Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!"

Transkript

1 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna ej förslå. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! Eders Kejserliga Majestät har i enlighet med 26 Landtdagsordningen till Landtdagen öfverlämnat proposition angående anvisande af medel till de behof, för hvilkas be-

2 Landtd. SY. Prop. N:o 22. stridande de ordinarie statsinkomsterna ej förslå, och till propositionen har till utredning härom fogats beräkning af statsverkets ordinarie tillgångar och behof för instundande år. Enligt 43 Landtdagsordningen tillkommer det Landtdagens Statsutskott att framställa förslag, huru medel till utgifternas bestridande, såvidt ej statsverkets ordinarie tillgångar därtill förslå, skola anskaffas, och liar utskottet i följd häraf främst beräknat statsverkets behof under år 1908, samt därefter tagit under öfvervägande, till huru stor del ordinarie statsmedel förefinnas till bestridande af sagda behof, äfvensom slutligen framställt förslag om anskaffandet af därutöfver erforderliga medel. Utanför dessa beräkningar och uppskattningar har emellertid lämnats den del af statens hushållning, som hänför sig till kommunikationsfonden, eftersom ifrågavarande statsinkomster och -utgifter enligt nådiga kungörelserna af den 2 oktober 1873 och den 25 januari 1886 bilda ett särskildt helt för sig, och har Landtdagen på grund af i saken aflåten nådig proposition godkänt budgetförslag för kommunikationsfonden för år Likaså hafva brännvinsmedlen och de utgifter, som ur dem böra utgå, handlagts särskildt för sig, enär jämväl dessa medel och desammas användning enligt gällande särskilda bestämningar fortfarande komma att förblifva oberoende af den gestaltning, som statsverkets ekonomi i öfrigt erhåller. Vid beräknandet af utgifterna har Landtdagen till en del kunnat stöda sig på propositionens kalkyl och till en annan del på de beslut, hvilka Landtdagen, antingen på grund af nådiga propositioner eller petitionsförslag fattat rörande allmänna utgifter. Därjämte har kalkylen delvis kompletterats enligt erhållna meddelanden om vederbörande ämbetsverks för nästkommande års utgiftsstat uppgjorda förslag.

3 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o Vid granskningen af den till propositionen fogade kalkylen har Landtdagen däri anträffat en del utgifter, angående hvilka Landtdagen vid granskningen af berättelsen om statsverkets tillstånd framställt anmärkningar i afseende å sagda utgifters ändamål, nödvändighet eller belopp. Då dessa uttalanden emellertid icke hinna beaktas vid uppgörandet af nästkommande års statsförslag och en minskning i eller ett uteslutande af vissa utgifter erfordrar en längre tid, har i allmänhet för denna gång i kalkylen upptagits jämväl utgifter af angifna slag till de belopp, hvartill desamma i den nådiga propositionen beräknats. Endast i den män särskilda omständigheter eller nyare uppgifter därtill gifvit anledning, hafva dessa utgiftsposters belopp undergått förändring. Hans Kejserliga Majestäts dispositionsmedel och till Hans Majestäts omedelbara förfogande ställd statsegendom. De ur statsfonden utgående dispositionsmedlen hafva i den till propositionen fogade kalkylen blifvit förhöjda från 244,000 mark till 294,000 mark, och om de ifrån militiefonden för samma ändamål utgående 56,000 mark medräknas, så stiga dessa dispositionsmedel till 350,000 mark. Öfriga till denna hufvudtitel hörande utgifter upptagas i enlighet med kalkylen till sitt förra belopp 26,000 mark, hvarigenom slutsumman under hela denna hufvudtitel blir 376,000 mark. Landtdagskostnåder. Till denna hufvudtitel hörande utgifter hafva af Landtdagen. såsom ur dess svar å i ämnet aflåten särskild nådig proposition framgår, beräknats till 740,000 mark. Kostnaderna för reparationen af landtdagens provisoriska lokal skola nedan observeras. Styrelseverken. Generalguvernörsämbetet. Enligt nådigt förordnande af den 19 februari 1903 inrättades för fem års tid fyra tjänster för särskilda uppdrag hos Generalguvernören. Enär denna tid den l nästkommande mars således går till ända, har aflöningen för dessa tjänstemän, upptagits

4 Landtd. SY. - Prop. N:o 22. blott för två månader, hvarigenom uppkommer en minskning i utgifterna å 33,000 mark eller ifrån 244,000 mark till 211,000 mark. Generalguvernörskansliet. Genom nådig befallning af den 9 april 1903 har bestämts, att den samma dag fastställda nya budgeten för Generalguvernörskansliet i Finland skall gälla temporärt för lem år, räknadt ifrån l juli 1903 nya stilen. Återhämtande, hvad Landtdageus Statsutskott i sitt angående relationen om statsverkets tillstånd afgifna betänkande yttrat beträffande utgiftsstaten för detta kansli, har Landtdagen ej kunnat undgå att fästa uppmärksamheten vid det tillfälle att inskränka sagda utgiftsstat, som härmed erbjuder sig. Hvad angår det anslagsbelopp, som bör beräknas för instundande år, så bör detsamma i hvarje händelse beräknas betydligt lägre för årets senare hälft än nu är fallet. Den på hela året fallande delen har i kalkylen upptagits till i rundt tal 250,000 mark, utöfver hvilken gräns denna utgift ej i någon händelse torde böra stiga, utan borde den snarare ytterligare minskas. Öfriga till denna hufvudtitel hörande utgifter äro upptagna enligt propositionen till inalles 2,021,000 mark, så att slutsumman utgör 2,482,000 mark. Domstolar och till Justitieexpcditioncn hänförda förvaltningsgrenar. Tuktnus och <trbetsfängelser. Under denna titel hafva de årliga budgeteringarna i allmänhet tagits för höga, hvarför bokslutet utvisat afsevärda besparingar. Men Landtdagen har likväl ej denna gång velat minska det beräknade utgiftsbeloppet, enär en ökning i utgifterna är att emotse och dess belopp icke ännu kan noggrannt fastställas. Af samma anledning har propositionens uppskattning af utgifterna för läne- och härads fängelserna lämnats oförändrad. Utgilterna för denna förvaltningsgren äro således beräknade till samma belopp som i den nådiga propositionen eller till 4,742,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Civilexpeditio- Förvaltningen uti häraderna. Denna utgiftspost har, nen.

5 Landtd. SY. Prop. N:o på sätt framhålles i propositionen, hufvudsakligen stigit med anledning af väckt förslag om en skälig förhöjning af kronofogdarnes och kronolänsmännens löneförmåner. Enligt Landtdagens åsikt är det önskvärdt, att dylika förhöjningar ej upptagas i budgeten, förrän Landtdagen satts i tillfälle att uttala sig om dem. Slutsumman under denna hufvudtitel är upptagen till samma belopp som i propositionen eller till 11,643,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Finansexpeditionen. Tullkamrar och tuluxpeditioner. Med anledning däraf, att i propositionen omförmälda förslag till ökning af tullbetjäntes antal och förbättring af deras löneförmåner sedermera i Kejserliga Senaten i afsevärd grad nedbringats, slutar förslaget till utgiftsstat för tullkamrarna och tullexpeditionerna för år 1908 med omkring 1,418,000 mark. Landtdagen har därför beräknat denna utgift till i rundt tal 1,420)000 mark, Öfriga utgifter vid tullverket. Enär vid innevarande års tillskottsreglering särskilda tilläggsanslag godkänts, hafva härför afsedda belopp ökats till 845,000 mark. Stämpelkontoret. Denna utgiftspost utgöres af uppbörds- och kontrollkostnader för spelkorts- och stämpelbevillningarna. Då dessa skatter befunnits nödvändiga för att statens behof må behörigen varda fyllda, så har här upptagits ifrågavarande utgiftspost beräknad till i propositionen antaget belopp eller 158,000 mark. Öfriga utgifter under denna hufvudtitel, beräknade enligt propositionen, utgöra inalles 918,000 mark, hvadan slutsumman stiger till 3,341,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Kammarexpeditionen, lievistonskontoret. Med observerande af den från militiefonden utgående anmärkningsprocenten har utgiften beräknats till 80,000 mark. Medan utgifterna för Forststyrelsen förblifvit ungefär vid sitt förra belopp, synas utgifterna för revierförvaltningen på senaste tid hafva ansenligt ökats: härtill åtgick år 1904 Fmk 523,704:40, men

6 Landtd. ST. - Prop. N:o 22. motsvarande utgift för år 1908 beräknas till 767,000 mark. Öfriga utgifter för forstväsendet belöpte sig år 1904 till Fmk 713,457:24, men stego enligt 1907 års budget till 1,153,500 mark. Ökningarna i dessa fall bero af de reformer, som varit och fortfarande äro under beredning inom denna förvaltningsgren och om hvilkas behöflighet det icke finnes mera än en åsikt. I anseende tili dessa jämte särskilda mindre utgiftsökningar har Landtdagen beräknat utgifterna under denna titel till 1,230,000 mark. Öfriga utgifter inom ifrågavarande förvaltningsgren äro beräknade enligt propositionen till inalles 714,000 mark. Slutsumman är alltså 2,791,000 mark. Utgifterna för militiestatens behof. Utgifternas slutsumma beräknas under denna hufvudtitel i enlighet med propositionen till 319,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Ecklesiastikexpeditionen. Kejserliga Alexanders- Universitetets ordinarie utgifter äro för år 1908 i den nådiga propositionen angifna till 1,380,000 mark, men belöpa sig, då senare tilllägg medtagas i beräkningen, till omkring 1,420,000 mark. Nyligen har inom universitetet väckts ett förslag, som skulle föranleda en betydlig tillskottsutgift: på det att i de flesta ämnen föreläsningar såväl på finska som svenska skulle stå till buds, har föreslagits att flere ordinarie professors tjänster skulle dubbleras. Det har beräknats, att den genom förändringen föranledda tillskottsutgiften till en början uppginge till 97,750 mark, men den projekterade ökningen af lärarkåren skulle otvifvelaktigt inom kort ställa betydligt större anspråk på statsfonden. Det är naturligt, att en reform, som erfordrar så stora utgifter och hvilken tillika afser en principiell förändring, icke kan godkännas, innan den äfven underkastats Landtdagens pröfning. För Universitetet har för år 1908 upptagits 1,420,000 mark. Statsunderstöd för privata skolor. Denna utgift har år för år befunnit sig i snabbt stigande, i den mån undervisningsanstal-

7 1907. Landtd. SY. Prop. N:o terna öfverhufvud tilltagit i antal samt privatläroverken vunnit terräng vid sidan af statens läroanstalter. Uti innevarande års statstorslag är för detta ändamål upptaget ett belopp af 1,135,700 ink; ifrågavarande post har uti propositionen för nästa år beräknats till 1,256,000 mark. Enligt senare uppgifter skulle detta belopp för år 1908 komma att stiga till omkr. 1,352,000 mark. Statsbidragen till folkskolorna. I enlighet med Landtdageus underdåniga svar å den nådiga propositionen angående anvisande af medel för folkskoleväsendet i landet för år 1908 erfordras för aflönande af den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet i rundt tal 3,405,000 mark, samt för löneförhöjningar åt samma lärarpersonal 845,000 mark. Då härtill läggas bidragen till städernas folkskolväsende samt för lärares och lärarinnors aflönande för undervisning i manlig och kvinnlig handslöjd, hvilka Landtdagen godkänt till resp. 875,000 och 132,000 mark, så uppgår det nu ifrågavarande statsunderstödet för folkskolorna till 5,257,000 mark. Till särskilda utgifter för folkskolorna har beräknats i rundt tal 1,030,000 mark. Anslag för samhälleligt upplysningsarbete. I propositionen har härför upptagits 100,000 mark, hvilken post fastställts för understödjande af folkhögskolorna samt landtmanna- och husmoderskolorna. Härjämte har i enlighet med Landtdagens beslut anvisats för understödjande af folkhögskolor, nykterhetsarbetet, ungdomsföreningar samt offentliga föreläsningskurser 305,000 mark, såsom af underdåniga svaret å propositionen angående anvisande af medel för folkskolväsendet närmare framgår, och är utgiften under dessa titlar alltså 100, ,000= mark. För understödjande af vetenskap och konst. Utgitten är i propositionen beräknad till 470,000 mark. Då härtill lägges de af Landtdagen godkända anslagen för vården om de Antellska samlingarna, inalles 12,000 mark, äfvensom 50,000 mark för höjande af den finskspråkiga litteraturen och 20,000 mark till aktiebolaget»kansan Näyttämö» för upprätthållandet af en teater för arbetare, så stiger slutsumman

8 Landtd. SY. Prop. N:o 22. utgifter under denna titel till 552,000 mark. Utgifterna för öfriga till Ecklesiastikexpeditionen hänförda förvaltningsgrenar har Landtdagen bibehållit vid de belopp, till hvilka desamma i propositionen äro upptagna, och stiga dessa belopp till inalles 6,440,000 mark. Hela beloppet statsutgifter inom denna förvaltningsgren är sålunda beräknadt till 16,456,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Jordbruksexpeditionen. Fiskerinäringen. Landtdagen har beslutit anhålla, att i 1908 års statsförslag måtte upptagas ett förslagsanslag af 30,000 mark till premier för dödande af salar samt 100,000 mark till understöd åt fiskeriföreningar äfvensom för de landtbrukssällskap, hvilka upptagit jämväl befrämjandet af fiskerinäringen på sitt arbetsprogram. Enär för sistnämnda ändamål redan för närvarande i statsförslaget beräknats 50,000 mark, bör propositionens summa, 199,000 mark, ökas med 80,000 mark, i anseende hvartill slutsumman för denna kategori i rundt tal utgör 280,000 mark. Landthushållningssällskap. Med stöd af nyare uppgifter har denna utgiftspost beräknats komma att stiga till 1,218,000 mark. Öfriga till ifrågavarande gren af förvaltningen hörande utgifter äro i propositionen beräknade till inalles 5,226,000 mark. Slutsumman stiger till 6,724,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Kommunikationsexpeditionen. Postkontoren. Enligt erhållna upplysningar kommer denna utgiftstitel under nästa år att stiga på den grund, att utvidgningen af postverket erfordrat inrättande af nya tjänster, isynnerhet postiljonsbefattuingar. Utgiften är beräknad till 1,405,000 mark. Järnvägspostexpeditionerna. Äfven här är utgiftsökning att förvänta i de för rese kostnader och inköp af postvagnar samt dessas underhåll anvisade beloppen, hvarför utgiftssumman beräknats stiga till 535,000 mark. Öfriga utgifter för postverket. I den nådiga propositionen meddelas, att i den för år 1908 beräknade summan 2,580,000 mark ingår en ersättning på 500,000

9 1907. Landtd. ST. Prop. N:o mark till kommuuikationsfouden för postens befordrande å statsjärnvägarna. Då likväl detta bidrag är att betrakta såsom en öfverföring sagda fonder emellan, har detsamma här utelämnats. Å andra sidan förestår en utgiftsökning under denna titel, enär de för postiljonernas dagtraktamente samt kostnaderna för postens forsling under löpande år beräknade anslagen visat sig otillräckliga, samt nya befattningar måste inrättas. På grund af dessa orsaker har utgiften beräknats till 2,432,000 mark. Postsparbanksstyrelsen. Då Postsparbankens rörelse år 1906 medförde en förlust af 12,562 mark 61 penni, som nästa år skall med statsmedel betäckas, har det i propositionen härför upptagna beloppet 5,000 mark ersatts med i rundt tal 13,000 mark, Öfriga utgifter under denna förvaltningsgren, så vidt desamma ej hänföra sig till kommunikationsfondens förvaltning, upptagas i denna beräkning sådana desamma ingått i propositionen. Deras totalbelopp stiger till 3,300,000 mark. Summan af utgifter inom denna förvaltningsgren är alltså 7,685,000 inark. Förraltniiigsgrenar, hänförda till Handels- och industriexpeditionen. Handarbetsskolor. Afsikten är att höja det för sagda ändamål upptagna anslagsbeloppet för nästa år från 130,000 till 150,000 mark, hvarför detsamma upptagits i kalkylen till 150,000 mark. Handelsskolorna. Utgiftens belopp beror i främsta rummet på ökningen och utvidgningen af ifrågavarande läroanstalter. Enligt erhållna meddelanden har beräknats att för detta ändamål erfordras 290,000 mark. Kontrollen af maltdryckstillverkningen. Då statsverkets behof befunnits erfordra bevillning för tillverkning af maltdrycker, så bör i kalkylen upptagas kostnaderna för öfvervakning och kontroll, föranledda af sagda bevillning. I propositionen äro dessa kostnader beräknade till 140,000 mark. Då Landtdagen vid behandlingen af den nådiga propositionen angående bevillning för tillverkning af maltdrycker beslutit att skatt bör uppbäras för all den malt, som användes i fabrik, där starka

10 10 1U07. Landtd. SY. Prop. N:o 22. maltdrycker tillverkas, behöfver tydligen öfvervakningen icke anordnas så kostsam, som oundvikligen bort ske i den händelse att propositionen blifvit i förberörda afseende antagen. Men å andra sidan erfordrar den nuvarande kontrollen en omgestaltning, öivervakningen utaf tillverkningen af svagare maltdrycker medför jämväl nya utgifter och det af Landtdagen godkända lagförslaget angående fabriksmässig tillverkning af maltdrycker förutsätter därhos upprättandet af en öfverkontrollörstjänst. Med afseende å dessa omständigheter har ibland antalet af beräknade utgifter för år 1908 i och för dessa öfvervakningskostnader upptagits ett förslagsanslag af 70,000 mark. Ofriga utgifter för ifrågavarande förvaltningsgren utgöra inalles 3,909,000 mark, hvadan slutbeloppet utgör 4,4-19,000 mark. Förvaltningsgrenar, hänförda till Ekonomiedepartementets kansli. Det för Kejserliga Senatens tryckeri anvisade anslag har beräknats lika som för innevarande år, eller till 263,000 mark. Ofriga utgifter utgöra 147,000 mark, och utgifternas slutsumma 410,000 mark. Diverse allmänna utgifter. Särskilda anslag. Då till de i propositionen beräknade 1,351,000 mark lägges det från militiefonden utgående anslag ät 15,000 mark för Finlands topografiska uppmätning, så belöper sig denna post till 1,366,000 mark. Ofriga till denna hufvudtitel hörande utgifter stiga till 2,535,000 mark och under sagda titel uppgå utgifterna i sin helhet sålunda till 3,901,000 mark. Pensioner och allmänna understöd. I den nådiga propositionen angifves denna utgiftstitel, för så vidt angår statsfonden, för år 1908 till 3,899,000 mark. Posten militära pensioner utgöres af de indragningslöneförmåner, hvilka den år 1901 upplösta finska militärens befäl och civila tjänstemän uppbära ifrån statsfondens medel. Denna post minskas naturligtvis år för år i den mån vederbörande aflida eller öfvergå till ordinarie statstjänst. För nästa, år

11 1907. Lancltd. SY. Prop. N:o har densamma enligt erhållna meddelanden beräknats till 465,000 mark. Pensioner och understöd för militären utgifvas egentligen ur krigsmanshns/onden, h vars utgifter för sagda ändamål år 1908 äro beräknade till 684,000 mark samt intagna i föreliggande kalkyl. Pensioner för folkskollärare på landet, i afseende å hvilka Landtdagen fattat beslut i anledning af särskild proposition angående anslag för folkskolorna, upptagas här till af Landtdagen godkändt belopp 131,000 mark. Likaså falla under nu behandlade utgiftstitel de af Landtdagen under benämning af särskilda anslag i förutnämnda sammanhang godkända posterna: bidrag till pensionering af lärarkåren vid städernas folkskolor 41,000 mark, samt anslaget för sjuka folkskollärares och lärarinnors understödjande, 70,000 mark, eller inalles 111,000 mark. Ofriga pensioner och allmänna understöd utgöra inalles 3,359,000 mark, hvaraf följer, att hela denna hufvudtitel belöper sig till 4,750,000 mark. Om härtill läggas de ifrån kommunikationsfonden utgående pensionerna och understöden, hvilka i utgiftsstaten för sagda fond äro beräknade till 500,000 mark, så erhålles till resultat, att för närvarande årligen för peusionsändamål utgå 5 1 / 4 miljon mark. Det är uppenbart, att en så stor statsutgift för ett så improduktivt ändamål som statstjänstemannens pensionering måste anses alldeles oskälig och härflyter endast däraf, att i pensionsväsendet hos oss förefinnas stora missförhållanden beträffande såväl å detta område gällande stadganden som ock den praxis, som utbildat sig vid beviljandet af pensioner och särskilda andra hithörande understöd. Landtdagen har därför icke kunnat underlåta att uttala såsom sin mening, att en snabb och grundlig reform af förhållandena i detta afseende är synnerligen behöflig. Då tiden emellertid icke för denna gång medgifvit en grundlig pröfning af i ärendet framställda förslag, men storleken af den nuvarande pensionsstaten gör det synnerligen nödvändigt att snarligen få de härtill hörande utgifterna så mycket som möjligt nedbragta, och då Landtdagen är öfvertygad

12 Landtd. ST. Prop. N:o 22. därom, att det är möjligt att skrida till vidtagande af häraf påkallade åtgärder äfven utan revision af hithörande författningar och således redan innan en sådan revision fåtts till stånd, har Landtdagen redan i detta sammanhang velat uttala nödvändigheten af att regeringen på detta område af finanshushållningen måtte iakttaga synnerlig sparsamhet. Man bör frångå den redan från äldre tider hos oss rådande särdeles liberala tillämpningen af pensionsförfattningarna, som yttrar sig uti beviljandet af ordinarie pensioner åt tjänstemän, innan de uppnått pensionsålder. Dylika partiella pensioner borde beviljas endast såvida vederbörandes rätt till sådan pension i enlighet med författningarnas verkliga innebörd är alldeles obestridlig. Likaså borde beviljandet af extra ordinarie pensioner komma ifråga endast i synnerligen ömmande fall och största försiktighet borde iakttagas, då det är fråga om beviljande af sådana pensioner till mera betydande belopp åt jämförelsevis väl aflönade tjänstemäns änkor och barn. Vid sidan af ofvanberörda utgifter, som inalles belöpa sig till Fmk 70,779,000: böra observeras följande Öfverf öringar : till kommunikationsfonden, såsom ersättning för postbefordran Fmk 500,000: till den obesuttna befolkningens lånefond» 150,000: till fonden för den obesuttna befolkningens förseende med jord» 150,000: till fonden för till arbete fullkomligt oförmögna personer» 70,000: till fonden för värnlösa barns vård» 31,000: 901,000: hvadan summa ordinarie utgift blir Fmk 71,680,000:

13 1907. Landtd. SY. - Prop. N:o Extra ordinarie utgiftsstaten. Här ingår främst det belopp å 20, mark, hvilket enligt Landtdagens, i anledning af särskild nådig proposition fattade beslut skall af finska statsmedel utbetalas till Riksskattkammaren. Ehuru denna utgift rätteligen icke hör till nu ifrågavarande år, bör densamma likväl tagas med i beräkningen, emedan den med hänsyn till sin storlek ganska kännbart inverkar på budgeten för sagda år. I sitt underdåniga svar å propositionen angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader har Landtdagen godkänt ett anslag af i rundt tal mark till remont.och inredning af Frivilliga Brandkårens hus, hvilken utgift upptagits bland extra ordinarie utgifter. Uti den nådiga propositionen uppräknas vidare särskilda poster, som böra intagas bland extra ordinarie utgifter åren Då emellertid bland dessa finnas sådana ändamål, som icke ännu af Styrelsen pröfvats, hvarför möjligt är, att en del af dem vid den slutliga behandlingen förkastas eller minskas och en del uppskjutes till år 1909, har Landtdagen, som icke haft tillräcklig tid att pröfva nödvändigheten af hvarje utgiftspost, beslutit upptaga i kalkylerna i rundt tal 3,500,000 mark. Extra ordinarie utgiftsstatens slutsumma skulle i enlighet härmed belöpa sig till Fmk 23,071,000: Resultatet af ofvan framställda pröfning af statsbehofven är sålunda följande: Ordinarie utgiftsstaten.. Fmk 71,680,000: Extra ordinarie»..» 23, : Summa Fmk 95, :

14 Landtd. SY. Prop. N:o 22. uti hvilken summa, såsom tidigare framhållits, icke ingå de utgifter, som hänföra sig till Kommunikationsfonden och Brännvinsmedlen. I enlighet med stadgandet i 43 af Landtdagsordningen tillkommer det Landtdagen att skrida till granskning däraf, i hvilken mån de ordinarie statsmedlen förslå till bestridande af nämnda utgifter. Af sagda medel bör härvid, på sätt äfven skett i den nådiga propositionen, främst tagas i betraktande kapitalbehållningen i de ordinarie statsfonderna. Hvad beträffar denna behållning, som i Finlands statshushållning har en relativt stor finansiell betydelse, är densamma i hufvudsak af tvänne väsentligt olika slag. Af en del däraf, som genom särskilda föreskrifter reserverats för bestridande af vissa allmänna behof, har i enlighet därmed bildats särskilda själfständiga fonder. De mest betydande af dessa fonder, hvilkas kapital vid utgången af år 1906 utgjorde sammanlagdt 52,943,146 mark 81 penni samt vid slutet af innevarande år kan uppskattas till omkring 55,080,000 mark, utgöras af statsverkets utlåningsfond, reservfonden, lagmanstingsgästningsfonden, fonden för den obesuttna befolkningens förseende med jord, den obesuttna befolkningens lånefond samt undsättnings- och mossuttorkuingsfonderna. Af ändamålet med ifrågavarande fonder följer, att kapitalbehållningen i desamma i allmänhet icke kan tagas i betraktande, då fråga är om tillfredsställande af sådana allmänna behof, som äro främmande för dessa fonder, det vill säga allmänna utgifter. Enahanda är i allmänhet jämväl förhållandet med dessa fonders årliga inkomster, hvilka nästan utan undantag utgöras af räntor å deras kapital och som årligen icke uppgå till fullt 2 miljoner mark. Med hänsyn till den fortfarande tillväxten af de allmänna behof, hvilka dessa fonder äro afsedda att tillfredsställa, synes det nämligen i allmänhet vara nöd-

15 1907. Landtd. SY. Prop. N:o vändigt att.reservera jämväl fondernas ränteinkomster för tillgodoseende af samma ändamål (företrädesvis utlåning). Vid sådant förhållande har Landtdagen lika litet som Regeringen ansett skäl föreligga att vid regleringen af nästkommande års inkomst- och utgiftsstat taga i betraktande någon del af vare sig kapital eller ränteinkomster, hörande till ifrågavarande, på sidan om statsverkets årsbudget stående fonder. För visst ändamål, nämligen för utbetalning af militärpensioner, har genom särskilda stadganden likaledes bildats krigsmanshusfonden, hvilken skiljer sig från förenämnda fonder därutinnan, att dess utgifter hänföras till statsverkets årliga budget, på samma sätt som de fonders utgifter, hvilka bilda den andra hufvudgruppen. nämligen statsfonden och militiefonden. I annan ställning än ofvannämnda, för särskilda ändamål afsedda fonders kapital är den kapitalbehållning, som bokföres under stats- och militiefonderna. Denna behållning utgör endast ett af ordinarie statsmedel uppkommet öfverskott, som, ifall härvid icke tages i betraktande de särskilda stadganden, som gälla miliiefonden, icke blifvit reserveradt för något särskildt ändamål. Detta principiella sakförhållande förändras icke af den omständigheten, att betydande summor jämväl af statsfondens besparingar bundits bland annat i lån med lång återbetalningstid. Det verkar i och för sig endast, att icke ens nu ifrågavarande besparingar äro till hela sitt belopp disponibla för ordinarie statsbehof. Härtill kommer äfven, att en betydlig del af ifrågavarande medel alltid måste hållas på olika sätt bunden för statsverkets egna löpande behof (i spannmålsm. fl. förråd, såsom icke influtna inkomster eller så kallade inkomstrester, förskott m. m.). Enligt statsbokslutet stego statsfondens tillgångar vid, utgången af år 1906 till Fmk 83,027,150: 23, hvarifrån dock afgå särskilda skulder, utgiftsrester, reserverade anslag m. m.

16 Landtd. Sv. Prop. N:o 22. uppgående sammanlagdt till Fmk 9,226,715:29. Fondens kapital utgjorde således Fmk 73,800,434: 94. Af tillgångarna voro bundna: i särskilda förråder Fmk 2,057,073: 56 i inkomstrester» 4,172,558: 33 i lån på lång återbetalningstid...» 12,578,941: 22 i spannmålslån» 257,410: 50 i statens öfriga fonder» 4,500,000: på annat sätt placerade» 7,449,645: 10 Summa Fmk 31,015,628: 71 Alltså utgjorde fondens disponibla tillgångar Fmk 52,011,521: 52 Däraf voro: å upp- och afskrifningsräkning i Finlands Bank Fmk 21,704,724: 24 tillgodohavanden hos utländska ombud» 270,623: 14 kassaförlag hos förvaltande verk...» 2,708,922: 49 obligationer» 27,327,251: 65 Slutsumman af dessa poster, Fmk 52,011,521: 52, utgjorde således det belopp, hvilket vid utgången af år 1906 kunde anses såsom disponibelt. Huru stort motsvarande belopp vid utgången af innevarande år kommer att vara, är naturligtvis ännu omöjligt att med säkerhet veta. Försåvidt Landtdagens Statsutskott, med ledning af de uppgifter och beräkningar, som lämnats detsamma från Statskontoret, kunnat bedöma, torde statsfondens disponibla tillgångar vid utgången af år 1907, förutsatt att ur denna fond såsom förskott till kommunikationsfonden öfverförts erforderliga medel till betäckandet af en där uppkommen brist, försiktigt beräknade kunna uppskattas till 51,000,000 mark, hvaraf omkring 27,500,000 mark i obligationer, omkring 3,200,000 mark såsom kassaförlag hos förvaltande verk, omkring 200,000

17 1907. Lamltd. Sv. Prop. N:o mark såsom fordringar hos utländska ombud samt omkring 20,100,000 mark å upp- och afskrifniugsräkning i Finlands Bank. Vid bedömandet af frågan, huru stor del af denna summa kan tagas i anspråk vid reglerandet af följande års budget, har Landtdagen beaktat den omständighet, som omnämnes uti den nådiga propositionen, nämligen att de obligationer, i hvilka en stor del af statsfondens disponibla tillgångar äro placerade, under nuvarande konjunkturer icke skulle kunna utan betydlig förlust realiseras. Beräkningen är därför i första hand grundad å det belopp, som vid utgången af år 1907 antagits finnas å upp- och afskrifningsräkning i Finlands Bank. Men icke ens denna post är i dess helhet disponibel, emedan, i anseende till statshushållningens omfattning, en betydande kassareserv är nödvändig. Styrelsen har i den nådiga propositionen beräknat denna nödvändiga kassareserv till 10,000,000 mark. Landtdagen har visserligen ansett detta belopp jämförelsevis högt tilltaget, men har likväl ej velat minska detsamma. Vidare bör beaktas, att det äfven vid innevarande års utgång finnes ansenliga ur statsfonden beviljade, men ännu icke utbetalta anslag, approximativt uppgående till 4,100,000 mk, med hvilket belopp det äfven torde vara försiktigast att minska summan af fondens disponibla tillgångar. Efter dessa afdrag skulle ifrågavarande disponibla penningbelopp utgöra 6,000,000 mark. Fondens obligationsförråd skulle under dessa förhållanden behöfva realiseras endast i den mån medel skulle erfordras för beviljade, men olyftade lån samt för utgifvandet af lån för folkskolbyggnader. Det kan i allmänhet ej anses öfverensstämma med en sund statshushållning att använda besparade statsmedel till bestridande af löpande årliga utgifter. Men bland dessa utgifter, hvilka ofvan framhållits såsom hörande till den budget, som nu skall regleras, finnas några, hvilka icke hafva karaktär af regelbundna utgifter, utan hvilka antingen hänföra sig till en förgången tid eller eljes äro af extra ordinarie beskaffenhet. Till bestridande af dessa kan statsfon-

18 Landtd. SY. Prop. N:o 22. dens förenäranda disponibla öfverskott anvisas. Ett dylikt förfarande är nu så mycket mera berättigadt, som den ojämförligt största delen af de utgifter, som räknas till de extra ordinarie, utgöres af det bidrag af 20 miljoner mark tiil Riksskattkaminaren, till hvars erläggande Landtdagen gifvit sitt samtycke och hvilket till sin beskaffenhet kan anses tillhöra en förgången tids löpande utgifter. Hvad sedan militiefondens kapitalbehållning vidkommer, så utgjorde densamma vid utgången af år ,036,128 mark 59 penni. Vid utgången af detta år kan behållningen i nämnda fond, enligt verkställd kalkyl, uppskattas till ungefär 4,000,000 mark, hvilket belopp i dess helhet borde kunna användas för fondens ändamål (däraf ungefär 3,700,000 mark i obligationer). I den nådiga propositionen anföres, att militiefondens kapital icke kan tagas i betraktande vid den allmänna budgetregleringen. Af skäl, hvilka framställas i Landtdagens underdåniga svar å propositionen angående det bidrag, som skall till Riksskattkammaren erläggas, har Landtdagen ansett militiefondens kapitalbehållning denna gång vid budgetregleringen böra tagas i beräkning. Krigsmanshus f ondens tillgångar belöpte sig vid 1906 års utgång, efter afdrag af skulderna, till Fmk 9,417,242:56. Af medlen var största delen eller Fmk 8,012,733: 24 placerad i lån på längre återbetalningstid; återstoden eller Fmk 1,438,873: 34 var placerad dels i obligationer, dels å upp- och afskrifningsräkning i Finlands Bank. Beträffande placeringen af denna fonds tillgångar har bland annat föreskrifvits, att af dem minst 1,000,000 mark skola deponeras i

19 1907. L and td. Sv. Prop. N:o ' fullgoda, lätt realiserbara in- eller utländska räntebärande obligationer. Då ifrågavarande fond, såsom tidigare nämnts, är afsedd för särskilda utgifter, bör dess kapitalbehållning användas endast försåvidt fondens inkomster icke förslå till årsutgifterna. Enär militiepensionerna på grund af särskilda omständigheter under de senaste åren stigit i ovanlig grad, har fondens kapital regelbundet måst tagas i anspråk, så att detsamma från Fmk 9,863,000:, hvartill det uppgick i slutet af år 1899, nedgått till angifvet belopp, ehuru till fonden år 1904 af andra statsmedel öfverfördes 700,000 mark. Vid utgången af innevarande år hafva fondens tillgångar uppskattats till Fmk 9,175,000, hvaraf omkring 1,375,000 mark i obligationer samt å upp- och afskrifningsräkning. Då fondens utgifter för militiepensioner under år 1908 beräknats till 684,000 mark och ränteinkomsten för samma år enligt beräkning i propositionen uppgår till 370,000 mark, följer häraf, att vid 1908 års budgetreglering af fondens kapital 314,000 mark bör tagas i beräkning. Landtdagen öfvergår nu till en granskning af statsverkets ordinarie inkomster för år 1908, och har främst fäst sin uppmärksamhet vid statsfondens och sedermera vid militie- och krigsmanshusfondernas inkomster, äfven vid denna granskning följande statsförslagets uppställning. Statsfondens inkomster. Inkomst af domäner och annan statens förmögenhet. Inkomsten från kronans skogar kan för innevarande år uppskattas till minst 9,100,000 mark. Ehuru berörda inkomster äro underkastade jämförelsevis betydande fluktuationer under olika år, beroende på trävarumarknadens

20 Landtd. Sv. Prop. N:o 22. ställning och andra mer eller mindre tillfälliga omständigheter, har denna gren af statshushållningen under senare tid utvecklats, hvilket uppenbarligen härflyter af forstförvaltningens synnerligen lifliga reformverksamhet å detta område under de senaste åren. Det ligger i sakens natur, att resultatet af dessa reformer endast småningom skall blifva skönjbart, men de påbegynta förbättringarna borde det oaktadt med all energi fortsättas. För år 1908 hafva inkomsterna från kronans skogar beräknats till samma belopp som uti den nådiga propositionen eller till 8,500,000 mark. Öfriga till denna grupp hörande inkomster hafva jämväl uppskattats på samma sätt som i propositionen, hvadan slutsumman belöper sig till 11,^ mark. Direkta skatter. I enlighet med den nådiga propositionen hafva inkomsterna beräknats till 4,570,000 mark. Indirekta skatter. Tullinkomster. I fråga om importtullen har på grund af införskaffade uppgifter till komplettering af den utredning propositionen innehåller, konstaterats, att denna skatt under tiden intill den l oktober innevarande år afkastat 1,655,000 mark utöfver det belopp, som influtit under motsvarande tid år 1906, ehuru import af råsocker i större mängdi förekommit endast från Ryssland. I;enlighet härmed kan totalinkomsten för innevarande år enligt försiktig beräkning uppskattas till 46 å 47 miljoner. Enär importtullen i väsentlig mån är beroende af årsväxten och andra sådana omständigheter, hvilkas inflytande icke kan på förhand bedömas, tordej försiktigheten bjuda att denna inkomstpost under år 1908 kalkyleras till 42,000,000 mark. Exporttullen har beräknats till 600,000 mark, sågningsafgiften till 400,000 mark och expeditionsafgifterna likaledes till 400,000 mark, äfvensom diverse mindre intrader till 10,000 mark, hvadan tullinkomsternas totalbelopp skulle uppgå till 43,410,000 mark. Lägges härtill afkastningen af stämpelafgiften för spelkort, uppgående till 25,000 mark, utgör slutsumman för denna afdelning ,000 mark.

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

1908. - Motionsbetänkande N:o 1.

1908. - Motionsbetänkande N:o 1. 1908. - Motionsbetänkande N:o 1. Ekonomiutskottets betänkande N:o 1 med anledning af i Landtdagen väckta motioner med förslag till lag angående förbud för bolag och andelslag samt i vissa fall för enskilda

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från alla länder få tullfritt införas. Frihamnen är ett noga begränsadt område, som betraktas liggande

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

1907. Petitionsbetänkande N:o 16.

1907. Petitionsbetänkande N:o 16. 1907. Petitionsbetänkande N:o 16. Ekonomiutskottets betänkande N:o 3 i anledning af särskilda petitionsförslag angående fiskerilagstiftningen och fiskerinäringens höjande. Jämte särskilda protokollsutdrag

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR STADGAR FÖR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 HELSINGFORS 1934 TIDNINGSAKTIEBOLAGET NYLANDS TRYCKERI STADGAR SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDET r. f. 1. Svenska Konkofdiaförbundet har till ändamål

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Fastställda av bildningsnämndens fritidssektion 20.9.2007 109. (Fr. sekt. 7.5.2009 62) 1 ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT Enligt ungdomslagens

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Förvaltning av fideikommisskapital

Förvaltning av fideikommisskapital FIDEIKOMMISSNÄMNDEN Avdelningsdirektören Eva Birath 08-700 08 15 1(5) 2003-12-02= Dnr 49-03 Förvaltning av fideikommisskapital (OBS! Denna PM är under översyn) Allmänt Fideikommisskapital förvaltas ofta

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE ÖFVER ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 TILLSTÅND OCH VERKSAMHET under läseåren 1870 1875. Afgifven af Öfverstyrelsen för Skolväsendet. 00 00c> HELSINGFORS, Finska Litteratur- sällskapets

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

Till Hans Kejserliga M^estät

Till Hans Kejserliga M^estät Till Hans Kejserliga M^estät Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsatte komité. Underdånigst. Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste förordnande

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer