Extraärenden - kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extraärenden - kommunstyrelsen 2015-02-11"

Transkript

1 Extraärenden - kommunstyrelsen Budget Samiskt förvaltningsområde 2. Medfinansiering av projekt Norra Lapplands Affärsutveckling NLA för åren Medfinansiering av strukturfondsprojekt avseende besöksnäring (Swedish Lapland)

2 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Extra 1 Ks 1 Dnr 00035/ Budget Samiskt förvaltningsområde Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun och erhåller av staten årligt bidrag. För 2015 är statsbidraget för samisk förvaltning kr. Eventuellt överskott från tidigare år räknas inte in i redovisningen till Sametinget. Förslag till budget för år 2015 har upprättats av arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde. Förslag till beslut 1. Budget för samiskt förvaltningsområde år 2015 fastställs. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

3 Handläggare Susanne Stenberg Arvidsjaurs kommun Datum Árviesjavrien kommuvdna Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Inkom: Dnr 00035/ Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun och erhåller av staten årligt bidrag. Statsbidraget för samisk förvaltning, verksamhetsår 2015 budgeteras med kronor. Eventuella överskott från tidigare år redovisas inte till Sametinget enligt anvisningar Vid den samiska arbetsgruppens möte godkändes budgeten för 2015 enligt nedan och lämnas till kommunstyrelsen för fastställande av budget. BUDGET 2015 Tidigare överskott INTÄKTER Samisk förvaltning , ,99 SUMMA intäkter ,00 KOSTNADER 068 Samisk styrgrupp , Förskola 2 500, Kultur/bibliotek 2 500,00 Bidrag/priser , Äldreomsorg , Samisk förvaltning ,00 Representation 7 000, Översättning , Skyltning , , Revitalisering 8 000, ,99 Utbildn/fortbildn/bidrag 137 Övrigt , ,00 Informationsinsatser SUMMA kostnader , , ,99 Árviesjávrien Susanne Stenberg Sámien ekttediejjie

4 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Extra 2 Ks 2 Dnr 00034/ Medfinansiering av projekt Norra Lapplands Affärsutveckling NLA för åren Arvidsjaurs kommun avser att tillsammans med åtta andra norrbottenskommuner söka medel från regionala strukturfondsprogrammet i syfte att stärka och utveckla kommunens och områdets näringsliv. Detta ska ske genom att stötta befintliga företag, ung företagsamhet och nyetableringar via medel från projektet. Näringslivsfrågorna är viktiga för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den projektansökan som nu föreslås tillsammans med andra kommuner innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta med näringslivsfrågor. För att erhålla strukturfondsmedel är det också en nödvändighet att samverka med andra kommuner. Projekttiden sträcker sig mellan Kommunens kostnad för medfinansiering är kr årligen under projektperioden. År t o m kr År t o m kr År t o m kr Finansiering år 1 föreslås ske genom omfördelning av medel från kontot för koncernövergripande stöd, där ett överskott beräknas. Finansiering för år 2 och 3 sker i samband med kommande budgetarbete. Projektet innefattar kommunerna Pajala, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog samt Arvidsjaurs kommun. Förslag till beslut 1. Medfinansiering till projekt Norra Lapplands Affärsutveckling (NLA) beviljas för tiden Finansiering för år 1 sker genom omfördelning av medel från kontot för koncernövergripande stöd. 3. Finansiering för år 2 och 3 ska anvisas projektet i samband med kommande års budgetarbete. Justerandes sign Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kerstin Olla, Stina Johansson Utdragsbestyrkande

5 ~ A rvidsjuu/'s kommull ~ Arviesjav/'iell kommuvdllu H :llldlliggll r c Ulla-Stina Johansson Tf. Näringslivschef,.--,,...,,-:-:--._..,... _~ Arvidsjaurs )',f.)n'hfj Ull Kom munslyt~s eli Datum Kommunstyrelsen Dnr'7U /., _.:J rl/20/~ -608 I Ansökan om medel från Regionala strukturfondsprogrammet för näringslivsarbete 1. Bakgrund/sammanfattning Arvidsjaurs Kommun, tillsammmans med åtta andra Norrbottens kommuner, avser att söka medel fi'ån Regionala strukturfondsprogrammet i syfte att stärka och utveckla kommunens och områdets Näringsliv. Detta genom att stötta befintliga foretag samt ung fåretagsamhet och nyetableringar via medel fi'ån detta framtida projekt Projektets arbetsnanm är NOtTa Lapplandsaffarsområde (NLA). 2. Ekonomisk analys Projektet avser att starta och sedan pågå i 3 år med ett projekt avslut Medfinansiering från kommunen kommer att vara kr årli gen under projektperioden. Varje medfinansierad krona kommer minst att kunna växlas upp med till det dubbla. 3. Miljöaspekt Möten inom projektet kommer, där så är möjligt, att ske med hjälp av digital teknik. Vid resor ska dessa genomfåras på ett så miljövänl igt sätt som möjligt. I alla lägen ska dock det mest kostnadseffektiva sättet väljas. 4. FN:s barnkonvention Arvidsjaurs kommun beslutade att kommunen ska arbeta i enlighet med FN:s bamkonvention. Det innebär bl a att det kan finnas en skyldighet att låta bam komma till tals i händelse av att något i projektet har en påverkan på bams villkor. S. Övrigt Projektet kommer att sträcka sig över fåljande kommuners gränser; Pajala, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, Kimna, Gällivare, Jokkmokk, Aljeplog samt Arvidsjaurs Kommun. 6. Slutsats och förslag till beslut Näringsli vsfrågoma är viktiga få r kommunens fortsatta utveckling och ti ll växt. Den projektansökan som nu fåreslås tillsammans med andra kommuner innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta med näringslivsfi ågor. För att erh ålla strukturfondsmedel är det också en nödvändighet att samverka med andra konm1uner. Postadress Teleron Telefax E-posl Plu sgiro 9JJ 8 1 A IIVIDS.l AUIl , växel Iw m lifvidsjauf.se

6 Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att bevilja medel till medfinansiering av deltagande i föreslaget strukturfondsprojekt, enligt följande; År t o m kr År t o m kr ÅJ l t o m kr Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering till projekt Norra Lapplands Affårsutveckling (NLA) med kr avseende år I. Finansiering sker genom omfördelning av medel från kontot för koncernövergripande stöd där ett överskott beräknas. att medel för år 2 och 3 ska anvisas projektet i samband med kommande års budgetarbete. (~~. ~ ~y sson TfNäling livschef 4lrif! Kerstin O Ila KOlmnunchef

7 Norra Lappland Affärsutveckling

8 Innevånare År 2013 Pajala 6299 Kiruna Gällivare KIRUNA Jokkmokk 5066 Arjeplog 2980 Arvidsjaur 6471 GÄLLIVARE % av länet 25% Norrbottens län Yta km 2 Pajala 7917 Kiruna Gällivare Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur 5567 % av länet 81% Norrbottens län 97257

9

10

11

12 Samtliga kommuner har en konstant minskning av befolkningen utom Kiruna. Dessutom uppstår en stor demografisk förskjutning till en allt äldre befolkning. Vilket medför bl.a. större krav på kommunal service och vård.

13 Diagrammet visar på en av den största utmaningar våra kommuner står inför. Ett trendbrott måste under alla förhållande ske för att upprätthålla en "levande glesbygd" och öka attraktionskraften för att återfå åldersgrupperna år för att kunna uppnå en befolkningsökning.

14 Inlandskommuner i Norrbotten har förutom mycket stora strukturella omställningar under lång tid även stora negativa effekter utifrån ett demografiskt perspektiv. Antalet boende i byar och omlandet till kommuncentrat blir allt äldre med ett allt större behov/förväntan på kommunal service. "Obalansen" mellan olika åldersgrupper och utflyttningen av unga familjer underminerar en kommunal utveckling med oöverskådliga konsekvenser. Denna "flyttväg" från kommunernas byar till kommuncentra vidare till kusten och/eller söderut ger förödande effekter och är därför vår största kommunala utmaning de kommande åren. "Allt färre bor i glesbygd: Sakta men säkert minskar antalet människar som bor på den svenska glesbygden. Samtidigt kommer allt fler bo i storstäder med förorter och i andra större städer '~ Författare, Anders Karlsson, arbetar med befolkningsstatistik på SCB. Index å r 2011= Folkmängden den 31 december 2011 har fått ~--_P"OV'W"":"" --~) indexvärdet 100 för varje kommuntyp. Värdet 57 för förortskommunerna 1970 innebär att de det året hade en folkmängd sam var 57 procent av den år Glesbygdskommunerna som 1970 hade indexvärdet 127 hade en befolkning som var 27 procent större det året än GI('~YQd.kommullf'r 60 SOL De regionala prognoserna visar att den utveckling vi sett under lång tid kommer att fortsätta. Befolkningen väntas öka i alla de studerade kommuntyperna utom en - glesbygdskommunerna. Här fortsätter istället befolkningen att minska sakta men säkert. (Källa SCB)

15 Få ska försörja många i glesbygdskommuner 1,2 0,9.. : 0,6 0,3 0,0 1'-- ---' : Glesbygdskommune Övriga kommuner Förortskommuner Större städer Storstäder Demografiskförsörjningsbörda åren för olika kommuntyper. Glesbygdskommunerna beräknas få en ännu större andel äldre än idag. Andelen som är 65 år eller äldre beräknas öka från 25 till 32 procent. I nuläget är 21 procent av befolkningen yngre än 20 år, och den andelen förväntas minska något under de kommande 30 åren. Det som bör uppmärksammas mest är dock att andelen i arbetsför ålder, som redan i nuläget är lägre än i de övriga studerade kommuntyperna, väntas minska från 54 till 49 procent. (Källa SCB) Ovanstående statistik kommer praktiskt att innebär en större kommunal utgiftsbudget fördelad på färre betalare. Därför måste vi fokusera följande: Skapa bättre förutsättningar för unga familjer att stanna/etablera sig och finna långsiktiga försörjn i ngs-möj I igheter. Stödja och bidra till att utveckla det lokala näringslivet där "mogna" företag är den lokala " motorn" för att skapa nya arbetstillfällen Supportera och medverka till att fler nya företag startar och därmed skapar en större attraktionskraft och tilltro till den egne kommunen samt arbeta för nyetableringar i kommunerna.

16 , I,, I , Tillväxt Exp. marknad Exp. omsättning Exp. lönsamtet Nya marknader Nya produkter.... Nyskapa Arbetstillfällen Kartläggning Analys Insatser beroende på behov, , I I I I I I, I , Risk för utträde Verksamhetsanalys Lönsamhetsanalys Marknadsanalys Ideuppkast Vägval.... Bevara Arbetstillfällen Proaktivt arbete Individuella möten

17

18

19 Ökade kostnader Färre i åldrarna Minskad med lägre intäktet J----L_~1~9:.=:-3:5~å~r _.J------j lokal marknad I Samhället I Individen I Näringslivet I Den långvariga och starka urbaniseringen Glesbygden den stora förloraren Större orter med ett större utbud lockar Större ek. börda i produktiv ålder Vad är de nya möjligheterna och hur tar jag mig dit! Är ofta för engagerad i det löpande...

20 Indikatorer * Tillväxtsiffror för befintliga företag * Antal företagare i och utanför tätorten * Ökad attraktivitet * Fler attraktiva nätverk över kommungränserna * Nya företagsetableringar Aktivera företagare och dess organisationer den strategiska utvecklingen. SkfIPtI nyfl irwwdtiwl mitespitltlser Delmål , Gemensamt med företagsorganisationerna kartlägga och belysa kommunernas förutsättningar Tematisk specialisering med kvalificerad support och stöd i de olika utvecklingsfaserna

21 Lokal Näringslivsgrupp NLG FR LRF Handeln ÖVriga privata och offentliga intressenter Agera för att involvera de lokala företagen utifrån de gemensamma utmaningarna. Skapa ny och alternativa mötesplatser Skapa kommunövergripande samarbete och nya arenor utifrån det lokala näringslivets behov som skall består efter projekttiden.

22 Projektkommunerna har varför sig och tillsammans en potentiell tillväxt baserat på vårt läge, kultur, råvaror, teknik, företagare mm. Projektet skall på ett innovativt sätt och framåtriktat tillvarata och "packetera" de utvecklingsmöjligheter som prioriteras. Fokusområden Projektet skall arbeta nära regionala organisationer som Invest i Norrbotten, ALMI m.fl.

23 Kiruna G..." I, OCI "... «<o~,.. ~ Pajala Turism och besöksnäri ng 'tltr'-i I. 10-._...o ""...,,=. OCI... "...,... n t......, OCI...,..., 'ltfl..tj' De relativt många små/medelstora företag som karrekteriserar projektområdet skall genom kommun-överbryggande aktiviteter få möjligheter till fördjupad kunskap och vägledning i sin utveckling genom branschkunnigt stöd inom projektorganisationen. Information och aktiv medverkan skall ske redan till ungdomsgrupper och organisationer Fokusområden: - Gruvnäring - Vidareförädling av lokala råvaror - Samiskt företagande - Besöksnäring - Vintertest

24 Medverkande kommuner Projektorganisation med gemensam projektledare

25 Invest I Norrbotten Akad Norr Lokalt arbete Projektgruppen skall verka gränsöverskridande och praktiskt genomföra fastställda mål. Den lokala arbetsgruppen NLG skall erbjudas möjligheter att skapa nätverk och löpande kontakter med samtliga företag och kommuner inom projektet..

26 För att överbrygga kommun- och länsgränser organiseras projektet utifrån respektive kommuns styrkor och utifrån gruppens totala kompetens så att viktig kunskap tillförs alla medverkande kommuner. De gemensamma områdena utvecklar nya arbetsorganisationer för hela det geografiska området och förädlas i den egna kommunen. G, uwwi,lnl oc~ """"""uppbviln. d S.ml... njun tom I",.",~.I Telll\l,lnt. ",n.bele rnfil ND" f H.nllel- och Mf\Ik"nl,ln" Inl,uuU~lU' H,nd,,!- och MfVk....'ln.. Inl.nn uklu' o Till befintliga och nya företag Support o Generell support ex. UF mji. Etableri ng o Externa företagsetableringar o Extern marknadsföring Turism och besöksnäring Förankring o Vidareutveckling av mötesformer o Kommunikation och spridning

27 ~ Nyföretagande ~ Befi ntl iga företag ~ Etableringar samt att kunna ~ Ligga i fronten specificerad utveckling

28 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Extra 3 Ks 3 Dnr 00036/ Medfinansiering av strukturfondsprojekt avseende besöksnäring (Swedish Lapland) Arvidsjaurs kommun avser att tillsammans med övriga medlemskommuner i organisationen Swedish Lapland ansöka om medel från Regionala strukturfondsprogrammet i syfte att stärka och utveckla kommunens och områdets arbete med besöksnäringen. Innehållet i projektet kompletterar det projekt som är tänkt att drivas inom näringslivsområdet under namnet Norra Lapplands Affärsutveckling (NLA). Besöksnäringen är viktig för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den projektansökan som föreslås innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta med besöksnäringsfrågor. För att erhålla strukturfondsmedel är det också en nödvändighet att samverka med andra kommuner. Projektet avser att starta runt halvårsskiftet 2015 och sedan pågå i 3 år. Medfinansiering från kommunen kommer att vara kronor årligen under projektperioden. Detta är samma summa som kommunen avsatt för tidigare års strukturfondsprojekt inom turismområdet. Namn för projektet är föreslaget till Swedish Lapland Destination Capacity Building Förslag till beslut 1. Medfinansiering av strukturfondsprojekt tillsammans med Swedish Lapland beviljas med kronor per år för åren Pengarna tas från kommunens vattenregleringsmedel. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

29 Handläggare Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Peter Manner Turismsamordnare KOMMUNSTYRELSEN Inkom: Dnr 00036/ Datum Kommunstyrelsen Ansökan om medel frånn Regionala strukturfondsprogrammet för arbetee med besöksnäringsfrågor 1. Bakgrund/sammanfattning Arvidsjaurs Kommun avser att tillsammans medd övriga medlemskommuner i organisationenn Swedish Lapland ansöka om medel från Regionala strukturfondsprogrammett i syfte att stärka och utveckla u kommunens och områdets arbete med besöksnäringen. Innehållet i projektet kompletterar det projekt som är tänkt att drivass inom näringslivsområdet under namnet n Norra Lapplands Affärsutveckling (NLA).. 2. Ekonomisk analys Projektet avser att starta runt halvårsskiftet och sedann pågå i 3 år. Medfinansiering från kommunen kommer att vara kr årligen under projektperioden. Detta är samma summa som kommunen avsatt för tidigare års sturkturfondsprojekt inom turismområdet. 3. Miljöaspekt Möten inom projektet kommer, där så är möjligt, att ske med hjälp av digital teknik. Vid resor ska dessa genomföras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. I alla lägen ska dock det mest kostnadseffektiva sättet väljas. 4. FN:s barnkonvention Arvidsjaurs kommun beslutade att kommunen k ska arbeta i enlighet med FN:s barnkonvention. Det innebär bl a att det kan finnas enn skyldighett att låta barn komma till tals i händelsee av att något i projektet har en påverkan på barns villkor. 5. Övrigt I projektet ingår samtliga kommuner som är medlemmar i Swedish Lapland. 6. Slutsats och förslag f till beslut Besöksnäringsfrågorna ärr viktiga för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den projektansökan som nu föreslås tillsammans med andra kommuner innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta medd besöksnäringsfrågor. För att erhålla strukturfondsmedel är dett också en nödvändighe et att samverka med andra kommuner. Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro ARVIDSJAUR , växel

30 Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att bevilja medel till medfinansiering av deltagande i föreslaget strukturfondsprojekt, enligt följande; År År År krr krr krr Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering till strukturfondsprojekt tillsammans med Swedish Lapland med kr avseende år 1, 2 och 3.. Finansiering sker från kontot för vattenregleringsmedel. Peter Manner Turismsamordnare Kerstin Olla Kommunchef

31 PROJEKTORGANISATION STRUKTURFOND Projektmedarbetare ansvarar för att allokera och mobilisera resurser hos strategiska partners för att lösa näringens driva förändringsprocessen Samordna, leda, driva. UTKAST WORK IN ROGRESS Exportmogen estination Destinations utveckling Exportmoget företag/produkter Marknad & kommunikation, försäljningskanaler Produktoch Affärsutveckling Marknadsutveckling Regionala resurser Delprojektledare Lokala resurser Resurser kan delas mellan destinationsorganisationer/kommuner. Resurser kan delas mellan destinationsorganisationer/kommuner. Resurser kan delas mellan destinationsorganisationer/kommuner. Arjeplog Arvidsjaur Boden * * * Koordinator för marknadsgrupp Haparanda Gällivare Kommunikatör i marknadsgrupp Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Skellefteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Regionalt team

32 Intern dynamisk kunskapsorganisation. Projektmedarbetarna verkar i fl era dimensioner och har ansvar för verksamhet inom utpekade kontaktytor. * Lokal ledare för projektarbetet Regional samverkan * Marknadskoordinator för marknadsgrupp Del av de regionala marknadsledningsgruppen DESTINATIONS- UTVECKLARE MARKNADS- UTVECKLARE Medlemmar Inspirera, destinationsutveckling tillsammans med lokala partnerskapet. Leda det lokala nätverket av medlemmar/ entreprenörer tillsammans med det lokala partnerskapet. Driva lärandeprocesser lokalt, inspirera, stimulera och coacha utveckling mot export. * Kommunikationsansvarig för marknadsgrupp och dess kommunikationskanaler. Lokal redaktör som verkar tillsammans med det lokala partnerskapet. Inspirera, produkt- och affärsutvecklingsarbetet tillsammans med lokala partnerskapet. * Lokal ledare för insatser KOMMUNIKATÖR PRODUKT- & AFFÄRS- UTVECKLARE Lokal Del av det regionala redaktionsrådet Coacha, lärandeprocessen * XXXX

33 Styrgrupp Admin Projektledare Ekonomi Ledningsgrupp Destinations utveckling Produkt- och Affärsutveckling Marknadsutveckling Strategiskt insatsområde strukturfondsprojekt: Omvärldsdriven internationell anpassning av platsens tillgänglighet Coachande exportutvecklings-process utifrån smart specialisering Efterfrågansstyrd och smart specialiserad innovationsprocess för nya reseanledningar Innovativa kanaler för Återförsäljning Direktförsäljning Attraktion Kännedom Produkt-, plats, destinationsvarumärke Logistik för besökare - inresande - rundresande kollektivt individuellt Fördjupad ÖversiktsPlan - kommunala planer för turistisk verksamhet Service för besökare - Lokala varor - Lokal mat - caféer - Handel Platsbunden information - digitalt - skyltar olika språk - Visitors Center /Turistbyrå Digital tillgänglighet för attraherande -platsvarumärke -webb, sociala medier - kanaler Evenemang - möten/kongr. - event - arrangemang Sport, företag, kultur, organisationer Tema - nischer - säsonger - trender Prioriterade Målmarknader - Tyskland - UK etc Platsbundet/ destinationsspets - adderande klusterprodukter - lokala unikiteter Technical Visits - fördjupade studiebesök - lokal spets andra näringar Crossover/ lokalspecifik kultur - musik, mat, design, teater, hantverk Nystart av företag -inspirera/stimulera, sprida kunskap om efterfrågan, behov, möjligheter, krav Coahcing/ rådgivning för export- och tillväxtsatsande företag - inspirera/stimulera utvecklingsprocess Investeringar/ Etableringar Proaktiv process för attrahera - nya anläggningar - nya företag Finansiering - växande företag - försäljning/ ägaröverlåtelser Kompetensförsörjning -utbildningsinsatser - lärlingsystem Touroperator /Agents - Målmarknader - Nischer - B2B, B2C Inbound /DMC - Destination Marketing Company Resebyråer i andra länder - kedjor - nischer Egna digitala kanaler - web - mail Bokning- och recensionsplattform - Expedia, Hotels.com, Booking.com (B2C+P2P+B2B) - Google, Tripadvisor (P2P) Affärsresor - Möten - Incentive - Konferenser/ kongresser - Technical visits - Event Privatresor - tema - säsong - intresse - trender Press/ PR - Internationell och nationell press - nischade bloggare - Kommunikationskanaler - web - sociala medier - event/mässor - trycksaker - annons Storytelling - bilder - filmer - reportage - berättelser Interaktion/ dialog med connectors/ early adopters involvering medskapande

34 Helhet/holistisk utgångspunkt. Utifrånperspektiv där besökarens behov sätts i centrum och vägleder för insatser inom de affärskritiska faktorerna Dynamisk kunskapsorganisation 3.0 Projektmedarbetarna kan inte göra allt själva för att skapa bästa möjliga förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Strategiska partnerskap är projektets arbetsmetod och bygger på att involvera och engagera kunder, företag, partners, intressenter som medskapande i projektuppdraget. Projektmedarbetarna identifierar, allokerar och mobiliserar nyckelresurser hos nyckelpartners i det lokala och regionala partnerskapet. Projektmedarbetarna leder, driver och samordnar anpassade team för att lösa olika uppdrag kopplat till den regionala strategin för besöksnäringen och projektets insatsområden. Dynamisk kunskapsorganisation 3.0 Projektmedarbetarna kan inte göra allt själva för att skapa bästa möjliga förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Strategiska partnerskap är projektets arbetsmetod och bygger på att involvera och engagera kunder, företag, partners, intressenter som medskapande i projektuppdraget. Projektmedarbetarna identifierar, allokerar och mobiliserar nyckelresurser hos nyckelpartners i det lokala och regionala partnerskapet. Projektmedarbetarna leder, driver och samordnar anpassade team för att lösa olika uppdrag kopplat till den regionala strategin för besöksnäringen och projektets insatsområden.

35 Internationell marknad och konkurrens om Globala Resenären Besökaren Destinationens attraktiva och kända företags-, upplevelse och platsvarumärken varumärke Distribution/försäljningskanaler Internationella återförsäljare/b2b Tour Operator /Agents - Målmarknader - Nischer - MICE & leisure Inbound /DMC - Destination Marketing Company Resebyråer i andra länder - kedjor - nischer Egna kanaler - web - mail - mässa -trycksaker Marknad & kommunikation Internationell direktförsäljning/b2c Bokning- och recensionsplattform - Expedia, Hotels.com, Booking. com (B2C+P2P+B2B) - Google, Tripadvisor (P2P) Affärsresor - Möten - Incentive - Konferenser/ kongresser - Technical visits - Event Privatresor - tema - säsong - intresse - trender Press/ PR - Internationell och nationell press - nischade bloggare Kommunikationskanaler - web - sociala medier - event/mässor - trycksaker - annons Storytelling - bilder - filmer - reportage - berättelser Interaktion/ dialog med connectors/ early adopters involvering medskapande MARKNADSGRUPPER OCH AKTIVITETSPLANER VARUMÄRKES- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Tema - nischer - säsonger - trender Exportmogna produkter/reseanledningar Regional specialisering och kompetenskluster i gemensam omvärldsdriven innovationsprocess Prioriterade Målmarknader - Tyskland - UK etc Platsens unika spets - adderande klusterprodukter - lokala unikiteter Technical Visits - fördjupade studiebesök - lokal spets andra näringar Exportmoget företag/affärsutveckling Lokalspecifik kultur - musik, mat, design, teater, hantverk Nystart av företag -inspirera/stimulera, sprida kunskap om efterfrågan, behov, möjligheter, krav Coahcing/rådgivning för exportoch tillväxtsatsande företag - inspirera/stimulera utvecklingsprocess Investeringar/ Etableringar Proaktiv process för attrahera - nya anläggningar - nya företag Finansiering - växande företag - försäljning/ ägaröverlåtelser Kompetensförsörjning -utbildningsinsatser - lärlingsystem Logistik för besökare - inresande - rundresande kollektivt individuellt Planering & tillstånd kommunala FÖP för turistisk verksamhet Exportmogen destination Service för besökare Lokala varor Lokal mat caféer Handel Finansiering Kur-tax kunder fans Platsbunden information - digitalt - skyltar olika språk - Visitors Center /Turistbyrå Digital tillgänglighet för attraherande -platsvarumärke -webb/soc.media - kanaler - tfn/internet Evenemang - möten/kongr. - event - arrangemang Sport, företag, kultur, organisationer

36 Roller, funktioner och egenskaper hos projektmedarbetar i regiongemensamt strukturfondsprojekt. Samordna, leda, driva. UTKAST. WORK IN PROGRESS Exportmogen destination Exportmoget företag/ affärsutveckling Marknad & kommunikation Destinationsutvecklare. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ nätverkare och lobbyist och samordnare av besöksnäringens behov på platsen. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att eliminera affärshinder och skapa förutsättningar för näringen att konkurrera på internationell marknad genom att utveckla destinationens exportmognad. Lokalt ansvarig för det affärskritiska området Exportmogen Destination i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Lokal platschef /ledare och ansvarig för det lokala projektarbetet. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Destinationsutvecklare. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera, driva och leda lärande- och utvecklingsprocesser. Affärs- & produktutvecklare. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ coach och processledare och samordnare av de lokala export- och tillväxtsatsande besöksnäringsföretagens produkt- och affärsutveckling. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att stimulera satsningar i befintligt näringsliv, öka antaletnystartade besöksnäringsföretag, rekrytera fler entreprenörer och företag till platsen. Lokalt ansvarig för de affärskritiska områden Exportmoget företag samt Exportmogna produkter i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Affärs- och produktutvecklare. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera och leda lärandeoch utvecklingsprocesser. Marknadsutvecklare. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ coach och processledare och samordnare av de lokala export- och tillväxtsatsande besöksnäringsföretagens produkt- och affärsutveckling. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att öka både det privata och affärsresandet. Uppgift att jobba med införsäljning av lokala destinationen och dess upplevelser gentemot internationellt åf-led samt coacha företagens utveckling av direktförsäljningskanaler gentemot Den Globala Resenären. Lokalt ansvarig för de affärskritiska områden Marknad samt B2B Distribution/säljkanaler i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Marknadsutvecklare. Vara spetskompetensen och marknadsansvarig för en av destinationens prioriterade tematiska- eller geografiska marknadsgrupper. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Kommunikatör. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ kommunikatör samt processledare och samordnare av det lokala kommunikationsarbetet och nätverket. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att öka destinationens attraktion och kännedom. Uppgift att sprida den lokala destinationens utbud av upplevelser och unika stories baserad på platsens önskade marknadsposition riktad mot målgrupperna Den Globala resenären samt Det Globala Företaget. Lokalt ansvarig för de affärskritiska områden Kommunikation samt B2C Distribution/ säljkanaler i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Kommunikatörer. Vara spetskompetensen och kommunikationsansvarig för en av destinationens prioriterade tematiska- eller geografiska marknadskanaler. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera och leda utvecklingsprocesser. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera och leda utvecklingsprocesser.

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-01-09

KALLELSE. Datum 2015-01-09 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2015-01-09 Sida 1(1) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Tid: onsdag den 21 januari 2015 Klockan 08:30 Plats: Sammantradesrum 3 Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande

Läs mer