Extraärenden - kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extraärenden - kommunstyrelsen 2015-02-11"

Transkript

1 Extraärenden - kommunstyrelsen Budget Samiskt förvaltningsområde 2. Medfinansiering av projekt Norra Lapplands Affärsutveckling NLA för åren Medfinansiering av strukturfondsprojekt avseende besöksnäring (Swedish Lapland)

2 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Extra 1 Ks 1 Dnr 00035/ Budget Samiskt förvaltningsområde Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun och erhåller av staten årligt bidrag. För 2015 är statsbidraget för samisk förvaltning kr. Eventuellt överskott från tidigare år räknas inte in i redovisningen till Sametinget. Förslag till budget för år 2015 har upprättats av arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde. Förslag till beslut 1. Budget för samiskt förvaltningsområde år 2015 fastställs. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

3 Handläggare Susanne Stenberg Arvidsjaurs kommun Datum Árviesjavrien kommuvdna Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Inkom: Dnr 00035/ Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun och erhåller av staten årligt bidrag. Statsbidraget för samisk förvaltning, verksamhetsår 2015 budgeteras med kronor. Eventuella överskott från tidigare år redovisas inte till Sametinget enligt anvisningar Vid den samiska arbetsgruppens möte godkändes budgeten för 2015 enligt nedan och lämnas till kommunstyrelsen för fastställande av budget. BUDGET 2015 Tidigare överskott INTÄKTER Samisk förvaltning , ,99 SUMMA intäkter ,00 KOSTNADER 068 Samisk styrgrupp , Förskola 2 500, Kultur/bibliotek 2 500,00 Bidrag/priser , Äldreomsorg , Samisk förvaltning ,00 Representation 7 000, Översättning , Skyltning , , Revitalisering 8 000, ,99 Utbildn/fortbildn/bidrag 137 Övrigt , ,00 Informationsinsatser SUMMA kostnader , , ,99 Árviesjávrien Susanne Stenberg Sámien ekttediejjie

4 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Extra 2 Ks 2 Dnr 00034/ Medfinansiering av projekt Norra Lapplands Affärsutveckling NLA för åren Arvidsjaurs kommun avser att tillsammans med åtta andra norrbottenskommuner söka medel från regionala strukturfondsprogrammet i syfte att stärka och utveckla kommunens och områdets näringsliv. Detta ska ske genom att stötta befintliga företag, ung företagsamhet och nyetableringar via medel från projektet. Näringslivsfrågorna är viktiga för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den projektansökan som nu föreslås tillsammans med andra kommuner innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta med näringslivsfrågor. För att erhålla strukturfondsmedel är det också en nödvändighet att samverka med andra kommuner. Projekttiden sträcker sig mellan Kommunens kostnad för medfinansiering är kr årligen under projektperioden. År t o m kr År t o m kr År t o m kr Finansiering år 1 föreslås ske genom omfördelning av medel från kontot för koncernövergripande stöd, där ett överskott beräknas. Finansiering för år 2 och 3 sker i samband med kommande budgetarbete. Projektet innefattar kommunerna Pajala, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog samt Arvidsjaurs kommun. Förslag till beslut 1. Medfinansiering till projekt Norra Lapplands Affärsutveckling (NLA) beviljas för tiden Finansiering för år 1 sker genom omfördelning av medel från kontot för koncernövergripande stöd. 3. Finansiering för år 2 och 3 ska anvisas projektet i samband med kommande års budgetarbete. Justerandes sign Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kerstin Olla, Stina Johansson Utdragsbestyrkande

5 ~ A rvidsjuu/'s kommull ~ Arviesjav/'iell kommuvdllu H :llldlliggll r c Ulla-Stina Johansson Tf. Näringslivschef,.--,,...,,-:-:--._..,... _~ Arvidsjaurs )',f.)n'hfj Ull Kom munslyt~s eli Datum Kommunstyrelsen Dnr'7U /., _.:J rl/20/~ -608 I Ansökan om medel från Regionala strukturfondsprogrammet för näringslivsarbete 1. Bakgrund/sammanfattning Arvidsjaurs Kommun, tillsammmans med åtta andra Norrbottens kommuner, avser att söka medel fi'ån Regionala strukturfondsprogrammet i syfte att stärka och utveckla kommunens och områdets Näringsliv. Detta genom att stötta befintliga foretag samt ung fåretagsamhet och nyetableringar via medel fi'ån detta framtida projekt Projektets arbetsnanm är NOtTa Lapplandsaffarsområde (NLA). 2. Ekonomisk analys Projektet avser att starta och sedan pågå i 3 år med ett projekt avslut Medfinansiering från kommunen kommer att vara kr årli gen under projektperioden. Varje medfinansierad krona kommer minst att kunna växlas upp med till det dubbla. 3. Miljöaspekt Möten inom projektet kommer, där så är möjligt, att ske med hjälp av digital teknik. Vid resor ska dessa genomfåras på ett så miljövänl igt sätt som möjligt. I alla lägen ska dock det mest kostnadseffektiva sättet väljas. 4. FN:s barnkonvention Arvidsjaurs kommun beslutade att kommunen ska arbeta i enlighet med FN:s bamkonvention. Det innebär bl a att det kan finnas en skyldighet att låta bam komma till tals i händelse av att något i projektet har en påverkan på bams villkor. S. Övrigt Projektet kommer att sträcka sig över fåljande kommuners gränser; Pajala, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, Kimna, Gällivare, Jokkmokk, Aljeplog samt Arvidsjaurs Kommun. 6. Slutsats och förslag till beslut Näringsli vsfrågoma är viktiga få r kommunens fortsatta utveckling och ti ll växt. Den projektansökan som nu fåreslås tillsammans med andra kommuner innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta med näringslivsfi ågor. För att erh ålla strukturfondsmedel är det också en nödvändighet att samverka med andra konm1uner. Postadress Teleron Telefax E-posl Plu sgiro 9JJ 8 1 A IIVIDS.l AUIl , växel Iw m lifvidsjauf.se

6 Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att bevilja medel till medfinansiering av deltagande i föreslaget strukturfondsprojekt, enligt följande; År t o m kr År t o m kr ÅJ l t o m kr Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering till projekt Norra Lapplands Affårsutveckling (NLA) med kr avseende år I. Finansiering sker genom omfördelning av medel från kontot för koncernövergripande stöd där ett överskott beräknas. att medel för år 2 och 3 ska anvisas projektet i samband med kommande års budgetarbete. (~~. ~ ~y sson TfNäling livschef 4lrif! Kerstin O Ila KOlmnunchef

7 Norra Lappland Affärsutveckling

8 Innevånare År 2013 Pajala 6299 Kiruna Gällivare KIRUNA Jokkmokk 5066 Arjeplog 2980 Arvidsjaur 6471 GÄLLIVARE % av länet 25% Norrbottens län Yta km 2 Pajala 7917 Kiruna Gällivare Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur 5567 % av länet 81% Norrbottens län 97257

9

10

11

12 Samtliga kommuner har en konstant minskning av befolkningen utom Kiruna. Dessutom uppstår en stor demografisk förskjutning till en allt äldre befolkning. Vilket medför bl.a. större krav på kommunal service och vård.

13 Diagrammet visar på en av den största utmaningar våra kommuner står inför. Ett trendbrott måste under alla förhållande ske för att upprätthålla en "levande glesbygd" och öka attraktionskraften för att återfå åldersgrupperna år för att kunna uppnå en befolkningsökning.

14 Inlandskommuner i Norrbotten har förutom mycket stora strukturella omställningar under lång tid även stora negativa effekter utifrån ett demografiskt perspektiv. Antalet boende i byar och omlandet till kommuncentrat blir allt äldre med ett allt större behov/förväntan på kommunal service. "Obalansen" mellan olika åldersgrupper och utflyttningen av unga familjer underminerar en kommunal utveckling med oöverskådliga konsekvenser. Denna "flyttväg" från kommunernas byar till kommuncentra vidare till kusten och/eller söderut ger förödande effekter och är därför vår största kommunala utmaning de kommande åren. "Allt färre bor i glesbygd: Sakta men säkert minskar antalet människar som bor på den svenska glesbygden. Samtidigt kommer allt fler bo i storstäder med förorter och i andra större städer '~ Författare, Anders Karlsson, arbetar med befolkningsstatistik på SCB. Index å r 2011= Folkmängden den 31 december 2011 har fått ~--_P"OV'W"":"" --~) indexvärdet 100 för varje kommuntyp. Värdet 57 för förortskommunerna 1970 innebär att de det året hade en folkmängd sam var 57 procent av den år Glesbygdskommunerna som 1970 hade indexvärdet 127 hade en befolkning som var 27 procent större det året än GI('~YQd.kommullf'r 60 SOL De regionala prognoserna visar att den utveckling vi sett under lång tid kommer att fortsätta. Befolkningen väntas öka i alla de studerade kommuntyperna utom en - glesbygdskommunerna. Här fortsätter istället befolkningen att minska sakta men säkert. (Källa SCB)

15 Få ska försörja många i glesbygdskommuner 1,2 0,9.. : 0,6 0,3 0,0 1'-- ---' : Glesbygdskommune Övriga kommuner Förortskommuner Större städer Storstäder Demografiskförsörjningsbörda åren för olika kommuntyper. Glesbygdskommunerna beräknas få en ännu större andel äldre än idag. Andelen som är 65 år eller äldre beräknas öka från 25 till 32 procent. I nuläget är 21 procent av befolkningen yngre än 20 år, och den andelen förväntas minska något under de kommande 30 åren. Det som bör uppmärksammas mest är dock att andelen i arbetsför ålder, som redan i nuläget är lägre än i de övriga studerade kommuntyperna, väntas minska från 54 till 49 procent. (Källa SCB) Ovanstående statistik kommer praktiskt att innebär en större kommunal utgiftsbudget fördelad på färre betalare. Därför måste vi fokusera följande: Skapa bättre förutsättningar för unga familjer att stanna/etablera sig och finna långsiktiga försörjn i ngs-möj I igheter. Stödja och bidra till att utveckla det lokala näringslivet där "mogna" företag är den lokala " motorn" för att skapa nya arbetstillfällen Supportera och medverka till att fler nya företag startar och därmed skapar en större attraktionskraft och tilltro till den egne kommunen samt arbeta för nyetableringar i kommunerna.

16 , I,, I , Tillväxt Exp. marknad Exp. omsättning Exp. lönsamtet Nya marknader Nya produkter.... Nyskapa Arbetstillfällen Kartläggning Analys Insatser beroende på behov, , I I I I I I, I , Risk för utträde Verksamhetsanalys Lönsamhetsanalys Marknadsanalys Ideuppkast Vägval.... Bevara Arbetstillfällen Proaktivt arbete Individuella möten

17

18

19 Ökade kostnader Färre i åldrarna Minskad med lägre intäktet J----L_~1~9:.=:-3:5~å~r _.J------j lokal marknad I Samhället I Individen I Näringslivet I Den långvariga och starka urbaniseringen Glesbygden den stora förloraren Större orter med ett större utbud lockar Större ek. börda i produktiv ålder Vad är de nya möjligheterna och hur tar jag mig dit! Är ofta för engagerad i det löpande...

20 Indikatorer * Tillväxtsiffror för befintliga företag * Antal företagare i och utanför tätorten * Ökad attraktivitet * Fler attraktiva nätverk över kommungränserna * Nya företagsetableringar Aktivera företagare och dess organisationer den strategiska utvecklingen. SkfIPtI nyfl irwwdtiwl mitespitltlser Delmål , Gemensamt med företagsorganisationerna kartlägga och belysa kommunernas förutsättningar Tematisk specialisering med kvalificerad support och stöd i de olika utvecklingsfaserna

21 Lokal Näringslivsgrupp NLG FR LRF Handeln ÖVriga privata och offentliga intressenter Agera för att involvera de lokala företagen utifrån de gemensamma utmaningarna. Skapa ny och alternativa mötesplatser Skapa kommunövergripande samarbete och nya arenor utifrån det lokala näringslivets behov som skall består efter projekttiden.

22 Projektkommunerna har varför sig och tillsammans en potentiell tillväxt baserat på vårt läge, kultur, råvaror, teknik, företagare mm. Projektet skall på ett innovativt sätt och framåtriktat tillvarata och "packetera" de utvecklingsmöjligheter som prioriteras. Fokusområden Projektet skall arbeta nära regionala organisationer som Invest i Norrbotten, ALMI m.fl.

23 Kiruna G..." I, OCI "... «<o~,.. ~ Pajala Turism och besöksnäri ng 'tltr'-i I. 10-._...o ""...,,=. OCI... "...,... n t......, OCI...,..., 'ltfl..tj' De relativt många små/medelstora företag som karrekteriserar projektområdet skall genom kommun-överbryggande aktiviteter få möjligheter till fördjupad kunskap och vägledning i sin utveckling genom branschkunnigt stöd inom projektorganisationen. Information och aktiv medverkan skall ske redan till ungdomsgrupper och organisationer Fokusområden: - Gruvnäring - Vidareförädling av lokala råvaror - Samiskt företagande - Besöksnäring - Vintertest

24 Medverkande kommuner Projektorganisation med gemensam projektledare

25 Invest I Norrbotten Akad Norr Lokalt arbete Projektgruppen skall verka gränsöverskridande och praktiskt genomföra fastställda mål. Den lokala arbetsgruppen NLG skall erbjudas möjligheter att skapa nätverk och löpande kontakter med samtliga företag och kommuner inom projektet..

26 För att överbrygga kommun- och länsgränser organiseras projektet utifrån respektive kommuns styrkor och utifrån gruppens totala kompetens så att viktig kunskap tillförs alla medverkande kommuner. De gemensamma områdena utvecklar nya arbetsorganisationer för hela det geografiska området och förädlas i den egna kommunen. G, uwwi,lnl oc~ """"""uppbviln. d S.ml... njun tom I",.",~.I Telll\l,lnt. ",n.bele rnfil ND" f H.nllel- och Mf\Ik"nl,ln" Inl,uuU~lU' H,nd,,!- och MfVk....'ln.. Inl.nn uklu' o Till befintliga och nya företag Support o Generell support ex. UF mji. Etableri ng o Externa företagsetableringar o Extern marknadsföring Turism och besöksnäring Förankring o Vidareutveckling av mötesformer o Kommunikation och spridning

27 ~ Nyföretagande ~ Befi ntl iga företag ~ Etableringar samt att kunna ~ Ligga i fronten specificerad utveckling

28 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Extra 3 Ks 3 Dnr 00036/ Medfinansiering av strukturfondsprojekt avseende besöksnäring (Swedish Lapland) Arvidsjaurs kommun avser att tillsammans med övriga medlemskommuner i organisationen Swedish Lapland ansöka om medel från Regionala strukturfondsprogrammet i syfte att stärka och utveckla kommunens och områdets arbete med besöksnäringen. Innehållet i projektet kompletterar det projekt som är tänkt att drivas inom näringslivsområdet under namnet Norra Lapplands Affärsutveckling (NLA). Besöksnäringen är viktig för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den projektansökan som föreslås innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta med besöksnäringsfrågor. För att erhålla strukturfondsmedel är det också en nödvändighet att samverka med andra kommuner. Projektet avser att starta runt halvårsskiftet 2015 och sedan pågå i 3 år. Medfinansiering från kommunen kommer att vara kronor årligen under projektperioden. Detta är samma summa som kommunen avsatt för tidigare års strukturfondsprojekt inom turismområdet. Namn för projektet är föreslaget till Swedish Lapland Destination Capacity Building Förslag till beslut 1. Medfinansiering av strukturfondsprojekt tillsammans med Swedish Lapland beviljas med kronor per år för åren Pengarna tas från kommunens vattenregleringsmedel. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

29 Handläggare Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Peter Manner Turismsamordnare KOMMUNSTYRELSEN Inkom: Dnr 00036/ Datum Kommunstyrelsen Ansökan om medel frånn Regionala strukturfondsprogrammet för arbetee med besöksnäringsfrågor 1. Bakgrund/sammanfattning Arvidsjaurs Kommun avser att tillsammans medd övriga medlemskommuner i organisationenn Swedish Lapland ansöka om medel från Regionala strukturfondsprogrammett i syfte att stärka och utveckla u kommunens och områdets arbete med besöksnäringen. Innehållet i projektet kompletterar det projekt som är tänkt att drivass inom näringslivsområdet under namnet n Norra Lapplands Affärsutveckling (NLA).. 2. Ekonomisk analys Projektet avser att starta runt halvårsskiftet och sedann pågå i 3 år. Medfinansiering från kommunen kommer att vara kr årligen under projektperioden. Detta är samma summa som kommunen avsatt för tidigare års sturkturfondsprojekt inom turismområdet. 3. Miljöaspekt Möten inom projektet kommer, där så är möjligt, att ske med hjälp av digital teknik. Vid resor ska dessa genomföras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. I alla lägen ska dock det mest kostnadseffektiva sättet väljas. 4. FN:s barnkonvention Arvidsjaurs kommun beslutade att kommunen k ska arbeta i enlighet med FN:s barnkonvention. Det innebär bl a att det kan finnas enn skyldighett att låta barn komma till tals i händelsee av att något i projektet har en påverkan på barns villkor. 5. Övrigt I projektet ingår samtliga kommuner som är medlemmar i Swedish Lapland. 6. Slutsats och förslag f till beslut Besöksnäringsfrågorna ärr viktiga för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den projektansökan som nu föreslås tillsammans med andra kommuner innebär ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta medd besöksnäringsfrågor. För att erhålla strukturfondsmedel är dett också en nödvändighe et att samverka med andra kommuner. Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro ARVIDSJAUR , växel

30 Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att bevilja medel till medfinansiering av deltagande i föreslaget strukturfondsprojekt, enligt följande; År År År krr krr krr Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering till strukturfondsprojekt tillsammans med Swedish Lapland med kr avseende år 1, 2 och 3.. Finansiering sker från kontot för vattenregleringsmedel. Peter Manner Turismsamordnare Kerstin Olla Kommunchef

31 PROJEKTORGANISATION STRUKTURFOND Projektmedarbetare ansvarar för att allokera och mobilisera resurser hos strategiska partners för att lösa näringens driva förändringsprocessen Samordna, leda, driva. UTKAST WORK IN ROGRESS Exportmogen estination Destinations utveckling Exportmoget företag/produkter Marknad & kommunikation, försäljningskanaler Produktoch Affärsutveckling Marknadsutveckling Regionala resurser Delprojektledare Lokala resurser Resurser kan delas mellan destinationsorganisationer/kommuner. Resurser kan delas mellan destinationsorganisationer/kommuner. Resurser kan delas mellan destinationsorganisationer/kommuner. Arjeplog Arvidsjaur Boden * * * Koordinator för marknadsgrupp Haparanda Gällivare Kommunikatör i marknadsgrupp Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Skellefteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Regionalt team

32 Intern dynamisk kunskapsorganisation. Projektmedarbetarna verkar i fl era dimensioner och har ansvar för verksamhet inom utpekade kontaktytor. * Lokal ledare för projektarbetet Regional samverkan * Marknadskoordinator för marknadsgrupp Del av de regionala marknadsledningsgruppen DESTINATIONS- UTVECKLARE MARKNADS- UTVECKLARE Medlemmar Inspirera, destinationsutveckling tillsammans med lokala partnerskapet. Leda det lokala nätverket av medlemmar/ entreprenörer tillsammans med det lokala partnerskapet. Driva lärandeprocesser lokalt, inspirera, stimulera och coacha utveckling mot export. * Kommunikationsansvarig för marknadsgrupp och dess kommunikationskanaler. Lokal redaktör som verkar tillsammans med det lokala partnerskapet. Inspirera, produkt- och affärsutvecklingsarbetet tillsammans med lokala partnerskapet. * Lokal ledare för insatser KOMMUNIKATÖR PRODUKT- & AFFÄRS- UTVECKLARE Lokal Del av det regionala redaktionsrådet Coacha, lärandeprocessen * XXXX

33 Styrgrupp Admin Projektledare Ekonomi Ledningsgrupp Destinations utveckling Produkt- och Affärsutveckling Marknadsutveckling Strategiskt insatsområde strukturfondsprojekt: Omvärldsdriven internationell anpassning av platsens tillgänglighet Coachande exportutvecklings-process utifrån smart specialisering Efterfrågansstyrd och smart specialiserad innovationsprocess för nya reseanledningar Innovativa kanaler för Återförsäljning Direktförsäljning Attraktion Kännedom Produkt-, plats, destinationsvarumärke Logistik för besökare - inresande - rundresande kollektivt individuellt Fördjupad ÖversiktsPlan - kommunala planer för turistisk verksamhet Service för besökare - Lokala varor - Lokal mat - caféer - Handel Platsbunden information - digitalt - skyltar olika språk - Visitors Center /Turistbyrå Digital tillgänglighet för attraherande -platsvarumärke -webb, sociala medier - kanaler Evenemang - möten/kongr. - event - arrangemang Sport, företag, kultur, organisationer Tema - nischer - säsonger - trender Prioriterade Målmarknader - Tyskland - UK etc Platsbundet/ destinationsspets - adderande klusterprodukter - lokala unikiteter Technical Visits - fördjupade studiebesök - lokal spets andra näringar Crossover/ lokalspecifik kultur - musik, mat, design, teater, hantverk Nystart av företag -inspirera/stimulera, sprida kunskap om efterfrågan, behov, möjligheter, krav Coahcing/ rådgivning för export- och tillväxtsatsande företag - inspirera/stimulera utvecklingsprocess Investeringar/ Etableringar Proaktiv process för attrahera - nya anläggningar - nya företag Finansiering - växande företag - försäljning/ ägaröverlåtelser Kompetensförsörjning -utbildningsinsatser - lärlingsystem Touroperator /Agents - Målmarknader - Nischer - B2B, B2C Inbound /DMC - Destination Marketing Company Resebyråer i andra länder - kedjor - nischer Egna digitala kanaler - web - mail Bokning- och recensionsplattform - Expedia, Hotels.com, Booking.com (B2C+P2P+B2B) - Google, Tripadvisor (P2P) Affärsresor - Möten - Incentive - Konferenser/ kongresser - Technical visits - Event Privatresor - tema - säsong - intresse - trender Press/ PR - Internationell och nationell press - nischade bloggare - Kommunikationskanaler - web - sociala medier - event/mässor - trycksaker - annons Storytelling - bilder - filmer - reportage - berättelser Interaktion/ dialog med connectors/ early adopters involvering medskapande

34 Helhet/holistisk utgångspunkt. Utifrånperspektiv där besökarens behov sätts i centrum och vägleder för insatser inom de affärskritiska faktorerna Dynamisk kunskapsorganisation 3.0 Projektmedarbetarna kan inte göra allt själva för att skapa bästa möjliga förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Strategiska partnerskap är projektets arbetsmetod och bygger på att involvera och engagera kunder, företag, partners, intressenter som medskapande i projektuppdraget. Projektmedarbetarna identifierar, allokerar och mobiliserar nyckelresurser hos nyckelpartners i det lokala och regionala partnerskapet. Projektmedarbetarna leder, driver och samordnar anpassade team för att lösa olika uppdrag kopplat till den regionala strategin för besöksnäringen och projektets insatsområden. Dynamisk kunskapsorganisation 3.0 Projektmedarbetarna kan inte göra allt själva för att skapa bästa möjliga förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Strategiska partnerskap är projektets arbetsmetod och bygger på att involvera och engagera kunder, företag, partners, intressenter som medskapande i projektuppdraget. Projektmedarbetarna identifierar, allokerar och mobiliserar nyckelresurser hos nyckelpartners i det lokala och regionala partnerskapet. Projektmedarbetarna leder, driver och samordnar anpassade team för att lösa olika uppdrag kopplat till den regionala strategin för besöksnäringen och projektets insatsområden.

35 Internationell marknad och konkurrens om Globala Resenären Besökaren Destinationens attraktiva och kända företags-, upplevelse och platsvarumärken varumärke Distribution/försäljningskanaler Internationella återförsäljare/b2b Tour Operator /Agents - Målmarknader - Nischer - MICE & leisure Inbound /DMC - Destination Marketing Company Resebyråer i andra länder - kedjor - nischer Egna kanaler - web - mail - mässa -trycksaker Marknad & kommunikation Internationell direktförsäljning/b2c Bokning- och recensionsplattform - Expedia, Hotels.com, Booking. com (B2C+P2P+B2B) - Google, Tripadvisor (P2P) Affärsresor - Möten - Incentive - Konferenser/ kongresser - Technical visits - Event Privatresor - tema - säsong - intresse - trender Press/ PR - Internationell och nationell press - nischade bloggare Kommunikationskanaler - web - sociala medier - event/mässor - trycksaker - annons Storytelling - bilder - filmer - reportage - berättelser Interaktion/ dialog med connectors/ early adopters involvering medskapande MARKNADSGRUPPER OCH AKTIVITETSPLANER VARUMÄRKES- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Tema - nischer - säsonger - trender Exportmogna produkter/reseanledningar Regional specialisering och kompetenskluster i gemensam omvärldsdriven innovationsprocess Prioriterade Målmarknader - Tyskland - UK etc Platsens unika spets - adderande klusterprodukter - lokala unikiteter Technical Visits - fördjupade studiebesök - lokal spets andra näringar Exportmoget företag/affärsutveckling Lokalspecifik kultur - musik, mat, design, teater, hantverk Nystart av företag -inspirera/stimulera, sprida kunskap om efterfrågan, behov, möjligheter, krav Coahcing/rådgivning för exportoch tillväxtsatsande företag - inspirera/stimulera utvecklingsprocess Investeringar/ Etableringar Proaktiv process för attrahera - nya anläggningar - nya företag Finansiering - växande företag - försäljning/ ägaröverlåtelser Kompetensförsörjning -utbildningsinsatser - lärlingsystem Logistik för besökare - inresande - rundresande kollektivt individuellt Planering & tillstånd kommunala FÖP för turistisk verksamhet Exportmogen destination Service för besökare Lokala varor Lokal mat caféer Handel Finansiering Kur-tax kunder fans Platsbunden information - digitalt - skyltar olika språk - Visitors Center /Turistbyrå Digital tillgänglighet för attraherande -platsvarumärke -webb/soc.media - kanaler - tfn/internet Evenemang - möten/kongr. - event - arrangemang Sport, företag, kultur, organisationer

36 Roller, funktioner och egenskaper hos projektmedarbetar i regiongemensamt strukturfondsprojekt. Samordna, leda, driva. UTKAST. WORK IN PROGRESS Exportmogen destination Exportmoget företag/ affärsutveckling Marknad & kommunikation Destinationsutvecklare. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ nätverkare och lobbyist och samordnare av besöksnäringens behov på platsen. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att eliminera affärshinder och skapa förutsättningar för näringen att konkurrera på internationell marknad genom att utveckla destinationens exportmognad. Lokalt ansvarig för det affärskritiska området Exportmogen Destination i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Lokal platschef /ledare och ansvarig för det lokala projektarbetet. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Destinationsutvecklare. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera, driva och leda lärande- och utvecklingsprocesser. Affärs- & produktutvecklare. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ coach och processledare och samordnare av de lokala export- och tillväxtsatsande besöksnäringsföretagens produkt- och affärsutveckling. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att stimulera satsningar i befintligt näringsliv, öka antaletnystartade besöksnäringsföretag, rekrytera fler entreprenörer och företag till platsen. Lokalt ansvarig för de affärskritiska områden Exportmoget företag samt Exportmogna produkter i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Affärs- och produktutvecklare. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera och leda lärandeoch utvecklingsprocesser. Marknadsutvecklare. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ coach och processledare och samordnare av de lokala export- och tillväxtsatsande besöksnäringsföretagens produkt- och affärsutveckling. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att öka både det privata och affärsresandet. Uppgift att jobba med införsäljning av lokala destinationen och dess upplevelser gentemot internationellt åf-led samt coacha företagens utveckling av direktförsäljningskanaler gentemot Den Globala Resenären. Lokalt ansvarig för de affärskritiska områden Marknad samt B2B Distribution/säljkanaler i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Marknadsutvecklare. Vara spetskompetensen och marknadsansvarig för en av destinationens prioriterade tematiska- eller geografiska marknadsgrupper. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Kommunikatör. Funktion: Internationellt erfaren strategisk och operativ kommunikatör samt processledare och samordnare av det lokala kommunikationsarbetet och nätverket. Uppgift att inspirera, initiera och engagera intressenter och partners för att skapa samordning, samverkan och samhandlig för att öka destinationens attraktion och kännedom. Uppgift att sprida den lokala destinationens utbud av upplevelser och unika stories baserad på platsens önskade marknadsposition riktad mot målgrupperna Den Globala resenären samt Det Globala Företaget. Lokalt ansvarig för de affärskritiska områden Kommunikation samt B2C Distribution/ säljkanaler i RBS 2020 och dess prioriterade insatsområden. Vara den lokala representanten i det regionala nätverket av Kommunikatörer. Vara spetskompetensen och kommunikationsansvarig för en av destinationens prioriterade tematiska- eller geografiska marknadskanaler. Vara och leva förändringen i förändringsarbetet för att vara kulturbärare av en dynamisk innovationskultur både på platsen och i destinationen. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera och leda utvecklingsprocesser. Egenskap: Social, diplomatisk, utåtriktad med starka ledaregenskaper, stort eget driv och initiativförmåga och förmåga att entusiasmera och leda utvecklingsprocesser.

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Destination Manager/Projektledare, 100%

Destination Manager/Projektledare, 100% Destination Manager/Projektledare, 100% till Projekt Destination South Lapland. Ref nr 1558. Åsele är till ytan en stor kommun men i befolkningstal en av de minsta. Här finns närhet till medmänniskor,

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1. FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.0 2011-02-24 Innehållsförteckning Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet...

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-03-01 RH 09286 Hans Bergsten, Utvecklingsledare Näringsliv 035-179803 Regionstyrelsen Medfinansiering till projektet Destination Laxaland

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Minnesanteckningar Samverkansåret 1 (5) Datum 2012-15-21 Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Kursiv text = frågor och kommentarer från deltagarna. Tove Cullhed inleder och hälsar alla

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012 Kommunfullmäktige 2012-09-24 167 389 Kommunstyrelsen 2012-09-10 171 430 Arbets- och personalutskottet 2012-08-13 162 347 Dnr 12.361-12 septkf12 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 TORNEDALSRÅDET Bildades 1987 EU 1995 14 Gränskommuner 33 Ledamöter; 14 styrelsen 75 000 inv.; ca. 50 000 km2 4 språk / 4 kulturer OUTOKUMPU TORNIO

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer