Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!"

Transkript

1 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! Eders Kejserliga Majestät har i nådig proposition till Landtdagen öfverlämnat att besluta angående särskilda anslag för, folkskolväsendets i landet underhåll under år

2 Lantit! Sv. Prop. N:o , och har Landtdagen vid handläggningen af detta ärende till pröfning upptagit jämväl särskilda andra anslag för bildningssträfvanden inom samhället, hvilkas betydelse redan af senaste Landtdag erkänts. 1. Bidraget till folkskolväsendet i städerna har i den nådiga propositionen beräknats för år 1908 till inalles 875,000 mark, och får Landtdagen anmäla, att ifrågavarande förslag godkänts oförändradt. 2. Vid handläggning af frågan om bidrag till aflönande af den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet har Landtdagen funnit, att nämnda lärarpersonals nuvarande löneförmåner icke längre kunna anses vara fullt tillfredsställande. Landtdagen har emellertid icke ansett sig oförändradt kunna biträda det i den nådiga propositionen framställda förslaget, samt icke heller understöda öfriga förslag, som där finnas nämnda. Landtdagen, som godkänt den i den nådiga propositionen föreslagna princip angående oliks lön beroende däraf, om läraren har familj elier icke, har likväl ändrat l af lagförslaget i propositionen därhän, att högre lön tillerkännes lärare eller lärarinna, som är eller varit gift och å hvilken familjens försörjning hufvudsakligen ankommer samt har ett eller flere barn. Grundlönen har Landtdagen fastställt till 900 niark och nämnda, på grund af familjeförhållanden höjda lön till 1,100 mark. Tillika har det ansetts skäligt att lärare eller lärarinna, hvilken tillagts förhöjd grundlön, får åtnjuta densamma under återstoden af sin tjänstetid äfven om hans eller hennes

3 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o familjeförhållanden undergått förändring. I enlighet härmed och under förutsättning att de ogifta manliga lärarenes antal är ungefär lika stort som de lärarinnors, hvilka såsom familjeförsörjare komme att i likhet med de gifta lärarene erhålla den högre grundlönen, skulle, då hela lärarpersonalen på landet för sagda år beräknas till 3,376, ökningen utgöra 300 X 3,376 1,012,800 mark. Och då statsbidraget för ifrågavarande ändamål enligt nu gällande aflöningsstat för nästkommande år beräknas uppgå till Fmk 2,390,000, stiger denna löneutgift enligt den af Landtdagen godkända principen till 3,402,800 eller i rundt tal 3,405,000 mark. På grund häraf får Landtdagen anmäla, att Landtdagen såsom bidrag till aflönande af den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet för år 1908 beviljat ett anslag af 2,390,000 mark -f 1,012,800 mark, eller i rnndt tal 3,405,000 mark. 3. I den nådiga propositionen har föreslagits, att bidragen till aflönande af lärare och lärarinnor för slöjd och handarbeten måtte beräknas efter enahanda grund som hittills, och får Landtdagen i anslutning till den i propositionen anförda motiveringen anmäla, att Landtdagen såsom bidrag till aflönande af lärare och lärarinnor för slöjd och handarbeten för år 1908 beviljat Ht anslag af 132,000 mark. 4. Vid beräknandet af anslagen till löneförhöjningar åt den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet

4 Landtd. Sv. - Prop. N:o 21. har Landtdagen beslutit godkänna den nuvarande beräkningsgrunden 20 procent af grundlönen efter 5, 10, 15 och 20 års tjänstetid. Beräknad på grund af ofvannämnda förhöjda lönebelopp samt med ledning af den i propositionen framställda statistiken, kommer detta anslag att i lägre klassen stiga till 346,140 och i den högre till 496,760 mark, således tillsammans 842,900 eller i rundt tal 845,000 mark, och får Landtdagen anmäla, att Landtdagen såsom anslag till löneförhöjningar åt den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet beviljat för år 1908 ett belopp a/", i rundt tal, 845,000 mark. 5. Vid kalkylerandet af anslagen till pensioner åt lärarpersonalen vid folkskolorna på landet för instundande år upptager den nådiga propositionen såsom grund för beräkningen de nuvarande pensionsbeloppen. Ehuru en principiell motsägelse vidlåder den nådiga propositionen, då i densamma grundlönen för lärarkåren göres beroende af familjeförhållanden, under det att könet i fråga om pensionerna fortfarande är afgörande, har Landtdagen likväl ansett sig denna gång kunna förena sig med den nådiga propositionen i fråga om pensionerna och får således anmäla, att såsom anslag till pensioner åt lärarpersonalen vid folkskolorna på landet för år 1908 har beviljats inalles 131,000 mark.

5 Landtd. Sv. - Prop. N:o I den nådiga propositionen föreslås för år 1908 ett bidrag till pensionering af folkskollärarpersonalen i städerna 40,275 mark, och har Landtdagen icke något att anmärka emot detta förslag, hvarför Landtdagen får anmäla, att Landtdagen fastställt ifrågavarande anslag till i rundt tal 41,000 mark. 7. Anslaget till understöd åt sjuka folkskollärare och -lärarinnor har i den nådiga propositionen föreslagits att bibehållas vid ett belopp af 55,000 mark. Enär behotvet af detta understöd varit i stigande och ändamålet förtjänar beaktande jämväl på den grund, att ett i sådant afseende i god tid beviljadt rundligt understöd är ägnadt att minska antalet af dem, hvilka äro tvungna att före den bestämda tiden öfvergå till pensionsklassen, har Landtdagen ansett en förhöjning härvidlag vara nödig och får i underdånighet anmäla, att för ofvanberörda ändamål beviljats för år 1908 ett belopp af 70,000 mark. 8. Då Landtdagen till pröfning förehaft frågan om bidrag till uppförande af folkskolhus och handarbetslokaler, har Landtdagen funnit, att det för detta ändamål nu disponibla beloppet likasom äfven det i den nådiga propositionen föreslagna anslaget är otillräckligt. Ifrågavarande bidrag hafva under senaste tid växlat mellan 2,000 3,000 mark per skola. Endast i undantagsfall har man ansett sig kunna bevilja något högre belopp. I utlandet har såsom bidrag för samma ändamål på många orter beviljats anslag, som motsvarat större delen af byggnads-

6 ( Landtd. Sv. Prop. N:o 21. kostnaderna, ehuru kommunernas ekonomiska ställning där torde vara mycket bättre. Förhållandena i Finland, där kostnaderna för folkskolbyggnaderna för närvarande äro synnerligen betungande, kräfva redan af denna orsak särskildt höga bidrag från statens sida för ifrågavarande ändamål. Isynnerhet uti aflägsnare trakter, där folkbildningen står på en låg ståndpunkt, kunde detta bidrag i undantagsfall stiga till 75 % af byggnadskostnaden. Härvid bör dessutom tagas i betraktande, att flera kommuner, särskildt de mest framstegsvänliga, redan ordnat sina folkskolförhållanden på ett jämförelsevis tillfredsställande sätt utan åtnjutande af nämnvärda byggnadsbidrag, men att de genom detta sitt intresse ådragit sig en högst tyngande skuldbörda, som på ett kännbart sätt förlamar deras inre Ii f. Däremot skulle de kommuner, hvilka uraktlåtit fullgörandet af sina skyldigheter, såsom ett slags belöning komma i åtnjutande af rundligare bidrag. Landtdagen har i anledning hara f funnit skäligt vara att Regeringen berättigas att, åtminstone i undantagsfall, utgifva bidrag äfven för gäldande af lån, som auvändts till uppförande af folkskolbyggnader, och får med stöd af det ofvan anförda anmäla, att Landtdagen såsom bidrag till uppförande af folkskolhus och handarbetslokaler för år 1908 beviljat ett belopp af 500,000 mark. I anslutning till detta spörsmål har inoin Landtdagen väckts fråga om beviljande af byggnadsbidrag jämväl för folkhögskolorna. Dessa läroanstalter, hvilkas betydelse för vårt folk icke kan uppskattas för högt, äro tvungna att uppoffra jämförelsevis stora summor för sina byggnader. Byggnadskostnaderna för de 24 folkhögskolor, som för närvarande hafva egna hus, hafva uppgått till inalles 1,117,000 mark eller omkring 50,000 mark per

7 1907. Landtd. Sv. Ppop. N:o högskola, men hafva kostnaderna för uppförandet af tidsenliga och ändamålsenliga byggnader för en folkhögskola uppgått i medeltal till 80,000 mark. Till och med ett mindre bidrag skulle bereda lättnad i folkhögskolornas ofta knappa ekonomiska förhållanden ; och har Landtdagen därför velat bevilja understöd åt dessa läroinrättningar, att enligt Regeringens pröfning utgifvas såväl för nybyggnader som för afbetalning å byggnadslån. Landtdagen får därför anmäla, att Landtdagen till byggnadsbidrag för folkhögskolor under år 1908 beviljat ett anslag af 50,000 mark. 9. Anslagen till bibliotek for folkskollärare och -lärarinnor i landskommunerna föreslår den nådiga propositionen att under nästkommande år utgå med 30,000 mark och till anskaffande af skåp för dessa bibliotek med i ett för allt 30,420 mark, samt 10. att såsom anslag till fortsättningskurser uid folkskolorna på landet skulle för år 1908 anvisas 90,000 mark. Landtdagen har icke funnit skäl till anmärkningar emot dessa förslag och får därför anmäla, att Landtdagen godkänt dem oförändrade. 11. Anslagen till stipendier för auskultering och studieresor äro för närvarande tillgängliga endast för lärarene och lärarinnorna vid folkskolorna på landsbygden. Emellertid är det önskvärdt, att lärare och lärarinnor äfven vid folkhögskolorna kunde komma i åtnjutande af

8 Landtd. Sv Prop. N:o 21. dessa stipendier. För detta ändamål torde böra reserveras ett stipendium å 800 mark för studieresa till utlandet och två resestipendier å 200 mark inom landet. Däremot borde 14,300 mark kunna anses förslå till stipendier åt folkskollärare och -lärarinnor för auskultering samt 4,500 mark för studieresor. Landtdagen får därför anmäla, att Landtdagen till stipendier åt lärare och lärarinnor vid folkskolorna på landet och folkhögskolorna för auskultering och studieresor under år 1908 beviljat inalles 20,000 mark. 12. Anslagen för anskaffande af åskådningsmateriel för folkskolorna på landet borde, likasom förenämnda anslag, utsträckas till liknande materiel vid folkhögskolorna. Det i propositionen föreslagna anslaget har med hänsyn härtill höjts med 10,000 mark. I följd häraf får Landtdagen anmäla, att Landtdagen för anskaffande af åskådningsmateriel för folkskolorna på landet och folkhögskolorna för år 1908 beviljat ett anslag af inalles 60,000 mark. 13. Beträffande anslagen för anordnande vid Universitetet af fortsättningskurser för folkskollärare och -lärarinnor har det i den nådiga propositionen föreslagna beloppet af 35,000 mark ansetts böra oförändradt godkännas, till dess större erfarenhet beträffande dessa kurser vunnits. Det synes lämpligast att ställa dessa medel med full dispositionsrätt till vederbörande bestyrelses förfogande; äfven lårarena vid seminariernas normalskolor

9 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o borde blifva delaktiga af desamma. Med framhållande af dessa synpunkter får Landtdagen anmäla, att Landtdagen godkänt den nådiga propositionen i omförmålda af seende. 14. Uti den nådiga propositionen har bidraget till inköp af låroböcker åt medellösa elever vid folkskolorna på landet för år 1908 föreslagits till enahanda belopp som för år 1907 eller till 20,000 mark. Bristen på läroböcker har för mången utgjort ett hinder för erhållande af skolundervisning. Genom att böckerna öfverlämnas åt eleverna med full äganderätt uppväckes hos dessa större omsorg vid begagnandet af böckerna, hvarjämte eleverna sålunda beredes tillfälle att äfven efter slutad skolgång uppehålla sina kunskaper. Detta förfaringssätt är jämväl ur hygienisk synpunkt att föredraga framför böckernas utlånande. I syfte att kraftigare befordra anskaffandet af egna läroböcker åt eleverna har Landtdagen höjt detta understöd till 150,000 mark samt bifallit till, att af statsmedel framdeles erlägges 40 / 0 af priset för de böcker, hvilka med kommunala medel anskaffas och bortgifvas åt eleverna. Åt kommunerna själfva bör öfverlämnas att afgöra, huruvida böcker borde anskaffas åt samtliga eller endast åt medellösa elever. I anseende härtill får Landtdagen anmäla, att Landtdagen till bidrag för inköp af låroböcker åt elever vid folkskolorna på landet för år 1908 anvisat ett belopp af 150,000 mark.

10 Landtd. Sv. Prop. N:o Bidraget till folkhögskolorna har i den nådiga propositionen otvifvelaktigt beräknats alltför lågt. För närvarande finnas 26 äldre folkhögskolor, hvilka hvar och en borde beviljas ett årligt statsunderstöd af 6,000 mark, men dessutom borde för 8 nya folkhögskolor till grundläggningskostnader reserveras 3,000 mark för hvarje. Landtdagen får därför anmäla, att Landtdagen såsom bidrag till folkhögskolorna för år 1908 beviljat ett anslag af 180,000 mark. Vid senaste landtdag beviljade Ständerna särskilda anslag för samhälleligt upplysningsarbete, nämligen till befrämjande tå nykterhetsarbetet 20,000 mark, såsom bidrag till ungdomsföreningarna 30,000 mark och till populära föredrag 25,000 mark för hvartdera af åren 1906 och Detta beslut kungjordes den 13 november 1906, sedan det af Eders Kejserliga Majestät blifvit stadfäst, hvadan knappt ett år förgått efter det medlen begynt användas för sagda ändamål. Ehuruväl uppgifter erhållits om medlens användande härintills, synes det dock vara riktigare, att närmare utredning härom öfverlämnas till Statsutskottet vid 1908 års landtdag, då man med större tillförlitlighet kan bedöma, huru och med hvilken framgång upplysningsarbetet med dessa anslag befordrats. Emellertid fortbestå de behof, hvilka föranledt beslutet om berörda anslag, hvarför Landtdagen beslutit, att såsom understöd för befrämjandet af nykterhetsarbetet anvisa och till hufvudstyrelsens för föreningen Raittiuden Ystävät disposition för år 1908 ställa ett anslag af 20,000 mark, att af denna förening i samråd

11 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o med föreningen Finlands Svenska NijJcterhetsförbnnd för ifrågavarande ändamål användas ; att för understödjande af ungdomsföreningarna i landet under år 1908 anslå 30,000 mark, Iwaraf 25,000 skulle öfverlämnas åt centralstur elsen för Suomen Nuorison Liitto att användas till förmån for de finskspråkiga ungdomsföreningarna och 5,000 mark skulle användas såsom understöd åt Finlands svenska ungdomsförbund; samt att anslå ett belopp af 25,000 mark för år 1908 att ställas till en af Folkupplysningssållskapet och Svenska Folkskolans Vänner gemensamt utsedd nämnds förfogande för att af denna användas till understödjande af sådana folkliga föreläsningskurser, som kunna pröfvas vara däraf förtjänta. På grund af hvad i det föregående anförts ifråga öra förbättrande af folkskollärarpersonalens löneförmåner, får Landtdagen slutligen anmäla, att Landtdagen antagit följande Lag angående folkskollärarpersonalens på landet aflöning. Med ändring af nådiga kungörelserna af den 19 mars 1886 och den 12 mars 1901, i hvad de angå lärares och lärarinnas vid folkskolorna aflöning, varder stadgadt:

12 Landtd. Sv. Prop. N:o 21. l Det af statsmedel till folkskollärarpersonalens på landet aflöning utgående bidrag skall från ingången af år 1908 utgöra 900 mark för såväl manlig som kvinnlig lärare; men denna allmänna grundlön höjes till 1,100 mark for lärare eller lärarinna, som är eller varit gift och å hvilken familjens försörjning hufvudsakligen ankommer och som har ett eller flera barn. Lärare eller lärarinna, som tillagts förhöjd grundlön, varder därvid under sin återstående tjänstetid bibehållen. O Q Lärare och lärarinna, som oförvitligen fyllt sitt kall, erhåller efter fem, tio, femton och tjugu års tjänst hvarje gång ett lönetillskott till belopp af 180 mark, om grundlönen är 900 mark, och af 220 mark, om grundlönen är 1,100 mark. 3. Vid tillämpningen af dessa bestämningar iakttages, att den högre grundlönen beräknas från månaden näst efter den, under hvilken ansökning därom, åtföljd af intyg om sökandens berättigande till sagda förmån, ingifvits, samt att det eller de lönetillskott för tjänsteår, som sökanden därförinnan kan hafva erhållit, samtidigt höjas enligt 2. På grund af h vad of van framställts hafva ifrågavarande anslag för folkskolväsendet samt särskilda bildningsändamål för år 1908 beräknats till följande belopp:

13 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o Bidrag till 'folkskolväsendet i staderna (förslagsanslag) 875,000 mk 2. Bidrag till aflönande af den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet (förslagsanslag) 3,405,000» 3. Bidrag till aflönande af lärare och lärarinnor i slöjd och handarbeten (förslagsanslag) 132,000» 4. Anslag till löneförhöjningar!; åt den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet (förslagsanslag) ,000» 5. Anslag till pensioner åt samma personal (förslagsanslag) 131,000» 6. Bidrag till pensionering af folkskollärarpersonalen i städerna (förslagsanslag) 41,000» 7. Anslag till understöd åt sjuka folkskollärare och -lärarinnor 70,000» 8. Bidrag till uppförande af folkskolhus och slöjdlokaler 500,000 > 8 a. Anslag till understöd för uppförande af folkhögskolor 50,000 > 9. Anslag till bibliotek för folkskollärare och -lärarinnor i landskommunerna samt till biblioteksskåp (obegränsadt reservationsanslag) 60,420» 10. Anslag till fortsättningskurser vid folkskolorna på landet 90,000» 11. Anslag till stipendier för auskultering och studieresor 20,000 > 12. Anslag för anskaffande af åskådniugsmateriel för folkskolorna på landet och folkhögskolorna (obegränsadt reservationsanslag) 60,000» 13. Anslag för anordnande vid Universitetet af fortsättningskurser för folkskollärare och -lärarinnor 35,000»

14 Landtd. Sv. Prop. N:o Bidrag till inköp af läroböcker åt elever vid folkskolorna på landet ,000 mk 15. Bidrag till tolkhögskolorna (obegränsadt reservationsanslag) 180,000» 16. Anslag för understöd af nykterhetsarbetet (obegränsadt reservationsanslag) 20,000» 17. Anslag för understödjande af ungdomsföreningarna (obegränsadt reservationsanslag) 30,000» 18. Anslag för understödjande af föreläsningskurser (obegränsadt reservationsanslag) 25,000» Summa 6,719,420 mk. Finlands Landtdag framhärdar etc. Helsingfors den 31 oktober Helsingfors Helsingfors Centraltryckeri.