Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!"

Transkript

1 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! Eders Kejserliga Majestät har till Finlands Landtdag öfverlämnat nådig proposition angående kommunikationsfonden, innehållande förslag till budget för nämnda fond

2 Landtd. Sv. - Prop. N:o 20. för år 1908 äfvensom till delvis ändrade villkor för det vid landtdagen år beslutade statslånet, som i följd af å den utländska penningmarknaden rådande ogynnsamma förhållanden icke ännu kunnat uppnegocieras. Vid budgetens uppgörande utgår propositionen frän den förutsättning, att i kommunikationsfonden vid 1907 års utgång kommer att förefinnas en brist å ,000 mark. Landtdagens Statsutskott har vid bedömandet af ställningen vid innevarande års utgång hait till sitt förfogande i särskilda delar nyare och noggrannare uppgifter och beräkningar än de, som förelågo vid propositionens uppgörande. Till utgångspunkt för beräkningarna har nu tagits komrnunikationsfondens kapitalbehållning vid utgången af år 1906, h vilken enligt statsbokslutet utgjorde 2,448,713 mark 4 penni, eller i rundt tal 2,448,000 mark. Härtill har lagts fondens inkomster under år 1907, nämligen: statsjärnvägarnas bruttoinkomst, som på grund af hittills kända resultat efter försiktig beräkning kan antagas uppgå till 38,000,000 mark, vidare räntor, hvilka enligt från Statskontoret meddelad uppgift torde stiga till 150,000 mark, äfvensom andel i utminuterings- och utskänkningsbolagens vinstmedel, hvaraf under innevarande år till fonden inlevererats 1,240,000 mark. Härtill kommer ännu under året till fonden indragna reserverade medel, enligt beräkning 50,000 mark, samt öfverföringar: ifrån statsfonden ersättning för postens befordrande 500,000 mark, äfvensom kommunikationsfondens andel i brännvinsmedlen, beräknad på grund af inkomsterna härintills och erhållna upplysningar till 6,000,000 mark. Fondens inkomster jämte nämnda öfverföringar skulle således utgöra sammanlagdt 45,940,000 mark eller, då ofvannämnda kapitalbehållning tages med i beräkningen, 48,388,000 mark. Hvad fondens utgifter beträffar, är att observera, att i statsjärnvägarnas ordinarie utgiftsstat (11 Hufvudtiteln, III kapitlet) enligt bokslutet för åren regelbundet

3 1907. Landtd. Sv. - Prop. N:o uppstått behållning i förhållande till de kalkylerade utgifterna, hvilken behållning växlat mellan 1,000,000 2,000,000 mark. Enligt erhållna upplysningar torde sagda behållning under det löpande året blifva mindre än vanligt, dock kan det antagas att järnvägarnas ordinarie utgifter, hvilka i budgeten för detta år äro upptagna till 34,915,400 mark, i själfva verket skola uppgå till 34,200,000 mark. Pensioner och särskilda anslag hafva beräknats till 427,000 mark samt statslånens annuiteter och omkostnader till 6,248,000 mark. För järnvägsbyggnader samt nybyggnader å de färdiga banorna äfvensom för ökning af den rörliga materielen har i budgeten för innevarande år anvisats i rundt tal sammanlagdt 14,498,000 mark och för räntor till andra fonder 260,000 mark. Räknas härtill ännu kursförluster, förslagsvis 30,000 mark, samt tillfälliga afskrifningar 100,000 mark, så erhålles på utgiftssidan en totalsumma af 55,763,000 mark. Då inkomsterna beräknats sammanlagdt till 48,388,000 mark, så skulle i fonden vid utgången af år 1907 förefinnas en brist af 7,375,000 mark, eller 3,300,000 mark mindre än hvad i den nådiga propositionen beräknats. Kommunikationsfondens utgifter under år /. Räntor och annuiteter d statslånen. Emot det i den nådiga propositionen beräknade beloppet af 6,507,860 mark har Landtdagen intet att erinra. 77. Nybyggnader å färdiga banor samt ökningen, af deras rörliga materiel. De för dessa ändamål nödiga anslagen hafva bland kommunikationsfondens utgifter redan under en längre följd af år intagit ett framstående rum. Regeringen har för nybyggnader å de färdiga banorna samt för ökningen af deras rörliga materiel för år 1908 beräknat 5,500, ,000,000, eller sammanlagdt

4 Undtd. Sv. Prop. N:o 20. 9,500,000 mark; i det till propositionen fogade af Järnvägsstyrelsen uppgjorda förslaget, för hvars motivering i propositionen redogöres, hafva samma kostnader uppskattats till väsentligt högre belopp: 7,083, ,054,500 mark, eller sammanlagdt 12,137,512 mark. För byggande af nya banor föreslås under år 1908 ett anslag af endast 7,000,000 mark. Uti sitt underdåniga svar å nådiga propositionen N:o 17 angående anslag för järnvägsbyggnader, har Landtdagen motiverat sin åsikt att anslaget för nya banors byggande bör höjas till 10 miljoner. Så mycket viktigare är det förty att stor sparsamhet iakttages i fråga om anslag till de färdiga banorna. Vid granskningen af denna fråga finner man främst att det till propositionen fogade förslaget är detsamma, som af Järnvägsstyrelsen afgafs till Senaten den 8 februari 1907, men har Järnvägsstyrelsen sedermera uppgjort ett nytt förslag, uppenbarligen utan att beakta att dess tidigare förslag vid uppgörandet af den nådiga propositionen blifvit på grund af uppskattning reducerade. I detta senare förslag, som hvarken med afseende å ordnings- eller nummerföljd öfverensstämmer med det förra, beräknas för nybyggnader å de färdiga banorna 6,901,902 mark, således nästan en och en half miljon mark mera än hvad som under år 1908 enligt propositionen vore erforderligt. Då dessa förslag jämföras med hvarandra, finnes ej den säkerhet och tillförlitlighet, som man med afseende å beräkningsgrunden för utgifterna uti ett till Landtdagens antagande öfverlämnadt budgetförslag måste fordra. Såväl trafikens kraf som behofvet af byggnader har i detta fall beaktats, men i Landtdagen har uttalats tvifvelsmål om, huruvida nödig sparsamhet iakttagits vid uppgörande af förslag till nya byggnader. Bland annat har det väckt uppmärksamhet att en enda för Helsingfors station erforderlig byggnad beräknas draga en kostnad af 2,465,752 mark, hvarjämte förestående regleringsarbeten i Fredriksberg påkallat betydande byggnadskostnader, för år

5 1907. Landtd. Sv. - Prop. N:o sammanlagdt 965,000 mark, däraf ensamt för en målarverkstad 500,000 mark. Enligt de till propositionen fogade bilagorna erfordras för Viborgs stationshus 400,000 mark, men härtill kommer för samma ändamål tidigare beviljade 265,000 mark. Dessa summor förslå dock endast till byggnadens grund och inköp af något byggnadsmateriel. För S:t Petersburgs station uppgifves 1,500,000 -f 300,000 mark vara behöfliga, men dessa anslag utgöra tillskott till tidigare utgiftsposter och på dem följa nya ännu större, hvilkas slutliga belopp knappast ännu kunna beräknas. Då kostnaderna allenast för stationerna i Helsingfors, Viborg och S:t Petersburg komma att uppgå till mer än tio miljoner mark, förefaller det osäkert, huruvida den viktigaste delen af vårt järnvägsnät, som tidigare lämnat 6 % å anläggningskapitalet, men ununder senaste tid inbringat vida mindre (år 1905 endast 2,45 %), i en nära framtid åter för sin del kan afkasta ränta och amortering å i densamma nedlagda lånemedel. Utan att i detalj undersöka hvilka kostnader de uppgifna behofven skäligen kräfva, har Landtdagen funnit det vara klart att en följdriktig och sparsam politik ej kan grundas på bristfälliga och spridda förslag. En saklig och noggrann granskning af utgifterna, som är synnerligen nödvändig, då det gäller en förvaltningsgren, som hvarje år kräfver tiotals miljoner, är möjlig endast på grundvalen af en i stora drag och för längre tid framåt uppgjord plan. Det är icke möjligt att nöjas därmed, att de till grund för kommunikationsfondens budget lagda beräkningarna och antagandena förändras i sådan grad som i nu förevarande fråga. Ett första steg mot en förbättring är otvifvelaktigt, att Landtdagen skrider till en allt noggrannare granskning af, huru medlen användts och äro afsedda att användas antingen till byggnadsändamål eller för den rörliga materielen å de färdiga banorna. Lika viktigt är att åstadkomma ett intensivare utnyttjande af lokomotiv och vagnar bland annat för undvikande af den förlust, som persontrafiken i

6 Landtd. Sv. Prop. N:o och II klass medför. Landtdagens uppgift härvid kan ej vara annan än den att gifva allmänna föreskrifter, och kan man hysa den förhoppning, att den för undersökning af järnvägstrafikens ekonomiska resultat nedsatta kommittén skall åstadkomma en ingående utredning i syfte att aflägsna de missförhållanden, som vidlåda såväl byggnadssättet som trafiken vid järnvägarne. Ehuru tillräcklig utredning icke förebragts därom, att de för nybyggnader och ökning af den rörliga materielen i propositionen föreslagna beloppen, 5,500,000 och 4,000,000 mark, verkligen motsvara, hvad för nämnda ändamål ur synpunkten af en rationell ekonomi för närvarande är nödvändigt, har Landtdagen för denna gång godkänt de i den nådiga propositionen upptagna beloppen oförändrade. ///. Fullbordandet af Ny slott Elisenvaara banan. Vid godkännandet af anslaget under denna rubrik har Landtdagen ansett sig böra betona nödvändigheten af, att framdeles vid järnvägsundersökningar kostnaderna noggrannare beräknas än härintills; de beräkningar, som legat till grund för senaste landtdags beslut, hafva nämligen visat sig vara alldeles opålitliga. IV. Anslag för nya järnvägs byggnader och för järnvägsundersökningar. I svaret å nådiga propositionen N:o 17 har Landtdagen motiverat sitt beslut, att för dessa ändamål under år 1908 anvisa resp. 10,000,000 mark och 30,000 mark. V. Statsjärnvägarnes ordinarie utgiftsstat. De ofvan framhållna svårigheterna för ett noggrannt uppgörande af järnvägarnas utgiftsstat härflyta delvis äfven af det förhållande, att den till Landtdagen öfverlämnade budgeten öfver kommunikationsfonden icke upptager sagda fonds alla inkomster och utgifter. Däri saknas å ena sidan järnvägarnes totala eller trafikinkomster och å andra sidan de ordinarie eller trafikutgifterna; i budgeten har endast upptagits skillnaden emellan trafikinkomster och -utgifter eller den s. k. trafikvinsten. Beträffande särskilda utgifts-

7 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o poster är emellertid svårt att afgöra, huruvida de böra räknas såsom trafikutgift eller som ökning af järnvägarnes kapitalvärde, och vidkommande andra åter, de där uppenbarligen innefatta poster, hörande till hvardera kategorien, kan ett särskiljande ske endast enligt en i viss mån godtyckligt bestämd grund. Därjämte är det ganska ofta, exempelvis i fråga om reparationsarbeten, på förhand nästan omöjligt att afgöra, huru utgiftsposterna i sinom tid fördela sig mellan dessa kategorier. En säker gruppering af utgifterna är nödvändig för erhållande af klarhet beträffande järnvägarnes ekonomiska resultat, men då en dylik gruppering är beroende af för tiden gällande bestämningar angående bokföringen eller riktigare af det iakttagna bokföringssättet, så följer däraf, att äfven trafikvinsten efter olika bokföringssätt ställer sig olika, såsom också delvis framgår af sifferuppgifterna i den senaste finansrelationen. Dessa omständigheter ådagalägga främst, att den s. k. trafikvinsten ej kan anses hafva ett sådant realitetsvärde, att den kunde läggas till grund för en budgetkalkyl; och då det dessutom med hänsyn till de år for år allt mera betydande reparations- och nybyggnadsarbetena är snart sagdt omöjligt att på förhand draga en gräns emellan trafikutgifter och de utgifter, som öka järnvägarnes kapitalvärde, synes uppskattandet redan af nästnämnda utgiftsposter och isynnerhet pröfningen af deras behöflighet oundgängligen förutsätta, att järnvägarnes samtliga utgifter upptagas i den till Landtdagens behandling öfverlämnade budgeten öfver kommunikationsfonden. Ett sådant förfarande, hvaraf följde, att jämväl samtliga inkomster borde upptagas i budgeten, är så mycket naturligare äfven med hänsyn därtill, att Landtdagen, som iklädt sig garanti för statslånen, har rätt att för sin del medverka vid normerandet af såväl trafikutgifterna som järnvägarnes inkomster, af hvilka möjligheten att erlägga annuiteterna å statslånen åtminstone delvis är beroende. Med beaktande af dessa synpunkter har föreliggande inkomst- och utgiftsberäkning uppgjorts enligt brutto-

8 Landtd. Sv. Prop. N:o 20. system, hvarvid på utgiftssidan utöfver i den nådiga propositionen befintliga poster upptagits de i statsjärnvägarnes ordinarie utgiftsstat (11 Hufvudtiteln, III kap. af statsverkets utgiftsstat) ingående utgifter jämte anslag för pensioner och särskilda andra utgifter, samt på inkomstsidan i stället för trafikvinsten järnvägarnes totala trafikinkomst. Statsjärnvägarnes ordinäre utgifter för det löpande året beräknas till 5%: 34,915,400:. Uti propositionen beräknas Statsjärnvägarnes utgifter under år 1908 till 37,000,000 mark, men då häri ingå utgifter för pensioner m. m. till 500,000 mark, utgöra nu ifrågavarande utgifter således 36,500,000 mark. Det af Järnvägsstyrelsen uppgjorda och till Senaten insända förslaget till utgiftsstat för nästkommande år slutar åter på 36,893,360 mark 8 penni. Såsom tidigare nämnts, hafva betydande besparingar under föregående år uppstått å posterna uti denna utgiftsstat, hvaraf den slutsats kunde dragas att sagda stat i allmänhet uppgöres enligt rundliga beräkningar, men då Landtdagen icke haft tillfälle att i detalj granska Järnvägsstyrelsens förslag och den förestående ökningen af aflöningsstaten och stegringen af priset för bränsle kännbart kunna inverka på slutsummans belopp, har nämnda utgift försiktigtvis beräknats för år 1908 till i rundt tal 36,900,000 mark. VI. Pensioner och särskilda anslag. På grund af de uti nådiga propositionen N:o 22 förefintliga beräkningar, har beloppet af de från kommunikationsfonden under år 1908 utgående pensioner upptagits till 494,000 mark samt särskilda andra från sagda fond utgående och under 15 Hufvudtiteln upptagna anslag till 6,000 mark. Kommunikationsfondens under afdelningarna I VI omförmälda utgifter skulle i enlighet härmed utgöra 64,167,860 mark, hvilket belopp jämte ofvan utredda brist, 7,375,000 mark, utgör tillsammans 71,542,860 mark.

9 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o Kommunikationsfondens inkomster för år /. Bruttoinkomsterna af statsjärnvägarne för år 1908 hafva i propositionen uppskattats till 39,000,000 mark. Ehuru dessa inkomster under innevarande år visat tendens att stiga, har det kalkylerade inkomstbeloppet oförändradt bibehållits, enär verkningarna af den nyss genomförda förhöjningen af biljettpriset ännu icke kunnat beräknas. // ///. Fondens andel i utminute rings- och utskänkningsbolagens nettovinst har beräknats till 1,000,000 mark och andelen i brännvinsmedlen till 6,000,000 mark af skäl, som framställas i Landtdagens underdåniga svar å nådiga propositionen N:o 23 angående brännvinsskatten. IV. Öfverföring från Statsfonden. Uti den nådiga propositionen meddelas, att Eders Kejserliga Majestät den 14 juni 1906 bemyndigat Senaten att från och med år 1907 under tre års tid ur statsfonden till kommunikationsfonden öfverföra 500,000 mark såsom ersättning för postens befordran å statsjärnvägarne. Beloppet har sålunda upptagits i kommunikationsfondens budget, likväl med framhållande af att nämnda belopp enligt nyligen förebragt utredning knappt motsvarar mera än hälften af de kostnader, som postens befordran beräknas förorsaka järnvägarne. De under af delningarna I IV omförmälda inkomstposterna utgöra enligt ofvan verkställda beräkningar sammanlagdt 46,500,000 mark. Då fondens utgifter för år 1908 och den under 1907 uppkomna bristen beräknats till sammanlagdt 71,542,860 mark, skulle i enlighet härmed ännu erfordras 25,042,860 mark, hvilket belopp borde anskaffas genom amorteringslån.

10 Landtd. Sv. Prop.LN:o 20. Vid pröfningen af de omständigheter, som föranledt, att det år 1906 fattade beslutet om upptagande af ett statslån icke verkställts, har Landtdagen för sin del ansett Styrelsen till detta sitt förfarande ägt giltiga skäl. Hvad åter vidkommer de villkor, som i propositionen föreslås för anskaffande af de nödiga medlen antingen genom lån eller försträckning på kort tid, har Landtdagen godkänt desamma samt i budgeten upptagit det af Styrelsen föreslagna beloppet förslagsvis 1,500,000 mark, att användas under år 1908 till ränta och amortering af det nya lånet. På grund af hvad ofvan framhållits får Landtdagen anmäla: att Landtdagen godkänt de uti den nådiga propositionen framställda förslagen angående det f or järnvägsändamål beslutna amorteringslånet samt Styrelsens bemyndigande att, för den händelse lånets afslutning ytterligare bör uppskjutas, upplåna det närmast erforderliga beloppet i form af försträckning på kort tid; samt att Landtdagen godkänt budget för kommunikationsfonden 1908: följande för år

11 1907. Landtd. Sv. - Prop. N:o Budget för kommunikationsfonden för år Utgifter: Beräknad brist den l januari Fmk 7,375,000: Statsjärnvägarnes ordinarie utgiftsstat 36,900,000: Pensioner och särskilda anslag ,000: Annuiteter å statslånen samt provisioner och omkostnader för desamma Fmk 6,248,700: Ränta till lagmanstingsgästningsfonden 154,160: Ränta till statsfonden å lånet 3,500, ,000: - 6,507,860: Ränta och amortering å nytt lån, beräknad till 2 /3 af den härför fastställda annuiteten 1,500,000: Anslag för: Nybyggnadsarbeten vid de färdiga banorna, förslagsvis Fmk 5,500,000: Rörliga materielens ökning vid de färdiga banorna, förslagsvis.... 4,000,000: - n 9,500,000: Fullbordande af Nyslott Elisenvaara banan 730,000: Kemi Rovaniemi, Joensuu Nurmes samt Seinäjoki Kristinestad och Kaskö banorna 10,000,000: Järnvägsundersökningar ,000: Fmk 73,042,860:

12 Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Inkomster: Statsjärnvägarnas totalinkomst... Fmk 39,000,000: Andel i utminuterings- och utskänkningsbolagens vinstmedel... 1,000,000: Öfverföring från statsfonden för postbefordran 500,000: Andel i brännvinsskattemedel... 6,000,000: Brist, som fylles genom lån... 26,542,860: Fmk 73,042,860: Härjämte och ehuru Landtdagen för denna gång icke velat vidtaga förändringar beträffande de i propositionen för nybyggnader å färdiga banor och ökande af deras rörliga materiel beräknade beloppen, har Landtdagen likväl på ofvan närmare anförda skäl ansett nödigt för sin del uttala: att vid statsjärnvägarnes förvaltning såväl med af seende å handhafvan.de af den reguliera trafiken som med afseende d användandet af medel till nybyggnadsarbeten och ökning af den rörliga materielen å järnvägarne sträng sparsamhet bör iakttagas; att framdeles, då för Landtdagen förslag framläggas om anvisande af medel till nybyggnader å färdiga banor, propositionen borde åtföljas af såväl detaljerad redogörelse för alla de byggnadsarbeten, hvilkas utförande under ifrågavarande finansår Styrelsen pröfvat nödigt, som ock utredning beträffande hvarje till utförande föreslaget större byggnadsarbetes totalkostnad; samt

13 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o att då förslag om anvisande af medel till ökande af järnvägarnes rörliga materiel nästa gång för Landtdagen framställas, utredning tillika måtte meddelas beträffande de åtgärder Styrelsen vidtagit, på det att förhandenvarande rörliga materiel fullständigare än för närvarande för sitt syfte utnyttjas. Finlands Landtdag framhärdar, etc. Helsingfors den 31 oktober 1907.

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

1907. Petitionsbetänkande N:o 16.

1907. Petitionsbetänkande N:o 16. 1907. Petitionsbetänkande N:o 16. Ekonomiutskottets betänkande N:o 3 i anledning af särskilda petitionsförslag angående fiskerilagstiftningen och fiskerinäringens höjande. Jämte särskilda protokollsutdrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Generaldirektören. Sedan samtalet med landshövding Nyländer ha järnvägarna. på Gotland diskuterat saramanslagningsfrågan etc.

Generaldirektören. Sedan samtalet med landshövding Nyländer ha järnvägarna. på Gotland diskuterat saramanslagningsfrågan etc. Till Generaldirektören. Sedan samtalet med landshövding Nyländer ha järnvägarna på Gotland diskuterat saramanslagningsfrågan etc. och resultatet föreligger härjämte. Det är precis, som jag trodde, att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

1. Inledning och disposition

1. Inledning och disposition Dominik Zimmermann 1 1. Inledning och disposition I den svenska rättsordningen ses äktenskapet som en varaktig förbindelse mellan man och kvinna, till vilken särskilda i lag angivna rättsverkningar är

Läs mer

Pir a, Karl Framställning och kritik af J.St. Mills

Pir a, Karl Framställning och kritik af J.St. Mills i Pir a, Karl Framställning och kritik af J.St. Mills FRAMSTÄLLNING OCH KRITIK AP r. ST. MILLS, LOTZES OCH SIGWARTS LÄROR OM mmm n b fl b {[ AKADEMISK AFHANDLING SOM MED TILLSTÅND AF VIDTBERÖMDA FILOSOFISKA

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

1908. - Motionsbetänkande N:o 1.

1908. - Motionsbetänkande N:o 1. 1908. - Motionsbetänkande N:o 1. Ekonomiutskottets betänkande N:o 1 med anledning af i Landtdagen väckta motioner med förslag till lag angående förbud för bolag och andelslag samt i vissa fall för enskilda

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX Sida 1(2) 2004-02-13 Regeringsrätten Box 2293 103 17 STOCKHOLM Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX YTTRANDE För tiden innan BFNs rekommendation BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring skall tillämpas

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx Ombud: Advokat Carl-Johan Vahlén och jur.kand. Jens-Victor Palm LEGIO Advokatfirma AB Box 5779

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Vissa ändringar av balansansvaret

Läs mer

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Småfågelskyddet. länder har man på senare tider begynt allvarligt beakta fågelt

Småfågelskyddet. länder har man på senare tider begynt allvarligt beakta fågelt Småfågelskyddet Skyddandet af de s. k. småfåglarna är en angelägenhet, som tvifvelsutan måste intressera hvarje naturvän. Personer, som äga känsla för det harmoniska och sköna i naturen, kunna icke undgå

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE ÖFVER ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 TILLSTÅND OCH VERKSAMHET under läseåren 1870 1875. Afgifven af Öfverstyrelsen för Skolväsendet. 00 00c> HELSINGFORS, Finska Litteratur- sällskapets

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Bolagsordning. för. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor Bolagsordning för Stadfäst av Finansinspektionen den xx månad 2006 Stockholms Stads Brandförsäkringskontor Stadfäst av Finansinspektionen den 1 augusti 2011 BOLAGSORDNING FÖR STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer