Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!"

Transkript

1 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna ej förslå. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! Eders Kejserliga Majestät har i enlighet med 26 Landtdagsordningen till Landtdagen öfverlämnat proposition angående anvisande af medel till de behof, för hvilkas be-

2 Landtd. SY. Prop. N:o 22. stridande de ordinarie statsinkomsterna ej förslå, och till propositionen har till utredning härom fogats beräkning af statsverkets ordinarie tillgångar och behof för instundande år. Enligt 43 Landtdagsordningen tillkommer det Landtdagens Statsutskott att framställa förslag, huru medel till utgifternas bestridande, såvidt ej statsverkets ordinarie tillgångar därtill förslå, skola anskaffas, och liar utskottet i följd häraf främst beräknat statsverkets behof under år 1908, samt därefter tagit under öfvervägande, till huru stor del ordinarie statsmedel förefinnas till bestridande af sagda behof, äfvensom slutligen framställt förslag om anskaffandet af därutöfver erforderliga medel. Utanför dessa beräkningar och uppskattningar har emellertid lämnats den del af statens hushållning, som hänför sig till kommunikationsfonden, eftersom ifrågavarande statsinkomster och -utgifter enligt nådiga kungörelserna af den 2 oktober 1873 och den 25 januari 1886 bilda ett särskildt helt för sig, och har Landtdagen på grund af i saken aflåten nådig proposition godkänt budgetförslag för kommunikationsfonden för år Likaså hafva brännvinsmedlen och de utgifter, som ur dem böra utgå, handlagts särskildt för sig, enär jämväl dessa medel och desammas användning enligt gällande särskilda bestämningar fortfarande komma att förblifva oberoende af den gestaltning, som statsverkets ekonomi i öfrigt erhåller. Vid beräknandet af utgifterna har Landtdagen till en del kunnat stöda sig på propositionens kalkyl och till en annan del på de beslut, hvilka Landtdagen, antingen på grund af nådiga propositioner eller petitionsförslag fattat rörande allmänna utgifter. Därjämte har kalkylen delvis kompletterats enligt erhållna meddelanden om vederbörande ämbetsverks för nästkommande års utgiftsstat uppgjorda förslag.

3 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o Vid granskningen af den till propositionen fogade kalkylen har Landtdagen däri anträffat en del utgifter, angående hvilka Landtdagen vid granskningen af berättelsen om statsverkets tillstånd framställt anmärkningar i afseende å sagda utgifters ändamål, nödvändighet eller belopp. Då dessa uttalanden emellertid icke hinna beaktas vid uppgörandet af nästkommande års statsförslag och en minskning i eller ett uteslutande af vissa utgifter erfordrar en längre tid, har i allmänhet för denna gång i kalkylen upptagits jämväl utgifter af angifna slag till de belopp, hvartill desamma i den nådiga propositionen beräknats. Endast i den män särskilda omständigheter eller nyare uppgifter därtill gifvit anledning, hafva dessa utgiftsposters belopp undergått förändring. Hans Kejserliga Majestäts dispositionsmedel och till Hans Majestäts omedelbara förfogande ställd statsegendom. De ur statsfonden utgående dispositionsmedlen hafva i den till propositionen fogade kalkylen blifvit förhöjda från 244,000 mark till 294,000 mark, och om de ifrån militiefonden för samma ändamål utgående 56,000 mark medräknas, så stiga dessa dispositionsmedel till 350,000 mark. Öfriga till denna hufvudtitel hörande utgifter upptagas i enlighet med kalkylen till sitt förra belopp 26,000 mark, hvarigenom slutsumman under hela denna hufvudtitel blir 376,000 mark. Landtdagskostnåder. Till denna hufvudtitel hörande utgifter hafva af Landtdagen. såsom ur dess svar å i ämnet aflåten särskild nådig proposition framgår, beräknats till 740,000 mark. Kostnaderna för reparationen af landtdagens provisoriska lokal skola nedan observeras. Styrelseverken. Generalguvernörsämbetet. Enligt nådigt förordnande af den 19 februari 1903 inrättades för fem års tid fyra tjänster för särskilda uppdrag hos Generalguvernören. Enär denna tid den l nästkommande mars således går till ända, har aflöningen för dessa tjänstemän, upptagits

4 Landtd. SY. - Prop. N:o 22. blott för två månader, hvarigenom uppkommer en minskning i utgifterna å 33,000 mark eller ifrån 244,000 mark till 211,000 mark. Generalguvernörskansliet. Genom nådig befallning af den 9 april 1903 har bestämts, att den samma dag fastställda nya budgeten för Generalguvernörskansliet i Finland skall gälla temporärt för lem år, räknadt ifrån l juli 1903 nya stilen. Återhämtande, hvad Landtdageus Statsutskott i sitt angående relationen om statsverkets tillstånd afgifna betänkande yttrat beträffande utgiftsstaten för detta kansli, har Landtdagen ej kunnat undgå att fästa uppmärksamheten vid det tillfälle att inskränka sagda utgiftsstat, som härmed erbjuder sig. Hvad angår det anslagsbelopp, som bör beräknas för instundande år, så bör detsamma i hvarje händelse beräknas betydligt lägre för årets senare hälft än nu är fallet. Den på hela året fallande delen har i kalkylen upptagits till i rundt tal 250,000 mark, utöfver hvilken gräns denna utgift ej i någon händelse torde böra stiga, utan borde den snarare ytterligare minskas. Öfriga till denna hufvudtitel hörande utgifter äro upptagna enligt propositionen till inalles 2,021,000 mark, så att slutsumman utgör 2,482,000 mark. Domstolar och till Justitieexpcditioncn hänförda förvaltningsgrenar. Tuktnus och <trbetsfängelser. Under denna titel hafva de årliga budgeteringarna i allmänhet tagits för höga, hvarför bokslutet utvisat afsevärda besparingar. Men Landtdagen har likväl ej denna gång velat minska det beräknade utgiftsbeloppet, enär en ökning i utgifterna är att emotse och dess belopp icke ännu kan noggrannt fastställas. Af samma anledning har propositionens uppskattning af utgifterna för läne- och härads fängelserna lämnats oförändrad. Utgilterna för denna förvaltningsgren äro således beräknade till samma belopp som i den nådiga propositionen eller till 4,742,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Civilexpeditio- Förvaltningen uti häraderna. Denna utgiftspost har, nen.

5 Landtd. SY. Prop. N:o på sätt framhålles i propositionen, hufvudsakligen stigit med anledning af väckt förslag om en skälig förhöjning af kronofogdarnes och kronolänsmännens löneförmåner. Enligt Landtdagens åsikt är det önskvärdt, att dylika förhöjningar ej upptagas i budgeten, förrän Landtdagen satts i tillfälle att uttala sig om dem. Slutsumman under denna hufvudtitel är upptagen till samma belopp som i propositionen eller till 11,643,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Finansexpeditionen. Tullkamrar och tuluxpeditioner. Med anledning däraf, att i propositionen omförmälda förslag till ökning af tullbetjäntes antal och förbättring af deras löneförmåner sedermera i Kejserliga Senaten i afsevärd grad nedbringats, slutar förslaget till utgiftsstat för tullkamrarna och tullexpeditionerna för år 1908 med omkring 1,418,000 mark. Landtdagen har därför beräknat denna utgift till i rundt tal 1,420)000 mark, Öfriga utgifter vid tullverket. Enär vid innevarande års tillskottsreglering särskilda tilläggsanslag godkänts, hafva härför afsedda belopp ökats till 845,000 mark. Stämpelkontoret. Denna utgiftspost utgöres af uppbörds- och kontrollkostnader för spelkorts- och stämpelbevillningarna. Då dessa skatter befunnits nödvändiga för att statens behof må behörigen varda fyllda, så har här upptagits ifrågavarande utgiftspost beräknad till i propositionen antaget belopp eller 158,000 mark. Öfriga utgifter under denna hufvudtitel, beräknade enligt propositionen, utgöra inalles 918,000 mark, hvadan slutsumman stiger till 3,341,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Kammarexpeditionen, lievistonskontoret. Med observerande af den från militiefonden utgående anmärkningsprocenten har utgiften beräknats till 80,000 mark. Medan utgifterna för Forststyrelsen förblifvit ungefär vid sitt förra belopp, synas utgifterna för revierförvaltningen på senaste tid hafva ansenligt ökats: härtill åtgick år 1904 Fmk 523,704:40, men

6 Landtd. ST. - Prop. N:o 22. motsvarande utgift för år 1908 beräknas till 767,000 mark. Öfriga utgifter för forstväsendet belöpte sig år 1904 till Fmk 713,457:24, men stego enligt 1907 års budget till 1,153,500 mark. Ökningarna i dessa fall bero af de reformer, som varit och fortfarande äro under beredning inom denna förvaltningsgren och om hvilkas behöflighet det icke finnes mera än en åsikt. I anseende tili dessa jämte särskilda mindre utgiftsökningar har Landtdagen beräknat utgifterna under denna titel till 1,230,000 mark. Öfriga utgifter inom ifrågavarande förvaltningsgren äro beräknade enligt propositionen till inalles 714,000 mark. Slutsumman är alltså 2,791,000 mark. Utgifterna för militiestatens behof. Utgifternas slutsumma beräknas under denna hufvudtitel i enlighet med propositionen till 319,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Ecklesiastikexpeditionen. Kejserliga Alexanders- Universitetets ordinarie utgifter äro för år 1908 i den nådiga propositionen angifna till 1,380,000 mark, men belöpa sig, då senare tilllägg medtagas i beräkningen, till omkring 1,420,000 mark. Nyligen har inom universitetet väckts ett förslag, som skulle föranleda en betydlig tillskottsutgift: på det att i de flesta ämnen föreläsningar såväl på finska som svenska skulle stå till buds, har föreslagits att flere ordinarie professors tjänster skulle dubbleras. Det har beräknats, att den genom förändringen föranledda tillskottsutgiften till en början uppginge till 97,750 mark, men den projekterade ökningen af lärarkåren skulle otvifvelaktigt inom kort ställa betydligt större anspråk på statsfonden. Det är naturligt, att en reform, som erfordrar så stora utgifter och hvilken tillika afser en principiell förändring, icke kan godkännas, innan den äfven underkastats Landtdagens pröfning. För Universitetet har för år 1908 upptagits 1,420,000 mark. Statsunderstöd för privata skolor. Denna utgift har år för år befunnit sig i snabbt stigande, i den mån undervisningsanstal-

7 1907. Landtd. SY. Prop. N:o terna öfverhufvud tilltagit i antal samt privatläroverken vunnit terräng vid sidan af statens läroanstalter. Uti innevarande års statstorslag är för detta ändamål upptaget ett belopp af 1,135,700 ink; ifrågavarande post har uti propositionen för nästa år beräknats till 1,256,000 mark. Enligt senare uppgifter skulle detta belopp för år 1908 komma att stiga till omkr. 1,352,000 mark. Statsbidragen till folkskolorna. I enlighet med Landtdageus underdåniga svar å den nådiga propositionen angående anvisande af medel för folkskoleväsendet i landet för år 1908 erfordras för aflönande af den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet i rundt tal 3,405,000 mark, samt för löneförhöjningar åt samma lärarpersonal 845,000 mark. Då härtill läggas bidragen till städernas folkskolväsende samt för lärares och lärarinnors aflönande för undervisning i manlig och kvinnlig handslöjd, hvilka Landtdagen godkänt till resp. 875,000 och 132,000 mark, så uppgår det nu ifrågavarande statsunderstödet för folkskolorna till 5,257,000 mark. Till särskilda utgifter för folkskolorna har beräknats i rundt tal 1,030,000 mark. Anslag för samhälleligt upplysningsarbete. I propositionen har härför upptagits 100,000 mark, hvilken post fastställts för understödjande af folkhögskolorna samt landtmanna- och husmoderskolorna. Härjämte har i enlighet med Landtdagens beslut anvisats för understödjande af folkhögskolor, nykterhetsarbetet, ungdomsföreningar samt offentliga föreläsningskurser 305,000 mark, såsom af underdåniga svaret å propositionen angående anvisande af medel för folkskolväsendet närmare framgår, och är utgiften under dessa titlar alltså 100, ,000= mark. För understödjande af vetenskap och konst. Utgitten är i propositionen beräknad till 470,000 mark. Då härtill lägges de af Landtdagen godkända anslagen för vården om de Antellska samlingarna, inalles 12,000 mark, äfvensom 50,000 mark för höjande af den finskspråkiga litteraturen och 20,000 mark till aktiebolaget»kansan Näyttämö» för upprätthållandet af en teater för arbetare, så stiger slutsumman

8 Landtd. SY. Prop. N:o 22. utgifter under denna titel till 552,000 mark. Utgifterna för öfriga till Ecklesiastikexpeditionen hänförda förvaltningsgrenar har Landtdagen bibehållit vid de belopp, till hvilka desamma i propositionen äro upptagna, och stiga dessa belopp till inalles 6,440,000 mark. Hela beloppet statsutgifter inom denna förvaltningsgren är sålunda beräknadt till 16,456,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Jordbruksexpeditionen. Fiskerinäringen. Landtdagen har beslutit anhålla, att i 1908 års statsförslag måtte upptagas ett förslagsanslag af 30,000 mark till premier för dödande af salar samt 100,000 mark till understöd åt fiskeriföreningar äfvensom för de landtbrukssällskap, hvilka upptagit jämväl befrämjandet af fiskerinäringen på sitt arbetsprogram. Enär för sistnämnda ändamål redan för närvarande i statsförslaget beräknats 50,000 mark, bör propositionens summa, 199,000 mark, ökas med 80,000 mark, i anseende hvartill slutsumman för denna kategori i rundt tal utgör 280,000 mark. Landthushållningssällskap. Med stöd af nyare uppgifter har denna utgiftspost beräknats komma att stiga till 1,218,000 mark. Öfriga till ifrågavarande gren af förvaltningen hörande utgifter äro i propositionen beräknade till inalles 5,226,000 mark. Slutsumman stiger till 6,724,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Kommunikationsexpeditionen. Postkontoren. Enligt erhållna upplysningar kommer denna utgiftstitel under nästa år att stiga på den grund, att utvidgningen af postverket erfordrat inrättande af nya tjänster, isynnerhet postiljonsbefattuingar. Utgiften är beräknad till 1,405,000 mark. Järnvägspostexpeditionerna. Äfven här är utgiftsökning att förvänta i de för rese kostnader och inköp af postvagnar samt dessas underhåll anvisade beloppen, hvarför utgiftssumman beräknats stiga till 535,000 mark. Öfriga utgifter för postverket. I den nådiga propositionen meddelas, att i den för år 1908 beräknade summan 2,580,000 mark ingår en ersättning på 500,000

9 1907. Landtd. ST. Prop. N:o mark till kommuuikationsfouden för postens befordrande å statsjärnvägarna. Då likväl detta bidrag är att betrakta såsom en öfverföring sagda fonder emellan, har detsamma här utelämnats. Å andra sidan förestår en utgiftsökning under denna titel, enär de för postiljonernas dagtraktamente samt kostnaderna för postens forsling under löpande år beräknade anslagen visat sig otillräckliga, samt nya befattningar måste inrättas. På grund af dessa orsaker har utgiften beräknats till 2,432,000 mark. Postsparbanksstyrelsen. Då Postsparbankens rörelse år 1906 medförde en förlust af 12,562 mark 61 penni, som nästa år skall med statsmedel betäckas, har det i propositionen härför upptagna beloppet 5,000 mark ersatts med i rundt tal 13,000 mark, Öfriga utgifter under denna förvaltningsgren, så vidt desamma ej hänföra sig till kommunikationsfondens förvaltning, upptagas i denna beräkning sådana desamma ingått i propositionen. Deras totalbelopp stiger till 3,300,000 mark. Summan af utgifter inom denna förvaltningsgren är alltså 7,685,000 inark. Förraltniiigsgrenar, hänförda till Handels- och industriexpeditionen. Handarbetsskolor. Afsikten är att höja det för sagda ändamål upptagna anslagsbeloppet för nästa år från 130,000 till 150,000 mark, hvarför detsamma upptagits i kalkylen till 150,000 mark. Handelsskolorna. Utgiftens belopp beror i främsta rummet på ökningen och utvidgningen af ifrågavarande läroanstalter. Enligt erhållna meddelanden har beräknats att för detta ändamål erfordras 290,000 mark. Kontrollen af maltdryckstillverkningen. Då statsverkets behof befunnits erfordra bevillning för tillverkning af maltdrycker, så bör i kalkylen upptagas kostnaderna för öfvervakning och kontroll, föranledda af sagda bevillning. I propositionen äro dessa kostnader beräknade till 140,000 mark. Då Landtdagen vid behandlingen af den nådiga propositionen angående bevillning för tillverkning af maltdrycker beslutit att skatt bör uppbäras för all den malt, som användes i fabrik, där starka

10 10 1U07. Landtd. SY. Prop. N:o 22. maltdrycker tillverkas, behöfver tydligen öfvervakningen icke anordnas så kostsam, som oundvikligen bort ske i den händelse att propositionen blifvit i förberörda afseende antagen. Men å andra sidan erfordrar den nuvarande kontrollen en omgestaltning, öivervakningen utaf tillverkningen af svagare maltdrycker medför jämväl nya utgifter och det af Landtdagen godkända lagförslaget angående fabriksmässig tillverkning af maltdrycker förutsätter därhos upprättandet af en öfverkontrollörstjänst. Med afseende å dessa omständigheter har ibland antalet af beräknade utgifter för år 1908 i och för dessa öfvervakningskostnader upptagits ett förslagsanslag af 70,000 mark. Ofriga utgifter för ifrågavarande förvaltningsgren utgöra inalles 3,909,000 mark, hvadan slutbeloppet utgör 4,4-19,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Ekonomiedepartementets kansli. Det för Kejserliga Senatens tryckeri anvisade anslag har beräknats lika som för innevarande år, eller till 263,000 mark. Ofriga utgifter utgöra 147,000 mark, och utgifternas slutsumma 410,000 mark. Diverse allmänna utgifter. Särskilda anslag. Då till de i propositionen beräknade 1,351,000 mark lägges det från militiefonden utgående anslag ät 15,000 mark för Finlands topografiska uppmätning, så belöper sig denna post till 1,366,000 mark. Ofriga till denna hufvudtitel hörande utgifter stiga till 2,535,000 mark och under sagda titel uppgå utgifterna i sin helhet sålunda till 3,901,000 mark. Pensioner och allmänna understöd. I den nådiga propositionen angifves denna utgiftstitel, för så vidt angår statsfonden, för år 1908 till 3,899,000 mark. Posten militära pensioner utgöres af de indragningslöneförmåner, hvilka den år 1901 upplösta finska militärens befäl och civila tjänstemän uppbära ifrån statsfondens medel. Denna post minskas naturligtvis år för år i den mån vederbörande aflida eller öfvergå till ordinarie statstjänst. För nästa, år

11 1907. Lancltd. SY. Prop. N:o har densamma enligt erhållna meddelanden beräknats till 465,000 mark. Pensioner och understöd för militären utgifvas egentligen ur krigsmanshns/onden, h vars utgifter för sagda ändamål år 1908 äro beräknade till 684,000 mark samt intagna i föreliggande kalkyl. Pensioner för folkskollärare på landet, i afseende å hvilka Landtdagen fattat beslut i anledning af särskild proposition angående anslag för folkskolorna, upptagas här till af Landtdagen godkändt belopp 131,000 mark. Likaså falla under nu behandlade utgiftstitel de af Landtdagen under benämning af särskilda anslag i förutnämnda sammanhang godkända posterna: bidrag till pensionering af lärarkåren vid städernas folkskolor 41,000 mark, samt anslaget för sjuka folkskollärares och lärarinnors understödjande, 70,000 mark, eller inalles 111,000 mark. Ofriga pensioner och allmänna understöd utgöra inalles 3,359,000 mark, hvaraf följer, att hela denna hufvudtitel belöper sig till 4,750,000 mark. Om härtill läggas de ifrån kommunikationsfonden utgående pensionerna och understöden, hvilka i utgiftsstaten för sagda fond äro beräknade till 500,000 mark, så erhålles till resultat, att för närvarande årligen för peusionsändamål utgå 5 1 / 4 miljon mark. Det är uppenbart, att en så stor statsutgift för ett så improduktivt ändamål som statstjänstemannens pensionering måste anses alldeles oskälig och härflyter endast däraf, att i pensionsväsendet hos oss förefinnas stora missförhållanden beträffande såväl å detta område gällande stadganden som ock den praxis, som utbildat sig vid beviljandet af pensioner och särskilda andra hithörande understöd. Landtdagen har därför icke kunnat underlåta att uttala såsom sin mening, att en snabb och grundlig reform af förhållandena i detta afseende är synnerligen behöflig. Då tiden emellertid icke för denna gång medgifvit en grundlig pröfning af i ärendet framställda förslag, men storleken af den nuvarande pensionsstaten gör det synnerligen nödvändigt att snarligen få de härtill hörande utgifterna så mycket som möjligt nedbragta, och då Landtdagen är öfvertygad

12 Landtd. ST. Prop. N:o 22. därom, att det är möjligt att skrida till vidtagande af häraf påkallade åtgärder äfven utan revision af hithörande författningar och således redan innan en sådan revision fåtts till stånd, har Landtdagen redan i detta sammanhang velat uttala nödvändigheten af att regeringen på detta område af finanshushållningen måtte iakttaga synnerlig sparsamhet. Man bör frångå den redan från äldre tider hos oss rådande särdeles liberala tillämpningen af pensionsförfattningarna, som yttrar sig uti beviljandet af ordinarie pensioner åt tjänstemän, innan de uppnått pensionsålder. Dylika partiella pensioner borde beviljas endast såvida vederbörandes rätt till sådan pension i enlighet med författningarnas verkliga innebörd är alldeles obestridlig. Likaså borde beviljandet af extra ordinarie pensioner komma ifråga endast i synnerligen ömmande fall och största försiktighet borde iakttagas, då det är fråga om beviljande af sådana pensioner till mera betydande belopp åt jämförelsevis väl aflönade tjänstemäns änkor och barn. Vid sidan af ofvanberörda utgifter, som inalles belöpa sig till Fmk 70,779,000: böra observeras följande Öfverf öringar : till kommunikationsfonden, såsom ersättning för postbefordran Fmk 500,000: till den obesuttna befolkningens lånefond» 150,000: till fonden för den obesuttna befolkningens förseende med jord» 150,000: till fonden för till arbete fullkomligt oförmögna personer» 70,000: till fonden för värnlösa barns vård» 31,000: 901,000: hvadan summa ordinarie utgift blir Fmk 71,680,000:

13 1907. Landtd. SY. - Prop. N:o Extra ordinarie utgiftsstaten. Här ingår främst det belopp å 20, mark, hvilket enligt Landtdagens, i anledning af särskild nådig proposition fattade beslut skall af finska statsmedel utbetalas till Riksskattkammaren. Ehuru denna utgift rätteligen icke hör till nu ifrågavarande år, bör densamma likväl tagas med i beräkningen, emedan den med hänsyn till sin storlek ganska kännbart inverkar på budgeten för sagda år. I sitt underdåniga svar å propositionen angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader har Landtdagen godkänt ett anslag af i rundt tal mark till remont.och inredning af Frivilliga Brandkårens hus, hvilken utgift upptagits bland extra ordinarie utgifter. Uti den nådiga propositionen uppräknas vidare särskilda poster, som böra intagas bland extra ordinarie utgifter åren Då emellertid bland dessa finnas sådana ändamål, som icke ännu af Styrelsen pröfvats, hvarför möjligt är, att en del af dem vid den slutliga behandlingen förkastas eller minskas och en del uppskjutes till år 1909, har Landtdagen, som icke haft tillräcklig tid att pröfva nödvändigheten af hvarje utgiftspost, beslutit upptaga i kalkylerna i rundt tal 3,500,000 mark. Extra ordinarie utgiftsstatens slutsumma skulle i enlighet härmed belöpa sig till Fmk 23,071,000: Resultatet af ofvan framställda pröfning af statsbehofven är sålunda följande: Ordinarie utgiftsstaten.. Fmk 71,680,000: Extra ordinarie»..» 23, : Summa Fmk 95, :

14 Landtd. SY. Prop. N:o 22. uti hvilken summa, såsom tidigare framhållits, icke ingå de utgifter, som hänföra sig till Kommunikationsfonden och Brännvinsmedlen. I enlighet med stadgandet i 43 af Landtdagsordningen tillkommer det Landtdagen att skrida till granskning däraf, i hvilken mån de ordinarie statsmedlen förslå till bestridande af nämnda utgifter. Af sagda medel bör härvid, på sätt äfven skett i den nådiga propositionen, främst tagas i betraktande kapitalbehållningen i de ordinarie statsfonderna. Hvad beträffar denna behållning, som i Finlands statshushållning har en relativt stor finansiell betydelse, är densamma i hufvudsak af tvänne väsentligt olika slag. Af en del däraf, som genom särskilda föreskrifter reserverats för bestridande af vissa allmänna behof, har i enlighet därmed bildats särskilda själfständiga fonder. De mest betydande af dessa fonder, hvilkas kapital vid utgången af år 1906 utgjorde sammanlagdt 52,943,146 mark 81 penni samt vid slutet af innevarande år kan uppskattas till omkring 55,080,000 mark, utgöras af statsverkets utlåningsfond, reservfonden, lagmanstingsgästningsfonden, fonden för den obesuttna befolkningens förseende med jord, den obesuttna befolkningens lånefond samt undsättnings- och mossuttorkuingsfonderna. Af ändamålet med ifrågavarande fonder följer, att kapitalbehållningen i desamma i allmänhet icke kan tagas i betraktande, då fråga är om tillfredsställande af sådana allmänna behof, som äro främmande för dessa fonder, det vill säga allmänna utgifter. Enahanda är i allmänhet jämväl förhållandet med dessa fonders årliga inkomster, hvilka nästan utan undantag utgöras af räntor å deras kapital och som årligen icke uppgå till fullt 2 miljoner mark. Med hänsyn till den fortfarande tillväxten af de allmänna behof, hvilka dessa fonder äro afsedda att tillfredsställa, synes det nämligen i allmänhet vara nöd-

15 1907. Landtd. SY. Prop. N:o vändigt att.reservera jämväl fondernas ränteinkomster för tillgodoseende af samma ändamål (företrädesvis utlåning). Vid sådant förhållande har Landtdagen lika litet som Regeringen ansett skäl föreligga att vid regleringen af nästkommande års inkomst- och utgiftsstat taga i betraktande någon del af vare sig kapital eller ränteinkomster, hörande till ifrågavarande, på sidan om statsverkets årsbudget stående fonder. För visst ändamål, nämligen för utbetalning af militärpensioner, har genom särskilda stadganden likaledes bildats krigsmanshusfonden, hvilken skiljer sig från förenämnda fonder därutinnan, att dess utgifter hänföras till statsverkets årliga budget, på samma sätt som de fonders utgifter, hvilka bilda den andra hufvudgruppen. nämligen statsfonden och militiefonden. I annan ställning än ofvannämnda, för särskilda ändamål afsedda fonders kapital är den kapitalbehållning, som bokföres under stats- och militiefonderna. Denna behållning utgör endast ett af ordinarie statsmedel uppkommet öfverskott, som, ifall härvid icke tages i betraktande de särskilda stadganden, som gälla miliiefonden, icke blifvit reserveradt för något särskildt ändamål. Detta principiella sakförhållande förändras icke af den omständigheten, att betydande summor jämväl af statsfondens besparingar bundits bland annat i lån med lång återbetalningstid. Det verkar i och för sig endast, att icke ens nu ifrågavarande besparingar äro till hela sitt belopp disponibla för ordinarie statsbehof. Härtill kommer äfven, att en betydlig del af ifrågavarande medel alltid måste hållas på olika sätt bunden för statsverkets egna löpande behof (i spannmålsm. fl. förråd, såsom icke influtna inkomster eller så kallade inkomstrester, förskott m. m.). Enligt statsbokslutet stego statsfondens tillgångar vid, utgången af år 1906 till Fmk 83,027,150: 23, hvarifrån dock afgå särskilda skulder, utgiftsrester, reserverade anslag m. m.

16 Landtd. Sv. Prop. N:o 22. uppgående sammanlagdt till Fmk 9,226,715:29. Fondens kapital utgjorde således Fmk 73,800,434: 94. Af tillgångarna voro bundna: i särskilda förråder Fmk 2,057,073: 56 i inkomstrester» 4,172,558: 33 i lån på lång återbetalningstid...» 12,578,941: 22 i spannmålslån» 257,410: 50 i statens öfriga fonder» 4,500,000: på annat sätt placerade» 7,449,645: 10 Summa Fmk 31,015,628: 71 Alltså utgjorde fondens disponibla tillgångar Fmk 52,011,521: 52 Däraf voro: å upp- och afskrifningsräkning i Finlands Bank Fmk 21,704,724: 24 tillgodohavanden hos utländska ombud» 270,623: 14 kassaförlag hos förvaltande verk...» 2,708,922: 49 obligationer» 27,327,251: 65 Slutsumman af dessa poster, Fmk 52,011,521: 52, utgjorde således det belopp, hvilket vid utgången af år 1906 kunde anses såsom disponibelt. Huru stort motsvarande belopp vid utgången af innevarande år kommer att vara, är naturligtvis ännu omöjligt att med säkerhet veta. Försåvidt Landtdagens Statsutskott, med ledning af de uppgifter och beräkningar, som lämnats detsamma från Statskontoret, kunnat bedöma, torde statsfondens disponibla tillgångar vid utgången af år 1907, förutsatt att ur denna fond såsom förskott till kommunikationsfonden öfverförts erforderliga medel till betäckandet af en där uppkommen brist, försiktigt beräknade kunna uppskattas till 51,000,000 mark, hvaraf omkring 27,500,000 mark i obligationer, omkring 3,200,000 mark såsom kassaförlag hos förvaltande verk, omkring 200,000

17 1907. Lamltd. Sv. Prop. N:o mark såsom fordringar hos utländska ombud samt omkring 20,100,000 mark å upp- och afskrifniugsräkning i Finlands Bank. Vid bedömandet af frågan, huru stor del af denna summa kan tagas i anspråk vid reglerandet af följande års budget, har Landtdagen beaktat den omständighet, som omnämnes uti den nådiga propositionen, nämligen att de obligationer, i hvilka en stor del af statsfondens disponibla tillgångar äro placerade, under nuvarande konjunkturer icke skulle kunna utan betydlig förlust realiseras. Beräkningen är därför i första hand grundad å det belopp, som vid utgången af år 1907 antagits finnas å upp- och afskrifningsräkning i Finlands Bank. Men icke ens denna post är i dess helhet disponibel, emedan, i anseende till statshushållningens omfattning, en betydande kassareserv är nödvändig. Styrelsen har i den nådiga propositionen beräknat denna nödvändiga kassareserv till 10,000,000 mark. Landtdagen har visserligen ansett detta belopp jämförelsevis högt tilltaget, men har likväl ej velat minska detsamma. Vidare bör beaktas, att det äfven vid innevarande års utgång finnes ansenliga ur statsfonden beviljade, men ännu icke utbetalta anslag, approximativt uppgående till 4,100,000 mk, med hvilket belopp det äfven torde vara försiktigast att minska summan af fondens disponibla tillgångar. Efter dessa afdrag skulle ifrågavarande disponibla penningbelopp utgöra 6,000,000 mark. Fondens obligationsförråd skulle under dessa förhållanden behöfva realiseras endast i den mån medel skulle erfordras för beviljade, men olyftade lån samt för utgifvandet af lån för folkskolbyggnader. Det kan i allmänhet ej anses öfverensstämma med en sund statshushållning att använda besparade statsmedel till bestridande af löpande årliga utgifter. Men bland dessa utgifter, hvilka ofvan framhållits såsom hörande till den budget, som nu skall regleras, finnas några, hvilka icke hafva karaktär af regelbundna utgifter, utan hvilka antingen hänföra sig till en förgången tid eller eljes äro af extra ordinarie beskaffenhet. Till bestridande af dessa kan statsfon-

18 Landtd. SY. Prop. N:o 22. dens förenäranda disponibla öfverskott anvisas. Ett dylikt förfarande är nu så mycket mera berättigadt, som den ojämförligt största delen af de utgifter, som räknas till de extra ordinarie, utgöres af det bidrag af 20 miljoner mark tiil Riksskattkaminaren, till hvars erläggande Landtdagen gifvit sitt samtycke och hvilket till sin beskaffenhet kan anses tillhöra en förgången tids löpande utgifter. Hvad sedan militiefondens kapitalbehållning vidkommer, så utgjorde densamma vid utgången af år ,036,128 mark 59 penni. Vid utgången af detta år kan behållningen i nämnda fond, enligt verkställd kalkyl, uppskattas till ungefär 4,000,000 mark, hvilket belopp i dess helhet borde kunna användas för fondens ändamål (däraf ungefär 3,700,000 mark i obligationer). I den nådiga propositionen anföres, att militiefondens kapital icke kan tagas i betraktande vid den allmänna budgetregleringen. Af skäl, hvilka framställas i Landtdagens underdåniga svar å propositionen angående det bidrag, som skall till Riksskattkammaren erläggas, har Landtdagen ansett militiefondens kapitalbehållning denna gång vid budgetregleringen böra tagas i beräkning. Krigsmanshus f ondens tillgångar belöpte sig vid 1906 års utgång, efter afdrag af skulderna, till Fmk 9,417,242:56. Af medlen var största delen eller Fmk 8,012,733: 24 placerad i lån på längre återbetalningstid; återstoden eller Fmk 1,438,873: 34 var placerad dels i obligationer, dels å upp- och afskrifningsräkning i Finlands Bank. Beträffande placeringen af denna fonds tillgångar har bland annat föreskrifvits, att af dem minst 1,000,000 mark skola deponeras i

19 1907. L and td. Sv. Prop. N:o ' fullgoda, lätt realiserbara in- eller utländska räntebärande obligationer. Då ifrågavarande fond, såsom tidigare nämnts, är afsedd för särskilda utgifter, bör dess kapitalbehållning användas endast försåvidt fondens inkomster icke förslå till årsutgifterna. Enär militiepensionerna på grund af särskilda omständigheter under de senaste åren stigit i ovanlig grad, har fondens kapital regelbundet måst tagas i anspråk, så att detsamma från Fmk 9,863,000:, hvartill det uppgick i slutet af år 1899, nedgått till angifvet belopp, ehuru till fonden år 1904 af andra statsmedel öfverfördes 700,000 mark. Vid utgången af innevarande år hafva fondens tillgångar uppskattats till Fmk 9,175,000, hvaraf omkring 1,375,000 mark i obligationer samt å upp- och afskrifningsräkning. Då fondens utgifter för militiepensioner under år 1908 beräknats till 684,000 mark och ränteinkomsten för samma år enligt beräkning i propositionen uppgår till 370,000 mark, följer häraf, att vid 1908 års budgetreglering af fondens kapital 314,000 mark bör tagas i beräkning. Landtdagen öfvergår nu till en granskning af statsverkets ordinarie inkomster för år 1908, och har främst fäst sin uppmärksamhet vid statsfondens och sedermera vid militie- och krigsmanshusfondernas inkomster, äfven vid denna granskning följande statsförslagets uppställning. Statsfondens inkomster. Inkomst af domäner och annan statens förmögenhet. Inkomsten från kronans skogar kan för innevarande år uppskattas till minst 9,100,000 mark. Ehuru berörda inkomster äro underkastade jämförelsevis betydande fluktuationer under olika år, beroende på trävarumarknadens

20 Landtd. Sv. Prop. N:o 22. ställning och andra mer eller mindre tillfälliga omständigheter, har denna gren af statshushållningen under senare tid utvecklats, hvilket uppenbarligen härflyter af forstförvaltningens synnerligen lifliga reformverksamhet å detta område under de senaste åren. Det ligger i sakens natur, att resultatet af dessa reformer endast småningom skall blifva skönjbart, men de påbegynta förbättringarna borde det oaktadt med all energi fortsättas. För år 1908 hafva inkomsterna från kronans skogar beräknats till samma belopp som uti den nådiga propositionen eller till 8,500,000 mark. Öfriga till denna grupp hörande inkomster hafva jämväl uppskattats på samma sätt som i propositionen, hvadan slutsumman belöper sig till 11,^ mark. Direkta skatter. I enlighet med den nådiga propositionen hafva inkomsterna beräknats till 4,570,000 mark. Indirekta skatter. Tullinkomster. I fråga om importtullen har på grund af införskaffade uppgifter till komplettering af den utredning propositionen innehåller, konstaterats, att denna skatt under tiden intill den l oktober innevarande år afkastat 1,655,000 mark utöfver det belopp, som influtit under motsvarande tid år 1906, ehuru import af råsocker i större mängdi förekommit endast från Ryssland. I;enlighet härmed kan totalinkomsten för innevarande år enligt försiktig beräkning uppskattas till 46 å 47 miljoner. Enär importtullen i väsentlig mån är beroende af årsväxten och andra sådana omständigheter, hvilkas inflytande icke kan på förhand bedömas, tordej försiktigheten bjuda att denna inkomstpost under år 1908 kalkyleras till 42,000,000 mark. Exporttullen har beräknats till 600,000 mark, sågningsafgiften till 400,000 mark och expeditionsafgifterna likaledes till 400,000 mark, äfvensom diverse mindre intrader till 10,000 mark, hvadan tullinkomsternas totalbelopp skulle uppgå till 43,410,000 mark. Lägges härtill afkastningen af stämpelafgiften för spelkort, uppgående till 25,000 mark, utgör slutsumman för denna afdelning ,000 mark.

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 17. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anslag för järnvägsbyggnader. Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse

1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse 1908. - Petitionsbetänkande N:o 3. Kulturutskottets betänkande N:o 2 med anledning af särskilda till Landtdagen ingifna petitionsförslag, hvilka afse beviljande af anslag för understödjande af folkbibliotek.

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Till Finlands Landtdags Bankutskott.

Till Finlands Landtdags Bankutskott. 1908. U. B. Bankutskottets betänkande N:o l angående ändring af 18 och 19 af Finlands Banks reglemente. Bankutskottet har af Landtdagens Bankfullmäktige fått emottaga följande skrifvelse: Till Finlands

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. 1907. N:o 13. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga proposition till Finlands Landtdag angående brandstodsföreningar. I underdånig skrifvelse af den 30 april 1897 hafva Finlands Ständer anhållit, att Hans Kejserliga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO..

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. Detta afser, att i ali händelse ställa Hypoteksföreningen säker, emedan den lånar, d. v. s. gör sitt bästa dertiil, både för nödens af hjelpande och

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

härjningar inom Finland.

härjningar inom Finland. 190V. - U. B, Prop. N:o 25. Agrarutskottets betänkande N:o 2 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag, angående hämmande af smittosamma växt sjukdom ar och skadeinsekters

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

meddelat i Stockholm den 18 februari 2003 Ö 1437-98 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

meddelat i Stockholm den 18 februari 2003 Ö 1437-98 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 februari 2003 Ö 1437-98 KLAGANDE Dödsboet efter S. W. Ställföreträdare: advokaten B. W. MOTPART Riksskatteverket, 171 94 SOLNA SAKEN

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG LÄROBOK 1 PLAN TRIGONOMETRI AF A. G. J. KURENIUS Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG FÖRORD. Det mål, som förf. vid utarbetandet af denna

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Förvaltning av fideikommisskapital

Förvaltning av fideikommisskapital FIDEIKOMMISSNÄMNDEN Avdelningsdirektören Eva Birath 08-700 08 15 1(5) 2003-12-02= Dnr 49-03 Förvaltning av fideikommisskapital (OBS! Denna PM är under översyn) Allmänt Fideikommisskapital förvaltas ofta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

1907. - U. B. Prop. N:o 2.

1907. - U. B. Prop. N:o 2. 1907. - U. B. Prop. N:o 2. Lagutskottets betänkande N:o 4 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag om införande af ett ordnadt notariatväsende. Ofvannämnda nådiga

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Till livsmedelsnämnderna.

Till livsmedelsnämnderna. LIVSMEDELSMINISTERIET HELSINGFORS 14.1 2.1918 Till livsmedelsnämnderna. Cirkulär n:o 36. För underlättande av kontrollen över handhavandet av livsmedelsnämndernas penningeangelägenheter har Livsmedels

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2012:393 Utkom från trycket den 15 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap. 15, 3 kap. 2,

Läs mer

F i 11 Finlands Landtda g.

F i 11 Finlands Landtda g. 14 III, 7. Moi försl. N:o 21. Söderholm, Kari och Nix, Oskar: Förslag till lag om giltigheten af äktenskap, som ingåtts utom landet. F i 11 Finlands Landtda g. Saknaden af tydliga bestämningar om rättsgiltigheten

Läs mer

FINLAND OCH PUNDKURSEN

FINLAND OCH PUNDKURSEN FINLAND OCH PUNDKURSEN Av bankdirektör R. VON FIEANDT, Helsingfors I ANSLUTNING till den i Sverige pågående diskussionen i valutafrågan har Svensk Tidskrift anhållit om en redogörelse för huru vi i Finland

Läs mer

1908. - Motionsbetänkande N:o 1.

1908. - Motionsbetänkande N:o 1. 1908. - Motionsbetänkande N:o 1. Ekonomiutskottets betänkande N:o 1 med anledning af i Landtdagen väckta motioner med förslag till lag angående förbud för bolag och andelslag samt i vissa fall för enskilda

Läs mer