Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta Stenström och Rolf Jonsson Den 29 maj 2008, kl 15.00, på Kommunförvaltningen Administration Paragrafer Sekreterare Michael Andersson Ordförande Gunnar Bengtsson Justerande Margareta Stenström Rolf Jonsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Administration Underskrift Britta Fremling

2 2 Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Karl-Erik Kruse (s) Patrik Wijk (c), tjg ers för Lennart Pettersson (c) Charlotte Wachtmeister (m) Joaquina Sanchez Campos (s), tjg ers för Birgitta Jönsson (s) Sven-Inge Dahlman (sd) Christer Laurell (c) Rasmus Nilsson (s) Elisabeth Hägg (m), tjg ers för Leif Hägg (m) Richard Wiman (sd) Mikael Andersson (s), tjg ers för Ulla Wallin (s), Anette Hallberg (s), tjg ers för Ulla Wallin (s), Lena Åkesson (c), tjg ers för Karin Wigrup (c) Hjördis Nilsson (fp) Gunnar Bengtsson (s) ordförande Fredrik Jönsson (m), 1:e vice ordförande Axel Ebbe Nilsson (sd) Ann Böndergaard (s) Agnetha Persson (c) Rolf Jonsson (mp), tjg ers för Jenny A Wenhammar (mp) Bo Håkansson (s), tjg ers för Leif Johansson (s), Leif Johansson (s), Kristina Backe (c), 2:e vice ordförande Karl-Erik Karlsson (kd), tjg ers för Aase Jönsson (kd) Christin Hagberg (s) Ingrid Ekström (sd) Margareta Stenström (m) Claes Hallberg (s) Rolf Svensson (c) Anne-Maj Olsson (v) Torbjörn Ekelund (fp) Krister Olsson (s) Jenny Björk (sd) Thomas Löfgren (m) Dennis Nilsson (s) Björn Nordström (c) Stefan Andersson (s) Ej tjänstgörande ersättare: Bo Håkansson (s), Lars Nilsson (s) Maria Lund (c) Eva Olofsson (c) Sten Johansson (kd)

3 3 66 Upprop Upprop förrättas av Michael Andersson, Kommunförvaltningen Administration.

4 67 4 Allmänhetens frågestund Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid varje sammanträde med fullmäktige. Endast frågor som berör ärenden upptagna på dagordningen får förekomma. Denna frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar de ärenden som är upptagna på dagordningen. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den. Några frågor ställdes dock inte. Sammanträdet återupptas kl

5 5 68 Dnr Val till ledamot och ersättare i Sydvatten AB:s valberedning Sammanfattning Enligt 11 i konsortialavtalet utses funktionärer i Sydvatten AB av en särskild valberedning sammansatt av ledamöter från Bjuvs, Burlövs, Höganäs, Kävlinge, Lomma, Staffanstorps, Svalövs, Svedala och Vellinge kommuner. s beslut Leif Hägg (m) utses till ledamot med Rolf Svensson (c) som ersättare i Sydvatten AB:s valberedning. Expediering: Sydvatten AB Leif Hägg (m) Rolf Svensson (c)

6 6 69 Dnr Budgetramar 2009, Ekonomisk Plan Sammanfattning Ekonomiberedningen beslutade den 21 april 2008 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till budgetramar 2009 och ekonomisk plan för När kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2008, 84, beslutade den om nya inriktningsmål, ett för kommunstyrelsen som gäller avyttring av fastigheter, och ett för kultur- och fritidsnämnden som gäller utvecklandet av kommunens kulturutbud. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 84. Sverigedemokraternas förslag till budgetramar 2009 och plan , inkommet Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budgetramar 2009 och plan , inkommet Socialdemokraternas och moderaternas förslag till budgetramar 2009 och plan , daterat Ekonomiberedningens protokoll , 19. Yrkanden Karl-Erik Kruse (s) och Charlotte Wachtmeister (m): Föreliggande förslag till budgetramar 2009, ekonomisk plan , från kommunstyrelsen antas. Christer Laurell (c) och Karl-Erik Karlsson (kd): I första hand: Föreliggande förslag till budgetramar 2009, ekonomisk plan , från Centern och Kristdemokraterna antas. I andra hand: Bifall till andrahandsyrkanden från Centern och Kristdemokraterna (bilaga 1). Sven-Inge Dahlman (sd): Föreliggande förslag till budgetramar 2009, ekonomisk plan , från SverigeDemokraterna antas. Charlotte Wachtmeister (m) och Karl-Erik Kruse (s): Avslag på Christer Laurells m fl och Sven-Inge Dahlmans yrkanden. Sven-Inge Dahlman (sd): Avslag på Karl-Erik Kruses m fl och Christer Laurells m fl yrkanden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, Christer Laurells m fl förstahandsyrkande och Sven-Inge Dahlmans yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses m fl yrkande.

7 7 Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Karl-Erik Kruses m fl förslag är huvudförslag. godkänner följande propositionsordning. a) Proposition på Christer Laurells m fl förstahandsyrkande och Sven-Inge Dahlmans yrkande för att utse motförslag till huvudförslag. b) Proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag och det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. Ordföranden ställer proposition enl punkt a), varvid kommunfullmäktige beslutar utse Christer Laurells m fl förstahandsyrkande till motförslag. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till Karl-Erik Kruses m fl yrkande. Nej-röst för bifall till Christer Laurells m fl förstahandsyrkande. Omröstningsresultat Med 18 röster för Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och 8 röster för Christer Laurells m fl andrahandsyrkande, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Karl-Erik Kruses m fl yrkande. 8 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 1). Propositionsordning Ordföranden ställer därefter proposition på första punkten, avs folkhälsa och utredning om biogasproduktion, i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att kommunfullmäktige avslår den. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till Christer Laurells m fl yrkande. Nej-röst för avslag på Christer Laurells m fl yrkande. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster för bifall mot 22 nej-röster för avslag, avslår kommunfullmäktige Christer Laurells m fl yrkande. 2 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 2.

8 Propositionsordning 8 Ordföranden ställer därefter proposition på andra punkten, avs idrottshall Röstånga, i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att kommunfullmäktige avslår den. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till Christer Laurells m fl yrkande. Nej-röst för avslag på Christer Laurells m fl yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för bifall mot 17 nej-röster för avslag, avslår kommunfullmäktige Christer Laurells m fl yrkande. 9 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 3. Propositionsordning Ordföranden ställer därefter proposition på tredje punkten, avs räddningstjänsten i Kågeröd, i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att kommunfullmäktige avslår den. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till Christer Laurells m fl yrkande. Nej-röst för avslag på Christer Laurells m fl yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för bifall mot 22 nej-röster för avslag, avslår kommunfullmäktige Christer Laurells m fl yrkande. 4 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 4. Propositionsordning Ordföranden ställer därefter proposition på fjärde punkten, avs vägtunnel i Tågarp, i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att kommunfullmäktige avslår den. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsproposition:

9 9 Ja-röst för bifall till Christer Laurells m fl yrkande. Nej-röst för avslag på Christer Laurells m fl yrkande. Omröstningsresultat Med 11 ja-röster för bifall mot 17 nej-röster för avslag, avslår kommunfullmäktige Christer Laurells m fl yrkande. 6 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer därefter proposition på femte punkten, avs fixar-reino, i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att kommunfullmäktige avslår den. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till Christer Laurells m fl yrkande. Nej-röst för avslag på Christer Laurells m fl yrkande. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster för bifall mot 20 nej-röster för avslag, avslår kommunfullmäktige Christer Laurells m fl yrkande. 4 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 6. Propositionsordning Ordföranden ställer därefter proposition på sjätte punkten, avs investeringsanslag för idrottshall i Röstånga, sjunde punkten, avs investeringsanslag för vägtunnel i Tågarp, samt åttonde punkten, avs investeringsanslag för räddningstjänsten i Kågeröd, i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen avslår dem. s beslut Föreliggande förslag till budgetramar 2009, ekonomisk plan , från kommunstyrelsen antas. Reservationer Patrik Wijk (c), Christer Laurell (c), Lena Åkesson (c), Agnetha Persson (c), Kristina Backe (c), Karl-Erik Karlsson (kd), Rolf Svensson (c) och Björn Nordström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Laurells m fl yrkanden.

10 10 Sven-Inge Dahlman (sd), Richard Wiman (sd), Axel Ebbe Nilsson (sd), Ingrid Ekström (sd) och Jenny Björk (sd) reserverar sig till förmån för Sven-Inge Dahlmans yrkande. Icke deltagande i beslut Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) deltar icke i beslutet. Expedieras: Samtliga nämnder och styrelser Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

11 11 70 Dnr Reviderad upphandlingspolicy för Svalövs kommun Sammanfattning Från och med den 1 januari 2008 gäller två nya lagar vid offentlig upphandling. Detta innebär att kommunens befintliga inköpspolicy bör revideras. Kommunförvaltningen Ekonomi har tagit fram ett förslag till reviderad upphandlingspolicy för Svalövs kommun. När kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2008 ( 88) beslutade den att ge kommunförvaltningen i uppdrag att utveckla punkt 3) Förhandlad upphandling, i syfte att tydliggöra användningsområdet för Förhandlad upphandling. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 88. Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad Förslag till reviderad upphandlingspolicy för Svalövs kommun daterad Yrkanden Karl-Erik Kruse (s), Karl-Erik Karlsson (kd) och Agnetha Persson (c): Föreliggande reviderade förslag till upphandlingspolicy för Svalövs kommun antas att gälla fr o m den 1 juni Ajournering Anne-Maj Olsson (v), Rolf Jonsson (mp), Karl-Erik Kruse (s), Karl-Erik Karlsson (kd) och Agnetha Persson (c): Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att Svalövs kommun så långt det är möjligt använder sig av leverantörer som tillhandahåller miljövänligt odlade och rättvisemärkta varor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. Ordföranden ställer därefter proposition på Anne-Maj Olssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. s beslut Föreliggande reviderade förslag till upphandlingspolicy för Svalövs kommun antas att gälla fr o m den 1 juni 2008.

12 12 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att Svalövs kommun så långt det är möjligt använder sig av leverantörer som tillhandahåller miljövänligt odlade och rättvisemärkta varor. Expediering: Kommunförvaltningen (ARH) Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, ALO) Kommunstyrelsen

13 13 71 Dnr En gemensam VA-organisation för Skåne NordVäst Sammanfattning Inom NOSAM-gruppen har sju av kommunerna (Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv och Åstorp) genomfört utredningsarbete om konsekvenser och möjlig struktur för en framtida gemensam VA-organisation. En slutrapport från den 1 mars 2006 har lämnats till en politisk styrgrupp bestående av representanter från de berörda kommunerna vilka beslutade föreslå respektive kommun - att avvakta ny VA-lag och översyn av LOU innan beslut om bolagsbildning tas upp - att kommunerna ger tekniska cheferna i uppdrag att så fort förutsättningar finns aktivera ärendet - att kommunerna beslutar om en ökad harmonisering av VA-verksamheterna i regionen för att underlätta framtida samverkan. Teknik- och servicenämnden beslutade i mars 2007 att ge Kommunförvaltningen Teknik & Service i uppdrag att delta i en aktualisering av projektet Gemensam VA-organisation enligt rapport daterad med mål att förnya och uppdatera beslutsunderlaget. Vidare beslutades att ge styrgruppen i uppdrag att utse lämplig arbetsgrupp för projektets bedrivande med tid- och projektplan. Kommunstyrelsen beslöt i februari 2008 att Svalövs kommun representeras genom kommunstyrelsens ordförande i den politiska styrgrupp som skall bildas, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. beslutade i februari 2008 att principiellt ställa sig bakom att Svalövs kommun skall ingå i ett gemensamt VA-bolag i nordvästra Skåne, att kommunstyrelsen bemyndigas att tillsammans med övriga samverkande kommuner ta fram ett förslag på en gemensam VA-organisation och därtill erforderliga handlingar såsom konsortialavtal, ägardirektiv, bolagsordning m m, och slutligen att när de samverkande kommunerna gemensamt arbetat fram ett förslag till VAorganisation jämte erforderliga handlingar skall dessa underställas kommunfullmäktige för beslut. Då det i nuläget inte är möjligt att fastställa exakt datum för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps uppstart, då ett antal praktiska förutsättningar ännu inte är helt klarlagda, kan det framöver komma att erfordras kompletterande beslut av de samverkande kommunerna angående igångsättande av bolagets verksamhet. Såvitt avser bildandet av den juridiska personen bedöms detta lämpligen ske genom att ett registrerat lagerbolag förvärvas, vilket kapitaliseras genom nyemission i enlighet med Aktieägaravtal och Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. För det fall kommunfullmäktigeförsamlingarna, i de samverkande kommunerna, beslutar att bli delägare i bolaget kommer förvärvet av lagerbolaget att verkställas av Helsingborg stad. Målsättningen är att bolagets verksamhet skall

14 14 starta under år I samband med uppstarten av bolagets verksamhet måste dessutom erforderliga MBL-förhandlingar genomföras. har att utse en styrelseledamot med en ersättare fr o m 1 juli 2008 och intill slutet av årsstämman 2011 samt ett ombud för kommunens aktier med en ersättare för tiden intill dess fullmäktige väljer nytt ombud eller ersättare. Teknik- och servicechef Bengt Lindvall, kommunjurist Anne Zeift och ekonomichef Jan Bengtsson har för Svalövs kommuns del medverkat i handläggningen av ärendet. När kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2008 ( 91) beslutade den att revidera förslaget till Aktieägaravtal på så sätt att räntesatsen ändras till Stibor 1M +-0 % i 11, andra stycket (sid 7). Kommunstyrelsen beslutade också att revidera förslaget till Bolagsordning på så sätt att texten i 4 ändras till: Bolagets syfte är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i kommunallagen (1991:900) (sid 12). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 91. Protokoll från genomförda MBL-förhandlingar Teknik- och servicenämndens protokoll , 29. Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, daterad , med bilagor Aktieägaravtal daterat och Ägardirektiv daterade s protokoll , 23. Kommunstyrelsens protokoll , 23. Teknik- och servicenämndens protokoll , 4. Sammanträdesprotokoll från stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs kommun, daterat , 547, med förslag till gemensam VA-organisation för Skåne Nordväst. Teknik- och servicenämndens protokoll , 22. Kommunstyrelsens protokoll , 82. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 77. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 88. s protokoll , 83. Kommunstyrelsens protokoll , 57. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 51. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll , 40. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 26. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll , 8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 5. Yrkanden Karl-Erik Kruse (s), Stefan Andersson (s), Torbjörn Ekelund (fp), Christer Laurell (c) och Karl-Erik Karlsson (kd): Svalövs kommun tecknar bilagt förslag till Aktieägaravtal om kommunal samverkan genom samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes

15 15 Vatten och Avlopp AB (bilaga 1 och bilaga A). Bilagt förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB godkännes (bilaga B). Bilagt förslag till Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB godkännes (bilaga 2). Svalövs kommun förvärvar för en köpeskilling om kronor aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Om behov uppstår, lånar Svalövs kommun, mot ränta motsvarande Stibor 1 M +/- 0 %, ut kronor (50 kr x invånare ) till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid extra bolagsstämma 2008 fullfölja bolagsbildningen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att rösta för att stämman beslutar anta upprättat förslag till Ägardirektiv. Kommunstyrelsen medges att, inom ramen för ärendet, fatta övriga eventuellt erforderliga beslut för igångsättande av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Samtliga beslut gäller under förutsättning av samtliga samverkande kommuners fullmäktigeförsamlingars likalydande beslut och genomförd MBL-process. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. s beslut Svalövs kommun tecknar bilagt förslag till Aktieägaravtal om kommunal samverkan genom samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (bilaga 1 och bilaga A). Bilagt förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB godkännes (bilaga B). Bilagt förslag till Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB godkännes (bilaga 2). Svalövs kommun förvärvar för en köpeskilling om kronor aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Om behov uppstår, lånar Svalövs kommun, mot ränta motsvarande Stibor 1 M +/- 0 %, ut kronor (50 kr x invånare ) till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid extra bolagsstämma 2008 fullfölja bolagsbildningen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att rösta för att stämman beslutar anta upprättat förslag till Ägardirektiv. Kommunstyrelsen medges att, inom ramen för ärendet, fatta övriga eventuellt erforderliga beslut för igångsättande av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Samtliga beslut gäller under förutsättning av samtliga samverkande kommuners fullmäktigeförsamlingars likalydande beslut och genomförd MBL-process.

16 16 Expediering: Båstads kommun Helsingborgs kommun Landskrona kommun Åstorps kommun Teknik- och servicenämnden Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL) Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN) Kommunförvaltningen Administration (MAN, AZT)

17 17 72 Dnr Val av styrelseledamot med ersättare och ombud med ersättare till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Sammanfattning Då kommunfullmäktige har fattat beslut om att Svalövs kommun ska ingå i ett gemensamt VA-bolag för nordvästra Skåne ska kommunen utse en ledamot och en ersättare till bolagets styrelse och ett ombud med ersättare för kommunens aktier. s beslut Till styrelseledamot i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB utses, intill slutet av årsstämman 2011, Karl-Erik Kruse (s) med Christer Laurell (c) som ersättare. Till ombud för kommunens aktier utses, för tiden intill dess fullmäktige väljer nytt ombud eller ersättare, Leif Hägg (m) med Rolf Svensson (c) som ersättare. Expediering: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Karl-Erik Kruse (s) Christer Laurell (c) Leif Hägg (m) Rolf Svensson (c)

18 18 73 Dnr Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel Sammanfattning Den 1 mars 2008 träder en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel i kraft. Genom lagen blir det tillåtet även för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda dessa produkter i samband med rökavvänjning. Kommunerna ska kontrollera att den som säljer nikotinläkemedel följer lagens krav om bland annat anmälan, egenkontroll, information och att försäljning inte sker till personer under 18 år. ska fatta beslut om hur tillsynen ska hanteras inom kommunen. Socialtjänstnämnden föreslår i beslut den 22 april 2008 bland annat att nämnden ska ansvara för kontrollen av försäljningen av nikotinläkemedel. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 93. Socialtjänstnämndens protokoll , 29, med tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Socialt stöd, daterad SKL:s cirkulär 2008:21 - Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Yrkanden Krister Olsson (s): Socialtjänstnämnden skall vara den nämnd som har ansvaret för kontrollen av försäljning av nikotinläkemedel i Svalövs kommun. En samordning av avgiften görs vad gäller tillsynen och avgiftsuttaget vid folköls- och tobaksförsäljning. Ingen tillsynsavgift för försäljning av nikotinhjälpmedel tas ut om näringsidkaren bedriver folköls- och tobaksförsäljning. Bedrivs inte folkölsoch/eller tobaksförsäljning är tillsynsavgiften 200 kronor/år. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar det. s beslut Socialtjänstnämnden skall vara den nämnd som har ansvaret för kontrollen av försäljning av nikotinläkemedel i Svalövs kommun. En samordning av avgiften görs vad gäller tillsynen och avgiftsuttaget vid folköls- och tobaksförsäljning. Ingen tillsynsavgift för försäljning av nikotinhjälpmedel tas ut om näringsidkaren bedriver folköls- och tobaksförsäljning.

19 19 Bedrivs inte folköls- och/eller tobaksförsäljning är tillsynsavgiften 200 kronor/år. Expediering: Socialtjänstnämnden Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG)

20 20 74 Dnr Översyn av avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd Sammanfattning Svalövs kommun har sedan år 1996 haft samma avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd. Mot bakgrund av detta, samt av jämförelser med andra kommuners avgifter, föreslår socialtjänstnämnden nu en höjning av avgifterna. De nuvarande avgifterna framgår av underlaget från Kommunförvaltningen Socialt stöd. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 94. Socialtjänstnämndens protokoll , 28, med skrivelse från Kommunförvaltningen Socialt stöd, daterad Yrkanden Krister Olsson (s): fastställer avgifter för alkoholstillstånd enligt följande: Nyansökningar: kronor, Utvidgade tillstånd: kronor, Utökade serveringstider: kronor, Tillfälliga tillstånd, allmänheten: kronor, Tillfälliga tillstånd, slutna sällskap: 700 kronor, Tillsyn: Ökning med 20 %. Avgifterna ska gälla från och med den 1 juni Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar det. s beslut fastställer avgifter för alkoholstillstånd enligt följande: Nyansökningar: kronor Utvidgade tillstånd: kronor Utökade serveringstider: kronor Tillfälliga tillstånd, allmänheten: kronor Tillfälliga tillstånd, slutna sällskap: 700 kronor Tillsyn: Ökning med 20 % Avgifterna ska gälla från och med den 1 juni Icke deltagande i beslut Hjördis Nilsson (fp) deltar icke i beslutet.

21 21 Expediering: Socialtjänstnämnden Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG)

22 22 75 Dnr Ändring av valdistrikt i Svalövs kommun Sammanfattning Svalövs kommun har sedan tidigare varit indelad i tio valdistrikt. Valnämndens ordförande har inför valet till Europaparlamentet i juni 2009 föreslagit vissa ändringar av valdistriktsindelningen i Svalövs kommun. Enligt förslaget ska kommunen fortsättningsvis bestå av följande åtta valdistrikt: Kågeröd-Stenestad, Konga-Ask, Röstånga, Tågarp, Svalöv Norra, Svalöv Södra, Billeberga och Teckomatorp-Norrvidinge. Sammanslagningarna föranleds huvudsakligen av för få röstberättigade i de tidigare distrikten var för sig. Två namnbyten förslås också för att förhindra att röstberättigade tar fel på distrikt i Svalövs vallokal. De ny namn som föreslås är Svalöv Norra (tidigare: Svalöv) och Svalöv Södra (tidigare: Tirup, Felestad och Svalöv, samt del av Torrlösa). Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen i Skåne län fattar beslut om indelningen i valdistrikt på förslag från kommunfullmäktige. Beslutet måste ha fattats senast den 1 december året före valåret för att gälla vid nästa val. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 95. Valnämndens protokoll , 2. Förslag till ändring av valdistrikt Svalövs kommun med kartor daterade Yrkanden Karl-Erik Kruse (s): Följande justeringar görs i nuvarande indelning av valdistrikt: 1) Valdistrikten Norrvidinge och Teckomatorp slås samman och får namnet Teckomatorp-Norrvidinge. 2) Valdistriktet Torrlösa upplöses. Fastigheterna i distriktet delas mellan valdistriktet Konga-Ask och valdistriktet Tirup-Felestad och Svalöv. 3) Valdistriktet Svalöv byter namn till Svalöv Norra. 4) Valdistriktet Tirup-Felestad och Svalöv (med tillagda fastigheter från tidigare distrikt Torrlösa enligt beslutspunkt 2) byter namn till Svalöv Södra. 5) Fastigheten Knutstorp 5:17 (2 röstberättigade) flyttas från valdistriktet Kågeröd-Stenestad till valdistriktet Konga-Ask. 6) Fastigheten Norra Svalöv 21:146 (2 röstberättigande) flyttas från (föreslagna) valdistriktet Svalöv Norra till (förslagna) valdistriktet Svalöv Södra. Indelningen i valdistrikt i Svalövs kommun enligt ovanstående justeringar framgår av den till skrivelsen bilagda kartan.

23 Propositionsordning 23 Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. s beslut Följande justeringar görs i nuvarande indelning av valdistrikt: 1. Valdistrikten Norrvidinge och Teckomatorp slås samman och får namnet Teckomatorp-Norrvidinge. 2. Valdistriktet Torrlösa upplöses. Fastigheterna i distriktet delas mellan valdistriktet Konga-Ask och valdistriktet Tirup-Felestad och Svalöv. 3. Valdistriktet Svalöv byter namn till Svalöv Norra. 4. Valdistriktet Tirup-Felestad och Svalöv (med tillagda fastigheter från tidigare distrikt Torrlösa enligt beslutspunkt 2) byter namn till Svalöv Södra. 5. Fastigheten Knutstorp 5:17 (2 röstberättigade) flyttas från valdistriktet Kågeröd-Stenestad till valdistriktet Konga-Ask. 6. Fastigheten Norra Svalöv 21:146 (2 röstberättigande) flyttas från (föreslagna) valdistriktet Svalöv Norra till (förslagna) valdistriktet Svalöv Södra. Indelningen i valdistrikt i Svalövs kommun enligt ovanstående justeringar framgår av den till skrivelsen bilagda kartan. Expediering: Länsstyrelsen i Skåne län Valnämnden Kommunförvaltningen Administration (MAN, BRG)

24 24 76 Dnr Motion, Bostäder för personer med svårighet att få hyreskontrakt Sammanfattning Agnetha Persson (c) och Eva Olofsson (c) har lämnat in en motion med förslag att: Socialtjänstnämnden, med eller utan krav på borgensåtagande, i fortsättningen kan anvisa klienter till AB SvalövsBostäder för att i sin eftervård få möjlighet att bo i sin hemkommun med nära kontakt med Adato och Viva. Svalövs kommun använder sig av möjligheten med statliga hyresgarantier, för att underlätta för dem som har svårt för att få ett eget hyreskontrakt. Motionen har remitterats av kommunstyrelsens ordförande till Socialtjänstnämnden, AB SvalövsBostäder och Kommunstyrelsen. Nu föreligger svar från samtliga remittenter. När kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2008 ( 97) beslutade den att anta ordförandens förslag till yttrande som sitt eget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 97. Kommunstyrelsens ordförandes yttrande, daterat Socialtjänstnämndens protokoll , 12 Yttrande från AB SvalövsBostäder, daterat Motion från Agnetha Persson (c) och Eva Olofsson (c), daterad Yrkanden Karl-Erik Kruse (s): Motionen anses besvarad med hänvisning till inkomna yttranden. Agnetha Persson (c): Bifall till motionen. Se över möjligheten att i något stycke använda oss av hyresgarantin. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses och Agnetha Perssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses yrkande.

25 s beslut 25 Motionen anses besvarad med hänvisning till inkomna yttranden. Reservation Patrik Wijk (c), Christer Laurell (c), Lena Åkesson (c), Agnetha Persson (c), Kristina Backe (c), Karl-Erik Karlsson (kd), Rolf Svensson (c) och Björn Nordström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agnetha Perssons yrkande. Expediering: Agnetha Persson (c) Eva Olofsson (c) Socialtjänstnämnden AB SvalövsBostäder Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG)

26 26 77 Dnr Motion, Barnomsorg på obekväm arbetstid Sammanfattning Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) har lämnat in en motion med förslag att: Skapa underlag som beskriver regelverk för barntillsyn på obekväm arbetstid. Skapa underlag som ger uppfattning om kostnadsbilden för barntillsyn på obekväm arbetstid till alla med behov. Föreslå på vilka enheter i kommunen, servicen med barnomsorgen på obekväm arbetstid, kan erbjudas. Enligt gällande delegeringsordning överlämnades motionen till kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. beslutade den 28 januari 2008 att återremittera ärendet till kultur- och utbildningsnämnden, för att arbeta in barnomsorg på obekväm arbetstid i budget Kultur- och utbildningsnämnden har initierat frågan i budgetberedningen och föreslår i sitt yttrande den 25 mars 2008 att kommunfullmäktige mot bakgrund av detta ska besluta att motionen ska anses vara besvarad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 98. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 32. s protokoll , 14. Kommunstyrelsens protokoll , 15. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 130, med skrivelse från kultur- och utbildningsnämndens ordförande, daterad Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad s protokoll , 117 Motion från Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp), daterad Yrkanden Charlotte Wachtmeister (m): Mot bakgrund av yttrande från kultur- och utbildningsnämnden, anses motionen besvarad. Torbjörn Ekelund (fp): Motionen återremitteras för att reda ut varför motionen ej kan anses bifallen då majoriteten går motionen till mötes både avs dess allmänna inriktning och avs motionens punktsatser, särskilt då motionen inlämnades avsevärt före de åtgärder vidtagits, som redovisas i nämndsordförandens svar.

27 Propositionsordning 27 Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår det. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för att ärendet skall avgöras i dag. Nej-röst för att ärendet skall återremitteras. Omröstningsresultat Med 17 ja-röster för att ärendet skall avgöras i dag, mot 17 nej-röster för att ärendet skall återremitteras, har kommunfullmäktige beslutat att ärendet skall återremitteras genom s k minoritetsåterremiss. Se omröstningsbilaga 7. s beslut Motionen återremitteras för att reda ut varför motionen ej kan anses bifallen då majoriteten går motionen till mötes både avs dess allmänna inriktning och avs motionens punktsatser, särskilt då motionen inlämnades avsevärt före de åtgärder vidtagits, som redovisas i nämndsordförandens svar. Expedieras: Hjördis Nilsson (fp) Torbjörn Ekelund (fp) Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Kommunförvaltningen Kultur- och utbildning (KET)

28 28 78 Dnr Motion, Ta bort enskild vårdnad som urvalskriterium Sammanfattning Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) har lämnat in en motion med förslag att kriteriet enskild vårdnad ska utgå när kommunen gör bedömningar om stöd för barntillsyn på obekväm arbetstid. Detta urvalskriterium ska enligt förslaget ersättas med kriteriet att barnet ska ha sitt huvudsakliga boende, enligt svensk praxis, hos den förälder som inkommer med ansökan. Enligt gällande delegationsordning har motionen remitterats till kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde i juni 2007, och föreslog kommunfullmäktige att avslå den. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträden i augusti och september Den 29 oktober 2007 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kultur- och utbildningsnämnden, genom s k minoritetsåterremiss, med uppdrag att värdera förslaget i motionen och återkomma med en bedömning huruvida förslaget kan tjäna som tydlig regel vid områdeschefens bedömning eller inte. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 99. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 33. s protokoll s protokoll , 162. s protokoll , 140. Kommunstyrelsens protokoll , 179. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 90, med skrivelse från Kommunförvaltningen Utredning och utveckling, daterad Skrivelse från kultur- och utbildningsnämndens ordförande, daterad Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad s protokoll , 76. Motion från Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp), daterad Yrkande Charlotte Wachtmeister (m): Motionen anses vara besvarad mot bakgrund av föreliggande yttrande. Torbjörn Ekelund (fp): Bifall till motionen.

29 Propositionsordning 29 Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters och Torbjörn Ekelunds yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte Wachtmeisters yrkande. s beslut Motionen anses vara besvarad mot bakgrund av föreliggande yttrande. Reservation Hjördis Nilsson (fp), Torbjörn Ekelund (fp), Patrik Wijk (c), Christer Laurell (c), Lena Åkesson (c), Agnetha Persson (c), Kristina Backe (c), Rolf Svensson (c), Björn Nordström (c), Karl-Erik Karlsson (kd), Rolf Jonsson (mp), Anne-Maj Olsson (c), Sven-Inge Dahlman (sd), Richard Wiman (sd), Axel Ebbe Nilsson (sd), Ingrid Ekström (sd) och Jenny Björk (sd) reserverar sig till förmån för Torbjörn Ekelunds yrkande. Expediering: Hjördis Nilsson (fp) Torbjörn Ekelund (fp) Kultur- och utbildningsnämnden Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)

30 30 79 Dnr , , Länsstyrelsens beslut om att inte överpröva detaljplaner för del av Billeberga 11:4 m fl, Tågarp 12:7 och 17:1 (Skånemöllan) och Värmö 6:6 Sammanfattning Länsstyrelsen har fattat beslut om att inte överpröva Svalövs kommuns beslut att anta detaljplan för del av Billeberga 11:4 m fl i Svalövs kommun (kommunfullmäktige , 41), Tågarp 12:7 och 17:1 (Skånemöllan) i Svalövs kommun (kommunstyrelsen , 78) och Värmö 6:6 i Svalövs kommun (kommunstyrelsen , 77). Beslutsunderlag Länsstyrelsens beslut om att inte överpröva detaljplan för del av Billeberga 11:4 m fl, daterat Länsstyrelsens beslut om att inte överpröva detaljplan för Tågarp 12:7 och 17:1 (Skånemöllan), daterat Länsstyrelsens beslut om att inte överpröva detaljplan för Värmö 6:6, daterat s beslut Informationen noteras. Expediering: Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden Kommunförvaltningen Bo & bygg (TSA, THD)

31 31 80 Dnr Motion, Gör Svalöv till en Fairtrade City! Sammanfattning Christer Laurell (c) har lämnat in en motion med förslag att kommunfullmäktige ska tillsätta en projektgrupp som får till uppgift att utreda om Svalövs kommun kan göras till en Fairtrade City. Beslutsunderlag Motion från Christer Laurell (c), daterad I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade motionären motionen. s beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning (bilaga 2). Expediering: Kommunstyrelsen Christer Laurell (c)

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.35 1 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 2008-04-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 22.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - s 1 - Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.00 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Teknik- och servicechef Bengt Lindvall,

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.40 Beslutande Se sid 1 b) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Miljö- och byggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 19.55 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Ekonomichef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.10 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Socialchef Lars Wästberg Ekonomichef Jan Bengtsson, 77-86 Nämndsekreterare Britta Fremling Krister

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.25 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Ingrid Ekström (sd),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 17.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 22.00 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Kultur- och utbildningschef

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Fredrik Jönsson (M), tjg ers för Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist Administrativ chef Michael Andersson Ekonomichef Jan Bengtsson, 127-132 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.20. Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.25 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Åsa Ratcovich, kommunchef, 26-32 Michael Andersson, administrativ chef T Samuelsson, miljö- och byggnadschef, E Lövbom,

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.45 Beslutande Övriga deltagare Anette Hallberg (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28 1/28 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-01 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 19.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.15 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman (sd) Hjördis Nilsson (fp), 141-152

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 13.30 14.20 Beslutande Torsten Vigre (M), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), ordf Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Agnetha Persson (C), tjg

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 22.25 Ajournering 20.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Margareta Stenström (M), tjg ers för Leif Hägg (M) Anette Hallberg

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/19 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30. Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Personalchef Paul Eklund Ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0020.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Anders Nilsson (SD), tjg ers för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 2010-05-31 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 23.00 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Produktionschef Lars Wästberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.10 Ajournering 15.20-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(15) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunhuset, Svalöv, kl 10:30 12:15, fullmäktigesalen Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande Sida 1/17 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande 1/35 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5

Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5 1(9) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 14.00-16.10 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5 Övriga deltagare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.20 16.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Johanna

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/31 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Bengt-Göran Grönvall (C), tjg ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 17.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S), 18-24 Agnetha Persson (C) Ingrid Ekström

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal fullmäktigesalen, kl. 13.30-16.00 Ajournering 14.50-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0019.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Gert Jönsson (S), tjg ers för Anette Hallberg (S) Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2015-04-27. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.35 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2015-04-27. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.35 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S), ordförande

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer