Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Kultur- och utbildningschef Kerstin Lingebrant, Revisionens ordförande Henrik Wachtmeister, Revisor Carina Hart, Birgitta Jönsson och Karl-Erik Karlsson , kl 15.00, Kommunförvaltningen Administration Paragrafer Sekreterare Michael Andersson Ordförande Gunnar Bengtsson Justerande Birgitta Jönsson Karl-Erik Karlsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Administration Underskrift Britta Fremling

2 2 Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Karl-Erik Kruse (s) Lennart Pettersson (c) Charlotte Wachtmeister (m) Birgitta Jönsson (s) Sven-Inge Dahlman (sd) Christer Laurell (c) Anette Hallberg (s), tjg ers Rasmus Nilsson (s) Leif Hägg (m) Bo Håkansson (s), tjg ers för Ulla Wallin (s) Karin Wigrup (c) Hjördis Nilsson (fp) Gunnar Bengtsson (s) ordförande Fredrik Jönsson (m), 1:e vice ordförande Axel Ebbe Nilsson (sd) Ann Böndergaard (s) Agnetha Persson (c) Rolf Jonsson (mp), tjg ers för Jenny A Wenhammar (mp) Leif Johansson (s) Ann Andersson (m), tjg ers för Torsten Vigre (m) Kristina Backe (c), 2:e vice ordförande Karl-Erik Karlsson (kd), tjg ers för Aase Jönsson (kd) Christin Hagberg (s) Ingrid Ekström (sd) Margareta Stenström (m) Claes Hallberg (s) Rolf Svensson (c) Anne-Maj Olsson (v) Pernilla Ekelund (fp), tjg ers för Torbjörn Ekelund (fp) Krister Olsson (s) Jenny Björk (sd) Thomas Löfgren (m) Dennis Nilsson (s) Björn Nordström (c) Stefan Andersson (s) Frånvarande ledamöter utan ersättare: Richard Wiman (sd) Icke tjänstgörande ersättare: Lars Nilsson (s) Lena Åkesson (c) Maria Lund (c) Katarina Eichhardt (m)

3 81 Upprop 3 Upprop förrättas av Michael Andersson, Kommunförvaltningen Administration.

4 82 4 Information Kultur- och utbildningsnämnden Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Charlotte Wachtmeister och kulturoch utbildningschef Kerstin Lingebrant informerade om nämndens verksamhetsområden och aktuella frågor.

5 83 Information revisionen 5 Revisionens vice ordförande Henrik Wachtmeister och revisor Carina Hart, Ernst & Young, informerar om genomförda granskningar av intern kontroll och kommunstyrelsens uppsikt. Granskningsrapporterna behandlas vid dagens sammanträde.

6 84 6 Allmänhetens frågestund Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid varje sammanträde med fullmäktige. Endast frågor som berör ärenden upptagna på dagordningen får förekomma. Denna frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar de ärenden som är upptagna på dagordningen. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den. Frågor ställdes med anledning av kultur- och utbildningsnämndens och revisionens informationer. Sammanträdet återupptas kl 19.35

7 7 85 Dnr Interpellation, Skötsel av Svenstorp-Bolshus naturreservat Karl-Erik Karlsson (kd) har lämnat en interpellation till teknik- och servicenämndens ordförande Stefan Andersson (s). Interpellationen gäller skötseln av naturreservatet Svenstorp-Bolshus. Svar på interpellationen från teknik- och servicenämndens ordförande, daterat Interpellation från Karl-Erik Karlsson (kd), daterad I ärendet yttrar sig Stefan Andersson (s), Karl-Erik Karlsson (kd) och Lennart Pettersson (c).

8 8 86 Dnr Interpellation, Svalöf Weibulls besprutning av grödor med bekämpningsmedel innehållande syntetiska pyretroider Rolf Jonsson (mp) har lämnat en interpellation till ordföranden i miljö-, byggnadsoch räddningsnämnden Leif Hägg (m). Interpellationen rör den dispens som Svalöf Weibull tidigare fått av Jordbruksverket för att bespruta grödor med bekämpningsmedel som innehåller syntetiska pyretroider. Svar på interpellationen från miljö-, byggnads- och räddningsnämndens ordförande, daterat Interpellation från Rolf Jonsson (mp), daterad I ärendet yttrar sig Leif Hägg (m) och Rolf Jonsson (mp).

9 9 87 Dnr , , Avsägelser, Gösta Tykesson (c), Freddie van der Crussen (mp) och Rolf Jonsson (mp) Gösta Tykesson (c) har avsagt sig samtliga kommunala uppdrag fr o m med anledning av flytt från kommunen. Gösta Tykesson har genom val i kommunfullmäktige följande uppdrag inom Svalövs kommun: Ordförande för revisionen, Svalövs kommun (med undantag för revision av socialtjänstnämnden och vård- och omsorgsnämnden) Revisor, AB SvalövsBostäder Revisor, AB SvalövsLokaler Revisor (ersättare), Landskrona-Svalöv Renhållning AB Revisor (ersättare) för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun Föreligger också avsägelse från Freddie van der Crussen (mp), vad avser uppdrag som ersättare i socialtjänstnämnden. Föreligger slutligen avsägelse från Rolf Jonsson (mp), vad avser uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Avsägelse från Rolf Jonsson, daterad Avsägelse från Freddie van der Crussen, daterad Avsägelse från Gösta Tykesson, daterad s beslut Föreliggande avsägelser godkännes. Expediering: Gösta Tykesson (c) Freddie van der Crussen (mp) Rolf Jonsson (mp) Kommunförvaltningen Administration (MAN)

10 10 88 Dnr Val med anledning av Gösta Tykessons (c), Freddie van der Crussens (mp) och Rolf Jonssons (mp) avsägelser Gösta Tykesson (c) har avsagt sig samtliga kommunala uppdrag med anledning av flytt från kommunen. Gösta Tykesson har genom val i kommunfullmäktige följande uppdrag inom Svalövs kommun: Ordförande för revisionen, Svalövs kommun (med undantag för revision av socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden) Revisor, AB SvalövsBostäder Revisor, AB SvalövsLokaler Revisor, FöretagsAlliansen Ekonomisk Förening (utses av KS) Revisor (ersättare), Landskrona-Svalöv Renhållning AB Revisor (ersättare) för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun Freddie van der Crussen (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialtjänstnämnden. Rolf Jonsson (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Nomineringar från miljöpartiet, daterad Avsägelse från Rolf Jonsson, daterad Avsägelse från Freddie van der Crussen, daterad Avsägelse från Gösta Tykesson, daterad s beslut Samtliga val efter Gösta Tykesson (c) bordlägges till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Till ersättare i socialtjänstnämnden efter Freddie van der Crussen (mp), utses Jenny A Wenhammar (mp). Till ersättare i kommunstyrelsen efter Rolf Jonsson (mp), utses Jenny A Wenhammar (mp). Expediering: Gösta Tykesson (c) Freddie van der Crussen (mp) Rolf Jonsson (mp) Jenny A Wenhammar (mp) Kommunförvaltningen Administration (MAN)

11 11 89 Dnr Åtgärder för att minska nettokostnaderna 2009 och framåt - prioriteringsordning för ej påbörjade investeringar Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2008, 65, om åtgärder för att minska kommunens kostnader från 2009 och framåt. Förvaltningen fick bland annat i uppdrag att utreda möjliga kommungemensamma och nämndsspecifika besparingar. Kommunstyrelsen beslutade också att omedelbart införa investeringsstopp för ännu inte påbörjade objekt inom skattefinansierad verksamhet Nämnderna uppdrogs också att till kommunstyrelsen i juni presentera en prioriteringsordning för ej påbörjade investeringar under Bakgrunden till åtgärderna är att kommunen beräknas få minskade intäkter på ca 6,2 miljoner kr genom kostnadsutjämningssystemet för 2009 och framåt. Samtliga nämnder har beslutat överlämna en prioriteringsordning för ej påbörjade investeringar 2008 till kommunstyrelsen. Nämndernas prioriteringar har sammanställt av Kommunförvaltningen Ekonomi i skrivelse daterad Totalt handlar det om 13,8 mnkr i investeringar som inte påbörjats. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2008 att upphäva sitt tidigare beslut om omedelbart investeringsstopp. Beslutet gäller för de objekt som inte berörs av förslaget till beslut i kommunfullmäktige (se nedan). Socialtjänstnämndens protokoll , 50. Kommunstyrelsens protokoll , 107. Vård- och omsorgsnämndens protokoll , 50. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 53. Kommunförvaltningen Ekonomis skrivelse, daterad Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll , 55. Teknik- och servicenämndens protokoll , 32. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse och dess förste vice ordförande Leif Hägg, daterad Yrkanden Karl-Erik Kruse (s) och Leif Hägg (m): Kultur- och utbildningsnämndens investeringsanslag för ny förskola i Svalöv minskas med kr samt minskas driftbudgeten för 2008 med kr avseende sänkta kapitalkostnader. Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden investeringsanslag för GPS till släckbil 461 minskas med kr samt minskas driftbudgeten för 2008 med kr

12 12 avseende sänkta kapitalkostnader. Teknik- och servicenämndens anslag för fordon och maskiner minskas med kr och upprustning av offentliga miljöer minskas med tkr samt minskas driftbudgeten för 2008 med kr avseende sänkta kapitalkostnader. Nämnderna uppdras att i budgetförslagen för 2009 beakta och i aktuella fall ta med de investeringar som minskats enligt ovan. Ramarna för 2009 kan komma att justeras i samband med budgetbeslutet under hösten 2008 avseende sänkta kapitalkostnader Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. s beslut Kultur- och utbildningsnämndens investeringsanslag för ny förskola i Svalöv minskas med kr samt minskas driftbudgeten för 2008 med kr avseende sänkta kapitalkostnader. Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden investeringsanslag för GPS till släckbil 461 minskas med kr samt minskas driftbudgeten för 2008 med kr avseende sänkta kapitalkostnader. Teknik- och servicenämndens anslag för fordon och maskiner minskas med kr och upprustning av offentliga miljöer minskas med tkr samt minskas driftbudgeten för 2008 med kr avseende sänkta kapitalkostnader. Nämnderna uppdras att i budgetförslagen för 2009 beakta och i aktuella fall ta med de investeringar som minskats enligt ovan. Ramarna för 2009 kan komma att justeras i samband med budgetbeslutet under hösten 2008 avseende sänkta kapitalkostnader Icke deltagande i beslut Lennart Pettersson (c), Christer Laurell (c), Karin Wigrup (c), Agnetha Persson (c), Kristina Backe (c), Rolf Svensson (c), Björn Nordström (c), Hjördis Nilsson (fp), Pernilla Ekelund (fp), Rolf Jonsson (mp) och Karl-Erik Karlsson (kd) deltar icke i beslutet. Expediering Samtliga nämnder och styrelser Kommunförvaltningen (ARH) Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

13 13 90 Dnr Avgift för felaktigt utlösta automatiska brandlarm Räddningstjänsten alarmeras ett antal gånger per år p g a olika automatiska brandlarm. En del av dessa kan bedömas vara av skarp karaktär men största delen utgörs av onödig utryckning påkallad av felaktigt utlösta automatiska brandlarm. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 19 april 2004, 74, att avgiften för onödiga utryckningar skall debiteras med kronor per utryckning. Miljö-, byggnadsoch räddningsnämnden förslår nu kommunfullmäktige att avgiften för felaktigt utlösta brandlarm ska debiteras med kronor per utryckning. Yrkanden Leif Hägg (m) och Christer Laurell (c): Avgiften för utryckningar p g a felaktigt utlösta automatiska brandlarm skall debiteras med kronor per utryckning. Den nya avgiften ska gälla från och med den 1 september I ärendet yttrar sig vidare Fredrik Jönsson (m). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs (m) m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. Kommunstyrelsens protokoll , 114. Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll , 40, med bilaga. s beslut Avgiften för utryckningar p g a felaktigt utlösta automatiska brandlarm skall debiteras med kronor per utryckning. Den nya avgiften ska gälla från och med den 1 september Expediering: Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden Räddningstjänsten (EOL) Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, AAN)

14 14 91 Dnr Tillsynstaxa för räddningstjänsten beslöt den 10 januari 2005, 246, att fastställa tillsynstaxa för räddningstjänsten till 631 kronor per timme att gälla fr o m Detta sker enligt Lagen om skydd mot olyckor. Tillsynstaxan behöver indexuppräknas och en del principer fastställas för hur taxan skall användas vid debitering. Under dessa år har motsvarande taxa i Landskrona kommun indexuppräknats och motsvarar år 2008, 671 kronor per timme. Räddningstjänstens avsikt är en harmonisering av taxan mellan samverkanskommunerna. Kommunstyrelsens protokoll , 115. Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll , 41, med bilaga. Yrkanden Leif Hägg (m): Tillsynstaxa för räddningstjänsten fastställes till 671 kronor per timme. Taxan skall indexregleras inför varje nytt kalenderår. Priset indexregleras enligt SCB:s AKI (mno) och utgå från oktoberindex. Principen för debitering skall vara enligt följande: - Förberedelsetid objekt med risknivå låg och mellan 15 min - Förberedelsetid objekt med risknivå hög 30 min - Tillsyn efter faktisk tid - Resor och efterarbete efter faktisk tid (vid beräkning av tid för efterarbete skall också tiden för det administrativa arbete som utföres av annan än tillsynsförrättaren räknas med). Den nya taxan ska gälla från och med den 1 september Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. s beslut Tillsynstaxa för räddningstjänsten fastställes till 671 kronor per timme. Taxan skall indexregleras inför varje nytt kalenderår. Priset indexregleras enligt SCB:s AKI (mno) och utgå från oktoberindex. Principen för debitering skall vara enligt följande:

15 15 - Förberedelsetid objekt med risknivå låg och mellan 15 min - Förberedelsetid objekt med risknivå hög 30 min - Tillsyn efter faktisk tid - Resor och efterarbete efter faktisk tid (vid beräkning av tid för efterarbete skall också tiden för det administrativa arbete som utföres av annan än tillsynsförrättaren räknas med). Den nya taxan ska gälla från och med den 1 september Expediering: Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden Räddningstjänsten (EOL) Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, AAN)

16 16 92 Dnr Granskning av intern kontroll Revisorerna i Svalövs kommun har med hjälp av Ernst & Young genomfört en granskning av kommunens arbete med intern kontroll. Revisorerna gör sammanfattningsvis bedömningen att den interna kontrollen inom kommunen fungerar ändamålsenligt, men att den kan utvecklas innehållsmässigt. Revisorerna lyfter i sammanhanget fram betydelsen av arbetet med riskanalyser. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2008, 109, att anta yttrande från Kommunförvaltningen Ekonomi som nämndens eget. Dessutom beslutade styrelsen att hämta in övriga nämnders yttranden över rapporten. Kommunstyrelsens protokoll , 109. Vård- och omsorgsnämndens protokoll , 46. Teknik- och servicenämndens protokoll , 37. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 55. Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll , 56. Socialtjänstnämndens protokoll , 41. Revisorernas granskningsrapport nr 4/2007, daterad Yrkande Karl-Erik Kruse (s): Granskningsrapporten och föreliggande yttranden noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. s beslut Granskningsrapporten och föreliggande yttranden noteras. Expediering: Revisorerna i Svalövs kommun Samtliga nämnder och styrelser

17 17 93 Dnr Granskning av kommunstyrelsens uppsikt Revisorerna i Svalövs kommun har med hjälp av Ernst & Young genomfört en granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Revisorerna gör sammanfattningsvis bedömningen att kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig uppsikt. Kommunförvaltningen Administration har tagit fram ett förslag till yttrande från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2008, 127, att anta yttrandet som kommunstyrelsens eget. Kommunstyrelsens protokoll , 127 Kommunförvaltningen Administrations skrivelse, daterad Revisorernas granskningsrapport nr 1/2008, daterad Yrkande Karl-Erik Kruse (s) och Fredrik Jönsson (m): Granskningsrapporten och föreliggande yttrande noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. s beslut Granskningsrapporten samt kommunstyrelsens yttrande noteras. Expediering: Kommunstyrelsens presidium Kommunförvaltningen Administration (MAN) Revisorerna i Svalövs kommun

18 18 94 Dnr Kultur- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2007 Alla kommuner ska varje år göra en kvalitetsredovisning där man ska beskriva sin kvalitet och hur man arbetar för att öka kvaliteten i verksamheten. Den kommunövergripande redovisningen bygger dels på områdenas redovisningar och dels på ett kommunövergripande perspektiv. Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och skickat in redovisningen till Skolverket. Kommunstyrelsens protokoll , 130. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 56. Kvalitetsredovisning för 2007, daterad Yrkande Charlotte Wachtmeister (m): Informationen noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. s beslut Informationen noteras. Expediering: Kultur- och utbildningsnämnden Kommunförvaltningen Kultur & Utbildning (KET)

19 19 95 Dnr Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbunds kvalitetsredovisning 2007 Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund är ett kommunalförbund för utbildning på bland annat gymnasieskolans nationella program. Under 2007 har gymnasieförbundet bedrivit utbildning på 13 nationella program och ett specialutformat program. Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund har överlämnat kvalitetsredovisning för år 2007 till kommunstyrelsen i respektive kommun. Kommunstyrelsens protokoll , 131. Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbunds kvalitetsredovisning 2007, daterad Yrkande Bo Håkansson (s): Informationen noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bo Håkansson yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. s beslut Informationen noteras. Expediering: Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund Kommunförvaltningen Kultur & Utbildning (KET)

20 20 96 Dnr Uppmaning att underteckna CEMR:s jämställdhetsdeklaration samt ansluta sig till SKL:s arbete för jämställdhetsintegrering Föreningen Kvinnokraft har skickat ett brev till kommunerna i Skåne NordVäst, förtroendevalda och partier i fullmäktigeförsamlingarna med uppmaningen till kommunerna att underteckna CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Föreningen Kvinnokraft vill också att kommunen ska ansluta sig till SKL:s arbete för att genomföra jämställdhetsintegrering. Genom sitt brev vill föreningen visa på möjligheten att arbeta systematiskt med jämställdhet. CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är riktad till Europas kommuner och regioner. Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser beslutade 2006 att skriva under deklarationen och uppmana alla kommuner, landsting och regioner att göra detsamma och arbeta för dess genomförande. Endast 25 kommuner och 2 landsting har hittills skrivit under CEMR:s deklaration om jämställdhet på lokal och regional nivå. SKL ska nu arbeta fram ett förslag till hur fler kan underteckna deklarationen och hur den kan genomföras i praktiken. Kommunstyrelsens protokoll , 132. Föreningen Kvinnokrafts skrivelse, daterad , med bilaga CEMR:s deklaration. Yrkande Karl-Erik Kruse (s), Karl-Erik Karlsson (kd), Hjördis Nilsson (fp), Christer Laurell (c), Sven-Inge Dahlman (sd) och Rolf Jonsson (mp): Svalövs kommun undertecknar CEMR:s jämställdhetsdeklaration och ska arbeta för dess genomförande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. s beslut Svalövs kommun undertecknar CEMR:s jämställdhetsdeklaration och ska arbeta för dess genomförande.

21 21 Expediering: SKL Föreningen Kvinnokraft Kommunförvaltningen Personal (PAEK) Ajournering

22 97 22 Förändring av dagordningen s beslut Ärendet Motion, Upphandla fastighetsmäklare för nya bostads- och industriområden, tas upp sist på dagens sammanträde

23 23 98 Dnr Avgifter för kopiering av allmänna handlingar Rätten att ta ut avgifter för kopior m m stadgas i 2 kap 13 Tryckfrihetsförordningen. För statliga myndigheter är avgifterna för kopior av allmänna handlingar fastställda i avgiftsförordningen (SFS 1992:191). För kommuner och landsting saknas det särskilda regler motsvarande bestämmelserna i avgiftsförordningen. Varje kommun eller landsting får därför själv genom beslut i fullmäktige fastställa de avgifter som skall tas ut. Det finns dock inget hinder mot att avgiftsförordningens regler får tjäna till vägledning vid avgiftssättningen. Att det finns en beslutad taxa är en förutsättning för att avgift skall kunna tas ut. Kommunstyrelsen fattade , 150, beslut om avgifter för kopior. Avgifterna är dock i flera fall högre än vad som normalt tillämpas vid myndigheter. Genom att koppla avgiftsuttaget till den statliga avgiftsförordningen, fås en taxa på vad som kan bedömas är en lämplig nivå. Den blir också lättare att tolka. Kommunstyrelsens protokoll , 134. Kommunförvaltningen Administrations skrivelse med bilagor, daterad Yrkanden Karl-Erik Kruse (s): Den vid varje tidpunkt gällande lydelsen av i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) skall i tillämpliga delar gälla vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar m m från Svalövs kommun. Avgift skall dock inte utgå för kopior av allmänna handlingar m m till statliga myndigheter, andra kommuner, massmedia, till kommunens nämnder och verksamheter och till förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och inte heller där initiativet till utlämnandet kommer från kommunen. Taxan gäller fr o m den 1 september I det fall annat särskilt beslut fattats avs någon nämnd eller verksamhetsområde vad gäller avgifter för kopiering m m, gäller inte denna taxa. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. s beslut Den vid varje tidpunkt gällande lydelsen av i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) skall i tillämpliga delar gälla vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar m m från Svalövs kommun.

24 24 Avgift skall dock inte utgå för kopior av allmänna handlingar m m till statliga myndigheter, andra kommuner, massmedia, till kommunens nämnder och verksamheter och till förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och inte heller där initiativet till utlämnandet kommer från kommunen. Taxan gäller fr o m den 1 september I det fall annat särskilt beslut fattats avs någon nämnd eller verksamhetsområde vad gäller avgifter för kopiering m m, gäller inte denna taxa. Expediering: Kommunförvaltningen Administration (MAN, AZT) Samtliga nämnder och styrelser (med bilaga)

25 25 99 Dnr Motion, Förutsättningar för biogasbilar i Svalövs kommun Christer Laurell (c) och Maria Lund (c) har lämnat en motion med förslag att kommunen ska ta ansvar för att det globala miljöhotet genom att skapa förutsättningar för biogasfordon i Svalövs kommun. Motionärerna förslår att kommunen ska ta initiativ till en mobil tankstation, och att en arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda förutsättningarna för att etablera en biogasanläggning i kommunen. Motionen har i enlighet med gällande delegationsordning överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2008, 116, att anta ordförandens förslag till yttrande som kommunstyrelsens eget. Kommunstyrelsens protokoll , 116. Kommunstyrelsens ordförandes yttrande, daterat s beslut , 31 Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad Motion från Christer Laurell (c) och Maria Lund (c), daterad Yrkanden Karl-Erik Kruse (s) och Leif Hägg (m): Motionen anses besvarad mot bakgrund av inkommet yttrande. Christer Laurell (c), Rolf Jonsson (mp) och Karl-Erik Karlsson (kd): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl och Christer Laurells m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses m fl yrkande. s beslut Motionen anses besvarad mot bakgrund av inkommet yttrande. Expediering: Christer Laurell (c) Maria Lund (c)

26 Dnr Motion, Satsa mer på barn och ungdomar som behöver stöd Rolf Jonsson (mp), Torbjörn Ekelund (fp) och Anne-Maj Olsson (v) har lämnat in en motion med en rad förslag om satsningar på barn och ungdomar som behöver stöd. Motionärerna förslår att en grupp med representanter från skolan, socialförvaltningen och de lokala råden tillsätts. Gruppen ska bland annat utreda behovet och utformningen av stöd i ett tidigt skede, inrättande av ett skoldaghem, utvärdera dagens insatser samt beräkna kostnaderna för en ny organisation enligt motionärernas förslag. Motionen har i enlighet med gällande delegationsordning överlämnats till kulturoch utbildningsnämnden samt socialtjänstnämnden. Båda nämnderna har nu lämnat sina yttranden. Kommunstyrelsens protokoll , 136. Socialtjänstnämndens protokoll , 48. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 24. Kommunstyrelsens ordförandes remittering, daterad Rolf Jonssons (mp), Torbjörn Ekelunds (fp) och Anne-Maj Olssons (v) motion, daterad Yrkanden Charlotte Wachtmeister (m), Krister Olsson (s), Björn Nordström (c) och Karl-Erik Karlsson (kd): Motionen anses besvarad, med hänvisning till inkomna yttranden. Rolf Jonsson (mp), Anne-Maj Olsson (v), Pernilla Ekelund (fp) och Hjördis Nilsson (fp): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Rolf Jonssons m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande. s beslut Motionen anses besvarad, med hänvisning till inkomna yttranden.

27 Reservation 27 Hjördis Nilsson (fp), Pernilla Ekelund (fp), Rolf Jonsson (mp) och Anne-Maj Olsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf Jonssons m fl yrkande. Expediering: Rolf Jonsson (mp) Torbjörn Ekelund (fp) Anne-Maj Olsson (v) Kultur- och utbildningsnämnden Socialtjänstnämnden Kommunförvaltningen Kultur & Utbildning (KET) Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG)

28 Dnr Motion, Barnomsorg på obekväm arbetstid Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) har lämnat in en motion med förslag att: Skapa underlag som beskriver regelverk för barntillsyn på obekväm arbetstid. Skapa underlag som ger uppfattning om kostnadsbilden för barntillsyn på obekväm arbetstid till alla med behov. Föreslå på vilka enheter i kommunen, servicen med barnomsorgen på obekväm arbetstid, kan erbjudas. Enligt gällande delegeringsordning överlämnades motionen till kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. beslutade den 28 januari 2008 att återremittera ärendet till kultur- och utbildningsnämnden, för att arbeta in barnomsorg på obekväm arbetstid i budget Kultur- och utbildningsnämnden har initierat frågan i budgetberedningen och föreslog i sitt yttrande den 25 mars 2008 att kommunfullmäktige mot bakgrund av detta ska besluta att motionen ska anses vara besvarad. beslutade den 26 maj 2008, 77, att återremittera motionen till kommunstyrelsen med uppdraget att reda ut varför motionen ej kan anses bifallen då majoriteten går motionen till mötes både avseende dess allmänna inriktning och avseende motionens punktsatser, särskilt då motionen inlämnades avsevärt före de åtgärder vidtagits, som redovisas i nämndsordförandens svar. Nu föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande avseende återremissen. Kommunstyrelsens protokoll , 137. Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat s protokoll , 77. Kommunstyrelsens protokoll , 98. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 32. s protokoll , 14. Kommunstyrelsens protokoll , 15. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 130, med skrivelse från kultur- och utbildningsnämndens ordförande, daterad Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad s protokoll , 117 Motion från Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp), daterad

29 Yrkanden 29 Karl-Erik Kruse (s) och Charlotte Wachtmeister (m): Motionen anses besvarad, med hänvisning till inkomna yttranden. Christer Laurell (c), Pernilla Ekelund (fp), Rolf Jonsson (mp), Karl-Erik Karlsson (kd) och Anne-Maj Olsson (v): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på första punkten i Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar den. Ordföranden ställer proposition på andra punkten i Karl-Erik Kruses m fl och Christer Laurells m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses m fl yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till Karl-Erik Kruses m fl yrkande. Nej-röst för bifall till Christer Laurells m fl yrkande Omröstningsresultat Med 18 ja-röster för Karl-Erik Kruses m fl yrkande, mot 16 nej-röster för Christer Laurells m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Karl-Erik Kruses m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1. s beslut Föreliggande förslag till yttrande avseende återremissen antas. Motionen anses besvarad, mot bakgrund av föreliggande yttranden. Reservation Lennart Pettersson (c), Christer Laurell (c), Karin Wigrup (c), Agnetha Persson (c), Kristina Backe (c), Rolf Svensson (c), Björn Nordström (c), Sven-Inge Dahlman (sd), Axel Ebbe Nilsson (sd), Ingrid Ekström (sd), Jenny Björk (sd), Hjördis Nilsson (fp), Pernilla Ekelund (fp), Rolf Jonsson (mp), Karl-Erik Karlsson (kd) och Anne-Maj Olsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Laurells m fl yrkande. Expediering: Hjördis Nilsson (fp) Torbjörn Ekelund (fp) Kultur- och utbildningsnämnden Kommunförvaltningen Kultur & Utbildning (KET)

30 Dnr Motion, Utarbeta en strategi för hur kommunens skogsbestånd ska skötas Rolf Jonsson (mp) har lämnat en motion med förslag att kommunen ska utarbeta en strategi och en skötselplan för de kommunala skogsbestånden med utgångspunkt i miljökvalitetsmålen. Motionen har i enlighet med gällande delegationsordning överlämnats till plan- och strategiutskottet för yttrande. I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade motionären motionen. Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad Rolf Jonssons motion, daterad s beslut Motionen över lämnas till kommunstyrelsen för handläggning (bilaga 1). Expediering: Rolf Jonsson (mp)

31 Dnr Motion, Tillväxtprogram för landsbygden i Svalövs kommun Christer Laurell (c) och Lennart Pettersson (c) har lämnat in en motion med förslag att förvaltningen ska få i uppdrag att ta fram förslag till ett tillväxtprogram för landsbygden i Svalövs kommun. Motionärerna vill också att arbetet ska prioriteras så att landsbygdsprogrammet kan fastställas samtidigt som de övriga tillväxtprogrammen. Motionen har i enlighet med gällande delegationsordning överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande. I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade motionären Christer Laurell (c) motionen. Remittering av motionen, av kommunstyrelsens ordförande Christer Laurells och Lennart Petterssons motion, daterad s beslut Motionen över lämnas till kommunstyrelsen för handläggning (bilaga 2). Expediering: Christer Laurell (c) Lennart Pettersson (c)

32 Dnr Motion, Upphandla fastighetsmäklare för nya bostads- och industriområden Rolf Svensson (c) har lämnat in en motion med förslag att kommunförvaltningen får i uppdrag att upphandla fastighetsmäklare för att marknadsföra och saluföra tomterna så snart de är klara för försäljning. Motionen har i enlighet med gällande delegationsordning överlämnats till kommunstyrelsens plan- och strategiutskott för yttrande. Remittering av motionen av kommunstyrelsens ordförande Motion från Rolf Svensson (c), daterad s beslut Motionen över lämnas till kommunstyrelsen för handläggning (bilaga 3). Expediering: Rolf Svensson (c)

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Rolf Svensson (c), tjg ers för Agnetha

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 2008-04-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 22.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - s 1 - Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.00 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Teknik- och servicechef Bengt Lindvall,

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 19.55 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.40 Beslutande Se sid 1 b) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Miljö- och byggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Fredrik Jönsson (M), tjg ers för Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.15 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman (sd) Hjördis Nilsson (fp), 141-152

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.10 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Socialchef Lars Wästberg Ekonomichef Jan Bengtsson, 77-86 Nämndsekreterare Britta Fremling Krister

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-01 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 19.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 13.30 14.20 Beslutande Torsten Vigre (M), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), ordf Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Agnetha Persson (C), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist Administrativ chef Michael Andersson Ekonomichef Jan Bengtsson, 127-132 Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 2010-05-31 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 23.00 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Produktionschef Lars Wästberg,

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.20. Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 17.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28 1/28 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.45 Beslutande Övriga deltagare Anette Hallberg (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30. Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Personalchef Paul Eklund Ekonomichef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/19 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.25 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Åsa Ratcovich, kommunchef, 26-32 Michael Andersson, administrativ chef T Samuelsson, miljö- och byggnadschef, E Lövbom,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.25 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Ingrid Ekström (sd),

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C)

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 14.30 16.35 Ajournering 15.25 15.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Ersättare Annie Carlsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(15) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunhuset, Svalöv, kl 10:30 12:15, fullmäktigesalen Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Krister Olsson (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C)

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Krister Olsson (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl. 14.30 15.40 Beslutande Krister Olsson (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Ersättare Annie Carlsson (S) Torsten Vigre (M) Insynsplats Övriga

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande 1(6) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 16.10 Ajournering: kl 15.30 15.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Övriga deltagare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.35 1 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/31 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7)

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 15.25 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Övriga deltagare Paul Eklund, stabschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.10 Ajournering 15.20-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.00 Ajournering 14.42-14.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 22.25 Ajournering 20.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 13.45 15.30 Ajournering: kl. 15.05 15.15 Beslutande Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 17.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S), 18-24 Agnetha Persson (C) Ingrid Ekström

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.10 16.00 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Övriga deltagare Anneli Persson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering: kl. 15.00 15.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordf Fredrik Jönsson (C) vice ordf Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande Sida 1/5 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 15.00 15.15 Beslutande Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.10 16.10 Ajournering kl 14.30-14.40 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Karin Wigrup (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/36

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/36 1/36 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.15 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M) ordf Claes

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M) 1 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.15 Ajournering: kl. 14.50 15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin

Läs mer