Bättre liv för sjuka äldre Team Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för sjuka äldre Team Stockholms län"

Transkript

1 Bättre liv för sjuka äldre Team Stockholms län Halvårsrapport tom Senior alert Svenska palliativregistret Anna Larsson, Äldrecentrum Christina Riddebäck, FOU nu Margita Jacobsson, Nestor FoU-center

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Projektets bakgrund och syfte... 5 Kvalitetsregister... 6 Senior alert... 6 Svenska palliativregistret... 7 Stockholms län... 9 Utvecklingsledare... 9 Coacher för Senior alert Fältarbetare för Svenska palliativregistret Bemanning Bättre liv för sjuka äldre Team Stockholms län Länet Nuläge Senior alert Svenska Palliativregistret Projektprocess Interna arbetsmöten Informations-, och utbildningsmaterial Informationsbroschyr Informationspärm Film om Svenska palliativregistret Processtöd för arbetet med Senior alert Externa möten Informationsaktiviteter Spridningsmöten Senior alert Palliativregistret presenterades på läkarkonferens Senior alert presenterades på konferens för landstingspolitiker Inspirationsmöten för båda registren Deltagande i Miniseminarier för Stockholm stad Tårtkalas i Sundbyberg Löpande kontakter Mål Anslutningsgrad/täckningsgrad

3 Sammanfattning Bättre liv för sjuka äldre team Stockholms län har som uppgift att implementera de två nationella kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret i vård och omsorg i Stockholms läns 26 kommuner, i landstinget och hos privata vårdgivare. Syftet är att ge stöd till verksamheterna i deras arbete för att driva regionalt och lokalt utvecklingsarbete inom hälso-, och sjukvården för de mest sjuka äldre. Antalet äldre blir fler och medellivslängden ökar vilket innebär fler äldre som har risk att drabbas av långvarig sjukdom och att behovet av professionellt omhändertagande de sista åren i livet och i livets slutskede ökar. En överenskommelse har tecknats mellan Socialdepartementet och SKL om en treårig satsning, från hösten 2010 under mottot Bättre liv för sjuka äldre. Senior alert bygger på användandet av evidensbaserade instrument som stöd för ett långsiktigt förbättringsarbete Det handlar om att på ett systematiskt och standardiserat sätt registrera, förebygga och följa upp vidtagna åtgärder avseende trycksår, undernäring och fall. Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Den sista veckan i livet beskrivs genom att personalen som vårdat en just avliden besvarar ett antal frågor som ska spegla kvalitetskriterier för vård i livets slutskede. I Stockholms län har vi 16 % av landets äldre (65+). Det finns 440 vård och omsorgsboenden i länet, 196 husläkarmottagningar, 12 geriatriska kliniker och sju akutsjukhus. Dessa utmärker sig av ett stort antal privata vårdgivare. På grund av detta är komplexiteten stor och det är svårt att få en samlad bild och översikt över organisationer, verksamheter och enheter. Implementeringsarbetet i länet styrs mer av att hitta de som är positivt inställda till satsningen Bättre liv för sjuka äldre och kvalitetsregister än att få fram gemensamma beslut. Team Stockholm har låtit trycka upp eget informationsmaterial för spridning, lagt upp information via våra FoU: ers hemsidor och arrangerat gemensamma inspirationsmöten och spridningsmöten för att nå ut till beslutsfattare och användare i länet. Vi har genomfört enskilda besök ute i verksamheterna för att såväl stötta implementeringsarbetet, förbättringsprocessen som att svara på och hjälpa till att lösa tillfälliga frågeställningar. Av länets 26 kommuner var 14 anslutna till Senior alert vid halvårsskiftet, fyra hade dock ej hunnit starta registrering. På landstingssidan fanns ingen anslutning gjord. För Svenska palliativregistret låg täckningsgraden i länets verksamheter på 32 procent under första halvåret. 3

4 Vi startar nu hösten med tre utvecklingsledare i Stockholms län (omräknat i heltider). Med Stockholms läns storlek och nuvarande bemanning kommer vi att få svårt att nå samma resultat som övriga landet. Samarbetet med coacher och fältarbetare för registren underlättar. Vi har som mål för 2011 att 16 av kommunerna i Stockholms län ska vara anslutna till Senior alert och att två geriatriska kliniker och 20 vårdcentraler med hemsjukvård ska vara anslutna innan årsskiftet. Alla 26 kommuner i Stockholms län registrerar redan i Svenska palliativregistret, vi har som mål att höja täckningsgraden i Stockholm från nuvarande 32 % till 50 %, att samtliga geriatriska kliniker och 20 vårdcentraler med hemsjukvård registrerar sina avlidna. Inledning Vi vet idag att det skett en dramatisk förändring av befolkningens medellivslängd som bland annat kan relateras till förbättrade hälso- och sjukvårdsinsatser, men också till ökat sjukvårdsbehov. Enligt Statistiska Centralbyråns, SCB:s prognos för befolkningsutvecklingen kommer andelen individer över 65 år att ha ökat från dagens 18 % till 25 % år 2060, samtidigt som den förväntade medellivslängden höjs. Det innebär fler äldre som har risk att drabbas av långvarig sjukdom och att behovet av professionellt omhändertagande de sista åren i livet och i livets slutskede ökar. Kunskapen om vårdens resultat behöver förbättras och förpackas så att den kan användas för politiska beslut och prioriteringar. Det saknas idag en bild av de gemensamma resurser som läggs ner för t. ex äldre personer med sammansatta behov. Vi saknar även nyckeltal som är nödvändiga om vi ska kunna mäta effektiviteten i vård och omsorg om äldre. Verksamheter som bedriver vård och omsorg av äldre personer ska arbeta enligt ett så kallat kunskapsbaserat arbetssätt. Det vill säga att anställda ska utföra sina arbetsuppgifter utifrån bästa tillgängliga kunskap, egen expertkunskap och utifrån den äldre personens behov och önskemål. Det gäller också att personalens erfarenheter av nya arbetssätt ska tas tillvara inom forskningen. Vård och omsorg i ordinärt boende behöver utvecklas och förstärkas och samspelet mellan olika vårdgivare behöver förbättras. Ett vårdpreventivt arbetssätt behöver införas. 4

5 Projektets bakgrund och syfte Bättre liv för sjuka äldre Rapport från Team Stockholms län Vt 2011 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och staten är överens om att utvecklingssatsningar inom vård och omsorg för äldre bör vara strategiska och långsiktiga. Därför har en överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL tecknats om en treårig satsning, under mottot Bättre liv för sjuka äldre. Detta innebär bl.a. ett ökat engagemang från kommuner och landsting i det två nationella kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret. Registren ska både fungera som verktyg för datainsamling och återkoppling och som en följd av det bidra till ett regelbundet analys- och förbättringsarbete på alla nivåer. Deltagandet i registren innebär tillämpning av evidensbaserad praktik i vardagen och ger ökade kunskaper om resultaten inom vård och omsorg om äldre. Kommuner och landsting har länsvis upprättat planer för införandet utifrån sina lokala förutsättningar. I nästan alla län i Sverige finns i dag utvecklingsledare för Senior alert och Svenska palliativregistret. I varje län har kommuner och landsting tillsammans fått möjlighet att 5

6 söka medel för att anställa utvecklingsledare. Dessa utbildas av SKL för att kunna bli ett stabilt nätverk med uppgift att stödja det lokala förändringsarbetet. Kvalitetsregister Kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret är processregister och oberoende av diagnos. Genom registren kommer kunskap om vårdens och omsorgens resultat att bli synliga. Den egna verksamhetens utveckling kan analyseras över tid och jämförelser kan göras med liknande vårdenheter i landet och vara en källa till Öppna jämförelser. Genom att ta tillvara och använda insamlad data kan verksamheten stärkas, förbättras samt utveckla praktiken och värdera vårdens kvalitet. Målen med registren är bl. a. att erbjuda en jämlik vård i landet och därmed ge en ökad patientsäkerhet men också att vara en källa för forskning och värdeberäkning av hälsoekonomisk karaktär. Anslutning till registren är idag frivillig men SKL:s och Socialdepartementets mål är att alla relevanta enheter inom vård och omsorg i landet ska vara anslutna till registren. Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Senior alert bygger på användandet av evidensbaserade instrument som stöd för ett långsiktigt förbättringsarbete. Det handlar om att på ett systematiskt och standardiserat sätt registrera, förebygga och följa upp vidtagna åtgärder avseende trycksår, undernäring och fall. Kvalitetsregistret Senior alert ger: Riskbedömning av trycksår, undernäring och fall Analys av orsak och förebyggande åtgärder för vårdtagare med risk Uppföljning av resultat som är synliga i registret 6

7 Alla som arbetar med äldre inom vård och omsorg kommer dagligen i kontakt med områdena trycksår, undernäring och fall. Dessa områden har en stark koppling till varandra, t ex har en undernärd person lättare att falla, få en höftfraktur och löper då större risk att utveckla trycksår. Därav vikten att arbeta med alla tre riskområdena parallellt. Vårdtagarna som berörs av dessa områden finns inom olika verksamheter, klinisk specialitet, och oavsett vem som är huvudman. Fall bland äldre och de skador som kan följa efter ett fall ökar. Fallolyckorna medför stort mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader. En nationell och gemensam databas skapar förutsättningar för att värdera en vårdtagares vårdepisod eller omsorgstid samt att jämföra olika enheters arbete med att förebygga skador och behandla vårdtagaren. Senior alert blev ett webbaserat register 2008 och är åtkomligt via Internet. Data som matas in på vårdtagarnivå sparas och kan sedan analyseras och hämtas ut i olika typer av rapporter. Avidentifierade uppgifter kan användas för t.ex. länsvisa jämförelser. Senior alert fortsätter att utvecklas och under senare halvan av 2011 kommer både munhälsa med att riskbedömningsinstrumentet ROAG och riskbedömning för VRI(Vård Relaterade Infektioner)finns i registret. Genom Senior alert kommer man i större mån kunna erbjuda faktabaserad verksamhet och en ny dimension på kompetensutveckling för medarbetarna inom vård och omsorg det handlar om att gå från att tro till att veta! Svenska palliativregistret Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Den sista veckan i livet beskrivs genom att personalen som vårdat en just avliden besvarar ett trettiotal frågor. Frågorna ska spegla kvalitetskriterier för vård i livets slutskede 7

8 Patienten är informerad om sin situation Närstående är informerade om patientens situation Patienten säkerställs god omvårdnad Patienten är smärtskattad med validerat smärtskattningsinstrument och smärtlindrad Patienten är symtomskattad med validerat symtomskattningsinstrument och lindrad från övriga symtom Det finns läkemedel i injektionsform att ge vid behov för smärtgenombrott, oro, illamående och andningsbesvär Patienten behöver inte dö ensam Patienten ges möjlighet att dö på den plats hon själv önskar Närstående erbjuds uppföljande samtal efter dödsfallet Grundprinciperna bakom Palliativregistret har från starten 2005 varit att frågornas innehåll ska avspegla centrala områden i det som kan kallas god palliativ vård i livets slutskede och som lyfts fram i Döden angår oss alla Värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6). I såväl denna som i Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av vården i livets slutskede i landsting och kommuner (SoS ), konstateras att detta är ett område där det finns brister och stora regionala skillnader. Bristen gäller framför allt medicinska insatser, bemötande, information och stöd till närstående. Suboptimal lindring och brist på information/stöd till patient och närstående ger påvisbara negativa effekter på livskvaliteten för såväl vårdtagaren/patienten som närstående. Registrets datainsamling och dataanalys har som mål att identifiera brister som finns i vården i livets slutskede och därigenom skapa ett positivt förändringstryck på beslutsfattare samt initiera ett kontinuerligt lärande och ständigt förbättringsarbete hos landets vårdgivare, till gagn för de döende. De osedda behoven av palliativ vård i livets slutskede synliggörs genom att alla dödsfall registreras, det gäller även de som dör utan att ha identifierats som palliativa patienter. Visionen för Svenska palliativregistret är att alla människor boende i Sverige, med sina unika behov, tillförsäkras en värdig och välfungerande vård vid livets slut och att palliativ vård av god kvalitet ska kunna bedrivas såväl vid palliativa verksamheter som brett inom hela sjukvårdssystemet och den kommunala omsorgen. 8

9 Stockholms län Utvecklingsledare I Stockholms län har Stockholms läns landsting, SLL och Kommunförbundet Stockholms Län, KSL formerat en styrgrupp med ansvar för satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Avtal har slutits med tre olika FoU-enheter med fokus på äldre inom Stockholms län, Äldrecentrum, Nestor FoU-center och FOU nu angående utvecklingsledare. Syftet med att fördela utvecklingsledarna på olika FoU-enheter är att kunna tillvarata möjliga synergieffekter med övriga arbeten inom FoU-enheterna. Utdrag från avtal om utvecklingsledare. Citat från 2 Uppdrag: Överenskommelsen innebär bland annat en satsning på ökat engagemang från kommuner och landsting i två nationella kvalitetsregister, Svenska palliativregistret och Senior alert. Med syfte att erbjuda stöd till kommuner och landsting i ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete kopplat till kvalitetsregistren, har regeringen anslagit medel motsvarande 7 miljoner kronor för Stockholms län. Medlen ska användas för att finansiera bland annat den länsgemensamma utvecklingsledare som kan ge stöd och driva det lokala utvecklingsarbetet, deltagande i kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre och som en del i utvecklingen av en förstärkt regional struktur för kunskapsutveckling med mera. Utvecklingsledarnas uppdrag är att implementera Senior alert och Svenska palliativregistret till relevanta enheter inom vård och omsorg i Stockholms län, landsting och kommuner. Uppdraget omfattar verksamheter inom hela Stockholms län. Allt med syfte att bidra till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete och kvalitetssäkring inom verksamheterna. I Stockholm Län arbetar sedan februari 2011 de tre utvecklingsledarna tillsammans för att införa Senior alert och Svenska palliativregistret. Som stöd och samordnare finns även en plattformsledare för kunskapsbaserad praktik i socialtjänsten. Utvecklingsledarnas uppgift är att samordna länet och vara motorer i förbättringsarbetet, att ge stöd till samtliga vård- och omsorgsverksamheter i Stockholms län med syfte att driva utvecklingsarbete för de mest sjuka äldre. 9

10 Coacher för Senior alert Vid årets början fanns 13 Senior alert coacher i landet, anställda av Qulturum, Jönköpings läns landsting. Av dessa var två fördelade till Stockholms län. Uppdraget är att vara ett praktiskt kom-igång stöd, vanligen genom besök på boenden och enheter inom såväl kommun och landsting som för privata vårdgivare. Coacherna ska även vara tillhands för fördjupat stöd i den förebyggande arbetsprocessen. Storstadsregionerna har ett ökat behov av stöd då implementeringen av registret tar längre tid där än i övriga landet bl.a. på grund av antalet verksamheter. Möjligheten att vid arbetstoppar få tillfälligt stöd från Qulturum finns. Fältarbetare för Svenska palliativregistret Svenska palliativa registret i Kalmar läns landsting har idag ett antal s.k. fältarbetare anställda runt om i landet. Varje fältarbetare har minst ett landsting eller en region som sitt ansvarsområde. Uppdraget består i att lära känna sitt områdes verksamheter för att hjälpa till att driva det palliativa vårdinnehållet framåt och då medverka vid t.ex. arbetsplatsträffar. 10

11 Bemanning Bättre liv för sjuka äldre Team Stockholms län Under februari 2011 bildade de tre utvecklingsledarna tillsammans med coacher och fältarbetare, Team Stockholms län. Syftet är att tillsammans på bästa och mest effektiva sätt nå ut till vård och omsorg i länet och stimulera till att verksamheterna ansluter sig till de båda registren Senior alert och Svenska palliativregistret. I Team Stockholms län, från vänster; Anna Larsson, utvecklingsledare, Barbro Gripenstam, coach, Marie-Louise Ekeström, fältarbetare, Maria Fälth, coach, Margita Jacobsson, utvecklingsledare och Christina Riddebäck, utvecklingsledare. I Stockholms län har under våren 2011 utvecklingsledarna Anna Larsson, Äldrecentrum och Margita Jacobsson Nestor FoU-center arbetat heltid för Senior alert. Christina Riddebäck FOU nu har arbetat halvtid som utvecklingsledare för Svenska palliativregistret. Senior alert har haft två coacher; Maria Fälth och Barbro Gripenstam på heltid och Svenska palliativregistret en fältarbetare; Marie-Louise Ekeström på halvtid. 11

12 Länet I Stockholms län finns 22 % av Sveriges befolkning och 16 % av Sveriges äldre, vilket motsvarar personer äldre än 65 år. Enligt öppna jämförelser 2010 bor sex procent av landets äldre 65+ i SÄBO. I Stockholms läns 26 kommuner varierar andelen från tre till sju procent. Det finns 440 vård och omsorgsboenden i länet vilka utmärker sig av ett stort antal privata vårdgivare. Här finns minst 35 privata vårdgivare inom kommunerna som ansvarar för drift av vård- och omsorgsboenden. 2/3 av de geriatriska klinikerna drivs av privata vårdgivare och även majoriteten av husläkarmottagningarna drivs i privat regi. Liksom flera av akutsjukhusen. Stockholms län 12

13 Nuläge Komplexiteten i Stockholms län och kommuner med det stora antalet privata vårdgivare är stor. Det är svårt att få en samlad bild och översikt över organisationer, verksamheter och enheter. I vissa av länets kommuner finns ett gott samarbete mellan privata och kommunala vårdgivare medan det i andra saknas helt. Att nå fram till gemensamma beslut och riktlinjer för anslutning till Senior alert och Svenska palliativregistret är svårt. Implementeringsarbetet i länet styrs snarare av att hitta de som är positivt inställda till satsningen Bättre liv för sjuka äldre och kvalitetsregister än att få till gemensamma beslut. Det finns dock undantag bland länets kommuner. Senior alert En huvudman som ansluter sig till Senior alert måste definiera ett s.k. organisationsträd. För varje nivå i trädet utses en eller flera koordinatorer med access till registret. Trädets struktur ligger till grund för de statistiska analyser och rapporter som systemet erbjuder Utveckling kommunvis i Stockholms län för beslutsprocess och anslutning till Senior alert Under våren har flertalet kommuner anslutit sig till registret. De flesta har själva färdiga planer hur införandet ska gå till och en tidsplan för detta. Är man ansluten till Senior alert betyder det att huvudmannen gjort en anslutning, själva registreringen behöver alltså inte vara igång på de redovisade platserna. Antal registreringar kan följas av utvecklingsledarna då de tilldelats en avidentifierad inloggning i rapportportalen. Vanligt är att verksamheterna kommer igång bra med riskbedömningsdelen men inte kommer vidare med åtgärder, uppföljning och händelserapportering. Det blir då ett hinder i registret när det är dags att göra en ny riskbedömning på de som har risk, då detta inte går att göra om inte hela den preventiva vårdkedjan är avklarad riskbedömning, åtgärd och uppföljning. Detta gör att verksamheterna leds in i den preventiva processen och då har större möjlighet att se fördelarna med registret. Av 13

14 länets 26 kommuner var 16 anslutna vid månadsskiftet augusti september 2011, fyra hade dock ej hunnit starta registrering. Antal riskbedömningar i Senior alert för januari augusti 2011 per kommun i Stockholms län. Svenska Palliativregistret Stockholms läns landsting är uppdelat i fyra regioner; Stockholms stad och Ekerö, Norra länet, Södra länet och Norrtälje. Alla fyra regioner har sedan 2008 årligen ökat sin täckningsgrad. Under första halvåret 2011 låg täckningsgraden för länet på 32 procent, det är en ökning med 2 % jämfört med samma period förra året. Det är dock en bit kvar till Socialdepartementets mål för hela landet med att 50 % av alla dödsfall ska registreras i registret under Ekerö har uppnått 55 procent och hade därmed klarat Socialdepartementets mål för täckningsgrad. Totalt hade 10 kommuner en täckningsgrad över 40 procent och har därmed stora chanser att nå upp till 50 procentmålet. Stockholms stad som har den största befolkningen och därmed flest dödsfall ligger på 25 procents täckningsgrad och drar ner länsresultatet. 14

15 Nykvarn Sigtuna Vaxholm Tyresö Stockholm Upplands-Bro Upplands-Väsby Lidingö Nynäshamn Norrtälje Danderyd Salem Vallentuna Sundbyberg Värmdö Huddinge Österåker Södertälje Nacka Täby Botkyrka Järfälla Haninge Sollentuna Solna Ekerö totalt länet Rapport från Team Stockholms län Vt % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 55% 32% Täckningsgraden i Svenska palliativregistret för första halvåret 2011 per kommun i Stockholms län I diagrammen nedan kan vi jämföra resultaten i Stockholms län med landet som helhet. Vi ser att Stockholms län har bättre resultat när det gäller flertalet kvalitetskriterier än riksgenomsnittet. Stockholms län utmärker sig särskilt då de gäller information till patient och till närstående. Här erbjuds också eftersamtal i högre utsträckning än i landet som helhet. Hela Sverige Stockholms län Palliativ vård i livets slut under första halvåret Källa Svenska Palliativregistret. 15

16 Projektprocess Team Stockholms län startade i februari sitt arbete med att ta fram en gemensam plan med mätbara mål. Syftet var att samordna resurserna för att optimera spridning och implementering av registren. Kartläggning utifrån vad som redan var gjort i länet sammanställdes med hjälp av de tre coacher och fältarbetaren som redan tidigare varit verksamma för registren i länet. Interna arbetsmöten Team Stockholms län har haft: Återkommande veckomöten en gång per vecka under våren 2011 Nätverksträffar med plattformsledaren och teamet har skett fyra gånger under våren 2011 Träffar och aktivt erfarenhetsutbyte med Uppsalas utvecklingsledare och Famna Planeringsdagar i juli Informations-, och utbildningsmaterial Informationsbroschyr För att marknadsföra och sprida satsningen kring kvalitetsregister har Team Stockholms län gemensamt tagit fram en informationsbroschyr om teamet med kontaktuppgifter, bakgrund till Bättre liv för sjuka äldre och en beskrivning av registren Senior alert och Svenska palliativregistret. Broschyren delades ut till samtliga som medverkade vid Inspirationsmötena under våren och har även spridits på övriga möten. Team Stockholm har valt bilden med mannen i segelbåten som signaturbild för sitt arbete 16

17 Informationspärm Team Stockholms län har även skapat en Informationspärm för användare och semestervikarier innehållande nyttig praktisk information kring både Senior alert och Svenska pallativregistret. 45 pärmar är under maj september 2011 ute på remiss inom olika verksamheter i Stockholms län. Pärmarna kommer att samlas in och utvärderas under september månad Försättsblad till Informationspärm för Senior alert och Svenska palliativregistret. Film om Svenska palliativregistret Team Stockholms län har medverkat vid planering och bidragit med tankar till filmen om det Svenska Palliativregistret, När livet tar slut framtaget i projekt Palliativ vård i SÄBO. Filmen användes sedan med gott resultat under vårens tre Inspirationsmöten och har skickats till samtliga deltagare. 17

18 Processtöd för arbetet med Senior alert Rapport från Team Stockholms län Vt 2011 Senior alerts utvecklingsledare och coacher har under våren utarbetat ett Processtöd för Senior alert. Syftet med detta är att stötta verksamheterna i förändringsprocessen och tanken är att de självständigt ska kunna använda sig av hela eller delar av materialet. Under maj bedrevs ett pilotprojekt på Sundbyberg stads boenden(alla utom ett medverkade). Utvärdering och revidering av utbildningsmaterialet gjordes under juni och finns nu tillgängligt för verksamheterna. Utveckling av Processtöd Externa möten Team Stockholms län(hela eller delar av) har deltagit på: Nationella nätverk för Bättre liv för sjuka äldre, 1 februari och maj Microsystemfestivalen vid Qulturum i Jönköping, 2 4 februari SKL:s konferens Multisjuka äldre, 15 mars Svenska palliativregistrets årskonferens, 12 april Nationell konferens Senior alert, 17 maj Framgångsrik äldreomsorg och äldrevård i morgon, maj 18

19 Möte och seminarium med SKL: s Ett bättre liv för sjuka äldre där även Barn- och äldreminister Maria Larsson medverkade, 31 maj Workshop Socialstyrelsen Säkerhetsfrämjande arbete för äldre, 8 juni Seminarium med Maria Larsson, Barn- och äldreminister 31 maj Informationsaktiviteter Spridningsmöten Senior alert För aktiva användare av Senior alert bjöds det in till två Lokala Spridningsmöten, 4 och 5 april. Utvecklingsledarna och Stockholms två coacher för Senior alert stod för arrangemang och planering. Två utbildningscoacher från registret bjöds in. Deltog gjorde 61 representanter från Senior alert anslutna SÄBO. Inbjudan gick ut till 13 anslutna kommuner och 10 enskilt anslutna SÄBO. Hela Team Stockholms län var på plats och presenterade sig under dagarna. Spridningsdagarna följdes upp med två telefonkonferenser efter ca sex veckor. Spridningsmöte 5 april 2011 på Radisson Blu Strand Hotell Palliativregistret presenterades på läkarkonferens Svenska palliativregistrets utvecklingsledare medverkade vid läkarkonferensen på Såstaholm den maj. Deltog gjorde 45 läkare i SÄBO från Stockholms Län. Utvecklingsledaren informerade om Palliativa registret, vikten av brytpunktsamtal samt visade inspirationsfilmen När livet tar slut Läkargruppen var aktiv och hade många frågor. 19

20 Senior alert presenterades på konferens för landstingspolitiker En av utvecklingsledarna för Senior alert medverkade i Tema Äldre med behov av samordnade insatser som organisationen Nätverken Hälsa och Demokrati arrangerade för förtroendevalda i landsting och regioner den 27 maj. Presentationen följdes av intressanta frågor från de deltagarna. Inspirationsmöten för båda registren Team Stockholms län arrangerade under tre eftermiddagar i maj Inspirationsmöten för målgruppen: politiker, chefer, ledare, MAS och andra nyckelpersoner inom vård- och omsorg i Stockholms län. Syftet var att sprida och inspirera till uppstart ibland verksamheterna i länet personer fick inbjudan via mejl, 97 personer (5 %) deltog. Utvärdering gjordes på plats. Se bilaga 1 Sammanställing av utvärderingen av de tre Inspirationsdagarna. Deltagande i Miniseminarier för Stockholm stad Tillsammans med Cecilia Werge, projektledare på Äldrecentrum för Nationella demensriktlinjer genomfördes tre Miniseminarier för MAS, chefer och omvårdnadspersonal i Stockholms stadsdelar. Båda registren presenterades. Tårtkalas i Sundbyberg Sundbybergs Stad firade med tårta när samtliga boende på SÄBO var registrerade i Senior alert. MAS, enhetschefer, HSL- personal och SOL- personal deltog i festligheterna och inbjudna var även utvecklingsledare och coacher som stöttat vid införandet. Tårtkalas i Sundbyberg i samband med att samtliga boenden i SÄBO har riskbedömts i Senior alert Löpande kontakter Kontakter med ledning i kommuner och landsting inför planerad anslutning sker löpande liksom hjälp och stöd åt redan anslutna registrerande enheter. 20

21 Mål 2011 Anslutningsgrad/täckningsgrad I registret Senior alert räknas anslutningsgraden efter hur många huvudmän, i detta fall kommuner eller landsting som är anslutna till registret oavsett hur många registreringar, d.v.s. riskbedömningar, åtgärder eller uppföljningar som är gjorda. Det prestationsbaserade statsbidraget på 50 miljoner kronor för deltagandet i Senior alert kommer enligt SKL att betalas ut efter hur många riskbedömningar som är registrerade under respektive huvudman och utbetalas till dessa. 35 miljoner kommer att fördelas till kommunerna och 15 miljoner till landstingen. När vi satte upp våra mål för 2011 utgick vi från hur många av länets 26 kommuner, 12 geriatriska kliniker och 196 vårdscentraler vi trodde skulle vara anslutna vid årets slut. I Svenska palliativregistret räknas täckningsgraden efter hur många avlidna personer som registrerats i relation till det totala antalet avlidna. Redovisningen är baserad på var den avlidne är mantalsskriven inte var han eller hon avled, även om registreringen gjordes av den vårdenhet som ägde sängen. Det prestationsbaserade statsbidraget är även här 50 miljoner kronor och det kommer att betalas ut beroende på var patienten avled inte på vem som gjorde registreringen. Våra mål för 2011 utgår från antalet registrerande enheter. Den uppgiften finns i registret, men vi vet inte hur många registreringar enheten har gjort, bara att den är ansluten. I tabellen nedan återfinna våra mål för 2011, situationen vid halvårsskiften och hur många enheter som återstår innan vi nått målet. Kategori Antal enheter Anslutningsgrad / täckningsgrad Anslutningsgrad / täckningsgrad per juli 2011 Mål 2011 Återstår att nå Kommuner/ SÄBO? Geriatriska kliniker Primärvård Akutsjukhus SA PR SA PR SA PR % % % % 2 18 % % 9 75 % 2 20 % % % 1 7 0,50 % % %

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Utlåtande 2011:151 RV (Dnr 327-1512/2011) Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Nyhetsbrev december 2012

Nyhetsbrev december 2012 Nyhetsbrev december 2012 Nu lackar det mot jul och klapparna till landstinget och kommunerna i form av prestationsersättning finns nu för varje huvudman att fakturera SKL. Summan för varje kommun redovisas

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre

Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre Protokoll II:1 vid regeringssammanträde 2011-01-27 S2011/983/FST (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre 1

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2 Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede Indikatorer Bilaga 2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 I Örebro län har projektgruppen uppdraget för införandet av kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret,

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Michel Silvestri Centrum för Klinisk Utbildning och Annica Dominius Stockholms stad / KSL 2014-11-07 KSL är en politiskt styrd organisation med länets 26

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Länsdag palliativ vård

Länsdag palliativ vård Palliativa rådet i Dalarna Länsdag palliativ vård 15-04-15 Gunilla Lundquist Palliativa teamet Västerbergslagen Bakgrund Nationella cancerstrategi för framtiden 2009 Sex RCC Nationella riktlinjer palliativ

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Leva livet hela livet Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Möt INGEBORG Aldrig förr har äldre haft möjlighet att leva ett så gott och långt liv som idag Vad är viktigt för sjuka äldre? Trygghet Kunna klara

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Svenska Palliativregistret Hur kan vi använda det i vården?

Svenska Palliativregistret Hur kan vi använda det i vården? Svenska Palliativregistret Hur kan vi använda det i vården? Staffan Lundström MD PhD Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem FoUU-ansvarig Svenska Palliativregistret Denna presentation

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården?

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? En förbättringsresa i palliativ vård Särskilt boende och korttidsboende Umeå Kommun 2013 Pernilla Blomdal, Verksamhetschef

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Cirkulärnr: 10:11 Diarienr: 10/0702 Handläggare: Kristina Jennbert Anna Lilja Qvarlander Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2010-02-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården Verksamhet Datum Sida 2 (18) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert sid 3 Ett preventivt arbetssätt sid 4 Bakomliggande orsaker sid 7 Förebyggande

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Projektplan kvalitetsregister

Projektplan kvalitetsregister 1 Projektplan kvalitetsregister Delprojekt: Införande av Senior alert på Visby lasarett samt i hemsjukvården och primärvården. Stöd till och uppföljning av förbättringsarbetet inom vårdprevention hos särskilda

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Vägledning för en god palliativ vård

Vägledning för en god palliativ vård Vägledning för en god palliativ vård -om grundläggande förutsättningar för utveckling av en god palliativ vård Definition av god palliativ vård WHO:s definition av palliativ vård och de fyra hörnstenarna:

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013 Arbetsrapport 214:4 Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Underlaget till sammanställning är hämtat från:

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Rutin för palliativ vård i livets slutskede

Rutin för palliativ vård i livets slutskede Rutin för palliativ vård i livets slutskede Sotenäs kommuns riktlinje utgår från Socialstyrelsens, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, som ger ett stöd för styrning och ledning.

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag.

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser Den äldre - olika

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2013-06-11 SN-2013/149 Socialnämnden Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Ronneby mars 2013 Karin Widecrantz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-09-27 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00161-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden

Läs mer

Vård i livets slutskede Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-09-05

Vård i livets slutskede Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-09-05 Vård i livets slutskede Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-09-05 Sammanfattning Under perioden november 2011 december 2013 genomfördes projektet God vård vid livets slutskede av kommunerna i Jönköpings län.

Läs mer

Mäta med Senior alert. Kicki Malmsten

Mäta med Senior alert. Kicki Malmsten Mäta med Senior alert Kicki Malmsten Utvecklingsledare l Senior alert Vi gör det för Lillys skull - Vi vet om jag har några risker för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen -Vi gör förebyggande

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer