Extraärenden - kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extraärenden - kommunstyrelsen 2015-02-11"

Transkript

1 Extraärenden - kommunstyrelsen Budget Samiskt förvaltningsområde 2. Medfinansiering av projekt Norra Lapplands Affärsutveckling NLA för åren Medfinansiering av strukturfondsprojekt avseende besöksnäring (Swedish Lapland)

2 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Extra 1 Ks 1 Dnr 00035/ Budget Samiskt förvaltningsområde Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun och erhåller av staten årligt bidrag. För 2015 är statsbidraget för samisk förvaltning kr. Eventuellt överskott från tidigare år räknas inte in i redovisningen till Sametinget. Förslag till budget för år 2015 har upprättats av arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde. Förslag till beslut 1. Budget för samiskt förvaltningsområde år 2015 fastställs. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

3 Handläggare Susanne Stenberg Arvidsjaurs kommun Datum Árviesjavrien kommuvdna Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Inkom: Dnr 00035/ Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun och erhåller av staten årligt bidrag. Statsbidraget för samisk förvaltning, verksamhetsår 2015 budgeteras med kronor. Eventuella överskott från tidigare år redovisas inte till Sametinget enligt anvisningar Vid den samiska arbetsgruppens möte godkändes budgeten för 2015 enligt nedan och lämnas till kommunstyrelsen för fastställande av budget. BUDGET 2015 Tidigare överskott INTÄKTER Samisk förvaltning , ,99 SUMMA intäkter ,00 KOSTNADER 068 Samisk styrgrupp , Förskola 2 500, Kultur/bibliotek 2 500,00 Bidrag/priser , Äldreomsorg , Samisk förvaltning ,00 Representation 7 000, Översättning , Skyltning , , Revitalisering 8 000, ,99 Utbildn/fortbildn/bidrag 137 Övrigt , ,00 Informationsinsatser SUMMA kostnader , , ,99 Árviesjávrien Susanne Stenberg Sámien ekttediejjie

4 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Extra 2 Ks 2 Dnr 00034/ Medfinansiering av projekt Norra Lapplands Affärsutveckling NLA för åren Arvidsjaurs kommun avser att tillsammans med åtta andra norrbottenskommuner söka medel från regionala strukturfondsprogrammet i syfte att stärka och utveckla kommunens och områdets näringsliv. Detta ska ske genom att stötta befintliga företag, ung företagsamhet och nyetableringar via medel från projektet. Näringslivsfrågorna är viktiga för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den projektansökan som nu föreslås tillsammans med andra kommuner innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta med näringslivsfrågor. För att erhålla strukturfondsmedel är det också en nödvändighet att samverka med andra kommuner. Projekttiden sträcker sig mellan Kommunens kostnad för medfinansiering är kr årligen under projektperioden. År t o m kr År t o m kr År t o m kr Finansiering år 1 föreslås ske genom omfördelning av medel från kontot för koncernövergripande stöd, där ett överskott beräknas. Finansiering för år 2 och 3 sker i samband med kommande budgetarbete. Projektet innefattar kommunerna Pajala, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog samt Arvidsjaurs kommun. Förslag till beslut 1. Medfinansiering till projekt Norra Lapplands Affärsutveckling (NLA) beviljas för tiden Finansiering för år 1 sker genom omfördelning av medel från kontot för koncernövergripande stöd. 3. Finansiering för år 2 och 3 ska anvisas projektet i samband med kommande års budgetarbete. Justerandes sign Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kerstin Olla, Stina Johansson Utdragsbestyrkande

5 ~ A rvidsjuu/'s kommull ~ Arviesjav/'iell kommuvdllu H :llldlliggll r c Ulla-Stina Johansson Tf. Näringslivschef,.--,,...,,-:-:--._..,... _~ Arvidsjaurs )',f.)n'hfj Ull Kom munslyt~s eli Datum Kommunstyrelsen Dnr'7U /., _.:J rl/20/~ -608 I Ansökan om medel från Regionala strukturfondsprogrammet för näringslivsarbete 1. Bakgrund/sammanfattning Arvidsjaurs Kommun, tillsammmans med åtta andra Norrbottens kommuner, avser att söka medel fi'ån Regionala strukturfondsprogrammet i syfte att stärka och utveckla kommunens och områdets Näringsliv. Detta genom att stötta befintliga foretag samt ung fåretagsamhet och nyetableringar via medel fi'ån detta framtida projekt Projektets arbetsnanm är NOtTa Lapplandsaffarsområde (NLA). 2. Ekonomisk analys Projektet avser att starta och sedan pågå i 3 år med ett projekt avslut Medfinansiering från kommunen kommer att vara kr årli gen under projektperioden. Varje medfinansierad krona kommer minst att kunna växlas upp med till det dubbla. 3. Miljöaspekt Möten inom projektet kommer, där så är möjligt, att ske med hjälp av digital teknik. Vid resor ska dessa genomfåras på ett så miljövänl igt sätt som möjligt. I alla lägen ska dock det mest kostnadseffektiva sättet väljas. 4. FN:s barnkonvention Arvidsjaurs kommun beslutade att kommunen ska arbeta i enlighet med FN:s bamkonvention. Det innebär bl a att det kan finnas en skyldighet att låta bam komma till tals i händelse av att något i projektet har en påverkan på bams villkor. S. Övrigt Projektet kommer att sträcka sig över fåljande kommuners gränser; Pajala, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, Kimna, Gällivare, Jokkmokk, Aljeplog samt Arvidsjaurs Kommun. 6. Slutsats och förslag till beslut Näringsli vsfrågoma är viktiga få r kommunens fortsatta utveckling och ti ll växt. Den projektansökan som nu fåreslås tillsammans med andra kommuner innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta med näringslivsfi ågor. För att erh ålla strukturfondsmedel är det också en nödvändighet att samverka med andra konm1uner. Postadress Teleron Telefax E-posl Plu sgiro 9JJ 8 1 A IIVIDS.l AUIl , växel Iw m lifvidsjauf.se

6 Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att bevilja medel till medfinansiering av deltagande i föreslaget strukturfondsprojekt, enligt följande; År t o m kr År t o m kr ÅJ l t o m kr Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering till projekt Norra Lapplands Affårsutveckling (NLA) med kr avseende år I. Finansiering sker genom omfördelning av medel från kontot för koncernövergripande stöd där ett överskott beräknas. att medel för år 2 och 3 ska anvisas projektet i samband med kommande års budgetarbete. (~~. ~ ~y sson TfNäling livschef 4lrif! Kerstin O Ila KOlmnunchef

7 Norra Lappland Affärsutveckling

8 Innevånare År 2013 Pajala 6299 Kiruna Gällivare KIRUNA Jokkmokk 5066 Arjeplog 2980 Arvidsjaur 6471 GÄLLIVARE % av länet 25% Norrbottens län Yta km 2 Pajala 7917 Kiruna Gällivare Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur 5567 % av länet 81% Norrbottens län 97257

9

10

11

12 Samtliga kommuner har en konstant minskning av befolkningen utom Kiruna. Dessutom uppstår en stor demografisk förskjutning till en allt äldre befolkning. Vilket medför bl.a. större krav på kommunal service och vård.

13 Diagrammet visar på en av den största utmaningar våra kommuner står inför. Ett trendbrott måste under alla förhållande ske för att upprätthålla en "levande glesbygd" och öka attraktionskraften för att återfå åldersgrupperna år för att kunna uppnå en befolkningsökning.

14 Inlandskommuner i Norrbotten har förutom mycket stora strukturella omställningar under lång tid även stora negativa effekter utifrån ett demografiskt perspektiv. Antalet boende i byar och omlandet till kommuncentrat blir allt äldre med ett allt större behov/förväntan på kommunal service. "Obalansen" mellan olika åldersgrupper och utflyttningen av unga familjer underminerar en kommunal utveckling med oöverskådliga konsekvenser. Denna "flyttväg" från kommunernas byar till kommuncentra vidare till kusten och/eller söderut ger förödande effekter och är därför vår största kommunala utmaning de kommande åren. "Allt färre bor i glesbygd: Sakta men säkert minskar antalet människar som bor på den svenska glesbygden. Samtidigt kommer allt fler bo i storstäder med förorter och i andra större städer '~ Författare, Anders Karlsson, arbetar med befolkningsstatistik på SCB. Index å r 2011= Folkmängden den 31 december 2011 har fått ~--_P"OV'W"":"" --~) indexvärdet 100 för varje kommuntyp. Värdet 57 för förortskommunerna 1970 innebär att de det året hade en folkmängd sam var 57 procent av den år Glesbygdskommunerna som 1970 hade indexvärdet 127 hade en befolkning som var 27 procent större det året än GI('~YQd.kommullf'r 60 SOL De regionala prognoserna visar att den utveckling vi sett under lång tid kommer att fortsätta. Befolkningen väntas öka i alla de studerade kommuntyperna utom en - glesbygdskommunerna. Här fortsätter istället befolkningen att minska sakta men säkert. (Källa SCB)

15 Få ska försörja många i glesbygdskommuner 1,2 0,9.. : 0,6 0,3 0,0 1'-- ---' : Glesbygdskommune Övriga kommuner Förortskommuner Större städer Storstäder Demografiskförsörjningsbörda åren för olika kommuntyper. Glesbygdskommunerna beräknas få en ännu större andel äldre än idag. Andelen som är 65 år eller äldre beräknas öka från 25 till 32 procent. I nuläget är 21 procent av befolkningen yngre än 20 år, och den andelen förväntas minska något under de kommande 30 åren. Det som bör uppmärksammas mest är dock att andelen i arbetsför ålder, som redan i nuläget är lägre än i de övriga studerade kommuntyperna, väntas minska från 54 till 49 procent. (Källa SCB) Ovanstående statistik kommer praktiskt att innebär en större kommunal utgiftsbudget fördelad på färre betalare. Därför måste vi fokusera följande: Skapa bättre förutsättningar för unga familjer att stanna/etablera sig och finna långsiktiga försörjn i ngs-möj I igheter. Stödja och bidra till att utveckla det lokala näringslivet där "mogna" företag är den lokala " motorn" för att skapa nya arbetstillfällen Supportera och medverka till att fler nya företag startar och därmed skapar en större attraktionskraft och tilltro till den egne kommunen samt arbeta för nyetableringar i kommunerna.

16 , I,, I , Tillväxt Exp. marknad Exp. omsättning Exp. lönsamtet Nya marknader Nya produkter.... Nyskapa Arbetstillfällen Kartläggning Analys Insatser beroende på behov, , I I I I I I, I , Risk för utträde Verksamhetsanalys Lönsamhetsanalys Marknadsanalys Ideuppkast Vägval.... Bevara Arbetstillfällen Proaktivt arbete Individuella möten

17

18

19 Ökade kostnader Färre i åldrarna Minskad med lägre intäktet J----L_~1~9:.=:-3:5~å~r _.J------j lokal marknad I Samhället I Individen I Näringslivet I Den långvariga och starka urbaniseringen Glesbygden den stora förloraren Större orter med ett större utbud lockar Större ek. börda i produktiv ålder Vad är de nya möjligheterna och hur tar jag mig dit! Är ofta för engagerad i det löpande...

20 Indikatorer * Tillväxtsiffror för befintliga företag * Antal företagare i och utanför tätorten * Ökad attraktivitet * Fler attraktiva nätverk över kommungränserna * Nya företagsetableringar Aktivera företagare och dess organisationer den strategiska utvecklingen. SkfIPtI nyfl irwwdtiwl mitespitltlser Delmål , Gemensamt med företagsorganisationerna kartlägga och belysa kommunernas förutsättningar Tematisk specialisering med kvalificerad support och stöd i de olika utvecklingsfaserna

21 Lokal Näringslivsgrupp NLG FR LRF Handeln ÖVriga privata och offentliga intressenter Agera för att involvera de lokala företagen utifrån de gemensamma utmaningarna. Skapa ny och alternativa mötesplatser Skapa kommunövergripande samarbete och nya arenor utifrån det lokala näringslivets behov som skall består efter projekttiden.

22 Projektkommunerna har varför sig och tillsammans en potentiell tillväxt baserat på vårt läge, kultur, råvaror, teknik, företagare mm. Projektet skall på ett innovativt sätt och framåtriktat tillvarata och "packetera" de utvecklingsmöjligheter som prioriteras. Fokusområden Projektet skall arbeta nära regionala organisationer som Invest i Norrbotten, ALMI m.fl.

23 Kiruna G..." I, OCI "... «<o~,.. ~ Pajala Turism och besöksnäri ng 'tltr'-i I. 10-._...o ""...,,=. OCI... "...,... n t......, OCI...,..., 'ltfl..tj' De relativt många små/medelstora företag som karrekteriserar projektområdet skall genom kommun-överbryggande aktiviteter få möjligheter till fördjupad kunskap och vägledning i sin utveckling genom branschkunnigt stöd inom projektorganisationen. Information och aktiv medverkan skall ske redan till ungdomsgrupper och organisationer Fokusområden: - Gruvnäring - Vidareförädling av lokala råvaror - Samiskt företagande - Besöksnäring - Vintertest

24 Medverkande kommuner Projektorganisation med gemensam projektledare

25 Invest I Norrbotten Akad Norr Lokalt arbete Projektgruppen skall verka gränsöverskridande och praktiskt genomföra fastställda mål. Den lokala arbetsgruppen NLG skall erbjudas möjligheter att skapa nätverk och löpande kontakter med samtliga företag och kommuner inom projektet..

26 För att överbrygga kommun- och länsgränser organiseras projektet utifrån respektive kommuns styrkor och utifrån gruppens totala kompetens så att viktig kunskap tillförs alla medverkande kommuner. De gemensamma områdena utvecklar nya arbetsorganisationer för hela det geografiska området och förädlas i den egna kommunen. G, uwwi,lnl oc~ """"""uppbviln. d S.ml... njun tom I",.",~.I Telll\l,lnt. ",n.bele rnfil ND" f H.nllel- och Mf\Ik"nl,ln" Inl,uuU~lU' H,nd,,!- och MfVk....'ln.. Inl.nn uklu' o Till befintliga och nya företag Support o Generell support ex. UF mji. Etableri ng o Externa företagsetableringar o Extern marknadsföring Turism och besöksnäring Förankring o Vidareutveckling av mötesformer o Kommunikation och spridning

27 ~ Nyföretagande ~ Befi ntl iga företag ~ Etableringar samt att kunna ~ Ligga i fronten specificerad utveckling

28 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Extra 3 Ks 3 Dnr 00036/ Medfinansiering av strukturfondsprojekt avseende besöksnäring (Swedish Lapland) Arvidsjaurs kommun avser att tillsammans med övriga medlemskommuner i organisationen Swedish Lapland ansöka om medel från Regionala strukturfondsprogrammet i syfte att stärka och utveckla kommunens och områdets arbete med besöksnäringen. Innehållet i projektet kompletterar det projekt som är tänkt att drivas inom näringslivsområdet under namnet Norra Lapplands Affärsutveckling (NLA). Besöksnäringen är viktig för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den projektansökan som föreslås innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta med besöksnäringsfrågor. För att erhålla strukturfondsmedel är det också en nödvändighet att samverka med andra kommuner. Projektet avser att starta runt halvårsskiftet 2015 och sedan pågå i 3 år. Medfinansiering från kommunen kommer att vara kronor årligen under projektperioden. Detta är samma summa som kommunen avsatt för tidigare års strukturfondsprojekt inom turismområdet. Namn för projektet är föreslaget till Swedish Lapland Destination Capacity Building Förslag till beslut 1. Medfinansiering av strukturfondsprojekt tillsammans med Swedish Lapland beviljas med kronor per år för åren Pengarna tas från kommunens vattenregleringsmedel. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

29 Handläggare Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Peter Manner Turismsamordnare KOMMUNSTYRELSEN Inkom: Dnr 00036/ Datum Kommunstyrelsen Ansökan om medel frånn Regionala strukturfondsprogrammet för arbetee med besöksnäringsfrågor 1. Bakgrund/sammanfattning Arvidsjaurs Kommun avser att tillsammans medd övriga medlemskommuner i organisationenn Swedish Lapland ansöka om medel från Regionala strukturfondsprogrammett i syfte att stärka och utveckla u kommunens och områdets arbete med besöksnäringen. Innehållet i projektet kompletterar det projekt som är tänkt att drivass inom näringslivsområdet under namnet n Norra Lapplands Affärsutveckling (NLA).. 2. Ekonomisk analys Projektet avser att starta runt halvårsskiftet och sedann pågå i 3 år. Medfinansiering från kommunen kommer att vara kr årligen under projektperioden. Detta är samma summa som kommunen avsatt för tidigare års sturkturfondsprojekt inom turismområdet. 3. Miljöaspekt Möten inom projektet kommer, där så är möjligt, att ske med hjälp av digital teknik. Vid resor ska dessa genomföras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. I alla lägen ska dock det mest kostnadseffektiva sättet väljas. 4. FN:s barnkonvention Arvidsjaurs kommun beslutade att kommunen k ska arbeta i enlighet med FN:s barnkonvention. Det innebär bl a att det kan finnas enn skyldighett att låta barn komma till tals i händelsee av att något i projektet har en påverkan på barns villkor. 5. Övrigt I projektet ingår samtliga kommuner som är medlemmar i Swedish Lapland. 6. Slutsats och förslag f till beslut Besöksnäringsfrågorna ärr viktiga för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den projektansökan som nu föreslås tillsammans med andra kommuner innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta medd besöksnäringsfrågor. För att erhålla strukturfondsmedel är dett också en nödvändighe et att samverka med andra kommuner. Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro ARVIDSJAUR , växel

30 Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att bevilja medel till medfinansiering av deltagande i föreslaget strukturfondsprojekt, enligt följande; År År År krr krr krr Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering till strukturfondsprojekt tillsammans med Swedish Lapland med kr avseende år 1, 2 och 3.. Finansiering sker från kontot för vattenregleringsmedel. Peter Manner Turismsamordnare Kerstin Olla Kommunchef

31 PROJEKTORGANISATION STRUKTURFOND Projektmedarbetare ansvarar för att allokera och mobilisera resurser hos strategiska partners för att lösa näringens driva förändringsprocessen Samordna, leda, driva. UTKAST WORK IN ROGRESS Exportmogen estination Destinations utveckling Exportmoget företag/produkter Marknad & kommunikation, försäljningskanaler Produktoch Affärsutveckling Marknadsutveckling Regionala resurser Delprojektledare Lokala resurser Resurser kan delas mellan destinationsorganisationer/kommuner. Resurser kan delas mellan destinationsorganisationer/kommuner. Resurser kan delas mellan destinationsorganisationer/kommuner. Arjeplog Arvidsjaur Boden * * * Koordinator för marknadsgrupp Haparanda Gällivare Kommunikatör i marknadsgrupp Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Skellefteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Regionalt team

32 Intern dynamisk kunskapsorganisation. Projektmedarbetarna verkar i fl era dimensioner och har ansvar för verksamhet inom utpekade kontaktytor. * Lokal ledare för projektarbetet Regional samverkan * Marknadskoordinator för marknadsgrupp Del av de regionala marknadsledningsgruppen DESTINATIONS- UTVECKLARE MARKNADS- UTVECKLARE Medlemmar Inspirera, destinationsutveckling tillsammans med lokala partnerskapet. Leda det lokala nätverket av medlemmar/ entreprenörer tillsammans med det lokala partnerskapet. Driva lärandeprocesser lokalt, inspirera, stimulera och coacha utveckling mot export. * Kommunikationsansvarig för marknadsgrupp och dess kommunikationskanaler. Lokal redaktör som verkar tillsammans med det lokala partnerskapet. Inspirera, produkt- och affärsutvecklingsarbetet tillsammans med lokala partnerskapet. * Lokal ledare för insatser KOMMUNIKATÖR PRODUKT- & AFFÄRS- UTVECKLARE Lokal Del av det regionala redaktionsrådet Coacha, lärandeprocessen * XXXX

33 Styrgrupp Admin Projektledare Ekonomi Ledningsgrupp Destinations utveckling Produkt- och Affärsutveckling Marknadsutveckling Strategiskt insatsområde strukturfondsprojekt: Omvärldsdriven internationell anpassning av platsens tillgänglighet Coachande exportutvecklings-process utifrån smart specialisering Efterfrågansstyrd och smart specialiserad innovationsprocess för nya reseanledningar Innovativa kanaler för Återförsäljning Direktförsäljning Attraktion Kännedom Produkt-, plats, destinationsvarumärke Logistik för besökare - inresande - rundresande kollektivt individuellt Fördjupad ÖversiktsPlan - kommunala planer för turistisk verksamhet Service för besökare - Lokala varor - Lokal mat - caféer - Handel Platsbunden information - digitalt - skyltar olika språk - Visitors Center /Turistbyrå Digital tillgänglighet för attraherande -platsvarumärke -webb, sociala medier - kanaler Evenemang - möten/kongr. - event - arrangemang Sport, företag, kultur, organisationer Tema - nischer - säsonger - trender Prioriterade Målmarknader - Tyskland - UK etc Platsbundet/ destinationsspets - adderande klusterprodukter - lokala unikiteter Technical Visits - fördjupade studiebesök - lokal spets andra näringar Crossover/ lokalspecifik kultur - musik, mat, design, teater, hantverk Nystart av företag -inspirera/stimulera, sprida kunskap om efterfrågan, behov, möjligheter, krav Coahcing/ rådgivning för export- och tillväxtsatsande företag - inspirera/stimulera utvecklingsprocess Investeringar/ Etableringar Proaktiv process för attrahera - nya anläggningar - nya företag Finansiering - växande företag - försäljning/ ägaröverlåtelser Kompetensförsörjning -utbildningsinsatser - lärlingsystem Touroperator /Agents - Målmarknader - Nischer - B2B, B2C Inbound /DMC - Destination Marketing Company Resebyråer i andra länder - kedjor - nischer Egna digitala kanaler - web - mail Bokning- och recensionsplattform - Expedia, Hotels.com, Booking.com (B2C+P2P+B2B) - Google, Tripadvisor (P2P) Affärsresor - Möten - Incentive - Konferenser/ kongresser - Technical visits - Event Privatresor - tema - säsong - intresse - trender Press/ PR - Internationell och nationell press - nischade bloggare - Kommunikationskanaler - web - sociala medier - event/mässor - trycksaker - annons Storytelling - bilder - filmer - reportage - berättelser Interaktion/ dialog med connectors/ early adopters involvering medskapande

34 Helhet/holistisk utgångspunkt. Utifrånperspektiv där besökarens behov sätts i centrum och vägleder för insatser inom de affärskritiska faktorerna Dynamisk kunskapsorganisation 3.0 Projektmedarbetarna kan inte göra allt själva för att skapa bästa möjliga förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Strategiska partnerskap är projektets arbetsmetod och bygger på att involvera och engagera kunder, företag, partners, intressenter som medskapande i projektuppdraget. Projektmedarbetarna identifierar, allokerar och mobiliserar nyckelresurser hos nyckelpartners i det lokala och regionala partnerskapet. Projektmedarbetarna leder, driver och samordnar anpassade team för att lösa olika uppdrag kopplat till den regionala strategin för besöksnäringen och projektets insatsområden. Dynamisk kunskapsorganisation 3.0 Projektmedarbetarna kan inte göra allt själva för att skapa bästa möjliga förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Strategiska partnerskap är projektets arbetsmetod och bygger på att involvera och engagera kunder, företag, partners, intressenter som medskapande i projektuppdraget. Projektmedarbetarna identifierar, allokerar och mobiliserar nyckelresurser hos nyckelpartners i det lokala och regionala partnerskapet. Projektmedarbetarna leder, driver och samordnar anpassade team för att lösa olika uppdrag kopplat till den regionala strategin för besöksnäringen och projektets insatsområden.

35 Internationell marknad och konkurrens om Globala Resenären Besökaren Destinationens attraktiva och kända företags-, upplevelse och platsvarumärken varumärke Distribution/försäljningskanaler Internationella återförsäljare/b2b Tour Operator /Agents - Målmarknader - Nischer - MICE & leisure Inbound /DMC - Destination Marketing Company Resebyråer i andra länder - kedjor - nischer Egna kanaler - web - mail - mässa -trycksaker Marknad & kommunikation Internationell direktförsäljning/b2c Bokning- och recensionsplattform - Expedia, Hotels.com, Booking. com (B2C+P2P+B2B) - Google, Tripadvisor (P2P) Affärsresor - Möten - Incentive - Konferenser/ kongresser - Technical visits - Event Privatresor - tema - säsong - intresse - trender Press/ PR - Internationell och nationell press - nischade bloggare Kommunikationskanaler - web - sociala medier - event/mässor - trycksaker - annons Storytelling - bilder - filmer - reportage - berättelser Interaktion/ dialog med connectors/ early adopters involvering medskapande MARKNADSGRUPPER OCH AKTIVITETSPLANER VARUMÄRKES- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Tema - nischer - säsonger - trender Exportmogna produkter/reseanledningar Regional specialisering och kompetenskluster i gemensam omvärldsdriven innovationsprocess Prioriterade Målmarknader - Tyskland - UK etc Platsens unika spets - adderande klusterprodukter - lokala unikiteter Technical Visits - fördjupade studiebesök - lokal spets andra näringar Exportmoget företag/affärsutveckling Lokalspecifik kultur - musik, mat, design, teater, hantverk Nystart av företag -inspirera/stimulera, sprida kunskap om efterfrågan, behov, möjligheter, krav Coahcing/rådgivning för exportoch tillväxtsatsande företag - inspirera/stimulera utvecklingsprocess Investeringar/ Etableringar Proaktiv process för attrahera - nya anläggningar - nya företag Finansiering - växande företag - försäljning/ ägaröverlåtelser Kompetensförsörjning -utbildningsinsatser - lärlingsystem Logistik för besökare - inresande - rundresande kollektivt individuellt Planering & tillstånd kommunala FÖP för turistisk verksamhet Exportmogen destination Service för besökare Lokala varor Lokal mat caféer Handel Finansiering Kur-tax kunder fans Platsbunden information - digitalt - skyltar olika språk - Visitors Center /Turistbyrå Digital tillgänglighet för attraherande -platsvarumärke -webb/soc.media - kanaler - tfn/internet Evenemang - möten/kongr. - event - arrangemang Sport, företag, kultur, organisationer

36 Roller, funktioner och egenskaper hos projektmedarbetar i regiongemensamt strukturfondsprojekt. Samordna, leda, driva. UTKAST. WORK IN PROGRESS Exportmogen destination Exportmoget företag/ affärsutveckling Marknad & kommunikation Destinationsutvecklare. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ nätverkare och lobbyist och samordnare av besöksnäringens behov på platsen. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att eliminera affärshinder och skapa förutsättningar för näringen att konkurrera på internationell marknad genom att utveckla destinationens exportmognad. Lokalt ansvarig för det affärskritiska området Exportmogen Destination i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Lokal platschef /ledare och ansvarig för det lokala projektarbetet. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Destinationsutvecklare. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera, driva och leda lärande- och utvecklingsprocesser. Affärs- & produktutvecklare. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ coach och processledare och samordnare av de lokala export- och tillväxtsatsande besöksnäringsföretagens produkt- och affärsutveckling. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att stimulera satsningar i befintligt näringsliv, öka antaletnystartade besöksnäringsföretag, rekrytera fler entreprenörer och företag till platsen. Lokalt ansvarig för de affärskritiska områden Exportmoget företag samt Exportmogna produkter i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Affärs- och produktutvecklare. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera och leda lärandeoch utvecklingsprocesser. Marknadsutvecklare. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ coach och processledare och samordnare av de lokala export- och tillväxtsatsande besöksnäringsföretagens produkt- och affärsutveckling. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att öka både det privata och affärsresandet. Uppgift att jobba med införsäljning av lokala destinationen och dess upplevelser gentemot internationellt åf-led samt coacha företagens utveckling av direktförsäljningskanaler gentemot Den Globala Resenären. Lokalt ansvarig för de affärskritiska områden Marknad samt B2B Distribution/säljkanaler i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Marknadsutvecklare. Vara spetskompetensen och marknadsansvarig för en av destinationens prioriterade tematiska- eller geografiska marknadsgrupper. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Kommunikatör. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ kommunikatör samt processledare och samordnare av det lokala kommunikationsarbetet och nätverket. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att öka destinationens attraktion och kännedom. Uppgift att sprida den lokala destinationens utbud av upplevelser och unika stories baserad på platsens önskade marknadsposition riktad mot målgrupperna Den Globala resenären samt Det Globala Företaget. Lokalt ansvarig för de affärskritiska områden Kommunikation samt B2C Distribution/ säljkanaler i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Kommunikatörer. Vara spetskompetensen och kommunikationsansvarig för en av destinationens prioriterade tematiska- eller geografiska marknadskanaler. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera och leda utvecklingsprocesser. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera och leda utvecklingsprocesser.

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördjupad projektbeskrivning för projekt Destination Capacity Building in Swedish Lapland... 4 1. Uppgifter om projektet... 4 1.1 Projektets namn... 4 1.2

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Tillväxtavdelningen. Verksamhet 2012

Tillväxtavdelningen. Verksamhet 2012 Tillväxtavdelningen Verksamhet 2012 Kommunstyrelse Kommunchef Mats Berg Tillväxtavdelning Helene B Röckner Strategiskt näringslivsarbete Starta/Etablera/Utveckla Näringsliv för unga Kompetensförsörjning

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Norrbotten Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Kommunstyrelse. Kommunchef Mats Berg. Tillväxtavdelning Helene B Röckner

Kommunstyrelse. Kommunchef Mats Berg. Tillväxtavdelning Helene B Röckner Tillväxt Piteå 2011 Kommunstyrelse Kommunchef Mats Berg Tillväxtavdelning Helene B Röckner Strategiskt näringslivsarbete Marknadsföring/Varumärke Start entreprenörskap och företagande Go Business - Acusticum

Läs mer

Norrbottens civilsamhälle

Norrbottens civilsamhälle Norrbottens civilsamhälle Kartläggning 2017 Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Kartläggningens avsändare: Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Civilsamhällets parasollorganisation i Norrbotten och Västerbotten

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Företagsamheten 2011 Norrbottens län

Företagsamheten 2011 Norrbottens län Företagsamheten 2011 Norrbottens län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett mycket bra år för företagsamheten i Norrbotten. Under året ökade antalet företagsamma personer med 450 personer, det vill

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj Finansieringsmöjligheter urval Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj STIPENDIER Ofta relativt enkla ansökningsblanketter Ofta relativt enkel redovisning Ofta inte så stora summor Ibland ålderdomligt

Läs mer

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Bilaga 14KS17-1 Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Sedan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda har enats om att samarbeta för utveckling av Bottenvikens skärgård har nedanstående

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport från Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté 19/ Pernilla Nordström, Länsstyrelsen

Rapport från Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté 19/ Pernilla Nordström, Länsstyrelsen Rapport från Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté 19/10 2016 Pernilla Nordström, Länsstyrelsen 2016-11-01 Kortrapporter Bredband samordning utbyggnad. Kartläggning mobiltäckning. Lokal service - skärgårdshandlarturné

Läs mer

Näringslivsträffar Umeå landsbygd 2015. Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, juni 2015

Näringslivsträffar Umeå landsbygd 2015. Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, juni 2015 Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, juni 2015 Input från näringslivsträff hösten 2014: Hur kan Umeå kommun bidra till goda förutsättningar för företagande på Umeå landsbygd? Underlätta att driva företag

Läs mer

Rapport 2.0 Turismen på Åland

Rapport 2.0 Turismen på Åland Rapport 2.0 Turismen på Åland Sammanställd av Visit Åland r.f. Utgiven 24.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Turismens betydelse för Åland... 3 3. Turismutvecklingen 2015... 4 4. Omvärldskunskap

Läs mer

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Projektets syfte var bl.a. att stärka varumärket Östervåla. Projektägare: Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Kiell Tofters Kommun: Heby

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele kommun Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-04-01--2009-06-30 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Tillväxtverkets roll och. erfarenheter från projektet. Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12

Tillväxtverkets roll och. erfarenheter från projektet. Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12 Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12 Vår organisation Nationell myndighet med regional närvaro 390 medarbetare nio orter Vi öppnar

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-12-12 Sida 101 (116) 67 Miljösamverkan Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Destination Manager/Projektledare, 100%

Destination Manager/Projektledare, 100% Destination Manager/Projektledare, 100% till Projekt Destination South Lapland. Ref nr 1558. Åsele är till ytan en stor kommun men i befolkningstal en av de minsta. Här finns närhet till medmänniskor,

Läs mer

Fler besökare ger tillväxt.

Fler besökare ger tillväxt. Fler besökare ger tillväxt. Besöksnäringen är en tillväxtbransch i Luleå och Sverige Besöksnäringen, som innefattar boende, restaurang, handel och aktiviteter, är en tillväxtnäring som ökar för varje år.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner SVERIGES NYA GEOGRAFI 2016 Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner Emma Andersson Samhällsplanerare Allt större och färre lokala arbetsmarknadsregioner Sverige är indelat i 73 lokala

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

TILLVÄXTFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NORRBOTTENS NÄRINGSLIV EN KARTLÄGGNING AV FÖRETAGENS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTMANINGAR

TILLVÄXTFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NORRBOTTENS NÄRINGSLIV EN KARTLÄGGNING AV FÖRETAGENS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTMANINGAR TILLVÄXTFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NORRBOTTENS NÄRINGSLIV EN KARTLÄGGNING AV FÖRETAGENS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTMANINGAR INTRODUKTION Syftet med denna studie är ytterst att öka kunskapen om Norrbottens styrkor,

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle Näringsliv Verksamhet 2014 Strategiska områden Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer