Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)"

Transkript

1 Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13: Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Ej närvarande Mikael Wintell (M) Mona- Britt Gillerstedt (S) Hadi Ala (S) Sekreterare Ulrika Landin Paragraf 1-8 Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Justerande Linda Åshamre (S) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Sociala utskottet Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Enheten för kommunkansli och juridik Underskrift Ulrika Landin ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (14) Övriga deltagare Johan Sjöholm Sektor kultur och samhällsservice 1-3 Elisabeth Sjöberg Sektor vård och äldreomsorg 1-6 Kristina Söderlund Sektor vård och äldreomsorg 1-6 Denny Kraft Sektorchef 1-6 Ann-Mari Broberg Sektorchef 6-8 Frida Sandström Kommunledningssektorn/ ekonomienheten 6-8 Päivi Johansson Sektor arbetsliv och stöd 6 Emma Nilsson Sektor arbetsliv och stöd 6

3 Sida 3 (14) Innehållsförteckning Val av justerare... 4 Tillkommande och utgående ärenden... 5 Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet (Dnr KS2013/2151)... 6 Svar på motion om att installera GPS i socialtjänstens bilar (Dnr KS2013/64)... 8 Rehabilitering och habilitering inomöppenvård för vuxna personer inom Västra Götaland (Dnr KS2014/19)... 9 Information från sektorerna Justering av omkostnadsersättning i samband med personlig assistans (Dnr KS2014/109) Rapporter... 14

4 Sida 4 (14) 1/2014 Val av justerare Ordföranden meddelar att protokollet justeras tisdagen den 4 februari kl på enheten för kommunkansli och juridik. Linda Åshamre (S) föreslås justera sammanträdets protokoll Beslut Linda Åshamre (S) utses till justerare.

5 Sida 5 (14) 2/2014 Tillkommande och utgående ärenden Inga tillkommande eller utgående ärenden har anmälts. Beslut Föredragningslistan fastställs

6 Sida 6 (14) 3/2014 Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet (Dnr KS2013/2151) Folkhälsorådet i Kungälvs kommun är ett aktivt forum där olika samhällsaktörer tillsammans med kommunens alla sektorer och västra götalandsregionen, genom hälso- och sjukvårdsnämnd 4, formar idéer till konkreta förslag utifrån begreppen folkhälsa, social hållbarhet och trygghet. Rådets fyra grundpelare är att analysera - initiera - samordna utvärdera. Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan i delar av eller hela befolkningen och omfattar insatser som ska främja hälsan och förebygga sjukdomar. Arbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och om sambanden mellan samhällets utformning och folkhälsa. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete, som kräver samarbete inom och över organisationsgränser. Som underlag för strategiska diskussioner kring folkhälsa, ojämlik hälsa och social hållbarhet formuleras årligen ett välfärdsbokslut i Kungälvs kommun. I välfärdsbokslutet sker en nutidsorientering och återkommande regionala- och nationella jämförelser. Enligt bokslutet från 2012 har Kungälvs kommun flera indikatorer som ligger över genomsnittet (exempelvis ohälsotal, arbetslöshet, barnfattigdom och andel elever med gymnasiebehörighet). Samtidigt belyser välfärdsbokslutet utmaningar som till exempel den psykiska ohälsan bland ungdomar, liberala attityder kring droger och äldres upplevelse av otrygghet. Folkhälsoarbetet i Kungälvs kommun är reglerat i ett fyra årigt avtal mellan Kungälvs kommun och västra götalandsregionen. Enligt avtalet ska Folkhälsorådet utifrån mål och uppdrag i avtalet fastlägga en årlig verksamhetsplan med mätbara och uppföljningsbara mål. Folkhälsoplanens fyra utmaningar är utgångspunkten för verksamhetsplanens övergripande inriktning: Trygga och goda uppväxtvillkor Jämlika och jämställda livsvillkor Goda levnadsvanor Åldrande med livskvalité Med stöd av folkhälsoplanen samt regionala- och kommunala inriktningsdokument görs följande prioriteringar inför 2014: I samverkan med kommunala- regional och ideella aktörer utveckla det generella föräldrastödet i Kungälvs kommun. Med stöd av den kommunövergripande arbetsgruppen fortsätta mobiliseringen kring det drogförebyggande arbetet. Med mycket hög svarsfrekvens deltog Kungälvs kommun i LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Under 2014 ska folkhälsorådet vara en stödjande funktion vid implementeringen av Ungdomsstyrelsens enkät. I december 2013 genomfördes en framtidsverkstad kring äldres hälsa, trygghet och säkerhet. En tydlig prioritering är att rådet, utifrån kommunstyrelsens resultatmål, ska vara

7 Sida 7 (14) en stödjande funktion kring utvecklad frivilligverksamhet och trygghetsskapande insatser bland äldre. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Bilaga verksamhetsplan Förslag till kommunstyrelsen Folkhälsorådets verksamhetsplan 2014 antecknas till protokollet. Expedieras till: Sektor kultur och samhällsservice/johan Sjöholm För kännedom till: Sektor kultur och samhällsservice/ Robert Hallman

8 Sida 8 (14) 4/2014 Svar på motion om att installera GPS i socialtjänstens bilar (Dnr KS2013/64) I en motion från A-Therése Gustafsson (S) föreslås att kommunen installerar GPS i flertalet av socialtjänstens bilar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om att installera GPS i socialtjänstens bilar Bilaga Motion om att det installeras GPS i flertalet utav kommunens och socialtjänstens bilar Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Expedieras till Sektorchefer: Denny Kraft, Jonas Arngården, Ann-Marie Broberg

9 Sida 9 (14) 5/2014 Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer inom Västra Götaland (Dnr KS2014/19) Vägledningen beskriver samverkan och ansvarsfördelning mellan olika vårdnivåer gällande rehabilitering och habilitering för vuxna personer som utförs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vägledningen skall ses som ett komplement till Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Syftet är att vägledningen, tillsammans med övriga styrdokument, skall ses som ett stöd för verksamheterna. Vägledningen är generell men innehåller tydliga definitioner av olika begrepp, fokuserar på både rehabilitering och habilitering samt innehåller även ett antal exemplifierande patientfall. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer inom Västra Götaland Bilaga Rehabilitering och habilitering. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vägledningen: rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland arbetsterapeuter och sjukgymnasters ansvar. Expedieras till: Väst Kom Sektor vård och äldreomsorg/denny Kraft, Kristina Söderlund, Anna Andersson För kännedom till: GR Sektor arbetsliv och stöd/ann-mari Broberg

10 Sida 10 (14) 6/2014 Information från sektorerna Sektor vård- och äldreomsorg Sektorchef Denny Kraft informerar om preliminär verksamhetsrapport för 2013: Vård- och- omsorgsboenden Antal personer som väntar på omsorgsplats Antal gynnande beslut om särskilt boende 2013 Externa boendeansökningar 2013 Hemtjänst Antal brukare fördelade på externa leverantörer Antal utförda arbetstimmar inom hemtjänsten 2013 Antal utförda arbetstimmar inom hemtjänsten per dag för alla brukare Antal brukare 2013 Antal brukare fördelade på externa respektive interna leverantörer Antal timmar för alla brukare som har över 120 timmar per månad Antal brukare över 65 år Delegerade HLS (hälso- och sjukvårds)- timmar 2013 Utbildning av personal för läkemedelsdelegering Ekonomi Preliminärt ekonomiskt utfall 2013 Verksamhetsplan formen för utskottets uppföljning avseende kommunstyrelsens resultatmål diskuteras. Sektor arbetsliv och stöd Sektorchef Ann- Mari Broberg och Frida Sandström, ekonomienheten informerar om: Månadsrapport arbetsliv och stöd- december 2013 Verksamhetsplan formen för utskottets uppföljning avseende kommunstyrelsens resultatmål diskuteras.

11 Sida 11 (14) Päivi Johansson och Emma Nilsson barn- och ungdomsenheten informerar om: Nuläget i Kungälv avseende ensamkommande flyktingbarn i kommunen med anledning av den lagändring (lagen om mottagande av asylsökande (1994:137)) som trädde i kraft 1 januari 2014 och som innebär att ett beslut om anvisning från Migrationsverket inte kan överklagas. Kommunen är därmed skyldig att ta emot de barn som kommunen anvisats. Yrkande Gun- Marie Daun (KD): Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till handlingsplan gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn med anledning av den lagändring (lagen om mottagande av asylsökande (1994:137)) som trädde i kraft den 1 januari Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att sociala utskottet beslutar att anta Gun- Marie Dauns (KD) yrkande. Omröstning begärs inte. Beslut Informationen antecknas till protokollet. Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn med anledning av ändringen i utlänningslagen se uppgift från handläggare.

12 Sida 12 (14) 7/2014 Justering av omkostnadsersättning i samband med personlig assistans (Dnr KS2014/109) De riktlinjer som gäller för omkostnadsersättning idag är tagna av socialnämnden i Kungälv den 28 april 2005 och gäller från den 1 juli Förändringar har skett i Försäkringskassans regelverk vilket leder till att förvaltningen behöver göra en översyn kring omkostnadsersättningen. Förvaltningen (sektor arbetsliv och stöd) har även på önskemål från funktionshinderrådet utrett denna justering. Omkostnadsersättningen avser kostnader för personliga assistenter i samband med aktiviteter, förbrukningsmaterial i hemmet och andra omkostnader för personliga assistenter. Enligt förvaltningens förslag ska kommunens riktlinjer, för omkostnadsersättning, både vid beslut om assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och verkställighet av beslut enligt Socialförsäkringsbalken, tidigare LASS. Omkostnaderna ska rymmas inom den timersättning kommunen får från försäkringskassan för utförd assistans enligt Socialförsäkringsbalken. Omkostnadsersättningen ska inte kunna sparas över årsskiften. Ersättningen bör även i fortsättningen uppgå till en viss summa utifrån beviljad tid och vara samma belopp både vid assistans enligt LSS och Socialförsäkringsbalken. Beloppet föreslås vara oförändrat 1 % av timbeloppet för statlig assistans. Däremot föreslås att omkostnader för personalens förbrukningsmaterial ska tas bort från omkostnadsdelen och istället utbetalas av verksamheten i enlighet med de förändringar som skett i riktlinjer från Försäkringskassan. Fortsättningsvis förslås att precis som tidigare vid beviljade av tillfälligt utökad assistans vid t ex en resa bör omkostnaden kunna justeras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Justering av omkostnadsersättning i samband med personlig assistans Bilaga Protokoll Socialnämnden 64/2005 Förslag till kommunstyrelsen 1. Omkostnadsersättningen i samband med verkställighet av personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller Socialförsäkringsbalken är 1 % av timbeloppet för statlig assistansersättning. 2. Omkostnadsersättningen ska täcka kostnader för personliga assistenter i samband med aktiviteter och resor. 3. Kostnader i samband med förbrukningsmaterial ska inte bekostas av omkostnadsersättningen då de är att betrakta som kostnader knutna till assistentkostnader. Detta i enlighet med de förändringar som skett i försäkringskassans riktlinjer rörande assistansersättningen. 4. Förändringen gäller från och med den 1 april 2014.

13 Sida 13 (14) Expedieras till: Sektorchef Jonas Arngården och verksamhetschef Susanne Albinsson För kännedom till: Funktionshinderverksamheten/ Görel Bini Gustavsson, Pernilla Backebrant, Yasmine Mårtensson

14 Sida 14 (14) 8/2014 Rapporter Linda Åshamre (S) ställer frågan om hur kallelserna till gårdsråd distribueras eftersom hon inte fått sina till sig. Åshamre (S) kommer att kontakta aktuella enhetschefer angående detta. Beslut Informationen antecknas till protokollet.

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 23 maj kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sektorns budget... 5 2.1 Ekonomi... 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 5 2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd... 5 2.1.3

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer