Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar."

Transkript

1 Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB

2 Mittnordens multimodala knutpunkt Midlanda airport Midlanda flygplats har stor betydelse för näringslivets affärs- och tjänsteresor. Förutom med Stockholm/Arlanda finns direktförbindelser med Göteborg och Luleå. På sikt kan en flygkoppling mot Finland ytterligare stärka regionernas alltmer samägda näringsliv. Midlanda terminal Torsboda Industribangård ligger strategiskt Stavreviken med god närhet till Botniabanestråket, Mittbanestråket (till Trondheim),, övriga huvudvägnätet och hamn samt i centrum av en högproduktiv industriregion. Förbättrad vägkoppling till samt utveckling av lastområden för både bulkgods och containergods är strategiska åtgärder. Midlanda seaport Delta Terminal är en av få helt privatägda hamnar i Sverige med medlemskap i branschorganisationen Sveriges hamnar. Delta Terminal ägs av Sundfrakt, som är ett stort transportföretag i regionen. Verksamheten som bedrivs på området kan stärkas under det nya konceptet Midlanda Seaport. Åtgärder som förlängd kaj för två fartyg, fördjupad hamn och bättre anslutningsvägar till hamnområdet stärker den positiva utvecklingstrenden.midlanda Seaport Med måttliga investeringar kan dagens infrastruktur- Midlanda airport, terminal och seaportuppgraderas och därmed ges möjlighet att spela en större roll för tillväxten regionalt, nationellt och internationellt. Fjäl Åd als ba na n Midlanda terminal Be h ov ppling -Ko GC v a 4 68 e g nd vä ela ssp er l g a m lin Sa rmin ckde r e v å te Ut rå sp om stri u Ind Midlanda airport Söråker Indalsälvens deltas reservat d ättra et Förb ängligh lg til Midlandaområdet Midlandaområdet ligger centralt belägen i Mittnorden 2 Midlanda Seaport Hamn

3 Regionens betydelse för Sveriges export De industriella produktionsvärdena i Norrland uppgår årligen till 180 miljarder kronor, varav Hudiksvall,, med tillhörande influensområden i inlandet står för ungefär en tredjedel. Den skogsbaserade industrin har särskild dominans i Västernorrlands och Jämtlands län, vilket är av stor betydelse för Sveriges nettoexportvärden. Västernorrland och Jämtland står för 38% av Norrlands totala produktionsvärde inom trä-, massa- och pappersindustri och Västernorrlands län är Sveriges ledande nettoexportregion. Produktionsvärde i Mkr, mdr kr/år Förädlingsvärde/sysselsatt jmf med rikssnitt i % större än 9% 6-9% 3-6% 0-3% % % % mindre än -9% Höga förädlingsvärden Regionen tillsammans med närliggande Nordanstig och Hudiksvall har höga förädlingsvärden per sysselsatt, ca 12 % högre än rikssnittet. Speciellt utmärker sig Timrå och som 2002 låg 24% resp 22 % över rikssnittet i förädlingsvärden per sysselsatt. Även står för höga förädlingsvärden. Midlandaområdet ligger mitt i denna dynamiska region med exportintensiva företag, vilket syns tydligt i tabellen till höger. Främst massa-och pappersindustrin samt metallindustrin står för nettoexporten. Produktionsvärdena i Norrland samt förädlingsvärde/ sysselsatt i jämförelse med riksgenomsnitt. Timrå Hudiksvall 3

4 Produktionsvärden år 2001 för Trävaruindustri och Massa- och pappersindustri MSEK MSEK 600 MSEK Produktionsvärde per kommun Skattade kommunala värden Årlig skogsproduktion M S E K M S E K 23 mdr kr/år Ö U P Regionens höga produktionsvärden i skogsbaserad industri framgår av vidstående figur. Kustorternas höga produktionsvärden baseras på inlandets skogar. Samtidigt som Västernorrland har särskilt betydelsefull massa- och pappersindustri är Norrbotten och Västerbotten EU:s främsta gruvregion. Åtföljande förädlingssteg har stor ekonomisk betydelse, varav delar av flödena vidareförädlas i Västernorrland. Såväl metallindustri som verkstadsindustri har stora godsflöden på främst järnväg. Norrlands industri baseras sammantaget på rika råvarutillgångar. Detta innebär att väl fungerande godstransporter är av särskilt stor vikt för näringarnas konkurrenskraft och utveckling. Det är således viktigt för hela Sverige att industrin i Norrland fungerar och att flödena av skogsoch metallråvaror och halvfabrikat når industrierna längs norrlandskusten liksom vidareförädlande industrier i hela Sverige. Nettoexport 2002, kronor per sysselsatt För att klara god konkurrenskraft är även persontrafiken betydelsefull. Dels för tjänsteresor, dels för smidigare koppling till högre utbildning och forskning, dels för att uppnå samverkande arbetsmarknader Sverige Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland 4

5 Flygsystemet Sveriges glesa struktur och långa avstånd gör att flyget fyller en viktig funktion främst för näringslivets persontransporter och även för transporter av högvärdigt gods, t ex reservdelar för industrin byggdes ny terminalbyggnad vid Midlanda flygplats. Flygsystemet i Sverige är uppbyggt med Arlanda som centralt nav. Fyra flygplatser utöver Arlanda har sekundära nodfunktioner, Landvetter (Göteborg), Midlanda (/ Timrå/Härnösand), Alvik (Umeå), Kallax (Luleå). Midlanda flygplats trafikerar förutom Arlanda även Göteborg och Luleå, vilket är av stor vikt för främst tjänsteresor. Påtagligt är att de nordiska flygsystemen fortfarande är mycket starkt fokuserade på respektive huvudstadsflygplats. Detta innebär höga flygkostnader och långa restider mellan industrier i Midlandaregionen och partners i industritäta Finland och norska Tröndelag. Dubbelturer /dag < >20 Fortsatt integration inom näringslivet kan möjliggöra nordiska, gränsöverskridande flygkopplingar för någon/några av de norrländska noderna. Flygsystemet är uppbyggt med Arlanda som centralt nav. 5

6 Midlanda airport betjänar ett upptagningsområde med närmare invånare och är Sveriges 10:e största flygplats. Flygplatsens nära koppling till bidrar till goda kommunikationer från/till Timrå/ och Härnösand. Andra anslutande större vägar är E14 mot Östersund, väg 86 mot Bispgården och väg 331 mot Långsele/Sollefteå. Flyget har stor betydelse för näringslivets tjänsteresor till/från företagen i / Timrå /Härnösandsregionen och för tjänsteresor mot Stockholm, Göteborg och Luleå. Flygförbindelsernas roll kompletteras med X-2000 tågen -Stockholm och biltrafik på ett huvudvägnät med relativt god standard. Midlanda flygplats ligger ca 350 km från Arlanda och har relativt stora flöden per 1000 invånare. Detta innebär att dess funktion inte kan ersättas med Arlanda på det sätt som skett i Mälardalen, Östergötland och Dalarna/ Hälsingland. I takt med ökande östvästliga kommersiella förbindelser mellan Finland, Sverige och Norge skapas flera intressanta scenarier för flygtrafik. Regionen Västernorrland/norra Hälsingland svarar för en stor del av Sveriges produktion, export och valutaintjänande. Det är av avgörande vikt för regionen och landet som helhet att företagen här ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt. En väsentlig del av dessa förutsättningar utgörs av den transportinfrastruktur, som samhället ansvarar för. Näringslivets utrikes tjänsteresor kommer att öka i framtiden. Företagen värdesätter möjlighet till endagsförättningar ute i Europa. Vissa destinationer i Europa skulle kunna nås betydligt snabbare med direktflyg från Midlanda till europeisk navflygplats än via Arlanda. Möjliga europeiska navflygplatser är Frankfurt, Amsterdam, London och Köpenhamn vilka erbjuder tillgång till betydligt fler vidaredestinationer än Arlanda. Det är inte orealistiskt med 200 passagerare per dag till utrikes destinationer från Midlanda. Standarden kan bli minst två dagliga dubbelturer med ett bekvämare mindre jetplan. Detta förutsätter emellertid dels ett vidgat omland för flygplatsen, dels en förlängd rullbana på Midlanda. Ytterligare bonus av en sådan banförlängning blir bättre regularitet på inrikesflyget och möjlighet till avlägsnare chartermål. Tillgängligheten till Midlanda måste därför förbättras via bättre och mer ändamålsenliga marktransporter. Pågående modernisering av Ostkustbanan och Ådalsbanan bör innefatta nydragning av järnvägen mellan och Härnösand med stationsläge vid Midlanda flygplats. Midlanda har inom räckhåll att utveckla direktlinje till europeisk navflygplats. Midlandas omland behöver vidgas genom snabbtågsanslutning. Förlängning av flygplatsens rullbana med 200 meter är nödvändig. Sammantaget skulle detta få mycket stor betydelse för näringslivets konkurrensförmåga. 6

7 Vägbredd Vägsystemet Narvik > 10 m 8-10 m <8m Hastighet Kiruna Pajala Gällivare Hemavan Luleå Arvidsjaur Storuman Gunnarn Skellefteå Vilhelmina Lycksele Umeå m Östersund Vägnätet viktigt för den skogsbaserade industrin i Västernorrland Vägsystemet i Norrland har två nordsydliga huvudstråk, längs kusten och Rv 45 genom inlandet. Viktiga vägstråk från inlandet förmedlar kontinuerligt virke och massaved till sågverk, pappers- och massaindustrier. Bristande bärighet på delar av vägnätet fördyrar uttaget av skogsresurser. en sammanbindande länk är en viktig nord-sydlig transportlänk för relativt högvärdigt gods. Verkstadsindustrin står för de största flödena. Företagens just in time produktion ställer höga krav på ett fungerande vägsystem och bra infrastruktur. Vasa Flaskhalsar i vägsystemet har förbättrats successivt, men det finns fort farande flaskhalsar i det övergripande vägsystemet. Förbifarter förbi, Härnösand och är viktiga både för smidigare godstrafik och för att minska genomfart, trafikrisker, Sollefteå buller och luftföroreningar. :s sträckning Hudiksvall - behöver högre hastiggävle Falun Ragunda Vägsystemet i Norrland har hög hastighetshets- och breddstandard och förbättrad trastandard såväl i inlandet som på längs fiksäkerhet. Stråken till/från inlandet har också kusten. Vägsystemet för regionens huvudstråk flaskhalsar (se fig). Förutom låg hastighets- och har relativt hög standard men också breddstandard råder ofta bärighetsbrister. kvarvarande flaskhalsar. Kopplingen med Norge blir allt viktigare Kramfors E14 -Östersund-TrondMot Sollefteå heim är en viktig öst- västlig länk Mot Bispgården för att enkelt nå hamnar såväl vid Bottenhavet som vid Atlantkusten. Denna länk får ökad betydelse när kopplingarna över Bottenhavet till Finland förbättras. E14 Härnösand Mot Östersund och Trondheim Midlanda Timrå Mot Gävle och Stockholm Vägbredd -7 meter 8-10 meter 11- meter Hastighet 50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Kommunhuvudort Midlandaregionen har goda väg- och kommunikationer Person- och godstrafik till/från Midlanda och de närbelägna städerna och Härnösand sker till största delen på motorväg eller 2+1 väg. 7 Bergsjö

8 Vägsystemet åtgärdas på sikt Flera investeringar är planerade för att minska antalet flaskhalsar. Förbifarter förbi, och Umeå är några större projekt som närmar sig genomförande. Säkerhetshöjande åtgärder främst mitträckesseparering sker på och E14. Midlanda Terminal och Midlanda Seaport behöver förbättrade väganslutningar Vägsystemet mellan Torsboda och Delta Terminal behöver förbättras för att stärka etableringsförutsättningarna och för att minska trafikkonflikterna. Nya utfarter och direkt vägkoppling mellan Delta Terminal och Torsboda diskuteras. (se rapporten Midlanda Seaport ) Statliga investeringar i det norrländska vägsystemet. E14 Optand-Krokom 2+1-väg, 50 Mkr E14 Östersund E14 Pilgrimstad - Lockne 2+1-väg, 130 Mkr Mora Hudiksvall Falun Narvik E12 Kulla-Norrfors 2+1-väg, 70 Mkr Sollefteå Härnösand E12 Gävle 45 Kiruna Skellefteå Umeå E14 Matfors-Nacksta 2+2-väg, 230 Mkr Luleå Haparanda-Helsingborg Mötesfri till fyra femtedelar Lappvattnet-Harrioja Mötesfri, 50 Mkr Persön-Kalix Etapp 1, 65 Mkr Boviken-Rosvik Mötesfri, 100 Mkr Skellefteå-Kåge Fyra körfält, 185 Mkr /E12 Umeå Förbifarter 470 Mkr Nordmaling. Ny förbifart 145 Mkr Ny förbifart 95 Mkr Enånger-Hudiksvall Ny sträckning, 750 Mkr E8 E12 Brattby-Vännäs 2+1-väg, 55 Mkr 0 Multimodal nod Midlandaområdet har med sin närhet till E14 och anslutning till, hamn, järnväg och flygplats stora potentialer som ett multimodalt transportcentrum. Midlandas strategiska läge i förhållande till huvudstråken i samtliga transportsystem ger unika potentialer. Utveckling av Knutpunkt Midlanda erfordrar inom närområdet: Planläggning för ett möjliggöra nya etableringar (pågår). Ny vägkoppling och anslutning till Torsboda industribangård. (ingår i pågående planarbete) Nya in- och utfarter från Delta Terminals hamnområde till väg 684 samt ny gång- och cykelväg för förbättrad säkerhet.- (ingår i pågående planarbete) Koppling mellan Torsboda och Delta Terminal skild från väg (ingår i pågående planarbete) 8

9 Lastbilsflödena är starkt koncentrerade till. Vägtrafikflödet på är särskilt stort -Härnösand. Kiruna Kiruna Luleå Luleå Skellefteå Skellefteå Umeå Umeå Trondheim Östersund Östersund Trafikflöden Lastbilsflöden Antal fordon per årsmedeldygn Gävle km Antal lastbilar per dygn Falun Gävle Vägtrafiken är till största delen koncentrerad till kusten och. Stora flöden finns även i östvästlig riktning främst längs E14 från/till Jämtland. Trafiken är särskilt tät Timrå-Härnösand, varvid arbetspendling med bil står för stora andelar. Stora flöden råvaror går i väst-östlig riktning längs E14 från Jämtland till /Timrå. Ett stort flöde timmertransporter följer Ångermanälven på väg 90 med målpunkter som pappersbruk och sågverk i regionen. De stora vägflödena i norra Sverige går på och flödena är särskilt stora på stråket Härnösand-. Midlanda har god tillgänglighet och har dessutom bra reklamläge. Lastbilsflödena längs har en viktig roll för näringslivet i hela Norrland. Råvaror transporteras från inlandet till kustens industrier. Industriprodukter går mot söder, mat och andra förbrukningsvaror går mot norr. 9

10 Järnvägsystemet 45 Luleå Storuman 300 Summerad restid 85 Lycksele Piteå Skellefteå 80 Vindeln Robertsfors Vännäs 40 Umeå Nordmaling 115 Luleå Storuman Lycksele Sollefteå Skellefteå Vindeln Kramfors Umeå 60 Sollefteå 35 Bräcke 50 Härnösand Östersund ÖstersundÅnge Härnösand 25 Hudiksvall Ånge Söderhamn Gävle Gävle Tågrestid Uppsala Uppsala 80 Bussrestid Arlanda (minuter) Stockholm Stockholm Idag Lång sikt Förbättrade restider krymper tidsavstånden drastiskt. Snabba tågresor underlättar tjänsteresor och ökat utbyte av kompetent arbetskraft. Samtidigt förbättras standarden för godstrafi ken. Dagens järnvägssystem i norra Sverige har många brister. Låg standard minskar effektiviteten och tidssäkerheten både för godsoch persontrafiken, vilket medför konkurrensnackdelar för företag i regionen. Inledd utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen med utbyggd Botniabana och upprustad Ådalsbana samt kapacitetsstärkt Ostkustbana kommer att ge effektivare gods- och persontrafik. Viktiga regioner både söderöver och norröver nås med kraftigt förbättrade res- tider, vilket underlättar tjänsteresor, arbetspendling, utbildningspendling etc. Ökad kapacitet och rättidighet ger bättre förutsättningar för företagen att förbättra sina just in time -koncept. Detta möjliggör mindre lagerhållning och möjligheter att välja alternativa, konkurrenskraftiga transportsätt stärker det ekonomiska utfallet. 10

11 Kommer att trafikera Botniabanan Narvik Kiruna Luleå Kommer att fördelas mellan Botniabanan och Stambanan Skelleftehamn Umeå/Holmsund Oslo Göteborg kombi Helsingborg Borlänge Karlstad Älmhult Åhus Malmö Trelleborg Örebro Gävle Norrköping Jönköping Stockholm/ Årsta combi Kombitåg i dag Dagens trafi kering med kombitåg. Kombiterminal Luleå - Göteborg Luleå - Sthlm/Årsta - Gbg Sthm/Årsta - Malmö Scandinavian Rail Express GORE Atlantexpressen Vänerexpressen West Coast Shuttle Baltic Rail Express Midlanda Terminal, industribangården i Torsboda I direkt anslutning till och med industrispårförbindelse till Söråkers industriområde finns Torsboda industribangård. Bangården uppfördes i början av 80-talet för Gullfiber och har efter Gullfibers nedläggning haft en sporadisk användning fram tills trafiken till Delta Terminal etablerades. Nu är antalet vagnar som går till Söråkers industriområde ca 1500 årligen med stora utvecklingspotentialer. Främst transporteras idag bulkprodukter. Industribangården Midlanda Terminal: ligger i anslutning till ett tungt godsflöde på järnväg. har koppling till såväl hamn som den viktiga transportleden. ligger i en region med ett transportintensivt näringsliv. har stora oexploaterade ytor i anslutning till bangården som kan utvecklas. Med kompletterande investeringar kan industribangården utvecklas till en kombiterminal. Narvik-Boden-Hallsberg Boden-Vännäs-Hallsberg Luleå-Boden-Hallsberg Östersund-Hallsberg Umeå-Vännäs-Hallsberg -Hallsberg Skelleftehamn-Hallsberg Rundvirkesimport från Ryssland Dagens trafi kering av vagnslasttåg för norra Sverige ner till Hallsberg Bangården ligger i nära anslutning till Ådalsbanan som kommer att få starkt utökad roll i och med Botniabanans färdigställande. Områdets förutsättningar tas bäst tillvara genom att: utveckla funktionen att köra bulkprodukter på tåg från hamnen till industrierna i regionen. investera i bangården så att den även kan fungera som kombiterminal. bygga ut väginfrastrukturen samt el, vatten och avlopp så att det på kort tid går att etablera ytterligare företag inom området. underlätta för företag inom logistikbranschen att etablera sig i anslutning till 11

12 Sjöfarten Hanterade godsmängder i regionens hamnar 2004 Godsmängder tal ton MÄLARHAMNAR Hamnarna Lysekil i regionen De tre större hamnarna i regionen är Tunadalshamnen i, Wallhamn Delta Terminal i Söråker och Härnösands hamn. De kompletterar varandra inbördes med olika nischer men har samtidigt möjlighet att konkurrera om samma gods. Största delen av godset över kaj i Tunadalshamnen är relativt högförädlat, vanligtvis i form av enhetslaster i kassetter där papper utgör merparten. Delta Terminal har koncentration på bulk Landskrona och styckegods bland annat vägsalt, sträng, stolp mm. Härnösands hamn hanterar främst sågade trävaror. Den ökande mängden företag och gods innebär att Midlandas roll som multimodal knutpunkt fortlöpande stärks. Bergkvara Gods på färja är koncentrerat till Sydsverige Gränsöverskridande gods på lastbil och tåg går till stor del via hamnarna i Skåne. Göteborg har ett stort flöde av fordon till/från England men också från Jylland i Danmark. Mycket av trafiken som kommer är transfer trafik från södra och mellersta Europa. Flöden till/från Ryssland och Baltländerna går till största del via Stockholm och de större hamnarna Nynäshamn och Kapellskär. Färjetrafiken över Kvarken har förhållandevis små flöden, men har stor regional betydelse både för det industriella godsflödesutbytet och för visst persontrafikutbyte. Linjen Vasa- Umeå har sommaren 2005 utvidgat trafiken med turer även Vasa- (Tunadalshamnen). 12

13 Dessa potentiella kopplingar bör i första hand ske med Ro/Ro eller Lo/Lo fartyg som lämpar sig väl för det gods som sannolikt kommer att transporteras. Färjelinjer Östersjön Piteå Uleåborg Skellefteå Umeå Karleby Vasa Härnösand Midlanda Hudiksvall Björneborg Söderhamn Gävle Finland Åbo Sweden Med Lo/Lo fartyg ställs stora krav på hamninfrastrukturen. Gods via hamnar kräver infrastruktur som lagringsytor, kranar samt magasin. Delta Terminal vid Midlanda, som kan tillhandahålla god infrastruktur inom alla områden, kombinerat med en expansiv region med stora flöden skapar förutsättningar för en stark multimodal nod. Helsingfors Mariehamn Kapellskär Tallinn Stockholm Paldiski Estonia Nynäshamn Norrköping Visby Ventspils Oskarshamn org Kalmar gb lsin Karlshamn Karlskrona e H ö lm rg Ma llebo d a e Baltic Sea r T Yst Latvia Liepaja Klaipéda Lithuania Rönne Sassnitz k Šwinoujšcie Riga Kaunas Gdynia Gdańsk Baltijsk Kaliningrad km Szczecin Denna linje stärker och ger förbättrad anpassning till godsflödenas huvudriktning i hela stråket Tröndelag-mellersta norrlandskusten-sydösterbotten-mellersta Finland-österöver/österifrån. Behov av stärkta sjöfartskopplingar från Norrland till de Baltiska staterna och Polen De låga öst-västliga godsvolymerna över Östersjön visar att marknaden ännu inte på långt när har utvecklats motsvarande t ex SverigeTyskland (Västeuropa). Ökat handelsutbyte avseende såväl råvaror som förädlade produkter med Ryssland, Finland de Baltiska staterna och Polen innebär att de nuvarande transportlänkarna i Östersjön är otillräckliga. Speciellt kopplingar från Bottenhavet och Bottenviken mot södra Östersjön. 13

14 Stavreviken Gemensamma resurser ger ökad styrka Fjäl Strategisk satsning stärker regionens position Midlandaområdet har unika förutsättningar att vidareutvecklas till ett komplett logistiskt centrum. Alla trafikslag är representerade och ett multimodalt transportcentrum kan utvecklas med relativt måttliga insatser. Den redan starka koncentrationen av transport- och logistikföretag kan utvecklas och stärka utvecklingen av regionen som redan är Sveriges mest exportintensiva region. Plats för ökat företagande Utbyggnadspotentialer finns inom Midlanda Seaport (Söråkers hamn/delta Terminal) och dessutom inom Midlanda Terminal (Torsboda industribangård). Båda områdena har stora exploateringsbara ytor och kan växa samman och bilda en multimodal knutpunkt även inkluderande Midlanda Airport. Utöver mycket goda kommunikationer har området bra reklamläge vid. Med måttliga kompletteringar av infrastrukturen i form av vägar, vatten och avlopp skapas goda möjligheter att snabbt etablera nya företag med olika arealbehov och transportflöden. Stärkta tågförbindelser med utbyggd kustjärnväg Pågående utbyggnad av en högklassig kustjärnväg med uppgraderad Ådalsbana och nybyggd Botniabana stärker områdets roll både för järnvägsgods och persontrafik. Nya godstransportupplägg på järnväg med möjliga intermodala kopplingar från/till bland annat Finland och Ryssland kan etableras. Dessutom stärks persontrafiktillgängligheten såväl söderut/söderifrån, norrut/norrifrån som västerut/västerifrån, vilket får betydelse för företagen vad gäller såväl tjänsteresor som arbetspendling och kompetensförsörjning. 14 Midlanda airport Midlanda terminal Behov av GC-Koppling Indalsälvens deltas reservat Ådalsbanan Samspelande terminaler Utvecklingsområde Industrispår Förbättrad tillgänglighet väg 684 Midlanda Seaport Hamn Helhetsfunktion kräver samordnad planeringsinsats och offensiva investeringar Midlandaområdet har stora multimodala potentialer med ovanligt goda förutsättningar för att alla transportsystem skall fungera i värdeskapande samspel. Ytterligare information: Johan Sten, Delta Terminal AB, tel Bill Bengtsson, Timrå Kommun, tel Söråker Det fortsatta arbetet innebär upprättande av en integrerad genomförandeplan, där olika insatser knyts samman över tid. Planen skall inkludera såväl en övergripande investeringskalkyl som insatser betr. fysisk planering. De områden/objekt planeringen skall omfatta är Söråkers hamn, Söråkers industriområde, Torsboda industribangård, utvecklingsområdet mellan industriområde och bangård samt insatser i väg- och järnvägsystem för att knyta samman området.

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien

Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien Narvik Murmansk Mo i Rana Mosjøen NLC Storuman Östersund NLC Umeå Trondheim Vasa Oslo Stockholm Helsingfors St Petersburg

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri Industrins nettoexportvärde per bransch översiktligt fördelad per län Nettoexport Mkr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Skogsbaserad industri 8 000 9 600 1 000 2 700 3

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan 4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt finns att hämta för godstrafiken,

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR Potential för framtida samverkan ÅF-Infraplan AB Slutrapport 2005-11-22 Innehåll 2 Förord... 2 Sammanfattning... 3 1. Inledning... 11 2. Marknaden för framtidens sjöfart i Sydöstra

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Rapport om Passagerarrederierna, mars 2006 Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna stärker bilden av Sverige utomlands Passagerarrederierna

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Kvarkentrafiken SAMMANFATTNING. Kvarken Shortcut Project. Socio- och företagsekonomisk analys av. och en fast förbindelse över Kvarken

Kvarkentrafiken SAMMANFATTNING. Kvarken Shortcut Project. Socio- och företagsekonomisk analys av. och en fast förbindelse över Kvarken SAMMANFATTNING Socio- och företagsekonomisk analys av Kvarken Shortcut Project Kvarkentrafiken och en fast förbindelse över Kvarken MARKNADSANALYS MARKKINA-ANALYYSI Kvarkenförbindelsen är en förutsättning

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Samlad bedömning av Rikstrafikens långsiktiga åtagande

Samlad bedömning av Rikstrafikens långsiktiga åtagande RAPPORT Samlad bedömning av Rikstrafikens långsiktiga åtagande RT 2009/22 2009-02-25 SAMLAD BEDÖMNING 2 (68) Förord En av Rikstrafikens huvuduppgifter är att avtala om långväga kollektiv persontrafik där

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 U Kommunstyrelsens kontor SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse Cecilia Mårtensson Näringslivs- och infrastrukturstrateg 08-550213 05. SÖDERTÄLJE KOMMUN. Ko_n:r:'~_nstYlelsen

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Ny infrastruktur för goda arbetsstudie

Ny infrastruktur för goda arbetsstudie Ny infrastruktur för goda arbetsstudie och bostadsvillkor i Östra Mellansverige Socialdemokraterna i Östra MellanSverige Innehåll Vår vision 3 Full fart framåt eller bakåt? 4 Att bo leva och arbeta i Östra

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2008 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer