Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (49)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-24 Sida 1 (49)"

Transkript

1 Sida 1 (49) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:20 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande, , Ulrika Winblad (S) Ersättare för Maria Kjellberg (MP) 237 Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Mats Frisell (S) Ersättare för Johan Holmberg (S) Johan Holmberg (S) , kl. 11:50-16:20 Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Morgan Persson (UP) , kl. 09:00-15:00 Mats Frisell (S) Ersättare för Morgan Persson (UP) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare för Sven Niklasson (SD) Ersättare Kerstin Petersson (FP) Ulrika Winblad (S), , Linnea Stevander (S) Charlotta Windeman (M) Robert Syrén (M) Monica Haraldsson (M) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Enheten för kommunkansli och juridik Underskrift Fredrik Skreberg ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FA E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (49) Sekreterare Fredrik Skreberg Paragraf Ordförande Miguel Odhner (S) Justerande Ej närvarande Anders Holmensköld (M) Sven Niklasson (SD) Niclas Palmqvist (UP) Övriga deltagare Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kommunledningssektorn Susanne Junkala Kommunledningssektorn Anne-Caterine Jakobsson Kommunledningssektorn Anders Holm Sektor samhällsbyggnad Linda Andersson Kommunledningssektorn 231 Christine Lysell Sektor skola 232 Mattias Karlsson Kommunledningssektorn 233 Patrik Skog Kommunledningssektorn Jonas Arngården Sektorn Arbetsliv och stöd 235 Kjell Persson Sektor Kultur och samhällsservice 237 Robert Hallman Sektor Kultur och samhällsservice 237 Henrik Haglund Kommunledningssektorn 237 Anders Holm Sektor samhällsbyggnad 238 Johan Emanuelsson Sektor samhällsbyggnad 238

3 Sida 3 (49) Innehållsförteckning Val av justerare... 4 Tillkommande och utgående ärenden... 5 Kommunchefens rapport... 6 Utskottsrapporter... 7 Hur kan vi använda EU-arbetet för tillväxtinsatser för Kungälvs kommun (Dnr KS2015/1130)... 8 Samverkan mellan Kungälvs kommun, Toleransprojektet och Göteborgs universitet, Segerstedtinstitutet (Dnr KS2015/1059)... 9 Stöd till politiken passerkort, datorer, ipad och telefoner till förtroendevalda (Dnr KS2014/2440) Folkhälsoarbete 3.0 (Dnr KS2014/264) Social översiktsplan (Dnr KS2015/1329) Ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning (Dnr KS2015/1273) Ramhandling för ridanläggning (Dnr KS2011/2374) VA-policy (Dnr KS2013/1902) Svar på motion om tillgång till lärarsekreterare i Kungälvs skolor (Dnr KS2014/122) Upphöra med gratis parkering för miljöbilar i Kungälv (Dnr KS2015/971) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 16 kap 6 f-i socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 28 f-i, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal (Dnr KS2015/1008) Inriktningsbeslut avseende politiska bloggar på kommunens hemsida (Dnr KS2015/1181) Beredningsskrivelse ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (Dnr KS2015/418) Framställan rörande ersättning till representanter för pensionärsorganisationer i Kungälvs kommuns pensionärsråd (Dnr KS2015/1055) Köregler för blockhyrda lägenheter på Sörgården och Rexegården (Dnr KS2014/1458) Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen (Dnr KS2015/675) Svar på remiss om trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (Dnr KS2015/786) Instön 1:18 och 1:25 - Ansökan om planbesked (Dnr KS2014/2413) Uppdrag kring tillfälliga platser inom äldreomsorgen (Dnr KS2015/1345) Val av ledamöter till styrgrupp för införandeprojektet av E-petitioner (Dnr KS2015/714) Godkännande av överlåtelse (Dnr KS2015/1336) Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 16 maj till 12 juni 2015 (Dnr KS2015/2) Årsstämma Marstrands Kulturbadhus AB (Dnr KS2015/1360) Anmälan av delegeringsbeslut juni Val av tillförordnad ledamot/ordförande i samhällsbyggnadsutskottet (Dnr KS2015/1392-1) Avtal med Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale år (Dnr KS2015/931-2) Upphandling av entreprenad för nybyggnation vid Hålta skola (Dnr KS2015/823-8) Upphandling av entreprenad för ombyggnation av Thorildskolan (Dnr KS2015/838-7) Uppdrag till förvaltningen gällande översyn av skolskjutsar Fråga angående annonsering på Marstrandsfärjan Information om Bohus Räddningstjänstsförbund och pågående strejk... 49

4 Sida 4 (49) 227/2015 Val av justerare Till justerare föreslås Anders Holmensköld (M). Ordföranden meddelar att protokollet justeras torsdagen den 25 juni Till justerare utses Anders Holmensköld (M).

5 Sida 5 (49) 228/2015 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden: - Val av tillförordnad ledamot/ordförande i samhällsbyggnadsutskottet - Avtal med Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale år Upphandling av entreprenad för nybyggnation vid Hålta Skola - Upphandling av entreprenad för ombyggnation av Thorildskolan - Uppdrag till förvaltningen gällande översyn av skolskjutsar - Information om Bohus Räddningstjänstsförbund och pågående strejk - Dialog kring annonsering på Marstrandsfärjan Yrkanden Anders Holmensköld (M): Ärende om personalresursinventering utskickad till presidiet 16 juni 2015 skall tas upp på dagens föredragningslista. Miguel Odhner (S): Avslag på Anders Holmenskölds (M) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande. Omröstning begärs ej. Föredragningslistan fastställs. Anders Holmensköld (M) reserverar sig mot beslutet Anteckning till protokollet lämnas av Anders Holmensköld (M) Se bilaga

6 Sida 6 (49) 229/2015 Kommunchefens rapport Kommunchef, Magnus Gyllestad, informerar bland annat om: - Arbetsmiljörapport - Aktuella uppdrag - Upphandling - VA-verket Informationen antecknas till protokollet.

7 Sida 7 (49) 230/2015 Utskottsrapporter Samhällsbyggnadsutskottet: Morgan Persson (UP), utskottsordförande, informerar bland annat om plan/prognos för att nå bostadsmål. Morgan informerar också om att uppföljningsrutiner på utskottsnivå är under framtagande samt att det pågår en process för att korta ledtiderna vad gäller detaljplaneläggning. Bildningsutskottet: Anna Vedin (M), vice utskottsordförande, informerar om aktuella utskottsfrågor. Informationen antecknas till protokollet.

8 Sida 8 (49) 231/2015 Hur kan vi använda EU-arbetet för tillväxtinsatser för Kungälvs kommun (Dnr KS2015/1130) Insatser för tillväxt kan göras på flera nivåer och områden. Även i EU-arbetet kan vi möta det lokala behovet för att utvecklas tillsammans med andra intressenter. EUs strategi för 2020 med Smart, Hållbar och Inkluderande tillväxt i fokus syftar till att utveckla Europas regioner för att bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva. Personal- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen får information om dels hur EUarbetet inom kommunen, Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionen utvecklats efter nedläggningen av West Sweden. Hur kommunfullmäktiges strategiska mål möts upp i arbetet, samt den internationella policyn. Målet är att stärka vår medverkan i positionerings- och profileringsarbete av Västsverige i Europa och att synliggöra Kungälv och Marstrand ansatser i en tillväxtregion. sunderlag Protokollsutdrag - PNU 52/ Bilaga - Internationell Policy Tjänsteskrivelse - Hur kan vi använda EU arbetet för tillväxtinsatser för Kungälvs kommun Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: För kännedom till:

9 Sida 9 (49) 232/2015 Samverkan mellan Kungälvs kommun, Toleransprojektet och Göteborgs universitet, Segerstedtinstitutet (Dnr KS2015/1059) Regeringen har genom vårändringsbudgeten som framlades den 15:e april aviserat att man avser att inrätta ett nationellt resurscentrum för att främja forskning, bedriva akademisk utbildning och stödja kommuner och andra organisationer i motverkandet av våldsbejakande extremism och främjande av tolerans och samexistens. Regeringen har, likt föregående regering och utredningen SOU 2012:74, särskilt lyft fram Kungälvs kommuns arbete med Toleransprojektet som en förebild. Göteborgs universitet har under januari, tillsammans med Kungälvs kommun, lagt fram ett förslag om samverkan kring dessa frågor till Utbildningsdepartementet. I detta förslag föreslås att delar av verksamheten kan förläggas till Kungälv emedan huvudmannaskapet uteslutande förläggs på Göteborgs universitet. Med denna tjänsteskrivelse föreslås att Kungälv kommun upplåter del av kontorsutrymme för institutet och avgiftsfri lokalhyra för akademiska utbildningar. sunderlag Tjänsteskrivelse - Samverkan mellan Kungälvs kommun, Toleransprojektet och Göteborgs universitet, Segerstedtinstitutet Yrkanden Gun-Marie Daun (KD): Ärendet återemitteras med uppdraget att belysa forskning i ämnet rasism. Kommunchefen får i uppdrag att bjuda in personer från GU att förklara kritiken som uppkommit i samband med regeringens beslut. Miguel Odhner (S): Avslag på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Ärendet avgörs på dagens sammanträde. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 5 nej-röster för Gun-Marie Dauns (KD) yrkande antar kommunstyrelsens Miguel Odhners (S) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S)

10 Sida 10 (49) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Mats Frisell (S) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Charlotta Windeman (M) Summa: 10 5 Kommunchefen uppdras att teckna ett samverkansavtal med Göteborgs universitet kring fortsatt samverkan kring Toleransprojektet. Samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna avstår ifrån att delta i beslutet Samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Se bilaga Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet Se bilaga Expedieras till: Magnus Gyllestad För kännedom till: Cristine Lysell, sektor skola

11 Sida 11 (49) 233/2015 Stöd till politiken passerkort, datorer, ipad och telefoner till förtroendevalda (Dnr KS2014/2440) Förtroendevalda med politiska uppdrag som präglas av bl.a. planering, beredning och dialog med tjänstemän/brukare/medborgare har behov av att nyttja Stadshuset samt Mimers Hus i olika omfattning. Det är även viktigt att förtroendevalda har tillgång till arbetsverktyg såsom datorer, ipad och telefoner för att kunna utföra sina politiska uppdrag på bästa möjliga sätt. Förtroendevalda med dessa uppdrag ska utifrån behov ha tillgång till personliga passerkort med passande behörighet samt ipad, dator och telefon. sunderlag Tjänsteskrivelse Stöd till politiken passerkort, datorer, ipad och telefoner till förtroendevalda Förtroendevalda med politiska uppdrag i Kungälvs kommun har rätt att få personliga passerkort, dator, ipad och telefoner enligt följande anvisningar Förtroendevalda Passerkort/Behörighet stadshuset Dator/Ipad/Telefon KS-presidium Normal tjänsteman Dator + ipad +Telefon KF-presidium Normal tjänsteman Dator + ipad +Telefon Utskottsordf./v.ordf. Normal tjänsteman Dator + ipad+ Telefon Gruppledare Normal tjänsteman ipad KF-ledamöter/ersättare Mötesrum plan 2,3,4,6 ipad Beredningsledare Mötesrum plan 2,3,4,6 ipad Beredningsledamöter Mötesrum plan 2,3,4,6 ipad KS-ledamöter/ersättare Mötesrum plan 2,3,4,6 ipad Nämndordf./v.ordf Mötesrum plan 2,3,4,6 ipad Nämndledamöter Mötesrum plan 2,3,4,6 ipad Revisionen Normal tjänsteman Dator + ipad Bolagspresidier Normal tjänsteman Bolagsledamöter Mötesrum plan 2,3,4,6 Sociala myndighetsnämndens presidium Arvodesnämndens presidium Miljö- och byggnadsnämndens presidium Dator + Telefon Dator Dator

12 Sida 12 (49) Normal tjänsteman omfattar även behörighet till Mimers Hus bokningsbara mötesrum. 2. KF och KS presidier beställer/kvitterar ut personliga passerkort/dator/ipad/telefon via kommunledningssekreteraren. Övriga ovanstående förtroendevalda beställer/kvitterar ut passerkort/dator/ipad/telefon via kundcenter. 3. Vid förtroendeuppdragets upphörande återlämnar KF och KS presidier personliga passerkort/dator/ipad/telefon till kommunledningssekreteraren. Övriga ovanstående förtroendevalda återlämnar personliga passerkort/dator/ipad/telefon till kundcenter. 4. KSO tar - i samråd med KS presidium - beslut om att dra in personligt passerkort samt att tilldela förtroendevalda ökad behörighet när så tjänst kräver. 5. Om annan politiker än ovanstående ska ha personligt passerkort sker detta efter särskild prövning. 6. KF och KS presidier beställer support/stöd av digitala arbetsverktyg/it-support via kommunledningssekreteraren. Övriga ovanstående förtroendevalda beställer support/stöd av digitala arbetsverktyg/it-support via kundcenter. Expedieras till: Kathrin Ahlstedt, Mattias Karlsson//Internservice För kännedom till:

13 Sida 13 (49) 234/2015 Folkhälsoarbete 3.0 (Dnr KS2014/264) Nuvarande folkhälsoavtal ska omförhandlas. Under 2015 har dialog inletts mellan avtalsparterna i Kungälvs kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vid folkhälsorådet den 24 april informerade kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) att projektdirektiv kring genomlysning av styr- och ledning samt framtagande av förslag kring framtida folkhälsoarbetets struktur och organisering ska utarbetas. I samband med uppföljning av nuvarande avtal konstaterar Västra Götalandsregionen att kommande folkhälsoavtal bör ha ökat fokus på jämlik hälsa och livsvillkor. I förslag till projektdirektiv betonas, utöver detta övergripande perspektiv, fem utgångspunkter: Beakta kartläggningar kring folkhälsoarbetets nuvarande struktur. Beakta förstudie trygg och säker kommun. Integrera inlett arbete kring sociala investeringar och social översiktsplan. Beakta genomlysning av Samkraft. Beakta SIMBA s kartläggning kring barn och ungdomars psykiska hälsa. Projektdirektivets effektmål är att ge förutsättningar till utvecklat folkhälsoarbete i Kungälvs kommun, som främjar uppbyggnad av ett välfungerande styr- och ledningssystem på både ledningsnivå såväl som operativ nivå. Förslag till beslut är att godkänna projektdirektivet. sunderlag Tjänsteskrivelse Folkhälsoarbete 3.0 Bilaga Projektdirektiv Bilaga - Uppföljning av avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i HSN 4 och HSN 7 Yrkande Gun-Marie Daun (KD): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram det brev som folkhälsan skickade till VGR under 2014 där det fanns en oro inom folkhälsan att mista tjänstemannastödet från regionen i den omorganisation som planerades. Förvaltningen får också i uppdrag att ta fram det svar som inkom från VGR. Miguel Odhner (S): Avslag på Gun-Marie Daun (KD) Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande. Omröstning begärs ej.

14 Sida 14 (49) Förslag till projektdirektiv godkänns. Expedieras till Johan Sjöholm För kännedom till

15 Sida 15 (49) 235/2015 Social översiktsplan (Dnr KS2015/1329) Kommunfullmäktige uppdrog den 14 mars punkt 9 åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer, ramar och avgränsningar för sociala investeringar, definiera utanförskap i mätbara och jämförbara termer, samt ta fram en särskild beslutsordning för sociala investeringar. Detta skulle göras i beaktande av Kungälvs Kommun faktiska behov av sociala investeringar, grundat i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer samt förankrat i socioekonomisk teori. Utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål att minska segregationen har kommunstyrelsen fastslagit resultatmålen om minskad barnfattigdom och minskat utanförskap. För att uppnå detta har kommunstyrelsen inför 2015 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en social översiktsplan. Syftet med den sociala översiktsplanen är att, utifrån resultatmålen, i ett första steg analyseras den sociala hållbarheten och presenteras en översikt över social utsatthet. I ett andra steg fokuseras arbetet på hur sociala investeringar kan vara ett medel för att minska den sociala utsattheten. I den sociala översiktsplanen analyseras olika indikatorer, som kan påvisa sociala risker/sårbarhet, exempelvis arbetslöshetstid, försörjningsstöd, meritvärde årskurs 9 och sjukskrivningar. Metoden innebär att olika indikatorer hänförs till olika nyckelkodsområdena i Kungälvs kommun och hur koncentrationen av dem sedan förhåller sig till kommunens genomsnittliga värde. Fokus för analysen är de nyckelkodsområden (NYKO), som utifrån olika indikatorer ligger dubbelt så högt jämfört med det genomsnittliga värdet. Vid jämförelser med referenskommuner, regionen och riket framstår Kungälvs kommun som en välmående kommun. Samtidigt är genomsnittsvärden vanskliga och stundtals missvisande, då sociala utmaningar ska beskrivas och förstås. I ett medelvärde kan överdrifter och underskattningar samsas. Trots detta goda medelvärde finns det marginaliserade människor i kommunen. En del av dessa är någorlunda jämnt fördelade i kommunen. Marginaliseringen i Kungälvs kommun har också en geografisk dimension. Utanförskapet är koncentrerat till vissa områden. sunderlag Tjänsteskrivelse Social översiktsplan Bilaga social översiktsplan.pdf Yrkanden Anna Vedin (M): Avslag på punkt 1 i förslag till beslut. Miguel Odhner (S): Avslag på Anna Vedins yrkande och bifall till förvaltningens förslag till beslut.

16 Sida 16 (49) Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 5 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar kommunstyrelsens Miguel Odhners (S) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Mats Frisell (S) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Charlotta Windeman (M) Summa: Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till social översiktsplan i steg ett. 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för det vidare arbetet i dialog med berörda aktörer. 3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på ett utvecklat Välfärdsbokslut där arbetet inom folkhälsa och sociala investeringar hanteras i ett sammanhang. Samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Se bilaga

17 Sida 17 (49) Expedieras till: Akten, Analysgruppen För kännedom till:

18 Sida 18 (49) 236/2015 Ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning (Dnr KS2015/1273) Kommunstyrelsens delegeringsordning är i behov av justering. Förslaget till revideringar har sin grund i behovet av dels en allmän översyn, dels framställningar med önskemål om delegeringar från sektorerna, dels en justering av nuvarande möjlighet för sektorscheferna att vidaredelegera beslutanderätt. Enheten för kommunkansli och juridik har lämnat förslag till reviderad delegeringsordning daterad den 11 juni 2015 (se bilaga). sunderlag Tjänsteskrivelse Ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning Bilaga KS delegeringsordning 2008 ÄNDRINGAR.doc Förslag till reviderad delegeringsordning daterad den 11 juni 2015 antas att träda ikraft den 1 juli 2015 eller vid den senare tidpunkt förslag till reviderad delegeringsordning för sociala myndighetsnämnden träder ikraft. Expedieras till: Martin Rahl // Kathrin Ahlstedt För kännedom till:

19 Sida 19 (49) 237/2015 Ramhandling för ridanläggning (Dnr KS2011/2374) Kongahälla Ridsällskap (KRS) är i dag lokaliserade i Ytterby mellan Stället och Björkås. I ÖP 2010 (antagen ) finns detta område med som ett utvecklingsområde för bostäder, vilket stämmer väl överens med GR;s strukturbild som kommunen godkänt. KRS äger sin ridanläggning men marken ägs av kommunen och är upplåten med tomträtt. Avstående och dödning av tomträtten förutsätter en frivillig överenskommelse med KRS. Förvaltningen bedömer att KRS verksamhet är en viktig del i föreningsutbudet i Kungälvs kommun och ridsport är en sport som till stor del utövas av flickor. Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen ( 387/2011) att tillsammans med KRS utreda förutsättningarna för att flytta KRS från Ytterby till Trankärr samt utreda ägandefrågan för eventuell ny anläggning. Till kommunens allmänna kompetens hör bl.a. idrotts- och fritidsverksamhet och ett av kommunstyrelsens mål är att fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur och fritidsliv ( 226/2012) fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ramhandling till en kommunal ridanläggning. Förvaltningens förslag är att ridanläggningen byggs och ägs av kommunen och därefter uthyrs till KRS med marknadsmässig hyra. Förvaltningen föreslår att KRS ges möjlighet att söka ett kommunalt föreningsbidrag. Anläggningen tillgänglighetsanpassas så att verksamhet ska kunna bedrivas för barn och vuxna med olika typer av funktionshinder. Den planerade anläggningen är tänkt att byggas utefter principen lösdrift (aktiv hästhållning) som är ett system för grupphästhållning. Till detta planeras flertalet miljöåtgärder bl a installation av solcellsanläggning på 1200 m2, som enligt energikalkyl kommer täcka hela energibehovet. I den uppskattade prognosen på investeringen av ridanläggning på Trankärr, bedöms den totala investeringen på anläggningen till 28 miljoner kr. KRS kommer att hyra ridanläggningen av kommunen efter marknadsmässiga principer. Föreningen kan, efter egen ansökan, erhålla ett föreningsbidrag. sunderlag Tjänsteskrivelse Ramhandling för ridanläggning Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anlägga en kommunal ridanläggning på kommunens fastighet Trankärr 2:1. 2. Lämplighetsprövning av ridanläggningen ska ske genom bygglov.

20 Sida 20 (49) 3. Hyreskontrakt för ny ridanläggning och avtal om tomträttens upphörande ska tecknas innan byggnation av ridanläggningen startar. Maria Kjellberg (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv Expedieras till: Kjell Persson och Robert Hallman Kultur och Samhällsservice, Gunbritt Ornée och Henrik Haglund KLS För kännedom till:

21 Sida 21 (49) 238/2015 VA-policy (Dnr KS2013/1902) Samhällsbyggnadssektorn har under 2014 arbetat med att ta fram en va-plan för Kungälvs kommun och är klar med de två första delarna av va-planen, va-översikten och va-policyn. Med kommunal va-planering menas ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-försörjningen i hela kommunen, det vill säga både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten, där avloppsvatten innefattar både spillvatten och dagvatten. En va-plan är ett grundläggande och viktigt dokument vid samhällsplanering, inte bara sett från va-verksamhetens och Miljöenhetens behov utan även från behoven vid såväl detaljplanearbetet som vid bygglovshanteringen. För att samhällsbyggnadssektorn ska kunna arbeta vidare med den sista delen av va-planen, va-delplanerna, måste Kommunfullmäktige fatta beslut om att anta va-policyn då dokumentet är ett viktigt styrmedel i det fortsatta arbetet. Vid SU-sammanträdet, , uttrycktes en önskan om ändringar på ett par punkter i vapolicyn. Ändringarna nedan har införts i en uppdaterad version av va-policyn (se bilaga till skrivelsen). - Införande av en ny punkt som förklarar medborgarnas möjlighet att tillåtas göra delbetalningar av anläggningsavgiften för kommunalt va, samt utökad information gällande ekonomiska aspekter som relaterar till anslutning till kommunalt va. Omarbetning av ställningstagande nummer 3 i policyn. sunderlag Tjänsteskrivelse - om va-policy Protokollsutdrag SU 84/ Bilaga - Utkast VA-policy pdf Bilaga - Del 1. VA-översikt pdf Bilaga - Värt att tänka på - Kommunalt VA.pdf Förslag till kommunfullmäktige Va-policy för Kungälvs kommun antas. Expedieras till För kännedom till Samhällsbyggnad, Lisa Strandberg-Werlenius, Dragan Medan, Anders Holm, Kristina Franzén, Henrik Levin, Anna Silfverberg-Poulsen Samhällsbyggnad, Maria Hübinette, Linda Andreasson, Lina Larsson, Johan Emanuelsson

22 Sida 22 (49) 239/2015 Svar på motion om tillgång till lärarsekreterare i Kungälvs skolor (Dnr KS2014/122) Morgan Person (UP) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att tillsätta lärarsekreterare och utreda förutsättningarna för att befria lärarna från administrativa arbetsuppgifter. Verksamheten konstaterar att rektor redan idag har ansvar för sin enhets organisation och därmed möjlighet att tillsätta lärarsekreterare för att minska lärarnas administrativa arbetsuppgifter. sunderlag Beredningsskrivelse - Svar på motion om tillgång till lärarsekreterare i Kungälvs skolor Protokollsutdrag BU 65/ Motion om tillgång till lärarsekreterare i Kungälvs skolor Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Expedieras till Maria Andersson För kännedom till

23 Sida 23 (49) 240/2015 Upphöra med gratis parkering för miljöbilar i Kungälv (Dnr KS2015/971) Gratisparkering för miljöbilar infördes för 9 år sedan och var ett sätt att uppmuntra marknaden med försäljning av bilar som hade mindre påverkan på miljön. Gratisparkering för miljöbilar fyller numera inte någon praktisk funktion och strider mot Kungälvs kommuns miljömål då gratis parkering uppmuntrar till mer bilkörning. Parkeringsverksamheten föreslår att gratisparkering upphör för miljöbilar. From föreslås möjligheten till att få miljöbilsparkeringskort att upphöra. Befintliga kort som redan är utfärdade gäller tills datumet på kortet går ut och kan därefter inte förnyas. sunderlag Tjänsteskrivelse - Upphöra med gratis parkering för miljöbilar i Kungälv Protokollsutdrag SU 83/ Yrkanden Miguel Odhner (S): Datum ändras till 1 oktober Charlotta Windeman (M): Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny parkeringspolicy för el-bilar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta dem. Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 oktober 2015 upphör möjligheten att få miljöbilsparkeringskort. Befintliga kort som redan är utfärdade gäller tills datumet på kortet går ut och kan därefter inte förnyas. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny parkeringspolicy för elbilar. Expedieras till Maria Sandberg Sektor Samhällsbyggnad Ann Ek Sektor Samhällsbyggnad För kännedom till

24 Sida 24 (49) 241/2015 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 16 kap 6 f-i socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 28 f-i, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal (Dnr KS2015/1008) Under kvartal ett år 2015 har sektorerna Arbetsliv och stöd samt Vård och äldreomsorg fullgjort rapporteringen av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sektorerna har utarbetat rapporter till sociala myndighetsnämnden och kommunrevisionen samt statistikrapporter till kommunfullmäktige över aktuella ärenden, i enlighet med vad SoL och LSS anger. Sektorerna föreslår att sociala myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut och överlämnar den till kommunrevisionen, samt att statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. sunderlag Protokollsutdrag SMN 307/ Protokollsutdrag SMN 276/ Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f-i socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 28 f-i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Bilaga sammanställning av ej verkställda beslut kvartal Bilaga statistikrapport ej verkställda KF kvartal Förslag till kommunfullmäktige Statistikblankett Ej verkställda beslut för kvartal ett 2015 antecknas till protokollet. Expedieras till För kännedom till Kommunrevisionen, Kommunfullmäktige, Sektorchef Denny Kraft, Sektorchef Jonas Arngården Eva Regnell, Cecilia Sandeberg

25 Sida 25 (49) 242/2015 Inriktningsbeslut avseende politiska bloggar på kommunens hemsida (Dnr KS2015/1181) Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har haft möjlighet att ha bloggar på kommunens hemsida. Eftersom det saknats regler för de politiska bloggarna har demokratiberedningen tagit fram förslag på inriktning. sunderlag Beredningsskrivelse - Inriktningsbeslut avseende politiska bloggar på kommunens hemsida Förslag till kommunfullmäktige 1. Bloggar tillhörande ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige länkas på kommunens hemsida. 2. När uppdraget som förtroendevald upphör tas länken bort. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa beslutet i enlighet med beredningsskrivelsen. Expedieras till Kommunledningssektorn/Susanne Junkala, Kathrin Ahlstedt För kännedom till Partiernas gruppledare/elisabeth Mattsson (FP), Miguel Odhner (S), Morgan Persson (UP), Carl Adiels (MP), Knut Nordin (V), Anders Holmensköld (M), Ove Wiktorsson (C), Gun- Marie Daun (KD), Sven Niklasson (SD), Kommunledningssektorn/Marie Flodin

26 Sida 26 (49) 243/2015 Beredningsskrivelse ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (Dnr KS2015/418) Kommunfullmäktiges presidium har sett över gällande arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningarna. Samtidigt har kommunjuristen reviderat nuvarande arbetsordning med utgångspunkt från det reviderade förslag till normalarbetsordning som utkom från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i december Med anledning av dessa revideringar föreslås nu att vissa ändringar görs i gällande arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. sunderlag Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse ändring av KFs arbetsordning Bilaga Kommunfullmäktiges arbetsordning förslag till ny utan ändringsmarkeringar.doc Bilaga Kommunfullmäktiges arbetsordning förslag till ny med ändringar markerade.doc Yrkanden Miguel Odhner (S): Datum ändras till 1 oktober Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta det. Förslag till kommunfullmäktige Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas att gälla fr.o.m. den 1 oktober Expedieras till: Kommunstyrelsen/Fredrik Skreberg, Kommunledningssektorn/Kathrin Ahlstedt För kännedom till: Kommunledningssektorn/Martin Rahl

27 Sida 27 (49) 244/2015 Framställan rörande ersättning till representanter för pensionärsorganisationer i Kungälvs kommuns pensionärsråd (Dnr KS2015/1055) Kungälvs kommuns pensionärsråd har genom Ulf Lundqvist, Aktiva seniorer och Wivi Höglund, SPF lämnat in en framställan till Sociala utskottet rörande ersättning till representanter för pensionärsorganisationer i pensionärsrådet. I framställan framgår pensionärsrådets sammansättning och uppdrag samt att rådet snarast önskar dialog med kommunens ansvariga beträffande arvodering av representanter från pensionärsorganisationerna som ingår i Kungälvs kommuns pensionärsråd (KPR). Sociala utskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan rörande ersättning. sunderlag Protokollsutdrag SoU 43/ Framställan rörande ersättning till representanter för pensionärsorganisationer i Kungälvs kommuns pensionärsråd Yrkanden Anders Holmensköld (M): Kommunstyrelsens presididium får i uppdrag att föra dialog med organisationen i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet. Kommunstyrelsens presididium får i uppdrag att föra dialog med organisationen i ärendet. Expedieras till Kungälvs kommuns pensionärsråd För kännedom till

28 Sida 28 (49) 245/2015 Köregler för blockhyrda lägenheter på Sörgården och Rexegården (Dnr KS2014/1458) Rexegården och Sörgården är under succesiv utväxling till ordinärt boende. I samband med att en lägenhet blir ledig kommer den att hyras ut som ordinärt boende. För att få god effekt av lägenheterna föreslås köregler som prioriterar äldre personer +70 med hemtjänstinsatser. sunderlag Tjänsteskrivelse - Köregler för blockhyrda lägenheter på Sörgården och Rexegården Protokollsutdrag SoU 44/ Kommunens blockhyrda lägenheter på Rexegården och Sörgården skall hyras ut till personer som är + 70 år och har kommunala hemtjänstinsatser i form av omvårdnad. Vid brist på sökande i lägenhetskön kan kraven temporärt sänkas. Expedieras till Sektor vård och äldreomsorg/denny Kraft, Elisabeth Sjöberg För kännedom till

29 Sida 29 (49) 246/2015 Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen (Dnr KS2015/675) Samtliga kommuner i Västra Götaland har idag en gemensam upphandling med Västra Götalandsregionen (VGR) om försörjning av personliga hjälpmedel till brukare och patienter. Avtalet träffades 2010 och upphör utan möjlighet till ytterligare förlängning. Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom) har under lång tid försökt finna lämpliga vägar att fortsätta samarbetet med VGR. I januari 2014 beslutade EU-parlamentet att anta ett nytt direktiv som ger offentliga myndigheter rätt att, under vissa förutsättningar, träffa avtal om samarbete för allmännyttiga uppdrag utan föregående upphandling. Detta direktiv ska arbetas in i svensk lag senast under I maj 2014 behandlade VästKom VGR s förslag till avsiktsförklaring kring ett kommande samarbetsavtal och bedömde denna utgöra en god grund för ett samarbetsavtal utan föregående upphandling mellan den enskilda kommunen och VGR kring hjälpmedelsförsörjningen. Under försommaren 2014 redovisade länets samtliga kommuner inklusive Kungälvs kommun att man önskade ingå i ett sådant samarbete med Västar Götalandsregionen. Under hösten 2014 har förslag till samarbetsavtal arbetats fram gemensamt. sunderlag Tjänsteskrivelse - Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen Protokollsutdrag SoU 45/ Kungälvs kommun ställer sig bakom VästKoms rekommendation att teckna avtal med Västra Götalandsregionen i enlighet med förslaget. Expedieras till Sektor Vård och äldreomsorg, Denny Kraft/Anna Andersson, Kommunledningssektorn, Pia Jakobsson För kännedom till

30 Sida 30 (49) 247/2015 Svar på remiss om trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (Dnr KS2015/786) Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård och vård och omsorg i det egna hemmet eller särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. För att Kungälvs kommun skall var rustad för kortare ledtider behöver en organisation byggas upp som stöder det. Kommunen behöver se över processflödet från myndighet till verkställighet för att säkerställa en god vård. För att det kommunala betalningsansvaret skall komma i fråga krävs det att slutenvården och öppenvård fullföljer sina delar. Ansvaret för att kalla till samordnad vårdplanering kommer att ligga på öppenvården som är den fasta vårdkontakten enligt lagförslaget. Öppenvården måste enligt utredningen bli mer aktiva i planeringen för patienten. Den fasta vårdkontakten, som redan enligt befintlig lagstiftning har ett koordinerande uppdrag, får enligt utredningens förslag ett särskilt ansvar att kalla till vårdplanering efter utskrivningen och se till att den genomförs. Att primärvården och annan öppenvård får en central roll i planeringen är positivt och kan minska behovet av återinskrivning i den slutna vården. Kommunens organisation måste stödja en trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Det gäller både sektor Vård och äldreomsorg som Arbetsliv och stöd. Dagens organisation stöder inte färre fristdagar. Det är skillnad på att ha 3 dagar mot 5 vardagar. Den psykiatriska slutenvården har i dag 30 vardagar som fristdagar. Biståndsenheten och myndighetsutövningen inom Arbetsliv och stöd får kortare ledtid. Vid större helger och längre ledigheter kommer i vissa fall 3 fristdagar att infalla under ledigheten utan att hemgång är planerad. Det innebär att hemsjukvård, rehab, korttid, hemtjänst, trygg hemgång, trygghetslarm, boende och stöd för psykiatri och särskilt boende måste stödja en kortare ledtid. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på remiss om trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Bilaga Remissvar.docx Bilaga Protokollsutdrag Förslag till remissvar godkänns som Kungälv kommuns yttrande och översänds till Socialdepartementet. Expedieras till: Socialdepartementet, Jonas Arngården, Denny Kraft, Kristina Nyckelgård, Anna Andersson, Susanne Albinsson, Monica Fundin För kännedom till:

31 Sida 31 (49) 248/2015 Instön 1:18 och 1:25 - Ansökan om planbesked (Dnr KS2014/2413) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planläggning för att möjliggöra en exploatering av området för ca 11 villatomter, ca 40 friliggande kedjehus/radhus samt ca 12 bostadsrätts/hyreslägenheter. ÖP/detaljplan: I översiktsplanen Öp2010 är området utpekat som ett område för nya bostäder år 2050 och ligger inom tätortsavgränsningen för Instön. Området är inte planlagt men är betecknat som samlad bebyggelse. Fastigheten: Fastigheterna är belägna på Instön norr om Marstrandsvägen. Terrängen består av trädbevuxen bergsluttning mot söder. Natur/kultur: Inom området finns ädellövskog. Inga kända fornminnen finns i området. Instön som helhet ligger inom riksintresse för natur- och friluftsliv. En mindre del av område låg tidigare inom strandskydd. Efter de nya strandskyddsgränserna from så ligger i princip hela området inom strandskydd. De nya strandskyddsgränserna har överklagats av kommunen och Bokab. Miljö: Närheten till Marstrandsvägen kan innebära störningar av trafikbuller. Va: Området kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för va. Tillgänglighet: Området ligger vid sekundärstråket enligt Öp2010 med pendlingsbar kollektivtrafik. Juridik: Överklagan av strandskyddet hanteras parallellt med planprocessen. Plankostnadsavtal kommer att upprättas. Bedömning: Den föreslagna exploateringen av området bedöms kunna prövas i en detaljplaneprocess. Exploateringen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. De nu kända utredningar som krävs är geoteknik, va, ev. trafikbuller och väganslutning till Marstrandsvägen. Frågan om det allmänna intresset avseende friluftsliv, natur och tillgänglighet viktiga i planarbetet då frågan om upphävande av strandskydd ska prövas. Exploateringen av området bedöms ha ett stort allmänt intresse. Bakgrund: För Norra Instön pågår ett arbete med en strukturstudie där det aktuella området ingår. Tidigare har ett arbete med en delöversiktsplan för hela Instön påbörjats, där ett förslag har varit på samråd. Arbetet avbröts bl.a. på grund av vägfrågan i Tjuvkil. Instön ingick i arbetet med Idealbild Marstrand men avsikten var att arbetet skulle fortsätta med ett planprogram för hela Instön. Detta program har nu ersatts av en strukturstudie på Norra Instön. Ett planarbete beräknas ta 1-2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna påbörjas i samband med att utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp påbörjas på Norra Instön vilket kan uppskattas ske 2016 och antagande av detaljplan kan då ske sunderlag Tjänsteskrivelse - Instön 1:18 och 1:25 - Ansökan om planbesked Protokollsutdrag SU 81/ Översikt Instön Bilaga KS planansökan Bilaga KS Skiss

32 Sida 32 (49) Bilaga KS Skiss Bilaga överklagan strandskydd Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheterna Instön 1:18-1:25 i Kungälvs kommun med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Expedieras till Eva Hell samhällsbyggnad, Peter Jakobson Bokab För kännedom till Henrik Levin samhällsbyggnad

33 Sida 33 (49) 249/2015 Uppdrag kring tillfälliga platser inom äldreomsorgen (Dnr KS2015/1345) Det har kommit till förvaltningsledningens kännedom att en avdelning på Kungälvs sjukhus kommer stå tom i närtid. Det är kort om tid och rekryteringsutmaningar, men det kan finnas skäl att göra en utredning i frågan. sunderlag Skrivelse från Miguel Odhner (S) daterad 15 juni 2015 Yrkande Ove Wiktorsson (C): Avslag på beslutspunkt 2. Miguel Odhner (S): Avslag på Ove Wiktorssons (C) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande, 4 nej-röster för Ove Wiktorssons (C) yrkande och 1 ledamot som avstår antar kommunstyrelsens Miguel Odhners (S) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Mats Frisell (S) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Charlotta Windeman (M) Summa:

34 Sida 34 (49) 1. Kommunchefen får i uppdrag att, med anledning av tillfälligt lediga lokaler på Kungälv sjukhus, undersöka möjligheten att bedriva korttidsvistelse inom äldreomsorgen på sjukhuset. 2. Uppdraget skall ske i samråd med kringliggande kommuner. Anteckning till protokollet lämnas av Ove Wiktorsson (C) Se bilaga Expedieras till Magnus Gyllestad // Denny Kraft För kännedom till

35 Sida 35 (49) 250/2015 Val av ledamöter till styrgrupp för införandeprojektet av E-petitioner (Dnr KS2015/714) Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2015 (KF 50/2015) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa E-petitioner. I samband med att beslutet angavs också att: En styrgrupp, bestående av två ledamöter från demokratiberedningen och tre ledamöter från kommunstyrelsen, bildas för införandeprojektet. Kommunstyrelsen behöver välja tre ledamöter för deltagande i styrgruppen. Förvaltningen föreslår med anledning av att budget för detta projekt inte finns för innevarande år att införandet inarbetas i årsplan sunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till styrgrupp för införandeprojektet av E-petitioner Yrkanden Miguel Odhner (S): Maria Kjellberg (MP) och Linda Åshamre (S) föreslås. Sammankallande är Maria Kjellberg (MP). Ove Wiktorsson (C): Anders Holmensköld (M) föreslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta dem. Omröstning begärs ej. 1. Till ledamot i styrgruppen att representera kommunstyrelsen utses Anders Holmensköld (M), Maria Kjellberg (MP) och Linda Åshamre (S). Sammankallande är Maria Kjellberg (MP). 2. Med anledning av att budget för projektet inte finns för innevarande år inarbetas införandeprojektet i årsplan Expedieras till För kännedom till

36 Sida 36 (49) 251/2015 Godkännande av överlåtelse (Dnr KS2015/1336) KF AB har haft markanvisning av kvarter 15 (handelsanläggningen) inom Kongahällaområdet. KF AB arbetar för att renodla sin verksamhet och fokusera på dagligvaruhandel och avveckla inriktningen med att bygga och förvalta fastigheter. Adapta Fastigheter AB har förvärvat hela det bolag som skulle bygga och förvalta kv 15 av KF AB, därav följer även rättigheter och skyldigheter med. Efter affären står kommunen i samma juridiska läge som innan affären gjordes. Kvarstående kring affären var att kommunen behöver godkänna överlåtelse av borgensförbindelse. Parterna, KF AB och Adapta Fastigheter AB föreslår att kommunen godkänner en uppdelning av borgen mellan Adaptas huvudägare Lommen Holding AB och Coop Fastigheter AB. Förslaget innebär att de delar borgensförbindelsen med 50% vardera. Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner borgensöverlåtelsen i enlighet med förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse - Godkännande av överlåtelse Bilaga - begäran om överlåtelse.pdf Bilaga - avsiktsförklaring.pdf Bilaga - KS Bekräftelse av styrelsebeslut.pdf _1_1.pdf Expedieras till Kungälvs kommun godkänner överlåtelse av borgensförbindelse från Coop Fastigheter AB till ett delat (50/50%) ansvarstagande mellan Coop Fastigheter AB och Lommen Holding AB. KF AB Adapta Fastigheter AB Henrik Haglund, Monica Wincentson För kännedom till

37 Sida 37 (49) 252/2015 Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 16 maj till 12 juni 2015 (Dnr KS2015/2) Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 16 maj till 12 juni Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen. sunderlag Tjänsteskrivelse Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 16 maj till 12 juni Informationen antecknas till protokollet.

38 Sida 38 (49) 253/2015 Årsstämma Marstrands Kulturbadhus AB (Dnr KS2015/1360) Marstrands Kulturbadhus AB håller bolagsstämma den 7 juli. Kungälvs kommun äger 10 procent av aktierna i bolaget. Kommunfullmäktige har utsett ombud till stämman. Kommunstyrelsen föreslås utfärda ombudsinstruktion. sunderlag Tjänsteskrivelse Årsstämma Marstrands Kulturbadhus AB Uppdrag ges till ombud för Kungälvs kommun vid bolagsstämma för Marstrands Kulturbadhus AB, att under förutsättning att det finns en av styrelsen påskriven årsredovisning och en ren revisionsberättelse, rösta för att: a. Resultat- och balansräkning fastställs b. Vinstmedel disponeras enligt styrelsens förslag c. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktören 2. Uppdrag ges till ombud för Kungälvs kommun vid bolagsstämma för Marstrands Kulturbadhus AB, föreslå och rösta för att: a. Patrik Hedin (UP) väljs till styrelseledamot, att ett årligt arvode utgår med 25 procent av vad vid var tid gällande prisbasbelopp samt att ansvarsförsäkring tecknas b. Christina Carlsson (M) väljs till lekmannarevisor med Lars Pehrson (KD) som ersättare samt att arvode utgår med kronor per år. Expedieras till: För kännedom till:

39 Sida 39 (49) 254/2015 Anmälan av delegeringsbeslut juni 2015 Till kommunstyrelsen redovisas en lista delegeringsbeslut för sammanträdesdatum utsänd med kallelsen. Redovisningen av delegeringsbeslut antecknas till protokollet Expedieras till För kännedom till

40 Sida 40 (49) 255/2015 Val av tillförordnad ledamot/ordförande i samhällsbyggnadsutskottet (Dnr KS2015/1392-1) Morgan Persson (UP) har aviserat att han på grund av familjeskäl kommer vara frånvarande som ordförande i samhällsbyggnadsutskottet under perioden 1 juli till 31 augusti Enligt kommunstyrelsens reglemente 34 framgår: Om utskottsordföranden är frånvarande en längre tid skall kommunstyrelsen utse en tillfällig ersättare. Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet föreslår att Martin Högstedt (UP) utses till tillförordnad ledamot/ordförande i samhällsbyggnadsutskottet under Morgan Perssons frånvaro för perioden 1 juli till 31 augusti sunderlag Beredningsskrivelse - Val av tillförordnad ledamot/ordförande i samhällsbyggnadsutskottet Yrkande Ove Wiktorsson (C): Maria Kjellberg (MP) föreslås istället för Martin Högstedt (UP). Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. Omröstning begärs ej. Martin Högstedt (UP) utses till tillförordnad ledamot/ordförande i samhällsbyggnadsutskottet under Morgan Perssons frånvaro för perioden 1 juli 2015 till 31 augusti Samtliga närvarande ledamöter av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna avstår ifrån att delta i beslutet Anteckning till protokollet lämnas av Ove Wiktorsson (C) Se bilaga Expedieras till Lena Apelgren För kännedom till Kathrin Ahlstedt // Marie Nilsson

41 Sida 41 (49) 256/2015 Avtal med Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale år (Dnr KS2015/931-2) Ett avtal har slutits 2015 mellan Ale kommun vård- och omsorgsnämnden, Kungälv kommun kommunstyrelsen och Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale. Avtalet löper för en tid av 2 år från och med till och med varefter avtalet upphör utan föregående uppsägning. Föreningen får ekonomiskt stöd till sin verksamhet med 8 kr/invånare grundat på invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan bidraget utbetalas. ( invånare ggr 8 kr = kr) sunderlag Tjänsteskrivelse - Avtal med Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale år Bilaga Avtal 1. Avtalet med Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale förlängs till och med Föreningsbidraget skall vara grundat på invånarantalet i Kungälvs kommun den 31 december året innan bidraget utbetalas. Föreningsbidraget skall belasta budgeten för Ekonomiskt stöd förening för sektor Arbetsliv och stöd/vård och äldreomsorg. Expedieras till Thobias Carlsson För kännedom till

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 14:30-14:35 Beslutande Mats Frisell (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 16:00-16:30 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-25 Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-25 Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Bryggan klockan 12:00-13:30 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Sekreterare Johan Sjöholm Paragraf 25-31 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-01 Sida 1 (39)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-01 Sida 1 (39) Sida 1 (39) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 08:00-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-11:20 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-17:00 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet Stadshuset, klockan 13:00-16.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 27 januari 2016, klockan 13:00-16:45 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Hörsal 1 Mimers Hus klockan 9:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Vice ordförande Gun-Marie Daun (KD) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Sida 1 (18) Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, kl. 09:00-16:10 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 30 mars 2016 klockan 13:00-16:00 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-16:45 Beslutande Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Göran Oskarsson (FP) Björn Saletti (V) Sekreterare Fredrik Skreberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 13:00-17:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-03-28 Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-03-28 Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-18:05 ande Roger Bogren (M) Ordförande Göran Oskarson (FP) Glenn Ljunggren (S) Björn Saletti (V) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 14-25 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 12-18 Ordförande Lennart Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-02 Sida 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-02 Sida 1 (18) Sida 1 (18) Plats och tid Verkstaden klockan 11:00-16:00 Beslutande Kerstin Petersson (FP) Ordförande Ove Wiktorsson (C) Mats Frisell (S) Ulrika Winblad (S) Charlotta Windeman (M) Morgan Persson (UP) Kl

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Inlandsrummet- och carlstensrummet Tid Onsdagen den 19 februari kl 9:00-17:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 08:30-13:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Sekreterare Paragraf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 8:30-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 4 maj 2016 klockan 8:00- Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Anna Lifjorden (M) Benny Strandberg (KD) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Västra porten, plan 2 klockan 13:00-17:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Kerstin Petersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 2 mars 2016 klockan 13:00-16:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus sammaträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) 1-3, 5-6 kl 13.00-14.50 Jan Niklasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Onsdagen den 23 september 2015 klockan 13:00-16:45 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Kerstin

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Carlstensrummet, Stadshuset klockan 11:00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Sida 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 24 augusti 2016 klockan 13:00-16:00 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (29)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Sida 1 (29) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:30 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande 339-355, 357-360 Ulrika Winblad Ersättare för Maria

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (30)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Sida 1 (30) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-15:20 Beslutande Miguel Odhner (S) 447-463, 465-466 Linnea Stevander (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) 464 Mats Frisell (S) Ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 09:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD) Ulrika Winblad (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Inlands- och Carlstensrummet klockan 15:00-17:40 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Jane

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (21)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (21) Sida 1 (21) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:30 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 11:00-17:15 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13.00-17.30 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Marcus Nordfeldt (M) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Mohamed

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 15.30 17.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 juni 2014 Paragrafer: 59-65 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sida 1 (55)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sida 1 (55) Sida 1 (55) Plats och tid Teatern, Mimers Hus, kl. 17:00-21:15 ande Elisabeth Mattson (FP) Ordförande Yvonne Byberg (S) Ersättare för Pia Gillerstedt (S) Benny Strandberg (KD) 2:e vice ordförande Billy

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-18 Sida 1 (44)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-18 Sida 1 (44) Sida 1 (44) Plats och tid Inlands- och Carlstensrummet klockan 10:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Göran

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus, A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2015-09-30 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 30 september kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-08 Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Torsdagen den 8 oktober kl. 17:30-22:00 Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare I anslutning till sammanträdet ges möjligheten att ta del av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Sida 1 (17) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande 13.00-16.20 Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer