Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik Kruse och Lena Åkesson Justeringens tid och plats Staben, , kl Paragrafer Sekreterare Michael Andersson Ordförande Gunnar Bengtsson Justerande Karl-Erik Kruse Lena Åkesson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Staben Underskrift Margareta Persson

2 2 Närvarande: Karl-Erik Kruse (S) Patrik Wijk (C), tjg er för Lennart Pettersson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Birgitta Jönsson (S) Marjorie Nilsson (SD), tjg ers för Sven-Inge Dahlman (SD) Christer Laurell (C) Anette Hallberg (S), tjg ers för Rasmus Nilsson (S) Leif Hägg (M) Emil Fennstam (SD) Ulla Wallin (S) Karin Wigrup (C) Hjördis Nilsson (FP) Gunnar Bengtsson (S), ordförande Mikael Nilsson (S), tjg ers för Elizabeth Hägg (M) Axel Ebbe Nilsson (SD) Ann Böndergaard (S) Agnetha Persson (C) Jenny A Wenhammar (MP) Leif Johansson (S) Torsten Vigre (M) Kristina Backe (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Karlsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD) Christin Hagberg (S) Ingrid Ekström (SD) Margareta Stenström (M), 1:e vice ordförande Claes Hallberg (S) Rolf Svensson (C) Anne-Maj Olsson (V) Torbjörn Ekelund (FP) Krister Olsson (S) - (SD) - (M) Dennis Nilsson (S) Lena Åkesson (C), tjg ers för Björn Nordström (C) Stefan Andersson (S) Frånvarande ledamöter utan ersättare: H P Mikael Nilsson (SD) Thomas Löfgren (M) Icke tjänstgörande ersättare: Lars Nilsson (S) Maria Lund (C) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Klas Tykesson, revisionens ordförande, Magnus Helmfrid, Ernst & Young,

3 120 3 Information, Delårsbokslut för Svalövs kommun Sammanfattning Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om delårsbokslutet för Svalövs kommun. s beslut Informationen noteras.

4 121 4 Allmänhetens frågestund Ajournering för allmänhetens frågestund kl Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid varje sammanträde med fullmäktige. Endast frågor som berör ärenden upptagna på dagordningen får förekomma. Denna frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar de ärenden som är upptagna på dagordningen. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den. Frågor ställdes om ärendet Interpellation, Företag för kropp och själ.

5 5 122 Dnr Fråga, Gåvor till kommunala verksamheter Sammanfattning Jenny A Wenhammar (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S). Frågan gäller regler för gåvor till kommunala verksamheter. Beslutsunderlag Svar från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S), daterat Fråga från Jenny A Wenhammar (MP), daterad I ärendet yttrade sig Karl-Erik Kruse (S) och Jenny A Wenhammar (MP).

6 6 123 Dnr Interpellation, Företag för kropp och själ Sammanfattning Jenny A Wenhammar (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S). Interpellationen rör företag inom kommunen som sysslar med välbefinnande, hälsa, kropp och själ, komplementärmedicin och alternativmedicin. Beslutsunderlag Svar från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S), daterat Interpellation från Jenny A Wenhammar (MP), daterad I ärendet yttrade sig Karl-Erik Kruse (S), Jenny Wenhammar (MP), Ulla Wallin (S) och Anne-Maj Olsson (V).

7 7 124 Dnr Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun 2010, delårsbokslut per Sammanfattning Kommunförvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut per den 31 augusti 2010 för kommunens verksamheter. Delårsbokslutet visar på ett överskott för perioden på 20,5 miljoner kr. För helåret 2010 visar delårsbokslutet på ett prognostiserat överskott med 7,3 miljoner kr. Ekonomiberedningen har informerats på mötet den 28 september Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att ramen för förskoleverksamheten minskas med kr beroende på lägre barnantal än budgeterat, att summan tillförs den strategiska reserven, att verksamheten och nämnden uppdras vidta åtgärder inom VA-verksamheten för att minimera befarat underskott, att verksamheter och nämnder uppdras vidta åtgärder inom övriga verksamheter för att hålla givna ramar, samt att fastställa delårsbokslut för Svalövs kommun Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 151. Ekonomiberedningens minnesanteckningar Ekonomi- och personalutskottets protokoll , 39 Delårsbokslut, daterat Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av revisionens ordförande Klas Tykesson och auktoriserad revisor Magnus Helmfrid, Ernst & Young. För revisionens granskning av delårsbokslutet. Yrkanden Karl-Erik Kruse (S) och Leif Hägg (M): Ramen för förskoleverksamheten minskas med kr beroende på lägre barnantal än budgeterat. Summan tillförs den strategiska reserven. Verksamheten och nämnden uppdras vidta åtgärder inom VAverksamheten för att minimera befarat underskott. Verksamheter och nämnder uppdras vidta åtgärder inom övriga verksamheter för att hålla givna ramar. Delårsbokslut för Svalövs kommun fastställs. Revisionens granskning och bedömning av delårsbokslutet noteras. I ärendet yttrar sig vidare Christer Laurell (C).

8 Propositionsordning 8 Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. s beslut Ramen för förskoleverksamheten minskas med kr beroende på lägre barnantal än budgeterat. Summan tillförs den strategiska reserven. Verksamheten och nämnden uppdras vidta åtgärder inom VA-verksamheten för att minimera befarat underskott. Verksamheter och nämnder uppdras vidta åtgärder inom övriga verksamheter för att hålla givna ramar. Delårsbokslut för Svalövs kommun fastställs. Revisionens granskning och bedömning av delårsbokslutet noteras. Expediering: Samtliga nämnder och styrelser Kommunens ledningsgrupp Kommunförvaltningen (JBN, AAN, JCN, PMN, BLL) Revisionen NSVA

9 9 125 Dnr Förvärv/försäljning av Ängelholm Helsingborg flygplats Sammanfattning Den 19 mars 2009 tog regeringen beslut om att fastställa ett nationellt basutbud av flygplatser som staten på sikt bör ansvara för att tillhandahålla. Bland de flygplatser som enligt regeringsbeslutet inte längre skulle förvaltas av staten eller ett statligt bolag finns Ängelholm Helsingborg flygplats. Förhandlingar har förts mellan Swedavia AB (tidigare Luftfartsverket) och Skåne Nordväst-kommunerna om övertagande av flygplatsen. Eftersom Skåne Nordväst är en samarbetskommitté är den formella förvärvaren Helsingborgs stad. Vidare har förhandlingar förts med näringslivet om finansiering av förvärvet. Avsikten är att nå en bred förankring i näringslivet innefattande flera olika delägare för flygplatsen (Finansiären). Skåne Nordväst-kommunerna erbjuds två platser i Finansiärens driftsbolag. Kommunen har genom sitt planmonopol viss rådighet över flygplatsens framtida användning. Ett annat sätt kan vara att landningsbanan överlåts till Ängelholms kommun såsom värdkommun för flygplatsen. Avsikten är dock att landningsbanan ska överlåtas till finansiären inför större investeringar i flygplatsen. Region Skåne och ett antal Skåne Nordväst-kommuner lämnade år 2001 ett räntefritt lån till Luftfartsverket (nu Swedavia AB) om 15 mnkr för investeringar i ny terminalbyggnad och stationsplatta. Ängelholms kommun är den kommun som förmedlat lånet. Underlån har getts av Helsingborgs stad, Landskrona stad, Båstads, Höganäs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner samt av Region Skåne. Lånefördelning framgår av sammanställningen nedan. Helsingborgs stad Landskrona stad Ängelholms kommun Höganäs kommun Åstorps kommun Båstads kommun Örkelljunga kommun Delsumma Region Skåne Swedavia AB förbinder sig som en del av överenskommelsen att återbetala lånet i förtid. I uppgörelsen med Finansiären förutsätts att berörda kommuner skriver av sina fordringar på utlånade belopp.

10 10 Kommunstyrelsen förslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut: I ärendet redovisad principöverenskommelse och intentionsavtal om förvärv av Ängelholm Helsingborg flygplats om 40 mkr från Swedavia AB och överlåtelse av Ängelholm Helsingborg flygplats till Finansiär för 40 mkr godkännes. Det noteras att Swedavia AB som en del i överenskommelsen återbetalar lån, om 15 mkr, till Ängelholms kommun med underlån till Helsingborgs stad, Landskrona stad, Båstads, Höganäs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner samt till Region Skåne. Kommunstyrelsen uppdras att fatta de ytterligare beslut i ärendet som krävs för slutförandet av i ärendet beskrivna transaktioner. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 152. Förslagsskrivelse, daterad Principöverenskommelse, daterad Intentionsavtal, daterat Värdering av flygplats, daterad Yrkanden Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C) och Torbjörn Ekelund (FP): I ärendet redovisad principöverenskommelse och intentionsavtal om förvärv av Ängelholm Helsingborg flygplats om 40 mkr från Swedavia AB och överlåtelse av Ängelholm Helsingborg flygplats till Finansiär för 40 mkr godkännes. Det noteras att Swedavia AB som en del i överenskommelsen återbetalar lån, om 15 mkr, till Ängelholms kommun med underlån till Helsingborgs stad, Landskrona stad, Båstads, Höganäs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner samt till Region Skåne. Kommunstyrelsen uppdras att fatta de ytterligare beslut i ärendet som krävs för slutförandet av i ärendet beskrivna transaktioner. I ärendet yttrar sig vidare Jenny A Wenhammar (MP). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar dem. s beslut I ärendet redovisad principöverenskommelse och intentionsavtal om förvärv av Ängelholm Helsingborg flygplats om 40 mkr från Swedavia AB och överlåtelse av Ängelholm Helsingborg flygplats till Finansiär för 40 mkr godkännes. Det noteras att Swedavia AB som en del i överenskommelsen återbetalar lån, om 15 mkr, till Ängelholms kommun med underlån till Helsingborgs stad, Landskrona stad, Båstads, Höganäs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner samt till Region Skåne.

11 11 Kommunstyrelsen uppdras att fatta de ytterligare beslut i ärendet som krävs för slutförandet av i ärendet beskrivna transaktioner. Icke deltagande i beslut Jenny A Wenhammar deltar inte i beslutet. Expediering: Helsingborgs stad Landskrona stad Ängelholms kommun Höganäs kommun Åstorps kommun Båstads kommun Örkelljunga kommun Region Skåne Skåne NordVäst

12 Dnr Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård- och omsorg Sammanfattning Välfärdsutskottet ska rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (SoL). Välfärdsutskottet har lämnat rapporter över dessa beslut till länsstyrelsen och sedan till Socialstyrelsen. Besluten ska dock även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis. Sedan den nya politiska organisationen trädde i kraft i Svalövs kommun har besluten inte rapporterats till revisionen eller kommunfullmäktige varför besluten fr.o.m. kvartal t.o.m. kvartal nu redovisas samlat. Framöver kommer rapporteringen att ske efter varje kvartal. Beslutsunderlag Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård- och omsorg, daterad Yrkande Charlotte Wachtmeister (M): Informationen noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. s beslut Informationen noteras.

13 Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar Sammanfattning Minnesanteckningar från de beredningsmöten som ägt rum sedan förra fullmäktigemötet skickas som information till ledamöter m.fl. Beslutsunderlag Minnesanteckningar från ekonomiberedningen s beslut Informationen noteras.

14 Avslutning Ordföranden riktar ett tack till kommunfullmäktige och berörda tjänstemän för ett mycket gott samarbete under mandatperioden. Andre vice ordföranden Kristina Backe tackar likaledes kommunfullmäktiges ordförande för det goda samarbetet.

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer