Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande"

Transkript

1 1/35 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson (SD), 2:e vice ordförande Krister Olsson (S) Eva Olofsson (C), 66-78, Lennart Pettersson (C), tjg ers för Eva Olofsson, 79 Ann Pettersson (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) J Håkan Andersson (C) Sara Billquist Selberg (FP), tjg ers för Torbjörn Ekelund (FP) Anders Nilsson (SD) Charlotta Eldh (MP) Anders Svärd (S) Marie Irbladh (C) Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström (SD) Annie Karlsson (S) Lennart Pettersson (C), 66-78, Anette Hallberg (S), Kim Hellström (SD) Karl-Erik Kruse (S), Agneta Lenander (V) Linn Alenius Wallin (FI) Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist Administrativ chef Michael Andersson Ekonomichef Jan Bengtsson Personalchef Paul Eklund Socialchef Susanne Rosenström Utbildningschef Kerstin Lingebrant Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg, 79, Informationsansvarig Daniel Henriksson VA-ingenjör Mats Ljung, Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB, 79

2 2/35 Utses att justera Justeringens tid och plats Anneli Persson (S) Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande , kl 12.30, Kommunförvaltningen Michael Andersson Birgitta Jönsson Anneli Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslag under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunförvaltningen Margareta Persson

3 3/35 66 Beslutad ärendelista 67 Information Protokoll Val Årsredovisning Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per 31 december Uppföljning av intern kontrollplan AB SvalövsBostäder - Årsredovisning AB SvalövsLokaler - Årsredovisning LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB - Årsredovisning Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per Kompensation för löneökningar Policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill och dagvatten - Norrvidinge samt Kågeröd,Olstorpsvägen/Böketoftavägen Bidragsansökan Redovisning av ej besvarade motioner Motion, Undantag för bygglov vid anläggning av solceller och solfångare Motion, Utredning av kostnaden för kommunens avtal med Migrationsverket och övriga kommunboenden Motion, Policy för avtalshanteringen med Migrationsverket Motion, Angående gällande avtal med Migrationsverket Redovisning av delegeringsbeslut...35

4 4/35 Dnr: - 67 Information Kommunstyrelsens beslut 1. Informationen noteras. a) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Befolkningsutveckling år 2014 i Svalövs kommun per område (Dnr ), Prel befolkningsstatistik per (Dnr ), Befolkningsprognos för Svalövs kommun (Dnr ) och Befolkningsprognos för planeringsområden i Svalövs kommun (Dnr ). b) Ordföranden Birgitta Jönssons meddelar att kommunstyrelsens sammanträde flyttas till kl Föredragna handlingar enligt ovan -

5 5/35 Dnr: - 68 Protokoll Kommunstyrelsens beslut 1. Informationen noteras. I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera protokollen på kommunens webbplats. Protokoll från arbetsutskottet Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet Protokoll från utbildningsutskottet Protokoll från vård- och omsorgsutskottet Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsLokaler Protokoll från ägarträff i Sydvatten AB -

6 6/35 Dnr: Val Kommunstyrelsens beslut 1.Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. Kommunförvaltningen (MAN)

7 7/35 Dnr: Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens beslut 1. Årsredovisningen för år 2014 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige. 2. Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten övervägande är tillfredsställande indikerar detta att kommunens sammanvägda måluppfyllelse under verksamhetsåret 2014 har varit god. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att bedömningen God ekonomisk hushållning uppfyllts. Kommunförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för Svalövs kommun år I årsredovisningen lämnas bl.a. förvaltnings- och verksamhetsberättelser för det föregående året. Dessutom redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (finansieringsanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Kommunfullmäktige fattade , 33, följande beslut: Årets resultat för Svalövs kommun enligt balanskravsutredning i årsredovisning 2014 disponeras ur kommunens resultatutjämningsreserv genom ett tillfälligt undantag från beslutade regler. Reglerna fortsätter därefter att gälla enligt tidigare beslut. Årsredovisning 2014 för Svalövs kommun Kommunfullmäktiges protokoll , 33 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Sara Billquist Selberg (FP), Krister Olsson (S), Ann Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Eva Olofsson (C), Linda Lindberg (SD), Anneli Persson (S), Håkan Andersson (C), Anders Nilsson (SD) och Charlotta Eldh (MP):1) Årsredovisningen för år 2014 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige. 2) Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten övervägande är tillfredsställande indikerar detta att kommunens sammanvägda måluppfyllelse under verksamhetsåret 2014 har varit god. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att bedömningen God ekonomisk hushållning uppfyllts.

8 8/35 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem. Revisionen Kommunfullmäktige Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

9 9/35 Dnr: Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per 31 december 2014 Kommunstyrelsens beslut 1. Informationen noteras. Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga påfrestningar som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. Ett långsiktigt perspektiv ska därför anläggas på portföljens förvaltning. 20 miljoner kr placerades under år Därefter ska ytterligare 1 miljon kr placeras per år fram t.o.m. år Totalt har Svalövs kommun hittills placerat 34 miljoner kr. Kommunstyrelsen kommer under första halvåret 2015 få information kring eventuellt behov av ytterligare avsättningar. Utveckling och avkastning framgår av kommunförvaltningens skrivelse. Arbetsutskottet föreslog , 27, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Informationen noteras. Arbetsutskottets protokoll , 27 Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. Kommunförvaltningen (JBN)

10 10/35 Dnr: Uppföljning av intern kontrollplan 2014 Kommunstyrelsens beslut 1. Informationen noteras. 2. Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under De tre moment där det påvisades brister följs upp i samband med uppföljning av intern kontroll Kommunstyrelsen antog , 82, förslag till intern kontrollplan Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt. Svalövs kommunfullmäktige reviderade 2012 policyn för internkontroll. Revideringen innebar att kommunen nu koncentrerar sig mer och bättre på moment där riskbedömningen är högre. Kontrollmomenten har också blivit mera enhetliga och likartade i hela kommunen. Förvaltningen bedömer att Svalövs kommun har uppfyllt kraven 2014 för att anses ha en god intern kontroll. Slutsatsen grundar sig på en samlad bedömning av resultatet för de enskilda momenten. Kommunstyrelsen valde ut 18 kontrollmoment där risken bedömdes hög internkontrollmoment har bedömts som OK moment finns det brister i men i dessa fall föreslås åtgärder. Kontrollen kring Hantering av brukares privata medel i bilaga 14 är ett nytt moment. Mycket har hänt inom det området men en del återstår att göra. Intern kontrollmomentet har lett till en kraftig förbättring, vilket också var syftet med att ta med punkten moment har inte utförts av tidsskäl eller av misstag. Dessa 2 kommer att utföras under våren Återrapporten kommer att ske i nästa års uppföljning eller i särskild rapport om det bedöms nödvändigt. Arbetsutskottet föreslog , 26, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Informationen noteras. 2) Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under ) De tre moment där det påvisades brister följs upp i samband med uppföljning av intern kontroll 2015.

11 11/35 Arbetsutskottets protokoll , 26 Bilagor, internkontrollmoment 2014 Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Informationen noteras. 2) Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under ) De tre moment där det påvisades brister följs upp i samband med uppföljning av intern kontroll Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem. Kommunförvaltningen (JBN)

12 12/35 Dnr: AB SvalövsBostäder - Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2014 noteras. 2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. Kommunstyrelsens beslut 1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsBostäder. Det noteras att årsstämma kommer att hållas Årsredovisning för AB SvalövsBostäder 2014 med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Ann Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD): Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Ann Petterssons (M) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2014 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret ) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande vad avser beslut i kommunstyrelsen, och

13 13/35 finner att kommunstyrelsen antar det. Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem. AB SvalövsBostäder Svalövs kommuns ombud med ersättare Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

14 14/35 Dnr: AB SvalövsLokaler - Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2014 noteras. 2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. Kommunstyrelsens beslut 1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsLokaler. Det noteras att årsstämma kommer att hållas Årsredovisning för AB SvalövsLokaler 2014 med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Ann Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Ann Petterssons (M) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2014 noteras.2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret ) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande vad avser beslut i kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.

15 15/35 Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem. AB SvalövsLokaler Svalövs kommuns ombud med ersättare Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

16 16/35 Dnr: LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB - Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2014 noteras. 2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens beslut 1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Nu föreligger årsredovisning för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB. Det noteras att bolagsstämma kommer att hållas LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för 2014 med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna Bolagsstyrningsrapport Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S), Fredrik Jönsson (C) och Olof Röstin (M): Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2014 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande vad avser beslut i kommunstyrelsen, och

17 17/35 finner att kommunstyrelsen antar det. Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB Landskrona kommun Svalövs kommuns ombud med ersättare Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)

18 18/35 Dnr: Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per Kommunstyrelsen beslut 1. Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per noteras. Reservation Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m fl yrkande. Svalövs kommuns ekonomimodell, som beslutats av kommunfullmäktige i november 2014, anger att månadsuppföljning ska lämnas per 28 februari, 30 juni samt 31 oktober till kommunstyrelsen. Den ska innehålla uppföljning och prognos över ekonomin. Prognosen i denna rapport bygger på verksamheternas egna bedömningar avseende nettokostnader för Svalövs kommun har en budget som ligger på +7,0 mnkr. Denna rapport pekar på ett negativt årets resultat på 9,9 mnkr, eller 16,9 mnkr sämre än budgeterat. Arbetsutskottet föreslog , 28, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per noteras. Arbetsutskottets protokoll , 28 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Krister Olsson (S), Olof Röstin (M), Sara Billquist Selberg (FP) och Anders Nilsson (SD): Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per noteras. Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C): Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per noteras. Nämnder och styrelser uppmanas vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår det.

19 19/35 Kommunförvaltningen (JBN)

20 20/35 Dnr: Kompensation för löneökningar 2015 Kommunstyrelsens beslut 1. Tilläggsanslag 2015 med kr för ökade lönekostnader 2015 fördelas till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell. Beloppet finansieras ur Centralt anslag för löneökningar. Alla kostnader för löneökningar under 2015 har budgeterats centralt för utfördelning till verksamheterna när löneförhandlingarna är klara. Löneförhandlingen per 1 april 2015 är nu klar. Verksamheterna kan därmed kompenseras för de ökade kostnaderna enligt tjänsteskrivelse daterad Kompensationen uppgår till 2,5 % generellt för alla verksamheter. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Teddy Nilsson (SD), Anders Nilsson (SD), Olof Röstin (M), Sara Billquist Selberg (FP) och Charlotta Eldh (MP): Tilläggsanslag 2015 med kr för ökade lönekostnader 2015 fördelas till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell. Beloppet finansieras ur Centralt anslag för löneökningar. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

21 21/35 Dnr: Policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun Kommunstyrelsens beslut 1. Ärendet behandlas vid nästkommande sammanträde. Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy med principer för hur borgensansökningar i framtiden kan behandlas. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde beslutades att ärendet återremitteras till förvaltningen för en konsekvensanalys av de förslag som framkom på sammanträdet från Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Ekonomichefen har i en skrivelse yttrat sig över förslagen och tillstyrker de ändringar som Sverigedemokraterna föreslår som bedöms innebära en minskad risk för kommunen när man ingår borgen. Arbetsutskottet föreslog , 29, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Policyn för borgensåtaganden godkänns. Arbetsutskottet fattade vidare följande beslut: De förändringar som ekonomichefen föreslår i skrivelse daterad inarbetas i policyn för borgensåtaganden innan den går vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Arbetsutskottets protokoll , 29 Skrivelse från ekonomichefen, daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Förslag till policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun, daterat Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönsson (S): Ärendet behandlas vid nästkommande sammanträde. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. Kommunförvaltningen (JBN)

22 22/35 Dnr: , Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill och dagvatten - Norrvidinge samt Kågeröd,Olstorpsvägen/Böketoftavägen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheter i utbyggnadsområdet i Norrvidinge läggs inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (handling :040). 2. Fastigheter på delar av Olstorpsvägen i Kågeröd läggs inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet. I dagsläget ligger dessa fastigheter inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten gata och fastighet men eftersom det inte finns några rännstensbrunnar i gatan kan området inte omfattas av dagvatten gata (handling :050). 3. Justering av verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till att gälla för hela Böketoftavägen söder om korsningen med Olstorpsvägen (handling :070). Kommunens allmänna vatten och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. Senast fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområdena: 1. Fastigheter i utbyggnadsområdet i Norrvidinge läggs inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 2. Fastigheter på delar av Olstorpsvägen i Kågeröd läggs inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet. I dagsläget ligger dessa fastigheter inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten gata och fastighet men eftersom det inte finns några rännstensbrunnar i gatan kan området inte omfattas av dagvatten gata. 3. Justering av verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till att gälla för hela Böketoftavägen söder om korsningen med Olstorpsvägen. Föreslagna förändringar enligt ovan framgår av kartor daterade , reviderade , samt karta daterad. Samhällsbyggnadsutskottet fattade , 42, följande beslut: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

23 23/35 Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av VA-ingenjör Mats Ljung, NSVA. Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 42 Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Karta över Böketoftavägen, daterad Karta över Kågeröd Olstorpsvägen/Böketoftavägen, daterad , rev Karta över Norrvidinge, daterad , rev Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Krister Olssons (S) och Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Fastigheter i utbyggnadsområdet i Norrvidinge läggs inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (handling :040). 2) Fastigheter på delar av Olstorpsvägen i Kågeröd läggs inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet. I dagsläget ligger dessa fastigheter inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten gata och fastighet men eftersom det inte finns några rännstensbrunnar i gatan kan området inte omfattas av dagvatten gata (handling :050). 3) Justering av verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till att gälla för hela Böketoftavägen söder om korsningen med Olstorpsvägen (handling :070). Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem. Kommunförvaltningen (MSDG, BRG) NSVA

24 24/35 Dnr: Bidragsansökan Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i Länsstyrelsens beslut, daterat Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna även accepter avseende förväntade bidragsbeslut avseende Etapp 2, år 2016 och Kommunen har mottagit Länsstyrelsens beslut gällande bidrag för Etapp 2 samt utökat bidrag för Etapp 1. Länsstyrelsens beslut baseras på Naturvårdsverkets beslut, fattat , om att ge bidrag med totalt 15,15 miljoner kronor för åtgärder på den södra delen av BT Kemi-området. Enligt Naturvårdsverkets beslut beviljas inte bidrag till detaljplanearbete vilket har gjort att de medel som sökts för detaljplanearbete inte är med i beslutet. Naturvårdsverkets beslut upphäver tidigare beslut vilket gör att inga ytterligare pengar av bidraget, vare sig för Etapp 1 eller för Etapp 2 kan användas till detaljplanearbete. Länsstyrelsen har beslutat att bevilja bidrag för 2015 om sammanlagt 6,25 miljoner kronor. Beslutet är det första av tre beslut som Länsstyrelsen förväntas fatta gällande medel för Etapp 2. Länsstyrelsen har i beslutet angett ett antal bidragsvillkor som kommunen måste acceptera genom en bidragsaccept för att kunna få pengar utbetalade. I villkor 12 har Länsstyrelsen begärt att kommunen inkommer med bidragsaccept senast 1 månad efter mottagande av bidragsbeslutet. Länsstyrelsens handläggare har dock på samrådsmöte med projektledningen meddelat att kommunen kan få anstånd till och med Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling föreslog , 15, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i Länsstyrelsens beslut, daterat ) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna även accepter avseende förväntade bidragsbeslut avseende Etapp 2, år 2016 och Styrelsens för BT Kemi Efterbehandling protokoll , 15 Länsstyrelsens beslut, daterat Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Anders Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i

25 25/35 Länsstyrelsens beslut, daterat ) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna även accepter avseende förväntade bidragsbeslut avseende Etapp 2, år 2016 och Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem. Kommunförvaltningen (FKLT, EVSD, KAJN)

26 26/35 Dnr: Redovisning av ej besvarade motioner Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Informationen noteras. Enligt 5 kap 33 kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32 ska de motioner som inte beretts färdigt redovisas i april varje år till fullmäktige. Åtta motioner har vid tiden för kommunfullmäktiges sammanträde i april 2015 beretts längre än ett år. Ytterligare sexton motioner är under beredning. Arbetsutskottet föreslog , 40, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Arbetsutskottets protokoll , 40 Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Olof Röstins (M), Krister Olssons (S) och Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Informationen noteras. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ, BRG, KALN, JAON)

27 27/35 Dnr: Motion, Undantag för bygglov vid anläggning av solceller och solfångare Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mot bakgrund av bygg-, trafik- och räddningsnämndens yttrande, daterat , anses motionen besvarad. Reservation Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m fl yrkande. Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har lämnat in en motion där det föreslås dels att Svalövs kommun undersöker möjligheterna att underlätta vid anläggning av solceller och solfångare, dels att Svalövs kommun uttalar en generös och positiv syn på anläggning av solceller och solfångare. Motionen har remitterats till bygg-, trafik- och räddningsnämnden. Nämndens ordförande Ann Pettersson har skrivit ett yttrande, där hon sammanfattningsvis konstaterar att kommunen har en generös och positiv syn på anläggande av solceller och solfångare. Kommunen har bl.a. reducerat bygglovsavgiften och minskat handläggningstiden. Om handlingarna i ett bygglovsärende är kompletta är handläggningstiden kort, och beslut fattas normalt inom en vecka. Bygg-, trafik- och räddningsnämnden fattade , 39, följande beslut: Ordförandes förslag till yttrande, daterat , antas som nämndens eget. Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av bygg-, trafik- och räddningsnämndens yttrande, daterat , anses motionen besvarad. Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll , 39 Ordförandes yttrande över motionen, daterat Kommunfullmäktiges protokoll , 111 Lennart Petterssons och Fredrik Jönssons motion, inkommen Förslag till beslut på sammanträdet Ann Petterssons (M), Anneli Perssons (S), Birgitta Jönssons (S), Sara Billquist Selbergs (FP)

28 28/35 och Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot bakgrund av bygg-, trafikoch räddningsnämndens yttrande, daterat , anses motionen besvarad. Fredrik Jönssons (C), Eva Olofssons (C), Håkan Anderssons (C) och Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Ann Petterssons (M) m fl och Fredrik Jönssons (C) m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Ann Petterssons m fl yrkande. Motionärerna Kommunförvaltningen (MSDG, BRG)

29 29/35 Dnr: Motion, Utredning av kostnaden för kommunens avtal med Migrationsverket och övriga kommunboenden Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Motionen avslås. Reservation Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Teddy Nilssons m fl yrkande. Protokollsanteckning Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD): Vi från Sverigedemokraterna tycker att det är oansvarigt mot kommuninvånarna att kostnaderna inte ska granskas och redovisas separat för berört område. Anders Nilsson (SD) har lämnat in en motion där han yrkar på att Svalövs kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning för att räkna ut vad kostnaderna för kommunens avtal med Migrationsverket varit, samt kostnader för de kringliggande boenden i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande har i ett svar föreslagit att motionen ska avslås. Arbetsutskottet föreslog , 37, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås. Socialnämnden fattade , 43, följande beslut: Socialnämnden antar yttrande från kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande, daterat Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås, med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat Socialnämndens beslut , 43 Arbetsutskottets protokoll , 37 Svar på motion, daterat Remittering av motion, daterad Kommunfullmäktiges protokoll Motion från Sverigedemokraterna, daterad

30 30/35 Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Anneli Perssons (S), Krister Olssons (S), Sara Billquist Selbergs (FP), Eva Olofssons (C) och Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås. Teddy Nilssons (SD), Anders Nilssons (SD) och Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande. Motionären

31 31/35 Dnr: Motion, Policy för avtalshanteringen med Migrationsverket Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Motionen avslås. Reservation Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Teddy Nilssons m fl yrkande. Anders Nilsson (SD) har lämnat in en motion där han yrkar på att Svalövs kommun ska införa en policy där samtliga beslut som rör kommunens överenskommelser med Migrationsverket ska gå via fullmäktige för att öka trovärdigheten gentemot medborgarna. Kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande har i ett svar föreslagit att motionen ska avslås. Arbetsutskottet föreslog , 38, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås. Socialnämnden fattade , 44, följande beslut: Socialnämnden antar yttrande från kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande, daterat Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås, med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat Socialnämndens protokoll , 44 Arbetsutskottets protokoll , 38 Remittering av motion, daterad Kommunfullmäktiges protokoll Motion från Sverigedemokraterna, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Anneli Perssons (S), Charlotta Eldhs (MP), Sara Billquist Selbergs (FP), Krister Olssons (S), Olof Röstins (M) och Ann Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås. Anders Nilsson (SD) och Teddy Nilsson (SD): Bifall till motionen.

32 32/35 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Anders Nilssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande. Motionären

33 33/35 Dnr: Motion, Angående gällande avtal med Migrationsverket Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Motionen avslås. Reservation Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Teddy Nilssons m fl yrkande. Anders Nilsson (SD) har lämnat in en motion där han yrkar på att uppsägning omgående skall göras av de gällande avtal som finns med Migrationsverket idag. Kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande har i ett svar föreslagit att motionen ska avslås. Arbetsutskottet föreslog , 39, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås. Socialnämnden fattade , 45, följande beslut: Socialnämnden antar yttrande från kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande, daterat Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås, med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat Socialnämndens protokoll , 45 Arbetsutskottets protokoll , 39 Remittering av motion, daterad Kommunfullmäktiges protokoll , 110 Motion från Sverigedemokraterna, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Sara Billquist Selbergs (FP), Anneli Perssons (S), Eva Olofssons (C), Ann Petterssons (M), Krister Olssons (S) och Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås. Anders Nilssons (SD), Linda Lindbergs (SD) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i

34 34/35 kommunfullmäktige: Motionen bifalles. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Anders Nilssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande. Motionären

35 35/35 Dnr: Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats med stöd av den gällande delegeringsordningen. Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde, daterad Kommunförvaltningen (MAN)

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2015-04-27. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.35 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2015-04-27. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.35 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande Sida 1/17 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Ajournering kl , kl , kl , kl

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Ajournering kl , kl , kl , kl Sida 1/5 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 08.30-16.20 Ajournering kl. 10.10-10.25, kl. 12.10-13.15, kl. 14.10-14.15, kl. 15.15-15.30 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande, 64-65 g) Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 2008-04-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 22.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Fredrik Jönsson (M), tjg ers för Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S)

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S) 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 19.00 Beslutande Anette Hallberg (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Ann Böndergaard (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S) Joakim

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, lokal Kornet kl 10.00 12.00 Beslutande Ersättare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid Ekström

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28 1/28 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 16.00 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Annie Karlsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30 16.45 1 Beslutande Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Birgitta Jönsson (S), ordf Lennart Pettersson (C),

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), förste vice ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof Röstin (M), förste

Läs mer

Birgitta Jönsson (S), ordf. Fredrik Jönsson (C), vice ordf. Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund (L)

Birgitta Jönsson (S), ordf. Fredrik Jönsson (C), vice ordf. Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund (L) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-17.10 Ajournering kl. 14.45 15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf. Fredrik Jönsson (C), vice ordf. Teddy

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid Solgården, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid Solgården, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(6) Plats och tid Solgården, Svalöv, kl 13.30 15.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordförande Kim Hellström (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), vice ordförande

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/10 Plats och tid Ängslyckan, Teckomatorp,, kl 10.00 11.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Agneta Sörensson (M), tjg ers för Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/5 Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset i Svalöv, kl 14.30 16.00 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjg ers för Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 22.25 Ajournering 20.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(26) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 22.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00 14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordförande Anneli Persson, tjg ers för Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 14:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 14:00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(24) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 22.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2014-03-17 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2014-03-17 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare 1/35 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 13.30 15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats - Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S) Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-02-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-02-10 kl 13.30 16.10 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-02-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-02-10 kl 13.30 16.10 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M), förste vice ordf Birgitta Jönsson (S), ordförande Christer Laurell

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Övriga deltagare Paul Eklund, stabschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.00, kl 15.15-15.20 Beslutande Birgitta Jönsson (S), 43-48 Anneli Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S), 49-52 Lennart

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/12 Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp,, kl 09.00 11.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats ersättare Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 19.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 15:30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy Nilsson (SD) Lennart Pettersson (C) tjg ers

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-14.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordf Teddy Nilsson (SD), vice ordf Olof Röstin (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering: kl. 14:28 14:50. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering: kl. 14:28 14:50. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.20 Ajournering: kl. 14:28 14:50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 9.00 11.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Angelie Fröjd (M), ordf Teddy Nilsson (SD), vice ordf Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C) Wioletta Kopanska

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 6 maj 2013 kl 18.30-20.30 Ajournering 20.06-20.15 ande Ej tjänstgörande ersättare Ann Pettersson (M), ordförande Stefan Andersson (S) Gösta Nilsson (FP)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/40 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S), ordförande Linda Lindberg (SD) Lennart

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 21.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 17.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2014-02-03 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Göran Pettersson (M), ordförande Åsa Wennerfors

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/15 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) 74-84 Torbjörn Ekelund (FP) Marie Irbladh (C), tjg

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.40 Beslutande Se sid 1 b) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Miljö- och byggnadschef

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Anette Hallberg (S), tjg ers för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Övriga deltagare Kommunchef Stefan Larsson, Personalchef Cecilia Hagström Administrativ chef Michael Andersson

Övriga deltagare Kommunchef Stefan Larsson, Personalchef Cecilia Hagström Administrativ chef Michael Andersson 1(15) Plats och tid Gata & Park, Industrigatan 6, Svalöv,, kl 13.30 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordförande Teddy Nilsson (SD), vice ordförande Stefan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :00 Ajournering: kl. 14:10-14:20. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :00 Ajournering: kl. 14:10-14:20. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 15:00 Ajournering: kl. 14:10-14:20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S) ordf Fredrik Jönsson (C) vice ordf Teddy

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, lokal Utsädet, kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 14.45-15.05.

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, lokal Utsädet, kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 14.45-15.05. 1(23) Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, lokal Utsädet, kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Olof Röstin (M), ordf. Fredrik Jönsson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunfullmäktige. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 21.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1/22 Plats och tid Kommunhuset, kl. 14.30-17.00 Ajournering kl. 15.25-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anneli Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Lennart Pettersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Välfärdsberedningen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-10. Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30.

Välfärdsberedningen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-10. Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30. Sida 1/7 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats ersättare Övriga deltagare Claes Hallberg (S), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/31 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande.

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. 1/28 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.50 Ajournering 18.25 18.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S), ordförande Linda

Läs mer

Kommunchef Stefan Larsson Nämndsekreterare Helena Heintz HR-chef Cecilia Hagström HR-samordnare Cecilia Bengtsson 32-33

Kommunchef Stefan Larsson Nämndsekreterare Helena Heintz HR-chef Cecilia Hagström HR-samordnare Cecilia Bengtsson 32-33 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-16.25 Ajournering 14.55-15.07 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande Sida 1/5 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 15.00 15.15 Beslutande Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP)

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), förste vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S) Claes-Olof Malmberg (M), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer