Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!"

Transkript

1 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! Eders Kejserliga Majestät har till Finlands Landtdag öfverlämnat nådig proposition angående kommunikationsfonden, innehållande förslag till budget för nämnda fond

2 Landtd. Sv. - Prop. N:o 20. för år 1908 äfvensom till delvis ändrade villkor för det vid landtdagen år beslutade statslånet, som i följd af å den utländska penningmarknaden rådande ogynnsamma förhållanden icke ännu kunnat uppnegocieras. Vid budgetens uppgörande utgår propositionen frän den förutsättning, att i kommunikationsfonden vid 1907 års utgång kommer att förefinnas en brist å ,000 mark. Landtdagens Statsutskott har vid bedömandet af ställningen vid innevarande års utgång hait till sitt förfogande i särskilda delar nyare och noggrannare uppgifter och beräkningar än de, som förelågo vid propositionens uppgörande. Till utgångspunkt för beräkningarna har nu tagits komrnunikationsfondens kapitalbehållning vid utgången af år 1906, h vilken enligt statsbokslutet utgjorde 2,448,713 mark 4 penni, eller i rundt tal 2,448,000 mark. Härtill har lagts fondens inkomster under år 1907, nämligen: statsjärnvägarnas bruttoinkomst, som på grund af hittills kända resultat efter försiktig beräkning kan antagas uppgå till 38,000,000 mark, vidare räntor, hvilka enligt från Statskontoret meddelad uppgift torde stiga till 150,000 mark, äfvensom andel i utminuterings- och utskänkningsbolagens vinstmedel, hvaraf under innevarande år till fonden inlevererats 1,240,000 mark. Härtill kommer ännu under året till fonden indragna reserverade medel, enligt beräkning 50,000 mark, samt öfverföringar: ifrån statsfonden ersättning för postens befordrande 500,000 mark, äfvensom kommunikationsfondens andel i brännvinsmedlen, beräknad på grund af inkomsterna härintills och erhållna upplysningar till 6,000,000 mark. Fondens inkomster jämte nämnda öfverföringar skulle således utgöra sammanlagdt 45,940,000 mark eller, då ofvannämnda kapitalbehållning tages med i beräkningen, 48,388,000 mark. Hvad fondens utgifter beträffar, är att observera, att i statsjärnvägarnas ordinarie utgiftsstat (11 Hufvudtiteln, III kapitlet) enligt bokslutet för åren regelbundet

3 1907. Landtd. Sv. - Prop. N:o uppstått behållning i förhållande till de kalkylerade utgifterna, hvilken behållning växlat mellan 1,000,000 2,000,000 mark. Enligt erhållna upplysningar torde sagda behållning under det löpande året blifva mindre än vanligt, dock kan det antagas att järnvägarnas ordinarie utgifter, hvilka i budgeten för detta år äro upptagna till 34,915,400 mark, i själfva verket skola uppgå till 34,200,000 mark. Pensioner och särskilda anslag hafva beräknats till 427,000 mark samt statslånens annuiteter och omkostnader till 6,248,000 mark. För järnvägsbyggnader samt nybyggnader å de färdiga banorna äfvensom för ökning af den rörliga materielen har i budgeten för innevarande år anvisats i rundt tal sammanlagdt 14,498,000 mark och för räntor till andra fonder 260,000 mark. Räknas härtill ännu kursförluster, förslagsvis 30,000 mark, samt tillfälliga afskrifningar 100,000 mark, så erhålles på utgiftssidan en totalsumma af 55,763,000 mark. Då inkomsterna beräknats sammanlagdt till 48,388,000 mark, så skulle i fonden vid utgången af år 1907 förefinnas en brist af 7,375,000 mark, eller 3,300,000 mark mindre än hvad i den nådiga propositionen beräknats. Kommunikationsfondens utgifter under år /. Räntor och annuiteter d statslånen. Emot det i den nådiga propositionen beräknade beloppet af 6,507,860 mark har Landtdagen intet att erinra. 77. Nybyggnader å färdiga banor samt ökningen, af deras rörliga materiel. De för dessa ändamål nödiga anslagen hafva bland kommunikationsfondens utgifter redan under en längre följd af år intagit ett framstående rum. Regeringen har för nybyggnader å de färdiga banorna samt för ökningen af deras rörliga materiel för år 1908 beräknat 5,500, ,000,000, eller sammanlagdt

4 Undtd. Sv. Prop. N:o 20. 9,500,000 mark; i det till propositionen fogade af Järnvägsstyrelsen uppgjorda förslaget, för hvars motivering i propositionen redogöres, hafva samma kostnader uppskattats till väsentligt högre belopp: 7,083, ,054,500 mark, eller sammanlagdt 12,137,512 mark. För byggande af nya banor föreslås under år 1908 ett anslag af endast 7,000,000 mark. Uti sitt underdåniga svar å nådiga propositionen N:o 17 angående anslag för järnvägsbyggnader, har Landtdagen motiverat sin åsikt att anslaget för nya banors byggande bör höjas till 10 miljoner. Så mycket viktigare är det förty att stor sparsamhet iakttages i fråga om anslag till de färdiga banorna. Vid granskningen af denna fråga finner man främst att det till propositionen fogade förslaget är detsamma, som af Järnvägsstyrelsen afgafs till Senaten den 8 februari 1907, men har Järnvägsstyrelsen sedermera uppgjort ett nytt förslag, uppenbarligen utan att beakta att dess tidigare förslag vid uppgörandet af den nådiga propositionen blifvit på grund af uppskattning reducerade. I detta senare förslag, som hvarken med afseende å ordnings- eller nummerföljd öfverensstämmer med det förra, beräknas för nybyggnader å de färdiga banorna 6,901,902 mark, således nästan en och en half miljon mark mera än hvad som under år 1908 enligt propositionen vore erforderligt. Då dessa förslag jämföras med hvarandra, finnes ej den säkerhet och tillförlitlighet, som man med afseende å beräkningsgrunden för utgifterna uti ett till Landtdagens antagande öfverlämnadt budgetförslag måste fordra. Såväl trafikens kraf som behofvet af byggnader har i detta fall beaktats, men i Landtdagen har uttalats tvifvelsmål om, huruvida nödig sparsamhet iakttagits vid uppgörande af förslag till nya byggnader. Bland annat har det väckt uppmärksamhet att en enda för Helsingfors station erforderlig byggnad beräknas draga en kostnad af 2,465,752 mark, hvarjämte förestående regleringsarbeten i Fredriksberg påkallat betydande byggnadskostnader, för år

5 1907. Landtd. Sv. - Prop. N:o sammanlagdt 965,000 mark, däraf ensamt för en målarverkstad 500,000 mark. Enligt de till propositionen fogade bilagorna erfordras för Viborgs stationshus 400,000 mark, men härtill kommer för samma ändamål tidigare beviljade 265,000 mark. Dessa summor förslå dock endast till byggnadens grund och inköp af något byggnadsmateriel. För S:t Petersburgs station uppgifves 1,500,000 -f 300,000 mark vara behöfliga, men dessa anslag utgöra tillskott till tidigare utgiftsposter och på dem följa nya ännu större, hvilkas slutliga belopp knappast ännu kunna beräknas. Då kostnaderna allenast för stationerna i Helsingfors, Viborg och S:t Petersburg komma att uppgå till mer än tio miljoner mark, förefaller det osäkert, huruvida den viktigaste delen af vårt järnvägsnät, som tidigare lämnat 6 % å anläggningskapitalet, men ununder senaste tid inbringat vida mindre (år 1905 endast 2,45 %), i en nära framtid åter för sin del kan afkasta ränta och amortering å i densamma nedlagda lånemedel. Utan att i detalj undersöka hvilka kostnader de uppgifna behofven skäligen kräfva, har Landtdagen funnit det vara klart att en följdriktig och sparsam politik ej kan grundas på bristfälliga och spridda förslag. En saklig och noggrann granskning af utgifterna, som är synnerligen nödvändig, då det gäller en förvaltningsgren, som hvarje år kräfver tiotals miljoner, är möjlig endast på grundvalen af en i stora drag och för längre tid framåt uppgjord plan. Det är icke möjligt att nöjas därmed, att de till grund för kommunikationsfondens budget lagda beräkningarna och antagandena förändras i sådan grad som i nu förevarande fråga. Ett första steg mot en förbättring är otvifvelaktigt, att Landtdagen skrider till en allt noggrannare granskning af, huru medlen användts och äro afsedda att användas antingen till byggnadsändamål eller för den rörliga materielen å de färdiga banorna. Lika viktigt är att åstadkomma ett intensivare utnyttjande af lokomotiv och vagnar bland annat för undvikande af den förlust, som persontrafiken i

6 Landtd. Sv. Prop. N:o och II klass medför. Landtdagens uppgift härvid kan ej vara annan än den att gifva allmänna föreskrifter, och kan man hysa den förhoppning, att den för undersökning af järnvägstrafikens ekonomiska resultat nedsatta kommittén skall åstadkomma en ingående utredning i syfte att aflägsna de missförhållanden, som vidlåda såväl byggnadssättet som trafiken vid järnvägarne. Ehuru tillräcklig utredning icke förebragts därom, att de för nybyggnader och ökning af den rörliga materielen i propositionen föreslagna beloppen, 5,500,000 och 4,000,000 mark, verkligen motsvara, hvad för nämnda ändamål ur synpunkten af en rationell ekonomi för närvarande är nödvändigt, har Landtdagen för denna gång godkänt de i den nådiga propositionen upptagna beloppen oförändrade. ///. Fullbordandet af Ny slott Elisenvaara banan. Vid godkännandet af anslaget under denna rubrik har Landtdagen ansett sig böra betona nödvändigheten af, att framdeles vid järnvägsundersökningar kostnaderna noggrannare beräknas än härintills; de beräkningar, som legat till grund för senaste landtdags beslut, hafva nämligen visat sig vara alldeles opålitliga. IV. Anslag för nya järnvägs byggnader och för järnvägsundersökningar. I svaret å nådiga propositionen N:o 17 har Landtdagen motiverat sitt beslut, att för dessa ändamål under år 1908 anvisa resp. 10,000,000 mark och 30,000 mark. V. Statsjärnvägarnes ordinarie utgiftsstat. De ofvan framhållna svårigheterna för ett noggrannt uppgörande af järnvägarnas utgiftsstat härflyta delvis äfven af det förhållande, att den till Landtdagen öfverlämnade budgeten öfver kommunikationsfonden icke upptager sagda fonds alla inkomster och utgifter. Däri saknas å ena sidan järnvägarnes totala eller trafikinkomster och å andra sidan de ordinarie eller trafikutgifterna; i budgeten har endast upptagits skillnaden emellan trafikinkomster och -utgifter eller den s. k. trafikvinsten. Beträffande särskilda utgifts-

7 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o poster är emellertid svårt att afgöra, huruvida de böra räknas såsom trafikutgift eller som ökning af järnvägarnes kapitalvärde, och vidkommande andra åter, de där uppenbarligen innefatta poster, hörande till hvardera kategorien, kan ett särskiljande ske endast enligt en i viss mån godtyckligt bestämd grund. Därjämte är det ganska ofta, exempelvis i fråga om reparationsarbeten, på förhand nästan omöjligt att afgöra, huru utgiftsposterna i sinom tid fördela sig mellan dessa kategorier. En säker gruppering af utgifterna är nödvändig för erhållande af klarhet beträffande järnvägarnes ekonomiska resultat, men då en dylik gruppering är beroende af för tiden gällande bestämningar angående bokföringen eller riktigare af det iakttagna bokföringssättet, så följer däraf, att äfven trafikvinsten efter olika bokföringssätt ställer sig olika, såsom också delvis framgår af sifferuppgifterna i den senaste finansrelationen. Dessa omständigheter ådagalägga främst, att den s. k. trafikvinsten ej kan anses hafva ett sådant realitetsvärde, att den kunde läggas till grund för en budgetkalkyl; och då det dessutom med hänsyn till de år for år allt mera betydande reparations- och nybyggnadsarbetena är snart sagdt omöjligt att på förhand draga en gräns emellan trafikutgifter och de utgifter, som öka järnvägarnes kapitalvärde, synes uppskattandet redan af nästnämnda utgiftsposter och isynnerhet pröfningen af deras behöflighet oundgängligen förutsätta, att järnvägarnes samtliga utgifter upptagas i den till Landtdagens behandling öfverlämnade budgeten öfver kommunikationsfonden. Ett sådant förfarande, hvaraf följde, att jämväl samtliga inkomster borde upptagas i budgeten, är så mycket naturligare äfven med hänsyn därtill, att Landtdagen, som iklädt sig garanti för statslånen, har rätt att för sin del medverka vid normerandet af såväl trafikutgifterna som järnvägarnes inkomster, af hvilka möjligheten att erlägga annuiteterna å statslånen åtminstone delvis är beroende. Med beaktande af dessa synpunkter har föreliggande inkomst- och utgiftsberäkning uppgjorts enligt brutto-

8 Landtd. Sv. Prop. N:o 20. system, hvarvid på utgiftssidan utöfver i den nådiga propositionen befintliga poster upptagits de i statsjärnvägarnes ordinarie utgiftsstat (11 Hufvudtiteln, III kap. af statsverkets utgiftsstat) ingående utgifter jämte anslag för pensioner och särskilda andra utgifter, samt på inkomstsidan i stället för trafikvinsten järnvägarnes totala trafikinkomst. Statsjärnvägarnes ordinäre utgifter för det löpande året beräknas till 5%: 34,915,400:. Uti propositionen beräknas Statsjärnvägarnes utgifter under år 1908 till 37,000,000 mark, men då häri ingå utgifter för pensioner m. m. till 500,000 mark, utgöra nu ifrågavarande utgifter således 36,500,000 mark. Det af Järnvägsstyrelsen uppgjorda och till Senaten insända förslaget till utgiftsstat för nästkommande år slutar åter på 36,893,360 mark 8 penni. Såsom tidigare nämnts, hafva betydande besparingar under föregående år uppstått å posterna uti denna utgiftsstat, hvaraf den slutsats kunde dragas att sagda stat i allmänhet uppgöres enligt rundliga beräkningar, men då Landtdagen icke haft tillfälle att i detalj granska Järnvägsstyrelsens förslag och den förestående ökningen af aflöningsstaten och stegringen af priset för bränsle kännbart kunna inverka på slutsummans belopp, har nämnda utgift försiktigtvis beräknats för år 1908 till i rundt tal 36,900,000 mark. VI. Pensioner och särskilda anslag. På grund af de uti nådiga propositionen N:o 22 förefintliga beräkningar, har beloppet af de från kommunikationsfonden under år 1908 utgående pensioner upptagits till 494,000 mark samt särskilda andra från sagda fond utgående och under 15 Hufvudtiteln upptagna anslag till 6,000 mark. Kommunikationsfondens under afdelningarna I VI omförmälda utgifter skulle i enlighet härmed utgöra 64,167,860 mark, hvilket belopp jämte ofvan utredda brist, 7,375,000 mark, utgör tillsammans 71,542,860 mark.

9 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o Kommunikationsfondens inkomster för år /. Bruttoinkomsterna af statsjärnvägarne för år 1908 hafva i propositionen uppskattats till 39,000,000 mark. Ehuru dessa inkomster under innevarande år visat tendens att stiga, har det kalkylerade inkomstbeloppet oförändradt bibehållits, enär verkningarna af den nyss genomförda förhöjningen af biljettpriset ännu icke kunnat beräknas. // ///. Fondens andel i utminute rings- och utskänkningsbolagens nettovinst har beräknats till 1,000,000 mark och andelen i brännvinsmedlen till 6,000,000 mark af skäl, som framställas i Landtdagens underdåniga svar å nådiga propositionen N:o 23 angående brännvinsskatten. IV. Öfverföring från Statsfonden. Uti den nådiga propositionen meddelas, att Eders Kejserliga Majestät den 14 juni 1906 bemyndigat Senaten att från och med år 1907 under tre års tid ur statsfonden till kommunikationsfonden öfverföra 500,000 mark såsom ersättning för postens befordran å statsjärnvägarne. Beloppet har sålunda upptagits i kommunikationsfondens budget, likväl med framhållande af att nämnda belopp enligt nyligen förebragt utredning knappt motsvarar mera än hälften af de kostnader, som postens befordran beräknas förorsaka järnvägarne. De under af delningarna I IV omförmälda inkomstposterna utgöra enligt ofvan verkställda beräkningar sammanlagdt 46,500,000 mark. Då fondens utgifter för år 1908 och den under 1907 uppkomna bristen beräknats till sammanlagdt 71,542,860 mark, skulle i enlighet härmed ännu erfordras 25,042,860 mark, hvilket belopp borde anskaffas genom amorteringslån.

10 Landtd. Sv. Prop.LN:o 20. Vid pröfningen af de omständigheter, som föranledt, att det år 1906 fattade beslutet om upptagande af ett statslån icke verkställts, har Landtdagen för sin del ansett Styrelsen till detta sitt förfarande ägt giltiga skäl. Hvad åter vidkommer de villkor, som i propositionen föreslås för anskaffande af de nödiga medlen antingen genom lån eller försträckning på kort tid, har Landtdagen godkänt desamma samt i budgeten upptagit det af Styrelsen föreslagna beloppet förslagsvis 1,500,000 mark, att användas under år 1908 till ränta och amortering af det nya lånet. På grund af hvad ofvan framhållits får Landtdagen anmäla: att Landtdagen godkänt de uti den nådiga propositionen framställda förslagen angående det f or järnvägsändamål beslutna amorteringslånet samt Styrelsens bemyndigande att, för den händelse lånets afslutning ytterligare bör uppskjutas, upplåna det närmast erforderliga beloppet i form af försträckning på kort tid; samt att Landtdagen godkänt budget för kommunikationsfonden 1908: följande för år

11 1907. Landtd. Sv. - Prop. N:o Budget för kommunikationsfonden för år Utgifter: Beräknad brist den l januari Fmk 7,375,000: Statsjärnvägarnes ordinarie utgiftsstat 36,900,000: Pensioner och särskilda anslag ,000: Annuiteter å statslånen samt provisioner och omkostnader för desamma Fmk 6,248,700: Ränta till lagmanstingsgästningsfonden 154,160: Ränta till statsfonden å lånet 3,500, ,000: - 6,507,860: Ränta och amortering å nytt lån, beräknad till 2 /3 af den härför fastställda annuiteten 1,500,000: Anslag för: Nybyggnadsarbeten vid de färdiga banorna, förslagsvis Fmk 5,500,000: Rörliga materielens ökning vid de färdiga banorna, förslagsvis.... 4,000,000: - n 9,500,000: Fullbordande af Nyslott Elisenvaara banan 730,000: Kemi Rovaniemi, Joensuu Nurmes samt Seinäjoki Kristinestad och Kaskö banorna 10,000,000: Järnvägsundersökningar ,000: Fmk 73,042,860:

12 Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Inkomster: Statsjärnvägarnas totalinkomst... Fmk 39,000,000: Andel i utminuterings- och utskänkningsbolagens vinstmedel... 1,000,000: Öfverföring från statsfonden för postbefordran 500,000: Andel i brännvinsskattemedel... 6,000,000: Brist, som fylles genom lån... 26,542,860: Fmk 73,042,860: Härjämte och ehuru Landtdagen för denna gång icke velat vidtaga förändringar beträffande de i propositionen för nybyggnader å färdiga banor och ökande af deras rörliga materiel beräknade beloppen, har Landtdagen likväl på ofvan närmare anförda skäl ansett nödigt för sin del uttala: att vid statsjärnvägarnes förvaltning såväl med af seende å handhafvan.de af den reguliera trafiken som med afseende d användandet af medel till nybyggnadsarbeten och ökning af den rörliga materielen å järnvägarne sträng sparsamhet bör iakttagas; att framdeles, då för Landtdagen förslag framläggas om anvisande af medel till nybyggnader å färdiga banor, propositionen borde åtföljas af såväl detaljerad redogörelse för alla de byggnadsarbeten, hvilkas utförande under ifrågavarande finansår Styrelsen pröfvat nödigt, som ock utredning beträffande hvarje till utförande föreslaget större byggnadsarbetes totalkostnad; samt

13 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o att då förslag om anvisande af medel till ökande af järnvägarnes rörliga materiel nästa gång för Landtdagen framställas, utredning tillika måtte meddelas beträffande de åtgärder Styrelsen vidtagit, på det att förhandenvarande rörliga materiel fullständigare än för närvarande för sitt syfte utnyttjas. Finlands Landtdag framhärdar, etc. Helsingfors den 31 oktober 1907.

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

2013-03-17 N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~

2013-03-17 N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~ Mongoliet fylla bristen. Denna metod, som endast genom operationernas långsamhet kunde möjliggöras, visade sig ock synnerligen förmånlig, särskildt i ekonomiskt afseende för regementskassorna och naturligtvis

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning M. G. Schybergson Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning Artikeln ursprungligen publicerad i Förhandlingar och uppsatser 8 SLS 28, 1894, s. 240 246 Svenska litteratursällskapet i Finland,

Läs mer

FÖRENTA NATIONERNAS STADGA. och STADGA FÖR DEN INTERNATIONELLA DOMSTOLEN

FÖRENTA NATIONERNAS STADGA. och STADGA FÖR DEN INTERNATIONELLA DOMSTOLEN FÖRENTA NATIONERNAS STADGA och STADGA FÖR DEN INTERNATIONELLA DOMSTOLEN FÖRORD Förenta Nationernas stadga undertecknades den 26 juni 1945 i San Francisco vid avslutningen av "De förenade nationernas" konferens

Läs mer

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 18 KAP. PLIKT ATT FULLGÖRA UPPDRAGET 18.1. Allmänna regler I 13 kap. har framhållits att en advokat i princip har frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen

Läs mer

FAMILJELÖNEN I ENSKILD TJÄNST. Av direktören GUST AF SÖDERLUND, Stockholm

FAMILJELÖNEN I ENSKILD TJÄNST. Av direktören GUST AF SÖDERLUND, Stockholm FAMILJELÖNEN I ENSKILD TJÄNST Av direktören GUST AF SÖDERLUND, Stockholm F RÅGAN om familjelön har i år aktualiserats i vårt land genom regeringens proposition om provisorisk löneförstärkning åt statstjänare.

Läs mer

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor:

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor: 4 att tolkskoleinspektörerna noga öfvervakade församlingarnas skyldighet i berörda afseende. En skärpning af paragrafens bestämmelse, så att församlinga1na bestämd t ålqdes att anskaffa och anordna skolträdgård

Läs mer

BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet

BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet H E L V I S I P I L Ä BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Definition av frågeställningen 5 II Äktenskapets

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson Ernst Larsson Table of Contents Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige...1 Ernst Larsson...2 Förord...3 Förkortningar...5 Inledning...6 *I. Tysklands kemiska industri.*...7 *II. Arbetsintensitet,

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Styrelseledamöters rättsliga ansvar Bilaga 15 Det 29: e nordiska juristmötet Stockholm den 19 21 augusti 1981 Lars Erik Taxeli: Styrelseledamöters rättsliga ansvar Styrelseledamöters rättsliga ansvar 223 Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring

Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring Av professor BERT LEHRBERG Rättsverkningarna av olovliga förtäckta värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen underkastas här en ingående analys. Återbäringspliktens

Läs mer

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK hvarför arbetarerörelsen måste bli socialistisk. föredrag af hjalmar branting. hållet första gången på inbjudan af gefle arbetareklubb den

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Regressbestämmelsen i 25 FAL

Regressbestämmelsen i 25 FAL Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, VT 2002 vid Göteborgs Universitet Regressbestämmelsen i 25 FAL - en fråga om kostnadsfördelning Ellinor Heder Handledare: Filip Bladini

Läs mer