Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar."

Transkript

1 Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB

2 Mittnordens multimodala knutpunkt Midlanda airport Midlanda flygplats har stor betydelse för näringslivets affärs- och tjänsteresor. Förutom med Stockholm/Arlanda finns direktförbindelser med Göteborg och Luleå. På sikt kan en flygkoppling mot Finland ytterligare stärka regionernas alltmer samägda näringsliv. Midlanda terminal Torsboda Industribangård ligger strategiskt Stavreviken med god närhet till Botniabanestråket, Mittbanestråket (till Trondheim),, övriga huvudvägnätet och hamn samt i centrum av en högproduktiv industriregion. Förbättrad vägkoppling till samt utveckling av lastområden för både bulkgods och containergods är strategiska åtgärder. Midlanda seaport Delta Terminal är en av få helt privatägda hamnar i Sverige med medlemskap i branschorganisationen Sveriges hamnar. Delta Terminal ägs av Sundfrakt, som är ett stort transportföretag i regionen. Verksamheten som bedrivs på området kan stärkas under det nya konceptet Midlanda Seaport. Åtgärder som förlängd kaj för två fartyg, fördjupad hamn och bättre anslutningsvägar till hamnområdet stärker den positiva utvecklingstrenden.midlanda Seaport Med måttliga investeringar kan dagens infrastruktur- Midlanda airport, terminal och seaportuppgraderas och därmed ges möjlighet att spela en större roll för tillväxten regionalt, nationellt och internationellt. Fjäl Åd als ba na n Midlanda terminal Be h ov ppling -Ko GC v a 4 68 e g nd vä ela ssp er l g a m lin Sa rmin ckde r e v å te Ut rå sp om stri u Ind Midlanda airport Söråker Indalsälvens deltas reservat d ättra et Förb ängligh lg til Midlandaområdet Midlandaområdet ligger centralt belägen i Mittnorden 2 Midlanda Seaport Hamn

3 Regionens betydelse för Sveriges export De industriella produktionsvärdena i Norrland uppgår årligen till 180 miljarder kronor, varav Hudiksvall,, med tillhörande influensområden i inlandet står för ungefär en tredjedel. Den skogsbaserade industrin har särskild dominans i Västernorrlands och Jämtlands län, vilket är av stor betydelse för Sveriges nettoexportvärden. Västernorrland och Jämtland står för 38% av Norrlands totala produktionsvärde inom trä-, massa- och pappersindustri och Västernorrlands län är Sveriges ledande nettoexportregion. Produktionsvärde i Mkr, mdr kr/år Förädlingsvärde/sysselsatt jmf med rikssnitt i % större än 9% 6-9% 3-6% 0-3% % % % mindre än -9% Höga förädlingsvärden Regionen tillsammans med närliggande Nordanstig och Hudiksvall har höga förädlingsvärden per sysselsatt, ca 12 % högre än rikssnittet. Speciellt utmärker sig Timrå och som 2002 låg 24% resp 22 % över rikssnittet i förädlingsvärden per sysselsatt. Även står för höga förädlingsvärden. Midlandaområdet ligger mitt i denna dynamiska region med exportintensiva företag, vilket syns tydligt i tabellen till höger. Främst massa-och pappersindustrin samt metallindustrin står för nettoexporten. Produktionsvärdena i Norrland samt förädlingsvärde/ sysselsatt i jämförelse med riksgenomsnitt. Timrå Hudiksvall 3

4 Produktionsvärden år 2001 för Trävaruindustri och Massa- och pappersindustri MSEK MSEK 600 MSEK Produktionsvärde per kommun Skattade kommunala värden Årlig skogsproduktion M S E K M S E K 23 mdr kr/år Ö U P Regionens höga produktionsvärden i skogsbaserad industri framgår av vidstående figur. Kustorternas höga produktionsvärden baseras på inlandets skogar. Samtidigt som Västernorrland har särskilt betydelsefull massa- och pappersindustri är Norrbotten och Västerbotten EU:s främsta gruvregion. Åtföljande förädlingssteg har stor ekonomisk betydelse, varav delar av flödena vidareförädlas i Västernorrland. Såväl metallindustri som verkstadsindustri har stora godsflöden på främst järnväg. Norrlands industri baseras sammantaget på rika råvarutillgångar. Detta innebär att väl fungerande godstransporter är av särskilt stor vikt för näringarnas konkurrenskraft och utveckling. Det är således viktigt för hela Sverige att industrin i Norrland fungerar och att flödena av skogsoch metallråvaror och halvfabrikat når industrierna längs norrlandskusten liksom vidareförädlande industrier i hela Sverige. Nettoexport 2002, kronor per sysselsatt För att klara god konkurrenskraft är även persontrafiken betydelsefull. Dels för tjänsteresor, dels för smidigare koppling till högre utbildning och forskning, dels för att uppnå samverkande arbetsmarknader Sverige Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland 4

5 Flygsystemet Sveriges glesa struktur och långa avstånd gör att flyget fyller en viktig funktion främst för näringslivets persontransporter och även för transporter av högvärdigt gods, t ex reservdelar för industrin byggdes ny terminalbyggnad vid Midlanda flygplats. Flygsystemet i Sverige är uppbyggt med Arlanda som centralt nav. Fyra flygplatser utöver Arlanda har sekundära nodfunktioner, Landvetter (Göteborg), Midlanda (/ Timrå/Härnösand), Alvik (Umeå), Kallax (Luleå). Midlanda flygplats trafikerar förutom Arlanda även Göteborg och Luleå, vilket är av stor vikt för främst tjänsteresor. Påtagligt är att de nordiska flygsystemen fortfarande är mycket starkt fokuserade på respektive huvudstadsflygplats. Detta innebär höga flygkostnader och långa restider mellan industrier i Midlandaregionen och partners i industritäta Finland och norska Tröndelag. Dubbelturer /dag < >20 Fortsatt integration inom näringslivet kan möjliggöra nordiska, gränsöverskridande flygkopplingar för någon/några av de norrländska noderna. Flygsystemet är uppbyggt med Arlanda som centralt nav. 5

6 Midlanda airport betjänar ett upptagningsområde med närmare invånare och är Sveriges 10:e största flygplats. Flygplatsens nära koppling till bidrar till goda kommunikationer från/till Timrå/ och Härnösand. Andra anslutande större vägar är E14 mot Östersund, väg 86 mot Bispgården och väg 331 mot Långsele/Sollefteå. Flyget har stor betydelse för näringslivets tjänsteresor till/från företagen i / Timrå /Härnösandsregionen och för tjänsteresor mot Stockholm, Göteborg och Luleå. Flygförbindelsernas roll kompletteras med X-2000 tågen -Stockholm och biltrafik på ett huvudvägnät med relativt god standard. Midlanda flygplats ligger ca 350 km från Arlanda och har relativt stora flöden per 1000 invånare. Detta innebär att dess funktion inte kan ersättas med Arlanda på det sätt som skett i Mälardalen, Östergötland och Dalarna/ Hälsingland. I takt med ökande östvästliga kommersiella förbindelser mellan Finland, Sverige och Norge skapas flera intressanta scenarier för flygtrafik. Regionen Västernorrland/norra Hälsingland svarar för en stor del av Sveriges produktion, export och valutaintjänande. Det är av avgörande vikt för regionen och landet som helhet att företagen här ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt. En väsentlig del av dessa förutsättningar utgörs av den transportinfrastruktur, som samhället ansvarar för. Näringslivets utrikes tjänsteresor kommer att öka i framtiden. Företagen värdesätter möjlighet till endagsförättningar ute i Europa. Vissa destinationer i Europa skulle kunna nås betydligt snabbare med direktflyg från Midlanda till europeisk navflygplats än via Arlanda. Möjliga europeiska navflygplatser är Frankfurt, Amsterdam, London och Köpenhamn vilka erbjuder tillgång till betydligt fler vidaredestinationer än Arlanda. Det är inte orealistiskt med 200 passagerare per dag till utrikes destinationer från Midlanda. Standarden kan bli minst två dagliga dubbelturer med ett bekvämare mindre jetplan. Detta förutsätter emellertid dels ett vidgat omland för flygplatsen, dels en förlängd rullbana på Midlanda. Ytterligare bonus av en sådan banförlängning blir bättre regularitet på inrikesflyget och möjlighet till avlägsnare chartermål. Tillgängligheten till Midlanda måste därför förbättras via bättre och mer ändamålsenliga marktransporter. Pågående modernisering av Ostkustbanan och Ådalsbanan bör innefatta nydragning av järnvägen mellan och Härnösand med stationsläge vid Midlanda flygplats. Midlanda har inom räckhåll att utveckla direktlinje till europeisk navflygplats. Midlandas omland behöver vidgas genom snabbtågsanslutning. Förlängning av flygplatsens rullbana med 200 meter är nödvändig. Sammantaget skulle detta få mycket stor betydelse för näringslivets konkurrensförmåga. 6

7 Vägbredd Vägsystemet Narvik > 10 m 8-10 m <8m Hastighet Kiruna Pajala Gällivare Hemavan Luleå Arvidsjaur Storuman Gunnarn Skellefteå Vilhelmina Lycksele Umeå m Östersund Vägnätet viktigt för den skogsbaserade industrin i Västernorrland Vägsystemet i Norrland har två nordsydliga huvudstråk, längs kusten och Rv 45 genom inlandet. Viktiga vägstråk från inlandet förmedlar kontinuerligt virke och massaved till sågverk, pappers- och massaindustrier. Bristande bärighet på delar av vägnätet fördyrar uttaget av skogsresurser. en sammanbindande länk är en viktig nord-sydlig transportlänk för relativt högvärdigt gods. Verkstadsindustrin står för de största flödena. Företagens just in time produktion ställer höga krav på ett fungerande vägsystem och bra infrastruktur. Vasa Flaskhalsar i vägsystemet har förbättrats successivt, men det finns fort farande flaskhalsar i det övergripande vägsystemet. Förbifarter förbi, Härnösand och är viktiga både för smidigare godstrafik och för att minska genomfart, trafikrisker, Sollefteå buller och luftföroreningar. :s sträckning Hudiksvall - behöver högre hastiggävle Falun Ragunda Vägsystemet i Norrland har hög hastighetshets- och breddstandard och förbättrad trastandard såväl i inlandet som på längs fiksäkerhet. Stråken till/från inlandet har också kusten. Vägsystemet för regionens huvudstråk flaskhalsar (se fig). Förutom låg hastighets- och har relativt hög standard men också breddstandard råder ofta bärighetsbrister. kvarvarande flaskhalsar. Kopplingen med Norge blir allt viktigare Kramfors E14 -Östersund-TrondMot Sollefteå heim är en viktig öst- västlig länk Mot Bispgården för att enkelt nå hamnar såväl vid Bottenhavet som vid Atlantkusten. Denna länk får ökad betydelse när kopplingarna över Bottenhavet till Finland förbättras. E14 Härnösand Mot Östersund och Trondheim Midlanda Timrå Mot Gävle och Stockholm Vägbredd -7 meter 8-10 meter 11- meter Hastighet 50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Kommunhuvudort Midlandaregionen har goda väg- och kommunikationer Person- och godstrafik till/från Midlanda och de närbelägna städerna och Härnösand sker till största delen på motorväg eller 2+1 väg. 7 Bergsjö

8 Vägsystemet åtgärdas på sikt Flera investeringar är planerade för att minska antalet flaskhalsar. Förbifarter förbi, och Umeå är några större projekt som närmar sig genomförande. Säkerhetshöjande åtgärder främst mitträckesseparering sker på och E14. Midlanda Terminal och Midlanda Seaport behöver förbättrade väganslutningar Vägsystemet mellan Torsboda och Delta Terminal behöver förbättras för att stärka etableringsförutsättningarna och för att minska trafikkonflikterna. Nya utfarter och direkt vägkoppling mellan Delta Terminal och Torsboda diskuteras. (se rapporten Midlanda Seaport ) Statliga investeringar i det norrländska vägsystemet. E14 Optand-Krokom 2+1-väg, 50 Mkr E14 Östersund E14 Pilgrimstad - Lockne 2+1-väg, 130 Mkr Mora Hudiksvall Falun Narvik E12 Kulla-Norrfors 2+1-väg, 70 Mkr Sollefteå Härnösand E12 Gävle 45 Kiruna Skellefteå Umeå E14 Matfors-Nacksta 2+2-väg, 230 Mkr Luleå Haparanda-Helsingborg Mötesfri till fyra femtedelar Lappvattnet-Harrioja Mötesfri, 50 Mkr Persön-Kalix Etapp 1, 65 Mkr Boviken-Rosvik Mötesfri, 100 Mkr Skellefteå-Kåge Fyra körfält, 185 Mkr /E12 Umeå Förbifarter 470 Mkr Nordmaling. Ny förbifart 145 Mkr Ny förbifart 95 Mkr Enånger-Hudiksvall Ny sträckning, 750 Mkr E8 E12 Brattby-Vännäs 2+1-väg, 55 Mkr 0 Multimodal nod Midlandaområdet har med sin närhet till E14 och anslutning till, hamn, järnväg och flygplats stora potentialer som ett multimodalt transportcentrum. Midlandas strategiska läge i förhållande till huvudstråken i samtliga transportsystem ger unika potentialer. Utveckling av Knutpunkt Midlanda erfordrar inom närområdet: Planläggning för ett möjliggöra nya etableringar (pågår). Ny vägkoppling och anslutning till Torsboda industribangård. (ingår i pågående planarbete) Nya in- och utfarter från Delta Terminals hamnområde till väg 684 samt ny gång- och cykelväg för förbättrad säkerhet.- (ingår i pågående planarbete) Koppling mellan Torsboda och Delta Terminal skild från väg (ingår i pågående planarbete) 8

9 Lastbilsflödena är starkt koncentrerade till. Vägtrafikflödet på är särskilt stort -Härnösand. Kiruna Kiruna Luleå Luleå Skellefteå Skellefteå Umeå Umeå Trondheim Östersund Östersund Trafikflöden Lastbilsflöden Antal fordon per årsmedeldygn Gävle km Antal lastbilar per dygn Falun Gävle Vägtrafiken är till största delen koncentrerad till kusten och. Stora flöden finns även i östvästlig riktning främst längs E14 från/till Jämtland. Trafiken är särskilt tät Timrå-Härnösand, varvid arbetspendling med bil står för stora andelar. Stora flöden råvaror går i väst-östlig riktning längs E14 från Jämtland till /Timrå. Ett stort flöde timmertransporter följer Ångermanälven på väg 90 med målpunkter som pappersbruk och sågverk i regionen. De stora vägflödena i norra Sverige går på och flödena är särskilt stora på stråket Härnösand-. Midlanda har god tillgänglighet och har dessutom bra reklamläge. Lastbilsflödena längs har en viktig roll för näringslivet i hela Norrland. Råvaror transporteras från inlandet till kustens industrier. Industriprodukter går mot söder, mat och andra förbrukningsvaror går mot norr. 9

10 Järnvägsystemet 45 Luleå Storuman 300 Summerad restid 85 Lycksele Piteå Skellefteå 80 Vindeln Robertsfors Vännäs 40 Umeå Nordmaling 115 Luleå Storuman Lycksele Sollefteå Skellefteå Vindeln Kramfors Umeå 60 Sollefteå 35 Bräcke 50 Härnösand Östersund ÖstersundÅnge Härnösand 25 Hudiksvall Ånge Söderhamn Gävle Gävle Tågrestid Uppsala Uppsala 80 Bussrestid Arlanda (minuter) Stockholm Stockholm Idag Lång sikt Förbättrade restider krymper tidsavstånden drastiskt. Snabba tågresor underlättar tjänsteresor och ökat utbyte av kompetent arbetskraft. Samtidigt förbättras standarden för godstrafi ken. Dagens järnvägssystem i norra Sverige har många brister. Låg standard minskar effektiviteten och tidssäkerheten både för godsoch persontrafiken, vilket medför konkurrensnackdelar för företag i regionen. Inledd utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen med utbyggd Botniabana och upprustad Ådalsbana samt kapacitetsstärkt Ostkustbana kommer att ge effektivare gods- och persontrafik. Viktiga regioner både söderöver och norröver nås med kraftigt förbättrade res- tider, vilket underlättar tjänsteresor, arbetspendling, utbildningspendling etc. Ökad kapacitet och rättidighet ger bättre förutsättningar för företagen att förbättra sina just in time -koncept. Detta möjliggör mindre lagerhållning och möjligheter att välja alternativa, konkurrenskraftiga transportsätt stärker det ekonomiska utfallet. 10

11 Kommer att trafikera Botniabanan Narvik Kiruna Luleå Kommer att fördelas mellan Botniabanan och Stambanan Skelleftehamn Umeå/Holmsund Oslo Göteborg kombi Helsingborg Borlänge Karlstad Älmhult Åhus Malmö Trelleborg Örebro Gävle Norrköping Jönköping Stockholm/ Årsta combi Kombitåg i dag Dagens trafi kering med kombitåg. Kombiterminal Luleå - Göteborg Luleå - Sthlm/Årsta - Gbg Sthm/Årsta - Malmö Scandinavian Rail Express GORE Atlantexpressen Vänerexpressen West Coast Shuttle Baltic Rail Express Midlanda Terminal, industribangården i Torsboda I direkt anslutning till och med industrispårförbindelse till Söråkers industriområde finns Torsboda industribangård. Bangården uppfördes i början av 80-talet för Gullfiber och har efter Gullfibers nedläggning haft en sporadisk användning fram tills trafiken till Delta Terminal etablerades. Nu är antalet vagnar som går till Söråkers industriområde ca 1500 årligen med stora utvecklingspotentialer. Främst transporteras idag bulkprodukter. Industribangården Midlanda Terminal: ligger i anslutning till ett tungt godsflöde på järnväg. har koppling till såväl hamn som den viktiga transportleden. ligger i en region med ett transportintensivt näringsliv. har stora oexploaterade ytor i anslutning till bangården som kan utvecklas. Med kompletterande investeringar kan industribangården utvecklas till en kombiterminal. Narvik-Boden-Hallsberg Boden-Vännäs-Hallsberg Luleå-Boden-Hallsberg Östersund-Hallsberg Umeå-Vännäs-Hallsberg -Hallsberg Skelleftehamn-Hallsberg Rundvirkesimport från Ryssland Dagens trafi kering av vagnslasttåg för norra Sverige ner till Hallsberg Bangården ligger i nära anslutning till Ådalsbanan som kommer att få starkt utökad roll i och med Botniabanans färdigställande. Områdets förutsättningar tas bäst tillvara genom att: utveckla funktionen att köra bulkprodukter på tåg från hamnen till industrierna i regionen. investera i bangården så att den även kan fungera som kombiterminal. bygga ut väginfrastrukturen samt el, vatten och avlopp så att det på kort tid går att etablera ytterligare företag inom området. underlätta för företag inom logistikbranschen att etablera sig i anslutning till 11

12 Sjöfarten Hanterade godsmängder i regionens hamnar 2004 Godsmängder tal ton MÄLARHAMNAR Hamnarna Lysekil i regionen De tre större hamnarna i regionen är Tunadalshamnen i, Wallhamn Delta Terminal i Söråker och Härnösands hamn. De kompletterar varandra inbördes med olika nischer men har samtidigt möjlighet att konkurrera om samma gods. Största delen av godset över kaj i Tunadalshamnen är relativt högförädlat, vanligtvis i form av enhetslaster i kassetter där papper utgör merparten. Delta Terminal har koncentration på bulk Landskrona och styckegods bland annat vägsalt, sträng, stolp mm. Härnösands hamn hanterar främst sågade trävaror. Den ökande mängden företag och gods innebär att Midlandas roll som multimodal knutpunkt fortlöpande stärks. Bergkvara Gods på färja är koncentrerat till Sydsverige Gränsöverskridande gods på lastbil och tåg går till stor del via hamnarna i Skåne. Göteborg har ett stort flöde av fordon till/från England men också från Jylland i Danmark. Mycket av trafiken som kommer är transfer trafik från södra och mellersta Europa. Flöden till/från Ryssland och Baltländerna går till största del via Stockholm och de större hamnarna Nynäshamn och Kapellskär. Färjetrafiken över Kvarken har förhållandevis små flöden, men har stor regional betydelse både för det industriella godsflödesutbytet och för visst persontrafikutbyte. Linjen Vasa- Umeå har sommaren 2005 utvidgat trafiken med turer även Vasa- (Tunadalshamnen). 12

13 Dessa potentiella kopplingar bör i första hand ske med Ro/Ro eller Lo/Lo fartyg som lämpar sig väl för det gods som sannolikt kommer att transporteras. Färjelinjer Östersjön Piteå Uleåborg Skellefteå Umeå Karleby Vasa Härnösand Midlanda Hudiksvall Björneborg Söderhamn Gävle Finland Åbo Sweden Med Lo/Lo fartyg ställs stora krav på hamninfrastrukturen. Gods via hamnar kräver infrastruktur som lagringsytor, kranar samt magasin. Delta Terminal vid Midlanda, som kan tillhandahålla god infrastruktur inom alla områden, kombinerat med en expansiv region med stora flöden skapar förutsättningar för en stark multimodal nod. Helsingfors Mariehamn Kapellskär Tallinn Stockholm Paldiski Estonia Nynäshamn Norrköping Visby Ventspils Oskarshamn org Kalmar gb lsin Karlshamn Karlskrona e H ö lm rg Ma llebo d a e Baltic Sea r T Yst Latvia Liepaja Klaipéda Lithuania Rönne Sassnitz k Šwinoujšcie Riga Kaunas Gdynia Gdańsk Baltijsk Kaliningrad km Szczecin Denna linje stärker och ger förbättrad anpassning till godsflödenas huvudriktning i hela stråket Tröndelag-mellersta norrlandskusten-sydösterbotten-mellersta Finland-österöver/österifrån. Behov av stärkta sjöfartskopplingar från Norrland till de Baltiska staterna och Polen De låga öst-västliga godsvolymerna över Östersjön visar att marknaden ännu inte på långt när har utvecklats motsvarande t ex SverigeTyskland (Västeuropa). Ökat handelsutbyte avseende såväl råvaror som förädlade produkter med Ryssland, Finland de Baltiska staterna och Polen innebär att de nuvarande transportlänkarna i Östersjön är otillräckliga. Speciellt kopplingar från Bottenhavet och Bottenviken mot södra Östersjön. 13

14 Stavreviken Gemensamma resurser ger ökad styrka Fjäl Strategisk satsning stärker regionens position Midlandaområdet har unika förutsättningar att vidareutvecklas till ett komplett logistiskt centrum. Alla trafikslag är representerade och ett multimodalt transportcentrum kan utvecklas med relativt måttliga insatser. Den redan starka koncentrationen av transport- och logistikföretag kan utvecklas och stärka utvecklingen av regionen som redan är Sveriges mest exportintensiva region. Plats för ökat företagande Utbyggnadspotentialer finns inom Midlanda Seaport (Söråkers hamn/delta Terminal) och dessutom inom Midlanda Terminal (Torsboda industribangård). Båda områdena har stora exploateringsbara ytor och kan växa samman och bilda en multimodal knutpunkt även inkluderande Midlanda Airport. Utöver mycket goda kommunikationer har området bra reklamläge vid. Med måttliga kompletteringar av infrastrukturen i form av vägar, vatten och avlopp skapas goda möjligheter att snabbt etablera nya företag med olika arealbehov och transportflöden. Stärkta tågförbindelser med utbyggd kustjärnväg Pågående utbyggnad av en högklassig kustjärnväg med uppgraderad Ådalsbana och nybyggd Botniabana stärker områdets roll både för järnvägsgods och persontrafik. Nya godstransportupplägg på järnväg med möjliga intermodala kopplingar från/till bland annat Finland och Ryssland kan etableras. Dessutom stärks persontrafiktillgängligheten såväl söderut/söderifrån, norrut/norrifrån som västerut/västerifrån, vilket får betydelse för företagen vad gäller såväl tjänsteresor som arbetspendling och kompetensförsörjning. 14 Midlanda airport Midlanda terminal Behov av GC-Koppling Indalsälvens deltas reservat Ådalsbanan Samspelande terminaler Utvecklingsområde Industrispår Förbättrad tillgänglighet väg 684 Midlanda Seaport Hamn Helhetsfunktion kräver samordnad planeringsinsats och offensiva investeringar Midlandaområdet har stora multimodala potentialer med ovanligt goda förutsättningar för att alla transportsystem skall fungera i värdeskapande samspel. Ytterligare information: Johan Sten, Delta Terminal AB, tel Bill Bengtsson, Timrå Kommun, tel Söråker Det fortsatta arbetet innebär upprättande av en integrerad genomförandeplan, där olika insatser knyts samman över tid. Planen skall inkludera såväl en övergripande investeringskalkyl som insatser betr. fysisk planering. De områden/objekt planeringen skall omfatta är Söråkers hamn, Söråkers industriområde, Torsboda industribangård, utvecklingsområdet mellan industriområde och bangård samt insatser i väg- och järnvägsystem för att knyta samman området.

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt Göran Svärd Transportkapacitet Ökad kapacitet leder 2ll punktligare, säkrare och snabbare transporter 2ll lägre kostnad Minskad kapacitet

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar Motion till riksdagen 1987/88: T82 av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Den trafikpolitiska propositionen är ett tjockt aktstycke med många olika både synpunkter och

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Den bredare korridoren

Den bredare korridoren Den bredare korridoren Förslag till samverkan i Mellersta norden, Mo i Rana 12 november 2015 Göran Hallin Håkan Ottosson Jonas Hugosson Bakgrunden De nordiska ländernas transportsystem präglas av en tydlig

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden 2010-2019. Infrastrukturplanering 2010-2019 För att skapa en hållbar utveckling med en tryggad välfärd

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Kapacitetsutredningen

Kapacitetsutredningen Kapacitetsutredningen Inspel från planupprättarna i Västerbotten och Norrbotten Hearing 22 mars 2012 Skellefteå Bo-Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten Mårten Edberg, Region Västerbotten Gruvnäringen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om gränsövergångsställen; beslutade den 11 december 2008. FAP 272-2 Utkom

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Yttrande över Trafikverkets rapporter Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatsernas betydelse för regionens funktion och utveckling Styrkor, svagheter, möjligheter,

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg En jämförelse mellan 2013 och 2014 1 (9) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur

norrstyrelsen Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur norrstyrelsen rapport 2009: 20 Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 Ärende Inom ramen för samarbetet Regionsamverkan Sydsverige har ett gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur tagits fram. Region

Läs mer

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten kommunikationspolitisk plattform för norrbotten För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region globalt perspektiv Transportkorridorer har stor betydelse i ett globalt perspektiv. De korridorer

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten. För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region

Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten. För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region 1 Inledning Det kommunikationspolitiska rådet bestående av politiker från regionen är ett forum för

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen LNG/LBG-infrastruktur i Sverige - Studie av förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande naturgas och flytande biogas 2011-09-29

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

Yttrande 2012-03-27. Dnr: 341-1301-12

Yttrande 2012-03-27. Dnr: 341-1301-12 Yttrande över Trafikverkets rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Med anledning av erhållna remisshandlingar lämnar

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Sundvalls hamn, Tunadalsspåret Västernorrlands län 406 340 E4 Sundsvall

Läs mer

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning.

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning. 2016-02-25 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF Yttrande avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Bakgrund Partnerskap

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri Industrins nettoexportvärde per bransch översiktligt fördelad per län Nettoexport Mkr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Skogsbaserad industri 8 000 9 600 1 000 2 700 3

Läs mer

Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien

Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien Narvik Murmansk Mo i Rana Mosjøen NLC Storuman Östersund NLC Umeå Trondheim Vasa Oslo Stockholm Helsingfors St Petersburg

Läs mer

Yttrande över förslag till Nationell transportplan

Yttrande över förslag till Nationell transportplan Yttrande över förslag till Nationell transportplan 2018-2029 Trafikverket har lämnat förslag till Nationell transportplan 2018-2029 till regeringen. Västernorrlands län, det vill säga Landstinget Västernorrland,

Läs mer