Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!"

Transkript

1 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! Eders Kejserliga Majestät har till Finlands Landtdag öfverlämnat nådig proposition angående kommunikationsfonden, innehållande förslag till budget för nämnda fond

2 Landtd. Sv. - Prop. N:o 20. för år 1908 äfvensom till delvis ändrade villkor för det vid landtdagen år beslutade statslånet, som i följd af å den utländska penningmarknaden rådande ogynnsamma förhållanden icke ännu kunnat uppnegocieras. Vid budgetens uppgörande utgår propositionen frän den förutsättning, att i kommunikationsfonden vid 1907 års utgång kommer att förefinnas en brist å ,000 mark. Landtdagens Statsutskott har vid bedömandet af ställningen vid innevarande års utgång hait till sitt förfogande i särskilda delar nyare och noggrannare uppgifter och beräkningar än de, som förelågo vid propositionens uppgörande. Till utgångspunkt för beräkningarna har nu tagits komrnunikationsfondens kapitalbehållning vid utgången af år 1906, h vilken enligt statsbokslutet utgjorde 2,448,713 mark 4 penni, eller i rundt tal 2,448,000 mark. Härtill har lagts fondens inkomster under år 1907, nämligen: statsjärnvägarnas bruttoinkomst, som på grund af hittills kända resultat efter försiktig beräkning kan antagas uppgå till 38,000,000 mark, vidare räntor, hvilka enligt från Statskontoret meddelad uppgift torde stiga till 150,000 mark, äfvensom andel i utminuterings- och utskänkningsbolagens vinstmedel, hvaraf under innevarande år till fonden inlevererats 1,240,000 mark. Härtill kommer ännu under året till fonden indragna reserverade medel, enligt beräkning 50,000 mark, samt öfverföringar: ifrån statsfonden ersättning för postens befordrande 500,000 mark, äfvensom kommunikationsfondens andel i brännvinsmedlen, beräknad på grund af inkomsterna härintills och erhållna upplysningar till 6,000,000 mark. Fondens inkomster jämte nämnda öfverföringar skulle således utgöra sammanlagdt 45,940,000 mark eller, då ofvannämnda kapitalbehållning tages med i beräkningen, 48,388,000 mark. Hvad fondens utgifter beträffar, är att observera, att i statsjärnvägarnas ordinarie utgiftsstat (11 Hufvudtiteln, III kapitlet) enligt bokslutet för åren regelbundet

3 1907. Landtd. Sv. - Prop. N:o uppstått behållning i förhållande till de kalkylerade utgifterna, hvilken behållning växlat mellan 1,000,000 2,000,000 mark. Enligt erhållna upplysningar torde sagda behållning under det löpande året blifva mindre än vanligt, dock kan det antagas att järnvägarnas ordinarie utgifter, hvilka i budgeten för detta år äro upptagna till 34,915,400 mark, i själfva verket skola uppgå till 34,200,000 mark. Pensioner och särskilda anslag hafva beräknats till 427,000 mark samt statslånens annuiteter och omkostnader till 6,248,000 mark. För järnvägsbyggnader samt nybyggnader å de färdiga banorna äfvensom för ökning af den rörliga materielen har i budgeten för innevarande år anvisats i rundt tal sammanlagdt 14,498,000 mark och för räntor till andra fonder 260,000 mark. Räknas härtill ännu kursförluster, förslagsvis 30,000 mark, samt tillfälliga afskrifningar 100,000 mark, så erhålles på utgiftssidan en totalsumma af 55,763,000 mark. Då inkomsterna beräknats sammanlagdt till 48,388,000 mark, så skulle i fonden vid utgången af år 1907 förefinnas en brist af 7,375,000 mark, eller 3,300,000 mark mindre än hvad i den nådiga propositionen beräknats. Kommunikationsfondens utgifter under år /. Räntor och annuiteter d statslånen. Emot det i den nådiga propositionen beräknade beloppet af 6,507,860 mark har Landtdagen intet att erinra. 77. Nybyggnader å färdiga banor samt ökningen, af deras rörliga materiel. De för dessa ändamål nödiga anslagen hafva bland kommunikationsfondens utgifter redan under en längre följd af år intagit ett framstående rum. Regeringen har för nybyggnader å de färdiga banorna samt för ökningen af deras rörliga materiel för år 1908 beräknat 5,500, ,000,000, eller sammanlagdt

4 Undtd. Sv. Prop. N:o 20. 9,500,000 mark; i det till propositionen fogade af Järnvägsstyrelsen uppgjorda förslaget, för hvars motivering i propositionen redogöres, hafva samma kostnader uppskattats till väsentligt högre belopp: 7,083, ,054,500 mark, eller sammanlagdt 12,137,512 mark. För byggande af nya banor föreslås under år 1908 ett anslag af endast 7,000,000 mark. Uti sitt underdåniga svar å nådiga propositionen N:o 17 angående anslag för järnvägsbyggnader, har Landtdagen motiverat sin åsikt att anslaget för nya banors byggande bör höjas till 10 miljoner. Så mycket viktigare är det förty att stor sparsamhet iakttages i fråga om anslag till de färdiga banorna. Vid granskningen af denna fråga finner man främst att det till propositionen fogade förslaget är detsamma, som af Järnvägsstyrelsen afgafs till Senaten den 8 februari 1907, men har Järnvägsstyrelsen sedermera uppgjort ett nytt förslag, uppenbarligen utan att beakta att dess tidigare förslag vid uppgörandet af den nådiga propositionen blifvit på grund af uppskattning reducerade. I detta senare förslag, som hvarken med afseende å ordnings- eller nummerföljd öfverensstämmer med det förra, beräknas för nybyggnader å de färdiga banorna 6,901,902 mark, således nästan en och en half miljon mark mera än hvad som under år 1908 enligt propositionen vore erforderligt. Då dessa förslag jämföras med hvarandra, finnes ej den säkerhet och tillförlitlighet, som man med afseende å beräkningsgrunden för utgifterna uti ett till Landtdagens antagande öfverlämnadt budgetförslag måste fordra. Såväl trafikens kraf som behofvet af byggnader har i detta fall beaktats, men i Landtdagen har uttalats tvifvelsmål om, huruvida nödig sparsamhet iakttagits vid uppgörande af förslag till nya byggnader. Bland annat har det väckt uppmärksamhet att en enda för Helsingfors station erforderlig byggnad beräknas draga en kostnad af 2,465,752 mark, hvarjämte förestående regleringsarbeten i Fredriksberg påkallat betydande byggnadskostnader, för år

5 1907. Landtd. Sv. - Prop. N:o sammanlagdt 965,000 mark, däraf ensamt för en målarverkstad 500,000 mark. Enligt de till propositionen fogade bilagorna erfordras för Viborgs stationshus 400,000 mark, men härtill kommer för samma ändamål tidigare beviljade 265,000 mark. Dessa summor förslå dock endast till byggnadens grund och inköp af något byggnadsmateriel. För S:t Petersburgs station uppgifves 1,500,000 -f 300,000 mark vara behöfliga, men dessa anslag utgöra tillskott till tidigare utgiftsposter och på dem följa nya ännu större, hvilkas slutliga belopp knappast ännu kunna beräknas. Då kostnaderna allenast för stationerna i Helsingfors, Viborg och S:t Petersburg komma att uppgå till mer än tio miljoner mark, förefaller det osäkert, huruvida den viktigaste delen af vårt järnvägsnät, som tidigare lämnat 6 % å anläggningskapitalet, men ununder senaste tid inbringat vida mindre (år 1905 endast 2,45 %), i en nära framtid åter för sin del kan afkasta ränta och amortering å i densamma nedlagda lånemedel. Utan att i detalj undersöka hvilka kostnader de uppgifna behofven skäligen kräfva, har Landtdagen funnit det vara klart att en följdriktig och sparsam politik ej kan grundas på bristfälliga och spridda förslag. En saklig och noggrann granskning af utgifterna, som är synnerligen nödvändig, då det gäller en förvaltningsgren, som hvarje år kräfver tiotals miljoner, är möjlig endast på grundvalen af en i stora drag och för längre tid framåt uppgjord plan. Det är icke möjligt att nöjas därmed, att de till grund för kommunikationsfondens budget lagda beräkningarna och antagandena förändras i sådan grad som i nu förevarande fråga. Ett första steg mot en förbättring är otvifvelaktigt, att Landtdagen skrider till en allt noggrannare granskning af, huru medlen användts och äro afsedda att användas antingen till byggnadsändamål eller för den rörliga materielen å de färdiga banorna. Lika viktigt är att åstadkomma ett intensivare utnyttjande af lokomotiv och vagnar bland annat för undvikande af den förlust, som persontrafiken i

6 Landtd. Sv. Prop. N:o och II klass medför. Landtdagens uppgift härvid kan ej vara annan än den att gifva allmänna föreskrifter, och kan man hysa den förhoppning, att den för undersökning af järnvägstrafikens ekonomiska resultat nedsatta kommittén skall åstadkomma en ingående utredning i syfte att aflägsna de missförhållanden, som vidlåda såväl byggnadssättet som trafiken vid järnvägarne. Ehuru tillräcklig utredning icke förebragts därom, att de för nybyggnader och ökning af den rörliga materielen i propositionen föreslagna beloppen, 5,500,000 och 4,000,000 mark, verkligen motsvara, hvad för nämnda ändamål ur synpunkten af en rationell ekonomi för närvarande är nödvändigt, har Landtdagen för denna gång godkänt de i den nådiga propositionen upptagna beloppen oförändrade. ///. Fullbordandet af Ny slott Elisenvaara banan. Vid godkännandet af anslaget under denna rubrik har Landtdagen ansett sig böra betona nödvändigheten af, att framdeles vid järnvägsundersökningar kostnaderna noggrannare beräknas än härintills; de beräkningar, som legat till grund för senaste landtdags beslut, hafva nämligen visat sig vara alldeles opålitliga. IV. Anslag för nya järnvägs byggnader och för järnvägsundersökningar. I svaret å nådiga propositionen N:o 17 har Landtdagen motiverat sitt beslut, att för dessa ändamål under år 1908 anvisa resp. 10,000,000 mark och 30,000 mark. V. Statsjärnvägarnes ordinarie utgiftsstat. De ofvan framhållna svårigheterna för ett noggrannt uppgörande af järnvägarnas utgiftsstat härflyta delvis äfven af det förhållande, att den till Landtdagen öfverlämnade budgeten öfver kommunikationsfonden icke upptager sagda fonds alla inkomster och utgifter. Däri saknas å ena sidan järnvägarnes totala eller trafikinkomster och å andra sidan de ordinarie eller trafikutgifterna; i budgeten har endast upptagits skillnaden emellan trafikinkomster och -utgifter eller den s. k. trafikvinsten. Beträffande särskilda utgifts-

7 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o poster är emellertid svårt att afgöra, huruvida de böra räknas såsom trafikutgift eller som ökning af järnvägarnes kapitalvärde, och vidkommande andra åter, de där uppenbarligen innefatta poster, hörande till hvardera kategorien, kan ett särskiljande ske endast enligt en i viss mån godtyckligt bestämd grund. Därjämte är det ganska ofta, exempelvis i fråga om reparationsarbeten, på förhand nästan omöjligt att afgöra, huru utgiftsposterna i sinom tid fördela sig mellan dessa kategorier. En säker gruppering af utgifterna är nödvändig för erhållande af klarhet beträffande järnvägarnes ekonomiska resultat, men då en dylik gruppering är beroende af för tiden gällande bestämningar angående bokföringen eller riktigare af det iakttagna bokföringssättet, så följer däraf, att äfven trafikvinsten efter olika bokföringssätt ställer sig olika, såsom också delvis framgår af sifferuppgifterna i den senaste finansrelationen. Dessa omständigheter ådagalägga främst, att den s. k. trafikvinsten ej kan anses hafva ett sådant realitetsvärde, att den kunde läggas till grund för en budgetkalkyl; och då det dessutom med hänsyn till de år for år allt mera betydande reparations- och nybyggnadsarbetena är snart sagdt omöjligt att på förhand draga en gräns emellan trafikutgifter och de utgifter, som öka järnvägarnes kapitalvärde, synes uppskattandet redan af nästnämnda utgiftsposter och isynnerhet pröfningen af deras behöflighet oundgängligen förutsätta, att järnvägarnes samtliga utgifter upptagas i den till Landtdagens behandling öfverlämnade budgeten öfver kommunikationsfonden. Ett sådant förfarande, hvaraf följde, att jämväl samtliga inkomster borde upptagas i budgeten, är så mycket naturligare äfven med hänsyn därtill, att Landtdagen, som iklädt sig garanti för statslånen, har rätt att för sin del medverka vid normerandet af såväl trafikutgifterna som järnvägarnes inkomster, af hvilka möjligheten att erlägga annuiteterna å statslånen åtminstone delvis är beroende. Med beaktande af dessa synpunkter har föreliggande inkomst- och utgiftsberäkning uppgjorts enligt brutto-

8 Landtd. Sv. Prop. N:o 20. system, hvarvid på utgiftssidan utöfver i den nådiga propositionen befintliga poster upptagits de i statsjärnvägarnes ordinarie utgiftsstat (11 Hufvudtiteln, III kap. af statsverkets utgiftsstat) ingående utgifter jämte anslag för pensioner och särskilda andra utgifter, samt på inkomstsidan i stället för trafikvinsten järnvägarnes totala trafikinkomst. Statsjärnvägarnes ordinäre utgifter för det löpande året beräknas till 5%: 34,915,400:. Uti propositionen beräknas Statsjärnvägarnes utgifter under år 1908 till 37,000,000 mark, men då häri ingå utgifter för pensioner m. m. till 500,000 mark, utgöra nu ifrågavarande utgifter således 36,500,000 mark. Det af Järnvägsstyrelsen uppgjorda och till Senaten insända förslaget till utgiftsstat för nästkommande år slutar åter på 36,893,360 mark 8 penni. Såsom tidigare nämnts, hafva betydande besparingar under föregående år uppstått å posterna uti denna utgiftsstat, hvaraf den slutsats kunde dragas att sagda stat i allmänhet uppgöres enligt rundliga beräkningar, men då Landtdagen icke haft tillfälle att i detalj granska Järnvägsstyrelsens förslag och den förestående ökningen af aflöningsstaten och stegringen af priset för bränsle kännbart kunna inverka på slutsummans belopp, har nämnda utgift försiktigtvis beräknats för år 1908 till i rundt tal 36,900,000 mark. VI. Pensioner och särskilda anslag. På grund af de uti nådiga propositionen N:o 22 förefintliga beräkningar, har beloppet af de från kommunikationsfonden under år 1908 utgående pensioner upptagits till 494,000 mark samt särskilda andra från sagda fond utgående och under 15 Hufvudtiteln upptagna anslag till 6,000 mark. Kommunikationsfondens under afdelningarna I VI omförmälda utgifter skulle i enlighet härmed utgöra 64,167,860 mark, hvilket belopp jämte ofvan utredda brist, 7,375,000 mark, utgör tillsammans 71,542,860 mark.

9 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o Kommunikationsfondens inkomster för år /. Bruttoinkomsterna af statsjärnvägarne för år 1908 hafva i propositionen uppskattats till 39,000,000 mark. Ehuru dessa inkomster under innevarande år visat tendens att stiga, har det kalkylerade inkomstbeloppet oförändradt bibehållits, enär verkningarna af den nyss genomförda förhöjningen af biljettpriset ännu icke kunnat beräknas. // ///. Fondens andel i utminute rings- och utskänkningsbolagens nettovinst har beräknats till 1,000,000 mark och andelen i brännvinsmedlen till 6,000,000 mark af skäl, som framställas i Landtdagens underdåniga svar å nådiga propositionen N:o 23 angående brännvinsskatten. IV. Öfverföring från Statsfonden. Uti den nådiga propositionen meddelas, att Eders Kejserliga Majestät den 14 juni 1906 bemyndigat Senaten att från och med år 1907 under tre års tid ur statsfonden till kommunikationsfonden öfverföra 500,000 mark såsom ersättning för postens befordran å statsjärnvägarne. Beloppet har sålunda upptagits i kommunikationsfondens budget, likväl med framhållande af att nämnda belopp enligt nyligen förebragt utredning knappt motsvarar mera än hälften af de kostnader, som postens befordran beräknas förorsaka järnvägarne. De under af delningarna I IV omförmälda inkomstposterna utgöra enligt ofvan verkställda beräkningar sammanlagdt 46,500,000 mark. Då fondens utgifter för år 1908 och den under 1907 uppkomna bristen beräknats till sammanlagdt 71,542,860 mark, skulle i enlighet härmed ännu erfordras 25,042,860 mark, hvilket belopp borde anskaffas genom amorteringslån.

10 Landtd. Sv. Prop.LN:o 20. Vid pröfningen af de omständigheter, som föranledt, att det år 1906 fattade beslutet om upptagande af ett statslån icke verkställts, har Landtdagen för sin del ansett Styrelsen till detta sitt förfarande ägt giltiga skäl. Hvad åter vidkommer de villkor, som i propositionen föreslås för anskaffande af de nödiga medlen antingen genom lån eller försträckning på kort tid, har Landtdagen godkänt desamma samt i budgeten upptagit det af Styrelsen föreslagna beloppet förslagsvis 1,500,000 mark, att användas under år 1908 till ränta och amortering af det nya lånet. På grund af hvad ofvan framhållits får Landtdagen anmäla: att Landtdagen godkänt de uti den nådiga propositionen framställda förslagen angående det f or järnvägsändamål beslutna amorteringslånet samt Styrelsens bemyndigande att, för den händelse lånets afslutning ytterligare bör uppskjutas, upplåna det närmast erforderliga beloppet i form af försträckning på kort tid; samt att Landtdagen godkänt budget för kommunikationsfonden 1908: följande för år

11 1907. Landtd. Sv. - Prop. N:o Budget för kommunikationsfonden för år Utgifter: Beräknad brist den l januari Fmk 7,375,000: Statsjärnvägarnes ordinarie utgiftsstat 36,900,000: Pensioner och särskilda anslag ,000: Annuiteter å statslånen samt provisioner och omkostnader för desamma Fmk 6,248,700: Ränta till lagmanstingsgästningsfonden 154,160: Ränta till statsfonden å lånet 3,500, ,000: - 6,507,860: Ränta och amortering å nytt lån, beräknad till 2 /3 af den härför fastställda annuiteten 1,500,000: Anslag för: Nybyggnadsarbeten vid de färdiga banorna, förslagsvis Fmk 5,500,000: Rörliga materielens ökning vid de färdiga banorna, förslagsvis.... 4,000,000: - n 9,500,000: Fullbordande af Nyslott Elisenvaara banan 730,000: Kemi Rovaniemi, Joensuu Nurmes samt Seinäjoki Kristinestad och Kaskö banorna 10,000,000: Järnvägsundersökningar ,000: Fmk 73,042,860:

12 Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Inkomster: Statsjärnvägarnas totalinkomst... Fmk 39,000,000: Andel i utminuterings- och utskänkningsbolagens vinstmedel... 1,000,000: Öfverföring från statsfonden för postbefordran 500,000: Andel i brännvinsskattemedel... 6,000,000: Brist, som fylles genom lån... 26,542,860: Fmk 73,042,860: Härjämte och ehuru Landtdagen för denna gång icke velat vidtaga förändringar beträffande de i propositionen för nybyggnader å färdiga banor och ökande af deras rörliga materiel beräknade beloppen, har Landtdagen likväl på ofvan närmare anförda skäl ansett nödigt för sin del uttala: att vid statsjärnvägarnes förvaltning såväl med af seende å handhafvan.de af den reguliera trafiken som med afseende d användandet af medel till nybyggnadsarbeten och ökning af den rörliga materielen å järnvägarne sträng sparsamhet bör iakttagas; att framdeles, då för Landtdagen förslag framläggas om anvisande af medel till nybyggnader å färdiga banor, propositionen borde åtföljas af såväl detaljerad redogörelse för alla de byggnadsarbeten, hvilkas utförande under ifrågavarande finansår Styrelsen pröfvat nödigt, som ock utredning beträffande hvarje till utförande föreslaget större byggnadsarbetes totalkostnad; samt

13 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o att då förslag om anvisande af medel till ökande af järnvägarnes rörliga materiel nästa gång för Landtdagen framställas, utredning tillika måtte meddelas beträffande de åtgärder Styrelsen vidtagit, på det att förhandenvarande rörliga materiel fullständigare än för närvarande för sitt syfte utnyttjas. Finlands Landtdag framhärdar, etc. Helsingfors den 31 oktober 1907.

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 17. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anslag för järnvägsbyggnader. Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

transport af djur till lands och sjöss

transport af djur till lands och sjöss Förslag till förordning angående transport af djur till lands och sjöss i Finland. 1. Vid djurtransport i Finland vare sig å järnväg, till sjöss ellor å landsväg bör städse tillses att transportdjuren

Läs mer

Till Finlands Landtdags Bankutskott.

Till Finlands Landtdags Bankutskott. 1908. U. B. Bankutskottets betänkande N:o l angående ändring af 18 och 19 af Finlands Banks reglemente. Bankutskottet har af Landtdagens Bankfullmäktige fått emottaga följande skrifvelse: Till Finlands

Läs mer

härjningar inom Finland.

härjningar inom Finland. 190V. - U. B, Prop. N:o 25. Agrarutskottets betänkande N:o 2 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag, angående hämmande af smittosamma växt sjukdom ar och skadeinsekters

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. 1907. N:o 13. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. I underdånig skrifvelse af den 30 april 1897 hafva Finlands Ständer anhållit, att Hans Kejserliga

Läs mer

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

STADGAR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA <I^M^ FÖR af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse. LOVISA ~()Btr» 1897

STADGAR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA <I^M^ FÖR af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse. LOVISA ~()Btr» 1897 STADGAR FÖR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA mcd den ändrade lydelse af 2, som enligt resolution af den 2 Januari 1897 af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse.

Läs mer

1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse

1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse 1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse beviljande af anslag för understödjande af folkbibliotek.

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

F i 11 Finlands Landtda g.

F i 11 Finlands Landtda g. 14 III, 7. Moi försl. N:o 21. Söderholm, Kari och Nix, Oskar: Förslag till lag om giltigheten af äktenskap, som ingåtts utom landet. F i 11 Finlands Landtda g. Saknaden af tydliga bestämningar om rättsgiltigheten

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

LÖSNING AF UPPGIFTER

LÖSNING AF UPPGIFTER LÖSNING AF UPPGIFTER i ARITMETIK OCH ALGEBRA, TILL LEDNING VID UPPSATSSKRIFNING, AF K. P. HORDLUND. TTtg-ifTrareäas förlag. GEPLE 1896. GOLTi-POSTENS TRYCKERI^ Föreliggande arbete är afsedt att vara ett

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO..

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. Detta afser, att i ali händelse ställa Hypoteksföreningen säker, emedan den lånar, d. v. s. gör sitt bästa dertiil, både för nödens af hjelpande och

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne.

Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne. Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne. En verkställd beräkning har visat, att för E-linjen vid

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

1907. - U. B. Prop. N:o 2.

1907. - U. B. Prop. N:o 2. 1907. - U. B. Prop. N:o 2. Lagutskottets betänkande N:o 4 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag om införande af ett ordnadt notariatväsende. Ofvannämnda nådiga

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Överenskommelse om premielön

Överenskommelse om premielön Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Överenskommelse om premielön

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Dikningsföretagen i 1918 års vattenlag sammanfattning av reglerna

Dikningsföretagen i 1918 års vattenlag sammanfattning av reglerna Bilaga 3 Dikningsföretagen i 1918 års vattenlag sammanfattning av reglerna Sammanställt av Lantbruksstyrelsen 1981 PM Angående ett dikningsföretags organisation och funktion Enligt bestämmelserna i vattenlagen

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Till livsmedelsnämnderna.

Till livsmedelsnämnderna. LIVSMEDELSMINISTERIET HELSINGFORS 14.1 2.1918 Till livsmedelsnämnderna. Cirkulär n:o 36. För underlättande av kontrollen över handhavandet av livsmedelsnämndernas penningeangelägenheter har Livsmedels

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

l. Nuläge sionsskyddscentralens egentliga verksamhet kan användas till finansiering av

l. Nuläge sionsskyddscentralens egentliga verksamhet kan användas till finansiering av 1994 rd - RP 118 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension rör arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de förluster

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7)

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7) Rapport. Sedan jag, efter att fåfängt hafva låtit föreställa Befälhafvaren för Ryska Trouppere, m. m. Grefve Schouwaloff, at jag hade all anledning förmoda det Underhandlingar snart våre å bane till beredandem

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Jernvägsarbetenas. skridande intill. års riksdag.

Jernvägsarbetenas. skridande intill. års riksdag. betsförtjenst på fremmande ort. Den arbetsstyrka, som icke på detta sätt erhölles, borde sedan fyllas från arméen, och inan borde isynnerhet använda soldater i och omkring städerna, enär det i allmänhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2012:393 Utkom från trycket den 15 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap. 15, 3 kap. 2,

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

ARITMETIK OCH ALGEBRA

ARITMETIK OCH ALGEBRA RAÄKNELÄRANS GRUNDER ELLER ARITMETIK OCH ALGEBRA I KORT SYSTEMATISK FRAMSTALLNTHG AF EMIL ELMGREN. II. ALGEBRA STOCKHOLM, P. A. NYMANS T R Y C K E R I, 1882. FÖRORD. Hänvisande till förordet i häftet I

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

Lösdriverilagen från 1885

Lösdriverilagen från 1885 Lösdriverilagen från 1885 Orginalet finns inscannat på http://runeberg.org/njtfattig/. Jag har inte lagt när gôrmycke jobb på att få avskriften exakt rätt, så det finns säkert en del fel. Beklagar detta.

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 2 mom. och 5 1 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 40 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om aktiebolaget Kera Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om aktiebolaget

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

1908. Motionsbet. N:o 2.

1908. Motionsbet. N:o 2. 1908. Motionsbet. N:o 2. Lagutskottets betänkande N:o 4 i anledning af motion och petitionsförslag om giltigheten af äktenskap, som ingåtts utom landet. I af seende å beredning har Landtdagen till Lagutskottet

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer