunikation ger riktlinjer och vägledning kring hur varje redaktör ska arbeta

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 1 (50) Innehåll Akademins huvudsakliga utvecklingsarbete 2015... 3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 4 Områden för examina och dimensionering...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Verksamhetsberättelse 2011. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Dnr UKK 1.1-52/12 1 1 1 Verksamhetsberättelse 2011 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Innehåll 2 Verksamhetsberättelse 2011... 1 Inledning... 4 Gemensamt för verksamhetsgrenarna... 5 Marknadsföring

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Lärarutbildning i matematik - möjligheter och begränsningar

Lärarutbildning i matematik - möjligheter och begränsningar Lärarutbildning i matematik - möjligheter och begränsningar Lisen Häggblom Åbo Akademi, Vasa Lärarutbildningen är en stor utbildning - komplex - har politiskt intresse - många vill vara experter på utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

HögskoledAgen. 5 MARS eskilstuna. Träffa studenter. på högskola? ingenjör?

HögskoledAgen. 5 MARS eskilstuna. Träffa studenter. på högskola? ingenjör? HögskoledAgen MÄLARDALENS HÖGSKOLA 5 MARS eskilstuna Träffa studenter och personal! Hur är det att plugga på högskola? Informationspass om våra utbildningar! Vad gör en ingenjör? VÄLKOMMEN! På Högskoledagen

Läs mer

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008.

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008. Beslutad av Fullmäktige 2012 FSAs inställning är att utbildning och forskning utgör grunden i den arbetsterapeutiska verksamheten. Det är genom utbildning och forskning som yrket får legitimitet i samhället.

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Förskollärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: LGFLP Förskollärarprogrammet Early Years Education Programme

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Dnr 248/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31. Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer