Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Fredrik Jönsson (M), tjg ers för Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman (SD) Birgitta Jönsson (S) Torbjörn Ekelund (FP), tjg ers för Hjördis Nilsson (FP), Hjördis Nilsson (FP), Charlotte Wachtmeister (M) Bo Håkansson (S) Karl-Erik Karlsson (KD) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich, Ekonomichef Jan Bengtsson Ekonom Petra Malmgren, 46-50, Info.ansv. Inga-Lill Olsson Socialchef Lars Wästberg, 51-64, Adm.chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Sven-Inge Dahlman , kl 13.00, Kommunförvaltningen Administration Paragrafer Sekreterare Michael Andersson Ordförande Karl-Erik Kruse Justerande Sven-Inge Dahlman Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Administration Underskrift Britta Fremling

2 2 Ej tjänstgörande ersättare: Karin Wigrup (C) Krister Olsson (S) Ingrid Ekström (SD) Stefan Andersson (S) Torbjörn Ekelund (FP), Torsten Vigre (M) Anneli Persson (S) Jenny A Wenhammar (mp), 46-63

3 46 Protokoll 3 Plan- och strategiutskottet Projekt Söderåstrafiken, ledningsgruppen, Ekonomiberedningen, Ekonomiberedningen, s beslut Informationen noteras.

4 47 Information Befolkningsutveckling 4 Preliminär befolkningsstatistik per den 31 januari 2009, pers (Dnr ). Befolkningsprognos för planeringsområden i Svalövs kommun (Dnr ). Ekonomi- och verksamhetsstyrning Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per 31 december 2008, daterad (Dnr ). Personalpolitik Redovisning av omställningspaket och vakansprövning (Dnr ), daterad Övrigt Karl-Erik Kruse (S) informerar om: Sammanträffande med länsstyrelsen ang efterbehandling av BT-Kemiområdet den 14 april s beslut Informationen noteras.

5 5 48 Dnr Årsredovisning för Svalövs kommun Kommunförvaltningen Ekonomi har sammanställt årsredovisningen 2008 för Svalövs kommun. Svalövs kommun redovisar ett resultat på -4,8 mnkr (4,4 mnkr 2007). I resultatet har bokförts en avsättning på 5 mnkr för ett av kommunfullmäktige beslutat omställningspaket. Utfallet av skatteintäkter och utjämning blev som budgeterat. Nettot av finansiella intäkter och kostnader blev 6,7 mnkr bättre än budgeterat. Större underskott redovisas inom socialtjänstnämnden (kostnader för institutionsplaceringar och familjehem) samt inom vård- och omsorgsnämnden (LSS-insatser). Investeringarna uppgick under året till 61,9 mnkr vilket är 27,7 mnkr lägre än budgeterat. Den största investeringen under året var ombyggnaden av Svalöfs gymnasium. Granskning av årsbokslut 2008, Ernst & Young, inkommen Årsredovisning för Svalövs kommun 2008, daterad Nämndernas årsredovisning 2008, daterad s beslut Årsredovisningen med nämndernas årsredovisningar för år 2008 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige. Revisionen Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

6 6 49 Dnr Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2009 för kommunfullmäktige/kommunstyrelse Kommunförvaltningen Ekonomi har sammanställt den ekonomiska uppföljningen för kommunfullmäktige och kommunstyrelse per den 28 februari Kommunförvaltningen Ekonomi gör en ekonomisk uppföljning för den egna nämndens verksamhet varannan månad. Samtidigt lämnas en ekonomisk uppföljning för hela kommunen till kommunstyrelsen. Uppföljningen i september, den s.k. delårsrapporten, är mer omfattande än de övriga. Delårsrapporten lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. I uppföljningarna lämnas redovisning av ekonomi, personal och investeringar för perioden, jämförelser i förhållande till budget samt en prognos för helåret. Kommunförvaltningen Ekonomis månadsrapport februari, daterad Yrkande Charlotte Wachtmeister (M): Rapporten noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. s beslut Rapporten noteras. Kommunförvaltningen (ARH) Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)

7 7 50 Dnr Månadsuppföljning för Svalövs kommun per den 28 februari 2009 Kommunförvaltningen Ekonomi har sammanställt den ekonomiska uppföljningen för Svalövs kommun per den 28 februari Totalt visar prognosen för Svalövs kommun på 24,3 mnkr. En ekonomisk uppföljning för hela kommunen lämnas varannan månad till kommunstyrelsen. Uppföljningen i september, den s.k. delårsrapporten, är mer omfattande än de övriga. Delårsrapporten lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. I uppföljningarna lämnas redovisning av ekonomi, personal och investeringar för perioden, jämförelser i förhållande till budget samt en prognos för helåret. Kommunförvaltningen Ekonomis uppföljning för kommunen, daterad Yrkanden Gunnar Bengtsson (S) och Fredrik Jönsson (M): Ledningsgruppen får i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett samlat förslag till nämnder och styrelser med åtgärder och omprioriteringar mellan verksamheter för att uppnå ekonomisk balans under Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att minst hålla sina givna ramar och att medverka till att kommunens totala ekonomi ska vara i balans Organisationen uppmanas att vara restriktiv med inköp och vikarietillsättningar. Månadsuppföljning per den 28 februari 2009 för Svalövs kommun noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem. s beslut Ledningsgruppen får i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett samlat förslag till nämnder och styrelser med åtgärder och omprioriteringar mellan verksamheter för att uppnå ekonomisk balans under Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att minst hålla sina givna ramar och att medverka till att kommunens totala ekonomi ska vara i balans Organisationen uppmanas att vara restriktiv med inköp och vikarietillsättningar. Månadsuppföljning per den 28 februari 2009 för Svalövs kommun noteras.

8 Samtliga nämnder och styrelser Ledningsgruppen 8

9 9 51 Dnr Igångsättningstillstånd för investeringar Av budget 2009 framgår att kommunstyrelsen ska fatta beslut om igångsättningstillstånd för alla investeringar som ska genomföras under året. Detta innebär att respektive nämnd måste ha ett godkännande av kommunstyrelsen innan en investering får påbörjas. Det gäller även sådana anslag som överförs från 2008 till Följande begäran om igångsättningstillstånd har kommit in till kommunstyrelsen inför mötet i april: Nämnd Datum för beslut i nämnd Projekt Investeringsbelopp Driftkostnad 2009 Bilaga Inventarier Miljö-bygg räddn GPS till släckbil Miljö-bygg räddn Duschrum brandstation Svalöv Miljö-bygg räddn Övr investeringar räddningstjänsten Teknik och Skurmaskin service 06 städverksamheten Socialtjänstnämnd Arbetsmiljöinvesteringar Socialtjänstnämnd Övriga investeringar Socialtjänstnämnd IT-investeringar Vård och omsorg Arbetsmiljö Vård och omsorg IT-investeringar Vård och omsorg Övriga investeringar Summa Teknik- och servicenämndens protokoll , 14 Kommunförvaltningen Ekonomis skrivelse, daterad Yrkanden Karl-Erik Kruse (S), Fredrik Jönsson (M), Gunnar Bengtsson (S), Birgitta Jönsson (S), Bo Håkansson (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Igångsättningstillstånd

10 10 medges för samtliga elva investeringsprojekt enligt bilaga 1) - 11). Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag om 350 tkr avs Kågerödslund, beviljas igångsättningstillstånd för detta. avvaktar tills vidare med igångsättningstillstånd för kommunstyrelsens IT investeringar centralt samt teknik- och servicenämndens investering Parkgång Svalöv norra Västervång i enlighet med beslut i kommunstyrelsen , 24. Agnetha Persson (C) och Karl-Erik Karlsson (KD): Beloppet för övriga investeringar för vård- och omsorgsnämnden skall vara 60 tkr. Beloppet för ITinvesteringar för vård- och omsorgsnämnden skall vara 200 tkr. Bifall till andra och tredje punkterna i Karl-Erik Kruses (S) m fl yrkande. Torbjörn Ekelund (FP): Beloppet för Övriga investeringar för vård- och omsorgsnämnden skall vara 60 tkr. Bifall till andra och tredje punkterna i Karl-Erik Kruses (S) m fl yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på första punkterna vad gäller investeringsanslag för vård- och omsorgsnämnden avs Övriga investeringar i Karl-Erik Kruses m fl yrkande, Agnetha Perssons m fl yrkande, och Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Karl-Erik Kruses m fl yrkande. Ordföranden ställer därefter proposition på första punkterna vad gäller investeringsanslag för vård- och omsorgsnämnden avs IT-investeringar i Karl-Erik Kruses m fl yrkande och Agnetha Perssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Karl-Erik Kruses m fl yrkande. Ordföranden ställer slutligen proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden i övrigt, och finner att kommunstyrelsen antar dem. s beslut Igångsättningstillstånd medges för samtliga elva investeringsprojekt enligt bilaga 1) - 11). Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag om 350 tkr avs Kågerödslund, beviljas igångsättningstillstånd för detta. avvaktar tills vidare med igångsättningstillstånd för kommunstyrelsens IT investeringar centralt samt teknik- och servicenämndens investering Parkgång Svalöv norra Västervång i enlighet med beslut i kommunstyrelsen , 24.

11 Reservationer 11 Christer Laurell (C), Agnetha Persson (C), Karl-Erik Karlsson (KD) och Sven-Inge Dahlman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agnetha Perssons yrkanden. Torbjörn Ekelund (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning Jenny Wenhammar (MP): Miljöpartiet de Gröna efterlyser framöver tydligare beskrivningar av vad investeringarna handlar om, för att det ska vara meningsfullt att se närmare på summorna i kommunstyrelsen. Samtliga berörda nämnder Samtliga berörda nämndsansvariga chefer Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN) Kommunförvaltningen Administration (MAN)

12 12 52 Dnr Begäran om tilläggsanslag, Kågerödslund Kommunförvaltningen Teknik & Service fick under 2008 i uppdrag att utföra besiktning av aktuella byggnader på Kågerödslund. En beräkning gjordes där det framkom att det finns ett behov av underhållsåtgärder samt investering i värmeanläggning motsvarande 1,5 mnkr. Något beslut har inte tagits om detta. Frågan om värmeanläggningen har nu blivit aktuell och bedömningen är att det behövs 350 tkr för konvertering av värmeanläggning till gas. Detta utrymme finns inte i teknik- och servicenämndens investeringsbudget. Teknik- och servicenämndens protokoll , 14 Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Teknik & Service, daterad Yrkande Karl-Erik Kruses (S), Gunnar Bengtssons (S), Christer Laurells (C), Torbjörn Ekelunds (FP), Bo Håkansons (S), Karl-Erik Karlssons (KD), Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (M), Sven-Inge Dahlmans (SD) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Teknik- och servicenämnden beviljas 350 tkr i tilläggsanslag i 2009 års investeringsbudget avs reinvestering i värmeanläggning på Kågerödslund. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Anderssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden beviljas 350 tkr i tilläggsanslag i 2009 års investeringsbudget avs reinvestering i värmeanläggning på Kågerödslund. Teknik- och servicenämnden Kommunförvaltningen Teknik & Service (BLL) Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)

13 13 53 Dnr Fördelning av centralt anslag för löneökningar 2009 Alla kostnader för löneökningar under 2009 har budgeterats centralt i strategisk reserv för utfördelning till verksamheterna när löneförhandlingarna är klara. Totalt sett hamnar löneökningarna på kr. Fördelningen på de olika nämnderna framgår nedan: Nämnd Summa kr Kommunstyrelse Kultur och utbildningsnämnd Teknik och servicenämnd Miljö byggnads o räddningsnämnd Socialtjänstnämnd Vård och omsorgsnämnd Styrelsen för BT Kemi efterbehandl Summa totalt Kommunförvaltningen Ekonomis skrivelse, daterad Yrkanden Gunnar Bengtsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Tilläggsanslag 2009 för ökade lönekostnader fördelas till kommunstyrelsen med kr, till kultur- och utbildningsnämnden med kr, till teknik- och servicenämnden med kr, till miljö-, byggnads- och räddningsnämnden med kr, till socialtjänstnämnden med kr, till vård- och omsorgsnämnden med kr samt till styrelsen för BT Kemi Efterbehandling med kr. Beloppet finansieras genom kr ur anslag för strategisk reserv. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar det. s beslut Tilläggsanslag 2009 för ökade lönekostnader fördelas till kommunstyrelsen med kr, till kultur- och utbildningsnämnden med kr, till teknik- och servicenämnden med kr, till miljö-, byggnads- och räddningsnämnden med kr, till socialtjänstnämnden med kr, till vård- och omsorgsnämnden med kr samt till styrelsen för BT Kemi Efterbehandling med kr.

14 14 Beloppet finansieras genom kr ur anslag för strategisk reserv. Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

15 15 54 Dnr Årsredovisning 2008, AB SvalövsBostäder AB SvalövsBostäder har överlämnat årsredovisning för år 2008 med tillhörande granskning från revisorerna. Det noteras att årsstämma för bolaget kommer att hållas den 26 maj Lekmannarevisorernas granskningsrapport, daterad den 18 mars 2009 Årsredovisning 2008, med revisionsberättelse och granskningsrapport, för AB SvalövsBostäder. s förslag till beslut i kommunfullmäktige AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2008 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. AB SvalövsBostäder Svalövs kommuns ombud med ersättare

16 16 55 Dnr Årsredovisning 2008, AB SvalövsLokaler AB SvalövsLokaler har överlämnat årsredovisning för år 2008 med tillhörande granskning från revisorerna. Det noteras att årsstämma för bolaget kommer att hållas den 26 maj Lekmannarevisorernas granskningsrapport, daterad den 18 mars 2009 Årsredovisning 2008, med revisionsberättelse och granskningsrapport, för AB SvalövsLokaler. s förslag till beslut i kommunfullmäktige AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2008 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. AB SvalövsLokaler Svalövs kommuns ombud med ersättare

17 17 56 Dnr Årsredovisning 2008, LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB Från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR) föreligger årsredovisning för år 2008 med tillhörande granskning från revisionerna. Styrelsens har redovisat sitt arbete i en bolagsstyrningsrapport daterad den 10 februari Bolagsstyrningsrapport, daterad Årsredovisning, daterad den Yrkanden Gunnar Bengtssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande årsredovisning för 2008 för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR) noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Föreliggande årsredovisning för 2008 för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR) noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Expediering LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB Landskrona kommun Svalövs kommuns ombud med ersättare

18 18 57 Dnr Årsredovisning 2008, Sydvatten AB Från Sydvatten AB föreligger årsredovisning 2008 med tillhörande granskning från revisionerna. Årsredovisning 2008 för Sydvatten AB, med revisionsberättelse och granskningsrapport, daterad Yrkanden Gunnar Bengtssons (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Sydvatten AB:s årsredovisning för år 2008 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma rösta för att styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Sydvatten AB:s årsredovisning för år 2008 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma rösta för att styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sydvatten AB Svalövs kommuns ombud och ersättare

19 19 58 Dnr Årsredovisning 2008, Kommunalförbundet Medelpunkten Kommunalförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2008 med tillhörande revisionsberättelse. Årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten år Yrkanden Torbjörn Ekelunds (FP) och Gunnar Bengtssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2008 noteras. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunktens beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2008 noteras. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Expediering Kommunalförbundet Medelpunkten

20 20 59 Dnr Årsredovisning 2008, Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund har överlämnat årsredovisning för 2008, med tillhörande granskning från revisionerna. Årsredovisning 2008 för Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund, daterad Yrkanden Gunnar Bengtssons (S) och Sven-Inge Dahlmans (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Årsredovisning 2008 för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund godkännes. Direktionen för Landskrona-Kävlinge-Svalövs kommunalförbund för gymnasieutbildning beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Årsredovisning 2008 för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund godkännes. Direktionen för Landskrona-Kävlinge-Svalövs kommunalförbund för gymnasieutbildning beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund Landskrona kommun Kävlinge kommun

21 21 60 Dnr Årsredovisning Företagsalliansen 2008 FöretagsAlliansen Näringsliv och Turism i Svalöv ska på olika sätt samverka och stimulera samt medverka till att skapa ett kreativt och framåtsträvande företagsklimat inom alla sektorer i Svalövs kommun. FöretagsAlliansen har överlämnat sin årsredovisning för Årsredovisning 2008 för FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för, daterad 2008 Yrkande Gunnar Bengtsson (S), Fredrik Jönsson (M) och Christer Laurell (C): FöretagsAlliansens i Svalövs kommun ek för årsredovisning för 2008 noteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. s beslut FöretagsAlliansens i Svalövs kommun ek för årsredovisning för 2008 noteras. FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för

22 22 61 Dnr Lokala miljömål för Svalövs kommun Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Syftet med dessa är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Länsstyrelsen i Skåne har anpassat de nationella målen till regional nivå. Arbetet med att ta fram lokala miljömål för Svalövs kommun startades redan för ett antal år sedan. Ett förslag till lokala miljömål remitterades till samtliga partier i kommunfullmäktige under slutet på Plan- och strategiutskottet beslutade efter detta den 30 maj 2007, 71, att ge kommunförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett policydokument för beslut i kommunfullmäktige och ett handlingsprogram för beslut i kommunstyrelsen. Kommunförvaltningen Miljö har tagit fram förslag till lokala miljömål för Svalövs kommun Dokumentet ska vara vägledande i kommunens miljöarbete och är uppdelat i fyra huvudområden som var för sig berör flera av de nationella 16 miljökvalitetsmålen. I förslaget till lokala miljömål anges också tidpunkt då Svalövs kommun ska ha antagit klimat- och energistrategi, naturvårdsprogram m fl detaljerade lokala åtgärdsförslag och ingående beskrivningar. s plan- och strategiutskotts protokoll , xxx Kommunförvaltningen Miljös förslag till lokala miljömål, daterat Plan- och strategiutskottets protokoll , 8. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 105. Kommunförvaltningen Miljös tjänsteskrivelse, daterad , och förslag på Lokala Miljömål, daterad Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 63. s protokoll , 127. Yrkanden Karl-Erik Kruses (S), Gunnar Bengtssons (S), Fredrik Jönssons (M) och Bo Håkanssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till lokala miljömål för Svalövs kommun, daterat , antas. Christer Laurell (C) och Karl-Erik Karlsson (KD): Orden från jordbruket skall tas bort från det geografiska målet ang Vatten ( Kommunen skall verka för att läckaget av kväve och fosfor till våra sjöar och vattendrag minskar från jordbruket. ). I övrigt bifall till förslaget.

23 Propositionsordning 23 Ordföranden ställer först proposition på Christer Laurells ändringsyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår det. Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till lokala miljömål för Svalövs kommun, daterat , antas. Reservation Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Laurells yrkande. Protokollsanteckning Jenny Wenhammar (MP): Miljöpartiet de Gröna i Svalöv underkänner Svalövs kommuns Lokala Miljömål. Vi finner dem flummiga, oseriösa och förvånansvärt odetaljerade efter så många års handläggning. Vi efterlyser ambitiösare ansvarstagande och konkret handlingsplan. Vi hänvisar bl a till vårt remissvar daterat , samt till flera kommuner i Sverige som kommit mycket längre sedan flera år tillbaka. Bl a Lunds kommun är ett gott exempel. Kommunförvaltningen Miljö (TSA)

24 24 62 Dnr Remiss: I den äldres tjänst (SOU 2008:126) Socialdepartementet har skickat ett betänkande av utredningen Yrkeskrav i äldreomsorg till Svalövs kommun för synpunkter senast den 20 april Utredningen har syftat till att ta fram förslag till en nationell strategi för kompetensförsörjning inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre. I betänkandet föreslås bland annat att ett nytt yrke ska skapas i den äldres tjänst. s ordförande Karl-Erik Kruse (s) har skrivit ett yttrande över betänkandet, som skickats till vård- och omsorgsnämnden för synpunkter. Svalövs kommun delar enligt yttrandet regeringens ställningstaganden kring hög kvalitet i vård och omsorg. Kommunerna avvisar dock bl.a. krav på lagstiftning om kompetenskrav samt yrkesbeteckningen äldreassistent. Vård- och omsorgsnämndens protokoll , xxx s ordförandes yttrande, daterat Socialdepartementets remiss I den äldres tjänst, daterad Yrkande Fredrik Jönsson (M), Karl-Erik Kruse (S), Sven-Inge Dahlman (SD) och Gunnar Bengtsson (S): Föreliggande förslag till yttrande översänds till socialdepartementet som kommunstyrelsens eget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. s beslut Föreliggande förslag till yttrande översänds till socialdepartementet som kommunstyrelsens eget. Icke deltagande i beslutet Agnetha Persson (C), Christer Laurell (C), Karl-Erik Karlsson (KD) och Torbjörn Ekelund (FP) deltar icke i beslutet.

25 Protokollsanteckning 25 Jenny A Wenhammar (MP): Miljöpartiet de Gröna I Svalöv kan inte ställa sig bakom Svalövs kommuns remissvar till socialdepartementets I den äldres tjänst, då vi inte delar alla Karl-Erik Kruses ställningstaganden i detta ärende. Socialdepartementet Vård- och omsorgsnämnden Kommunförvaltningen Vård & Omsorg (LWG)

26 26 63 Dnr Bildande av finansiellt samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser, Finsam Landskrona-Svalöv Landskrona kommuns vuxenförvaltning, Svalövs kommun socialtjänstnämnd, Arbetsförmedlingen Landskrona, Försäkringskassan samt Region Skåne i form av vuxenpsykiatrin och vårdcentralerna i Landskrona och Svalöv har alla fem ett uppdrag att arbeta för att förbättra siffrorna för ohälsotalen. Ledningarna för dessa organisationer vill ta ett gemensamt krafttag i syfte att minska ohälsotalet och öka förvärvsfrekvensen för invånarna i Landskrona och Svalöv. Underlag för bildande av ett finansiellt samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser har därför tagits fram. Socialtjänstnämnden behandlade ärendet den 17 februari 2009, 9, och beslutade då föreslå kommunfullmäktige att ett samordningsförbund ska bildas. Förslaget till förbundsordning har sedan dess reviderats redaktionellt efter diskussion mellan parterna. Reviderad förbundsordning för Finsam, daterad Socialtjänstnämndens protokoll med bilaga , 39. Yrkanden Gunnar Bengtssons (S), Fredrik Jönssons (M), Birgitta Jönssons (S), Christer Laurells (C) och Karl-Erik Karlssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Svalövs kommun godkänner bildandet av ett finansiellt samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser (Finsam) med namnet Finsam Landskrona - Svalöv bestående av Landskrona kommun, Svalövs kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Skåne med start av verksamheten efter att samtliga intressenter fattat erforderliga beslut. Landskrona och Svalövs kommuners fjärdedel av de totala kostnaderna fördelas dem emellan proportionellt utifrån befolkningsunderlaget året före aktuellt verksamhetsår. Svalövs kommuns kostnad ska belasta budgeten för försörjningsstöd. Förslag till förbundsordning, daterad , antas. Till förbundsstyrelsen för Finsam Landskrona-Svalöv utses NN till ledamot, och NN till ersättare. Till revisorer för Svalövs kommuns räkning utses NN (ord) och NN (ers) för tiden Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem.

27 27 s förslag till beslut i kommunfullmäktige Svalövs kommun godkänner bildandet av ett finansiellt samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser (Finsam) med namnet Finsam Landskrona - Svalöv bestående av Landskrona kommun, Svalövs kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Skåne med start av verksamheten efter att samtliga intressenter fattat erforderliga beslut. Landskrona och Svalövs kommuners fjärdedel av de totala kostnaderna fördelas dem emellan proportionellt utifrån befolkningsunderlaget året före aktuellt verksamhetsår. Svalövs kommuns kostnad ska belasta budgeten för försörjningsstöd. Förslag till förbundsordning, daterad , antas. Till förbundsstyrelsen för Finsam Landskrona-Svalöv utses NN till ledamot, och NN till ersättare. Till revisorer för Svalövs kommuns räkning utses NN (ord) och NN (ers) för tiden Landskrona kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne Socialtjänstnämnden Kommunförvaltningen Social stöd (LWG)

28 28 64 Dnr Socialtjänstplan för Svalövs kommun Socialtjänstnämnden har tagit fram ett förslag till socialtjänstplan för Förslaget har varit på remiss hos de politiska partierna i kommunen. I planen redogör nämnden för mål, organisation och ansvarsområden. En handlingsplan för kvinnofrid som nyligen har tagits fram utgör bilaga till socialtjänstplanen. Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av socialchef Lars Wästberg. Socialtjänstnämndens protokoll , 14. Yrkande Karl-Erik Kruses (S), Sven-Inge Dahlmans (SD), Fredrik Jönssons (M) och Hjördis Nilssons (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande förslag till socialtjänstplan antas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Föreliggande förslag till socialtjänstplan antas. Socialtjänstnämnden Kommunförvaltningen Socialt stöd Ajournering

29 29 65 Dnr Motion, Policy mot droger i föreningar som får bidrag från kommunen Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) har lämnat in en motion med förslag att Föreningarna, för att erhålla föreningsbidrag från kommunen, skall redovisa en policy mot droger, antagen av respektive förenings årsmöte. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag till justeringar i reglementen och föreslår tidsramar för införande, att föreläggas Svalövs kommunfullmäktige för beslut. Enligt gällande delegeringsordning har motionen remitterats till kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Kultur- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 30 januari 2008, 13, och föreslog då kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunfullmäktige behandlade motionen den 31 mars 2008, 44, och beslutade då att återremittera motionen genom s k minoritetsåterremiss för att invänta Skåneidrottens arbete i frågan. Kultur- och utbildningsnämnden har nu behandlat motionen på nytt (KUN ) och beslutat föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. I det nya yttrandet över motionen för nämnden bl.a. fram att Skåneidrotten verkar för att föreningar m.fl. ska ta ansvar i frågor som rör dopning, alkohol, narkotika och tobak. Nämnden skriver också om de aktiviteter inom området som finns i kommunens folkhälsoplan. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 23. Kommunfullmäktiges protokoll , 44. s protokoll , 45. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 13. Kommunfullmäktiges protokoll , 212 Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad Motion från Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp), daterad Yrkande Charlotte Wachtmeisters (M) och Bo Håkanssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot bakgrund av kultur- och utbildningsnämndens beslut , 23, anses motionen besvarad.

30 30 Hjördis Nilssons (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Hjördis Nilssons yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Mot bakgrund av kultur- och utbildningsnämndens beslut , 23, anses motionen besvarad. Motionärerna Kultur- och utbildningsnämnden Kommunförvaltningen Kultur & Utbildning (KET)

31 31 66 Dnr Motion, Livsmedelspolicy Christer Laurell (C) och Rolf Svensson (C) har lämnat in en motion med förslag att en livsmedelspolicy ska tas fram för kommunala livsmedelsinköp med minsta krav att varorna är producerade enligt svensk djurskydds-, miljö- och livsmedelslagstiftning. s ordförande har remitterat motionen till teknik- och servicenämnden för yttrande. Nämnden föreslår i sitt beslut den 3 november 2008, 68, att motionen ska anses besvarad i och med det yttrande som nämnden tagit fram. Nämnden skriver i yttrandet bland annat om samarbetet med Lunds kommun i upphandlingsfrågor. Kommunfullmäktige behandlade motionen den 26 januari 2009, 11. Ärendet återremitterades då genom s.k. minoritetsåterremiss för att utreda om det är möjligt att införliva de krav som föreslås i motionen i de delar som är möjliga enligt gällande rätt i en upphandlingspolicy för livsmedel. s ordförande Karl-Erik Kruse (S) har skrivit ett yttrande med anledning av återremissen. I yttrandet hänvisas bl.a. till en pågående utredning av miljö- och rättvisemärkt upphandling. s ordförandes skrivelse, daterad Kommunfullmäktiges protokoll , 11. s protokoll , 15. s protokoll , 204. Teknik- och servicenämndens protokoll , 68. Kommunfullmäktiges beslut , 95 Remittering av motionen från kommunstyrelsens ordförande, daterad Christer Laurells (c) och Rolf Svenssons (c) motion daterad Yrkanden Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot bakgrund av kommunstyrelsens ordförandes yttrande, daterat , anses motionen besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem.

32 s beslut 32 s ordförandes yttrande, daterat , antas som kommunstyrelsens eget. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Mot bakgrund av kommunstyrelsens ordförandes yttrande, daterat , anses motionen besvarad. Motionärerna Teknik- och servicenämnden Kommunförvaltningen Teknik & Service (BLL, LDG)

33 67 33 Redovisning av delegeringsbeslut m fl handlingar Föreligger förteckning över handlingar enligt bilaga 1) till detta protokoll. Redovisning av delegeringsbeslut och övriga handlingar, s beslut Redovisningen av delegeringsbeslut och övriga handlingar, bilaga 1), godkänns.

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 2008-04-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 22.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.40 Beslutande Se sid 1 b) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm. chef Michael Andersson Miljö- och byggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande 1/35 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.35 1 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-11-18. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande. Sida 1/28 1/28 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.40 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C), 2:e vice ordf Emil

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30 16.45 1 Beslutande Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Birgitta Jönsson (S), ordf Lennart Pettersson (C),

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-09-14. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-14, kl. 13.30 15.55 Beslutande Sida 1/17 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Övriga deltagare Paul Eklund, stabschef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 17.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 17.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S), 18-24 Agnetha Persson (C) Ingrid Ekström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.10 16.00 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Övriga deltagare Anneli Persson

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-03-25. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/31 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 19.55 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Ekonomichef

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 13.30 14.20 Beslutande Torsten Vigre (M), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), ordf Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Agnetha Persson (C), tjg

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.15 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman (sd) Hjördis Nilsson (fp), 141-152

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30. Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Personalchef Paul Eklund Ekonomichef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 16.10 Ajournering kl 14.30-14.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Rolf Svensson (c), tjg ers för Agnetha

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.40 16.10 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Anneli Persson (S) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 16.20. Beslutande Karl-Erik Kruse (s), ordf Christer Laurell (c), 2:e v ordf Leif Hägg (m), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (s) Agnetha Persson (c) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande 1(6) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 16.10 Ajournering: kl 15.30 15.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Övriga deltagare Utses

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP)

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.10 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Socialchef Lars Wästberg Ekonomichef Jan Bengtsson, 77-86 Nämndsekreterare Britta Fremling Krister

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.3014.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-02-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-02-10 kl 13.30 16.10 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-02-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-02-10 kl 13.30 16.10 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M), förste vice ordf Birgitta Jönsson (S), ordförande Christer Laurell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - s 1 - Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.00 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Teknik- och servicechef Bengt Lindvall,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer