Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!"

Transkript

1 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! Eders Kejserliga Majestät har i nådig proposition till Landtdagen öfverlämnat att besluta angående särskilda anslag för, folkskolväsendets i landet underhåll under år

2 Lantit! Sv. Prop. N:o , och har Landtdagen vid handläggningen af detta ärende till pröfning upptagit jämväl särskilda andra anslag för bildningssträfvanden inom samhället, hvilkas betydelse redan af senaste Landtdag erkänts. 1. Bidraget till folkskolväsendet i städerna har i den nådiga propositionen beräknats för år 1908 till inalles 875,000 mark, och får Landtdagen anmäla, att ifrågavarande förslag godkänts oförändradt. 2. Vid handläggning af frågan om bidrag till aflönande af den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet har Landtdagen funnit, att nämnda lärarpersonals nuvarande löneförmåner icke längre kunna anses vara fullt tillfredsställande. Landtdagen har emellertid icke ansett sig oförändradt kunna biträda det i den nådiga propositionen framställda förslaget, samt icke heller understöda öfriga förslag, som där finnas nämnda. Landtdagen, som godkänt den i den nådiga propositionen föreslagna princip angående oliks lön beroende däraf, om läraren har familj elier icke, har likväl ändrat l af lagförslaget i propositionen därhän, att högre lön tillerkännes lärare eller lärarinna, som är eller varit gift och å hvilken familjens försörjning hufvudsakligen ankommer samt har ett eller flere barn. Grundlönen har Landtdagen fastställt till 900 niark och nämnda, på grund af familjeförhållanden höjda lön till 1,100 mark. Tillika har det ansetts skäligt att lärare eller lärarinna, hvilken tillagts förhöjd grundlön, får åtnjuta densamma under återstoden af sin tjänstetid äfven om hans eller hennes

3 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o familjeförhållanden undergått förändring. I enlighet härmed och under förutsättning att de ogifta manliga lärarenes antal är ungefär lika stort som de lärarinnors, hvilka såsom familjeförsörjare komme att i likhet med de gifta lärarene erhålla den högre grundlönen, skulle, då hela lärarpersonalen på landet för sagda år beräknas till 3,376, ökningen utgöra 300 X 3,376 1,012,800 mark. Och då statsbidraget för ifrågavarande ändamål enligt nu gällande aflöningsstat för nästkommande år beräknas uppgå till Fmk 2,390,000, stiger denna löneutgift enligt den af Landtdagen godkända principen till 3,402,800 eller i rundt tal 3,405,000 mark. På grund häraf får Landtdagen anmäla, att Landtdagen såsom bidrag till aflönande af den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet för år 1908 beviljat ett anslag af 2,390,000 mark -f 1,012,800 mark, eller i rnndt tal 3,405,000 mark. 3. I den nådiga propositionen har föreslagits, att bidragen till aflönande af lärare och lärarinnor för slöjd och handarbeten måtte beräknas efter enahanda grund som hittills, och får Landtdagen i anslutning till den i propositionen anförda motiveringen anmäla, att Landtdagen såsom bidrag till aflönande af lärare och lärarinnor för slöjd och handarbeten för år 1908 beviljat Ht anslag af 132,000 mark. 4. Vid beräknandet af anslagen till löneförhöjningar åt den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet

4 Landtd. Sv. - Prop. N:o 21. har Landtdagen beslutit godkänna den nuvarande beräkningsgrunden 20 procent af grundlönen efter 5, 10, 15 och 20 års tjänstetid. Beräknad på grund af ofvannämnda förhöjda lönebelopp samt med ledning af den i propositionen framställda statistiken, kommer detta anslag att i lägre klassen stiga till 346,140 och i den högre till 496,760 mark, således tillsammans 842,900 eller i rundt tal 845,000 mark, och får Landtdagen anmäla, att Landtdagen såsom anslag till löneförhöjningar åt den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet beviljat för år 1908 ett belopp a/", i rundt tal, 845,000 mark. 5. Vid kalkylerandet af anslagen till pensioner åt lärarpersonalen vid folkskolorna på landet för instundande år upptager den nådiga propositionen såsom grund för beräkningen de nuvarande pensionsbeloppen. Ehuru en principiell motsägelse vidlåder den nådiga propositionen, då i densamma grundlönen för lärarkåren göres beroende af familjeförhållanden, under det att könet i fråga om pensionerna fortfarande är afgörande, har Landtdagen likväl ansett sig denna gång kunna förena sig med den nådiga propositionen i fråga om pensionerna och får således anmäla, att såsom anslag till pensioner åt lärarpersonalen vid folkskolorna på landet för år 1908 har beviljats inalles 131,000 mark.

5 Landtd. Sv. - Prop. N:o I den nådiga propositionen föreslås för år 1908 ett bidrag till pensionering af folkskollärarpersonalen i städerna 40,275 mark, och har Landtdagen icke något att anmärka emot detta förslag, hvarför Landtdagen får anmäla, att Landtdagen fastställt ifrågavarande anslag till i rundt tal 41,000 mark. 7. Anslaget till understöd åt sjuka folkskollärare och -lärarinnor har i den nådiga propositionen föreslagits att bibehållas vid ett belopp af 55,000 mark. Enär behotvet af detta understöd varit i stigande och ändamålet förtjänar beaktande jämväl på den grund, att ett i sådant afseende i god tid beviljadt rundligt understöd är ägnadt att minska antalet af dem, hvilka äro tvungna att före den bestämda tiden öfvergå till pensionsklassen, har Landtdagen ansett en förhöjning härvidlag vara nödig och får i underdånighet anmäla, att för ofvanberörda ändamål beviljats för år 1908 ett belopp af 70,000 mark. 8. Då Landtdagen till pröfning förehaft frågan om bidrag till uppförande af folkskolhus och handarbetslokaler, har Landtdagen funnit, att det för detta ändamål nu disponibla beloppet likasom äfven det i den nådiga propositionen föreslagna anslaget är otillräckligt. Ifrågavarande bidrag hafva under senaste tid växlat mellan 2,000 3,000 mark per skola. Endast i undantagsfall har man ansett sig kunna bevilja något högre belopp. I utlandet har såsom bidrag för samma ändamål på många orter beviljats anslag, som motsvarat större delen af byggnads-

6 ( Landtd. Sv. Prop. N:o 21. kostnaderna, ehuru kommunernas ekonomiska ställning där torde vara mycket bättre. Förhållandena i Finland, där kostnaderna för folkskolbyggnaderna för närvarande äro synnerligen betungande, kräfva redan af denna orsak särskildt höga bidrag från statens sida för ifrågavarande ändamål. Isynnerhet uti aflägsnare trakter, där folkbildningen står på en låg ståndpunkt, kunde detta bidrag i undantagsfall stiga till 75 % af byggnadskostnaden. Härvid bör dessutom tagas i betraktande, att flera kommuner, särskildt de mest framstegsvänliga, redan ordnat sina folkskolförhållanden på ett jämförelsevis tillfredsställande sätt utan åtnjutande af nämnvärda byggnadsbidrag, men att de genom detta sitt intresse ådragit sig en högst tyngande skuldbörda, som på ett kännbart sätt förlamar deras inre Ii f. Däremot skulle de kommuner, hvilka uraktlåtit fullgörandet af sina skyldigheter, såsom ett slags belöning komma i åtnjutande af rundligare bidrag. Landtdagen har i anledning hara f funnit skäligt vara att Regeringen berättigas att, åtminstone i undantagsfall, utgifva bidrag äfven för gäldande af lån, som auvändts till uppförande af folkskolbyggnader, och får med stöd af det ofvan anförda anmäla, att Landtdagen såsom bidrag till uppförande af folkskolhus och handarbetslokaler för år 1908 beviljat ett belopp af 500,000 mark. I anslutning till detta spörsmål har inoin Landtdagen väckts fråga om beviljande af byggnadsbidrag jämväl för folkhögskolorna. Dessa läroanstalter, hvilkas betydelse för vårt folk icke kan uppskattas för högt, äro tvungna att uppoffra jämförelsevis stora summor för sina byggnader. Byggnadskostnaderna för de 24 folkhögskolor, som för närvarande hafva egna hus, hafva uppgått till inalles 1,117,000 mark eller omkring 50,000 mark per

7 1907. Landtd. Sv. Ppop. N:o högskola, men hafva kostnaderna för uppförandet af tidsenliga och ändamålsenliga byggnader för en folkhögskola uppgått i medeltal till 80,000 mark. Till och med ett mindre bidrag skulle bereda lättnad i folkhögskolornas ofta knappa ekonomiska förhållanden ; och har Landtdagen därför velat bevilja understöd åt dessa läroinrättningar, att enligt Regeringens pröfning utgifvas såväl för nybyggnader som för afbetalning å byggnadslån. Landtdagen får därför anmäla, att Landtdagen till byggnadsbidrag för folkhögskolor under år 1908 beviljat ett anslag af 50,000 mark. 9. Anslagen till bibliotek for folkskollärare och -lärarinnor i landskommunerna föreslår den nådiga propositionen att under nästkommande år utgå med 30,000 mark och till anskaffande af skåp för dessa bibliotek med i ett för allt 30,420 mark, samt 10. att såsom anslag till fortsättningskurser uid folkskolorna på landet skulle för år 1908 anvisas 90,000 mark. Landtdagen har icke funnit skäl till anmärkningar emot dessa förslag och får därför anmäla, att Landtdagen godkänt dem oförändrade. 11. Anslagen till stipendier för auskultering och studieresor äro för närvarande tillgängliga endast för lärarene och lärarinnorna vid folkskolorna på landsbygden. Emellertid är det önskvärdt, att lärare och lärarinnor äfven vid folkhögskolorna kunde komma i åtnjutande af

8 Landtd. Sv Prop. N:o 21. dessa stipendier. För detta ändamål torde böra reserveras ett stipendium å 800 mark för studieresa till utlandet och två resestipendier å 200 mark inom landet. Däremot borde 14,300 mark kunna anses förslå till stipendier åt folkskollärare och -lärarinnor för auskultering samt 4,500 mark för studieresor. Landtdagen får därför anmäla, att Landtdagen till stipendier åt lärare och lärarinnor vid folkskolorna på landet och folkhögskolorna för auskultering och studieresor under år 1908 beviljat inalles 20,000 mark. 12. Anslagen för anskaffande af åskådningsmateriel för folkskolorna på landet borde, likasom förenämnda anslag, utsträckas till liknande materiel vid folkhögskolorna. Det i propositionen föreslagna anslaget har med hänsyn härtill höjts med 10,000 mark. I följd häraf får Landtdagen anmäla, att Landtdagen för anskaffande af åskådningsmateriel för folkskolorna på landet och folkhögskolorna för år 1908 beviljat ett anslag af inalles 60,000 mark. 13. Beträffande anslagen för anordnande vid Universitetet af fortsättningskurser för folkskollärare och -lärarinnor har det i den nådiga propositionen föreslagna beloppet af 35,000 mark ansetts böra oförändradt godkännas, till dess större erfarenhet beträffande dessa kurser vunnits. Det synes lämpligast att ställa dessa medel med full dispositionsrätt till vederbörande bestyrelses förfogande; äfven lårarena vid seminariernas normalskolor

9 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o borde blifva delaktiga af desamma. Med framhållande af dessa synpunkter får Landtdagen anmäla, att Landtdagen godkänt den nådiga propositionen i omförmålda af seende. 14. Uti den nådiga propositionen har bidraget till inköp af låroböcker åt medellösa elever vid folkskolorna på landet för år 1908 föreslagits till enahanda belopp som för år 1907 eller till 20,000 mark. Bristen på läroböcker har för mången utgjort ett hinder för erhållande af skolundervisning. Genom att böckerna öfverlämnas åt eleverna med full äganderätt uppväckes hos dessa större omsorg vid begagnandet af böckerna, hvarjämte eleverna sålunda beredes tillfälle att äfven efter slutad skolgång uppehålla sina kunskaper. Detta förfaringssätt är jämväl ur hygienisk synpunkt att föredraga framför böckernas utlånande. I syfte att kraftigare befordra anskaffandet af egna läroböcker åt eleverna har Landtdagen höjt detta understöd till 150,000 mark samt bifallit till, att af statsmedel framdeles erlägges 40 / 0 af priset för de böcker, hvilka med kommunala medel anskaffas och bortgifvas åt eleverna. Åt kommunerna själfva bör öfverlämnas att afgöra, huruvida böcker borde anskaffas åt samtliga eller endast åt medellösa elever. I anseende härtill får Landtdagen anmäla, att Landtdagen till bidrag för inköp af låroböcker åt elever vid folkskolorna på landet för år 1908 anvisat ett belopp af 150,000 mark.

10 Landtd. Sv. Prop. N:o Bidraget till folkhögskolorna har i den nådiga propositionen otvifvelaktigt beräknats alltför lågt. För närvarande finnas 26 äldre folkhögskolor, hvilka hvar och en borde beviljas ett årligt statsunderstöd af 6,000 mark, men dessutom borde för 8 nya folkhögskolor till grundläggningskostnader reserveras 3,000 mark för hvarje. Landtdagen får därför anmäla, att Landtdagen såsom bidrag till folkhögskolorna för år 1908 beviljat ett anslag af 180,000 mark. Vid senaste landtdag beviljade Ständerna särskilda anslag för samhälleligt upplysningsarbete, nämligen till befrämjande tå nykterhetsarbetet 20,000 mark, såsom bidrag till ungdomsföreningarna 30,000 mark och till populära föredrag 25,000 mark för hvartdera af åren 1906 och Detta beslut kungjordes den 13 november 1906, sedan det af Eders Kejserliga Majestät blifvit stadfäst, hvadan knappt ett år förgått efter det medlen begynt användas för sagda ändamål. Ehuruväl uppgifter erhållits om medlens användande härintills, synes det dock vara riktigare, att närmare utredning härom öfverlämnas till Statsutskottet vid 1908 års landtdag, då man med större tillförlitlighet kan bedöma, huru och med hvilken framgång upplysningsarbetet med dessa anslag befordrats. Emellertid fortbestå de behof, hvilka föranledt beslutet om berörda anslag, hvarför Landtdagen beslutit, att såsom understöd för befrämjandet af nykterhetsarbetet anvisa och till hufvudstyrelsens för föreningen Raittiuden Ystävät disposition för år 1908 ställa ett anslag af 20,000 mark, att af denna förening i samråd

11 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o med föreningen Finlands Svenska NijJcterhetsförbnnd för ifrågavarande ändamål användas ; att för understödjande af ungdomsföreningarna i landet under år 1908 anslå 30,000 mark, Iwaraf 25,000 skulle öfverlämnas åt centralstur elsen för Suomen Nuorison Liitto att användas till förmån for de finskspråkiga ungdomsföreningarna och 5,000 mark skulle användas såsom understöd åt Finlands svenska ungdomsförbund; samt att anslå ett belopp af 25,000 mark för år 1908 att ställas till en af Folkupplysningssållskapet och Svenska Folkskolans Vänner gemensamt utsedd nämnds förfogande för att af denna användas till understödjande af sådana folkliga föreläsningskurser, som kunna pröfvas vara däraf förtjänta. På grund af hvad i det föregående anförts ifråga öra förbättrande af folkskollärarpersonalens löneförmåner, får Landtdagen slutligen anmäla, att Landtdagen antagit följande Lag angående folkskollärarpersonalens på landet aflöning. Med ändring af nådiga kungörelserna af den 19 mars 1886 och den 12 mars 1901, i hvad de angå lärares och lärarinnas vid folkskolorna aflöning, varder stadgadt:

12 Landtd. Sv. Prop. N:o 21. l Det af statsmedel till folkskollärarpersonalens på landet aflöning utgående bidrag skall från ingången af år 1908 utgöra 900 mark för såväl manlig som kvinnlig lärare; men denna allmänna grundlön höjes till 1,100 mark for lärare eller lärarinna, som är eller varit gift och å hvilken familjens försörjning hufvudsakligen ankommer och som har ett eller flera barn. Lärare eller lärarinna, som tillagts förhöjd grundlön, varder därvid under sin återstående tjänstetid bibehållen. O Q Lärare och lärarinna, som oförvitligen fyllt sitt kall, erhåller efter fem, tio, femton och tjugu års tjänst hvarje gång ett lönetillskott till belopp af 180 mark, om grundlönen är 900 mark, och af 220 mark, om grundlönen är 1,100 mark. 3. Vid tillämpningen af dessa bestämningar iakttages, att den högre grundlönen beräknas från månaden näst efter den, under hvilken ansökning därom, åtföljd af intyg om sökandens berättigande till sagda förmån, ingifvits, samt att det eller de lönetillskott för tjänsteår, som sökanden därförinnan kan hafva erhållit, samtidigt höjas enligt 2. På grund af h vad of van framställts hafva ifrågavarande anslag för folkskolväsendet samt särskilda bildningsändamål för år 1908 beräknats till följande belopp:

13 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o Bidrag till 'folkskolväsendet i staderna (förslagsanslag) 875,000 mk 2. Bidrag till aflönande af den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet (förslagsanslag) 3,405,000» 3. Bidrag till aflönande af lärare och lärarinnor i slöjd och handarbeten (förslagsanslag) 132,000» 4. Anslag till löneförhöjningar!; åt den egentliga lärarpersonalen vid folkskolorna på landet (förslagsanslag) ,000» 5. Anslag till pensioner åt samma personal (förslagsanslag) 131,000» 6. Bidrag till pensionering af folkskollärarpersonalen i städerna (förslagsanslag) 41,000» 7. Anslag till understöd åt sjuka folkskollärare och -lärarinnor 70,000» 8. Bidrag till uppförande af folkskolhus och slöjdlokaler 500,000 > 8 a. Anslag till understöd för uppförande af folkhögskolor 50,000 > 9. Anslag till bibliotek för folkskollärare och -lärarinnor i landskommunerna samt till biblioteksskåp (obegränsadt reservationsanslag) 60,420» 10. Anslag till fortsättningskurser vid folkskolorna på landet 90,000» 11. Anslag till stipendier för auskultering och studieresor 20,000 > 12. Anslag för anskaffande af åskådniugsmateriel för folkskolorna på landet och folkhögskolorna (obegränsadt reservationsanslag) 60,000» 13. Anslag för anordnande vid Universitetet af fortsättningskurser för folkskollärare och -lärarinnor 35,000»

14 Landtd. Sv. Prop. N:o Bidrag till inköp af läroböcker åt elever vid folkskolorna på landet ,000 mk 15. Bidrag till tolkhögskolorna (obegränsadt reservationsanslag) 180,000» 16. Anslag för understöd af nykterhetsarbetet (obegränsadt reservationsanslag) 20,000» 17. Anslag för understödjande af ungdomsföreningarna (obegränsadt reservationsanslag) 30,000» 18. Anslag för understödjande af föreläsningskurser (obegränsadt reservationsanslag) 25,000» Summa 6,719,420 mk. Finlands Landtdag framhärdar etc. Helsingfors den 31 oktober Helsingfors Helsingfors Centraltryckeri.

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

1908. - Motionsbetänkande N:o 1.

1908. - Motionsbetänkande N:o 1. 1908. - Motionsbetänkande N:o 1. Ekonomiutskottets betänkande N:o 1 med anledning af i Landtdagen väckta motioner med förslag till lag angående förbud för bolag och andelslag samt i vissa fall för enskilda

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

1907. Petitionsbetänkande N:o 16.

1907. Petitionsbetänkande N:o 16. 1907. Petitionsbetänkande N:o 16. Ekonomiutskottets betänkande N:o 3 i anledning af särskilda petitionsförslag angående fiskerilagstiftningen och fiskerinäringens höjande. Jämte särskilda protokollsutdrag

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret)

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret) HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE Grupp Nr Box 55654-102 15 Stockholm Besöksadress: Brahegatan 30 - Tel: 08-650 94 17 År 20 Ink. den Ansökan skall i komplett skick finnas hos stiftelsen senast den 1 februari

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

1. Inledning och disposition

1. Inledning och disposition Dominik Zimmermann 1 1. Inledning och disposition I den svenska rättsordningen ses äktenskapet som en varaktig förbindelse mellan man och kvinna, till vilken särskilda i lag angivna rättsverkningar är

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR STADGAR FÖR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 HELSINGFORS 1934 TIDNINGSAKTIEBOLAGET NYLANDS TRYCKERI STADGAR SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDET r. f. 1. Svenska Konkofdiaförbundet har till ändamål

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 213/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

Villkoren gäller för anslagsbeslut från och med den 1 januari 2011. Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i anslagsbeslutet.

Villkoren gäller för anslagsbeslut från och med den 1 januari 2011. Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i anslagsbeslutet. Bilaga 1 Generella villkor för anslag till forskning från Hjärnfonden Villkoren gäller för anslagsbeslut från och med den 1 januari 2011. Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i anslagsbeslutet.

Läs mer

Ersättning till de neurosedynskadade i Sverige. Promemorians huvudsakliga innehåll

Ersättning till de neurosedynskadade i Sverige. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria 2004-10-25 S2001/10752/HS S2003/5617/HS Socialdepartementet Enheten för hälso- och sjukvård Hans Hagelin Ämnessakkunnig Telefon 08-405 34 33 E-post hans.hagelin@social.ministry.se Ersättning

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. LEGAL#6882744v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

Stadgar. Öfvermarkunderstödsförening. för. för. förolyckade. hästar, nötkreatur ochsvin. lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902. .

Stadgar. Öfvermarkunderstödsförening. för. för. förolyckade. hästar, nötkreatur ochsvin. lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902. . Stadgar för Öfvermarkunderstödsförening för förolyckade hästar, nötkreatur ochsvin..-^nl^-o" lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902 Guweruörens öfwer Wasa län resolution i anledning af Öfwermark kommuns

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE ÖFVER ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 TILLSTÅND OCH VERKSAMHET under läseåren 1870 1875. Afgifven af Öfverstyrelsen för Skolväsendet. 00 00c> HELSINGFORS, Finska Litteratur- sällskapets

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm Mål nr T 1419-09 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur. kand. Marie Nordström Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-09. Riksdagsledamöternas pensionssystem

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-09. Riksdagsledamöternas pensionssystem 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-09 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Riksdagsledamöternas pensionssystem

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från alla länder få tullfritt införas. Frihamnen är ett noga begränsadt område, som betraktas liggande

Läs mer