Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15"

Transkript

1 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av vårmötets stadgeenliga utlysande 8. Val av fyra styrelseledamöter, varav en skall vara kassör och en vice ordförande 9. Val av utskottsansvariga 10. Val av Valberedningens ordförande 11. Fastställande av årets verksamhetsplan för sektionen 12. Fastställande av årets budget för sektionen 13. Behandling av propositioner 14. Behandling av motioner 15. Behandling av övriga ärenden 16. Mötets avslutande

2 Socionomsektionens valberednings nominerar följande till Samhällsvetarkårens Socionomsektions styrelse HT2015 Ordförande (fyllnadsval till ett halvt verksamhetsår) Vakant 7.3 Ordförandes åligganden: Det åligger ordförande att som ansvarig inför styrelsen samordna Socionomsektionens verksamhet i brådskande fall besluta i ärenden som annars tillkommer styrelsen. Sådana beslut ska underställas styrelsen vid nästkommande möte, leda styrelsens sammanträden, kan ersättas av viceordförande om ordförande har förhinder företräda Socionomsektionen. 7.4 Ordförandes ansvar Ordförande och viceordförande ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet. Vice ordförande (post om ett verksamhetsår) Vakant 7.4 Ordförandes ansvar: Ordförande och viceordförande ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet. Kassör (post om ett verksamhetsår) Vakant Kassörens uppgift är att sköta bokföring och tillsammans med ordförande ansvara för sektionens ekonomi. Ledamot (post om ett verksamhetsår) (2 platser) Jimmie Wester - Jimmie kandiderar till ledamot i Styrelsen. En post han suttit på i ett års tid. Han brinner för sektionen och vill fortsätta med det arbete han påbörjat. Eftersom att Jimmie tidigare blivit invald har Valberedningen valt att inte ha en intervju men anser att han är lämpat för posten. Andrea H. Bustos

3 Utdrag ur intervju. Hur kommer det sig att du sökt denna förtroendepost? - Elevengagemang har alltid intresserat Andrea och hon anser att det är viktigt för utbildningen eftersom anställda på högskolan inte har samma ansvar för studenterna jämfört med grundskolan. Därför är det viktigt att studenterna får utrymme för sina åsikter. Kan du resonera kring konflikter, hur de uppstår och vilka verktyg du använder dig av för att hantera dem? - Andrea känner sig trygg i sig själv och är inte räd för konflikter, men hon förbiser inte heller dem. Andrea har starka åsikter och diskuterar dem gärna öppet. Skulle det uppstå meningsskiljaktigheter har hon inga problem med att kompromissa. Det är viktigt att väga för- och nackdelar i olika svar och ta in andras åsikter för att komma till en gemensam lösning. Meningsskiljaktigheter bör lösas demokratiskt, genom t.ex. en omröstning i styrelsen. Hur ser du på uppdraget du sökt? - Andrea anser att styrelseledamot är en av de viktigaste posterna inom Socionomsektionen eftersom den innehar rösträtt i styrelsen, vilket inte utskottsansvariga har. Hon har även erfarenhet av posten sen tidigare. Har du fått erfarenhet och insikt från andra organisationer? - Andrea har suttit i elevkår i tre år, varav ett år på ordförandeposten. Hon har också suttit i Sveriges Elevkårer. Genom dessa erfarenheter har hon märkt det engagemang som finns hos elever om en bara fokuserar på att lyfta fram det. I dagsläget sitter hon även i styrelsen för Fler Unga en partipolitiskt obunden organisation som lyfter ungas röster inom politiken. Hur representerar man alla studenterna i olika frågor gentemot institutionen? - Andrea anser att så många som möjligt bör få sina röster hörda. Vidare anser hon att Styrelsen borde nå ut till alla studenter genom t.ex. öppna styrelsemöten och/eller sociala medier. Hur skapar man en inkluderande känsla inom sektionen. Har du upplevt tillfällen när man hade kunnat arbeta bättre med att inkludera alla socionomstudenter? - Andrea vill verka för studenter som läser på de senare terminerna eftersom att hon upplever att de glöms bort. T.ex. är fadderverksamheten endast öppen för T2 & T3. Även här lägger hon vikt vid att ha öppna styrelsemöten för att bidra till transparens. Vilken roll brukar du ta i grupper? Har du tagit olika roller i olika arbeten?

4 - Andrea brukar ta på sig en ledarroll i olika gruppsammanhang. Hon känner att detta främst har skett då det inte funnits någon annan som tagit den rollen, även om hon också ser sig naturligt bekväm i ledarrollen. Andrea har med tiden även lärt sig att ta ett steg tillbaka och lämna över ansvar till andra. Vad är din vision du vill arbeta mot eller med under ditt år på denna förtroendepost? - Andrea vill verka för att skapa opinion hos studenter vad gäller att påverka utbildningen. Men även genom olika typer av arrangemang där en kan möta olika studenter. Inom specifika frågor anser hon att sektionen kan använda sig av namnlistor för att visa att intresse för en viss fråga finns. Hur ser du på Socionomsektionens styrelses roll? - Andrea anser att styrelsen bör vara mer öppen och uppmuntra folk att söka till den. Många studenter har en bild av att det är tidskrävande att engagera sig i styrelsen men så behöver det inte vara, därför är det viktigt med insikt om vad styrelsen faktiskt arbetar med. Vad tycker du är roligast med att vara aktiv inom Socionomsektionen? - Studentengagemang och att se det födas hos enskilda studenter. Att uppmuntra stunder till engagemang. Ansvarig för Utbildningsutskottet Vakant Studierådssansvarig Studierådssansvarig utgörs av ansvarig för Socionomsektionens utbildningsutskott och dennes ansvar är att: leda och koordinera studierådets löpande verksamhet ansvara för studierådets administration och räkenskaper leda och kalla studierådsledamöter till studierådsmötet i slutet av terminen ansvara för att föra vidare inkomna motioner, förslag och synpunkter från studenter och studierådsledamöter under terminens gång samt från studierådet och föra detta till sektionsstyrelsen, Samhällsvetarkårens centrala utbildningsutskott, samt institutionsstyrelsen vid Socialhögskolan efter avslutat verksamhetsår. Ansvarig för Sociala utskottet Vakant 9.2 Sociala utskottet Sociala utskottet har som uppgift att studietiden blir så rolig och minnesvärd som möjligt för Socionomsektionens medlemmar, genom att anordna sociala aktiviteter så som terminsöverskridande evenemang, examensfest och dylikt Ansvarig för sociala utskottet

5 Ansvarig för det sociala utskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Novischeriet David Andersson Utdrag ur intervju. Hur kommer det sig att du sökt denna förtroendepost? - Tidigare general såg kvalitéer hos David som skulle vara bra för denna post. Därmed uppmuntrades David till att söka. Han gillar att ha ansvar och att organisera saker och ting, i detta fall diverse aktiviteter riktade mot nya socionomer. David vill utmana sig själv där han känner att han kan utvecklas, i detta fall från sin tidigare roll som fadder till att vara ansvarig över alla faddrar. Vilken roll brukar du ta i grupper? Har du tagit olika roller i olika arbeten/situationer? - David ser sig själv som en flexibel gruppmedlem som är öppen för andras tankar. David gillar att ha en ledarroll, vilket passar bra till posten han söker. Hur skapar man en inkluderande känsla inom sektionen. Har du upplevt tillfällen när en hade kunnat arbeta bättre med att inkludera alla socionomstudenter? - David vill skapa en gemenskap hos faddrarna i fadderlaget genom att alla har en röst och att de olika fadderlagen ansvarar för olika aktiviteter. När David tänker på inkludering angående novischerna så ser han positivt på en variation av aktiviteter samt att det ska finnas aktiviteter som är helt alkoholfria. Som en form av inkludering tycker David även att det är viktigt med olika personligheter inom fadderlagen för att matcha novischernas olika personligheter. Har du några erfarenheter eller insikter från andra organisationer eller jobb som är relevanta? - David har tidigare jobbat som språkreseledare samt varit involverad i anti-mobbnings arbete under sin tidigare skolgång. Hur hanterar du konflikter? - David anser att det är viktigt att se den andra partens sida, oavsett om han själv är involverad i konflikten eller står utanför som tredje part. Vidare anser David också att det är viktigt att visa sin egen syn på problemet men att lägga fram denna på ett lugnt och konstruktivt sätt. Vad vill du lära dig under din tid i Socionomsektionen? Vad vill du förbättra?

6 - David vill i framtiden gärna arbeta som chef och förespråkar ett ledarskap som är demokratiskt och inkluderande. David anser att posten ger relevant erfarenhet för dessa ambitioner. När det kommer till förändringar tänker David att militärklädseln som faddrarna i dagsläget har eventuellt kan vara exkluderande. Att därför ha en öppen diskussion kring alternativ klädsel för att eventuellt ändra denna längre fram är därmed viktigt. Ansvarig för Arbetsmarknadsutskottet Vakant 9.4 Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet är ett utskott med ambitionen att skapa tydligare kontakter för studenter gentemot arbetsmarknaden Ansvarig för arbetsmarknadsutskottet Ansvarig för Arbetsmarknadsutskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Jämlikutskottet Vakant 9.5 Jämlikutskottet Jämlikutskottet har som uppgift att aktivt arbeta för likabehandling och jämställdhet, arbeta mot diskriminering både vad gäller studenter emellan och i undervisningen på skolan, samt att bevaka så att studenternas vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet rättigheter tillgodoses Ansvarig för jämlikutskottet Ansvarig för det jämlikutskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Idrottsutskottet Vakant 9.6 Idrottsutskott Idrottsutskottet har som uppgift att skapa terminsöverskridande idrottsaktiviteter för Socionomsektionens medlemmar Ansvarig för Idrottsutskott Ansvarig för Idrottsutskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Kreativa utskottet Vakant 9.7 Kreativa utskottet Kreativa utskottet har som uppgift att anordna och uppföra terminsöverskridande aktiviteter och grupper i form av exempelvis kör, teater och andra former av kreativt skapande.

7 9.7.1 Ansvarig för Kreativa utskottet Ansvarig för det Kreativa utskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Helsingborgsutskottet Vakant 9.8 Helsingborgsutskottet Helsingborgsutskottet har som uppgift att verka för att förbättra studiesituationen för socionomstudenterna på Campus Helsingborg Ansvarig för Helsingsborgsutskottet Ansvarig för Helsingborgsutskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ordförande för Valberedningen Vakant 8.9 Valberedningens ordförande och vice ordförande Det åligger valberedningens ordförande, med hjälp av vice ordförande att leda valberedningens arbete kalla valberedningen till sammanträde vara ordförande vid valberedningens sammanträden föredra valberedningens förslag på stormötena Ledamot i Valberedningen Vakant Det åligger ledamoten i valberedningen att hjälpa valberedningens ordförande att genomföra valprocessen. Kårrepresentant i Valberedningen Vakant Kårrepresentanten i valberedningen skall se till att valprocessen är stadgeenlig.

8 Verksamhetsplan

9 1 Verksamhetsplanens syfte Samhällsvetarkårens Socionomsektions verksamhetsplan fastställs av Socionomsektionens Vårmöte. Verksamhetsplan och budget är Socionomsektionens främsta instrument för att styra sektionens verksamhet utöver det som redan står i övriga styrdokument, så som stadga, reglemente, jämställdhetsplan och åsiktsprogram. Verksamhetsplanen anger vilka frågor Socionomsektionen särskilt ska arbeta med under verksamhetsåret och syftet är att leda och stödja Socionomsektionens styrelse samt utskottsansvariga och deras prioriteringar under mandatperioden. I början av verksamhetsåret ska styrelsen, i samråd med utskottsansvariga, gå igenom och konkretisera verksamhetsplanen, d.v.s. lägga upp en plan för hur målen ska nås, vilket/vilka utskott som ansvarar för respektive mål samt en tidsplan. Resultatet av denna konkretisering, den så kallade konkretiserade verksamhetsplanen, ska förevisas på Socionomsektionens första styrelsemöte för verksamhetsåret. Vid verksamhetsårets slut ansvarar styrelsen för upprättandet av en årsredovisning vari en verksamhetsberättelse ska ange om och hur målen för verksamheten under året har uppnåtts. 2 Socionomsektionens ändamål och struktur Socionomsektionen är en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden studerandesammanslutning som verkar som studentkår vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Socionomsektionen representerar 1200 helårsstudenter och består av socionomstuderande som vill bidra till en kvalitetssäkring av utbildningen samt en bättre gemenskap och social samvaro för de studerande. Med utbildningsbevakning, novischverksamhet, examensfirande, sociala event, gästföreläsningar och temadagar vill vi göra de studerandes tid på Socialhögskolan så spännande, rolig, minnesvärd och utvecklande som möjligt. Alla aktiviteter i Socionomsektionens namn är terminsöverskridande och skall omfatta såväl Lund som Campus Helsingborg, detta för att stärka gemenskapen mellan de studerande samt skapa en gemensam identitetskänsla för socionomstudenter. 2.1 Ledning och samordning Samhällsvetarkårens Socionomsektion verksamhet samordnas av Socionomsektionens styrelse och ansvariga i respektive utskott.

10 2.2 Styrelsen Socionomsektionens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och tre ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen samordnar organisationens fortlöpande verksamhet under året samt ansvarar för eventuella kriser som uppstår. 2.3 Utskott Utöver styrelsen består Socionomsektionen av sju utskott vilka är sektionens arbetsgrupper med fokus på olika frågor. Syftet med utskotten är att bevaka att specifika frågor ges tillräckligt utrymme på utbildningen samt att verka för ökad gemenskap och social samvaro mellan de socionomstuderande. Utskottsansvarige är dess ordförande som ansvarar för utskottens verksamhet och projektbeskrivningar inför styrelsen, utskottsansvarig är även länken mellan arbetsgrupperna inom utskotten och styrelsen Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet består av utskottsansvarig, studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen samt terminsombud. Tillsammans ansvarar och arbetar de för att kvalitetssäkra utbildningen och verka för att de studerandes intressen tillvaratas. Terminsombuden är en struktur som innebär att två studerande per termin och ort väljs att fungera som klassens ögon och öron för att tillvarata medstuderandes åsikter och synpunkter på utbildningen samt dess kursinnehåll. Terminsombuden för sedan vidare informationen till studierådet och utskottsansvarige, detta för att åsikterna och synpunkterna om utbildningen skall komma underifrån det vill säga från studenterna själva Sociala utskottet Sociala utskottet ansvarar för att göra studenternas studietid så rolig och minnesvärd som möjligt genom att anordna sociala aktiviteter av typen festligare evenemang av olika slag för alla socionomstuderande Kreativa utskottet Kreativa utskottet arbetar med att föra in mer musik, dans och kreativitet på Socialhögskolan. Under vårterminen 2013 startades Socionomsektionens egen kör SOPA-sångarna. Det upprättades även en arbetsgrupp, design och kommunikation, under det kreativa utskottet som ska ansvara för affischer, broschyrer och dylikt.

11 2.3.4 Novischeriet Novischeriet ansvarar för att nya socionomstudenter får en fantastisk studiestart genom flertalet roliga aktiviteter som syftar till att vara kontaktskapande. På schemat står olika aktiviteter under en dryg månad för att underlätta för de nyligen antagna studenterna att lära känna varandra och universitetet Idrottsutskottet Idrottsutskottet ordnar studiesociala aktiviteter med fokus på sport såsom korpenlag, brännbollsmatcher samt lek och bus Jämlikutskottet Jämlikutskottet arbetar med att tillvarata och öka fokus på ämnen som ex. jämlikhet, etnicitet, sexualitet, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, olika former av diskriminering samt mänskliga rättigheter på institutionen och i utbildningen. Detta görs genom opinionsbildning, diskussion, arrangemang och temadagar Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet är ett utskott med ambitionen att skapa tydligare kontakt mellan studerande och arbetsmarknaden. 3 Möten 3.1 Styrelsemöte Under detta verksamhetsår bör det hållas ett styrelsemöte varannan vecka, detta för att alla styrelsemedlemmar samt aktiva skall kunna uppdatera sig kring planering av temadagar, ekonomi, events m.m. 3.2 Stormöte Höst- och vårmöte är Socionomsektionens högst beslutande organ och hålles minst en gång per termin. Det är under stormötena som nya styrelseledamöter samt utskottsansvariga väljs in i Socionomsektionen. Utöver de obligatoriska höst- och vårmötena kan styrelsen besluta om att ett stormöte skall hållas, detta när det exempelvis finns behov av fyllnadsval.

12 3.2.1 Höstmöte Höstmötet kommer att hållas mellan den 30 oktober och 30 november Närvarande på mötet bör vara styrelsen, utskottsansvariga, de kandiderande till de olika posterna samt aktiva medlemmar inom Socionomsektionen. De poster som kommer att väljas under detta verksamhetsår höstmöte är ordförande, två ledamöter samt utskottsansvariga. Under höstmötet skall årets budget fastställas, årsredovisning skall framläggas samt beslutas om ansvarsfrihet för för föregående verksamhetsårs styrelse Vårmöte Vårmötet kommer att hållas mellan den 30 mars och 30 april Närvarande på mötet bör vara styrelsen, utskottsansvariga, de kandiderande till de olika posterna samt aktiva medlemmar inom Socionomsektionen. De poster som kommer att väljas under detta verksamhetsårs vårmöte är vice ordförande, kassör, två ledamöter, valberedningens ordförande samt utskottsansvariga. 4 Fokusfrågor Fokusfrågorna är för verksamhetsåret särskilt prioriterade områden. De kan syfta till att föra upp viktiga frågor på dagordningen, till att åstadkomma en förändring i någon viktig sakpolitisk fråga eller på att stärka Socionomsektionen som organisation. Arbetet med fokusfrågor kan ske vid såväl institutioner, fakulteter och universitetet centralt som på kommunal, regional eller nationell nivå och kan innefatta undersökningar, mobilisering av sektionens medlemmar, åsiktsbildning, debatt och annat påverkansarbete. Frågorna ska drivas kraftfullt både internt och externt. 4.1 Jämställdhet, likabehandling och utbildningskvalitet Under verksamhetsåret 2015/2016 ska Samhällsvetarkårens Socionomsektion Arbeta aktivt för att kvalitetssäkra utbildningen genom studieråd/terminsråd, institution samt institutionsstyrelse Arbeta för att studenternas röster, åsikter, synpunkter och intressen tillvaratas under/på utbildningen.

13 Söka upprätta och sträva emot samarbete med sektioner, programföreningar samt relevanta (för verksamheten) föreningar inom Lunds universitet. 4.2 Tillgänglighet Då Samhällsvetarkårens Socionomsektion är en relativt ny verksamhet är det viktigt att vi under detta verksamhetsår ökar vår tillgänglighet gentemot studenterna. Det är av stor vikt att studenterna vet om att vi finns samt vad vi gör och vad vi kan bistå med. Framför allt är det viktigt att vi under detta verksamhetsår synliggör oss samt strävar efter att engagera studenterna på Campus Helsingborg. Vi behöver även arbeta på att alla ska känna sig välkomna, att det är viktigt, roligt och givande att vara aktiv inom Socionomsektionen samt att alla studenter på programmet skall känna att de är välkomna att delta i alla de aktiviteter som vi anordnar. Under verksamhetsåret 2014/2015 ska Samhällsvetarkårens Socionomsektion Sträva efter att organisera en mer tillgänglig expeditionsverksamhet. Använda och utnyttja Socionomsektionens hemsida än mer i sektionsarbetet och i kontakten med studenter. Upprätthålla den välfungerande novischeriverksamheten. Fortsätta arbetet med informationsspridning genom olika kanaler. Arrangera terminsöverskridande socionomfestligheter (ex Lophtet- och Quidditchfesten). Upprätthålla ett bra samarbete med Samhällsvetarkåren och institutionen. Utveckla utbildningsutskottets arbete ytterligare. 4.3 Campus Helsingborg Sedan hösten 2012 har vi arbetat med att etablera Samhällsvetarkårens Socionomsektion i Lund. Då vi som sektion skall verka som kår för alla våra medlemmar, det vill säga i både Lund och på Campus Helsingborg, är det viktigt att vi verkar för att öka studentinflytandet samt studentaktiviteten på båda dessa orter. Under verksamhetsåret 2015/2016 ska Samhällsvetarkårens Socionomsektion Aktivt arbeta för att skapa tydligare kontakt, anknytning samt stärka relationen till socionomstudenterna på Campus Helsingborg.

14 Att, om möjligt, skapa en undergrupp till sektionen som är stationerad ute på Campus Helsingborg för att på ett lättare sätt bedriva en välfungerande verksamhet i både Lund och Helsingborg, där den ansvarige för denna undergrupp har ett nära samarbete med styrelse och utskott i sektionen.

15 4.4 Ekonomi För att vi i Socionomsektionen skall kunna bedriva en god, utvecklande och en välfungerande verksamhet är det viktigt att vi under detta verksamhetsår stärker vår ekonomi samt sänker eventuella onödiga utgifter. Utöver den årliga avgift vi kommer att tillägnas genom Socialhögskolans institution samt den del av kåravgiften som tillfaller oss, är det av stor vikt att vi även på andra sätt stärker vår ekonomi. Under verksamhetsåret 2015/2016 ska Samhällsvetarkårens Socionomsektion... Följa lagd budget. 5 Organisationsutveckling Vi har under föregående verksamhetsår arbetat fram en god grund och en god struktur för detta års verksamhet. Vi har därför under detta kommande verksamhetsår möjlighet att utveckla verksamheten på olika sätt för att kunna främja studenternas utbildning, studiesociala miljö samt stärka arbetsmarknadsanknytningen för socionomstudenterna. 5.1 Jämlikhetsutskottet Jämlikhetsutskottet ska verka för att se till att alla studenters rättigheter och intressen kopplade till jämlikhet ska tillgodoses genom att förmedla kontakt mellan elever och personal samt arrangera eventuella föreläsningar eller andra aktiviteter. 5.2 Sociala utskottet Sociala utskottet kommer under verksamhetsåret fortsätta sin verksamhet med att sprida glädje bland och öka sammanhållningen mellan socionomstudenterna både i Lund och Helsingborg. Vi hoppas att vi genom den nya nollningen i Helsingborg kommer kunna öka vår närvaro även på Campus Helsingborg och även få elever från de båda olika campusen att träffas utanför studietid. Vi kommer fortsätta sikta på att ha ett brett spann av aktiviteter så att alla känner sig välkomna. Samarbetet som inletts med Beteendevetarna i Lund (BiL) vill vi fortsätta utveckla och vi hoppas även att andra utskott under Samhällsvetarkåren har ett intresse att inleda samarbete med oss. Aktivitetsförteckningen utgår från vilka event vi haft tidigare terminer, dock är utskottet mycket intresserade av vad studenterna själva önskar för aktiviteter. Vi ser alltså detta som ett förslag, som vi sedan kan komma att ändra efter vilka önskemål vi får in från studenterna. Vi vill även lägga undan en summa öronmärkt för aktivitet på Campus Helsingborg, då vi ej haft aktivitet där tidigare. Utskottets aktiviteter ht15 -vt16 Examensmingel x2 Varje termins utgångsklass bjuds på examensmingel i Socialshögskolans lokaler i Lund på Bredgatan 26 där gästerna bjuds på plockmat,

16 och livemusik av LUS. Sektionens uppgift i detta är att tillstå med serveringspersonal och förberedelser, samt betala för musiken. Lophtet x2 Lophtet är en terminsåterkommande fest för alla socionomstudenter vid Lunds universitet. Det finns en stark tradition i att den återkommer varje termin och den brukar vara uppskattad, dock har antalet studenter som delar minskat de senaste terminerna och vt 15 kunde kåren bidra med hjälp i bar och dörr som de gjort tidigare. Därför vill vi nu öppna för alternativa aktiviteter, eller om någon vill driva en ny vinkel på Lophtet-festen. Budgeten vi sätter förblir dock densamma, en återkommande aktivitet av den här typen är viktig för sammanhållningen bland studenterna. Socionompicknick Picknick i stadsparken för studenterna, med matservering och levande musik, är ett bra alternativ till de mer festinriktade aktiviteterna som sociala utskottet erbjuder. Ht 14 var första gången vi erbjöd den här aktiviteten och vi lämnar utrymme för att aktiviteten kan komma att förändras till kommande år. Quidditch Quidditchturneringen på våren har visat sig vara ett mycket lyckat event som kombinerar både lek och fest och har ett tema de flesta studenter har en relation till. Både i planering och genomförande får studenterna en möjlighet att lära känna varandra över terminsgränserna, på ett annorlunda sätt än vad man får under tillexempel en fest. Därför hoppas vi att denna relativt nya tradition kommer fortsätta även kommande år. Event i Helsingborg En del av vår budget vill vi öronmärka för aktivitet vid Helsingborgs Campus. Alla event tidigare år har varit förlagda i Lund vilket har lett till att få Helsingborgsstudenter deltar vid de olika aktiviteterna. Detta är givetvis tråkigt då vi vill att alla studenter ska få ta del av sektionens sociala verksamhet. I och med den nyuppstartade nollningen i Helsingborg hoppas vi också få en ingång till mer aktiviteter som sociala utskottet anordnar även där. Vad pengarna ska användas till vill vi att elever i Helsingborg ska få styra över, genom att komma med förslag med aktivitet man önskar genomfördes där. Övriga utgifter Ibland går vinglasen sönder, ibland får man inte in alla mantlar efter Quidditchen och ibland behöver man ett regnskydd på picknicken. För att vara förberedda på detta kommer vi ha en mindre summa undanlagd för oförutsedda utgifter. 5.3 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har inte varit aktivt under hösten 2014, därför är det främsta målet i år att få igång utskottet igen då utbildningsfrågor bör vara en viktig grundsten i Socionomsektionens arbete. Då nuvarande utbildningsutskottsansvariga inte har haft en företrädare från hösten så startar vi nu våren med att lägga fram en verksamhetsplan så att vi kan förtydliga utskottets fokus och arbete.

17 Vi har ännu inte lyckats lokalisera tidigare verksamhetsberättelser och planer, utan skriver här ganska öppet om våra tankar inför Utse terminsombud Syftet med terminsombuden är att skapa en dialog mellan lärare och studenter, en viktig del av Socionomsektionens utbildningsbevakande uppdrag. Därför siktar vi på att kunna utse två stycken terminsombud per termin, från både Lund och Helsingborg. Genom att komma ut i klasserna, skriva på Luvit samt i terminernas facebookgrupp hoppas vi kunna skapa tillräckligt mycket intresse för utbildningsfrågor. Lyfta fram Utbildningsutskottet Vi bör också lyfta fram detta utskott mer i sektionen, då socionomsektionen ofta förknippas mer med nollning och sociala aktiviteter är det viktigt att studenterna vet att sektionen driver utbildningsfrågor och att de kan vända sig hit om de har tankar om sin utbildning. Därför ska vi försöka synas mer på viktiga aktiviteter som socionomsektionen håller i. Anordna gästföreläsningar För att berika studenternas studiegång så vill vi anordna gästföreläsningar som kan ge en nyanserad bild av vår utbildning och vårt framtida yrke. Vi siktar på att anordna minst två föreläsningar under Kursutvärderingar Vi kommer under året att uppmuntra terminsombuden till att boka in ett möte med respektive delkursansvarige efter avslutad kurs för att tillsammans gå igenom kursutvärderingarna. Genom att skriva en liten rapport från detta möte och sedan skicka ut den till sina klasser hoppas vi att intresset och motivationen för att fylla i utvärderingarna ökar. Mot slutet av varje termin, (den 21 maj VT 2015), kommer vi dessutom att ha ett stormöte där alla lärare från terminen träffar terminsombuden och diskuterar terminen i sin helhet. Vi känner oss glada över det engagemang vi hittills har mött och ser med förväntan fram emot året som kommer. 5.4 Novischeri utskottet Novischutskottet anordnar en nollning för alla elever som studerar på socionomprogrammet vid Lunds universitet. Nollningen består av diverse aktiviteter för att aktivera studenterna i studentlivet, introducera dem till socionomsektionen och för att studenterna ska hitta stöd.

18 De aktiviteter som hålls är bland annat två sittningar, den ena är som en prova på sittning och den andra är en avslutande sittning. Utgångar i olika nationer som finns i Lund. Aktiviteter som inkluderar olika inslag av sport och aktiviteter som är relationsbyggande. De hålls under terminen till första terminens studenter skriver sin första tentamen. Nollningen bygger en övergriplig relation mellan de olika terminer inom socionomprogrammet samt är en grund för bättre sammanhållning inom programmet så man kan aktivera studenterna i frågor som rör studierna. Och så är det riktigt kul. 5.5 Kreativa utskottet Sittningar En sittning av något slag kommer med största sannolikhet anordnas med hjälp av det kreativa utskottet. Däremot behöver det kreativa utskottet inte beräkna en budget för en sittning, då dekor och övrigt material ingår i och utgör en del av densamma budget som det sociala utskottet lägger fram för verksamhetsåret 2015/2016. Beställning av trycksaker Då den senaste beställningen ( ) syftade till att köpa upp ett lager av kläder och tygkassar räknar det kreativa utskottet inte med några utgifter för, eller ett behov av, att lägga en ny beställning. Skulle det trots allt behövas ska Svenska Handtryck AB i första hand användas för en ny beställning. Musikverksamhet Vid årsskiftet 2014/2015 startade det kreativa utskottet på efterfrågan av studenterna en ensemble för alla musikintresserade studenter. I dagsläget använder sig ensemblen av Socialhögskolans lokaler men letar efter något mer permanent där de kan använda bl.a. trumset och förstärkare utan att medlemmarna stör andra studenter med sitt musicerande. För att musikverksamheten ska kunna fortlöpa önskar det kreativa utskottet göra anspråk på 3000:- per verksamhetsår. Pengarna ska både gå till lokalhyra, samt reseersättning för ensemblen då de uppträder på Socionomsektionens evenemang. Kick-off med styrelsen Vid varje terminsstart bör en kick-off för styrelsens medlemmar anordnas. Även om ansvaret för planeringen av denna kick-off har varierat räknar det kreativa utskottet med att ha fortsatt ansvar för denna aktivitet. Kick-offen kan utformas och innehålla olika aktiviteter beroende på vad styrelsen önskar göra. Restaurangbesök eller annan mat och dryck bekostas av styrelsens medlemmar själva. Affischeringsmaterial På efterfrågan av styrelsen har sektionen beslutat att affischer inför evenemang skall tryckas upp i A3-format genom Lexis. Kreativa utskottet har huvudansvar för affischernas utformning. 5.6 Styrelse utbildning Styrelsen ser till att utskottsansvariga och styrelsemedlemmar erhåller utbildning som krävs för att på bästa sätt kunna utveckla, styrelsearbetet, utskotten och arbetsgrupperna inom Socionomsektionen.

19

20 Budget HT15 VT16 Konto Utgifter Resultat Intäkter Styrelsen Instutionen Kårstöd Kickoff Fika styrelsemöte Bankgiro -800 Bankkort -250 Totalt Resultat Sociala Lophtet Sittningar Picknick -800 Examensmingel Övrigt Totalt Resultat Idrott Quidditch sittning Quidditch material Quidditch biljetter 9600 Innebandy lokal Totalt Resultat Kreativa Affischeringsmaterial -400 Musikverksamhet Totalt Resultat Novisch Nollningsavgift 7000 Aktiviteter HBG utgifter Sittningar och förköp Övriga kostnader Serviceavgifter Totalt Resultat Helsingborg Sittningar Totalt Resultat 0

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar.

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. 2015/2016 1 Lysning Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster (se nedan

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer