Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15"

Transkript

1 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av vårmötets stadgeenliga utlysande 8. Val av fyra styrelseledamöter, varav en skall vara kassör och en vice ordförande 9. Val av utskottsansvariga 10. Val av Valberedningens ordförande 11. Fastställande av årets verksamhetsplan för sektionen 12. Fastställande av årets budget för sektionen 13. Behandling av propositioner 14. Behandling av motioner 15. Behandling av övriga ärenden 16. Mötets avslutande

2 Socionomsektionens valberednings nominerar följande till Samhällsvetarkårens Socionomsektions styrelse HT2015 Ordförande (fyllnadsval till ett halvt verksamhetsår) Vakant 7.3 Ordförandes åligganden: Det åligger ordförande att som ansvarig inför styrelsen samordna Socionomsektionens verksamhet i brådskande fall besluta i ärenden som annars tillkommer styrelsen. Sådana beslut ska underställas styrelsen vid nästkommande möte, leda styrelsens sammanträden, kan ersättas av viceordförande om ordförande har förhinder företräda Socionomsektionen. 7.4 Ordförandes ansvar Ordförande och viceordförande ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet. Vice ordförande (post om ett verksamhetsår) Vakant 7.4 Ordförandes ansvar: Ordförande och viceordförande ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet. Kassör (post om ett verksamhetsår) Vakant Kassörens uppgift är att sköta bokföring och tillsammans med ordförande ansvara för sektionens ekonomi. Ledamot (post om ett verksamhetsår) (2 platser) Jimmie Wester - Jimmie kandiderar till ledamot i Styrelsen. En post han suttit på i ett års tid. Han brinner för sektionen och vill fortsätta med det arbete han påbörjat. Eftersom att Jimmie tidigare blivit invald har Valberedningen valt att inte ha en intervju men anser att han är lämpat för posten. Andrea H. Bustos

3 Utdrag ur intervju. Hur kommer det sig att du sökt denna förtroendepost? - Elevengagemang har alltid intresserat Andrea och hon anser att det är viktigt för utbildningen eftersom anställda på högskolan inte har samma ansvar för studenterna jämfört med grundskolan. Därför är det viktigt att studenterna får utrymme för sina åsikter. Kan du resonera kring konflikter, hur de uppstår och vilka verktyg du använder dig av för att hantera dem? - Andrea känner sig trygg i sig själv och är inte räd för konflikter, men hon förbiser inte heller dem. Andrea har starka åsikter och diskuterar dem gärna öppet. Skulle det uppstå meningsskiljaktigheter har hon inga problem med att kompromissa. Det är viktigt att väga för- och nackdelar i olika svar och ta in andras åsikter för att komma till en gemensam lösning. Meningsskiljaktigheter bör lösas demokratiskt, genom t.ex. en omröstning i styrelsen. Hur ser du på uppdraget du sökt? - Andrea anser att styrelseledamot är en av de viktigaste posterna inom Socionomsektionen eftersom den innehar rösträtt i styrelsen, vilket inte utskottsansvariga har. Hon har även erfarenhet av posten sen tidigare. Har du fått erfarenhet och insikt från andra organisationer? - Andrea har suttit i elevkår i tre år, varav ett år på ordförandeposten. Hon har också suttit i Sveriges Elevkårer. Genom dessa erfarenheter har hon märkt det engagemang som finns hos elever om en bara fokuserar på att lyfta fram det. I dagsläget sitter hon även i styrelsen för Fler Unga en partipolitiskt obunden organisation som lyfter ungas röster inom politiken. Hur representerar man alla studenterna i olika frågor gentemot institutionen? - Andrea anser att så många som möjligt bör få sina röster hörda. Vidare anser hon att Styrelsen borde nå ut till alla studenter genom t.ex. öppna styrelsemöten och/eller sociala medier. Hur skapar man en inkluderande känsla inom sektionen. Har du upplevt tillfällen när man hade kunnat arbeta bättre med att inkludera alla socionomstudenter? - Andrea vill verka för studenter som läser på de senare terminerna eftersom att hon upplever att de glöms bort. T.ex. är fadderverksamheten endast öppen för T2 & T3. Även här lägger hon vikt vid att ha öppna styrelsemöten för att bidra till transparens. Vilken roll brukar du ta i grupper? Har du tagit olika roller i olika arbeten?

4 - Andrea brukar ta på sig en ledarroll i olika gruppsammanhang. Hon känner att detta främst har skett då det inte funnits någon annan som tagit den rollen, även om hon också ser sig naturligt bekväm i ledarrollen. Andrea har med tiden även lärt sig att ta ett steg tillbaka och lämna över ansvar till andra. Vad är din vision du vill arbeta mot eller med under ditt år på denna förtroendepost? - Andrea vill verka för att skapa opinion hos studenter vad gäller att påverka utbildningen. Men även genom olika typer av arrangemang där en kan möta olika studenter. Inom specifika frågor anser hon att sektionen kan använda sig av namnlistor för att visa att intresse för en viss fråga finns. Hur ser du på Socionomsektionens styrelses roll? - Andrea anser att styrelsen bör vara mer öppen och uppmuntra folk att söka till den. Många studenter har en bild av att det är tidskrävande att engagera sig i styrelsen men så behöver det inte vara, därför är det viktigt med insikt om vad styrelsen faktiskt arbetar med. Vad tycker du är roligast med att vara aktiv inom Socionomsektionen? - Studentengagemang och att se det födas hos enskilda studenter. Att uppmuntra stunder till engagemang. Ansvarig för Utbildningsutskottet Vakant Studierådssansvarig Studierådssansvarig utgörs av ansvarig för Socionomsektionens utbildningsutskott och dennes ansvar är att: leda och koordinera studierådets löpande verksamhet ansvara för studierådets administration och räkenskaper leda och kalla studierådsledamöter till studierådsmötet i slutet av terminen ansvara för att föra vidare inkomna motioner, förslag och synpunkter från studenter och studierådsledamöter under terminens gång samt från studierådet och föra detta till sektionsstyrelsen, Samhällsvetarkårens centrala utbildningsutskott, samt institutionsstyrelsen vid Socialhögskolan efter avslutat verksamhetsår. Ansvarig för Sociala utskottet Vakant 9.2 Sociala utskottet Sociala utskottet har som uppgift att studietiden blir så rolig och minnesvärd som möjligt för Socionomsektionens medlemmar, genom att anordna sociala aktiviteter så som terminsöverskridande evenemang, examensfest och dylikt Ansvarig för sociala utskottet

5 Ansvarig för det sociala utskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Novischeriet David Andersson Utdrag ur intervju. Hur kommer det sig att du sökt denna förtroendepost? - Tidigare general såg kvalitéer hos David som skulle vara bra för denna post. Därmed uppmuntrades David till att söka. Han gillar att ha ansvar och att organisera saker och ting, i detta fall diverse aktiviteter riktade mot nya socionomer. David vill utmana sig själv där han känner att han kan utvecklas, i detta fall från sin tidigare roll som fadder till att vara ansvarig över alla faddrar. Vilken roll brukar du ta i grupper? Har du tagit olika roller i olika arbeten/situationer? - David ser sig själv som en flexibel gruppmedlem som är öppen för andras tankar. David gillar att ha en ledarroll, vilket passar bra till posten han söker. Hur skapar man en inkluderande känsla inom sektionen. Har du upplevt tillfällen när en hade kunnat arbeta bättre med att inkludera alla socionomstudenter? - David vill skapa en gemenskap hos faddrarna i fadderlaget genom att alla har en röst och att de olika fadderlagen ansvarar för olika aktiviteter. När David tänker på inkludering angående novischerna så ser han positivt på en variation av aktiviteter samt att det ska finnas aktiviteter som är helt alkoholfria. Som en form av inkludering tycker David även att det är viktigt med olika personligheter inom fadderlagen för att matcha novischernas olika personligheter. Har du några erfarenheter eller insikter från andra organisationer eller jobb som är relevanta? - David har tidigare jobbat som språkreseledare samt varit involverad i anti-mobbnings arbete under sin tidigare skolgång. Hur hanterar du konflikter? - David anser att det är viktigt att se den andra partens sida, oavsett om han själv är involverad i konflikten eller står utanför som tredje part. Vidare anser David också att det är viktigt att visa sin egen syn på problemet men att lägga fram denna på ett lugnt och konstruktivt sätt. Vad vill du lära dig under din tid i Socionomsektionen? Vad vill du förbättra?

6 - David vill i framtiden gärna arbeta som chef och förespråkar ett ledarskap som är demokratiskt och inkluderande. David anser att posten ger relevant erfarenhet för dessa ambitioner. När det kommer till förändringar tänker David att militärklädseln som faddrarna i dagsläget har eventuellt kan vara exkluderande. Att därför ha en öppen diskussion kring alternativ klädsel för att eventuellt ändra denna längre fram är därmed viktigt. Ansvarig för Arbetsmarknadsutskottet Vakant 9.4 Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet är ett utskott med ambitionen att skapa tydligare kontakter för studenter gentemot arbetsmarknaden Ansvarig för arbetsmarknadsutskottet Ansvarig för Arbetsmarknadsutskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Jämlikutskottet Vakant 9.5 Jämlikutskottet Jämlikutskottet har som uppgift att aktivt arbeta för likabehandling och jämställdhet, arbeta mot diskriminering både vad gäller studenter emellan och i undervisningen på skolan, samt att bevaka så att studenternas vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet rättigheter tillgodoses Ansvarig för jämlikutskottet Ansvarig för det jämlikutskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Idrottsutskottet Vakant 9.6 Idrottsutskott Idrottsutskottet har som uppgift att skapa terminsöverskridande idrottsaktiviteter för Socionomsektionens medlemmar Ansvarig för Idrottsutskott Ansvarig för Idrottsutskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Kreativa utskottet Vakant 9.7 Kreativa utskottet Kreativa utskottet har som uppgift att anordna och uppföra terminsöverskridande aktiviteter och grupper i form av exempelvis kör, teater och andra former av kreativt skapande.

7 9.7.1 Ansvarig för Kreativa utskottet Ansvarig för det Kreativa utskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ansvarig för Helsingborgsutskottet Vakant 9.8 Helsingborgsutskottet Helsingborgsutskottet har som uppgift att verka för att förbättra studiesituationen för socionomstudenterna på Campus Helsingborg Ansvarig för Helsingsborgsutskottet Ansvarig för Helsingborgsutskottet utgörs av vederbörande som väljs in på vårmötet respektive höstmötet. Ordförande för Valberedningen Vakant 8.9 Valberedningens ordförande och vice ordförande Det åligger valberedningens ordförande, med hjälp av vice ordförande att leda valberedningens arbete kalla valberedningen till sammanträde vara ordförande vid valberedningens sammanträden föredra valberedningens förslag på stormötena Ledamot i Valberedningen Vakant Det åligger ledamoten i valberedningen att hjälpa valberedningens ordförande att genomföra valprocessen. Kårrepresentant i Valberedningen Vakant Kårrepresentanten i valberedningen skall se till att valprocessen är stadgeenlig.

8 Verksamhetsplan

9 1 Verksamhetsplanens syfte Samhällsvetarkårens Socionomsektions verksamhetsplan fastställs av Socionomsektionens Vårmöte. Verksamhetsplan och budget är Socionomsektionens främsta instrument för att styra sektionens verksamhet utöver det som redan står i övriga styrdokument, så som stadga, reglemente, jämställdhetsplan och åsiktsprogram. Verksamhetsplanen anger vilka frågor Socionomsektionen särskilt ska arbeta med under verksamhetsåret och syftet är att leda och stödja Socionomsektionens styrelse samt utskottsansvariga och deras prioriteringar under mandatperioden. I början av verksamhetsåret ska styrelsen, i samråd med utskottsansvariga, gå igenom och konkretisera verksamhetsplanen, d.v.s. lägga upp en plan för hur målen ska nås, vilket/vilka utskott som ansvarar för respektive mål samt en tidsplan. Resultatet av denna konkretisering, den så kallade konkretiserade verksamhetsplanen, ska förevisas på Socionomsektionens första styrelsemöte för verksamhetsåret. Vid verksamhetsårets slut ansvarar styrelsen för upprättandet av en årsredovisning vari en verksamhetsberättelse ska ange om och hur målen för verksamheten under året har uppnåtts. 2 Socionomsektionens ändamål och struktur Socionomsektionen är en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden studerandesammanslutning som verkar som studentkår vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Socionomsektionen representerar 1200 helårsstudenter och består av socionomstuderande som vill bidra till en kvalitetssäkring av utbildningen samt en bättre gemenskap och social samvaro för de studerande. Med utbildningsbevakning, novischverksamhet, examensfirande, sociala event, gästföreläsningar och temadagar vill vi göra de studerandes tid på Socialhögskolan så spännande, rolig, minnesvärd och utvecklande som möjligt. Alla aktiviteter i Socionomsektionens namn är terminsöverskridande och skall omfatta såväl Lund som Campus Helsingborg, detta för att stärka gemenskapen mellan de studerande samt skapa en gemensam identitetskänsla för socionomstudenter. 2.1 Ledning och samordning Samhällsvetarkårens Socionomsektion verksamhet samordnas av Socionomsektionens styrelse och ansvariga i respektive utskott.

10 2.2 Styrelsen Socionomsektionens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och tre ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen samordnar organisationens fortlöpande verksamhet under året samt ansvarar för eventuella kriser som uppstår. 2.3 Utskott Utöver styrelsen består Socionomsektionen av sju utskott vilka är sektionens arbetsgrupper med fokus på olika frågor. Syftet med utskotten är att bevaka att specifika frågor ges tillräckligt utrymme på utbildningen samt att verka för ökad gemenskap och social samvaro mellan de socionomstuderande. Utskottsansvarige är dess ordförande som ansvarar för utskottens verksamhet och projektbeskrivningar inför styrelsen, utskottsansvarig är även länken mellan arbetsgrupperna inom utskotten och styrelsen Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet består av utskottsansvarig, studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen samt terminsombud. Tillsammans ansvarar och arbetar de för att kvalitetssäkra utbildningen och verka för att de studerandes intressen tillvaratas. Terminsombuden är en struktur som innebär att två studerande per termin och ort väljs att fungera som klassens ögon och öron för att tillvarata medstuderandes åsikter och synpunkter på utbildningen samt dess kursinnehåll. Terminsombuden för sedan vidare informationen till studierådet och utskottsansvarige, detta för att åsikterna och synpunkterna om utbildningen skall komma underifrån det vill säga från studenterna själva Sociala utskottet Sociala utskottet ansvarar för att göra studenternas studietid så rolig och minnesvärd som möjligt genom att anordna sociala aktiviteter av typen festligare evenemang av olika slag för alla socionomstuderande Kreativa utskottet Kreativa utskottet arbetar med att föra in mer musik, dans och kreativitet på Socialhögskolan. Under vårterminen 2013 startades Socionomsektionens egen kör SOPA-sångarna. Det upprättades även en arbetsgrupp, design och kommunikation, under det kreativa utskottet som ska ansvara för affischer, broschyrer och dylikt.

11 2.3.4 Novischeriet Novischeriet ansvarar för att nya socionomstudenter får en fantastisk studiestart genom flertalet roliga aktiviteter som syftar till att vara kontaktskapande. På schemat står olika aktiviteter under en dryg månad för att underlätta för de nyligen antagna studenterna att lära känna varandra och universitetet Idrottsutskottet Idrottsutskottet ordnar studiesociala aktiviteter med fokus på sport såsom korpenlag, brännbollsmatcher samt lek och bus Jämlikutskottet Jämlikutskottet arbetar med att tillvarata och öka fokus på ämnen som ex. jämlikhet, etnicitet, sexualitet, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, olika former av diskriminering samt mänskliga rättigheter på institutionen och i utbildningen. Detta görs genom opinionsbildning, diskussion, arrangemang och temadagar Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet är ett utskott med ambitionen att skapa tydligare kontakt mellan studerande och arbetsmarknaden. 3 Möten 3.1 Styrelsemöte Under detta verksamhetsår bör det hållas ett styrelsemöte varannan vecka, detta för att alla styrelsemedlemmar samt aktiva skall kunna uppdatera sig kring planering av temadagar, ekonomi, events m.m. 3.2 Stormöte Höst- och vårmöte är Socionomsektionens högst beslutande organ och hålles minst en gång per termin. Det är under stormötena som nya styrelseledamöter samt utskottsansvariga väljs in i Socionomsektionen. Utöver de obligatoriska höst- och vårmötena kan styrelsen besluta om att ett stormöte skall hållas, detta när det exempelvis finns behov av fyllnadsval.

12 3.2.1 Höstmöte Höstmötet kommer att hållas mellan den 30 oktober och 30 november Närvarande på mötet bör vara styrelsen, utskottsansvariga, de kandiderande till de olika posterna samt aktiva medlemmar inom Socionomsektionen. De poster som kommer att väljas under detta verksamhetsår höstmöte är ordförande, två ledamöter samt utskottsansvariga. Under höstmötet skall årets budget fastställas, årsredovisning skall framläggas samt beslutas om ansvarsfrihet för för föregående verksamhetsårs styrelse Vårmöte Vårmötet kommer att hållas mellan den 30 mars och 30 april Närvarande på mötet bör vara styrelsen, utskottsansvariga, de kandiderande till de olika posterna samt aktiva medlemmar inom Socionomsektionen. De poster som kommer att väljas under detta verksamhetsårs vårmöte är vice ordförande, kassör, två ledamöter, valberedningens ordförande samt utskottsansvariga. 4 Fokusfrågor Fokusfrågorna är för verksamhetsåret särskilt prioriterade områden. De kan syfta till att föra upp viktiga frågor på dagordningen, till att åstadkomma en förändring i någon viktig sakpolitisk fråga eller på att stärka Socionomsektionen som organisation. Arbetet med fokusfrågor kan ske vid såväl institutioner, fakulteter och universitetet centralt som på kommunal, regional eller nationell nivå och kan innefatta undersökningar, mobilisering av sektionens medlemmar, åsiktsbildning, debatt och annat påverkansarbete. Frågorna ska drivas kraftfullt både internt och externt. 4.1 Jämställdhet, likabehandling och utbildningskvalitet Under verksamhetsåret 2015/2016 ska Samhällsvetarkårens Socionomsektion Arbeta aktivt för att kvalitetssäkra utbildningen genom studieråd/terminsråd, institution samt institutionsstyrelse Arbeta för att studenternas röster, åsikter, synpunkter och intressen tillvaratas under/på utbildningen.

13 Söka upprätta och sträva emot samarbete med sektioner, programföreningar samt relevanta (för verksamheten) föreningar inom Lunds universitet. 4.2 Tillgänglighet Då Samhällsvetarkårens Socionomsektion är en relativt ny verksamhet är det viktigt att vi under detta verksamhetsår ökar vår tillgänglighet gentemot studenterna. Det är av stor vikt att studenterna vet om att vi finns samt vad vi gör och vad vi kan bistå med. Framför allt är det viktigt att vi under detta verksamhetsår synliggör oss samt strävar efter att engagera studenterna på Campus Helsingborg. Vi behöver även arbeta på att alla ska känna sig välkomna, att det är viktigt, roligt och givande att vara aktiv inom Socionomsektionen samt att alla studenter på programmet skall känna att de är välkomna att delta i alla de aktiviteter som vi anordnar. Under verksamhetsåret 2014/2015 ska Samhällsvetarkårens Socionomsektion Sträva efter att organisera en mer tillgänglig expeditionsverksamhet. Använda och utnyttja Socionomsektionens hemsida än mer i sektionsarbetet och i kontakten med studenter. Upprätthålla den välfungerande novischeriverksamheten. Fortsätta arbetet med informationsspridning genom olika kanaler. Arrangera terminsöverskridande socionomfestligheter (ex Lophtet- och Quidditchfesten). Upprätthålla ett bra samarbete med Samhällsvetarkåren och institutionen. Utveckla utbildningsutskottets arbete ytterligare. 4.3 Campus Helsingborg Sedan hösten 2012 har vi arbetat med att etablera Samhällsvetarkårens Socionomsektion i Lund. Då vi som sektion skall verka som kår för alla våra medlemmar, det vill säga i både Lund och på Campus Helsingborg, är det viktigt att vi verkar för att öka studentinflytandet samt studentaktiviteten på båda dessa orter. Under verksamhetsåret 2015/2016 ska Samhällsvetarkårens Socionomsektion Aktivt arbeta för att skapa tydligare kontakt, anknytning samt stärka relationen till socionomstudenterna på Campus Helsingborg.

14 Att, om möjligt, skapa en undergrupp till sektionen som är stationerad ute på Campus Helsingborg för att på ett lättare sätt bedriva en välfungerande verksamhet i både Lund och Helsingborg, där den ansvarige för denna undergrupp har ett nära samarbete med styrelse och utskott i sektionen.

15 4.4 Ekonomi För att vi i Socionomsektionen skall kunna bedriva en god, utvecklande och en välfungerande verksamhet är det viktigt att vi under detta verksamhetsår stärker vår ekonomi samt sänker eventuella onödiga utgifter. Utöver den årliga avgift vi kommer att tillägnas genom Socialhögskolans institution samt den del av kåravgiften som tillfaller oss, är det av stor vikt att vi även på andra sätt stärker vår ekonomi. Under verksamhetsåret 2015/2016 ska Samhällsvetarkårens Socionomsektion... Följa lagd budget. 5 Organisationsutveckling Vi har under föregående verksamhetsår arbetat fram en god grund och en god struktur för detta års verksamhet. Vi har därför under detta kommande verksamhetsår möjlighet att utveckla verksamheten på olika sätt för att kunna främja studenternas utbildning, studiesociala miljö samt stärka arbetsmarknadsanknytningen för socionomstudenterna. 5.1 Jämlikhetsutskottet Jämlikhetsutskottet ska verka för att se till att alla studenters rättigheter och intressen kopplade till jämlikhet ska tillgodoses genom att förmedla kontakt mellan elever och personal samt arrangera eventuella föreläsningar eller andra aktiviteter. 5.2 Sociala utskottet Sociala utskottet kommer under verksamhetsåret fortsätta sin verksamhet med att sprida glädje bland och öka sammanhållningen mellan socionomstudenterna både i Lund och Helsingborg. Vi hoppas att vi genom den nya nollningen i Helsingborg kommer kunna öka vår närvaro även på Campus Helsingborg och även få elever från de båda olika campusen att träffas utanför studietid. Vi kommer fortsätta sikta på att ha ett brett spann av aktiviteter så att alla känner sig välkomna. Samarbetet som inletts med Beteendevetarna i Lund (BiL) vill vi fortsätta utveckla och vi hoppas även att andra utskott under Samhällsvetarkåren har ett intresse att inleda samarbete med oss. Aktivitetsförteckningen utgår från vilka event vi haft tidigare terminer, dock är utskottet mycket intresserade av vad studenterna själva önskar för aktiviteter. Vi ser alltså detta som ett förslag, som vi sedan kan komma att ändra efter vilka önskemål vi får in från studenterna. Vi vill även lägga undan en summa öronmärkt för aktivitet på Campus Helsingborg, då vi ej haft aktivitet där tidigare. Utskottets aktiviteter ht15 -vt16 Examensmingel x2 Varje termins utgångsklass bjuds på examensmingel i Socialshögskolans lokaler i Lund på Bredgatan 26 där gästerna bjuds på plockmat,

16 och livemusik av LUS. Sektionens uppgift i detta är att tillstå med serveringspersonal och förberedelser, samt betala för musiken. Lophtet x2 Lophtet är en terminsåterkommande fest för alla socionomstudenter vid Lunds universitet. Det finns en stark tradition i att den återkommer varje termin och den brukar vara uppskattad, dock har antalet studenter som delar minskat de senaste terminerna och vt 15 kunde kåren bidra med hjälp i bar och dörr som de gjort tidigare. Därför vill vi nu öppna för alternativa aktiviteter, eller om någon vill driva en ny vinkel på Lophtet-festen. Budgeten vi sätter förblir dock densamma, en återkommande aktivitet av den här typen är viktig för sammanhållningen bland studenterna. Socionompicknick Picknick i stadsparken för studenterna, med matservering och levande musik, är ett bra alternativ till de mer festinriktade aktiviteterna som sociala utskottet erbjuder. Ht 14 var första gången vi erbjöd den här aktiviteten och vi lämnar utrymme för att aktiviteten kan komma att förändras till kommande år. Quidditch Quidditchturneringen på våren har visat sig vara ett mycket lyckat event som kombinerar både lek och fest och har ett tema de flesta studenter har en relation till. Både i planering och genomförande får studenterna en möjlighet att lära känna varandra över terminsgränserna, på ett annorlunda sätt än vad man får under tillexempel en fest. Därför hoppas vi att denna relativt nya tradition kommer fortsätta även kommande år. Event i Helsingborg En del av vår budget vill vi öronmärka för aktivitet vid Helsingborgs Campus. Alla event tidigare år har varit förlagda i Lund vilket har lett till att få Helsingborgsstudenter deltar vid de olika aktiviteterna. Detta är givetvis tråkigt då vi vill att alla studenter ska få ta del av sektionens sociala verksamhet. I och med den nyuppstartade nollningen i Helsingborg hoppas vi också få en ingång till mer aktiviteter som sociala utskottet anordnar även där. Vad pengarna ska användas till vill vi att elever i Helsingborg ska få styra över, genom att komma med förslag med aktivitet man önskar genomfördes där. Övriga utgifter Ibland går vinglasen sönder, ibland får man inte in alla mantlar efter Quidditchen och ibland behöver man ett regnskydd på picknicken. För att vara förberedda på detta kommer vi ha en mindre summa undanlagd för oförutsedda utgifter. 5.3 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har inte varit aktivt under hösten 2014, därför är det främsta målet i år att få igång utskottet igen då utbildningsfrågor bör vara en viktig grundsten i Socionomsektionens arbete. Då nuvarande utbildningsutskottsansvariga inte har haft en företrädare från hösten så startar vi nu våren med att lägga fram en verksamhetsplan så att vi kan förtydliga utskottets fokus och arbete.

17 Vi har ännu inte lyckats lokalisera tidigare verksamhetsberättelser och planer, utan skriver här ganska öppet om våra tankar inför Utse terminsombud Syftet med terminsombuden är att skapa en dialog mellan lärare och studenter, en viktig del av Socionomsektionens utbildningsbevakande uppdrag. Därför siktar vi på att kunna utse två stycken terminsombud per termin, från både Lund och Helsingborg. Genom att komma ut i klasserna, skriva på Luvit samt i terminernas facebookgrupp hoppas vi kunna skapa tillräckligt mycket intresse för utbildningsfrågor. Lyfta fram Utbildningsutskottet Vi bör också lyfta fram detta utskott mer i sektionen, då socionomsektionen ofta förknippas mer med nollning och sociala aktiviteter är det viktigt att studenterna vet att sektionen driver utbildningsfrågor och att de kan vända sig hit om de har tankar om sin utbildning. Därför ska vi försöka synas mer på viktiga aktiviteter som socionomsektionen håller i. Anordna gästföreläsningar För att berika studenternas studiegång så vill vi anordna gästföreläsningar som kan ge en nyanserad bild av vår utbildning och vårt framtida yrke. Vi siktar på att anordna minst två föreläsningar under Kursutvärderingar Vi kommer under året att uppmuntra terminsombuden till att boka in ett möte med respektive delkursansvarige efter avslutad kurs för att tillsammans gå igenom kursutvärderingarna. Genom att skriva en liten rapport från detta möte och sedan skicka ut den till sina klasser hoppas vi att intresset och motivationen för att fylla i utvärderingarna ökar. Mot slutet av varje termin, (den 21 maj VT 2015), kommer vi dessutom att ha ett stormöte där alla lärare från terminen träffar terminsombuden och diskuterar terminen i sin helhet. Vi känner oss glada över det engagemang vi hittills har mött och ser med förväntan fram emot året som kommer. 5.4 Novischeri utskottet Novischutskottet anordnar en nollning för alla elever som studerar på socionomprogrammet vid Lunds universitet. Nollningen består av diverse aktiviteter för att aktivera studenterna i studentlivet, introducera dem till socionomsektionen och för att studenterna ska hitta stöd.

18 De aktiviteter som hålls är bland annat två sittningar, den ena är som en prova på sittning och den andra är en avslutande sittning. Utgångar i olika nationer som finns i Lund. Aktiviteter som inkluderar olika inslag av sport och aktiviteter som är relationsbyggande. De hålls under terminen till första terminens studenter skriver sin första tentamen. Nollningen bygger en övergriplig relation mellan de olika terminer inom socionomprogrammet samt är en grund för bättre sammanhållning inom programmet så man kan aktivera studenterna i frågor som rör studierna. Och så är det riktigt kul. 5.5 Kreativa utskottet Sittningar En sittning av något slag kommer med största sannolikhet anordnas med hjälp av det kreativa utskottet. Däremot behöver det kreativa utskottet inte beräkna en budget för en sittning, då dekor och övrigt material ingår i och utgör en del av densamma budget som det sociala utskottet lägger fram för verksamhetsåret 2015/2016. Beställning av trycksaker Då den senaste beställningen ( ) syftade till att köpa upp ett lager av kläder och tygkassar räknar det kreativa utskottet inte med några utgifter för, eller ett behov av, att lägga en ny beställning. Skulle det trots allt behövas ska Svenska Handtryck AB i första hand användas för en ny beställning. Musikverksamhet Vid årsskiftet 2014/2015 startade det kreativa utskottet på efterfrågan av studenterna en ensemble för alla musikintresserade studenter. I dagsläget använder sig ensemblen av Socialhögskolans lokaler men letar efter något mer permanent där de kan använda bl.a. trumset och förstärkare utan att medlemmarna stör andra studenter med sitt musicerande. För att musikverksamheten ska kunna fortlöpa önskar det kreativa utskottet göra anspråk på 3000:- per verksamhetsår. Pengarna ska både gå till lokalhyra, samt reseersättning för ensemblen då de uppträder på Socionomsektionens evenemang. Kick-off med styrelsen Vid varje terminsstart bör en kick-off för styrelsens medlemmar anordnas. Även om ansvaret för planeringen av denna kick-off har varierat räknar det kreativa utskottet med att ha fortsatt ansvar för denna aktivitet. Kick-offen kan utformas och innehålla olika aktiviteter beroende på vad styrelsen önskar göra. Restaurangbesök eller annan mat och dryck bekostas av styrelsens medlemmar själva. Affischeringsmaterial På efterfrågan av styrelsen har sektionen beslutat att affischer inför evenemang skall tryckas upp i A3-format genom Lexis. Kreativa utskottet har huvudansvar för affischernas utformning. 5.6 Styrelse utbildning Styrelsen ser till att utskottsansvariga och styrelsemedlemmar erhåller utbildning som krävs för att på bästa sätt kunna utveckla, styrelsearbetet, utskotten och arbetsgrupperna inom Socionomsektionen.

19

20 Budget HT15 VT16 Konto Utgifter Resultat Intäkter Styrelsen Instutionen Kårstöd Kickoff Fika styrelsemöte Bankgiro -800 Bankkort -250 Totalt Resultat Sociala Lophtet Sittningar Picknick -800 Examensmingel Övrigt Totalt Resultat Idrott Quidditch sittning Quidditch material Quidditch biljetter 9600 Innebandy lokal Totalt Resultat Kreativa Affischeringsmaterial -400 Musikverksamhet Totalt Resultat Novisch Nollningsavgift 7000 Aktiviteter HBG utgifter Sittningar och förköp Övriga kostnader Serviceavgifter Totalt Resultat Helsingborg Sittningar Totalt Resultat 0

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Juli - augusti Allting började, den 1 juli 2011 då vi som styrelse helt plötsligt står för nya, spännande och roliga utmaningar. Under vår första månad var

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US 1) Föreningens firma GEN!US Föreningens firma är GEN!US 2) Föreningens ändamål GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet

Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet 1 Föreningen 1.1 Miljövetarsektionen, nedan kallad MiP-sektionen, är en ideell studentorganisation. 1.2 MiP-sektionen har organisationsnumret:

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer