turism handlingsprogram för örebroregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020"

Transkript

1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen turism handlingsprogram för Örebroregionen

2 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen

3 Innehåll Förord Inledning 4 Bakgrund 7 Våra utmaningar 7 Vad är turism? 7 Utblick 8 RUSen och handlingsprogrammet 8 Handlingsprogrammet riktar sig till 8 Vår mission 9 Mål för handlingsprogrammet 10 Kvantitativa mål 10 Kvalitativa mål 10 Hållbar destinationsutveckling 11 Fokusområden 12 Affärsutveckling/innovation 12 Omvärldsbevakning/analys 13 Samordning 13 Så går vi vidare 14 Det viktiga politiska arbetet 14 Regionala insatser och uppdrag 15 I juni 2014 beslutade regionstyrelsen att anta detta Regionala handlingsprogram för turism Under året som föregick beslutet har samtal och workshops genomförts med engagerade aktörer för turistföretag, turistorganisationer, Länsstyrelsen, Örebro Läns landsting och andra intressenter. Under denna process kom en mängd intressanta förslag och idéer fram som ligger till grund för det Regionala handlingsprogram för turism som nu är framtaget. Vi har under några år sett att konkurrensen hårdnar då det gäller att locka fler svenska och utländska besökare till vår region. Det gäller att fortsätta vidareutveckla starka konkurrenskraftiga destinationer. Turismen har utpekats som den nya basnäringen i Sverige och år 2013 omsatte den 284 miljarder kronor och sysselsatte personer. I Örebroregionen har cirka personer sin huvudsakliga sysselsättning i besöksnäringen. Turismen är vägen in på arbetsmarknaden för många ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Besöksnäringen är viktig också för landsbygdens utveckling där den skapar möjligheter för människor att bo kvar och hitta sysselsättning och inkomster. Vår uppgift som regional aktör har tydliggjorts i handlingsprogrammet. Vi kommer att medverka till regionens turismutveckling genom att tillhandahålla kompetens och stöd, att erbjuda arenor för samverkan och kunskapsinhämtande, att sprida information och statistik om turismområdet samt att tillsammans med engagerade aktörer arbeta för att marknadsföra resmål och aktiviteter i regionen på den internationella marknaden. Detta gör vi inte själva utan ett utvecklat samarbete på alla nivåer är förutsättningen för en stark och konkurrenskraftig turistregion. Irén Lejegren Regionstyrelsens ordförande turism handlingsprogram för Örebroregionen

4 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor vill bo och verka här men också komma hit för att mötas och turista. En region som möter besökare med gott värdskap och spännande upplevelser stärker sitt varumärke och blir intressant att besöka och återvända till. I juni 2012 fick regionförbundet i uppdrag av regionstyrelsen att ta fram ett Regionalt handlingsprogram för turism. Under åren fanns en strategisk plan för besöksnäringen i Örebro län, som regionfullmäktige hade antagit. Den hade dock inte förnyats sedan den upphörde att gälla Under våren 2013 genomfördes en process för att få in synpunkter och förslag till det fortsatta regionala turismarbetet. Stort engagemang och vilja att medverka för att skapa utveckling genomsyrade de sex workshopar som genomfördes i regionen. Cirka 130 personer från besöksnäring, offentlig sektor och andra aktörer diskuterade och prioriterade kring turismarbetet i regionen. Många intressanta idéer och förslag har kom fram som ligger till grund för detta handlingsprogram. Handlingsprogrammet har reviderats efter att ha skickats på remissrunda för yttrande till regionens tolv kommuner, till Örebro läns landsting och till Länsstyrelsen Örebro län. Remissvar har kommit från samtliga. Utöver detta har de som deltog i arbetsprocessen i inledningen av programarbetet fått möjlighet att lämna synpunkter via regionförbundets webbplats. Fem personer har lämnat synpunkter. 4 turism handlingsprogram för Örebroregionen

5 I Örebroregionen och framförallt i Örebro är affärs- och mötesturismen stor och omfattar 74 procent av regionens totala hotellgästnätter. Privatturismen svarar för 26 procent av antalet hotellgästnätter i regionen. Det regionala handlingsprogrammet omfattar inte bara privatturismens utveckling utan ska ses som en övergripande strategi för att utveckla hela turismområdet. Affärs- och mötesturismen samt evenemangsturismen är viktiga delar för den sammantagna turismen i regionen. Detta handlingsprogram omfattar insatser för att stimulera en tillväxt av turismen som helhet i Örebroregionen. Remissvaren pekar på några områden som är viktiga regionala fokusområden. Dessa bör regionförbundet fokusera sitt arbete på. Det gäller en systematisk och starkare utveckling av hållbara konkurrensstarka destinationer, affärsutveckling och innovationer för att skapa hållbara starka företag, omvärldsbevakning och kunskapsöverföring om turism till aktörer på området, statistik och analys för att skapa bra underlag för strategiska beslut samt att tillhandahålla arenor för att nätverka, samtala och för kunskapsöverföring. Remissvaren ger uttryck för att en bättre samordning av turismområdet behövs. Några av svaren pekar på regionförbundet som en samlande aktör för dialog om utvecklingsarbete på turismområdet. Några av remissvaren menar att samordningsuppdraget kan behöva genomlysas ytterligare för att bli tydligt utrett. turism handlingsprogram för Örebroregionen

6 6 turism handlingsprogram för Örebroregionen

7 Bakgrund Våra utmaningar En nationell strategi för besöksnäring togs fram 2010 av Svensk turismnäring med strategimål och fokusområden för en mer samlad och offensiv utveckling av besöksnäringen och turismen i Sverige. Besöksnäringen har omnämnts som den nya basnäringen för Sverige men det krävs gemensamt arbete och insatser från näringslivet och offentlig sektor för att detta ska bli verklighet. Regionen står inför flera utmaningar för att kunna ta en starkare position med de destinationer och reseanledningar som finns i regionen. Under de senaste åren har turismen i Örebroregionen utvecklats måttligt och inte i den takt vi skulle önska. Destinationsutveckling är ett av de utvecklingsområden som utpekats som viktigt i den nationella strategin för besöksnäringen. Destinationsutvecklingen har skett ojämnt och någon systematisk satsning på utvecklingen av regionens olika destinationer har inte skett. De utländska besökarna har de senaste åren inte ökat i den utsträckning vi hade önskat. Minskningen av besökare från till exempel Tyskland och Holland följer trenden i övriga Sverige och beror på faktorer, som skatter och kronkurs, som är svåra att påverka från regionalt håll. I början av 2013 togs underlag fram med hjälp av SCB för att få en grund för hur besöksnäringen ser ut i regionen. Kort kan konstateras att besöksnäringen till stor del består av enmansföretag och verksamheter med en eller få anställda. Omsättningen i dessa företag är generellt inte hög. Det finns i regionen många framgångsrika verksamheter och engagerade entreprenörer som satsar och skapar nya spännande turistprodukter, men det saknas samordning för att ta tillvara detta arbete och för en utveckling av turismen för bland annat ökad exportmognad. Antalet hotellgästnätter i regionen uppgick 2012 till övernattningar varav cirka var utländska gästnätter. 74 procent av hotellgästnätterna i regionen och i synnerhet i Örebro var relaterade till affärs- och mötesresenärer, 26 procent var privatresenärer. Cirka personer hade sin huvudsakliga sysselsättning i besöksnäringen 2012 enligt SCBs statistik. Under senare år har Örebro Convention Bureau (ÖCVB) drivits som ett projekt med stöd från Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. ÖCVB har arbetat målmedvetet för att locka fler konvent och kongresser till regionen och till Örebro. Arbetet har varit positivt och projektet har nu permanentats som ett verksamhetsområde inom Örebrokompaniet. Det är viktigt att mötesturismen behålls på nuvarande nivå och fortsätter utvecklas ytterligare. Vad är turism? Kort kan man säga att turism är förflyttad konsumtion. Nedan berörs några definitioner av turism som är viktiga att känna till. FN:s turistorganisation UNWTO har gjort följande definition av turism. Turism omfattar människors aktiviteter när de reser och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Tillväxtverket använder samma definition. Besöksnäringen är den näring som bidrar till turismkonsumtionen. Turistkonsumtionen utgörs av en mängd branscher där de största är boende, handel, restaurang, transporter och turistmålen. En destination är ett tematiskt eller geografiskt avgränsat område som kunder och besökare har tillgång till genom en lokal organisation/aktör som samordnar destinationens olika aktörer och utbud. En besökare kan ha olika syften med sitt resande. Förenklat brukar man dela in besökarna i affärs- och mötesbesökare (business) samt fritidsbesökare (leisure). turism handlingsprogram för Örebroregionen

8 Utblick Tillväxtverket är den myndighet som har ansvar för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket skriver i Fakta om svensk turism 2012 att: Det globala resandet fortsatte att stärkas under I Sverige ökade turismens totala omsättning med 4,8 procent till 275,5 miljarder kronor. Både sysselsättningen och exportvärdet, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, fortsatte också att öka. Enligt internationella bedömningar kommer turismen och resandet i ett globalt perspektiv att öka med drygt tre procent per år fram till Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna ökning då våra basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt natur och kultur i förädlad form ligger i linje med vad både fritids och affärsresenärer förväntas efterfråga. Besöksnäringen är en växande näring i Sverige. I Örebroregionen har besöksnäringen hög tillväxttakt både i förädlingsvärde och i antal anställda 1. RUSen och handlingsprogrammet 2010 antogs en regional utvecklingsstrategi (RUS) för Örebroregionen. Den regionala utvecklingsstrategin anger den gemensamma riktningen för att vi i Örebroregionen ska ta tillvara vår tillväxtpotential. Att utveckla regionen är ett långsiktigt arbete. I RUSen finns ett målområde som berör turism med ambition att vidareutveckla regionens naturturism i vid bemärkelse för tydliga målgrupper. En fokusering i destinationernas och regionens marknadsföring kring naturturistiska produkter har gjorts de senaste åren. För att framgångsrikt utveckla naturturismen måste också andra delar av besöksnäringen utvecklas som till exempel boendet, restauranger och handel. Handlingsprogrammet riktar sig till Regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen tar sin utgångspunkt i Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020 (Svensk Turism med flera). Den pekar ut de strategier svensk besöksnäring och andra aktörer behöver arbeta med för att besöksnäringen att ska för- 1. Källa Analys av näringslivet i Örebro län, Grufman och Reije management, Regionförbundet Örebro rapport 2013:05 8 turism handlingsprogram för Örebroregionen

9 dubbla omsättningen från 2010 till Den betonar en starkare samsyn kring de utvecklingsinsatser som behöver göras både av näringen själv och offentliga aktörer. Det regionala handlingsprogrammet ska vara vägledande för regionens och regionförbundets arbete och var ett stöd för regionförbundets medlemmar. Programmet kan också vara inspirerande och visa riktning för övriga viktiga aktörer på området. Programmet lyfter fram tre fokusområden som utgår från en konkurrenskraftig destinationsutveckling. Det regionala arbetet kommer att ha fokus på att stödja och stimulera destinationsutveckling i regionen för att medverka till en stark och framgångsrik besöksnäring. För att besöksnäringen och turismen ska växa är en nyckelfaktor att regionala och lokala aktörer tillsammans arbetar med gemensamma insatser i samordnad riktning. Det kan medföra nya arbetssätt och nya samarbetsformer. vår mission för turismarbetet i regionen I Örebroregionen ska vi tillsammans nå en ökad tillväxt inom en hållbar besöksnäring genom att utveckla ett hållbart och starkt företagande som med bra värdskap erbjuder efterfrågade och tillgängliga turismupplevelser. Detta medför att antalet gästnätter ökar och omsättningen och sysselsättningen hos företagen ökar. turism handlingsprogram för Örebroregionen

10 Mål för handlingsprogrammet Resultatet av processen som föregått arbetet med att ta fram detta handlingsprogram kan sammanfattas i fyra strategiska mål för Örebroregionen. Utveckla fler reseanledningar i destinationerna i regionen Genom att utveckla de reseanledningar som redan finns och arbeta fram nya kan intresset för att besöka regionen och dess destinationer öka. Reseanledningar är besöksmål, möten, evenemang och upplevelser som lockar besökare att göra en resa till destinationen och regionen. Utveckla starka exportmogna destinationer som attraherar fler utländska besökare till regionen Arbetet med att stärka de produkter som finns för en utlandsmarknad är en viktig uppgift för att ta andelar av den växande globala turismen. För att vara exportmogen finns nationella kriterier, man ska bland annat ha en långsiktig satsning på utländsk marknad, produkter som omfattar 3-4 dagar och tillgänglig kommunikation. Stödja redan utvecklade destinationer så att de kan öka sina volymer Samarbete med researrangörer och andra partners skapar förutsättningar för ökade volymer av besökare. Här kan också intresset från näringen att investera för att öka besöksantalet till resmålet behöva stöd av de offentliga aktörerna. Det kan gälla skyndsam handläggning av bygglov, planering av infrastruktur eller samarbete kring marknadsföring. Kvantitativa mål för tillväxt År Omsättning 3 (miljoner kr) Antal årsanställda Andel av svensk turism 2,0 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % Antal hotellgästnätter Varav antal utländska hotellgästnätter ) Turistekonomisk modell (TEM) ) Prognos 1% per år. 4) och 5) Uppgifter saknas då ingen TEM gjordes detta år. 6) Statistik från SCB. Kvalitativa mål Örebroregionens destinationer beskrivs av andra som en bra destination för tillgängliga naturupplevelser. I regionen finns fler hållbara tjänster och produkter inom turismområdet. I regionen finns fler kvalitetsmärkta tjänster och produkter inom turismområdet. Besökare upplever ett gott och bra värdskap vid besöksmålen i regionen. Örebroregionen redovisar fler företag, fler sysselsatta och ett ökat förädlingsvärde hos besöksnäringens företag. Få fler svenskar att resa till regionen och ta del av besöksnäringens tjänster och produkter En samordnad bearbetning av den svenska marknaden kan skapa efterfrågan på de många intressanta besöksmål, möten, evenemang och upplevelser regionen kan erbjuda. Tjänster och produkter måste vara tillgängliga på nätet och i andra kanaler, prissatta och lätt kunna köpas. 10 turism handlingsprogram för Örebroregionen

11 Hållbar destinationsutveckling Destinationsutveckling är av största vikt för att utveckla turismen till en stark och hållbar ny basnäring. Starka destinationer som är exportmogna är en framgångsfaktor för att vara konkurrenskraftig i den ökade konkurrensen i Sverige och världen. Fler destinationer kan utvecklas i regionen. De geografiska regioner som finns utpekade kan utvecklas till starka kluster för samverkan och samarbete i besöksnäringens alla delar. Studier visar att starka sammanhållna destinationer är viktiga för att destinationsutveckling ska ske, för att besöksnäringens företag ska bli mer lönsamma och för att fler besökare ska hitta destinationen. (tillväxtanalys destinationsutveckling 2012) Vad är en destination? En destination är ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området intressant och konkurrenskraftigt som resmål. Besökaren får en helhetsupplevelse inom: göra, bo, äta, handla, resa. En destination kan vara ett land, en region, en delregion, en plats, en ort eller en kombination av orter med eller utan gemensam regional tillhörighet. En destination kan också vara en eller flera kombinerade teman med erbjudanden som, om de marknadsförs rätt, levererar en reseanledning. En destination tar fram gemensamma mål och strategier för sitt arbete med att utveckla destinationen. (svensk destinationsutveckling ab) I Örebroregionen bör en kunskapsorienterad destinationsutveckling drivas som baseras på både praktisk kunskap (erfarenheter) och forskningsbaserad kunskap (studier). De nuvarande geografiska destinationernas roll blir att utveckla den egna destinationen tillsammans med de företag och andra aktörer som verkar i destinationen och samverka med de lokala och regionala parter som behövs för en konkurrensstark och hållbar destination. turism handlingsprogram för Örebroregionen

12 Fokusområden Affärsutveckling / innovation Att stärka affärsnyttan är en viktig utgångspunkt för det regionala handlingsprogrammet. En stor utmaning för företagen i regionen är att bli mer framgångsrika och lönsamma. Att utveckla och stärka de reseanledningar som finns i regionen är en viktig gemensam uppgift. Att göra dessa kända och köpbara är ett prioriterat arbete. Det är förstås företagen själva som svarar för sin egen marknadsföring. Destinationerna erbjuder gemensam marknadsföring och andra aktiviteter där samverkan ökar möjligheten till större uppmärksamhet och intresse. För att vara konkurrenskraftiga i arbetet med att locka fler besökare till regionen behöver turismens företag stärkas och bli bättre på att göra affärer. Att erbjuda affärsutvecklingsmodeller som har utvecklats utifrån besöksnäringens behov är ett sätt att tillgängliggöra verktyg för näringen att utvecklas. På den regionala nivån bör det finnas resurser att driva och stödja utveckling av företagandet inom besöksnäringen. Detta kan göras med stöd av de företagsfrämjande organisationer som finns i regionen, exempelvis ALMI, men det behövs också besöksnäringsspecifika insatser och program som hjälper företagen att utvecklas och bli framgångsrika. För att stå sig i konkurrensen är det är viktigt för företagen att kunna rekrytera personal med rätt utbildning och kompetens därför är det viktigt med goda och systematiska kontakter med utbildningsväsendet. Regionförbundet har medverkat i en förstudie kring ett besöksnäringscollege som skulle kunna vara en form för detta arbete. Det är också viktigt att företagen arbetar för att bli hållbara företag. I Energi och klimatprogrammet för Örebroregionen är en av målsättningarna att få fler av regionens innevånare att turista i den egna regionen. På så sätt spar man på miljön och skapar omsättningsförflyttning i den egna regionen. En utveckling för att göra besöksmål och information om besöksmål mera tillgänglig är en viktig utgångspunkt. En turism tillgänglig för alla gynnar företagen och utvecklar nya innovativa produkter. Regionens handlingsplan för innovation och entreprenörskap är en grund för innovationsarbete även för besöksnäringen. Turismens behov av utvecklingsstöd för innovationer ser ibland lite annorlunda ut än i andra branscher, en anpassning av innovationssystemen kan behövas. Turismen i regionen består till mycket stor del av affärsoch mötesbesökare. Här har regionen, framför allt Örebro, varit framgångsrik med att i utvecklingsprojekt arbeta med detta. Dessa besökare är en potentiell målgrupp att bearbeta för att de ska återvända som privatturister. Både mötesindustrin och privatturismen bör utvecklas för att skapa en bredare kundbas i händelse av konjunkturförändringar. 12 turism handlingsprogram för Örebroregionen

13 omvärldsbevakning / analys samordning För att aktörerna inom besöksnäringen och turismen ska kunna fatta gemensamma och strategiska beslut för sina enskilda och gemensamma insatser behövs bra kunskapsbaserade underlag. Detta kan gälla statistik och marknadskunskaper, kunskaper om målgrupper och resevanor eller möjlighet att kunna jämföra utvecklingen i regionen med andra regionen och destinationer inom och utom landet. Detta saknas till stora delar idag. Det är också viktigt att utvecklingsarbete och satsningar som görs i vår egen region kommuniceras på ett systematiskt sätt så att de satsningar som görs stärker varandra och inte konkurrerar. Besöksnäringen är fragmenterad och har inte arbetat särskilt effektivt utifrån ett tillväxtperspektiv. Många aktörer arbetar hårt men har inte någon gemensam målbild vilket ibland medför att resurserna inte blir effektivt utnyttjade och får önskad effekt. Ett arbete för att utveckla konkurrensstarka destinationerna, nuvarande och nya, är en väg att samla och fokusera insatser som krävs för en starkare positionering av regionens besöksmål, attraktion och turism. Regionförbundet har en aktiv roll och samordnar internationell marknadsföring av i regionen utpekade resmål på definierade marknader. En utveckling där besöksnäringens företag medverkar till marknadsföring av exportmogna resmål är önskvärd. Samverkan med partners som marknadsför Sverige i utlandet ska sökas utifrån utvecklingspotential och affärsnytta för besöksnäringen i regionen. För att skapa större genomslag för regionens turismprodukter kan regionförbundet medverka och samordna insatser som näringen och destinationerna gemensamt kommer överens om. Arenor för att mötas och utveckla samarbeten mellan besöksnäringens olika branscher, mellan turismföretagen och mellan företagen och offentliga aktörer behöver utvecklas vidare. Regionförbundets roll är att företräda regionen i turismfrågor på regional, nationell och internationell nivå. Regionförbundet ska driva utvecklingsverksamhet och samordna området så att företag och verksamhet utifrån ett tillväxtperspektiv bli mer lönsamma och växer. turism handlingsprogram för Örebroregionen

14 Så går vi vidare! Under processen med det regionala handlingsprogrammet har många goda och intressanta idéer om hur vi tillsammans kan arbeta vuxit fram. Hur vi kan prioritera och hur vi kan stärka vår position. Dessa idéer är ett utmärkt underlag för nästa steg i arbetet att ta fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att nå med målen. Tillsammans med destinationer och aktörer i regionen kommer regionförbundet arbeta fram en handlingsplan som med fokus på destinationsutveckling ska stimulera och medverka till en utveckling av hållbara destinationer och besöksnäringsföretag. Genom utvecklade och konkurrenskraftiga destinationer som formulerar strategier och affärsplaner kommer arbetet med att nå målen bli tydligare. Dessa planer ska vara väl kända och förankrade i näringen och offentlig sektor med ett gemensamt ansvarstagande och definierade roller för att skapa största möjliga effekt. Det viktiga politiska arbetet Besöksnäringen och turismen berörs av en stor mängd politikområden. För näringens utveckling är det viktigt att den också får del av de politiska initiativ som tas för att utveckla regionen. Det gäller inte minst samhällsplanering, kommunikationer och innovationer. Tillväxtverket skriver i Fakta om Turismen 2012 att; Sverige har goda förutsättningar att ta del av den förväntade ökningen av turismen och resandet på global nivå, men för att uppnå detta krävs att kunskapen om vad som skapar attraktionskraft ökar. Det är inte i första hand hos de entreprenörer som är verksamma inom sektorn, utan framför allt hos de offentliga aktörerna som denna kunskap måste stärkas. Detta eftersom de offentliga har en betydligt tyngre och mer avgörande inverkan på sektorns möjligheter att utvecklas än man har för många andra sektorer inom den svenska ekonomin. 14 turism handlingsprogram för Örebroregionen

15 Regionala insatser och uppdrag Regionförbundet ska arbeta med att stimulera och stödja destinationsutveckling i regionen. Inriktningen är att skapa starka, konkurrenskraftiga och hållbara destinationer för den nationella och internationella marknaden. Regionförbundet ska ha en samordnande roll och vara en tydlig representant för turismen i regionen gentemot andra regioner, på nationella nivå och i internationella kontakter. Regionförbundet ska analysera turismen och besöksnäringen i regionen och sprida analysen till aktörerna på ett systematiskt sätt. Regionförbundet ska skapa mötesplatser och arenor för överföring av kunskap som besöksnäringen behöver för sin utveckling. Dessa möten ska stärka nätverk, möjliggöra dialog och skapa gemensam riktning. turism handlingsprogram för Örebroregionen

16 form foto Andreas Hylthén, Carina Remröd, Ulla Carin Ekblom, Ove Lundqvist, Lasse Skog, Hans Jonsson, Jacob Sjöman,Frida Edlund, Karin Foberg, Mikael Sundberg, Hasse Lundholm. tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT lic nr Regionförbundet Örebro, Örebro besöksadress Forskarvägen 1, Örebro e-post tfn turism handlingsprogram för Örebroregionen

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 7 februari 2011 SBR 12-14/2011 Handläggare: Telefon: Lena Häggdahl 08-508 28095 lena.haggdahl@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Förslag till budget

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Rapport 2.0 Turismen på Åland

Rapport 2.0 Turismen på Åland Rapport 2.0 Turismen på Åland Sammanställd av Visit Åland r.f. Utgiven 24.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Turismens betydelse för Åland... 3 3. Turismutvecklingen 2015... 4 4. Omvärldskunskap

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt!

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Uppdraget Destinations- och produktutveckling Marknadskommunikation

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN november 2014 1 INNEHÅLL Inledning 3 Principerna för handlingsplanen Målsättningar Rapportens disposition Turistrådets ansvar och åtaganden 5 Processleda hållbar

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST!

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 Del 1: Näringslivsvision Del 2: Mål Innehållsförteckning INLEDNING DEL 1 - NÄRINGSLIVSVISION VAD? NÄRINGSLIVSVISION

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Kulturarv som resurs för regional utveckling

Kulturarv som resurs för regional utveckling Kulturarv som resurs för regional utveckling -Riksantikvarieämbetets arbete med regional tillväxt -erfarenheter och exempel från strategiarbete i Jämtland Johan Loock Riksantikvarieämbetet (Länsstyrelsen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/339 2013-08-13 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Uppdragsbeskrivningen Analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för ett utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge

Läs mer

strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun -Utveckling och tillväxt med sikte på år 2020

strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun -Utveckling och tillväxt med sikte på år 2020 20140515 strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun -Utveckling och tillväxt med sikte på år 2020 sammanfattning Turismstrategi, 2014-2020 har som målsättning att Gislaveds kommun ska bli Smålands

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 2015-12-30 Inledning Syftet med näringslivsarbetet i Ljusnarsbergs kommun är att identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som stödjer och

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Rapport från SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och SMF Skogsentreprenörerna inom ramen för regeringens Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Datum 2013-08-23. Regionförbundet Uppsala län: Förslag till Strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Datum 2013-08-23. Regionförbundet Uppsala län: Förslag till Strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 KS 3 4 SEPTEMER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2013-08-23 Diarienummer KSN-2013-0621 Kommunstyrelsen Regionförbundet Uppsala län: Förslag till Strategi för hållbar besöksnäring

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för nyetableringar,

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Affärsplan 2016 2020 Örebrokompaniet AB

Affärsplan 2016 2020 Örebrokompaniet AB Affärsplan 2016 2020 Örebrokompaniet AB Beslutad av styrelsen den 26 november 2015 Inledning Bakgrund Affärsplanen är tillsammans med Bolagsordningen och de årliga budgetdirektiven vårt viktigaste styrinstrument.

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Företagande och entreprenörskap

Att göra. Handlingsplan Företagande och entreprenörskap Att göra. Handlingsplan Företagande och entreprenörskap Diarienummer: 300-6345-14 Tryck: Länsstyrelsen Västernorrland Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin

Läs mer

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 ÅRSREDOVISNING 2011 STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 2 Antagna av Hammarös kommunfullmäktige 2012-03-26 Hammarö kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 strategier för näringslivsarbetet. De

Läs mer

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Bra offentliga affärer på en fikarast* 2 *Det vill säga max 15 minuter. Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för mer än 700 miljarder kronor

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö En hållbar natur- och kulturturism Vision, inriktningsmål och strategier Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2009-11-06 Tjörn Möjligheternas ö Inledning 3 Arbetsprocessen 3 Vision

Läs mer

Bli en del av det nya BLI EN DEL AV DET NYA

Bli en del av det nya BLI EN DEL AV DET NYA Bli en del av det nya BLI EN DEL AV DET NYA VÄSTERVIK VÄSTERVIK FRAMÅT FRAMÅT Vid årsskiftet tar näringslivsbolaget Västervik Framåt över ansvaret för de frågor som Västerviks Turistbyrå idag sköter. Då

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR VATTEN OCH MILJÖ 2005-2007

HANDLINGSPLAN FÖR VATTEN OCH MILJÖ 2005-2007 Beredningsgruppen för miljö 2004-11-30 HANDLINGSPLAN FÖR VATTEN OCH MILJÖ 2005-2007 Inledning Beredningsgruppen för miljö har tillsammans med en rad aktörer utarbetat en strategi för vilka insatsområden

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar

Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar NR 1 / JUNI 2015 WWW.UNEP.ORG/10YFP WWW.SCPCLEARINGHOUSE.ORG WWW.NATURVARDSVERKET.SE/10YFP Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar Visst är det viktigt att tänka på hur vi lever, hur

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

Varför behöver fysisk planering, regional utveckling och attraktionskraft sammankopplas?

Varför behöver fysisk planering, regional utveckling och attraktionskraft sammankopplas? Varför behöver fysisk planering, regional utveckling och attraktionskraft sammankopplas? Christina Nylén, Enheten för regional tillväxt, Presentation RKG 19/9-12 Sveriges hållbara tillväxt är inte enbart

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

IDROTT SOM LANDSBYGDS- UTVECKLARE I VÄSTERBOTTENS LÄN

IDROTT SOM LANDSBYGDS- UTVECKLARE I VÄSTERBOTTENS LÄN IDROTT SOM LANDSBYGDS- UTVECKLARE I VÄSTERBOTTENS LÄN Vad kan idrottsrörelsen göra? Varför är idrottsrörelsen en viktig samarbetspart? Hur vill idrottsrörelsen arbeta med landsbygdsutveckling? 1 BAKGRUND

Läs mer

Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin

Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin 2015-03-25 Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin Föreningen Skeva har tagit del av det utkast till prioriteringar i strategin för Skellefteå 2030 som Skellefteå kommun

Läs mer

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer