Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande Se sid 1 b) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Miljö- och byggnadschef Tommy Samuelsson Räddningschef Eva Lövbom Annette Hallberg och Rolf Jonsson Torsdagen den 3 april 2008, kl 15.00, Kommunförvaltningen Administration Sekreterare Michael Andersson Paragrafer Ordförande Gunnar Bengtsson Justerande Annette Hallberg Rolf Jonsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Administration Underskrift Britta Fremling

2 2 32 Upprop Upprop förrättas av Michael Andersson, Kommunförvaltningen Administration.

3 33 3 Information Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens ordförande Leif Hägg, miljö- och byggnadschef Tommy Samuelsson och räddningschef Eva Lövbom informerade om nämndens verksamhetsområden och aktuella frågor. Frågor ställes bra om ovårdade fastigheter, förvildade katter och stenkastning mot räddningstjänsten i Landskrona vid insats. s beslut Informationen noteras.

4 34 4 Allmänhetens frågestund Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid varje sammanträde med fullmäktige. Endast frågor som berör ärenden upptagna på dagordningen får förekomma. Denna frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar de ärenden som är upptagna på dagordningen. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den. Sammanträdet återupptas kl 19.05

5 5 35 Dnr , , Avsägelser, ledamot i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbunds direktion, ledamot i kommunstyrelsen, förste vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, förste vice ordförande i teknik- och servicenämnden och ersättare i vård- och omsorgsnämnden Sammanfattning Claes Hallberg (s) har avsagt sig uppdragen som ledamot i Landskrona-Kävlinge- Svalövs Gymnasieförbunds direktion, ledamot i kommunstyrelsen och förste vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. Elizabeth Hägg (m) har avsagt sig uppdraget som förste vice ordförande i teknikoch servicenämnden från och med den 31 mars Niclas Selberg (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse från Elizabeth Hägg (m), daterad Avsägelse från Niclas Selberg (fp), daterad Avsägelse från Claes Hallberg (s), daterad s beslut Avsägelserna godkännes. Expediering: Claes Hallberg (s) Elisabeth Hägg (m) Niclas Selberg (fp)

6 6 36 Dnr , , Val, ledamot i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbunds direktion, ledamot och ersättare i kommunstyrelsen, förste vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, förste vice ordförande i teknik- och servicenämnden, ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt ledamot i Kommunalförbundet Medelpunkten Sammanfattning Claes Hallberg (s) har avsagt sig uppdragen som ledamot i Landskrona-Kävlinge- Svalövs Gymnasieförbunds direktion, ledamot i kommunstyrelsen och 1:e vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. Elizabeth Hägg (m) har avsagt sig uppdraget som förste vice ordförande i teknikoch servicenämnden från och med den 31 mars Niclas Selberg (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Det har framkommit att den ledamot som kommunfullmäktige tidigare valt till ledamot i Kommunalförbundet Medelpunktens direktion inte är valbar för posten. En ny ledamot behöver därför utses. Beslutsunderlag Avsägelse från Elizabeth Hägg (m), daterad Avsägelse från Niclas Selberg (fp), daterad Nomineringar från Socialdemokraterna i Svalövs kommun, daterade Avsägelse från Claes Hallberg (s), daterad s beslut Till ledamot i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbunds direktion efter Claes Hallberg (s) utses Bo Håkansson (s). Till ledamot i kommunstyrelsen efter Claes Hallberg (s) utses Anna Klemm (s). Till ersättare i kommunstyrelsen efter Anna Klemm (s), som inträder som ordinarie ledamot, utses Lillemor Gisselbrecht (s), Trolleholm 1736, SVALÖV. Till 1:e vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden efter Claes Hallberg (s) utses Bo Håkansson (s). Till förste vice ordförande i teknik- och servicenämnden efter Elizabeth Hägg (m) utses Thomas Löfgren (m).

7 7 Till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Niclas Selberg (fp) utses Anita Callander Jansson (fp), Axelvold 3185, KÅGERÖD. Till ny ledamot i Kommunalförbundet Medelpunktens direktion efter Anna Klemm (s) utses Annette Hallberg (s). Expediering: Claes Hallberg (s) Elisabeth Hägg (m) Niclas Selberg (fp) Anita Hallberg (s) Anna Klemm (s) Lillemor Gisselbrecht (s) Bo Håkansson (s) Thomas Löfgren (m) Anita Callander Jansson (fp)

8 8 37 Dnr Principer för hantering av över- och underskott Sammanfattning fastställde i mars 1996 ett system för hantering av över- och underskott gentemot budgetbelopp. Det har dock i praktiken inte använts under åren därefter. Ärendet återremitterades den 21 december 2004 till Kommunstyrelsekontoret av kommunstyrelsens arbetsutskott. Föreligger nu förslag till nya principer för hantering av över- och underskott. Kommunstyrelsen gav den 17 mars 2008 Kommunförvaltningen Ekonomi i uppdrag att, fr o m bokslut 2008, upprätta underlag för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om överföring av över- respektive underskott. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige fastställer de förslagna principerna för hantering av över- och underskott i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll, , 36 Förslag till Principer för hantering av över- och underskott från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, , 367 Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsekontoret, daterad s protokoll, , 215. Kommunstyrelsens protokoll , 192. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, , 315. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsekontoret, daterad s protokoll, , 39. Yrkanden Karl-Erik Kruse (s), Leif Hägg (m) och Christer Laurell (c): Föreslagna principer för hantering av över- och underskott av medel för nämnder respektive enheter, som omfattas av pengsystemet, fastställes för tillämpning fr o m bokslutet Nu gällande principer, beslutade av kommunfullmäktige , 39, upphäves. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar det.

9 s beslut 9 Föreslagna principer för hantering av över- och underskott av medel för nämnder respektive enheter, som omfattas av pengsystemet, fastställes för tillämpning fr o m bokslutet Nu gällande principer, beslutade av kommunfullmäktige , 39, upphäves. Expediering: Samtliga nämnder och styrelser Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

10 10 38 Dnr Begäran om definitiv överföring av investeringsanslag till år 2008 Sammanfattning Överföring av preliminära investeringsanslag från 2007 till 2008 beslutades enligt kommunens rutiner i kommunfullmäktige i december Kommunförvaltningen skall därefter informera kommunfullmäktige om definitiva summor senast i mars fattar då kompletterande beslut om den sammanlagda summan överstiger den preliminära eller om nya objekt tillkommit. Nu föreligger förslag till definitiv överföring från Kommunförvaltningen Ekonomi. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 37 Skrivelse med begäran om definitiv överföring av investeringsanslag till år 2008 från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad Styrelsen för BT Kemi efterbehandling protokoll , 12. Teknik- och servicenämndens protokoll , 12 Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 5 s protokoll , 220 Kommunstyrelsens protokoll , 242. Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 116. Teknik- och servicenämndens protokoll , 75. Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll , 87. Styrelsens för BT Kemi efterbehandling protokoll , 28 Yrkanden Leif Hägg (m): Definitiv överföring på tkr, exklusive nya projekt, godkännes. Kultur- och utbildningsnämnden medges överföring av ett nytt projekt på totalt 78 tkr avseende värme/ventilation Röstånga IP. Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling medges överföring av ett nytt projekt på totalt 159 tkr avseende utvecklingsinsatser i Teckomatorp. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar det s beslut Definitiv överföring på tkr, exklusive nya projekt, godkännes.

11 11 Kultur- och utbildningsnämnden medges överföring av ett nytt projekt på totalt 78 tkr avseende värme/ventilation Röstånga IP. Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling medges överföring av ett nytt projekt på totalt 159 tkr avseende utvecklingsinsatser i Teckomatorp. Expediering: Kultur- och utbildningsnämnden Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden Teknik- och servicenämnden Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)

12 12 39 Dnr Investeringar Svalövs gymnasium Begäran om tilläggsanslag Sammanfattning beslutade i juni 2005 om utbyggnad av Svalöfs gymnasium. Under åren har kommunen anslagit ca 68,7 miljoner kr för investeringar vid gymnasiet. Enligt fullmäktigebeslut ska igångsättningstillstånd för de olika etapperna i utbyggnaden ges av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om de första två etapperna och har nu att ta ställning till den tredje etappen, som avser delen Söderhus. En slutkostnadsprognos för denna entreprenad uppskattas till ca 12 miljoner kr. AB Svalövsbostäder beräknar totalutgiften för hela projektet till ca 72,5 miljoner kr. Fördyringen på 3,8 miljoner kr förklaras främst med inflationen under byggtiden. Fördyringen kommer att leda till en högre hyra för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund. Hyreshöjningen har accepterats av utbildningsdirektör Tomas Johansson. Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008 att ge igångsättningtillstånd för etapp 3 Söderhus, under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om att tillskjuta de ytterligare medel som efterfrågats. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 38 Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad Kommunstyrelsens protokoll , 150. Beslutsunderlag från AB SvalövsBostäder, daterat Protokollsutdrag från Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund, daterat Kommunstyrelsens protokoll , 72. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 91. Tjänsteskrivelse från AB SvalövsBostäder, daterad Protokoll från Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund , med skrivelse från utbildningsdirektör Tomas Johansson. Kommunstyrelsens protokoll , 171. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 184. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 90. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsekontoret Socialnämndens protokoll , 81. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 175. s protokoll , 130. Kommunstyrelsens protokoll , 101. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 121. Skrivelse från AB SvalövsBostäder, daterad Skrivelse från Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund,

13 13 daterad Handlingsprogram för Svalöfs Gymnasium, daterat Kostnadsberäkning alt E1 från Goin AB, daterad Yrkande Karl-Erik Kruse (s) och Christer Laurell (c): Tilläggsanslag för investeringen om 3,8 mnkr medges, att finansieras ur kommunens rörelsekapital. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. s beslut Tilläggsanslag för investeringen om 3,8 mnkr medges, att finansieras ur kommunens rörelsekapital. Expediering: Landskrona Svalöv Kävlinge kommunalförbund för gymnasieutbildning Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN) AB SvalövsBostäder

14 14 40 Dnr Plan för hantering av extraordinära händelser Sammanfattning Kommunstyrelsen ska besluta om en övergripande plan för hantering av extraordinära händelser vilken bl a anger att respektive nämnd eller styrelse för varje mandatperiod ska besluta om verksamhetsplaner för extraordinära händelser. Facknämnderna har fattat beslut om sina respektive planer för extraordinära händelser. De övergripande delarna i dessa har bifogats förslaget som kommunstyrelsen nu ska fatta beslut om. Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008 om vissa redaktionella justeringar i dokumentet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 41. Tjänsteskrivelse från Räddningschef Eva Lövbom, daterad Förslag till Svalövs kommuns plan för hantering av extraordinära händelser, daterad Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 141. Vård- och omsorgsnämndens protokoll , 96. AB SvalövsBostäders styrelseprotokoll , 93. AB SvalövsLokalers styrelseprotokoll , 80. Yrkanden Karl-Erik Kruse (s), Torbjörn Ekelund (fp) och Christer Laurell (c): Föreliggande förslag till Plan för hantering av extraordinära händelser fastställes. Kommunförvaltningen uppdras göra en översyn av avsnittet 1.01 Uppstart. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. s beslut Föreliggande förslag till Plan för hantering av extraordinära händelser fastställes. Kommunförvaltningen uppdras göra en översyn av avsnittet 1.01 Uppstart. Expediering: Samtliga berörda nämnder Kommunförvaltningen Räddningstjänst (EOL)

15 15 41 Dnr Detaljplan för del av Billeberga 11:4 m fl Sammanfattning Planområdet ligger öster om befintligt industriområde, söder om riksväg 17, väster och mindre del öster om Svalövsvägen. Syftet med planändringen är att möjliggöra verksamhetsetableringar längs riksväg 17 och flytta befintlig bensinstation ut från Billeberga m m. Kommunstyrelsens plan- och strategiutskott beslutade i januari 2007 att genomföra programsamråd. Förslaget har funnits tillgängligt för synpunkter fr o m den 19 april 2007 t o m den 18 maj Plan- och strategiutskottet uppdrog den 3 oktober 2007 åt Kommunförvaltningen Bo & bygg att för samråd ställa ut rubricerad detaljplan. Förslaget har funnits tillgängligt för synpunkter fr o m den 15 oktober t o m den 9 november Plan- och strategiutskottet uppdrog den 3 oktober 2007 åt Kommunförvaltningen Bo & bygg att ställa ut rubricerad detaljplan efter samrådet. Planen har varit utställd fr o m den 9 januari 2008 t o m den 6 februari Kommunstyrelsens plan- och strategiutskott beslöt den 5 mars 2008, 28, att godkänna detaljplanen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 42. Plan- och strategiutskottets protokoll , 28. Planbeskrivning, daterad Genomförandebeskrivning, daterad Utlåtande från Kommunförvaltningen Bo & bygg, daterad Plan- och strategiutskottets protokoll , 106 Redogörelse från Kommunförvaltningen Bo & bygg, daterad Planbeskrivning, upprättad Plan- och strategiutskottets protokoll , 4. Förslag till program upprättat Samhällsbyggnadsnämndens protokoll , 128. Plangruppens protokoll Yrkanden Leif Hägg (m), Christer Laurell (c) och Karl-Erik Kruse (s): Detaljplan för Billeberga 11:4 m fl antas. Planförutsättningen ändras så att högsta tillåtna byggnadshöjd är 10,0 m för den del av industrimarken som på plankartan är markerad med J1. Som en följd av detta skall också ändring göras i dokumentet Förutsättningar och konsekvenser där texten under rubriken Bebyggelse också ändras. Länsstyrelsen i Skåne län och sakägare underrättas om kommunfullmäktiges beslut.

16 Propositionsordning 16 Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner kommunfullmäktige antar dem. s beslut Detaljplan för Billeberga 11:4 m fl antas. Planförutsättningen ändras så att högsta tillåtna byggnadshöjd är 10,0 m för den del av industrimarken som på plankartan är markerad med J1. Som en följd av detta skall också ändring göras i dokumentet Förutsättningar och konsekvenser där texten under rubriken Bebyggelse också ändras. Länsstyrelsen i Skåne län och sakägare underrättas om kommunfullmäktiges beslut. Expediering Länsstyrelsen i Skåne län Sakägare Kommunförvaltningen Bo & bygg (TSA, THD) Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL)

17 17 42 Dnr Avsiktsförklaring gällande gemensam miljötillsyn mellan kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga Sammanfattning Vid styr- och ledningsgruppen för samverkansprojektet 6K:s sammanträde den 15 november 2007 presenterade ledningsgruppen ett utkast till beslutsunderlag att använda för respektive kommuns ställningstagande till samverkan inom miljötillsyn. Som underlag har använts kommunförbundet Skånes utredning, daterad , om gemensam miljötillsyn i kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Styr- och ledningsgruppen för samverkansprojektet 6K beslutade den 15 november 2007, 1, att tillställa medlemskommunerna i 6K beslutsunderlag för ställningstagande senast den 30 april 2008, samt att inrätta en politisk styrgrupp med en representant från varje kommun för att utarbeta förslag till styrdokument för kommunalförbund, särskilt förbundsordning. Miljö-, byggnads- och räddningsnämndenar beretts möjlighet att yttra sig över ärendet. Nu föreligger yttrande från nämnden, vilken är positiv till förslaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 43. Protokoll från MBL-förhandling enl 11, daterat Skrivelse från SKTF, daterad Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll daterat , 6. Miljö- och byggchefens tjänsteskrivelse daterad Avsiktsförklaring gällande gemensam miljötillsyn mellan kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga daterad Styr- och ledningsgruppens för samverkansprojektet 6K sammanträdesprotokoll Yrkanden Leif Hägg (m): Svalövs kommun ställer sig i princip bakom avsiktsförklaringen, under förutsättningen att merparten av de aktuella sex kommunerna också gör det. Det konstateras att förutsättningarna för samarbete i kommunalförbundsform förändras i det fall djurskydds- och/eller livsmedelstillsynen flyttas från kommun till stat.

18 Propositionsordning 18 Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. s beslut Svalövs kommun ställer sig i princip bakom avsiktsförklaringen, under förutsättningen att merparten av de aktuella sex kommunerna också gör det. Det konstateras att förutsättningarna för samarbete i kommunalförbundsform förändras i det fall djurskydds- och/eller livsmedelstillsynen flyttas från kommun till stat. Expediering: Bjuvs kommun Klippans kommun Perstorps kommun Åstorps kommun Örkelljunga kommun Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden Kommunförvaltningen Miljö (TSA)

19 19 43 Dnr Motion, Program för social ekonomi i Svalövs kommun Sammanfattning Lennart Pettersson (c) har lämnat in en motion med förslag att program för social ekonomi i Svalövs kommun tas fram samt att programmet utarbetas tillsammans med företrädare för den sociala ekonomin i kommunen. Motionen remitterades den 27 juni 2006 till Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Den 2 augusti 2006 remitterades den till dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden samt till AB SvalövsBostäder. Den 27 februari 2007 remitterades den också till Teknik- och servicenämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Socialtjänstnämnden. Nu föreligger yttranden från samtliga remittenter. I yttrande från Kommunstyrelsen föreslås att motionen skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008 att anta det föreliggande förslaget till yttrande som kommunstyrelsens eget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 44. Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat Teknik- och servicenämndens protokoll , 13. Socialtjänstnämndens protokoll , 65. Vård- och omsorgsnämndens protokoll , 66. Yttrande från AB SvalövsBostäder, daterat Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 84. Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad s protokoll , 107. Motion från Lennart Pettersson (c), daterad Yrkanden Karl-Erik Kruse (s): Motionen anses besvarad med hänvisning till inkomna yttranden. I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (c). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. s beslut Motionen anses besvarad med hänvisning till inkomna yttranden.

20 20 Expediering: Lennart Pettersson (c) Kultur- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialtjänstnämnden Teknik- och servicenämnden AB SvalövsBostäder Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET) Kommunförvaltningen Vård & omsorg (LWG) Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG) Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL)

21 21 44 Dnr Motion, Policy mot droger i föreningar som får bidrag från kommunen Sammanfattning Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) har lämnat in en motion med förslag att Föreningarna, för att erhålla föreningsbidrag från kommunen, skall redovisa en policy mot droger, antagen av respektive förenings årsmöte. uppdrar åt Kultur- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag till justeringar i reglementen och föreslår tidsramar för införande, att föreläggas Svalövs kommunfullmäktige för beslut. Enligt gällande delegeringsordning har motionen remitterats till kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Föreligger nu yttrande från kultur- och utbildningsnämnden, i vilket föreslås att motionen ska anses besvarad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 45. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 13, med tjänsteskrivelse, daterad och skrivelse från ordföranden i Kultur- och utbildningsnämnden, daterad s protokoll , 212 Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad Motion från Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp), daterad Yrkande Claes Hallberg (s) och Karl-Erik Kruse (s): Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen besvarad. Torbjörn Ekelund (m), Aase Jönsson (kd), Christer Laurell (c), Rolf Jonsson (mp) och Hjördis Nilsson (fp): Ärendet återremitteras för att invänta Skåneidrottens arbete i frågan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår det. Omröstning begärs.

22 22 godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för att ärendet skall avgöras i dag. Nej-röst för att ärendet skall återremitteras. Omröstningsresultat Med 18 ja-röster för att ärendet skall avgöras i dag, mot 15 nej-röster för att ärendet skall återremitteras, har kommunfullmäktige beslutat att ärendet skall återremitteras genom s k minoritetsåterremiss. Se omröstningsbilaga 1. s beslut Ärendet återremitteras för att invänta Skåneidrottens arbete i frågan. Expediering Hjördis Nilsson (fp) Torbjörn Ekelund (fp) Kultur- och utbildningsnämnden Kommunförvaltningen Utredning & utveckling (KET)

23 23 45 Dnr Motion, Förbättra studieresultaten vid Linåkerskolan Sammanfattning Sven-Inge Dahlman (sd) och Ingrid Ekström (sd) har lämnat in en motion med förslag att Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med skolpersonal och elever ta fram förslag till belöningar, som kan bidraga till att höja nivån vid Linåkerskolan. Enligt gällande delegationsordning har motionen remitterats till Kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 30 januari 2008 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 46. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 12, med skrivelse från ordföranden i Kultur- och utbildningsnämnden, daterad Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad s protokoll , 214 Motion från Sven-Inge Dahlman (sd) och Ingrid Ekström (sd), daterad Yrkanden Claes Hallberg (s): Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen besvarad. Ingrid Ekström (sd): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Claes Hallbergs och Ingrid Ekströms yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Claes Hallbergs yrkande. s beslut Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen besvarad. Reservation Ingrid Ekström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

24 24 Expediering Sven-Inge Dahlman (sd) Ingrid Ekström (sd) Kultur- och utbildningsnämnden Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)

25 25 46 Dnr Motion, Policy för installation av solenergienheter i kommunala fastigheter Sammanfattning Jenny A Wenhammar (mp) har lämnat in en motion med förslag att Svalövs kommun utarbetar en policy för att utnyttja solenergi, som innebär att: Solfångare och/eller solceller installeras vid alla nybyggnationer i kommunal regi. Solfångare och/eller solceller installeras, om möjligt vid ombyggnationer om detta inte medför stora praktiska problem. Kommunen söker medel för detta i den pott för ändamålet som staten avsatt. Enligt gällande delegationsordning har motionen remitterats till kommunstyrelsen och AB SvalövsBostäder för yttrande. Föreligger nu yttranden från kommunstyrelsens ordförande och AB SvalövsBostäder. Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008 att anta det föreliggande yttrandet som sitt eget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 47. Yttrande från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, daterat Yttrande från AB SvalövsBostäders ordförande Gunnar Bengtsson, daterat s protokoll , 49 Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad Motion från Jenny A Wenhammar (mp), daterad Yrkanden Karl-Erik Kruse (s), Rolf Jonsson (mp), Leif Hägg (m) och Ulla Wallin (s): Mot bakgrund av inkomna yttranden anses motionen besvarad. Torbjörn Ekelund (fp): Vid varje ny- och ombyggnation skall möjligheten med solceller beaktas. Motiv för att avstå solceller skall dokumenteras. Karl-Erik Kruse och Leif Hägg: Avslag på Torbjörn Ekelunds yrkande.

26 Propositionsordning 26 Ordföranden ställer först proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår det. s beslut Mot bakgrund av inkomna yttranden anses motionen besvarad. Reservation Lennart Pettersson (c), Christer Laurell (c), Karin Wigrup (c), Agnetha Persson (c), Kristina Backe (c), Rolf Svensson (c), Björn Nordström (c), Hjördis Nilsson (fp), Torbjörn Ekelund (fp), Rolf Jonsson (mp), Richard Wiman (sd), Axel Ebbe Nilsson (sd), Ingrid Ekström (sd) och Jenny Björk (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torbjörn Ekelunds yrkande. Expediering Jenny A Wenhammar (mp) AB SvalövsBostäder

27 27 47 Dnr Motion, Boendeplanering för äldre, demenssjuka, funktionshindrade och de som berörs av LSS Sammanfattning Agnetha Persson (c) och Lennart Pettersson (c) har lämnat in en motion med förslag att Svalövs kommun skall ha en väl fungerande bostadsplanering för människor med särskilda behov av bostäder. Planen bör innehålla analys och bedömning av nuvarande bostadsbestånd för berörda grupper, samt av behovet fram till 2012 och en utblick mot Motionen har remitterats till kommunstyrelsen och vård- omsorgsnämnden av kommunstyrelsens ordförande. Beslutsunderlag Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad Motion från Agnetha Persson (c) och Lennart Pettersson (c) daterad Motionen presenterades i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning av motionären Agnetha Persson. s beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning (bilaga 1). Expediering: Agnetha Persson (c) Lennart Pettersson (c) Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 2008-04-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 22.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 17.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Fredrik Jönsson (M), tjg ers för Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.35 1 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28 1/28 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Övriga deltagare Paul Eklund, stabschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - s 1 - Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.00 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Teknik- och servicechef Bengt Lindvall,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/31 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande 1/35 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande Sida 1/17 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 19.55 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Ekonomichef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C), 2:e vice ordf Emil

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.10 16.00 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Övriga deltagare Anneli Persson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30. Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Personalchef Paul Eklund Ekonomichef

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.15 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman (sd) Hjördis Nilsson (fp), 141-152

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 16.10 Ajournering kl 14.30-14.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP)

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30 16.45 1 Beslutande Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Birgitta Jönsson (S), ordf Lennart Pettersson (C),

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.25 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Ingrid Ekström (sd),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.20. Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer