Samhällsbyggnadsutskottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsutskottet"

Transkript

1 1/22 Plats och tid Kommunhuset, kl Ajournering kl Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anneli Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Lennart Pettersson (C), vice ordf. Teddy Nilsson (SD) Annie Karlsson (S) Olof Röstin (M), ordf. Marie Irbladh (C) Sara Billquist Selberg (FP) Ann Pettersson (M) Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef Britta Fremling, nämndsekreterare Vlasta Sabljak, planarkitekt Fredrik Johansson, mark- och exploateringsingenjör Elham Tizno, ekonom, Annette Kronvall, projektledare/utredningsingenjör, Charlotte Lundberg, ekolog, 138 a)-b) Sofie Ulvestad, projektledare, Trafikverket, 139 a) Thomas Arnström, strategisk utvecklare, 139 a) Niklas Geidenstam, gatu- och parkchef, d)

2 2/22 Utses att justera Teddy Nilsson Justeringens tid och plats Kommunhuset Staben, , kl Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Britta Fremling Olof Röstin Teddy Nilsson < ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslag under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadsutskottet Kommunhuset Staben Britta Fremling

3 3/ Beslutad dagordning 134 Information: Ekonomi och administration Utvärderingskriterier upphandling entreprenad Gluggstorp etapp Begäran om tidsförlängning angående icke fullgjord byggnadsskyldighet, Norra Svalöv 16: Försäljning av Teckomatorp 7:8, Mejerigatan Information: Strategiskt miljöarbete och energifrågor Information: Översikts- och detaljplanering, fastigheter och Information: Gata, park, VA, infrastruktur, kost och städ Planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan, del av Godsstråket genom Skåne Utformning av Teckomatorps station Avseende planskild korsning i Kågeröd, söder om Barry Callebaut Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 32:1 m.fl. (Hjalmar Nilssons park), Svalövs samhälle Motion, Rastplats Svalövssjön Motion, Utvärdering entreprenad park Motion, Bättre busshållplatser...21

4 4/22 Dnr: Information: Ekonomi och administration 1. Informationen noteras. 2. Ordföranden och vice ordföranden ges möjlighet att delta på Strukturbild för Skånes 10- årsjubileum, Malmö, Vid förhinder har ordförande och vice ordförande rätt att lämna sin plats vidare till annan intresserad representant från utskottet. Ekonom Elham Tizno informerar om: a) Ekonomisk uppföljning för samhällsbyggnadsutskottet per (dnr ) Utskottet informerades muntligt om prognosen för helåret på sammanträdet i november. Kommunförvaltningen har nu sammanställt den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober För perioden redovisas en positiv avvikelse på tkr samlat för verksamheterna. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse om 950 tkr. För investeringsbudgeten prognostiseras för helåret en negativ avvikelse om tkr. b) Månadsrapport NSVA Svalöv - oktober 2015 (dnr ) c) Budget för samhällsbyggnadsnämnden 2016 Budget för nämndens verksamheter läggs fram för beslut på januarisammanträdet. d) Protokoll för anmälan: - e) Inkomna kurs- och konferensinbjudningar: Strukturbild för Skånes 10-årsjubileum, Malmö,

5 5/22 Dnr: Utvärderingskriterier upphandling entreprenad Gluggstorp etapp 1 1. Förslag till utvärderingskriterier, daterade , godkänns. Exploatering av Gluggstorp pågår enligt tidigare fattade beslut (KF , 40). Förvaltningen har inlett arbetet med upphandling för genomförande av etapp 1 med start våren Enligt gällande bestämmelser ska utskottet godkänna utvärderingskriterier i förfrågningsunderlaget. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Kommunförvaltningen (AEKL, MSDG)

6 6/22 Dnr: Begäran om tidsförlängning angående icke fullgjord byggnadsskyldighet, Norra Svalöv 16:86 1. Samhällsbyggnadsutskottet medger en förlängning av tidsfristen för fullgörande av byggnadsskyldigheten till Fastigheten Norra Svalöv 16:86 (Ola Påls Väg 14) köptes av två privatpersoner. I köpekontrakt står villkorat att köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett bostadshus. Om köparen inte inom två år har fullgjort byggnadsskyldigheten har säljaren rätt till ett vite motsvarande köpeskillingen. Fastighetsägaren har i skrivelse inkommen begärt tidsförlängning med följande skäl: Enligt köpekontrakt skulle huset vara klart för inflyttning men på grund av olika omständigheter kommer huset inte att vara klart. Nu kommer vintertiden och det blir ännu svårare att klara av tiden som är satt. Vi är färdiga med de krav som ställs på oss från kommunens sida angående bygglov och har haft teknisk samråd och har beviljats startbesked. Utstakningen är gjort och under de närmaste dagarna är jag färdig med grunden. Kommer att fortsätta med bygget med vet inte hur svår vinter blir så att jag kan fortsätta med bygget. Därför kan det ta längre tid för att slutföra projektet. Eftersom jag inte är säker att jag kan klara av att bygga huset färdigt till ber jag er att förlänga tiden till sommaren 2016 till att slutföra husbygge, och göra inflyttnings klar. Eftersom byggnationen är påbörjad och intentionen finns att färdigställa huset är förvaltningens förslag att bevilja tidsförlängning till Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Begäran om tidsförlängning, daterad Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN)

7 7/22 Dnr: Försäljning av Teckomatorp 7:8, Mejerigatan 3 1. Intressentens förfrågan om att förvärva fastigheten Teckomatorp 7:8 avslås med följande motivering: Å ena sidan medför en försäljning av Teckomatorp 7:8 att gatubilden förändras, att tomten blir osedvanligt stor i förhållande till närliggande fastigheter och att kommunen förlorar en potentiell invånare. Å andra sidan har kommunen kvar många småhustomter i närområdet och efterfrågan på kommunens tomter är för närvarande låg i Teckomatorp. Syftet med småhustomterna är att de ska bebyggas med bostäder som bidrar till att kommuninvånarantalet ökar. När stationen görs om och saneringen av BT Kemi-området är klart förväntas efterfrågan på tomter i kollektivtrafiknära lägen öka. Förfrågan om att förvärva fastigheten Teckomatorp 7:8 ska därför avslås. Förvaltningen har varit i kontakt med en boende på fastigheten Teckomatorp 7:7 i området Garvaren, Teckomatorp, som önskar köpa kommunens fastighet Teckomatorp 7:8. Teckomatorp 7:8 ligger ute till försäljning som småhustomt. Om intressenten får köpa fastigheten kommer denna att bebyggs med en utbyggnad från det befintliga huset. Teckomatorp 7:8 ligger på bostadsområdet Garvaren. Om fastigheterna sammanläggs kommer den totala arealen på fastigheten bli betydligt större än övriga fastigheter i området. Sex tomter ligger ute till försäljning i området Garvaren, och 30 tomter i det angränsande området Teckomatorp norra etapp 2. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Förslag till beslut på sammanträdet Olof Röstin (M) och Lennart Pettersson (C ): 1. Intressentens förfrågan om att förvärva fastigheten Teckomatorp 7:8 avslås med följande motivering: Å ena sidan medför en försäljning av Teckomatorp 7:8 att gatubilden förändras, att tomten blir osedvanligt stor i förhållande till närliggande fastigheter och att kommunen förlorar en potentiell invånare. Å andra sidan har kommunen kvar många småhustomter i närområdet och efterfrågan på kommunens tomter är för närvarande låg i Teckomatorp. Syftet med småhustomterna är att de ska bebyggas med bostäder som bidrar till att kommuninvånarantalet ökar. När stationen görs om och saneringen av BT Kemi-området är klart förväntas efterfrågan på tomter i kollektivtrafiknära lägen öka.

8 8/22 Förfrågan om att förvärva fastigheten Teckomatorp 7:8 ska därför avslås. Beslutsgång Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet med detta. Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN)

9 9/22 Dnr: Information: Strategiskt miljöarbete och energifrågor 1. Informationen noteras. Ekolog Charlotte Lundberg informerar om: b) Naturvårdsprogram för Svalövs kommun (dnr ) Förslag till åtgärdsplan ska skickas till Länsstyrelsen. Förslaget ska i ett senare skede arbetas in i översiktsplanen och antas politiskt av kommunfullmäktige. c) Projekt inom Saxån-Braåns vattenråd under 2016 Vattenvårdsprojekt inom Svalövsbäcken ska genomföras på uppdrag av vattenrådet. Projektbeskrivning godkänd av vattenrådet. Nämndsekreterare Britta Fremling informerar om: a) Ansökan om laddstation för elbil Klimatklivet (dnr ) En komplettering av tidigare insänd ansökan har skickats in. Naturvårdsverket har godkänt 50% finansiering enligt ansökan för laddstolpar i Röstånga resp. Svalöv. Ajournering kl

10 10/22 Dnr: Information: Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark 1. Informationen noteras. Projektledare Sofie Ulvestad, Trafikverket, informerar om: a) Avseende planskild korsning i Kågeröd, söder om Barry Callebaut (dnr ) Projektledningen inom Trafikverket har för avsikt att arbeta in anläggning av planskild korsning i Kågeröd i projektet Söderåsbanan Åstorp-Teckomatorp etapp 3. Planarkitekt Vlasta Sabljak informerar om: a) Detaljplan för Billeberga 11:4, flerbostadshus (dnr ) Information om projektet mot bakgrund av yttrande från Söderåsens miljöförbund. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om: b) Planering för persontrafik på Söderåsbanan (dnr ) - Trafikverket har överklagat Söderåsens miljöförbunds föreläggande ang. buller - Slutbesiktning gång- och cykeltunnel - Kågeröds station - Möte Region Skåne och Trafikverket c) Rivning av Södra Svalöv 35:1 (dnr ) Status Silostomten föroreningar. Dialog med säljaren avs åtgärder m.m. -

11 11/22 Dnr: Information: Gata, park, VA, infrastruktur, kost och städ 1. Informationen noteras. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om: a) Norrvidingeprojektet kommunalt verksamhetsområde för VA (dnr ) Skadeståndskrav riktat mot NSVA från Norrvidinge Boställe med anledning av avbrott under sommaren. Upphandling av pumpar har överklagats. b) Renhållningstaxa för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB 2016 ( ) Taxan oförändrad Gatu- och parkchef Niklas Geidenstam informerar om: c) Inbjudan från SKL om deltagande i enkätundersökning Kritik på teknik (dnr ) Förvaltningen avser att delta i enkätundersökningen som genomförs i en stor del av Sveriges kommuner. d) Parkeringsövervakning (dnr ) Upphandling av parkeringsövervakning enligt tidigare beslut (KF , KS ). Tilldelningsbeslut är utskickat till det vinnande anbudet. e) Anläggningsavgifter Dom från kammarrätten (dnr ) Kammarrätten meddelade i beslut inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därmed fast. f) Brukningsavgifter för VA - Taxa 2016 (dnr ) Kommunfullmäktige beslutade , 148, om avvikande uppräkning för 2015 och 2016 (4% för vatten och 5,2% för spillvatten) för avgifterna i bilagorna 2 och 3 (brukningsavgifterna). Taxorna har justerats enligt detta beslut inför

12 12/22 Dnr: Planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan, del av Godsstråket genom Skåne Utformning av Teckomatorps station 1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Trafikverket har översänt två alternativa förslag av broläge över spåren vid Teckomatorps tågstation. Trafikverkets beräknade budget för alternativ 4 är 92 miljoner kronor och alternativ 2a (basalternativet) 72 miljoner kronor. Trafikverket står för kostnader enligt basalternativet. Skulle kommunen välja det dyrare alternativet, med placering närmare busstorget, förväntas Svalövs kommun stå för en mellanskillnad på ca 20 miljoner kronor. För detta saknas budgeterade investeringsmedel i kommunens strategiska budget. I basalternativet, det billigare alternativet, tillkommer kommunala kostnader för angöring, nya parkeringsplatser, belysning m.m.. Kommunens kostnader för det billigare alternativet bedöms bli ca 3 miljoner kronor. Det är tveksamt om ytterligare parkeringsplatser behövs eftersom många kommer att stiga på tåget i Kågeröd och Svalöv. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 116, att 1. Förvaltningen uppdras att fortsatt förhandla med Trafikverket avs fördelning av kostnader för en stationslösning med hög kvalitet i Teckomatorp. 2. Förvaltningen uppdras att skyndsamt ta fram en konsekvensanalys av förslagen med tanke på nytta/kostnader utifrån ett brukarperspektiv. Ärendet föredrogs på kommunstyrelsens sammanträde , 189, resp. 201, av trafikverkets projektledare Sofie Ulvestad samt samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 127: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förlag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade , 231, att notera informationen som delgavs på sammanträdet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 231 Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 127 Kommunstyrelsens protokoll , 189 och 201 Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 116 Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Kartor/skisser, daterade

13 13/22 Kommunförvaltningen (MSDG)

14 14/22 Dnr: Avseende planskild korsning i Kågeröd, söder om Barry Callebaut Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Samhällsbyggnadsutskottet finner inte några nya skäl till att frångå det ställningstagande som redovisades i kommunens yttrande i september 2004, där alternativet Nord-Syd förordades (alternativet öster om idrottsplatsen med vägtunnel under järnvägen och sammankoppling med befintlig väg vid Barry Callebaut). Trafikverket önskar ett ställningstagande huruvida kommunen vill att något annat alternativ än det som beslutats i vägutredningen för väg 109 ska utredas. Samtidigt påpekar man att tidplanen i så fall inte klaras. När det gäller infartsalternativen till Kågeröd beslutade kommunstyrelsen , 165, i enlighet med förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, daterat Kommunstyrelsen ansåg att kommunen inte funnit några starkt vägande skäl till att frångå det ställningstagande som redovisades i kommunens yttrande i september 2004, där alternativet Nord-Syd förordades (alternativet öster om idrottsplatsen med vägtunnel under järnvägen och sammankoppling med befintlig väg vid Barry Callebaut). Ett nytt mötesspår ska byggas i Kågeröd rakt över Olstorpsvägen. När ett godståg står på spåret och väntar på möte kan vägbommarna på Olstorpsvägen komma att ligga nere i 5-10 minuter. Detta innebär att långa bilköer kan nå ut på väg 109 och utgöra en trafikfara. Av förvaltningens förslagsskrivelse, daterad , framgår att Trafikverket föreslår, som ett alternativ till att bygga en ny planskild korsning, även att Svenstorpsvägen breddas och rätas ut och går över i statlig ägo. Förvaltningens bedömning är att bara ha en väg som korsar järnvägen i Kågeröd inte är ett godtagbart alternativ. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Minnesanteckningar, Yttrande avseende väg 109, Kommunstyrelsen protokoll, , 165, med följebrev daterat Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, TAM) Trafikverket, Helena Rosenlind samt Sofie Ulvestad

15 15/22 Dnr: Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 32:1 m.fl. (Hjalmar Nilssons park), Svalövs samhälle 1. Samrådsredogörelse godkännes. 2. Kommunförvaltningen får i uppdrag att revidera planhandlingarna så att parkmarken inte får bebyggas, och därefter ställa ut förslag till detaljplan för Södra Svalöv 32:1 m. fl. (Hjalmar Nilssons park) för granskning. 3. Kommunförvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med Trafikverket och fastighetsägaren. Planen vill göra det möjligt att utveckla området norr om Onsjövägen. Främst genom att öppna för fler potentiella verksamheter och förtätning. I detaljplanen prövas förutom boende, centrumoch skoländamål, småskalig vårdverksamhet samt icke störande verksamhet. Planen ska visa de grundläggande kvaliteter som är en förutsättning för att området, i ett framtida stationsnära läge, ska fungera som en integrerad och livfull del av tätorten Svalöv. Förutsättningarna för exploateringen såsom åtaganden och kostnader regleras i avtal som upprättas parallellt med detaljplanen. Tillträde för allmänheten till gång- och cykelstråk i parken säkras genom planbestämmelse och eventuellt i avtal. Detta kan medföra krav på intrångsersättning och att Svalövs kommun åtar sig att sköta driften av i detaljplanekartan markerade x-områden. Planförslaget har varit på plansamråd under tiden Med anledning av karaktären i inkomna synpunkter i samband med samrådet, har markägaren valt att ta bort område söder om vägen. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 48, att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt dialog med markägaren. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 118, att återremittera ärendet till förvaltningen. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad , med Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och miljöbedömning, plankarta med bestämmelser och ortofoto, grundkarta, redovisas på plankarta, checklista för miljöbedömning, samrådsredogörelse, dagvattenutredning (ej anpassad till planområdet), bullerutredning Svalöv, rev 3, riskbedömning för Södra Svalöv 32:1 m.fl. Hjalmar Nilssons park riskbedömning med anledning av transport av farligt gods på Söderåsbanan, översiktlig miljöteknisk markundersökning gällande planärende Hjalmar Nilssons park, , porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på

16 16/22 klorerade alifatiska kolväten, , bilaga 1, Porgasprovtagning Svalöv, , samt bilaga 2, utfärdad Skrivelse från Lantmännen Fastigheter och W. Weibull AB, daterad Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 118, Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 48 Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 133 Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 28 Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 5 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 103 Plan- och strategiutskottets protokoll , 111 Förslag till beslut på sammanträdet Olof Röstin (M), Annie Karlsson (S), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1. Samrådsredogörelse godkännes. 2. Kommunförvaltningen får i uppdrag att revidera planhandlingarna så att parkmarken inte får bebyggas, och därefter ställa ut förslag till detaljplan för Södra Svalöv 32:1 m. fl. (Hjalmar Nilssons park) för granskning. 3. Kommunförvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med Trafikverket och fastighetsägaren. Beslutsgång Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta. Mats Dahlberg, Bo & Bygg (för kännedom) Astrid Burton, Bo & Bygg (arkiv) Fredrik Johansson (avseende tecknande av avtal) Elham Tizno, Ekonomi (för kännedom)

17 17/22 Dnr: Motion, Rastplats Svalövssjön 1. Ordförandes yttrande, daterat , antas som utskottets eget. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat avslås motionen. Reservationer Lennart Pettersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. Lennart Pettersson (C) och Ida Torkar Andersson (C) har inkommit med en motion avseende utredning av förutsättningarna för att anlägga en rastplats vid Svalövssjön. Motionärerna anger att det finns en lämplig plats i anslutning till Svalövssjön vid Svalövs kyrka. Man kopplar också sitt förslag till skulpturparken som finns vid sjön. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet. Utskottets ordförande har skrivit ett yttrande, daterat , i vilket föreslås att motionen ska avslås bland annat mot bakgrund av att Trafikverket har också en restriktiv hållning till nya anslutningar mot deras vägar, vilket en ny rastplats sannolikt skulle innebära och att behövlig anslag för skötsel av en parkeringsplats med rastfunktion saknas i kommunens budget. Beslutsunderlag Yttrande från samhällsbyggnadsutskottets ordförande, daterat Motion, inkommen Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen. Olof Röstins (M) och Anneli Perssons (S) förslag till beslut i samhällsbyggnadsutskottet: Ordförandes yttrande, daterat , antas som utskottets eget. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat avslås motionen.

18 18/22 Beslutsgång Ordförande tar först upp förslaget till beslut i samhällsbyggnadsutskottet och finner att utskottet beslutar enligt detta. Ordförande ställer därefter Olof Röstins m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige mot Lennart Petterssons förslag till beslut i kommunfullmäktige och finner att utskottet beslutar enligt Olof Röstins förslag. Motionärerna (inkl yttrande) Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM inkl yttrande)

19 19/22 Dnr: Motion, Utvärdering entreprenad park 1. Ordförandes yttrande, daterat , antas som utskottets eget. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat bifalls punkt ett och punkt två anses besvarad. Reservationer Lennart Pettersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har inkommit med en motion avseende utvärdering av entreprenadskötseln av gator och grönområden. Motionärerna anger att det finns kritik mot skötseln av kommunens gator och grönytor och anger olika tänkbara anledningar till detta. De anser att det därför är lämpligt att göra en översyn och utvärdering. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet. Ordförande har skrivit ett yttrande, daterat , i vilket det bland annat konstateras att det kan vara aktuellt att genomföra en utvärdering eftersom det inte har genomförts tidigare. Beslutsunderlag Yttrande från samhällsbyggnadsutskottets ordförande, daterat Motion, inkommen Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionens båda punkter. Olof Röstins (M), Anneli Perssons (S), Annie Karlssons (S) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i samhällsbyggnadsutskottet: Ordförandes yttrande, daterat , antas som utskottets eget. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat bifalls punkt ett och punkt två anses besvarad.

20 20/22 Beslutsgång Ordförande tar först upp förslaget till beslut i samhällsbyggnadsutskottet och finner att utskottet beslutar enligt detta. Ordförande ställer därefter Olof Röstins m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige mot Lennart Petterssons förslag till beslut i kommunfullmäktige och finner att utskottet beslutar enligt Olof Röstins förslag. Motionärerna (inkl yttrande) Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM, BRG inkl yttrande)

21 21/22 Dnr: Motion, Bättre busshållplatser 1. Ordförandes yttrande, daterat , antas som utskottets eget. Förslag till samhällsbyggnadsutskottet för förslag i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat , anses motionen besvarad. Reservationer Lennart Pettersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har lämnat in en motion rörande busshållplatser. I motionen föreslås att: - Svalövs kommun kontaktar Region Skåne för en genomgång av busshållplatserna med målet att uppgradera såväl standard som trafiksäkerhet, - Svalövs kommun kontaktar Region Skåne angående möjligheter att ordna parkeringsplatser vid busshållplatser. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet. Ordförande har skrivit ett yttrande, daterat , i vilket redogörs för pågående trafikplanering och förutsättningar för framtida arbete kring hållplatser i kommunen. Beslutsunderlag Fredrik Jönssons (C) och Lennart Petterssons (C) motion, inkommen Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Pettersson (C): Bifall till motionen. Olof Röstins (M) och Anneli Perssons (S) förslag till beslut i samhällsbyggnadsutskottet: Ordförandes yttrande, daterat , antas som utskottets eget. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat anses motionen besvarad.

22 22/22 Beslutsgång Ordförande tar först upp förslaget till beslut i samhällsbyggnadsutskottet och finner att utskottet beslutar enligt detta. Ordförande ställer därefter Olof Röstins m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige mot Lennart Petterssons förslag till beslut i kommunfullmäktige och finner att utskottet beslutar enligt Olof Röstins förslag. Motionärerna (inkl yttrande) Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM, TAM inkl yttrande)

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.00, kl 15.15-15.20 Beslutande Birgitta Jönsson (S), 43-48 Anneli Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S), 49-52 Lennart

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, lokal Utsädet, kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 14.45-15.05.

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, lokal Utsädet, kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 14.45-15.05. 1(23) Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, lokal Utsädet, kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Olof Röstin (M), ordf. Fredrik Jönsson (C),

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anneli Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Lennart Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande Sida 1/17 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande 1/35 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/14 Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, kl 13.30-16.15 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Övriga deltagare Charlotte Wachtmeister (M), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Bengt Jönsson (S) Lennart

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-17.05 Ajournering kl. 14.50-15.00 Beslutande Birgitta Jönsson (S), 30-35 Annelie Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson, 36-41 Sara Billquist Selberg (FP),

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.55-15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Charlotte Wachtmeister (M), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Lennart

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 1-6 a), 6 c)-6 e) Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C), 1-4f), 5-5 c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 1-6 a), 6 c)-6 e) Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C), 1-4f), 5-5 c) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Ajournering kl. 09.35-09.45 och kl. 10.50-10.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Bengt Å Nilsson (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Bengt Å Nilsson (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Selma, 2015-04-20, kl. 17.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Julia Andersson Thysell, Vik. Planarkitekt Lena Johansson, Miljöstrateg, 30 Sara Östberg, Energi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 2008-04-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 22.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (16) Plats och tid Selma, 2016-02-16, kl. 17.00 18.40 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Malin Klasson, Utvecklingsingenjör gata/trafik, 13-16 Håkan Svensson, Driftchef, 13-16 Julia

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/15 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.40 Ajournering kl. 14.45-15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Annelie Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Lennart Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 6 maj 2013 kl 18.30-20.30 Ajournering 20.06-20.15 ande Ej tjänstgörande ersättare Ann Pettersson (M), ordförande Stefan Andersson (S) Gösta Nilsson (FP)

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/10 Plats och tid Ängslyckan, Teckomatorp,, kl 10.00 11.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Agneta Sörensson (M), tjg ers för Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Åsa Ahlström (M) ledamot Bengt

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Servicenämnden 2014-01-22 1(8)

Servicenämnden 2014-01-22 1(8) Servicenämnden 2014-01-22 1(8) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Hans-Inge Wall (S) Thomas Bäckman

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.10 16.00 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Övriga deltagare Anneli Persson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08:00-12.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-16:15 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant Bodil Persson (M) Niklas Ahlezon (KD) Elise Teinler 67-72 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant Bodil Persson (M) Niklas Ahlezon (KD) Elise Teinler 67-72 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby, kl 09:00-11:30 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Per Sverkersson (S) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/12 Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp,, kl 09.00 11.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats ersättare Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 16.10 Ajournering kl 14.30-14.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-15 101 (114) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 15 september 2015, kl. 17.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Skeppstedt (S) ordf

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02 65 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-08-02 kl. 19.00-19.30 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 56 42 Anmälan av delegationsbeslut... 57 43 Delgivningar... 59 44 Lägesbeskrivning per programområde... 60 45 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-10-28 1 (8) Plats och tid Mats Andresens rum, samhällsbyggnadskontoret. Kl. 08:00-09:20 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00 21.40. Ajournering pågår mellan 20.50 21.03. Paragrafer 80 88 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-15.00 Paragrafer 61-75 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.40 Beslutande Se sid 1 b) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Miljö- och byggnadschef

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (10) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 20 april 2016 kl 09:00-11:20 Beslutande Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer