169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.."

Transkript

1 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. Detta afser, att i ali händelse ställa Hypoteksföreningen säker, emedan den lånar, d. v. s. gör sitt bästa dertiil, både för nödens af hjelpande och för myntreformen. annuiteter för lånet. 3:o På Hypoteksföreningens be 10 gäran om Statens garanti, att H<a)ns M<aje>stät> må hänskjuta ärendet till Ständerna. Garantin medför ingen risk, se dan sedelmynt och kurs äro fasta. Kan Iikväi i iikhet med statslån anses tillhöra Landtdag, såsom konseqvens af sjelffieskattnings rätten. 20 Hypoteksföreningen skall, fuli komligt säker på att erhålla Stän dernas garanti, genast börja un derhandla om lånet och varafär dig att afsluta det den 15 Septem ber1 Såsnart H<a>ns M<ajestä)ts beslut biir kändt, skola Hypoteksför eningens obiigationer pä inhemskt 30 lån stigafrån 90 Yo till pari. föreningen kan då erhålla mera iän inom landet och behöfver mindre från utiandet; hvilket är godt och nyttigt. 169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER KET UPPTAGET KREDITIV PÄ HANS KEJSERLIGA 40 MAJE$TATS BEFALLNING AFGIFVEN TILL LAN DETS HOGLOFLIGA STANDER HUB, JVS handskrflssamiing Då i landets nordliga delar svåra nattfroster inträffade i Juli månad sistlidna år, åtföljda af fiera mindre förderfliga ända till den 10 Augusti, ingingo från guvernörerna i de norra länen berättelser om frosternas härjning och årsvextens beskaffenhet, som för dessa trakter af landet läto motse ett nytt missvextår. Dessa hotande utsigter underhålls af den fortfarande kaila och 50 regniga väderleken, under hvilken säden på fältet så långsamt fram skred mot sin mognad, att man måste befara, att desamma knappt nog i landets sydligaste delar skulle hinna undkomma de vid siutet af Augusti regeibundet inträdande nattfrosterna. 1 följd af den hårda missvexten 1862 hade statsverket nödgats deis till utiäningar ät den besutna alimogen dels till und1sättningsarbeten för

2 Wasa Kuopio Wasa RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSYERKET UPPTAGET KREDITW den lösa befoikningen utgifva extraordinara anslag till ett vid den anförda tidpunkten sammanlagdt belopp af ungefär 4 miljoner mark. Dess tillgängar voro härigenom uttömda. Men äfven de trafikanter, som 1862 ombesörjt spanmålsimporten, hade sett sig tvungna att till allmogen utkreditera så betydliga qvantiteter af säd, att af dem icke någon ny import med deras egna medel kunde väntas. Och i hvarje fall måste de möjliga tillgängarna i landets mynt omsättas till utländsk valuta. Finlands Banks tillgångar åter äro alltför ringa, för att kunna tjena till en sådan omsättning, så betydlig som den vid en allmännare missvext erfordras. Det återstod derföre ingen annan utväg, än att 10 statsverket, likasom vid missvexterna ären 1856 och 1862, genom ett utländskt lån skulle förskaffa landet de för hungersnödens afvärjande nödiga tillgångarne. Under sädane förhällande begärde IlSenaten underdänigst den 11 :te Augusti hos Hans Kejserliga Majestät tillstånd att få i Ryssland eller i utlandet genom Finlands Bank uppnegotiera ett kreditiv af högst 8 miljoner Mark på 2 1/2 års återbetalningstid. Denna längre termin, nödvändig redan med afseende pä svärigheten att anskaffa valutor för återbetalningen, påkallades ocksä af vissheten, att alimogen i de förut nödlidande länen icke skulle förmå köpa brödföda och utsäde, och att 20 derföre trafikanterna icke skulle kunna förmä att Ilens med förskotter af statsmedelll importera spanmål, om den icke bereddes möjlighet till utkreditering af densamma pä längre tid., Af fondens tillgängar har blifvit användt: 1:0 Såsom förskott åt spanmålsimportörer mot ränta ä 6% på olika terminer ända till 2 år 5 mänader, till Uleåborgs län :o Till omsättning af 1862 erhållna förskotten till spanmålsimport till Uleåborgs län S(umm>a mk Medgifvandet af denna omsättning har motiverats deraf, att en del impotörer sågo sig tvungna, att till förskottens återbetalande hos ailmogen utsöka sina fordringar för utkrediterad spanmål, af hvilka utsökningar följden skulle varit, att de skuldsattes egendom blifvit under den rädande penningbristen för en ringa penning pä exekutiv auktion försäld. 40 Utlåningen har skett sålunda, att Guvernörerna i länen rekommen derat länesökandena, men Bankdirektionen pröfvat säkerheten och utgifvit lånen Isamt har sig dess bevakande och indrifning uppdraget; hvarvid dem, som erhållit förskott till ny spanmålsimport ålegat, att genom tullkammarattest styrka, att importen verkställts inom segla tionens slut, mot åliggande att i vidrigt fall genast återbetala förskottet; äfversom Guvernörerna bort göra sig förvissade derom, att både de trafikanter, som erhållit förskott till ny spanmålsimport, äro villiga att ät allmogen utkreditera varan, ilutan att likväl försäljning för kontant kunnat dem förbjudasjl och de, som fått omsätta tidigare förskott, att 50 lemna densamma respit med utkräfvandet af sina fordringar. Och bör härvid upplysas, att med afseende på befolkningens förut stora skuld sättning vederbörande trafikanter endast med svårighet kunnat öfver talas att inlåta sig på ny spanmålsimport. Af återstående tillgång i fonden har, sedan Hans Kejserliga Majestät

3 638 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVERKET UPPTAGET KREDITIVO.. genom särskiidt Nådigt beslut medgifvit ett sådant användande af densamma: 3:o Blifvit ät ailmoge i Uleåborgs Iän beviljadt såsom iän mot menigheternas solidariska ansvarighet och 3 procent ränta samt åter betalningsskyldighet inom fem år med 1/5 del årligen Mark vid hviika iän likväl Ilbåde fördeiningen af desamma ochll pröfningen af säkerheten blifvit öfverlemnad ät guvernören i iänet, hvarjemte Guvernören, emedan den länesökande ailmogen afsett att med de anhäiina penningarne kunna köpa mjöl för biiiigare pris från Kuopio 10 och Jyväskyiä, älagts, att bevilja länen endast pä sädana orter, ät hviikas aiimoge, spanmälsimportörerna med afseende å dess tidigare skuldsättning anse sig icke kunna bevilja någon ytterligare kredit.1 Likväl har icke hela det anförda beloppet biifvit utbetaldt direkt af Undsättningsfondens medel. Hvad som spm ätgätt till förskott för ny spanmälsimport har väl hållits importörerna tilihanda i Ryskt eller utländskt mynt. Men dä säväl för omsättning af äldre förskott, som för utgifvandet af lån till alimogen, sädant icke är erforderligt, sä har såväl detta belopp, som den ännu disponibla tillgången i Undsättningsfon den, utgörande Mark, blifvit omsatt till Ryska räntebärande 20 statspapper s. k. Metaliiques å 4 ¾, af hvilka fonden nu innehar rub<ei> & kop<ek> silfver elier Mark 18penni>. 1 stäliet hafva ifrågavarande till omsättning och utlåning använda penningen kunnat till vidare förskjutas ur Amortissementsfonden, i hviiken lediga medel finnas för att möta inlösen af statsverkets obiigationer i 3 1/5 procent, hvilka ehuru icke till iniösen uppsagda, Iikväi indragas, allteftersom de till Banken och Läneränterierna infiyta. Genom denna operation har icke ailenast Rysk valuta besparats för kreditivlånets återbetalande, utan äfven ränta och omkostnad för detsamma kan efterhand tänkas genom den dubbla ränteberäkningen ä 30 ifrågavarande i statsobligationer inneliggande belopp. Ocl bör det till ytteriigare uppiysning i detta hänseende erinras, att där provision för kreditivet ä 2 1/2 procent samt komission ä 1/2 procent är vid iänets iyftande i förskott afdragna, endast den enkia räntan ä densamma återstär att betaia, samt att Amortissementsfondens ifrägavarande iediga medel varit i Bankens jlhypoteksfondll för en iägre ränta än 4 % deponerade. 1 öfrigt kommer Amortissementsfondens ifrågavarande förskott att i händeise af behof af statsmedel ersättas, äfvensom den åt ailmogen i Uleåborgs iän pä 5 år beviljade iän ur Undsättningsfonden kunna att, 40 när kreditivet är till återbetaining förfailet, till det belopp, hvarmed desamma dä ännu utstå, att pä annan statsfond öfverföras7 Hans Majestät täcktes äfven pä dessa anförda skäi iemna sitt Nädiga bifail till Senatens ifrägavarande hemstälian, hvarom Senaten under rättades genom Ministerstatssekreterarens skrifveise af den 17/29 Au gusti. Redan derförinnan hade dock preiiminära underhandiingar om iånet öppnats samtidigt i Hamburg och i S:t Petersburg. Men lyckligtvis hade efterhand ingående närmare underrätteiser utredt, att den i föijd af sagde froster inträffade skadan var hvarken sä 50 vidt utbredd eiler sä total, som densamma i första förskräckeisen visat sig. LäneguVernörerne kunde i föijd häraf betydligt nedsätta beräkning en af den spanmåisbrist, som ansågs komma att i föijd af densamma uppstå. Underhandiingen hade derföre öppnats endast om ett lån af 4 miijoner Mark. Samtidigt inträffade den 14 och 15 Augusti det omsiag till en

4 P 69[ ixai as (5 uytunssf,.tvpunzi SAf unh) iazq sivis apuaj. uv vti.tapi!ps /fl «uauoijv/ai VXi/das[a3/ uap ll ztilqii,isuv i i.to(ddn itvuqtatig tuos.iofflitaup,i sja.ilitvq ai tv asaigfiupf it bo /jo g/ A/ =.0.02 r- %- =.0.0.0/ = 2- %4 g O.0= )-_ j C4 = / 0-y. y.sd /, :t - : ;Q // w Y- y1/,). 0/ , %, , h 00A 0/ z,e K - /-. 6E9 =.00.0/ ---,..,; i 4/ ld.0 0, /.Y r i.c.o)?/ 72J

5 640 RELATION ANGÄENDE ETT Af STATSVERKET UPPTAGET KREDITIV varmare väderlek, hvilket utöfver att mensklig beräkning förlängdes icke blott hela denna månad igenom, så att inga ilera nattfroster under densamma inträffade, utan äfven fortfor den följande månaden. Sålun da inträdde det ovanliga förhållande, att rågen skördades mogen och oskadad mångenstädes i landet vid medlet och kornet och hafran allmänt mot siutet af September. Under det, förhoppningen om denna lyckliga utgång dag för dag tillvexte, kunde beloppet af det i fråga varande lånet efterhand nedsättas,1 så att detsamma d<en) 4. September afslöts med rubel sitfver eller 2 miljoner Mark. Länet lemnades af baron Alexander von Stieglitz i S:t Petersburg, som erbjöd de billigaste vilkor, ehuru visserligen äfven dessa för vårt Iands förhållanden äro nog dyra. Det bör dock nämnas, att desamma i förhållande till dåvarande räntefot i S:t Petersburg voro välvilligt betingade, och ställa sig nära 1 procent billigare, än bäda anbud i Hamburg och ett annat sådant i S:t Petersburg. Vilkoren äro: Ä lånet erlägges ränta å 6 procent halfårligen i förskott; 20 Provision 2 1/2 procent, som afdragas vid lånets lyftande; Länet får lyftas i mindre poster under September November måna der, Aterbetalning sker efter 2 1/2 år, men får äfven verkställas tidigare i poster efter behag, då uppsägning bör ske 2 månader före nästans förfallodag. Då til ofvanstående lägges 1/2 procent åt komissionär på stället för negotiationen samt ränta å 6 ¾ afräknas på förskottsbetalningarna, kommer lånet att stå till 7,56 procent. Detsamma indrogs i särskilda poster under nämnda månader med Mark. Beloppet blef,en1igt Senatens af Hans Kejserliga Majestät Nådigst godkända hemställan,ii såsom en särskild fond under namn af Und sättningsfonden ställd under Finlands Banks förvaltning. 170 BERÄTTEJSE OM DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FOR REGLERANDET AF MYNT 40 VASENDET 1 FINLAND. HUB, JVS handskr,flssarnling Dessa H:s M:ts Nådiga föreskrifter hafva endast så tilivida kunnat sättas i verkställighet, att sistnämnda sedlar på 1 och 3 Mark blifvit till afhjelpande af bristen på skiljemynt satta i omlopp, och utestodo af desamma i cirkulation d<en> 31 Aug<usti> 1863 en summa af Mark. hvaremot det Nådiga förordnandet angående silfver och kop parmyntet icke kunnat verkställas, förrän Banken kommer i tilwälie att obetingadt inlösa sitt sedelmynt al pari mot metallisk valuta7 50 Till följd häraf har Finlands Bank från nyssnämnda dag börjat utgifva sagda sedelmynt, hvaremot de äldre depositionssediarne, efter hand som de till Bankens kassor eller Landtränterierna ingått, blifvit ur rörelsen indragna. Till den 31 Augusti hade af dessa Marksedlar å högre vatör utgifvits ett sammanlagdt belopp af Mark och de på rubel stälda depositionssedlar i Banken innehåller till ett värde af

59 MED ANLEDNING AF EN ARTIKEL»OM

59 MED ANLEDNING AF EN ARTIKEL»OM HVART HAR PENNINGEN TAGIT VÄGEN? 239 säga: vi skola ej allenast lefva, utan äfven betala våra skulder. Således tåtamod, sparsamhet, fiit. 59 MED ANLEDNING AF EN ARTIKEL»OM MYNIREFORMEN 1 FINLAND» 1 N:O

Läs mer

57 ÄNNU OM MYNTFRÅGAN. Litteraturblad n:o 6, juni 1862

57 ÄNNU OM MYNTFRÅGAN. Litteraturblad n:o 6, juni 1862 det den SVENSK LITTERATUR. 349 långt nedåt i samhäilslagren, den möjiigen kan. DerVid bestraffas aristokratins lif och iefverne med ingalunda mild hand, och nationen påminnes flitigt om, huru den af snobbar

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

Till Hans Kejserliga Majestät,

Till Hans Kejserliga Majestät, kö N:o 2. Komitébetänkande. 1891. (( METSÄT I S TE E LL T N E Till Hans Kejserliga Majestät, från komitén för revision af stadgandena angående vilkoren vid försäljning af sågtimmer från kronoskogarne

Läs mer

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860 SIR JOHN FRANKLIN S OCH HANS FÖLJESLAGARES SISTA ÖDENO 391 Enligt Eskimoernes uppgift måste dock några hafva uppnått fiskilo den. På vägen dit mötte de ingenstädes infödingar, ty den ledde genom menniskotoma

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

38 OM UTSKOTTETS VERKSAMHET. Litteraturblad n:o 12, december 1861

38 OM UTSKOTTETS VERKSAMHET. Litteraturblad n:o 12, december 1861 »Det FÖRKLARING. 217 Finlands historia. Det ovärdiga sätt, hvarpå man mot dem uppträdt, skall Finland engång döma. Att deremot menniskor, hvilkas tilivaro hittilis varit en hemlighet för veriden, tro sitt

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

FINLAND OCH PUNDKURSEN

FINLAND OCH PUNDKURSEN FINLAND OCH PUNDKURSEN Av bankdirektör R. VON FIEANDT, Helsingfors I ANSLUTNING till den i Sverige pågående diskussionen i valutafrågan har Svensk Tidskrift anhållit om en redogörelse för huru vi i Finland

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

8.. HURU SKOLUNDERVISNINGEN QVÄFVER

8.. HURU SKOLUNDERVISNINGEN QVÄFVER 48 RESA 1 FÖRENTA STATERNA, uppge fiera läsare för dessa och dylika arbeten. Vi borde väl äfven säga något om mamsell Bremer s sätt att skrifva. Hon skrifver i bref till en syster, och läsaren måste hålla

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

191 AFFARSSTALLNINGEN. Morgonbladet no 115, 116 och 118, 18., 20. och 22. V 1878

191 AFFARSSTALLNINGEN. Morgonbladet no 115, 116 och 118, 18., 20. och 22. V 1878 526 POLITISKT. feden. Ett par månader till göra kriget omöjligt detta år och då säkert äfven det nästföljande. Väntan är väl svår; men den är dock för oss bättre än kriget. Kanske skall Europa tröttna

Läs mer

Till Hans Kejserliga Majestät,

Till Hans Kejserliga Majestät, Till Hans Kejserliga Majestät, ifrån kommissionen för verkställande af undersökning utaf de omständigheter, som kunna verka menligt på åfooernes å de inlösta donationslägenheterna ekonomiska ställning

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

45 MENSKLIGA UTVECKLINGENS HISTORIA. Litteraturblad n.o 2, februari 1856

45 MENSKLIGA UTVECKLINGENS HISTORIA. Litteraturblad n.o 2, februari 1856 LÄROVERKETS ENHET. 261 den för sig bjuder i sakens natur grundade skäl, sådane icke den nu gällande fördelningen kan uppvisa. J. yo s. 45 MENSKLIGA UTVECKLINGENS HISTORIA. Litteraturblad n.o 2, februari

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Det militära ackordssystemet

Det militära ackordssystemet Det militära ackordssystemet Lite förenklat kan man säga att ackord var ett sätt att sälja och köpa tjänster som användes förr i tiden, både inom offentlig förvaltning och inom krigsmakten. Ackord var

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Bordsapparat med handmikrofon i aluminium. (L. M. Ericssons patent). Apparatsalen vid Svartmangatan (En-snöres-bord)

Bordsapparat med handmikrofon i aluminium. (L. M. Ericssons patent). Apparatsalen vid Svartmangatan (En-snöres-bord) Såsom i det föregående redan blifvit nämndt, beslöt styrelsen under loppet af 1891, att bolagets hela nät skall ombyggas efter dubbeltrådssystemet. Detta arbete påbörjades omedelbart och har sedan dess

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i AV x -»i * Ä Ekbu 1-:3AéTiAAÄNjjiVfVvNgih2.0.7.f As istolar, patenterade af i BERGSERÖM, Smedjegatan 20, Jönköping. De stolar, som jag härmed har nöjet presentera

Läs mer

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma Sveriges Scoutförbund Protokollsbilagor 1 1 Uppgift Bilaga 1-3 till protokoll 1 & 2, Sveriges Scoutförbund (den 3-4 jan. ) Förslag till Stadgar för Sveriges Scoutförbund. Förbundets uppgift är att bland

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Fattigvårdsstyreisens

Fattigvårdsstyreisens 197 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under året 1895 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvuclsak intagna

Läs mer

41 SVENSK LITTERATUR. Littc raturblad ii.o 13, dece,nber 1848

41 SVENSK LITTERATUR. Littc raturblad ii.o 13, dece,nber 1848 INHEMSK SVENSK LITTERATUR. 391 ståtlig ffistman och en rätt vacker, men dock anspråkslöst tilitagen penningesumma. Ref.s mening är nu, att ett betydligt antal läsare, läsarinnor i s.het, skall med alit

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Särskild ]Sagot Berättelse Ordningsstadganden CTpplysningar Om December. Lagstiftningen 1892 1892 Om 256). erdhüslänsk FISKERITIDSRRI fo^jl^ UTGIFVEN AF AXEL YILH. LJUNGMAN. 1^ N:o 55 60. Januari 1892.

Läs mer

9 UR OCH OM STORA VERLDEN.

9 UR OCH OM STORA VERLDEN. Litterattirbtaä no 4, april 1861 framfarna doida grund glömmes. Man frågar sig, hvarifrån den tid, 10 Individens lif har en vexling mellan verksamhet och hvila. 1 folkens lif finnes denna vexling icke.

Läs mer

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa. Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.se ETT SILFVERFYND FRÅN VIKINGATIDEN OTTO RYDBECK. Heljarp,

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Bank under upproret 1918. ; 61& till HELSINGFORS 1918, FINSKA LITTBJlATU.llSÅLI,8K:AP2TS 'rryckuri.

BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Bank under upproret 1918. ; 61& till HELSINGFORS 1918, FINSKA LITTBJlATU.llSÅLI,8K:AP2TS 'rryckuri. BERÄTTELSE till Landtdagens Bankutskott om Finlands Bank under upproret 1918. ; 61& HELSNGFORS 1918, FNSKA LTTBJlATU.llSÅL,8K:AP2TS 'rryckur. Den under socialismens namn och slago:rd skylda, sedan åratal

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

218 J. V SNELLMAN- J. W. G. SON$NELLMAN4. V

218 J. V SNELLMAN- J. W. G. SON$NELLMAN4. V J. J. en E. LÖNNROT - V. SNELLMAN 1846. UTDRAG 623 postcontoir, dit fiere exemplar komma att afgå, af hvilket någon möjligtvis felande nummer utan tidsutdröjt kan tiliställas prenumeran terna. Mä Suomalainen

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) Målnummer: Ö314-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-12-04 Rubrik: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i _ Till de väfnadsalster, soml högsta grad bidraga till att förläna l hefnrnet dessprägel af Värme och trefnad, _liöra lihkanslåe främsta_ rummet gølfmøzttørøøla.

Läs mer

BERÄTTELSE JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. HELSINGFORS, 1890. ANGÅENDE TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS

BERÄTTELSE JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. HELSINGFORS, 1890. ANGÅENDE TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 1SS8 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FÖRSTA ÅRGÅNGEN. TIDNINGS- HELSINGFORS, & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 1890. TRYCKERI, ^ ^ öreliggande berättelse är tillkommen

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

27 PROLETARIATETS HISTORIEO Litterattt, btad,i:o 8, jttti 1848

27 PROLETARIATETS HISTORIEO Litterattt, btad,i:o 8, jttti 1848 hvad hvad HR. A. A. LAURELLS»GENMÄLE» TILL UNDERTECKNAD. 303 Men i stället för vidare kommentarier börjag öka det anförda med ännu en tirad i Hr. L.s poiemik, hvarafiäsaren säkert inser, huru nitiskt Hr.

Läs mer

Bokslutsbilaga. Kundfordringar 814000-3313 1:1. 1510 Kundfordringar. Kundfordringar. Enligt Reskontralista 114 500,00 114 500,00. Summa.

Bokslutsbilaga. Kundfordringar 814000-3313 1:1. 1510 Kundfordringar. Kundfordringar. Enligt Reskontralista 114 500,00 114 500,00. Summa. Organisationsnummer 1510 Kundfordringar Räkenskapsår 20100401 20101231 Datum 20110113 114 500,00 114 500,00 Kundfordringar 1:1 1510 Kundfordringar Betalnings Kundens namn Referensnummer Fakturadatum Fakturanummer

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT 17:de årg. 1914. Juni. N:r 3. STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FÖ K POLITIK STATISTIK EKONOMI UTGIFVBN AF PONTUS E. FAHLBECK Pris för årgång 6 kr. Lösnummer af detta häfte kostar kr. 2: 50. ^ti&hjl**^. LUND

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 , STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Fanan 22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Almqvistska Målet 1851 1854

Almqvistska Målet 1851 1854 Almqvistska Målet 1851 1854 Inledande kommentarer På försättsbladet till de på Kungliga Biblioteket befintliga handlingarna i målet kan man läsa längst ner på sidan: I Maj 1863 lånade från Krigshofrätten

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(10) Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1 Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel, d.v.s. ett beslut som kan verkställas av KFM. Förutsättningen

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Laga skiftet i Senneby 1844 1847 Sammanställt av Béla Botos 2007

Laga skiftet i Senneby 1844 1847 Sammanställt av Béla Botos 2007 1 Laga skiftet i Senneby 1844 1847 Sammanställt av Béla Botos 2007 1757 tillkom i Sverige lagen om Storskifte. Lagen tillkom som resultat av att brukningen av byarnas mark blev alltmer svår, man tvingades

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers BankMlmäktiges. Ständernas Bankutskott, 1885-1887. X X X V I I. om fattande ären

BERÄTTELSE. Finlands Ständers BankMlmäktiges. Ständernas Bankutskott, 1885-1887. X X X V I I. om fattande ären X X X V I I. Finlands Ständers BankMlmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas Bankutskott, om fattande ären 1885-1887. ------- o«$ -o----------- * HELSINGFORS,,T. C. FRENCKELL * SON, 1888. 1 ) ä undertecknade

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10)

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är brostadsrättsföreningen Mallen 9. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA.

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. 1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. På grund av ändrade regler i Bostadsrättslagen, som påverkar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, beslutade föreningsstämman

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

79 OM SMÅ NATIONERS HANDEL OCH 20

79 OM SMÅ NATIONERS HANDEL OCH 20 alla säger samt:»0n4 SKOGARS SKÖTSEL 1 NORDENO 599 för det mesta är kronojord, skogen är mera medtagen än i andra delar afiandet, der bonden fritt disponerar sin skog. Monne icke här Böckers ord om»en

Läs mer

f. BORENILS 30.XII 1870 741

f. BORENILS 30.XII 1870 741 A. A. J. V. SNELLMAN - f. BORENILS 30.XII 1870 741 Välkomne äro väl ett par rader från Din hand. Men något qvitto är icke nödigt. Jag hoppas, att Du, befriad från skoltråket, lefver vid vanhiga helsa ett

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande:

A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: årsberättelse 1898. I. Stadsfullmäktige. A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens. fasta gods.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping

STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping Namn och ändamål. 1. Föreningen, vars firma är Bostadsföreningen Record u. p. a. har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Bilaga N-o 2. Till undertecknads Embets Rapport för. År 1860. d. Helsobrunnar och badorter

Bilaga N-o 2. Till undertecknads Embets Rapport för. År 1860. d. Helsobrunnar och badorter Bilaga N-o 2 Till undertecknads Embets Rapport för År 1860 d. Helsobrunnar och badorter Ronneby helsobrummar och badort hafva i år varit besökta och begagnade af 162 ståndspersoner 672 betalande Allmoge

Läs mer

62 INHEMSK LITTERATUR. 360 LITTERÄRA FÖRHÄLLANDEN 1 FRANKRIKE

62 INHEMSK LITTERATUR. 360 LITTERÄRA FÖRHÄLLANDEN 1 FRANKRIKE hviika 360 LITTERÄRA FÖRHÄLLANDEN 1 FRANKRIKE landena, hyila exemplets makt och alla intressets vexlingar, i det de förvända sanningen alitefter den egna fördelen. Man måste erkänna reaktionen, men blott

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer