Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar."

Transkript

1 Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB

2 Mittnordens multimodala knutpunkt Midlanda airport Midlanda flygplats har stor betydelse för näringslivets affärs- och tjänsteresor. Förutom med Stockholm/Arlanda finns direktförbindelser med Göteborg och Luleå. På sikt kan en flygkoppling mot Finland ytterligare stärka regionernas alltmer samägda näringsliv. Midlanda terminal Torsboda Industribangård ligger strategiskt Stavreviken med god närhet till Botniabanestråket, Mittbanestråket (till Trondheim),, övriga huvudvägnätet och hamn samt i centrum av en högproduktiv industriregion. Förbättrad vägkoppling till samt utveckling av lastområden för både bulkgods och containergods är strategiska åtgärder. Midlanda seaport Delta Terminal är en av få helt privatägda hamnar i Sverige med medlemskap i branschorganisationen Sveriges hamnar. Delta Terminal ägs av Sundfrakt, som är ett stort transportföretag i regionen. Verksamheten som bedrivs på området kan stärkas under det nya konceptet Midlanda Seaport. Åtgärder som förlängd kaj för två fartyg, fördjupad hamn och bättre anslutningsvägar till hamnområdet stärker den positiva utvecklingstrenden.midlanda Seaport Med måttliga investeringar kan dagens infrastruktur- Midlanda airport, terminal och seaportuppgraderas och därmed ges möjlighet att spela en större roll för tillväxten regionalt, nationellt och internationellt. Fjäl Åd als ba na n Midlanda terminal Be h ov ppling -Ko GC v a 4 68 e g nd vä ela ssp er l g a m lin Sa rmin ckde r e v å te Ut rå sp om stri u Ind Midlanda airport Söråker Indalsälvens deltas reservat d ättra et Förb ängligh lg til Midlandaområdet Midlandaområdet ligger centralt belägen i Mittnorden 2 Midlanda Seaport Hamn

3 Regionens betydelse för Sveriges export De industriella produktionsvärdena i Norrland uppgår årligen till 180 miljarder kronor, varav Hudiksvall,, med tillhörande influensområden i inlandet står för ungefär en tredjedel. Den skogsbaserade industrin har särskild dominans i Västernorrlands och Jämtlands län, vilket är av stor betydelse för Sveriges nettoexportvärden. Västernorrland och Jämtland står för 38% av Norrlands totala produktionsvärde inom trä-, massa- och pappersindustri och Västernorrlands län är Sveriges ledande nettoexportregion. Produktionsvärde i Mkr, mdr kr/år Förädlingsvärde/sysselsatt jmf med rikssnitt i % större än 9% 6-9% 3-6% 0-3% % % % mindre än -9% Höga förädlingsvärden Regionen tillsammans med närliggande Nordanstig och Hudiksvall har höga förädlingsvärden per sysselsatt, ca 12 % högre än rikssnittet. Speciellt utmärker sig Timrå och som 2002 låg 24% resp 22 % över rikssnittet i förädlingsvärden per sysselsatt. Även står för höga förädlingsvärden. Midlandaområdet ligger mitt i denna dynamiska region med exportintensiva företag, vilket syns tydligt i tabellen till höger. Främst massa-och pappersindustrin samt metallindustrin står för nettoexporten. Produktionsvärdena i Norrland samt förädlingsvärde/ sysselsatt i jämförelse med riksgenomsnitt. Timrå Hudiksvall 3

4 Produktionsvärden år 2001 för Trävaruindustri och Massa- och pappersindustri MSEK MSEK 600 MSEK Produktionsvärde per kommun Skattade kommunala värden Årlig skogsproduktion M S E K M S E K 23 mdr kr/år Ö U P Regionens höga produktionsvärden i skogsbaserad industri framgår av vidstående figur. Kustorternas höga produktionsvärden baseras på inlandets skogar. Samtidigt som Västernorrland har särskilt betydelsefull massa- och pappersindustri är Norrbotten och Västerbotten EU:s främsta gruvregion. Åtföljande förädlingssteg har stor ekonomisk betydelse, varav delar av flödena vidareförädlas i Västernorrland. Såväl metallindustri som verkstadsindustri har stora godsflöden på främst järnväg. Norrlands industri baseras sammantaget på rika råvarutillgångar. Detta innebär att väl fungerande godstransporter är av särskilt stor vikt för näringarnas konkurrenskraft och utveckling. Det är således viktigt för hela Sverige att industrin i Norrland fungerar och att flödena av skogsoch metallråvaror och halvfabrikat når industrierna längs norrlandskusten liksom vidareförädlande industrier i hela Sverige. Nettoexport 2002, kronor per sysselsatt För att klara god konkurrenskraft är även persontrafiken betydelsefull. Dels för tjänsteresor, dels för smidigare koppling till högre utbildning och forskning, dels för att uppnå samverkande arbetsmarknader Sverige Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland 4

5 Flygsystemet Sveriges glesa struktur och långa avstånd gör att flyget fyller en viktig funktion främst för näringslivets persontransporter och även för transporter av högvärdigt gods, t ex reservdelar för industrin byggdes ny terminalbyggnad vid Midlanda flygplats. Flygsystemet i Sverige är uppbyggt med Arlanda som centralt nav. Fyra flygplatser utöver Arlanda har sekundära nodfunktioner, Landvetter (Göteborg), Midlanda (/ Timrå/Härnösand), Alvik (Umeå), Kallax (Luleå). Midlanda flygplats trafikerar förutom Arlanda även Göteborg och Luleå, vilket är av stor vikt för främst tjänsteresor. Påtagligt är att de nordiska flygsystemen fortfarande är mycket starkt fokuserade på respektive huvudstadsflygplats. Detta innebär höga flygkostnader och långa restider mellan industrier i Midlandaregionen och partners i industritäta Finland och norska Tröndelag. Dubbelturer /dag < >20 Fortsatt integration inom näringslivet kan möjliggöra nordiska, gränsöverskridande flygkopplingar för någon/några av de norrländska noderna. Flygsystemet är uppbyggt med Arlanda som centralt nav. 5

6 Midlanda airport betjänar ett upptagningsområde med närmare invånare och är Sveriges 10:e största flygplats. Flygplatsens nära koppling till bidrar till goda kommunikationer från/till Timrå/ och Härnösand. Andra anslutande större vägar är E14 mot Östersund, väg 86 mot Bispgården och väg 331 mot Långsele/Sollefteå. Flyget har stor betydelse för näringslivets tjänsteresor till/från företagen i / Timrå /Härnösandsregionen och för tjänsteresor mot Stockholm, Göteborg och Luleå. Flygförbindelsernas roll kompletteras med X-2000 tågen -Stockholm och biltrafik på ett huvudvägnät med relativt god standard. Midlanda flygplats ligger ca 350 km från Arlanda och har relativt stora flöden per 1000 invånare. Detta innebär att dess funktion inte kan ersättas med Arlanda på det sätt som skett i Mälardalen, Östergötland och Dalarna/ Hälsingland. I takt med ökande östvästliga kommersiella förbindelser mellan Finland, Sverige och Norge skapas flera intressanta scenarier för flygtrafik. Regionen Västernorrland/norra Hälsingland svarar för en stor del av Sveriges produktion, export och valutaintjänande. Det är av avgörande vikt för regionen och landet som helhet att företagen här ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt. En väsentlig del av dessa förutsättningar utgörs av den transportinfrastruktur, som samhället ansvarar för. Näringslivets utrikes tjänsteresor kommer att öka i framtiden. Företagen värdesätter möjlighet till endagsförättningar ute i Europa. Vissa destinationer i Europa skulle kunna nås betydligt snabbare med direktflyg från Midlanda till europeisk navflygplats än via Arlanda. Möjliga europeiska navflygplatser är Frankfurt, Amsterdam, London och Köpenhamn vilka erbjuder tillgång till betydligt fler vidaredestinationer än Arlanda. Det är inte orealistiskt med 200 passagerare per dag till utrikes destinationer från Midlanda. Standarden kan bli minst två dagliga dubbelturer med ett bekvämare mindre jetplan. Detta förutsätter emellertid dels ett vidgat omland för flygplatsen, dels en förlängd rullbana på Midlanda. Ytterligare bonus av en sådan banförlängning blir bättre regularitet på inrikesflyget och möjlighet till avlägsnare chartermål. Tillgängligheten till Midlanda måste därför förbättras via bättre och mer ändamålsenliga marktransporter. Pågående modernisering av Ostkustbanan och Ådalsbanan bör innefatta nydragning av järnvägen mellan och Härnösand med stationsläge vid Midlanda flygplats. Midlanda har inom räckhåll att utveckla direktlinje till europeisk navflygplats. Midlandas omland behöver vidgas genom snabbtågsanslutning. Förlängning av flygplatsens rullbana med 200 meter är nödvändig. Sammantaget skulle detta få mycket stor betydelse för näringslivets konkurrensförmåga. 6

7 Vägbredd Vägsystemet Narvik > 10 m 8-10 m <8m Hastighet Kiruna Pajala Gällivare Hemavan Luleå Arvidsjaur Storuman Gunnarn Skellefteå Vilhelmina Lycksele Umeå m Östersund Vägnätet viktigt för den skogsbaserade industrin i Västernorrland Vägsystemet i Norrland har två nordsydliga huvudstråk, längs kusten och Rv 45 genom inlandet. Viktiga vägstråk från inlandet förmedlar kontinuerligt virke och massaved till sågverk, pappers- och massaindustrier. Bristande bärighet på delar av vägnätet fördyrar uttaget av skogsresurser. en sammanbindande länk är en viktig nord-sydlig transportlänk för relativt högvärdigt gods. Verkstadsindustrin står för de största flödena. Företagens just in time produktion ställer höga krav på ett fungerande vägsystem och bra infrastruktur. Vasa Flaskhalsar i vägsystemet har förbättrats successivt, men det finns fort farande flaskhalsar i det övergripande vägsystemet. Förbifarter förbi, Härnösand och är viktiga både för smidigare godstrafik och för att minska genomfart, trafikrisker, Sollefteå buller och luftföroreningar. :s sträckning Hudiksvall - behöver högre hastiggävle Falun Ragunda Vägsystemet i Norrland har hög hastighetshets- och breddstandard och förbättrad trastandard såväl i inlandet som på längs fiksäkerhet. Stråken till/från inlandet har också kusten. Vägsystemet för regionens huvudstråk flaskhalsar (se fig). Förutom låg hastighets- och har relativt hög standard men också breddstandard råder ofta bärighetsbrister. kvarvarande flaskhalsar. Kopplingen med Norge blir allt viktigare Kramfors E14 -Östersund-TrondMot Sollefteå heim är en viktig öst- västlig länk Mot Bispgården för att enkelt nå hamnar såväl vid Bottenhavet som vid Atlantkusten. Denna länk får ökad betydelse när kopplingarna över Bottenhavet till Finland förbättras. E14 Härnösand Mot Östersund och Trondheim Midlanda Timrå Mot Gävle och Stockholm Vägbredd -7 meter 8-10 meter 11- meter Hastighet 50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Kommunhuvudort Midlandaregionen har goda väg- och kommunikationer Person- och godstrafik till/från Midlanda och de närbelägna städerna och Härnösand sker till största delen på motorväg eller 2+1 väg. 7 Bergsjö

8 Vägsystemet åtgärdas på sikt Flera investeringar är planerade för att minska antalet flaskhalsar. Förbifarter förbi, och Umeå är några större projekt som närmar sig genomförande. Säkerhetshöjande åtgärder främst mitträckesseparering sker på och E14. Midlanda Terminal och Midlanda Seaport behöver förbättrade väganslutningar Vägsystemet mellan Torsboda och Delta Terminal behöver förbättras för att stärka etableringsförutsättningarna och för att minska trafikkonflikterna. Nya utfarter och direkt vägkoppling mellan Delta Terminal och Torsboda diskuteras. (se rapporten Midlanda Seaport ) Statliga investeringar i det norrländska vägsystemet. E14 Optand-Krokom 2+1-väg, 50 Mkr E14 Östersund E14 Pilgrimstad - Lockne 2+1-väg, 130 Mkr Mora Hudiksvall Falun Narvik E12 Kulla-Norrfors 2+1-väg, 70 Mkr Sollefteå Härnösand E12 Gävle 45 Kiruna Skellefteå Umeå E14 Matfors-Nacksta 2+2-väg, 230 Mkr Luleå Haparanda-Helsingborg Mötesfri till fyra femtedelar Lappvattnet-Harrioja Mötesfri, 50 Mkr Persön-Kalix Etapp 1, 65 Mkr Boviken-Rosvik Mötesfri, 100 Mkr Skellefteå-Kåge Fyra körfält, 185 Mkr /E12 Umeå Förbifarter 470 Mkr Nordmaling. Ny förbifart 145 Mkr Ny förbifart 95 Mkr Enånger-Hudiksvall Ny sträckning, 750 Mkr E8 E12 Brattby-Vännäs 2+1-väg, 55 Mkr 0 Multimodal nod Midlandaområdet har med sin närhet till E14 och anslutning till, hamn, järnväg och flygplats stora potentialer som ett multimodalt transportcentrum. Midlandas strategiska läge i förhållande till huvudstråken i samtliga transportsystem ger unika potentialer. Utveckling av Knutpunkt Midlanda erfordrar inom närområdet: Planläggning för ett möjliggöra nya etableringar (pågår). Ny vägkoppling och anslutning till Torsboda industribangård. (ingår i pågående planarbete) Nya in- och utfarter från Delta Terminals hamnområde till väg 684 samt ny gång- och cykelväg för förbättrad säkerhet.- (ingår i pågående planarbete) Koppling mellan Torsboda och Delta Terminal skild från väg (ingår i pågående planarbete) 8

9 Lastbilsflödena är starkt koncentrerade till. Vägtrafikflödet på är särskilt stort -Härnösand. Kiruna Kiruna Luleå Luleå Skellefteå Skellefteå Umeå Umeå Trondheim Östersund Östersund Trafikflöden Lastbilsflöden Antal fordon per årsmedeldygn Gävle km Antal lastbilar per dygn Falun Gävle Vägtrafiken är till största delen koncentrerad till kusten och. Stora flöden finns även i östvästlig riktning främst längs E14 från/till Jämtland. Trafiken är särskilt tät Timrå-Härnösand, varvid arbetspendling med bil står för stora andelar. Stora flöden råvaror går i väst-östlig riktning längs E14 från Jämtland till /Timrå. Ett stort flöde timmertransporter följer Ångermanälven på väg 90 med målpunkter som pappersbruk och sågverk i regionen. De stora vägflödena i norra Sverige går på och flödena är särskilt stora på stråket Härnösand-. Midlanda har god tillgänglighet och har dessutom bra reklamläge. Lastbilsflödena längs har en viktig roll för näringslivet i hela Norrland. Råvaror transporteras från inlandet till kustens industrier. Industriprodukter går mot söder, mat och andra förbrukningsvaror går mot norr. 9

10 Järnvägsystemet 45 Luleå Storuman 300 Summerad restid 85 Lycksele Piteå Skellefteå 80 Vindeln Robertsfors Vännäs 40 Umeå Nordmaling 115 Luleå Storuman Lycksele Sollefteå Skellefteå Vindeln Kramfors Umeå 60 Sollefteå 35 Bräcke 50 Härnösand Östersund ÖstersundÅnge Härnösand 25 Hudiksvall Ånge Söderhamn Gävle Gävle Tågrestid Uppsala Uppsala 80 Bussrestid Arlanda (minuter) Stockholm Stockholm Idag Lång sikt Förbättrade restider krymper tidsavstånden drastiskt. Snabba tågresor underlättar tjänsteresor och ökat utbyte av kompetent arbetskraft. Samtidigt förbättras standarden för godstrafi ken. Dagens järnvägssystem i norra Sverige har många brister. Låg standard minskar effektiviteten och tidssäkerheten både för godsoch persontrafiken, vilket medför konkurrensnackdelar för företag i regionen. Inledd utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen med utbyggd Botniabana och upprustad Ådalsbana samt kapacitetsstärkt Ostkustbana kommer att ge effektivare gods- och persontrafik. Viktiga regioner både söderöver och norröver nås med kraftigt förbättrade res- tider, vilket underlättar tjänsteresor, arbetspendling, utbildningspendling etc. Ökad kapacitet och rättidighet ger bättre förutsättningar för företagen att förbättra sina just in time -koncept. Detta möjliggör mindre lagerhållning och möjligheter att välja alternativa, konkurrenskraftiga transportsätt stärker det ekonomiska utfallet. 10

11 Kommer att trafikera Botniabanan Narvik Kiruna Luleå Kommer att fördelas mellan Botniabanan och Stambanan Skelleftehamn Umeå/Holmsund Oslo Göteborg kombi Helsingborg Borlänge Karlstad Älmhult Åhus Malmö Trelleborg Örebro Gävle Norrköping Jönköping Stockholm/ Årsta combi Kombitåg i dag Dagens trafi kering med kombitåg. Kombiterminal Luleå - Göteborg Luleå - Sthlm/Årsta - Gbg Sthm/Årsta - Malmö Scandinavian Rail Express GORE Atlantexpressen Vänerexpressen West Coast Shuttle Baltic Rail Express Midlanda Terminal, industribangården i Torsboda I direkt anslutning till och med industrispårförbindelse till Söråkers industriområde finns Torsboda industribangård. Bangården uppfördes i början av 80-talet för Gullfiber och har efter Gullfibers nedläggning haft en sporadisk användning fram tills trafiken till Delta Terminal etablerades. Nu är antalet vagnar som går till Söråkers industriområde ca 1500 årligen med stora utvecklingspotentialer. Främst transporteras idag bulkprodukter. Industribangården Midlanda Terminal: ligger i anslutning till ett tungt godsflöde på järnväg. har koppling till såväl hamn som den viktiga transportleden. ligger i en region med ett transportintensivt näringsliv. har stora oexploaterade ytor i anslutning till bangården som kan utvecklas. Med kompletterande investeringar kan industribangården utvecklas till en kombiterminal. Narvik-Boden-Hallsberg Boden-Vännäs-Hallsberg Luleå-Boden-Hallsberg Östersund-Hallsberg Umeå-Vännäs-Hallsberg -Hallsberg Skelleftehamn-Hallsberg Rundvirkesimport från Ryssland Dagens trafi kering av vagnslasttåg för norra Sverige ner till Hallsberg Bangården ligger i nära anslutning till Ådalsbanan som kommer att få starkt utökad roll i och med Botniabanans färdigställande. Områdets förutsättningar tas bäst tillvara genom att: utveckla funktionen att köra bulkprodukter på tåg från hamnen till industrierna i regionen. investera i bangården så att den även kan fungera som kombiterminal. bygga ut väginfrastrukturen samt el, vatten och avlopp så att det på kort tid går att etablera ytterligare företag inom området. underlätta för företag inom logistikbranschen att etablera sig i anslutning till 11

12 Sjöfarten Hanterade godsmängder i regionens hamnar 2004 Godsmängder tal ton MÄLARHAMNAR Hamnarna Lysekil i regionen De tre större hamnarna i regionen är Tunadalshamnen i, Wallhamn Delta Terminal i Söråker och Härnösands hamn. De kompletterar varandra inbördes med olika nischer men har samtidigt möjlighet att konkurrera om samma gods. Största delen av godset över kaj i Tunadalshamnen är relativt högförädlat, vanligtvis i form av enhetslaster i kassetter där papper utgör merparten. Delta Terminal har koncentration på bulk Landskrona och styckegods bland annat vägsalt, sträng, stolp mm. Härnösands hamn hanterar främst sågade trävaror. Den ökande mängden företag och gods innebär att Midlandas roll som multimodal knutpunkt fortlöpande stärks. Bergkvara Gods på färja är koncentrerat till Sydsverige Gränsöverskridande gods på lastbil och tåg går till stor del via hamnarna i Skåne. Göteborg har ett stort flöde av fordon till/från England men också från Jylland i Danmark. Mycket av trafiken som kommer är transfer trafik från södra och mellersta Europa. Flöden till/från Ryssland och Baltländerna går till största del via Stockholm och de större hamnarna Nynäshamn och Kapellskär. Färjetrafiken över Kvarken har förhållandevis små flöden, men har stor regional betydelse både för det industriella godsflödesutbytet och för visst persontrafikutbyte. Linjen Vasa- Umeå har sommaren 2005 utvidgat trafiken med turer även Vasa- (Tunadalshamnen). 12

13 Dessa potentiella kopplingar bör i första hand ske med Ro/Ro eller Lo/Lo fartyg som lämpar sig väl för det gods som sannolikt kommer att transporteras. Färjelinjer Östersjön Piteå Uleåborg Skellefteå Umeå Karleby Vasa Härnösand Midlanda Hudiksvall Björneborg Söderhamn Gävle Finland Åbo Sweden Med Lo/Lo fartyg ställs stora krav på hamninfrastrukturen. Gods via hamnar kräver infrastruktur som lagringsytor, kranar samt magasin. Delta Terminal vid Midlanda, som kan tillhandahålla god infrastruktur inom alla områden, kombinerat med en expansiv region med stora flöden skapar förutsättningar för en stark multimodal nod. Helsingfors Mariehamn Kapellskär Tallinn Stockholm Paldiski Estonia Nynäshamn Norrköping Visby Ventspils Oskarshamn org Kalmar gb lsin Karlshamn Karlskrona e H ö lm rg Ma llebo d a e Baltic Sea r T Yst Latvia Liepaja Klaipéda Lithuania Rönne Sassnitz k Šwinoujšcie Riga Kaunas Gdynia Gdańsk Baltijsk Kaliningrad km Szczecin Denna linje stärker och ger förbättrad anpassning till godsflödenas huvudriktning i hela stråket Tröndelag-mellersta norrlandskusten-sydösterbotten-mellersta Finland-österöver/österifrån. Behov av stärkta sjöfartskopplingar från Norrland till de Baltiska staterna och Polen De låga öst-västliga godsvolymerna över Östersjön visar att marknaden ännu inte på långt när har utvecklats motsvarande t ex SverigeTyskland (Västeuropa). Ökat handelsutbyte avseende såväl råvaror som förädlade produkter med Ryssland, Finland de Baltiska staterna och Polen innebär att de nuvarande transportlänkarna i Östersjön är otillräckliga. Speciellt kopplingar från Bottenhavet och Bottenviken mot södra Östersjön. 13

14 Stavreviken Gemensamma resurser ger ökad styrka Fjäl Strategisk satsning stärker regionens position Midlandaområdet har unika förutsättningar att vidareutvecklas till ett komplett logistiskt centrum. Alla trafikslag är representerade och ett multimodalt transportcentrum kan utvecklas med relativt måttliga insatser. Den redan starka koncentrationen av transport- och logistikföretag kan utvecklas och stärka utvecklingen av regionen som redan är Sveriges mest exportintensiva region. Plats för ökat företagande Utbyggnadspotentialer finns inom Midlanda Seaport (Söråkers hamn/delta Terminal) och dessutom inom Midlanda Terminal (Torsboda industribangård). Båda områdena har stora exploateringsbara ytor och kan växa samman och bilda en multimodal knutpunkt även inkluderande Midlanda Airport. Utöver mycket goda kommunikationer har området bra reklamläge vid. Med måttliga kompletteringar av infrastrukturen i form av vägar, vatten och avlopp skapas goda möjligheter att snabbt etablera nya företag med olika arealbehov och transportflöden. Stärkta tågförbindelser med utbyggd kustjärnväg Pågående utbyggnad av en högklassig kustjärnväg med uppgraderad Ådalsbana och nybyggd Botniabana stärker områdets roll både för järnvägsgods och persontrafik. Nya godstransportupplägg på järnväg med möjliga intermodala kopplingar från/till bland annat Finland och Ryssland kan etableras. Dessutom stärks persontrafiktillgängligheten såväl söderut/söderifrån, norrut/norrifrån som västerut/västerifrån, vilket får betydelse för företagen vad gäller såväl tjänsteresor som arbetspendling och kompetensförsörjning. 14 Midlanda airport Midlanda terminal Behov av GC-Koppling Indalsälvens deltas reservat Ådalsbanan Samspelande terminaler Utvecklingsområde Industrispår Förbättrad tillgänglighet väg 684 Midlanda Seaport Hamn Helhetsfunktion kräver samordnad planeringsinsats och offensiva investeringar Midlandaområdet har stora multimodala potentialer med ovanligt goda förutsättningar för att alla transportsystem skall fungera i värdeskapande samspel. Ytterligare information: Johan Sten, Delta Terminal AB, tel Bill Bengtsson, Timrå Kommun, tel Söråker Det fortsatta arbetet innebär upprättande av en integrerad genomförandeplan, där olika insatser knyts samman över tid. Planen skall inkludera såväl en övergripande investeringskalkyl som insatser betr. fysisk planering. De områden/objekt planeringen skall omfatta är Söråkers hamn, Söråkers industriområde, Torsboda industribangård, utvecklingsområdet mellan industriområde och bangård samt insatser i väg- och järnvägsystem för att knyta samman området.

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Och sedan då? Nordic Logistic Center i Umeå intermodalt logistiknav för norra Skandinavien

Och sedan då? Nordic Logistic Center i Umeå intermodalt logistiknav för norra Skandinavien Och sedan då? Den här broschyren har handlat om som det naturliga transport- och logistiknavet i norr, vi kallar det Nordic Logistic Center. Du har kunnat läsa om satsningar som görs för att ytterligare

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Mälardalen. en region?

Mälardalen. en region? Mälardalen en region? Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga intrång 1997 5 Sociala konsekvenser 1997

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Hur långt är det till Stockholm?

Hur långt är det till Stockholm? Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått 17 ROGER MARJAVAARA & MAGNUS STRÖMGREN Avstånd är ett centralt och viktigt begrepp inom geografin. Vem har väl inte talat om avståndet mellan olika

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...1 2. INTRODUKTION...3 3. BAKGRUND...5 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM...7

Läs mer