SKV 271 utgåva 10. Teknisk beskrivning inkomståret 2003 för redovisning med ADB-medium FELMEDDELANDEN (SRU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKV 271 utgåva 10. Teknisk beskrivning inkomståret 2003 för redovisning med ADB-medium FELMEDDELANDEN (SRU)"

Transkript

1 SKV 271 utgåva 10 Teknisk beskrivning inkomståret 2003 för redovisning med ADB-medium FELMEDDELANDEN (SRU)

2 INK3S Inkomstdeklaration 3, sid 2 och 4 FÖRORD Uppgifter om inkomst av näringsverksamhet kan lämnas på ADB-medium enligt teknisk beskrivning för inkomstår 2003, SKV 269 utgåva 11. Flera standardprogram finns på marknaden för att enkelt kunna lämna näringsuppgifterna (SRU) på diskett eller genom filöverföring (ELDA) via modem eller Internet. Om det förekommer fel på lämnade näringsuppgifter meddelas detta med ett felnummer som anges i denna broschyr, SKV 271 utgåva 10. Broschyren vänder sig i första hand till redovisnings- och revisionsbyråer. Broschyren finns även att hämtas via internet på Skatteverkets webbplats Där kan även nytillkommen information komma att publiceras. Denna broschyr direktdistribueras ej utan finns hos Skatteverket för avhämtning eller för hämtning via internet på Skatteverkets webbplats. Basuppgiftskort redovisas inte i felmeddelande eller kvittenser för SRU-uppgifter. Dessa behandlas i annan ordning. INK4R INK4S DU N2R N2S N2AR N2AS N1 Inkomstdeklaration 4, räkenskapsschema (näringsuppgifter från handelsbolag) Inkomstdeklaration4, skattemässiga justeringar/utan årsbokslut (näringsuppgifter från handelsbolag) Delägaruppgifter från handelsbolag (inkomstdeklaration 4, sid 4 nedre delen och för fler än åtta delägare bilaga till blankett 4) Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut, räkenskapschema Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut, skattemässiga justeringar Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut, räkenskapschema Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut, skattemässiga justeringar Inkomst av näringsverksamhet utan årsbokslut Felmeddelanden för anståndsansökning via ADB har två olika utseenden. För ansökningar inkomna före 25 juli redovisas fyra olika felsignaler. Ansökningar inkomna efter 25 juli bearbetas inte av Skatteverket. Istället skickas ett felmeddelande ut som talar om att ansökningen är för sen och därför inte kan bearbetas. Se avsnitt "F. FELMEDDELANDE FÖR ANSTÅND". Felmeddelandena omfattar två felnivåer. Nivå 1 innebär att ADB-medium avvisas i sin helhet. Nivå 2 innebär att det förekommer fel på enstaka näringsuppgifter eller delägaruppgifter från handelsbolag som avvisas. På mottagningskvittens och ev. felmeddelande är beteckningarna för deklarationsblanketterna: INK2R Inkomstdeklaration 2, räkenskapsschema (aktiebolag, ekonomisk förening) INK2S Inkomstdeklaration 2, skattemässiga justeringar (aktiebolag, ekonomisk förening) N1A N4 N6 N3A N3B K10 Inkomst av näringsverksamhet utan årsbokslut Uppskov, andelsbyteslagen och koncernöverlåtelselagen. Underlag för räntefördelning och expansionsmedel. Andel i handelsbolag för fysisk person och dödsbo Andel i handelsbolag för juridisk person (ej dödsbo). Uppgifter från delägare m.fl. i fåmansföretag. Näringsuppgifter på ADB-medium består av följande huvuddelar. Ett medieleverantörsblock (INFO.SRU/ INFOSRU) och blankettblock för respektive blankettdel. Blocken består av ett antal poster. Ytterligare upplysningar om filstrukturer och olika posters innehåll framgår av Skatteverkets tekniska beskrivningar (SKV 269 utgåva 11).

3 A. VIKTIGA PUNKTER 1. Om person-/organisationsnummer saknas eller om bolaget har avregistrerats får näringsuppgifter inte lämnas på ADB-medium. Deklarationen skall då lämnas på fastställda blanketter. 2. Om företaget har flera verksamheter och separat bokföring finns för varje verksamhet skall det samlade resultatet av förvärvskällan anges på en blankett (N1, N2, INK2 eller INK4). Flera blanketter N1A/N2A kan dock lämnas. 3. Om aktiebolag/ekonomisk förening/ideell förening/stiftelse/handelsbolag lämnar samtliga näringsuppgifter på ADB-medium kan första sidan av blankett INK2/3/4 skrivas ut på godkänd laserritad blankett. 4 Aktiebolag/ekonomisk förening är alltid skyldigt att deklarera. Noll -deklarationer kan aldrig förekomma. Passivt aktiebolag/ekonomisk förening har alltid minst två poster att deklarera: aktie-/insatskapital och tillgångskonto. 5 Bilagor, övriga upplysningar och övrigt textmaterial kan inte lämnas på ADB-medium. 6 Redovisning av näringsverksamhet kan göras på ett flertal olika ADB-medium. Skatteverket kan läsa in Macintosh, Dos och Unix disketter. Se Medie-fakta SKV SRU-uppgifter kan inte redovisas på 8" disketter. 8 Mottagningskvittens och ev. felmeddelande skickas tillsammans till avsändaren d.v.s. medieleverantören. 9 Rättelser av blankettblock kan lämnas på ADBmedium till och med 18 november ADB-medium till angivet inläsningsställe eller i andra hand till avsändarens skattekontor. För filöverföring (ELDA) via modem eller Internet se adresslista sist i broschyren. Fr.o.m. 1 november 2000 drivs Skatteverkets inläsningsställe i Vänersborg i regi av Dokumenthuset AB. B. MOTTAGNINGSKVITTENS Mottagningskvittensen intygar att Skattverket har tagit emot och kunnat läsa in ADB-medium. Det intygar inte att uppgifterna i deklarationerna är godkända. På mottagningskvittensen står den deklarationsskyldiges person- eller organisationsnummer, namn, blankettyp, framställningsdatum och antal poster. Det namn som skrivs ut på mottagningskvittensen är det som avsändaren av ADB-medium har angivit. Avsändaren kan välja vilket namn som helst. Det kan vara t.ex. kundnummer, kundnamn eller annan be-teckning. C. FELMEDDELANDE Skatteverket skickar ett felmeddelande till avsändaren av ADB-medium om redovisningen innehåller tekniska och/eller formella fel. Felmeddelandet består av: * En inledning som förklarar innebörden av felnivå 1 och 2. * En förteckning som består av person- eller organisationsnummer, namn, blankettyp, felnummer och feltext. Det namn som skrivs ut är det som har angetts på ADB-medium. Samtliga fel har ett felnummer. Feltexterna framgår nedan. Efter vissa feltexter anges inom parentes vilken blankett som avses. Observera att vissa fel kan ge upphov till ett eller flera följdfel. I de fall som efterföljande fel ej ser ut att vara fel vid kontroll mot filens innehåll så rätta det första felet. Testa gärna med testfunktionen i ELDA innan rättelsen skickas in. D. FELKONTROLLER Kontrollerna görs på två olika nivåer. Nivå 1 fel - Tekniska fel Fel av den här typen är så allvarliga att hela redovisningen på ADB-medium avvisas. Inga uppgifter som redovisas lagras i skattedatabasen.

4 I vanliga fall är det frågan om tekniska fel som avsändaren inte kan åtgärda utan hjälp av sin programvaruleverantör. Nivå 2 fel - Formella fel/handhavande fel Den här typen av fel kan orsakas både av brister i det dataprogram som använts för att framställa SRUuppgifter på ADB-medium och av handhavandefel. Det är normalt frågan om formella fel och som avser enstaka deklarationer. Uppgifterna på blanketten för angivet person-/ organisationsnummer lagras inte i skattedatabasen. 11 Används ej. 12 Används ej. 13 Posten #FIL_SLUT saknas i datafil. 14 Posten #MEDIELEV_SLUT saknas. 15 Misstämmelse mellan antal poster #FIL- NAMN och antal poster #FIL_SLUT. #!!!! är namnet på den post som avses. Nivå 2 fel - endast det felaktiga blankettblocket avvisas. Däremot lagras övriga, ej felmarkerade blanketter. Nr Felmeddelande E. FELTEXTER Nivå 1 fel - Medför att inga uppgifter läses in Nr Felmeddelande 1 ADB-medium är inte läsbart. 2 Filen INFO.SRU/INFOSRU saknas. 3 Posten #!!!! saknas eller ligger på fel plats. 4 Medieleverantörens person-/organisa-- tionsnummer är formellt felaktigt. 5 Medieleverantörens person-/organisationsnummer finns inte i skattedatabasen. 6 Värde för posten #!!!! saknas. 7 Värde för posten #!!!! följer ej angivna regler. 8 Postnamnet #!!!! är ej ett giltigt postnamn. 9 INFO.SRU/INFOSRU innehåller ingen post #FILNAMN. 10 Fil med namn som angetts i #FILNAMN saknas. 20 Posten #BLANKETT saknas eller ligger på fel plats. 21 Värdet för blankettyp i posten #BLANKETT är felaktigt. Godkända värden är: INK2S-2004, INK2R-2004, INK3S-2004, INK4S-2004 INK4R-2004, DU-2004, N1-2004, N1A-2004 N2S-2004, N2R-2004, N2AS-2004, N2AR-2004, N3A-2004, N3B-2004, N4-2004, N6-2004, K , ANST-2004 och BAS Posten #IDENTITET saknas eller ligger på fel plats. 23 Person-/organisationsnummer för #IDENTITET är formellt felaktigt. 24 Person-/organisationsnummer för #IDENTITET finns inte i skattedatabasen. 25 Posten #UPPGIFT saknas eller ligger på fel plats. 26 Fältkod saknas i posten #UPPGIFT. 27 Fältkoden som anges i posten #UPPGIFT finns ej i angiven blankett. 28 Värde saknas för fältkoden i posten #UPPGIFT. 29 Värde för posten #!!!! saknas.

5 30 Värde för posten #!!!! följer ej angivna regler. 31 Person-/organisationsnummer är formellt felaktigt. 32 Person-/organisationsnummer finns inte i skattedatabasen. 33 Postnamnet #!!!! är ej ett giltigt postnamn. 34 Deklarationens framställningsdatum är felaktigt. 35 Fel deklarationsblankett. 36 Posten #BLANKETTSLUT saknas eller ligger på fel plats. 37 Värde för fältkoden XXXX förekommer samtidigt som värde finns för fältkod YYYY. 38 Det finns dubbletter av fältkod XXXX. 39 Fler än 5000 poster #UPPGIFT = 4 på anståndsförteckning (ANST-2004). 40 Personnummer är formellt felaktigt. 41 Organisationsnummer är formellt felaktigt. 42 Obligatoriska fältkoden 480 (K10) eller 55 (N3A/N3B) saknas eller är felaktig. 43 Handelsbolags organisationsnummer är fel. 44 Handelsbolags organisationsnummer saknas i skattedatabasen. 45 Aktiebolags organisationsnummer är fel. 46 Aktiebolags organisationsnummer saknas i skattedatabasen. 47 Personnummer vid kod 142 finns ej i skattedatabasen eller är felaktig. 48 På INK4 har redovisning skett både med årsbokslut och utan årsbokslut. #!!!! är namnet på den post som avses. XXXX är den fältkod som avses. YYYY är den fältkod som avses.

6 MOTTAGNINGSKVITTENS sid 1 SKATTEKONTORET I HUDDINGE Datum Person-/Organisationsnummer SKATTEGATAN STOCKHOLM Kontaktperson: Anna Taxerare Telefon: Fax: GUSTAVSSON AB LÖNSAMHETSGATAN BANDHAGEN Vi tackar för att ni har lämnat redovisning av näringsverksamhet på ADB-medium. Om något är oklart, ring skattekontoret. Om den blankett ni lämnat innehåller fel markeras detta med asterisk i kolumnen Felmeddelande nedan samt redovisas på det särskilda felmeddelandet. Uppgifter för följande deklarationsskyldiga har tagits emot: Pers-/Orgnr Av er angivet namn Dekl. Datum Antal poster Felmeddelande Det perfekta programvaruföret. INK2R * Redovisnings & skrivbyrån HB N3B Karl Karlsson N3A Karl Karlsson N * Karl Karlsson K

7 FELMEDDELANDE sid 1 SKATTEKONTORET I HUDDINGE Datum Person-/Organisationsnummer SKATTEGATAN STOCKHOLM Kontaktperson: Anna Taxerare Telefon: Fax: GUSTAVSSON AB LÖNSAMHETSGATAN BANDHAGEN Vid inläsning av uppgifterna från er har tyvärr fel upptäckts på ADB-mediet. Felnivå 1 (felnummer 1-19) innebär att inga uppgifter från ADB-mediet har kunnat lagras i skattedatabasen. Ni måste då korrigera felet och sända in hela ADB-mediet igen. Felnivå 2 (felnummer 20 -) innebär att inga uppgifter från angiven deklarationsblankett har kunnat lagras i skattedatabasen. Endast den felaktiga deklarationsblanketten behöver då korrigeras och sändas in igen. Mer upplysningar finns i broschyren Felmeddelanden SRU, SKV 271. Om något är oklart, ring skattekontoret. Felaktigheter Person-/Orgnr Av er angivet namn Dekl Kod nr Fel Felmeddelande Det perfekta pro- 21 Värdet för blankettyp i posten gramvaruföret #BLANKETT är felaktigt. Godkända värden är INK2S-2004, INK2R-2004, INK4S-2004,NK4R- 2004, DU-2004, N1-2004, N1A-2004, N2S-2004, N2R-2004, N2AS-2004, N2AR-2004, N3A-2004, N3B-2004, N4-2004, N och K Det perfekta pro- INK2S Fältkoden 8888 finns ej på gramvaruföret angiven blankett Redovisn. & fastig- N3A Bolagets organisations nummer hetsbyrån HB saknas i skattebasen. Kontakta PRV.

8 F. FELMEDDELANDE FÖR ANSTÅND Vid inlämning av deklarationsanstånd via ADB-media före 25 juli kan 4 olika fel förekomma. 3 av dem är nivå 1 fel vilket innebär att hela det insända blankettblocket ANST-2004 måste sändas om. Det sista felet är nivå 2 fel vilket innebär att det finns ett felaktigt person/ organisationsnummer i klientförteckningen. Detta felaktiga person-/organisationsnummer har tagits bort från förteckningen och kommer alltså inte att ingå i det anståndsbeslut som fattas av skattekontoret dit man valt att skicka förteckningen. Skatteverket bearbetar inte anståndsansökningar inkomna efter 25 juli. Istället skickas felmeddelande enligt exempel 2 ut. Exempel 1 för anståndsansökning: Anståndsansökan insänd före 25 juli. FELMEDDELANDE Sid: 1 SKATTEKONTORET I HUDDINGE Datum Person-/Organisationsnummer SKATTEGATAN STOCKHOLM Kontaktperson: Anna Taxerare Telefon: Fax: Revisionsbyrån AB Stora gatan SAKNASKÖPING Vid inläsning av anståndsansökan från er har tyvärr fel upptäckts på det ADB-medium ni lämnat. Nivå 1-fel innebär att inga uppgifter från ert ADB-medium har kunnat lagras i skattedatabasen. Förteckningen kan inte ligga till grund för beslut om byråanstånd. Ni måste då korrigera felet och sända in ADB-mediet igen. Nivå 2-fel innebär att klienten inte kommer omfattas av ett anståndsbeslut. När felet är korrigerat kan anstånd sökas på nytt för klienten. Identifikationsuppgifter på ADB-media: Person-/Organisationsnr: Redovisningsbyrå: Revisionsbyrån AB Kontaktperson: Karl Kula Löpnummer: 01 Framställningsdatum: Felaktigheter Nivå Feltext Uppgiftslämnarens person/organisations nummer är formellt felaktigt Uppgiftslämnarens person/organisations nummer finns inte i skattedatabasen Värde för skattekontor i #UPPGIFT 1 saknas/är felaktigt eller är inte giltigt för byråanståndsansökan Person/organisationsnummer är formellt felaktigt.

9 Exempel 2 för anståndsansökning: Anståndsansökan insänd efter 25 juli. FELMEDDELANDE Sid.1 SKATTEKONTORET I HUDDINGE Datum Person-/Organisationsnummer SKATTEGATAN STOCKHOLM Kontaktperson: Anna Taxerare Telefon: Fax: Revisionsbyrån AB Stora gatan SAKNASKÖPING Anståndsansökan för inkomstdeklarationer ska normalt vara inlämnad före sista mars taxeringsåret. Fr.o.m. 25 juli taxeringsåret kan Skatteverket inte längre ta emot deklarationsanståndsansökningar via ADB-media för innevarande taxeringsår. Er insända förteckning kan därför inte bearbetas. Vill ni fortfarande söka anstånd för innevarande taxeringsår ska detta ske manuellt på papper till ert skattekontor. Då deklarationsanståndsansökan via ADB-medium är en så kallad SRU-blankett är det inte ovanligt att redan inskickade anståndsansökningar följer med varje gång SRU-blanketter skickas till Skatteverket. Detta är den troligaste orsaken till att ni får detta brev om ni inte avsiktligt skickat in en ny anståndsansökan. Identifikationsuppgifter på ADB-media: Person-/Organisationsnr: Redovisningsbyrå: Revisionsbyrån AB Kontaktperson: Karl Kula Löpnummer: 01 Framställningsdatum:

10 G. Adresser till Skatteverkets inläsningsställen: Skatteverkets inläsningsställe Box Vänersborg Besöksadress: Residensgatan 20 Tel.nr: Diskettinläsning för hela landet. Skatteverket IT-avdelningen Solna Tel.nr: Fax.nr: ELDA för hela landet. Om näringsuppgifterna lämnas genom filöverföring (ELDA) via modem eller Internet måste en beställning av en s.k. SMARTDISK göras om en sådan inte redan finns. Beställningen görs på blankett SKV Blanketten finns att hämta på Skatteverkets webbplats eller hos lokala skattekontoret. Om Du har några frågor kontaktar du Elda-Support på Tel.nr: Fax.nr : SKV 271 utgåva 10. Utgiven i februari 2004.

SKV 271 utgåva 12. Teknisk beskrivning inkomståret 2006 för elektronisk redovisning FELMEDDELANDEN (SRU)

SKV 271 utgåva 12. Teknisk beskrivning inkomståret 2006 för elektronisk redovisning FELMEDDELANDEN (SRU) SKV 271 utgåva 12 Teknisk beskrivning inkomståret 2006 för elektronisk redovisning FELMEDDELANDEN (SRU) 2007-02-12 FÖRORD Uppgifter om inkomst av näringsverksamhet kan lämnas på ADB-medium enligt teknisk

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

- För elektronisk redovisning av byråanstånd

- För elektronisk redovisning av byråanstånd Framsida - För elektronisk redovisning av byråanstånd SKV 270 Utgåva 5 1 (15) 2017-11-15 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av byråanstånd. Den här broschyren vänder sig i huvudsak

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (17)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (17) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (17) 2013-05-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 20 0 (146)

Framsida. SKV269 Utgåva 20 0 (146) Framsida SKV269 Utgåva 20 0 (146) 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av näringsverksamhet, förteckning till anståndsansökan, K- och T-bilagor avseende 2013 års taxering (inkomstår

Läs mer

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4

Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2009.4 Ann-Charlotte Salander - Produktchef I version 2009.4 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2009. Nyheter i version 2009.4. Beräkningshjälp till schablonintäkt

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

1 Nyheter. 2 Allmänt. 3 Författningsbestämmelser RIKTLINJER 1(5) /111

1 Nyheter. 2 Allmänt. 3 Författningsbestämmelser RIKTLINJER 1(5) /111 RIKTLINJER 1(5) Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid deklarationstillfällena 1 mars 2017, 2 maj 2017, 3 juli 2017, 1 nov 2017 och 15 december 2017 1 Nyheter

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

Redovisning av bl.a. kontrolluppgifter, näringsuppgifter samt frågor mot centrala. skatteregistret med ADB-medier MEDIE FAKTA.

Redovisning av bl.a. kontrolluppgifter, näringsuppgifter samt frågor mot centrala. skatteregistret med ADB-medier MEDIE FAKTA. Redovisning av bl.a. kontrolluppgifter, näringsuppgifter samt frågor mot centrala skatteregistret med ADB-medier MEDIE FAKTA IT-avdelningen Innehåll 1. MEDIEFAKTA...4 1.1 Produkter...5 1.2 Tekniska beskrivningar...5

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2010.C.2 Mamut Skatt Norstedts Standard 2010.C.2 Välkommen till de första versionerna av Mamut Skatt Norstedts. Programmet är framtaget i samarbete med Norstedts

Läs mer

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Hogia Redovisning & Revision AB Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Innehållsföteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Termer och Förkortningar 3 1.4 Bakgrund 3 1.4.1 Skatteverket

Läs mer

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Använder du HKU (Hogia Kund- och Uppdragshanterare) ska SRU-genereringen göras från HKU. Ett separat instruktionsdokument finns på Kundtorget.

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda deklarationsblanketter samt påslagen anstånds- och SRU-funktionalitet.

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2012.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt. I version 2012.3 är programmet fortsatt uppdaterat för taxeringen 2012. Blanketter

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

SKV260 Utgåva 22 (Version 1.3)

SKV260 Utgåva 22 (Version 1.3) SKV260 Utgåva 22 (Version 1.3) Innehåll 1 Om broschyren... 3 2 Nyheter inkomståret 2015... 3 3 Allmänt... 4 3.1 Vart vänder man sig om man har frågor?... 4 3.2 Tidpunkter för inlämning/rättelser av KU...

Läs mer

Filimport till Skatteverkets e-deklaration

Filimport till Skatteverkets e-deklaration Import till eink Filimport till Skatteverkets e-deklaration Import av blanketter till e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 I e-tjänsten för inkomstdeklaration 1 (nedan eink) har Skatteverket infört möjligheten

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Guide fö r SRU-inlä mning

Guide fö r SRU-inlä mning Guide fö r SRU-inlä mning I Norstedts Byrå lämnar du enkelt in dina deklarationsuppgifter via SRU till Skatteverket. Du når funktionen under meny och inlämning av SRU-uppgifter. Den information som visas

Läs mer

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster Vet du vad en e-legitimation är och vad du kan använda den till? Den här broschyren ger dig lite mera kunskap. Gör slag i saken! Skaffa en e-legitimation så

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

UTKAST. SKV260 Utgåva 22 (Version 1.1)

UTKAST. SKV260 Utgåva 22 (Version 1.1) UTKAST SKV260 Utgåva 22 (Version 1.1) Innehåll 1 Om broschyren... 3 2 Nyheter inkomståret 2015... 3 3 Allmänt... 4 3.1 Vart vänder man sig om man har frågor?... 4 3.2 Tidpunkter för inlämning/rättelser

Läs mer

genereras endast från Akriv Skriv ut Skrivare

genereras endast från Akriv Skriv ut Skrivare Vanliga frågor i Supporten för Norstedts Skatt: Om du stöter på problem i Norstedts Skatt börja alltid med att kontrollera att du har den senaste versionen av programmet, samt alla tillgängliga uppdateringar.

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Information om restaurangkasinospel

Information om restaurangkasinospel Information om restaurangkasinospel För roulette-, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen (1994:1451). Den

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster Vet du vad en e-legitimation är och vad du kan använda den till? Den här broschyren ger dig lite mera kunskap. Gör slag i saken! Skaffa en e-legitimation så

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU)

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU) SKV 269 utgåva 19 Teknisk beskrivning inkomståret 2011 för elektronisk re do vis ning ÄRIGS- UPPGIFTER (SRU) Anstånd Tjänst Kapital 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

SKV260 Utgåva 23 (Version 2.0)

SKV260 Utgåva 23 (Version 2.0) SKV260 Utgåva 23 (Version 2.0) Innehåll 1 OM BROSCHYREN... 3 2 NYHETER INKOMSTÅRET 2016... 3 3 ALLMÄNT... 4 3.1 Vart vänder man sig om man har frågor?... 5 3.2 Tidpunkter för inlämning/rättelser av KU...

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Anvisningar för att fylla i blanketten om arbetsstipendium för bild och formkonstnärer år 2017

Anvisningar för att fylla i blanketten om arbetsstipendium för bild och formkonstnärer år 2017 Anvisningar för att fylla i blanketten om arbetsstipendium för bild och formkonstnärer år 2017 Personuppgifter Skriv ditt tilltalsnamn. Söker du via Konstnärsnämndens hemsida hämtas namnuppgifterna från

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Kontaktuppgift kontrolluppgift... 2 SINK (Särskild inkomstskatt)... 2 Ägare... 3 Arbetsställenummer...

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

Handelsbolag Blankett SD4. Blankett SD4, sidan 1

Handelsbolag Blankett SD4. Blankett SD4, sidan 1 Handelsbolag Blankett SD4 Handelsbolag är skattskyldiga för fastighetsskatt, avkastningsskatt och särskild löneskatt för anställda. För dessa skatter ska redovisning lämnas som en särskild självdeklaration.

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Omläggning av räkenskapsår

Omläggning av räkenskapsår Omläggning av räkenskapsår Denna broschyr innehåller en redogörelse för reglerna om omläggning av räkenskapsår. Broschyren beskriver även det praktiska förfarandet med dispensansökan hos Skatteverket och

Läs mer

Innehåll 1. Mediafakta... 3 2. Disketter, CD-skivor, DVD-skivor och USB-minnen 3. Kassetter... 7 4. Svarsmedier vid förfrågningar...

Innehåll 1. Mediafakta... 3 2. Disketter, CD-skivor, DVD-skivor och USB-minnen 3. Kassetter... 7 4. Svarsmedier vid förfrågningar... Mediefakta Innehåll 1. Mediafakta... 3 1.1 Produkter... 4 1.2 Tekniska beskrivningar... 4 2. Disketter, CD-skivor,.DVD-skivor och USB-minnen 5 2.1 Gemensamma specifikationer... 5 2.2 Operativsystemberoende

Läs mer

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter

Hogia Skatt 2007.4. Nyheter Hogia Skatt 2007.4 Det här är den fjärde versionen av Hogia Skatt för taxeringsåret 2007. Det är årets första "skarpa" version vilket bl.a. innebär att Skatteverkets deklarationsblanketter för taxeringsåret

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 20 0 (150)

Framsida. SKV269 Utgåva 20 0 (150) Framsida SKV269 Utgåva 20 0 (150) 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av näringsverksamhet, förteckning till anståndsansökan, K- och T-bilagor avseende 2013 års taxering (inkomstår

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 20 0 (150)

Framsida. SKV269 Utgåva 20 0 (150) Framsida SKV269 Utgåva 20 0 (150) 2013-01-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av näringsverksamhet, förteckning till anståndsansökan, K- och T-bilagor avseende 2013 års taxering (inkomstår

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Anvisningar för att fylla i blanketten om arbetsstipendium för bild- och formkonstnärer år 2013

Anvisningar för att fylla i blanketten om arbetsstipendium för bild- och formkonstnärer år 2013 Anvisningar för att fylla i blanketten om arbetsstipendium för bild- och formkonstnärer år 2013 Personuppgifter Skriv ditt tilltalsnamn. Söker du via Konstnärsnämndens hemsida hämtas namnuppgifterna från

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Inkomstöverföring Procapita VoO

Inkomstöverföring Procapita VoO Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version 9.1 2011-12-01 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Tekniska

Läs mer

Näringsverksamhet med årsbokslut

Näringsverksamhet med årsbokslut 2005 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 INK1. Inkomstdeklaration

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Hantera filöverföring till Collectum

Hantera filöverföring till Collectum Den här instruktionen vänder sig till dig som skickar fil via Collectums internetkontor. Här får du en beskrivning av: 1. hur du skickar filer 2. hur du rättar felposter (= försäkringshändelser) i filen

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Ottsjö. Landkod. 51 Aktie-/andelsinnehav (röstvärde) Utgående moms enligt sidan 3 * 109. Avdragsgill ingående moms * 110.

Ottsjö. Landkod. 51 Aktie-/andelsinnehav (röstvärde) Utgående moms enligt sidan 3 * 109. Avdragsgill ingående moms * 110. Sänd eller lämna deklarationen till SKATTEVERKET Skattekontoret i Östersund 831 87 Östersund Inkomstdeklaration 2 24 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 55638-5626 M Bokslutsdatum enligt

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare:

Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare: Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt är ett skatte- och deklarationsprogram som främst är konstruerat för redovisningskonsulter. Men eftersom programmet är så enkelt använda går det bra att

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av utförda vaccinationer får/get. för

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av utförda vaccinationer får/get. för ANVÄNDARMANUAL för Inrapportering av utförda vaccinationer får/get Version 2009-06-25 Systemägare: Peter Krause Systemförvaltare: Registerenheten SJV, Mia Modén Ändringshantering Användarmanual för inrapportering

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper inom teaterområdet 1/15 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer