Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar"

Transkript

1 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Staben Karlstad Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar Bakgrund Personalen vid kommunens skolor och förskolor använder bilder, filmer och ljudupptagningar för att dokumentera verksamheten och det pedagogiska arbetet. Det är idag enkelt och billigt att filma och fotografera tack vare digitaliseringen. De flesta mobiltelefoner är utrustade med kamerafunktion och digitalkameror finns lätt tillgängliga vilket innebär att kameratätheten har ökat. Publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar för att dokumentera det pedagogiska arbetet kan ske på förvaltningens webbplatser, i digital form eller genom utskrift för att sparas i handlingsplaner och album. Bilder, filmer och ljudupptagningar sparas i särskilda mappar på datorer eller på kommunens servrar. Vid publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar finns flera lagar att förhålla sig till. Riktlinjerna är till för att stödja personalen i hanteringen så att tillämpliga lagar och regler följs. Sammanfattning Oavsett vilka skälen för dokumentation är måste personalen bedöma om vårdnadshavares medgivande behövs samt om dokumentationen är en allmän handling eller inte. Nedan följer en sammanfattning över huvudreglerna det är dock viktigt att observera att det finns undantag: Skriftligt medgivande Allmän handling Offentlig handling 1. Pedagogisk dokumentation Ja Ja Måste bedömas 2. Föreviga händelser Ja Ja Ja 3. Barnets lärprocess i portfolio Ja Ja Måste bedömas 4a. Nyheter/Information på Internet Nej inte enligt lag Ja Ja Ja enligt etiska regler 4b. Marknadsföring i trycksaker Ja Ja Ja 4c. Marknadsföring i övrig media Ja Ja Ja På Solsidan samt karlstad.se finns blanketterna som ska användas. Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen Karlstads kommun, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 Tel: Fax: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (6) Dokumentation av bilder, filmer och ljudupptagningar Dokumentationen kan delas in enligt nedan: 1. Pedagogisk dokumentation 2. Föreviga händelser 3. Barnets/elevens lärprocess i Portfolio 4a. Nyheter/information på Internet 4b. Marknadsföring trycksaker 4c. Marknadsföring i övrig media Oavsett vilka skälen för dokumentation är måste personalen bedöma om vårdnadshavares medgivande behövs. Från och med 13 års ålder ska även eleven lämna sitt medgivande. Personalen måste också bedöma om bilden, filmen och ljudupptagningen är en allmän handling. En så kallad menprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen ska göras varje gång en allmän handling begärs ut. En menprövning innebär att personalen bedömer om barnet eller någon närstående lider men om handlingen (t.ex. bilden) lämnas ut. 1. Pedagogisk dokumentation Pedagogisk dokumentation i form av bilder eller ljudupptagningar används för att beskriva olika aktiviteter. Dokumentationen används tillsammans med skriftliga kommentarer i den interna fortbildningen och betraktas som arbetsmaterial. Detta material är alltså inte en allmän och offentlig handling och ska raderas när det inte används längre. För denna typ av pedagogisk dokumentation krävs inte vårdnadshavarens medgivande. Om dokumentationen ska sparas i form av en rapport eller handling krävs däremot vårdnadshavarens skriftliga medgivande. Blanketten Samtycke till bildpublicering delas ut i början av varje läsår tillsammans med en informationsfolder. Där kan vårdnadshavaren ge sitt medgivande för ett år i taget. En rapport eller handling betraktas som en allmän handling. Om handlingen begärs ut ska det göras en menprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen i varje enskilt fall. Om personalen bedömer att handlingen inte kan lämnas ut ska personalen fråga, den som begärt att få ta del av handlingen, om han eller hon vill att ärendet prövas av myndigheten (BUN). Om vederbörande önskar detta kontaktar personalen ansvarig rektor som i sin tur kontaktar förvaltningsjuristen. Efter prövning fattar förvaltningschefen beslut om att bifalla eller avslå begäran. Ett avslag kan överklagas till kammarrätten. 2. Föreviga händelser Ibland vill verksamheterna föreviga händelser i vardagen, till exempel utflykter eller luciafirande i form av bilder, filmer eller ljudupptagningar. Då behövs vårdnadshavares skriftliga medgivande. Även här kan vårdnadshavare ge sitt medgivande för ett år i taget genom att fylla i blanketten Samtycke till

3 sid 3 (6) bildpublicering. Blanketten delas ut i början av varje läsår tillsammans med en informationsfolder. Så länge bilderna är i kameran anses det vara arbetsmaterial. Observera att bilderna efter en tid anses arkiverade hos myndigheten och på så sätt blir en allmän handling. Det finns ingen exakt tidsgräns för när detta sker utan måste bedömas från fall till fall. Med anledning av detta måste personalen i verksamheten säkerställa att kamerans innehåll ses över med jämna mellanrum. Bilder som tas ut ur kameran och överförs till annat medium, till exempel dator, usb-minne eller cd-skiva, blir allmän handling. Därför ska bilderna ha ett klart syfte, till exempel dokumentation. Vid förfrågan om utlämning ska en menprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen ske i varje enskilt fall. Om personalen bedömer att handlingen inte kan lämnas ut ska personalen fråga, den som begärt att få ta del av handlingen, om han eller hon vill att ärendet prövas av myndigheten (BUN). Om vederbörande önskar detta kontaktar personalen ansvarig rektor som i sin tur kontaktar förvaltningsjuristen. Efter prövning fattar förvaltningschefen beslut om att bifalla eller avslå begäran. Ett avslag kan överklagas till kammarrätten. 3. Portfolio Användning av portfolio innebär att personalen och eleven dokumenterar barnets lärprocess. Dokumentationen i portfolion kan bestå av bilder, filmer och ljudupptagningar som synliggör barnets utveckling och lärande för dem själva. Vårdnadshavares skriftliga medgivande behövs. Blanketten Samtycke till bildpublicering delas ut varje läsår tillsammans med en informationsfolder. Där kan vårdnadshavaren ge sitt medgivande för ett år i taget. Bilder, filmer och ljudupptagningar som sparas i barnets portfolio blir en allmän handling. Vid förfrågan om utlämning ska en menprövning enligt offentlighetsoch sekretesslagen ske i varje enskilt fall. Om personalen bedömer att handlingen inte kan lämnas ut ska personalen fråga, den som begärt att få ta del av handlingen, om han eller hon vill att ärendet prövas av myndigheten (BUN). Om vederbörande önskar detta kontaktar personalen ansvarig rektor som i sin tur kontaktar förvaltningsjuristen. Efter prövning fattar förvaltningschefen beslut om att bifalla eller avslå begäran. Ett avslag kan överklagas till kammarrätten. 4a. Nyheter/Information om förskolan/skolan på Internet Bilder, filmer och ljudupptagningar som publiceras i reportageform på kommunens hemsida eller intranät betraktas som journalistiskt material vilket innebär att vårdnadshavarens skriftliga medgivande inte behövs enligt lag. Det behövs inte heller medgivande för så kallat ostrukturerat material eller harmlösa uppgifter.

4 sid 4 (6) I våra verksamheter finns det dock krav på god etik. Med anledning av detta bör föräldrar eller andra målsmän tillfrågas före publicering, men vi behöver ingen underskrift på papper. Alla personer som syns på bilderna behöver inte tillfrågas om publicering på Internet, däremot bör vi alltid fråga personer som förekommer på närbilder eller är framträdande på bilderna. Muntligt medgivande räcker alltså. För att säkerställa det etiska kravet samt förenkla hanteringen av bilderna ska dock blanketten Samtycke till bildpublicering användas. Blanketten delas ut i början av läsåret tillsammans med en informationsfolder. Varje skolområde ansvarar för att samtliga ifyllda blanketter hålls samlade på ett ställe, förslagsvis i en pärm på expeditionen där den publiceringsansvarige arbetar. Personalen i verksamheten bedömer själva vad som kan betraktas som journalistiskt eller ostrukturerat material samt vad som kan bedömas som harmlösa uppgifter. Bilder material, filmer och ljudupptagningar som kan upplevas som utlämnande/kränkande av barnet får aldrig publiceras. Nedan följer några bildexempel: Inget medgivande Inget medgivande Medgivande från 3 barns Medgivande från 1 barns Medgivande från vårdnadshavare vårdnadshavare en elev (över 13) Samtliga ovanstående bilder anses som journalistiskt material, ostrukturerat material och harmlösa uppgifter om de publiceras som nyheter/information.

5 sid 5 (6) 4b. Marknadsföring av förskolan/skolan i andra informationssammanhang (trycksaker) Bilder som publiceras i tryckt material eller i andra informationssammanhang, exempelvis informationsbrev med bild, reklamannonser, broschyrer eller affischer kräver vårdnadshavares skriftliga medgivande. Vid dessa tillfällen ska personalen visa de uppgifter som de vill publicera för vårdnadshavaren och blanketten Samtycke till marknadsföring delas ut. Ett specifikt medgivande lämnas för varje enskild bild, som ska publiceras. 4c. Marknadsföring av förskolan/skolan i andra informationssammanhang (övrig media) Filmer och ljudupptagningar som visas i övrig media (t.ex. tidningar, radio eller TV inklusive eventuella deras hemsidor) exempelvis reklamkampanjer kräver vårdnadshavarens skriftliga medgivande. Vid dessa tillfällen ska personalen visa de uppgifter som de vill publicera för vårdnadshavaren och blanketten Samtycke till marknadsföring delas ut. Ett specifikt medgivande lämnas för varje enskild bild, film och/eller ljudupptagning som ska publiceras. Barn med skyddade personuppgifter Barn med skyddade personuppgifter ska inte finnas med på bilder, filmer och ljudupptagningar eller i text. Detta är särskilt viktigt att observera när verksamheten bjuder in utomstående exempelvis: representanter från övriga samhället (religiösa representanter, politiska partier, polisen, ideella intresseorganisationer etc.) föräldrar/vårdnadshavare eller andra närstående till barnen eller personalen (avslutningar, uppvisningar, besök etc.) representanter från media (för reportage om verksamheten) Det är positivt med besök från utomstående men det är alltid verksamhetens behov som avgör om, när, var och hur besöket ska genomföras. Personalen ska i möjligaste mån försöka tillgodose de önskemål som finns och därefter utforma besöket. Vid samtliga besök ansvarar personalen för att de barn som har skydd inte kan identifieras. Lagring av bilder, filmer och ljudupptagningar som är allmän handling Lagringen ska ske i en tydlig mappstruktur på kommunens servrar. Det bör finnas en förklarande text till varje mapp. Det bör även finas en text som förklarar syftet med varför man sparar bilder, filmer och ljudupptagningar. Då dokumentationen är allmän handling kan man åläggas att lämna ut den. Vid förfrågan om utlämning ska en menprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen ske i varje enskilt fall. Gallring ska ske i enlighet med förvaltningens dokumentplan.

6 Ytterligare information I dokumentet Riktlinjer Karlstads kommuns informations och kommunikationspolicy, som finns på intranätet Solsidan, finns ytterligare vägledning. På Datainspektionens hemsida finns också ytterligare information. sid 6 (6)

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010 Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal Nr. 7/2010 September 2010 Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Barnets rättsliga ställning inom hälso- och

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer