Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman (sd) Lillemor Gisselbrecht (s) tj ers för Birgitta Jönsson (s) Hjördis Nilsson (fp) Charlotte Wachtmeister (m) Anna Klemm (s) Karl-Erik Karlsson (kd) Se vidare sid 2) Utses att justera Anna Klemm (s) Justeringens tid och plats Tisdagen den 14 oktober 2008, kl Paragrafer Sekreterare Britta Fremling Ordförande Karl-Erik Kruse Justerande Anna Klemm Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Administration Underskrift Britta Fremling

2 2 Icke tjänstgörande ersättare Fredrik Jönsson (m) Krister Olsson (s) Rolf Svensson (c) Ingrid Ekström (sd) Torbjörn Ekelund (fp) Torsten Vigre (m) Bo Håkansson (s) Jenny A Wenhammar (mp) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson Kommunjurist Anne Zeift Informationsansvarig Inga-Lill E Olsson Nämndsadministratör Britta Fremling

3 153 Protokoll 3 Plan- och strategiutskottet, Vegeåns Service AB, styrelsen, Rönneåkommittén, årsstämma, LSR, Landskrona Svalövs Renhållning AB, styrelsen, Projekt Söderåstrafiken, ledningsgruppen, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund, direktion, s beslut Informationen noteras.

4 154 Information Befolkningsutveckling 4 Preliminär befolkningsstatistik per den 30 juli 2008 ( pers, dnr ). Ekonomi- och verksamhetsstyrning Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per den 31 augusti 2008 (Dnr ). Kommunikation Projekt Söderåstrafiken, kostnadsfördelning (Dnr ) Övrigt Förändringar inom överförmyndarverksamheten (Dnr ) s beslut Informationen noteras.

5 5 155 Dnr Delårsbokslut för kommunstyrelse/kommunfullmäktige per den 31 augusti 2008 Sammanfattning Kommunförvaltningen Ekonomi har sammanställt delårsbokslutet för kommunstyrelsens verksamheter per den 31 augusti En ekonomisk uppföljning har under året redovisats varje månad utom januari och juli för den egna nämndens verksamhet. Varannan månad har en uppföljning för hela kommunen lämnats till kommunstyrelsen. Uppföljningen efter augusti månad är en delårsuppföljning som är mer omfattande än de övriga. Delårsrapporten för kommunen lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. I uppföljningarna lämnas redovisning av ekonomi, personal och investeringar för perioden, jämförelser i förhållande till budget samt en prognos för helåret. Delårsbokslutet innehåller även en uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal m m. Delårsbokslutet visar på ett positivt resultat med ca 1,4 miljoner kr för perioden. Prognosen för helåret 2008 är ett överskott på ca kr. Intäkterna för perioden är drygt kr högre än budgeterat och kostnaderna är ca 1,1 miljon kr lägre än budgetramen. De minskade kostnaderna finns främst inom allmän och särskild kollektivtrafik samt färdtjänst. De ökade intäkterna kommer från EUbidrag för pågående projekt. Det noteras att Kommunförvaltningen Ekonomi, som en följd av nerdragningar inom förvaltningen, fortsättningsvis kommer att lämna en ekonomisk uppföljning för kommunfullmäktige/kommunstyrelsen endast varannan månad. Beslutsunderlag Delårsbokslut , KF/KS, daterat Yrkande Leif Hägg (m): Delårsbokslut för kommunstyrelse/kommunfullmäktige noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

6 s beslut 6 Delårsbokslut för kommunstyrelse/kommunfullmäktige noteras. Expediering: Samliga styrelser och nämnder Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, ALO)

7 7 156 Dnr Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31 augusti 2008 Sammanfattning Kommunförvaltningen Ekonomi har sammanställt delårsbokslut för Svalövs kommun för perioden En ekonomisk uppföljning har under året redovisats varje månad utom januari och juli för den egna nämndens verksamhet. Varannan månad har en uppföljning för hela kommunen lämnats till kommunstyrelsen. Uppföljningen efter augusti månad är en delårsuppföljning som är mer omfattande än de övriga. Delårsrapporten för kommunen lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. I uppföljningarna lämnas redovisning av ekonomi, personal och investeringar för perioden, jämförelser i förhållande till budget samt en prognos för helåret. Delårsbokslutet innehåller även en uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal m m. Delårsbokslutet visar ett positivt resultat för perioden januari augusti med 5,7 miljoner kr, vilket är 2 miljoner kr bättre än budget för perioden. Prognosen för helåret 2008 visar dock på ett omfattade underskott på 5,6 miljoner kr till följd av bland annat fler institutionsplaceringar och familjehem för barn och ungdom och fler köpta platser inom LSS än vad som tidigare beräknats. Teknik- och servicenämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 16 juni 2008, 106, att arbeta för ett överskott för kostverksamheten på kr i bokslut Detta uppdrag kvarstår. Beslutsunderlag Delårsbokslut för Svalövs kommun , daterat Yrkanden Karl-Erik Kruses (s), Charlotte Wachtmeisters (m), Gunnar Bengtssons (s), Christer Laurells (c), Leif Häggs (m), Karl-Erik Karlssons (kd), Sven-Inge Dahlmans (sd) och Lillemor Gisselbrechts (s) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden får i uppdrag att se över alla beslutade, men ej utbetalade, medel för miljö-, naturvård-, kulturmiljö- och energisatsningar. Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden får i uppdrag att ta fram underlag som visar vilka kostnader avseende vattenvårdsförbund och motsvarande, som avser vatten- och avloppsverksamheten. Karl-Erik Kruses (s), Charlotte Wachtmeisters (m), Gunnar Bengtssons (s), Leif Häggs (m), Sven-Inge Dahlmans (sd) och Lillemor Gisselbrechts (s) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Kommunförvaltningen uppdras att vara återhållsam

8 8 med inköp av varor och beställning av tjänster under återstående del av Nyinrättande och återbesättning av tjänster ska ske efter samråd med kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppen återrapporterar till kommunstyrelsen., kultur- och utbildningsnämnden, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden, teknik- och servicenämnden samt styrelsen för BT-Kemi efterbehandling uppdras att i kommande årsbokslut minst uppnå prognostiserat resultat i detta delårsbokslut. Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden får i uppdrag att inte bevilja några medel ur anslaget på kr för miljö-, naturvård-, kulturmiljö- och energisatsningar under resterande del av Vårdoch omsorgsnämnden uppdras vidta åtgärder inom LSS-verksamheten för att minimera befarat underskott. Nämnden uppdras att hålla angiven ram för övriga verksamheter inom sitt ansvarsområde. Socialtjänstnämnden uppdras vidta åtgärder för att minimera befarat underskott. Överförmyndarverksamheten uppdras vidta åtgärder för att minimera befarat underskott. Teknik- och servicenämnden ska arbeta för ett överskott för kostverksamheten på kr i bokslut ges rätt att besluta om kompletterande åtgärder för att nå ett bättre ekonomiskt resultat Delårsbokslut för Svalövs kommun fastställs. Christer Laurells (c) och Karl-Erik Karlssons (kd) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Avslag till punkten 4 i Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige. (Punkt 4: Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden får i uppdrag att inte bevilja några medel ur anslaget på kr för miljö-, naturvårds-, kulturmiljö- och energisatsningar under resterande del av 2008). Leif Häggs (m) och Gunnar Bengtssons (s) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Avslag till Christer Laurells avslagsyrkande gällande punkten 4 i Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige. (Punkt 4: Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden får i uppdrag att inte bevilja några medel ur anslaget på kr för miljö-, naturvårds-, kulturmiljö- och energisatsningar under resterande del av 2008). Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkandet för beslut i kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Karl-Erik Kruses m fl yrkande. Ordföranden ställer sedan proposition på bifalls- och avslagsyrkandena gällande punkten 4 i Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Karl-Erik Kruses m fl yrkande. Ordföranden ställer till sist proposition på förslaget till beslut i kommunfullmäktige punkterna 1-3 och 5-10 och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

9 9 s beslut 1 Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden får i uppdrag att se över alla beslutade, men ej utbetalade, medel för miljö-, naturvårds-, kulturmiljö- och energisatsningar. 2 Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden får i uppdrag att ta fram underlag som visar vilka kostnader avseende vattenvårdsförbund och motsvarande, som avser vatten- och avloppsverksamheten. s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1 Kommunförvaltningen uppdras att vara återhållsam med inköp av varor och beställning av tjänster under återstående del av Nyinrättande och återbesättning av tjänster ska ske efter samråd med kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppen återrapporterar till kommunstyrelsen. 3, kultur- och utbildningsnämnden, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden, teknik- och servicenämnden samt styrelsen för BT-Kemi efterbehandling uppdras att i kommande årsbokslut minst uppnå prognostiserat resultat i detta delårsbokslut. 4 Miljö- byggnads- och räddningsnämnden får i uppdrag att inte bevilja några medel ur anslaget på kr för miljö-, naturvård-, kulturmiljö- och energisatsningar under resterande del av Vård- och omsorgsnämnden uppdras vidta åtgärder inom LSS-verksamheten för att minimera befarat underskott. Nämnden uppdras att hålla angiven ram för övriga verksamheter inom sitt ansvarsområde. 6 Socialtjänstnämden uppdras vidta åtgärder för att minimera befarat underskott. 7 Överförmyndarverksamheten uppdras vidta åtgärder för att minimera befarat underskott. 8 Teknik- och servicenämnden ska arbeta för ett överskott för kostverksamheten på kr i bokslut ges rätt att besluta om kompletterande åtgärder för att nå ett bättre ekonomiskt resultat Delårsbokslut för Svalövs kommun fastställs.

10 10 Icke deltagande i beslut Christer Laurell (c) och Karl-Erik Karlsson (kd) deltar inte i beslutet som utgör förslag till beslut i kommunfullmäktige, punkterna 1-3 och Hjördis Nilsson (fp) deltar inte i beslutet. Reservation Christer Laurell (c) och Karl-Erik Karlsson (kd) reserverar sig mot punkten 4 i förslaget till beslut i kommunfullmäktige, till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckningar Jenny A Wenhammar (mp): Miljöpartiet (mp) instämmer i centerns och kristdemokraternas yrkande om avslag för utbetalningsstopp i beviljande av medel för miljö-, naturvård-, kulturmiljö- och energisatsningar under resterande Kultur- och utbildningsnämndens och teknik- och servicenämndens delårsbokslutsinformation om källsortering/miljösortering på flera skolor (dvs Centralskolan och Svalan) ställer sig Jenny A Wenhammar undrande till, eftersom informationen från dessa skolor är att kommunen/svalövsbostäder ännu inte möjliggjort fullgod sorteringsmöjlighet. I övrigt angående delårsbokslutet instämmer Jenny A Wenhammar (mp) med (c) och (kd). Expediering: Revisionen Samtliga styrelser och nämnder Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN) Samtliga nämndsansvariga chefer

11 Dnr Förtroendevaldas rätts- och försäkringsskydd vid åtal eller dom inom ramen för uppdraget Sammanfattning Kommunförvaltningen Administration har fått i uppdrag att belysa vilket lagreglerat skydd och vilket försäkringsskydd, eller motsvarande, som förtroendevalda har i det fall de inom ramen för uppdraget åtalas och eventuellt döms för tjänstefel eller annan förseelse (KS , 74). Kommunförvaltningen Administration har med hjälp av Kommunakuten AB tagit fram den önskade utredningen. I denna konstateras sammanfattningsvis att det finns vissa oklarheter kring rättsskyddet för förtroendevalda. Dessa oklarheter är främst kopplade till skadeståndsskyldighet i vissa situationer. Här finns dock vissa möjligheter till försäkringslösningar för att förbättra eller i vart fall klargöra vad som gäller. När det gäller böter och rättegångskostnader med anledning av brott är rättsläget klart. Detta är sådant som kommunen inte kan ersätta den förtroendevalde för annat än i yttersta undantagsfall. När det är fråga om brott har enskilda även rätt till offentlig försvarare och blir inte ersättningsskyldiga för kostnaderna för försvararen annat än vid fällande dom. Om Svalövs kommuns ansvarsförsäkring kan följande nämnas: Av de allmänna villkoren, punkt 1.1, framgår att försäkringen avser all verksamhet som kommunen bedriver och gäller för försäkringstagaren samt dennes arbetstagare och förtroendevalda för skada orsakad i tjänsten. Försäkringen gäller även för person som, utan att vara anställd, kommunen kan ha ett principalansvar för. Beslutsunderlag Kommunakuten AB:s utredning, daterad s protokoll , 74. Yrkande Leif Hägg (m): Informationen noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. s beslut Informationen noteras.

12 12 Expediering: Kommunförvaltningen Administration (MAN, AZT)

13 Dnr Valda ledamöters roll och ansvar i vilande vägföreningar Sammanfattning Kommunförvaltningen Administration har fått i uppdrag att utreda valda ledamöters roll och ansvar i vägföreningarna i kommunen (PSU , 38). Uppdraget gavs mot bakgrund av att det konstaterats att de båda vägföreningarna som kommunfullmäktige sedan länge valt ledamöter till är vilande. Att upplösa vägföreningarna har i tidigare skrivelse från Kommunförvaltningen Bo & Bygg uppskattats till kr, utöver kostnaderna för nödvändigt detaljplanearbete. Plan- och strategiutskottet har därför beslutat att frågan om kommunalt huvudmannaskap för vägarna ska beaktas i framtida detaljplanearbeten, i eller i anslutning till vägföreningarna i Kågeröd, Tågarp, Billeberga och Fjällklockan i Röstånga. Därefter kan man, om man så önskar, upplösa vägföreningarna. Av utredningen, som tagits fram av Kommunförvaltningen Administration med hjälp av Kommunakuten AB, framgår att de representanter som utsetts av kommunfullmäktige inte har något formellt uppdrag, eftersom de valda inte också valts av respektive förening. För att tydliggöra detta kan det vara motiverat att upphäva de val som förrättats till de båda föreningarna. Plan- och strategiutskottet beslutade den 1 oktober 2008, 108, att ge kommunförvaltningen i uppdrag att initiera ett upphävande av de aktuella valen i kommunfullmäktige samt att föreslå att valen fortsättningsvis inte bör förrättas. Beslutsunderlag Plan- och strategiutskottets protokoll , 108. Kommunförvaltningen Administrations utredning, daterad Plan- och strategiutskottets protokoll , 38. Yrkande Leif Hägg (m): Informationen noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. s beslut Informationen noteras.

14 14 Expediering: Kommunförvaltningen Administration (MAN)

15 Dnr Leader Skåne Nordväst Sammanfattning I den nya programperioden för EU har Leader i landsbygdsutvecklingsprogrammet öppnats för Skåne. Det innebär att det finns projektmedel för landsbygdsutveckling att söka. Leader är en arbetsform där den offentliga, privata och ideella sektorn samverkar för att utveckla landsbygden. Det unika i programmet är att det inte bara är den offentliga parten som kan få stöd. Skåne NordVäst har tagit initiativ till att bilda ett Leader-område för alla tio kommunerna. Syftet med detta är att hela området ska få tillgång till europeiska utvecklingspengar. På grund av att området överskrider det högsta tillåtna antalet invånare för en och samma ansökan till att bilda Leader-område har dock två ansökningar fått lämnas in. Kommunförvaltningen Utredning & Utveckling föreslår nu i skrivelse daterad att kommunen ska delta i Leader-projektet och att den offentliga medfinansieringen ska garanteras med en kontantinsats på ca kr. Plan- och strategiutskottet beslutade den 1 oktober 2008, 113, att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa möte i utskottet ta fram förslag till ekonomisk redovisning av Leader-projekt samt att ta fram en lista på projekt som skulle kunna vara aktuella som Leader-projekt. Beslutsunderlag Plan- och strategiutskottets protokoll , 113. Skrivelse från Kommunförvaltningen Utredning & utveckling, daterad Skrivelse från Skåne NordVäst, daterad Yrkanden Gunnar Bengtsson (s), Karl-Erik Kruse (s), Christer Laurell (c), Karl-Erik Karlsson (kd), Sven-Inge Dahlman (sd), Hjördis Nilsson (fp) och Agneta Persson (c): Svalövs kommun ska delta i Leader-projektet under perioden Den offentliga medfinansieringen garanteras med en kontantinsats på kr. Finansieringen ska ske inom ramen för kommunstyrelsens verksamheter. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

16 16 s beslut Svalövs kommun ska delta i Leader-projektet under perioden Den offentliga medfinansieringen garanteras med en kontantinsats på kr. Finansieringen ska ske inom ramen för kommunstyrelsens verksamheter. Expediering: Kommunförvaltningen Utredning & Utveckling (ARH, TAM) Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

17 Dnr Ansökan om tillstånd för brytning av kaolin och anläggning av anrikningsverk m m på Billinge fälad, Eslövs kommun Sammanfattning Länsstyrelsen har skickat ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet till täktverksamhet på fastigheterna Billinge 1:1 m fl, Eslövs kommun, för synpunkter. Ansökan är inlämnad av Svenska Kaolin AB som vill bryta kaolin för användning inom pappersindustrin. har tidigare yttrat sig i samband med Länsstyrelsens förfrågan om eventuellt behov av komplettering av handlingarna (KS , 114). Kommunen påtalade då brister i handlingarna på två områden, störningar till följd av ökad trafik och konsekvenserna för naturvård och det rörliga friluftslivet i Söderåsen med omgivningar. Kommunförvaltningen Utredning & Utveckling har nu skrivit ett förslag till nytt yttrande, där man konstaterar att ett tillstånd inte är förenligt med en god, långsiktig hushållning av landskapet och att ansökan därför inte bör beviljas. Det noteras att miljö-, byggnads- och räddningsnämnden också fått ansökan för yttrande. Nämnden behandlade ärendet på sammanträdet den 24 september 2008, 113, och beslutade då föreslå Länsstyrelsen att avslå ansökan. Beslutsunderlag Plan- och strategiutskottets protokoll , 119. Kommunförvaltningen Utredning & Utvecklings yttrande, daterat Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet till täktverksamhet på fastigheterna Billinge 1:1 m fl, Eslövs kommun, daterad s protokoll , 114. Kommunförvaltningen Administrations yttrande, daterat Ansökan om tillstånd för brytning av kaolin och anläggning av anrikningsverk m m på Billinge fälad, Eslövs kommun, daterad Yrkanden Christer Laurell (c), Karl-Erik Karlsson (kd), Leif Hägg (m), Hjördis Nilsson (fp), Gunnar Bengtsson (s), Lillemor Gisselbrecht (s) och Sven-Inge Dahlman (sd): Kommunförvaltningen Utredning & Utvecklings yttrande antas som kommunstyrelsens eget och skickas till Länsstyrelsen i Skåne län. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

18 18 s beslut Kommunförvaltningen Utredning & Utvecklings yttrande antas som kommunstyrelsens eget och skickas till Länsstyrelsen i Skåne län. Expediering: Länsstyrelsen i Skåne län (10 ex) Kommunförvaltningen Utredning & Utveckling (ARH, TAM)

19 Dnr Motion, Upphandla fastighetsmäklare för nya tomter i nya bostads- och industriområden Sammanfattning Rolf Svensson (c) och Patrik Wijk (c) har lämnat in en motion med förslag att förvaltningen ska få i uppdrag att upphandla fastighetsmäklare för att marknadsföra och saluföra tomter inom områden där detaljplaneläggning pågår, så snart tomterna är klara för försäljning. Enligt gällande delegationsordning har motionen överlämnats till plan- och strategiutskottet för yttrande. Plan- och strategiutskottet beslutade den 1 oktober 2008, 116, att anta ordförandens förslag till yttrande som sitt eget. Det noteras att plan- och strategiutskottet har gett kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för upphandling av mäklartjänst ( , 86). Kommunförvaltningen Administration genomför just nu upphandlingen. Beslutsunderlag Plan- och strategiutskottets protokoll , 116. Plan- och strategiutskottets ordförandes yttrande, daterat Kommunfullmäktiges protokoll , 104. s ordförandes remittering av motionen, daterad Motion från Rolf Svensson (c) och Patrik Wijk (c), daterad Yrkande Leif Häggs (m) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen bifalles. Expediering: Motionärerna

20 Dnr Motion, Tillväxtprogram för landsbygden i Svalövs kommun Sammanfattning Christer Laurell (c) och Lennart Pettersson (c) har lämnat in en motion med förslag att förvaltningen ska få i uppdrag att ta fram förslag till ett tillväxtprogram för landsbygden i Svalövs kommun. Motionärerna föreslår också att arbetet ska prioriteras så att landsbygdsprogrammet kan fastställas samtidigt som de övriga tillväxtprogrammen. Motionen har i enlighet med gällande delegationsordning remitterats till kommunstyrelsen för yttrande. s ordförande Karl-Erik Kruse (s) och vice ordförande Leif Hägg (m) skriver i sitt förslag till yttrande om kommunens arbete inom EU-projektet Leader. Med hänvisning till bland annat detta föreslås att motionen ska avslås. Plan- och strategiutskottet beslutade den 1 oktober 2008, 117, att anta ordförandens förslag till yttrande som sitt eget. Beslutsunderlag Plan- och strategiutskottets protokoll , 117. s ordförandes yttrande, daterat Kommunfullmäktiges protokoll , 103. s ordförandes remittering av motionen, daterat Christer Laurells och Lennart Petterssons motion, daterad Yrkanden Karl-Erik Kruses (s) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås. Christer Laurells (c) och Karl-Erik Karlssons (kd) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Karl-Erik Kruses m fl yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Karl-Erik Kruses yrkande om avslag på motionen. Nej-röst för bifall till Christer Laurells m fl yrkande om bifall till motionen.

21 Omröstningsresultat 21 I omröstningen lämnas sju ja-röster, tre nej-röster och en avstår från att rösta. Hur var och en röstade framgår av bilaga 1. har alltså beslutat förslå kommunfullmäktige att avslå motionen. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Christer Laurell (c), Agnetha Persson (c) och Karl-Erik Karlsson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expediering: Motionärerna

22 Dnr Motion, Grön omsorg Sammanfattning Agnetha Persson (c) och Karin Wigrup (c) har lämnat in en motion med följande förslag: Kommunen utreder möjligheterna att starta Grön omsorg i projektform. Utredningen beaktar möjligheten att lägga ut delar av projektet Grön omsorg för omsorgens dagverksamhet hos lantburkare i kommunen Samarbetet mellan Svalöfs Gymnasium och omsorgens dagverksamhet beaktas både vad gäller djurparken och gymnasiesärskolan. Enligt gällande delegationsordning har motionen remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 4 september 2007, 67, att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2007, 228, att genom s k minoritetsåterremiss återremittera ärendet för att inhämta och invänta resultat av de kontakter och studier som verksamhetschef Annette Liljeblad hänvisar till i sitt yttrande, nämligen kontakt med LRF, besök och kontakt med olika verksamheter samt studiebesök. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 9 september 2008, 76, att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad mot bakgrund av en ny utredning från förvaltningen, daterad Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämndens protokoll , 76. Kommunfullmäktiges protokoll , 208. Kommunfullmäktiges protokoll , 188. s protokoll , 214. Vård- och omsorgsnämndens protokoll , 67, med skrivelser från LSS/Handikappomsorgen, daterad och vård- och omsorgsnämndens ordförande, daterad Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad Kommunfullmäktiges protokoll , 131. Motion från Agnetha Persson (c) och Karin Wigrup (c), daterad

23 23 Yrkanden Leif Häggs (m) och Anna Klemms (s) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens beslut , 76, anses motionen besvarad. Agneta Persson (c): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Leif Häggs m fl yrkande. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens beslut , 76, anses motionen besvarad. Reservation Christer Laurell (c) och Agnetha Persson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expediering: Motionärerna Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG, ALD)

24 Redovisning av delegeringsbeslut m fl handlingar Föreligger förteckning över handlingar enligt bilaga 1) till detta protokoll. Beslutsunderlag Redovisning av delegeringsbeslut och övriga handlingar, s beslut Redovisningen av delegeringsbeslut och övriga handlingar, bilaga 1), godkänns.

25 Bilaga 1 25 Omröstning, 162 Motion, Tillväxtprogram för landsbygden i Svalövs kommun. Ledamöter Ja Nej Avstår Jävig 1 Karl-Erik Kruse s 1 2 Christer Laurell c 1 3 Leif Hägg m 1 4 Gunnar Bengtsson s 1 5 Agnetha Persson c 1 6 Sven-Inge Dahlman sd 1 7 Lillemor Gisselbrecht s 1 8 Hjördis Nilsson fp 1 9 Charlotte Wachtmeister m 1 10 Anna Klemm s 1 11 Karl-Erik Karlsson kd 1 SUMMA

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Fredrik Jönsson (M), tjg ers för Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 2008-04-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 22.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.15 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman (sd) Hjördis Nilsson (fp), 141-152

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.40 Beslutande Se sid 1 b) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Miljö- och byggnadschef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 17.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - s 1 - Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.00 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Teknik- och servicechef Bengt Lindvall,

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 13.30 14.20 Beslutande Torsten Vigre (M), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), ordf Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Agnetha Persson (C), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 19.55 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Ekonomichef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 22.00 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Kultur- och utbildningschef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.35 1 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Krister Olsson (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C)

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Krister Olsson (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl. 14.30 15.40 Beslutande Krister Olsson (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Ersättare Annie Carlsson (S) Torsten Vigre (M) Insynsplats Övriga

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30. Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Personalchef Paul Eklund Ekonomichef

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 17.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S), 18-24 Agnetha Persson (C) Ingrid Ekström

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Rolf Svensson (c), tjg ers för Agnetha

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister, ordförande (M) Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister, ordförande (M) Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) 1(6) Plats och tid Lokal Strået kl 14.00 15.15 Beslutande Charlotte Wachtmeister, ordförande (M) Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Övriga deltagare Krister Olsson (S), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.25 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Ingrid Ekström (sd),

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist Administrativ chef Michael Andersson Ekonomichef Jan Bengtsson, 127-132 Utses att justera

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(15) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunhuset, Svalöv, kl 10:30 12:15, fullmäktigesalen Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande 1/35 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28 1/28 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.45 Beslutande Övriga deltagare Anette Hallberg (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering: kl. 15.00 15.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordf Fredrik Jönsson (C) vice ordf Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C)

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 14.30 16.35 Ajournering 15.25 15.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Ersättare Annie Carlsson (S)

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 1-6 a), 6 c)-6 e) Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C), 1-4f), 5-5 c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 1-6 a), 6 c)-6 e) Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C), 1-4f), 5-5 c) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Ajournering kl. 09.35-09.45 och kl. 10.50-10.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.10 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Socialchef Lars Wästberg Ekonomichef Jan Bengtsson, 77-86 Nämndsekreterare Britta Fremling Krister

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.05-15.35 Ajournering: kl. 14.55 15.05 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M) 1 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.15 Ajournering: kl. 14.50 15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Övriga deltagare Paul Eklund, stabschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande Sida 1/17 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Fredrik Jönsson (M), tjg ers för Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande Sida 1/5 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 15.00 15.15 Beslutande Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.00 Ajournering 14.42-14.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-16.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande 101-106, 108-112 Stefan Andersson (S), 101-109, 111 Ulla Wallin (S) Håkan Andersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 15.00 15.50. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer