Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, lokal Utsädet, kl Ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, lokal Utsädet, kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 14.45-15.05."

Transkript

1 1(23) Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, lokal Utsädet, kl Ajournering kl Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Olof Röstin (M), ordf. Fredrik Jönsson (C), vice ordf. Annie Karlsson (S), 29-35, Sara Billquist Selberg (L), tjg ers för A Karlsson (S), 36 Teddy Nilsson (SD), 29-35, Kristina Carlsson (FI), tjg ers för T Nilsson (SD), 36 Julius Hansson (S) Marie Irbladh (C), 29-38, Kristina Carlsson (FI), tjg ers för M Irbladh (C), 39, Anna Hed-Roslund (S) Kristina Carlsson (FI), 29-35, 37-38, Ann Pettersson (M), 29-35, Knud Nörrelökke (S), 29-30, 34-35, 38, Marika Jardert (V) Sara Billquist Selberg (L), 29-35, 38, Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef Britta Fremling, nämndsekreterare Niklas Geidenstam, gatu- och parkchef, 30, 42 Monika Nilsson, projektledare, 30 Ingemar Braathen, konsult/arkitekt, Vlasta Sabljak, planarkitekt Fredrik Johansson, mark- och exploateringsingenjör Thomas Arnström, strategisk utvecklare, 38 Charlotte Lundberg, ekolog, 40-41

2 2(23) Utses att justera Teddy Nilsson 29-35, 37-46, Sara Billquist Selberg 36 Justeringens tid och plats Kommunhuset Staben, , kl Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Britta Fremling Olof Röstin Teddy Nilsson, 29-35, S Billquist Selberg, 36 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Ta ner Kommunledningskontoret Britta Fremling

3 3(23) 29 Fastställd dagordning 30 Tema Gata/park Information, Ekonomi och administration Information, Gata, park, trafik, VA, infrastruktur, kost och städ Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark Remiss: Järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv Planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan Utformning av Teckomatorps station Begäran om upprättande av detaljplan; del av fastigheten Svalöv- Teckomatorp 20: Prioritering av detalj- och översiktsplanearbete Remiss: Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Remiss: Detaljplan för del av Selleberga 17:1, Bjuvs kommun, Skåne län Remiss: Anmälan om vattenverksamhet för fiskevårdsåtgärder i Snattabäcken, på fastighet Kågeröd 1:121 i Svalövs kommun Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor Yttrande över revisionsrapport, Uppföljning av tillgänglighetsgranskning från år revisionsrapport Initiativärende, Beräkning asfaltering Brandmannagatan - Odlaregatan, Svalöv Initiativärende, Belysning runt Vallarna i Teckomatorp Initiativärende, Hastighetsdämpande åtgärder på Tegelbruksgatan i Teckomatorp Redovisning av delegeringsbeslut Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: 41) Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor 43) Initiativärende, Beräkning asfaltering Brandmannagatan - Odlaregatan, Svalöv 44) Initiativärende, Belysning runt Vallarna i Teckomatorp 45) Initiativärende, Hastighetsdämpande åtgärder på Tegelbruksgatan i Teckomatorp

4 4(23) Dnr - 30 Tema Gata/park 1. Informationen noteras. Ordförande har beslutat att inleda mötet med tema Gata/park. Projektledare Monika Nilsson presenterar sig och sitt uppdrag. Gatu- och parkchef Niklas Geidenstam informerar om sin verksamhet. -

5 5(23) Dnr - 31 Information, Ekonomi och administration 1. Informationen noteras. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om: a) Ekonomisk uppföljning för samhällsbyggnadsnämnden 2016 (dnr ) Kommunförvaltningen sammanställer en ekonomisk uppföljning per den 29 februari 2016 som presenteras skriftligt för nämnden på sammanträdet 19/4. b) Ekonomisk rapport Svalöv NSVA februari 2016 (dnr ) Månadsrapporten har delvis fått ett uppdaterat utseende. c) Kurs- och konferensinbjudningar: - d) Protokoll för anmälan: Protokoll från Rååns Vattendragsförbund, styrelsen Protokoll från styrelsemöte med Saxån-Braåns vattenråd e) Inkomna synpunkter kvartal (dnr KS , SBN ) Kommunförvaltningen har sammanställt inkomna synpunkter för kvartal inkomna via Synpunktshanteraren på alt. på för ändamålet avsedd blankett. Totalt 20 synpunkter kom in. f) Remiss: Svalövsmodellen: modellen för hållbar kompetens- och kvalitetsutveckling (dnr ) Kommunstyrelsen beslutade , 42, att återkalla den tidigare utsända remissen till bland annat samhällsbyggnadsnämnden samt att tills vidare avbryta arbetet med Svalövsmodellen.

6 6(23) Dnr - 32 Information, Gata, park, trafik, VA, infrastruktur, kost och städ 1. Informationen noteras. Skriftlig information om: a) Remiss: Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 (dnr ) Region Skåne har remitterat förslag till strategi för hållbart transportsystem i Skåne 2050 för ev. synpunkter. Svar senast b) Frågor ang. hundrastgård samt utvärdering entreprenad och skötsel från Fredrik Jönsson (dnr ) Svar på frågor ang. hundrastgård samt utvärdering entreprenad och skötsel från samhällsbyggnadsnämndens möte Ordförande Olof Röstin informerar muntligt om: c) Utbyggnad av bredband i Svalövs kommun (dnr ) Lägesrapport. -

7 7(23) Dnr - 33 Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark 1. Informationen noteras. Skriftlig information om: a) Redovisning av frågor ang. översiktsplan, f.d. Lantmännen m.m. från Fredrik Jönsson (dnr ) Svar på frågor ang. översiktsplanen, f.d. Lantmännen, Teckomatorpsgården, projektplan samt detaljrika DP (detaljplaner) från samhällsbyggnadsnämndens möte

8 8(23) Dnr Remiss: Järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv 1. Förvaltningens förslag till yttrande, daterat , antas som samhällsbyggnadsnämndens eget och skickas till Trafikverket. Protokollsanteckning från icke tjänstgörande ersättare Sara Billquist Selberg (L): Jag instämmer i Olof Röstins m.fl. förslag. Trafikverket har sammanställt en samrådshandling för järnvägsplan avseende nya mötesspår och plattformar i Kågeröd och Svalöv. Synpunkter ska lämnas senast den 23 mars Trafikverket har genomfört öppet hus i Svalövs samt i Kågeröd. Förvaltningen har skrivit ett yttrande, daterat I yttrandet lämnas synpunkter kring bl a trafikering, broskiss och markanspråk samt kring behov av fortsatt dialog angående behov av ändrade detaljplaner, placering av teknikhus och gångbro m.m. Förvaltningens yttrande, daterat Trafikverkets samrådshandlingar, järnvägsplan, daterade Förslag till beslut på sammanträdet Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Annie Karlsson (S), Teddy Nilsson (SD), Julius Hansson (S), Marie Irbladh (C) och Anna Hed-Roslund (S): Förvaltningens förslag till yttrande, daterat , antas som samhällsbyggnadsnämndens eget och skickas till Trafikverket. Beslutsgång Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta. Trafikverket (Sofie Ulvestad) inkl yttrande Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, Ingemar Braathen) inkl yttrande

9 9(23) Dnr Planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan Utformning av Teckomatorps station Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Kommunen/förvaltningen förordar fortsatt plattformalternativ 4. Kommunen är dock inte beredd att medfinansiera alternativ 4 med 5 Mkr, då det återstår fler åtgärder, anpassningar och eventuellt andra framtida investeringar som inte fullt ut går att överblicka idag. Mervärdet av det bättre alternativ 4 bedöms sammantaget inte motsvara kommunens ökade kostnad. Trafikverket har översänt två alternativa förslag till utformning och placering av plattformar och gångbro över spåren och till plattformarna vid Teckomatorps tågstation. Trafikverkets beräknade budget för alternativ 4 är 92 miljoner kronor och alternativ 2a (basalternativet) 72 miljoner kronor. Trafikverket står för kostnader enligt basalternativet. För genomförande av det dyrare alternativet förväntades Svalövs kommun inledningsvis stå för mellanskillnaden på ca 20 miljoner kronor. Efter dialog med Region Skåne (Skånetrafiken) och Trafikverket kvarstår 5 miljoner kronor för kommunen. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 116, att 1. Förvaltningen uppdras att fortsatt förhandla med Trafikverket avs. fördelning av kostnader för en stationslösning med hög kvalitet i Teckomatorp. 2. Förvaltningen uppdras att skyndsamt ta fram en konsekvensanalys av förslagen med tanke på nytta/kostnader utifrån ett brukarperspektiv. Ärendet föredrogs på kommunstyrelsens sammanträde , 189, resp. 201, av trafikverkets projektledare Sofie Ulvestad samt samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 127: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förlag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade , 231, att notera informationen som delgavs på sammanträdet. Samhällsbyggnadsutskottet fattade , 141, följande beslut: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade , 7, att notera informationen samt att kommunen ska ta upp frågan med Trafikverket om en ny förbifart Teckomatorp med anledning av köbildning som kan uppstå på Karlsgatan mot väg 17. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 11, att notera informationen i ärendet.

10 10(23) Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse daterad Sammanfattningsvis konstateras att mervärdet av det bättre alternativ 4 inte bedöms motsvara kommunens ökade kostnad om 5 mnkr. Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Samhällsbyggnadsnämndens protokoll , 11 Kommunstyrelsens protokoll , 7 Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 141 Kommunstyrelsens protokoll , 231 Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 127 Kommunstyrelsens protokoll , 189 och 201 Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 116 Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Kartor/skisser, daterade Förslag till beslut på sammanträdet Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Annie Karlsson (S), Teddy Nilsson (SD), Julius Hansson (S), Marie Irbladh (C) och Anna Hed-Roslund (S): Kommunen/förvaltningen förordar fortsatt plattformalternativ 4. Kommunen är dock inte beredd att medfinansiera alternativ 4 med 5 Mkr, då det återstår fler åtgärder, anpassningar och eventuellt andra framtida investeringar som inte fullt ut går att överblicka idag. Mervärdet av det bättre alternativ 4 bedöms sammantaget inte motsvara kommunens ökade kostnad. Beslutsgång Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta. Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, Ingemar Braathen, BRG) Trafikverket (att: Jack Bårström) Skånetrafiken (att: Mattias Schiöth) Region Skåne (att: Björn Petersson)

11 11(23) Dnr Begäran om upprättande av detaljplan; del av fastigheten Svalöv-Teckomatorp 20:1 Jäv 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av planförslag för bl.a. flerbostadshus på fastigheten Teckomatorp 20:1. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Svalövsbostäder. 3. Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, ges bemyndigande att underteckna samtliga handlingar. Annie Karlsson (S), Teddy Nilsson (SD) och Ann Pettersson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. AB SvalövsBostäder har inkommit med en ansökan om planbesked på fastigheten Teckomatorp 20:1. Ansökan om planbesked inkom och avser planläggning för bostadsbebyggelse (flerbostadshus) med en grovt uppskattad byggnadsarea på m2 bruttoarea (BTA). Aktuellt område omfattar ungefär 4600 m2. Fastigheten Teckomatorp 20:1 omfattar parkeringsplatsen på norra sidan av Södra Solhemsgatan. Den är belägen sydväst om Ängslyckan och öster om idrottsplatsen i Teckomatorp. Förvaltningen har sammanställt förutsättningarna i ärendet i skrivelse daterad Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Begäran om upprättande av detaljplan, inkommen Förslag till beslut på sammanträdet Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Sara Billquist Selberg (L), Kristina Carlsson (FI), Julius Hansson (S), Marie Irbladh (C) och Anna Hed-Roslund (S): 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av planförslag för bl.a. flerbostadshus på fastigheten Teckomatorp 20:1. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Svalövsbostäder. 3. Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, ges bemyndigande att underteckna samtliga handlingar.

12 12(23) Beslutsgång Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta. Astrid Burton, Plan & Bygg (arkiv) Lena Nilsson, Plan & Bygg (faktura) Robert Johansen, AB Svalövsbostäder, Box 4, Svalöv

13 13(23) Dnr Prioritering av detalj- och översiktsplanearbete 1. Prioriteringslista, daterad , fastställs. Reservation Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 81, att fastställa reviderad prioriteringslista. Mot bakgrund av förändrade förutsättningar har förvaltningen tagit fram en reviderad prioriteringslista. Prioriteringslista, Tidslinje för planer 2016, daterad Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 81, Förslag till beslut på sammanträdet Olof Röstin (M), Annie Karlsson (S), Teddy Nilsson (SD), Julius Hansson (S), och Anna Hed-Roslund (S): Prioriteringslista, daterad , fastställs. Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Bifall till Olof Röstins m.fl. förslag med justeringen att detaljplan avs Teckomatorpsgården ska utgå från listan. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt detta. Kommunförvaltningen (MSDG, VSK) inkl. lista

14 14(23) Dnr Remiss: Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen 1. Yttrandet från Familjen Helsingborg antas som Svalövs kommuns eget och skickas till Region Skåne. Region Skåne har remitterat förslag till strategi för den hållbara gods- och logistikregionen till Svalövs kommun för ev. synpunkter senast den 31 mars Förslag till Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne syftar till att skapa förutsättningar för en utveckling som bidrar till en hållbar regional tillväxt. Strategin ska ge tydligare riktlinjer för hur infrastrukturen bör utvecklas samt för tillväxten av logistikområden så att Skåne bättre kan dra nytta av den tillgänglighet som dess geografiska läge ger. Region Skåne vill med strategin se ett stärkt fokus på Skåne som logistikregion, ge vägledning i hur godstransporter och logistiknäringen bör utvecklas samt stödja det skånska näringslivet med hållbara transportlösningar genom utveckling av befintliga och potentiella logistikområden. Remissinstanserna ombeds att ta ställning till: - Godsstrategins inriktning och fokus - Godsstrategins beskrivning av Skåne som gods och logistikregion - Godsstrategins beskrivning av utmaningar och möjligheter - De ingående delstrategiernas relevans och rimlighet Yttrandet har tagits fram gemensamt av infrastrukturgruppen inom Familjen Helsingborg. I yttrandet konstateras sammanfattningsvis att det finns ett stort behov av att uppdatera remisshandlingen till dagens situation samt att viktiga frågor som godsrangering och logistik kring omlastning behandlas vidare. Yttrande, daterat Region Skånes remisshandlingar, inkomna Förslag till beslut på sammanträdet Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Annie Karlsson (S), Teddy Nilsson (SD), Julius Hansson (S), Marie Irbladh (C) och Anna Hed-Roslund (S): Yttrandet från Familjen Helsingborg antas som Svalövs kommuns eget och skickas till Region Skåne.

15 15(23) Beslutsgång Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta. Region Skåne inkl. yttrande Kommunförvaltningen (MSDG, TAM, BRG)

16 16(23) Dnr Remiss: Detaljplan för del av Selleberga 17:1, Bjuvs kommun, Skåne län 1. Samhällsbyggnadsnämnden i Svalövs kommun har ingen erinran med avseende på planförslaget för del av Selleberga 17:1 i Bjuv. Bjuvs kommun har översänt förslag till detaljplan för synpunkter. Syftet med planen är att möjliggöra växthusodling. Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Bjuvs tätort, cirka 2 km från Bjuvs centrum och station. Förvaltningen har lämnat ett yttrande över remisshandlingarna, daterat Förvaltningen konstaterar sammanfattningsvis att en ökad inhemsk matproduktion utgör ett väsentligt samhällsintresse, samt att man inte har någon erinran med avseende på redovisat planförslag. Förvaltningens yttrande, daterat Bjuvs kommuns remisshandlingar, inkomna Förslag till beslut på sammanträdet Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Annie Karlsson (S), Teddy Nilsson (SD), Julius Hansson (S), Kristina Carlsson (FI) och Anna Hed-Roslund (S): Samhällsbyggnadsnämnden i Svalövs kommun har ingen erinran med avseende på planförslaget för del av Selleberga 17:1 i Bjuv. Beslutsgång Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta. Astrid Burton, Bo & Bygg (arkiv) Bjuvs kommun, Byggnadsförvaltningen, Box 501, Bjuv eller till

17 17(23) Dnr Remiss: Anmälan om vattenverksamhet för fiskevårdsåtgärder i Snattabäcken, på fastighet Kågeröd 1:121 i Svalövs kommun 1. Förvaltningens yttrande, daterat , antas som nämndens eget och skickas till Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen har skickat en anmälan om vattenverksamhet i Vegeåns avrinningsområde till Svalövs kommun för synpunkter senast den 31 mars. Anmälan avser borttagande av ett vandringshinder för fisk i Snattabäcken, ett biflöde till Vegeå. Samtidigt förhindras översvämningar på grannfastigheten Kågeröd 1:120. Åtgärden ingår i Vegeåprojektet som syftar till att förbättra vattenkvaliteten, skapa och förbättra fiskens reproduktionsförutsättningar och berika naturmiljön i och invid vattendragen inom Vegeåns avrinningsområde. Projektet finansieras av Findusmiljonen Förvaltningen har skrivit ett yttrande över förslaget, daterat Kommunen är positiv till att vattendragsförbund avlägsnar vandringshinder inom Vegeåns avrinningsområde och lämnar ett antal önskemål kring hur detta bör utföras. Förvaltningens yttrande, daterat Remisshandlingar, inkomna Förslag till beslut på sammanträdet Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Annie Karlsson (S), Teddy Nilsson (SD), Julius Hansson (S), Marie Irbladh (C) och Anna Hed-Roslund (S): Förvaltningens yttrande, daterat , antas som nämndens eget och skickas till Länsstyrelsen i Skåne län. Beslutsgång Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta. Länsstyrelsen i Skåne län (inkl. yttrande) Kommunförvaltningen (CLG) inkl. yttrande

18 18(23) Dnr - 41 Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor 1. Informationen noteras. 2. Ordföranden och vice ordföranden ges möjlighet att delta på Miljömålskonferens , Länsstyrelsen, Malmö. Vid förhinder har ordförande och vice ordförande rätt att lämna sin plats vidare till annan intresserad representant från nämnden. a) Deltagande i Earth hour 2016 (dnr ) Lyckat arrangemang i Teckomatorp. b) Miljömålskonferens , Länsstyrelsen, Malmö c) Exkursion Ekolog Charlotte Lundberg sätter samman program för exkursion med nämnden eftermiddag Förlorad arbetsinkomst utgår för deltagande. Ev. gemensam middag betalas av den enskilde. -

19 19(23) Dnr Yttrande över revisionsrapport, Uppföljning av tillgänglighetsgranskning från år revisionsrapport 1. Förvaltningens yttrande, daterat , antas som nämndens eget och överlämnas till revisionen och till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 2. Förvaltningen uppdras att avseende tillgängligheten på allmänna platser göra en uppföljning och revidering av befintlig handlingsplan. Förslag till fortsatt tillgänglighetsarbete ska därefter presenteras för nämnden. Svalövs kommuns revisorer har genomfört en granskning i syfte att bedöma om ansvariga nämnder har åtgärdat de brister som identifierades i den tillgänglighetsgranskning som genomfördes år Revisionen konstaterar i sin revisionsrapport att nämnderna inte har åtgärdat de brister som identifierades i tillgänglighetsgranskningen år Revisionen har vidare kommit med ett antal rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och räddningsnämnden. Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande över rapporten i vilken bland annat konstateras att det, avseende allmänna platser, vore lämpligt att göra en ny uppföljning och revidering av handlingsplanen så som revisionen rekommenderar. Förvaltningens yttrande, daterat Revisionsrapport ang. tillgänglighet, inkommen Revisionen inkl yttrande Kommunstyrelsen inkl yttrande Kommunförvaltningen (NSGM, BRG) inkl yttrande

20 20(23) Dnr Initiativärende, Beräkning asfaltering Brandmannagatan - Odlaregatan, Svalöv 1. Ärendet överlämnas till förvaltningen inför behandling på kommande sammanträde. Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat ett initiativärende som gäller asfaltering. I förslaget föreslås att förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaden för att asfaltera Brandmannagatan Odlaregatan i Svalöv. Initiativärende, inkommet. Kommunförvaltningen (NSGM, BRG)

21 21(23) Dnr Initiativärende, Belysning runt Vallarna i Teckomatorp 1. Ärendet överlämnas till förvaltningen inför behandling på kommande sammanträde. Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat ett initiativärende som gäller belysning runt Vallarna i Teckomatorp. I förslaget föreslås att förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaden för att iordningsställa belysning runt Vallarna i Teckomatorp. Initiativärende, inkommet. Kommunförvaltningen (NSGM, BRG)

22 22(23) Dnr Initiativärende, Hastighetsdämpande åtgärder på Tegelbruksgatan i Teckomatorp Initi ati värende, inkommet Ärendet överlämnas till förvaltningen inför behandling på kommande sammanträde. Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat ett initiativärende som gäller hastighetsdämpande åtgärder på Tegelbruksgatan i Teckomatorp. I förslaget föreslås att dialog ska föras med Trafikverket om att hastighetsdämpande åtgärder görs på sträckan. Initiativärende, daterat Kommunförvaltningen (NSGM, BRG)

23 23(23) Dnr Redovisning av delegeringsbeslut 1. Redovisningen noteras. Kommunförvaltningen har sammanställt redovisning av delegeringsbeslut inom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Redovisning av delegeringsbeslut , daterad

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1/22 Plats och tid Kommunhuset, kl. 14.30-17.00 Ajournering kl. 15.25-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anneli Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Lennart Pettersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.00, kl 15.15-15.20 Beslutande Birgitta Jönsson (S), 43-48 Anneli Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S), 49-52 Lennart

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anneli Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Lennart Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande Sida 1/17 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande 1/35 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsalen, kl. 9:00-11:40 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Kent Wollmér (S), tjg

Läs mer

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (16) Plats och tid Selma, 2016-02-16, kl. 17.00 18.40 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Malin Klasson, Utvecklingsingenjör gata/trafik, 13-16 Håkan Svensson, Driftchef, 13-16 Julia

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-17.05 Ajournering kl. 14.50-15.00 Beslutande Birgitta Jönsson (S), 30-35 Annelie Persson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson, 36-41 Sara Billquist Selberg (FP),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-10:55 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) 26-34 Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.10 16.00 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Övriga deltagare Anneli Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/12 Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp,, kl 09.00 11.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats ersättare Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-16.25 Ajournering kl. 14.45-15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Olof Röstin (M), ordf. Fredrik Jönsson (C), vice ordf. Annie

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

Kommunhuset Översten Måndagen den 14 mars 2016 kl 18:00 22:00

Kommunhuset Översten Måndagen den 14 mars 2016 kl 18:00 22:00 2016-03-14 1 (20) Plats och tid ande Kommunhuset Översten Måndagen den 14 mars 2016 kl 18:00 22:00 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Olle Iding (M), 2:e vice ordf Bo Strandh

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, lokal Kornet kl 10.00 12.00 Beslutande Ersättare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid Ekström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02 65 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-08-02 kl. 19.00-19.30 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-15 101 (114) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 15 september 2015, kl. 17.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Skeppstedt (S) ordf

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2016-02-17. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2016-02-17. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-17 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Presentation av ny miljöstrateg... 5 4 Allergikommittén

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-10-28 1 (8) Plats och tid Mats Andresens rum, samhällsbyggnadskontoret. Kl. 08:00-09:20 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Övriga deltagare Paul Eklund, stabschef

Läs mer

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Innehållsförteckning 2(11)

Innehållsförteckning 2(11) 2(11) Innehållsförteckning 12 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 3 13 Årsbokslut 2013 4 14 Medfinansieringsavtal för framtagande av vägplan för Engarns vägskäl 5 15 Svar på

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Plats och tid Kommunhuset den 9 juni 2015 kl. 08.00 10.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

PROTOKOLL 2012-12-11. Manne Olsson. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 136-149 Alf Wahlgren. Ordförande... Aina Andersson

PROTOKOLL 2012-12-11. Manne Olsson. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 136-149 Alf Wahlgren. Ordförande... Aina Andersson TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-12-11 Plats och tid Parken Trelleborgssalen, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagare Aina Andersson, 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Bengt Å Nilsson (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Bengt Å Nilsson (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Selma, 2015-04-20, kl. 17.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Julia Andersson Thysell, Vik. Planarkitekt Lena Johansson, Miljöstrateg, 30 Sara Östberg, Energi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 6 maj 2013 kl 18.30-20.30 Ajournering 20.06-20.15 ande Ej tjänstgörande ersättare Ann Pettersson (M), ordförande Stefan Andersson (S) Gösta Nilsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00 11:15 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), vice ordf. Ove Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-02-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-02-10 kl 13.30 16.10 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-02-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-02-10 kl 13.30 16.10 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M), förste vice ordf Birgitta Jönsson (S), ordförande Christer Laurell

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/14 Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, kl 13.30-16.15 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Övriga deltagare Charlotte Wachtmeister (M), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Bengt Jönsson (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 15.54. ande Fredrik Axelsson, ordförande Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Tjänstgörande ersättare Maria Malmer Stenergard (M) Ida Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande.

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande. 1, Plats och tid: Stadshuset Grå, 2011-11-17, kl 17:00-19:45 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138 Ledningsutskottet 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/14 Ärendeförteckning 129-138 129 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-11-30 130 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare 1(11) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 09.00-12.00 ande Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Ersättare Linnéa Kihlström (kd) Anneli Ericsson (s)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhusets sammanträdeslokal Notariet, tisdagen den 16 september 2014 kl 08.15-13.50 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.40 16.20 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), 1-10 Karl-Erik Kruse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer