NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN"

Transkript

1 NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk.

2 Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan Stockholm Tel Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till Årsmöte torsdagen 15 mars 2007 kl i Klubbhuset på Hundudden Förslag dagordning 1. Mötets öppnande 2. Prisutdelning och utmärkelser 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Val av mötets ordförande 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Justering av protokoll från höstmötet, se sidan Nya medlemmar, invalda efter höstmötet 9. Styrelsens verksamhetsberättelse, se sidan Fastställande av 2006 års resultat o balansräkning, se sidan Förslag till disponering av årets resultat, se sidan Revisorernas berättelse 13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 14. Fastställande av avgifter och budget för 2007, se sidan Fastställande av arvoden 16. Val av styrelse-, kommitté-, revisorer och övriga ledamöter, se sidan Val av valberedning 18. Fastställande av årsprogram för 2007, se sidan Inkomna motioner, se sidan Rapporter från styrelse o kommittéer 21. VSS och Djurgårdens förvaltning 22. Slipspåret och Slipen 23. Övriga frågor 24. Mötets avslutande Hundudden i februari 2007 VSS Styrelse Redaktion: Lars Eisjö Isbergavägen Älvsjö Mobil Marie Antman Skulptörvägen Johanneshov Renée Milestad Skyttevägen Saltsjöbaden Annonser: Begär offert Vikingarnas Segel Sällskap Kansli: Box 27019, Stockholm Telefon kontorstid: Tel och besökstid1:a måndagen varje månad: kl : Fax Mail: VSS hemsida: Ordförande: Bengt Janson, tel Sekreterare: Helga Rudhe, tel Mail: Kassör: Bengt Engström, tel Hamnkapten: Anders Alheden, tel svar Ekholmen: Tel Postgiro: Bankgiro: Motioner till Vårmötet 24 maj 2007 skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 april. Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 2, 2007 är fredagen den 13 april. Manus och bilder mailas till: Bidrag till hemsidan mailas till 2

3 Ordförande har ordet: Bråda dagar Så här års är det alltid bråda dagar med massor av frågor som skall ha sin lösning. Viktigast kanske är valberedningens arbete med att föreslå nya medlemmar på de funktionärsposter som skall ersättas. Vi har ju osedvanligt många funktionärer i VSS som gör mängder av betydelsefulla insatser för att bygga på och underhålla våra fina anläggningar. Det ger ju en speciell känsla att vi utför dessa sysslor själva i egen regi en känsla av samhörighet och kanske rent av större ansvar för alla våra anläggningar och all vår utrustning. Jag är övertygad om det. Det är ju också vår tradition och vår historia och den fungerar mycket bra fortfarande. Så sammanställer vi resultatet för 2006 och försöker beskriva det så tydligt som möjligt i begripliga termer i Seglar-Vikingen. På årsmötet går vi också igenom det i detalj. Vår ekonomi är god och vår föreslagna budget för 2007 bygger på ett nollresultat, med rader av krävande insatser för att underhålla vår anläggning och detta med oförändrade avgifter. I samband härmed sammanställer vi rader av kommentarer till alla olika aktiviteter vi genomfört under året. Det är också en nyttig sammanställning för oss i styrelsen då det blir mycket påtagligt att det hela tiden handlar om att verkligen genomföra det vi diskuterar och det vi beslutar om på våra medlemsmöten. Vissa projekt är lite extra roliga att vi kunnat slutföra jag tänker på snickarboden och målarboden. Minnesstarka medlemmar kanske kommer ihåg den animerade diskussion vi hade på ett vårmöte där många tyckte vi skulle göra både det ena och det andra med dessa utrymmen. Vi beslutade om förändringar, budgeterade dessa och så var det bara att sätta igång. Och det var just det att sätta igång. Ingen hade någon speciell lust att göra något och projektet vilade i en liten törnrosasömn ända till Silvija Springis tog tag i det hela. Hon gjorde det på ett lite mer nutida sätt än vi prövat tidigare. På hemsidan kunde vi läsa om vilka olika arbetsinsatser som skulle göras och vid vilka tidpunkter. På det sättet kunde medlemmar enkelt se och besluta om deltagande och genom anmälan via e-post bildades små arbetsgrupper för de olika delprojekten. Och nu står verkstaden där otroligt prydlig i utstädat och ommålat skick samtidigt som vi sett över elinstallation, belysning och monterat värmeanläggning. Målarboden intill, som ju var den tidigare verkstaden för VSS funktionärer, är också grundligt genomstädad, ommålad och med ny belysning och värme. En snickarbod och en dammfri målarbod för medlemmarna tillgänglig via medlemsnyckeln. Mycket roligt att konstatera och mycket fint genomfört projekt av Silvija Springis. Det är självklart att valberedningen uppmärksammat detta och vädjat till Silvija att ta det övergripande ansvaret för VSS anläggningar på Hundudden och föreslår därför Silvija som intendent efter avgående Gustaf Schröderheim på årsmötet. Gustaf har innehaft posten i 8 år och det är en krävande uppgift vågar jag påstå efter att tidigare innehaft funktionen själv i många år. Det är många bollar i luften så att säga och det gäller att vara lite klurig jonglör för att få ihop dem när de skall plockas ned. Gustaf Schröderheim skall ha all ära för sin insats och vi skall tacka honom mer på årsmötet. Vidare har vi haft givande möten med alla olika förvaltningar som sköter Djurgården och klarlagt mer tydligt var olika ansvarsområden gränsar till varandra. Detta gör att vi enklare kan agera och budgetera framöver och våra diskussioner på hamnplan och våra möten blir än mer konstruktiva. I det sammanhanget är det viktigt att återigen understryka vikten av att alla era förslag och synpunkter kommer fram på enkelt sätt. Styrelsen nås enklast i hamnen eller på hamnplan men också via e-post eller via vårt förträffliga kansli som fungerar perfekt och alltid går att nå. Nu ses vi snart på årsmötet och jag hoppas på stor uppslutning och en givande diskussion. Bengt Janson Foto: Chistian Falk 3

4 Verksamhetsberättelse 2006 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden FUNKTIONÄRER Styrelse Ordförande: Bengt Janson Vice ordförande: Donald Bratt Kassör: Bengt Engström Sekreterare: Helga Rudhe Intendent: Gustaf Schröderheim Hamnkapten: Anders Alheden Klubbmästare: Christian Falk Förvaltare Ekholmen: Dan Yngwe Ledamot: Per Jutemar Kappseglingskommittén Birgitta Kriström, sk. Anders Kriström Björn Andersson Arne Stohm Klaus Kyander Leif Ahlqvist Thomas Kjaerboe Kimmo Arnold-Larsen Johan Nordenberg Henrik Spångberg Curt Gelin Johan Rasin Alexander Alfvén Hermann Gassler Nattvaktsansvarig Svante Wiklund Hamnförmän Vice hamnkapten Mathias Rönbäck Hamnförmän Stig Rask Göran Ekdahl Mårten Sundling Göran Markusson Klas Sporre Johan Bolmér Hans Lindgren Jerker Larsson Bo Johansson Henning Muller Erik Mattsson Jan Dethoff Klubbkommittén Christian Falck, sk. Regine Larsson Curt Gelin Orvar Dahl Juniorkommittén Eva Janmark, sk. Marcus Aspenberg August Falck Anders Larsson Viktoria Nordemar Karolina Nordemar Clara Hamrén Ann Lake Alexander Leijon Lars Fornander Jon Högblom Förvaltare Ekholmen Dan Yngwe, sk. Jan Eric Lindgren, vice förvaltare Tekniska kommittén Gustaf Schröderheim, sk. Dan Yngwe Peter Rosengren Sven Löfgren Rune Olsson Gunnar Jansson Nils Hökby Båtbesiktningskommittén Anders Alheden, sk. Anders Kriström Stig Rask Medaljkommittén Lars Norén, sk. Willy Svensson Thomas Kjaerboe Lennart Angeli Karin Svärd Seglar Vikingen Lars Eisjö, sk. Renée Milestad Marie Antman Vakant Stadgekommittén Johan Obel, sk. Ola Jarder Lars Norén Sten Wiberg Sven Evert Svensson Klubbhusvärd Ingegerd Norén, sk. Ola Jarder Mätningsman Anders Kriström Utbildningskommittén Bo Samuelsson Breddseglingskommittén Petter Falck Ansvarig för klubbåtar Sven Löfgren Stefan Hansen Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö: Anders Kriström Web master Karin Svärd Arkivarie Nils Svärd Revisorer Lena Gustafsson, sk. Olle Johannesson Revisorssuppleanter Peder Cederschiöld Svante Tegbäck Valberedning Henrik Wallander, sk. Petter Falck Birgitta Kriström Lars Westergren Mathias Rönbäck Einar Hallberg Medlemsantal o registrerade båtar Sällskapet har under året haft 647 stycken medlemmar med följande fördelning, 479 män, 124 kvinnor och 44 juniorer. Vidare har Sällskapet haft 274 registrerade båtar varav 73 träbåtar, 183 plastbåtar, 12 jollar och 6 flerskrovsbåtar. Till Sällskapets ombud vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte, utsågs Anders Kriström. Året som gick Hundudden Som vanligt har vi genomfört ett stort antal insatser genom medlemmar och entreprenörers försorg. Sjösättning och upptagning fungerade bra med ny hamnkapten i Anders Alheden. Vi fick tydligare förhållningsregler vad gäller dessa viktiga dagar. Mastskjulet tömdes redan förra året och överblivet material auktionerades ut bland medlemmarna. Vi diskuterade nattvakten och utarbetade efter detta nya, tydligare och stramare regler för medlemmarnas nattvaktsgång. Vi diskuterade Kruthusets användning och fick dessutom ny regi för serveringen efter familjen Fornanders 15- åriga verksamhet. Vi har preciserat kraven på funktionärernas arbetsinsatser, för att säkerställa att alla funktionärer är berättigade till befrielse från arbetsplikten. Styrelsen har arbetat med en genomgripande översyn över Sällskapets stadgar och reglemente att framläggas på vårmötet 2007.Vikingarundan i juni ingår numera i LYS-Cupen för ökad attraktionskraft. Gamla bostaden, numera förrådsbyggnaden, har fasadrenoverats och fasad och fönster har målats. Snickarboden har iordningställts till medlemmarnas förfogande och dessutom inrymdes en målarbod i gamla verkstadsdelen. Klubbens verkstadsutrymmen har inordnats i källaren i förrådsbyggnaden, vars elsystem har genomgåtts och kompletterats. Klubbhusets syd och västfasader målades om och invändigt målningskompletterades väggar i klubbrum och entré. Klubbhuset är tack vare klubbhusvärden mycket snyggt och trevligt skick. I samband med upptagningen spårade slipvagnen ur pga. rälsbrott i en skarv i vattenbrynet, vilket föranledde en mer genomgripande undersökning av räls, slipers, rustbädd, slipvagn och wire. Detta också som svar på en motion om undersökning av djupförhållandena kring slipen för möjlighet att ev. få utökat djupgående på slipvagnen. Åtgärderna slutförs under Vaktkuren Pirum har genomgått en genomgripande renovering att slutföras under Ett inbrott i klubbhuset och ett inbrottsförsök har noterats varför vi tvingats till låsbyten. Inga incidenter har rapporterats från hamnen. Två cykelkärra stals, en mindre brand uppstod genom slarv i en båt på hamnplan. Hemsidan fungerar utmärkt tack vare vår webbmaster. Sidan är informativ och lätt att orientera sig i och har många besök. Här finns värdefulla länkar och ständigt aktuella bilder. Vår kanslist Sissel Siegbladh sköter kansli- 4

5 funktionen utmärkt och med hög servicenivå. Informationsmöten och fadderverksamheten fungerar väl. Möten och utmärkelser Tre allmänna medlemsmöten har hållits, två informationsmöten för nya medlemmar, och ett informellt möte för samtliga funktionärer. Vidare har styrelsen sammanträtt vid elva protokollförda styrelsemöten. Vid årsmötet utdelades följande utmärkelser: Gösta Wallmarks pokal som utdelas av ordförande till särskild förtjänstfull medlem, tilldelades Henrik Janmark. VSS 25-årsmärke utdelades till Bo Ahlberg, Björn Andersson, Åke Forsström, Stefan Impola, Andrea Losciale, Olle Madebrink, Lars Norén och Olle Wimmerman. Ordförande utdelade sedan som tack för förtjänstfulla insatser för Sällskapet, en fotogenlampa i mässing till avgående hamnkapten Bengt Pettersson, avgående förvaltare Ekholmen, Jan Eric Lindgren och avgående i medlajkommittén Björn Svensson. Ordförande utdelade sedan en blombukett som tack, till avgående vice ordförande Klaus Kyander, avgående revisor Malcolm Sjödahl och till Henrik Spångberg för dennes arbetsinsats ute på Ekholmen. Vid årsmötet förättades följande prisutdelning: Prisutdelning för KM: Klubbmästare i Lys<1.12 utdelades till Jonas Pettersson, Miniton. Lys>1.12 utdelades till Jan Ask, Carrera Helmsman. Klubbmästare i Folkbåt utdelades till Ola Zetterberg och Bengt Jarfelt. Tedde Lindkvists pris utdelades till Leif Ahlqvist, Folkbåt. Kappseglingskommittén Kappseglingskommittén har anordnat 2 seglingar som vanligt under året. Dels Vikingaregattan med Vikingarundan den 17-18/6. Nytt för i år var Lys-Cupen. Tyvärr drog det inte det antal båtar vi förväntat oss. Vi hade c:a 50-tal startande. Helgen den 23-24/9 avgjordes Inbjudningsseglingen med KM. Där startade ett 40-tal-båtar. Jolle och Juniorkommittén Juniorkommittén har under året bedrivit seglarskola en kväll i veckan under våren och hösten. I augusti arrangerades ett mycket lyckat seglarläger på Ekholmen med segelkanoter och optimister. Två av VSS juniorer deltog även på kanotseglar- SM direkt efter lägret. Klubbkommittén Klubbkommittén har i stort sett följt de gamla traditionerna under verksamhetsåret. Men funktionärsträffen som tidigare hållits på båten Rygefjord, vid Söder Mälarstrand, flyttades detta året till Kruthuset där Lasse o AnnCathrin Fornander stod för förtäringen. Midsommarfirandet på Ekholmen som är årets höjdpunkt drog till sig väldigt många deltagare. Vid sillunchen på ängen var vi över 100 Vikingar. Den andra stora festen som klubbkommittén står för är kräftskivan i augusti på Ekholmen, en vecka efter seglarskolans avslutning. Även denna tillställning drog till sig många deltagare. Den började med en rolig nyhet, mingeldrink på altan följt av fest i ett nästan fullsatt klubbhus. AnnCathrin och Lasse bidrog stort till att göra dessa båda fester så uppskattade. Vid övriga sammankomster som vårmöte, höstmöte, möte för nya medlemmar har vi efter bästa förmåga ordnat med förhoppningsvis uppskattad förtäring. Nu planerar vi som bäst för kommande segelsäsong. Tekniska kommittén Tekniska kommittén har under det gångna året haft sammanträden i anslutning till de allmänna arbetsdagarna. Under året har utförts underhåll och reparationer på Sällskapets anläggningar. Exempel på utförda arbeten är: Reparation av varmvattenberedare i klubbhuset, flyttning av maskinverkstad till bostaden, översyn av el i bostaden, utvändig målning av bostaden. Snickarverkstaden har utökats med en målarverkstad, där tidigare maskinverkstaden låg och allt är invändigt målat i ljusa färger. Mastkranen har försetts med elektriskt spel och motorkranens elutrustning har upprustats. På Pirum pågår utbyte av ytterpanelen. Slipvagnen har fått en ny grind och i mastskjulet har utrensning av obehörigt material skett. Medlemmarna har informerats om ordningsförhållandena, vilket resulterat i att alla våra master nu får plats i mastskjulet. Vidare har ett tidrelä i elcentralen bytts ut, en inventering av vilka glödlampor som förekommer i våra utomhusarmaturer har gjorts och en förteckning över detta har upprättats. Fyra stycken handkärror är anskaffade och märkta med VSS emblem, tyvärr försvann två stycken av dessa omgående från varvsområdet i höstas. Ekholmen Ekholmen har i år gästats av ca 300 övernattade icke Vikingar samt av ca 40 daggäster. På öppnings och stängningshelger samt arbetshelger har sammanlagt 35 båtar deltagit. Vikingaregttan, midsommarfirande, seglarläger, kräftskiva med paketsegling har genomförts. Bland utförda arbeten kan nämnas följande. Utrymningstrapp till övervåningen på klubbhuset är klar. Ny dörr monteras i vår. Ny elinstallation med nya armaturer har utförts i klubbhusets övervåning. För att kunna utföra fast elinstallation till dansbanan har tomrör för elkabel grävts ner. Tre stora alar som lutat över dansbanan säkrades med spel och tampar före lyckad fällning. Flera fönster på klubbhuset samt juniorbaracken har målats. Takpapp på startpaviljongen har kompletterats. Seglar-Vikingen Seglar-Vikingen har utkommit med fyra nummer under året. En matrikel har utgivits. Fadderverksamheten. Fadderverksamheten fortsätter. Ett tjugotal vikingar ställer upp och gör stii bästa för att introducera nya medlemmar. Vissa nya medlemmar kan vara svåra att nå och några vill över huvud taget ej ha någon kontakt, men de flesta är tacksamma. År 2006 var det 30 nya medlemmar och på de två möten som hålls för dessa är det 8-10 stycken som ställer upp per möte. Man undrar varför de övriga ej ställer upp då dessa möten är mycket informativa. Arkivet Till arkivet har under året överförts sedvanliga handlingar, allt är nu på plats i den nya lokalen i hamnmästarbostaden. Biblioteket Biblioteket har under året mottagit gåvor från ett flertal medlemmar. Det har varit tillgängligt i samband med medlemsmötena och även efter överenskommelse med antingen Nils Svärd eller Bo Tidgren. Tyvärr måste vi beklaga att medlemmarna ej tillfullo insett kvalitén på samlingen, där finns både handböcker, guider och skildringar av underbara seglaräventyr. Klubbhuset Väggar i klubbrum, hall och kök har målats. Plexiglasskiva har satts upp vid sopbehållaren i köket, för att spara den nymålade väggen. Ny anslagstavla har ersatt den gamla. Tvålautomaten i gästtoaletten har bytts ut till en mer robust konstruktion. Under sommarmånaderna har altanen prytts av krukor med röda pelargonior. Under advent och jultid har klubbhuset varit dekorerat med adventsstakar och på altanen en jultall. I övrigt har städning och underhåll fungerat bra. Hemsidan Hemsidan har under verksamhetsåret haft besök (i genomsnitt 54/dag). Flest besökare hade hemsidan under mars och september (2.605 resp 2.098), och minst i juli (1.149). Under året har informationen uppdaterats under högsäsong 1-3 gånger/ vecka och under lågsäsong vid behov. Medlemmarna har framförallt bidragit med många fina bilder till fotoalbumet. Styrelsen vill slutligen rikta ett varmt tack till samtliga funktionärer, övriga medlemmar och icke medlemmar som på ett oegennyttigt sätt bidragit till att hålla verksamheten igång och gynnat Sällskapet i en positiv anda! Bengt Janson Donald Bratt Bengt Engström Helga Rudhe Gustaf Schröderheim Dan Yngwe Anders Alheden Christian Falk Per Jutemar 5

6 VSS Resultaträkning 2006 & Budget 2007 INTÄKTER Not Budget -06 Utfall -06 Budget -07 Medlemsavgifter Medlemsavgift Inträdesavgift Investeringsbidrag Hamn & Varv Vinterplats 1, Skåp- och förrådsavgift Slip/Kran/Elavgift Sommarplats Gästhamnsavgift Ekholmsavgifter Kommittéer Klubbkommittén Kappseglingskommittén Junior & jollekommittén Uthyrning Uthyrning klubbhus Uthyrning kruthus Övrigt Försäljning klubbvaror Utebliven arbetsplikt Utebliven nattvakt Friköp nattvakt Vattenavgift DMK & SXK Övriga intäkter S:a Rörelseintäkter KOSTNADER Hamn & Varv Hyra Mark/Ponton Hyra Kruthus Upptagning/Sjösättning Sophämtning Varv El Varv Vatten Varv Telefon Klubbhus+Kruthus Telefon Hamnkapten Extern bevakning Underhåll varv Klubbåtar Drift & underhåll klubbhus Drift & underhåll Kruthuset Underhåll Varvsbostad Fastighetsskatt S:a Hamn & Varv Resultaträkning, forts. Budget -06 Utfall -06 Budget -07 Ekholmen Hyra ponton Ekholmen Underhåll Ekholmen Drift Ekholmen Sophämtning Ekholmen El Ekholmen Telefon Ekholmen S:a Ekholmen Administration Kontorsmaterial Trycksaker Vikingen & matrikel Telefon kansli Internet, hemsida, e-post Porto Försäkringar Avskrivna medlemsfordringar Förbrukningsinventarier Arvode kanslist Avgift post & bank Kommittéer & Möten Junior & Jollekomm Kappseglingskomm Klubbkomm Möten & Sammankomster Övrigt Förbundsavgifter Marknadsföring Klubbvaror Övr kostnader Gåvor & uppvaktningar S:a Administration Arvoden och ersättningar Arvode styrelsen Nattvakt midsommar Extra nattvakt Milersättning S:a Arvoden och ersättningar S:a Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar

7 Avskrivningar, skatter och föreningens resultat Budget -06 Utfall -06 Budget -07 Avskrivningar Avskrivningar Inventarier Avskrivningar Varvsbostad Avskrivningar Klubbhus S:a Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Ränteintäkter skattekonto Utdelning & värdestegring aktier Efterskänkta lån S:a Räntor och liknande resultatposter Redovisat resultat Styrelsen förslag till förlustbehandling Styrelsen förslag till förlustbehandling Till årsmötets förfogande står följande förlustbehandling: Balanserade vinstmedel Årets förlust Till Styrelsen årsmötets föreslår förfogande att den står ansamlade följande förlusten förlustbehandling: överförs i ny räkning till Balanserad vinst/förlust Balanserade vinstmedel Årets förlust VSS Styrelse i februari Bengt Janson Donald Bratt Bengt Engström Styrelsen föreslår att den ansamlade Helga Rudhe förlusten överförs i ny räkning till Gustaf Schröderheim Dan Yngwe Balanserad vinst/förlust Anders Alheden Christian Falk Per Jutemar Noter samt Styrelsens kommentar till Bokslut och Budget presenteras på sid 8. Här finns också en ordlista med förklaringar. Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Ekholmen, fastighet Hundudden, bostad, Hundudden, klubbhus Ack. Avskrivning byggnader Varvsanläggningar 4 4 Inventarier Ack. Avskrivning inventarier S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager av klubbvaror Medlemsfordringar Utebliven arbetsplikt Sommarplats Vinterplats Årsavgifter Övrigt Övriga kortfrist. fordringar Skattefordringar/konto Diverse Interimsfordringar Förutbet kostn & upplupna int Kortfrist placeringar Aktier SEB Kassa & Bank Handkassa kommittéer Plusgiro & bank S:a omsättningstillgångar S:a Tillgångar EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Fri aktivitetsfond Fri investeringsfond Fri underhållsfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Deposition medlemsnycklar Medlemslån S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Medlemmar mfl Förutbetalda vinterplatser 1, Övr upplupna kostn & förutbet int S:a kortfristiga skulder S:a Eget kapital & Skulder Ställda panter inga. Ansvarsförbindelser inga. 7

8 ORDLISTA liten lathund till balansräkning Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk Avskrivningar är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnader och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år. Avsättningar är en reservering för t ex framtida underhåll och reparationer. Balansräkning visar föreningens tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. Eget kapital är föreningens balanserade (sammanlagda) vinster/förluster under alla år, samt föreningens fonder. Fonder skall t ex täcka framtida underhåll och ev förluster i föreningen, dipositionen av fonderna beslutas på årsmötet. Fordringar är intäkter som är fakturerade men obetalda på bokslutsdagen den 31/12. Interima fordringar är kostnader som är förutbetalda och hör till kommande räkenskapsår eller ej fakturerade intäkter (upplupna) men som hör till innevarande räkenskapsår. Interima skulder intäkter som är förutbetalda och hör till kommande räkenskapsår eller ej fakturerade kostnader (upplupna) men som hör till innevarande räkenskapsår. Kortfristinga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år. Långfristiga skulder skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar det vill säga för kortvarigt bruk. Resultaträkning visar föreningens samtliga intäkter och kostnader. Ställda panter avser fastighetsinteckning/pantbrev som t ex föreningen har lämnat som säkerhet för ett lån. Upplupna intäkter se interima fordringar. Upplupna kostnader se interima kostnader. Varulager sällskapets material till försäljning t ex klubbnålar. Å rets Styrelsens kommentarer till resultat 2006 och budget 2007 förlust á kr har uppstått genom att redovisningen har anpassats till bokföringslagen och därmed god redovisningssed, där man periodiserar intäkter och kostnader till rätt period. Den stora posten som påverkar resultatet negativt är förutbetalda (inbetalda) vinterplatsavgifter som avser perioden oktober 2006 april 2007, d v s 2 st räkenskapsår. Man har även tagit hänsyn till bl a förutbetald (förskott) avs 2007 års markhyra (se not 1, 6, 15). Dessa periodiseringar påverkar ej Sällskapets likviditet (kassa). Noter till bokslutet Några färre båtar hade vinterplats och sommarplats, vilket gav lägre intäkter. Periodisering av vinterplats med kr. 2. Uthyrningen av kruthuset gav betydligt mindre p g a att familjen Fornander lämnade verksamheten i början av säsongen. 3. Medlemmarna arbetade av sin arbetsplikt mer mangrant än tidigare. 4. Stort belopp beror på en stor vattenförbrukning hos SXK. 5. Övriga intäkter kr är från vår auktion i våras. 6. Kostnaden Hyra Mark/Ponton är är periodiserad eftersom hyran är är förskottbetald in under på nästa 2006 år. och Periodiseringen avser perioden be- är hösten nytt -06 för i år. våren kr Periodiseringen ligger i Förutbetalda är nytt för i år. kostnader kr ligger i balansräkningentalda kostnader Vi har alltså i balansräkningen. totalt betalat Vi har i Förutbe alltså totalt + 75 betalat kr = kr vilket ligger kr inom vilket budget. ligger inom budget. kr = 7. Elkostnaden för varvet blev betydligt lägre än budgeterat. 8. I kostnaden Vatten varv, ligger en krediterad återbetalning på kr från Stockholm Vatten. Beloppet är krediterat mot vår vattenförbrukning Övriga avvikelser i resultatet 2006 härrör sig främst från insatser på Hundudden och på Ekholmen där vi vidtog fler omfattande åtgärder än budgeterat. Färdigställande av bostadens yttre samt komplettering och nyinstallering av elsystemet på Ekholmen är två huvudsakliga åtgärder som bidragit till detta. I övrigt har medlemsantal och genomströmning av medlemmar varit i stort sett konstant. Budgeterade åtgärder för 2007 planeras att genomföras med oförändrade avgifter. I övrigt se bifogade noter till resultat och budget. på kr, skillnaden kr. 9. Underhåll varv översteg budget kraftigt genom att det blev lämpligt att utföra fasadrenovering samt målning av fasad och fönster på bostaden/förrådsbyggnaden. 10. Drift och underhåll klubbhus överskreds, genom att det blev lämpligt att utföra målning av två fasader samt invändig målning av bottenvåningen. 11. Drift och underhåll Kruthus, understeg budget p g a osäkerhet kring framtida användning. 12. Underhåll Ekholmen överskred budget huvudsakligen beroende på att elsystemet i klubbhuset visade sig vara i sämre skick än beräknat vid renovering. 13. El Ekholmen översteg budget kraftigt. Elavtal och förbrukning kommer att granskas. 14. Trycksaker överstegs, p g a att gästhamnskvitton ej budgeterats och måste tryckas. 15. Förutbetalda intäkter, grundas på beräkning av vinterplatsavgifter. 16. Aktier, värderats till deklarationskurs per bokslutsdag. Förutsättningarna för 2007 års budget är: Oförändrade avgifter. Varv och hamn fullbelagda. Normal genomströmning av medlemmar. Oförändrat antal gästnätter på Ekholmen. Arbetsplikt utförd i oförändrad omfattning. På uppdrag av styrelsen Bengt Janson, VSS ordförande 8

9 Styrelsens förslag till avgifter 2007 MEDLEMMAR Engångsavgifter Kronor Inträdesavgift, familj eller senior (över 19 år) :- Investeringsavgift (ny medlem med båtplats) :- ÅRSAVGIFTER Senior, (över 19 år), utan båt :- Familj eller senior, med båt :- Junior, (ej familjemedlem) :- Övriga avgifter Påminnelseavgift (vid andra påminnelsen) :- Dröjsmålsränta diskonto + 8% Utebliven nattvaktstjänst (2 personer) :- Utebliven nattvaktstjänst (1 person) :- Friköp från nattvaktstjänst :- Återbud till nattvaktstjänst < 1 v innan vakt :- Återbud till nattvaktstjänst > 1 v innan vakt :- Ej överenskommelse om ny nattvakt efter återbud :- Ej fullgjord arbetsplikt (per timme) :- BÅTAR Varvsavgifter Vinterhyra, per kvm (LoA x största B) :- Vinterplats kölbåt på trailer, per kvm (minus 300:-) :- Vinterplats i hamn exklusive el :- Sommarplats för kölbåt på land, (per bredd-dm) :- Jollar per helår :- Slipavgift medlemmar, (ej kappseglande) :- Förvaringsskåp :- Förklaringar till avgifterna MEDLEMSAVGIFTER Inträdesavgift erläggs av varje ny familje- eller seniormedlem, (över 19 år). Vid familjemedlemskap endast en avgift. Familjemedlem som övergår till senior, behöver inte betala ny inträdesavgift. Investeringsavgift erläggs av registrerad båtägare som erhåller sommar- och/eller vinterplats med kölbåt (eller båt som kräver slip/kran) och tidigare inte har erlagt medlemslån. Avgiften kan delas upp med lika delar över de två första säsongerna. Medlem som byter båt eller tidigare har erlagt medlemslån / investeringsavgift, är befriad från ny avgift. Har båten flera ägare kan endast en vara registrerad båtägare och stå för investeringsavgiften. Övriga ägare måste också vara medlemmar. Om det registrerade ägarskapet övergår till annan i ägargruppen krävs skriftlig överlåtelse av investeringsavgiften. ÅRSAVGIFTER Som familj räknas två sammanboende vuxna och hemmavarande barn under 19 år. Övriga medlemmar är antingen seniorer (över 19 år), eller juniorer. Ålderspensionär med 25- årigt medlemskap samt hedersmedlem, är befriad från medlemsavgifter. Nattvaktsplikt, har varje båtägare med varvs-, eller hamnplats på sommaren (köl-, eller flerskrovsbåt), en natt per båt och säsong. Båtägare svarar för att minst två personer finns tillgängliga vid passet. För regelverket kring nattvakt se sep artikel i detta nummer. Arbetsplikt tillkommer medlem med registrerad båt med (2 tim.), båt i hamn med (4 tim.) samt båt på varv (4 tim.). Totalt 10 timmar. Har båtägare flera registrerade båtar utgår arbetsplikt för var och en av dem. Hamn-, varvs-, och skåpplatser är personliga och knutna till medlemsskap i Sällskapet. Utlån och/eller uthyrning utan sällskapets medgivande, är inte tillåtet. Medlem och gästande båtägare förutsätts medge att båt, på varv eller i hamn, flyttas om så är nödvändigt. Regler för sommar- och vinterplatser HAMNAVGIFTER Båt i hamn, (per påbörjad bredd-dm) :- Flerskrov på land/ramp samt trailerbåt på land, inkl. kranavgift :- Gästande båt, (per dygn utan el) :- Medlem utan hamnplats, (per dygn, OBS frivecka) :- ELAVGIFTER Ekholmen, (per dygn) Ej medlem :- Medlem gratis Hamn under vinter Förbrukningen uträknas efter märkeffekten på förbrukningskällan Kontrollavgift (elförbrukning) :- EKHOLMEN Hamnavgifter... (gäller ej medlem med registrerad båt) Dygnsavgift, (> 6 timmar) Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk :- övriga :- Dagavgift, (0-6 timmar) Segelbåt >15 m LoA och motorbåt > 150 hk :- övriga :- Mastkransavgift, icke medlemmar :- Bastuavgift... (medlem inklusive gäster, ingen avgift Ickemedlemmar, (per sällskap) :- Logi, (per dygn) Medlem, (kojplats) :- Gäst till medlem, (kojplats) :- Lillstugan, (enbart medlemmar) :- finns i VSS reglemente. Önskemål om plats är bindande. För sent inkomna uppsägningar kan resultera i att båtägare får betala plats utan att utnyttja den. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta i sådana fall. Sliptagning inför kappsegling är avgiftsfri! Medlem med vinterplats har en frivecka i hamnen före upptagning och efter sjösättning. Kontrollavgift för elförbrukning kan utkrävas om någon utnyttjar eluttag utöver överenskommelse. Medlem med båt registrerad i VSS får utnyttja Ekholmens bryggor för denna båt utan avgift. Båten ska ha giltig skrovmärkning som visar registreringen. Övriga skall betala enligt tabell. Bastuavgift erläggs till förvaltaren eller dennes ombud på ön. Varje bastubadare skall tillse att städning genomförs efter bad, samt att ved finns tillgänglig för nästa badare. Medlem, inklusive gäster, badar fritt. Logi i Klubbhus eller Lillstuga kan erhållas i mån av tillgång. Egna sängkläder måste medtagas. Styrelsen för VSS 9

10 Valberedningens förslag av funktionärer i VSS 2007 Styrelse Ordförande: Bengt Janson. Vice Ordförande: Donald Bratt Kassör: Bengt Engström Sekreterare: Helga Rudhe. Intendent: Silvija Brandell Nyval 1 år Hamnkapten: Anders Alheden Klubbmästare: Christian Falck Ledamot: Per Jutemar Förvaltare Ekholmen: Dan Yngwe Anders Alheden, sk. Anders Kriström Juniorkommittén Eva Janmark, sk. Marcus Aspenberg Jakob Wallander Nyval 2 år August Falck Lars Fornander Jon Högblom Ann Lake Anders Larsson Alexander Leijon Victoria Nordemar Hamnförmän Vice Hamnkapten: Mathias Rönbeck Nattvaktsansvarig: Svante Wiklund Hamnförmän: Göran Ekdahl Bo Johansson Omval 1 år Göran Markusson Henning Müller Mårten Sundling Johan Bolmér Jerker Larsson Karl Liander Johan Wallander Jan Dethoff Hans Lindgren Erik Mattsson Klas Sporre Jan F Svensson Omval 1 år Omval 1 år Nyval 2 år Nyval 2 år Birgitta Kriström, sk. Leif Ahlqvist Alexander Alfvén Hermann Gassler Thomas Kjaerboe Johan Nordenberg Henrik Spångberg Björn Andersson Kimmo Arnold-Larsen Curt Gelin Anders Kriström Klaus Kyander Johan Rasin Arne Stohm Revisorer Lena Gustafsson Olle Johannesson Revisorssuppleanter Peder Cederschiöld Svante Tegbäck Klubbkommittén Christian Falck, sk, Regine Larsson Curt Gelin Orvar Dahl Mätningsman Anders Kriström Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö: Anders Kriström Tekniska Kommittén Silvija Brandell Nils Hökby Gunnar Jansson Sven Löfgren Peter Rosengren Rune Olsson Nyval 1 år Bojansvariga: Bengt Pettersson, sk. Peder Lind Medaljkommittén Lars Norén, sk. Willy Svensson Lennart Angeli Thomas Kjaerboe Karin Svärd Båtbesiktningskommittén Kappseglingskommittén Utbildningskommittén Bo Samuelsson Seglar-Vikingen Vakant Vakant Vakant Vakant Arkivarie Nils Svärd Förvaltare Ekholmen Dan Yngwe, sk. Jan Eric Lindgren, vice förv. Kvarstår 2 år Kvarstår 2 år Kvarstår 2 år Nyval 2 år Nyval 2 år Nyval 1 år Nyval 1 år Omval 1 år BreddsegIingskommittén Petter Falck Stadgekommittén Johan Obel, sk. Lars Norén Sven Evert Svensson Sten Wiberg Ola Jarder Webmaster Karin Svärd Klubbhusvärd Ingegerd Norén, sk. Ola Jarder Ansvarig för klubbåtar Sven Lövgren, sk. Vakant Fadderansvarig Kerstin Svärd Kvarstår 2 år sk = sammankallande Valberedningen har bestått av: Henrik Wallander, sk. Petter Falck Einar Hallberg Birgitta Kriström Mathias Rönbeck Lars Westergren Vill du bli funktionär? Kontakta någon i valberedningen! HJÄLP! eller I HUVUDET Valberedningen har till uppgift att sammanställa en lista på lämpliga kandidater till de olika funktionärsposter som finns i vår förening. De namn som vi, efter ett ja! från ägaren, skriver på listan kommer med stor sannolikhet att väljas vid årsmötet som kommer senare i vår. I många fall så är det en enkel uppgift att hitta medlemmar som ställer upp, men till vissa poster så känns det som vi ganska ofta går på pumpen. T.ex. så brukar det gå bra att hitta nya hamnfunktionärer och även de små kommittéerna går det hyfsat lätt att få folk till. Sedan finns de där funktionärsposterna som av någon outgrundlig anledning ingen verkar vilja ha. Det är då livet blir betydligt besvärligare för valberedningen. Vi har några sådana poster som vi har kämpat med de senaste åren. Vi sitter på våra träffar och bollar namn som vi tror kan vara lämpliga till jobbet och som vi hoppas på ska kunna ställa upp för att driva vår unika klubb in i framtiden. Vi brain-stormar och pratar med styrelsen. Vi gnuggar våra skinnflådda geniknölar men går ändå ofta bet på uppgiften. En av anledningarna till att vi inte alltid hittar rätt i vårt sökande, är att vi tyvärr inte känner alla medlemmar och framför allt inte vet vad det finns för kompetensreserv gömd hos skeppare eller skepparinnor. Här kommer du in i bilden. Vi behöver hjälp. Ange din nästa eller varför inte stiga fram ur dunklets anonymitet 10

11 Motion för behandling på VSS:s årsmöte 2007 Vikingarnas Segel Sällskap Motion till årsmötet den 15/ Foto Christian Falk Midsommar på Ekholmen för vem? Var i skärgården finns ett ställe där man kan fira midsommar (inkl. midsommarstång, dans, hamnplats mm.) för en hundring per båt? Jag känner bara till Ekholmen. Jag anser att midsommaren på Ekholmen i första hand är för VSS medlemmar och i andra hand för icke medlemmar. Jag motionerar om att under midsommaren på Ekholmen hänvisa icke medlemmar till Södra pontonen, resten av hamnen reserveras för VSS medlemmar. Lennart Angeli Motion hänvisning av gästande båtar till särskild plats Styrelsens kommentar Reservering av platser eller särskild anvisning för gäster på Ekholmen har diskuterats vid flera tillfällen. Styrelsen har vid dessa tillfällen inte funnit det nödvändigt att införa några reserveringar eller begränsningar för besökare. Det är riktigt att det knappast finns något annat ställe i skärgården där man kan fira midsommar så fint som på Ekholmen. Det är medlemmarnas förtjänst det är medlemmarna som skapar denna feststämning. Det är också huvudsakligen medlemmar som vistas på ön. Det är egentligen två tillfällen under säsongen som antalet besökare på Ekholmen är stort. Det är trångt vid bryggorna kring midsommar och vid kräftskivan med våra fina arrangemang blir det ju gärna så. Styrelsen har diskuterat frågan ännu en gång men finner inte behovet för reservering av platser på strandbryggan nödvändigt. Temporär förbudsskyltning är svår att hantera, som vi tidigare skrivit, och avhysning av förtöjda gästande båtar till förmån för medlemmar är otacksamt och mindre trevligt. Styrelsen tillstyrker ej motionen. PÅ EN VALBEREDNING och ta på dig en uppgift. Nu söker vi folk till följande funktionärsposter: Seglar-Vikingens redaktion: 3-4 personer: Vana att jobba med layout, ord och bildbehandlig är en klar fördel. Redaktionen samlar in, sammanställer och layoutar material som sedan lämnas till tryckeri. Mer ingående information om denna funktionärsuppgift kan inhämtas från Helga Rudhe eller Karin Svärd, som bägge har arbetat med Seglar-Vikingen under många år. Båtansvarig: 1 person av 2: Bör inte ha tummen mitt i handen. Tar emot och administrerar inrapporterade fel och brister. Åtgärdar, bl.a genom samarbete med tekniska kommittén, som har till uppgift att se över Vikingarnas materiella tillgångar. Delegerar lämpliga uppgifter som t.ex. bottenmålning av klubbens motorbåtar, till arbetsplikt för medlemmar. Vi hoppas höra av er! Valberedningen Henrik Wallander(sk) Petter Falk Einar Hallberg Birgitta Kriström Mathias Rönbeck Lars Westergren Håll dig uppdaterad på 11

12 Vem har arbetsplikt? Seniormedlem, 20 år och däröver, som har båt registrerad i Sällskapet. Hur många timmar? Det beror på båttyp och plats. Är medlem registrerad för flera båtar utgår arbetsplikt för var och en av dem. Registrerad kölbåt, jolle med köl och motorbåt ger 2 timmars arbetsplikt. Om båten har sommarplats i hamnen tillkommer 4 timmar och för vinterplats 4 timmar. Totalt blir det 10 timmars arbetsplikt om båten har både sommar- och vinterplats på VSS. Flerskrovsbåt med plats på hamnplan ger 6 timmars arbetsplikt. Registrerad segeljolle ger 2 timmars arbetsplikt. Nya medlemmar som kommit före 1 juli har full arbetsplikt, t ex kölbåtsägare 10 timmar. De som blivit medlemmar efter 1 juli har halv arbetsplikt, 5 timmar. Om man inte utför sin arbetsplikt betalar man istället 125 kr per ej utförd arbetstimme. Denna avgift ska inte ses som en straffavgift utan ger Sällskapet möjlighet att köpa tjänster utifrån. OBS! Arbetstid som utförs på Arbetsplikt 2007 Ekholmen räknas inte längre dubbelt utan räknas på samma sätt som arbetstid på Hundudden. Arbetsplikten löper per år och kan inte flyttas till nästkommande år. Kan jag ta med hustru, make, barn, kompisar? Endast den registrerade båtägarens insats räknas av på arbetsplikten. Men givetvis kan man ta med ovanstående personer också. Om någon av dem har en speciell kompetens kan deras arbetstid räknas av på arbetsplikten. Detta kan dock bara ske efter överenskommelse med arbetsledaren. Vad räknas som utförd arbetsplikt? Arbeten som utförs vid nedanstående tillfällen. Observera att exempelvis nattvakt, arbete vid sjösättning eller upptagning räknas ej in i arbetsplikten. När och var kan jag arbeta? I årsplaneringen på sista sidan av Vikingen annonseras fasta tillfällen att arbeta vår och höst på varvet och på Ekholmens öppnings- och stängningshelger. Man kan också ta personlig kontakt med arbetsledaren för anläggningen ifråga och höra efter om det finns någon passande arbetsuppgift utanför de ordinarie arbetstillfällena. För varvet är intendenten eller hamnkaptenen arbetsledare och för Ekholmen är det förvaltaren. Hur godkänns arbetet? För att arbetet skall räknas som utförd arbetsplikt gäller att arbetet skall vara beordrat av arbetsledaren och godkänt av denne efter slutförandet. Vid fasta arbetstillfällen är arbetsledaren närvarande och lägger ut en närvarolista för medlemmarna att anteckna sig på efter slutfört arbete. När medlemmen utför arbeten utanför de fasta tillfällena efter överenskommelse med arbetsledaren skall medlemmen rapportera till arbetsledaren för godkännande när arbetet är slutfört. Arbetsledaren skickar sedan in en rapport till kansliet. Styrelsen Febr 2007 Nattvaktsplikt 2007 Vem har nattvaktsplikt? Seniormedlemmar som på sommaren har båtplats i hamnen eller på hamnplanen för kölbåt, flerskrovsbåt eller motorbåt. Nya medlemmar som kommit före 1 juli har nattvaktsplikt om nattvaktslistan ej är fulltecknad. De som kommit efter 1 juli blir troligen befriade. Kontakta den nattvaktsansvarige. Är medlem registrerad för flera båtar utgår nattvaktsplikt för var och en av dem. Vilken natt skall man gå? En lista med dem som skall gå nattvakt under sommaren sätts upp i klubbhuset i början av mars. Denna lista är uppsatt endast en kort tid, så att alla nattvaktsskyldiga ska kunna teckna sig på den innan nattvaktssäsongen börjar. Uppsättningstiden annonseras i Seglar-Vikingen. På listan tecknar du dig för den natt du vill gå. För övriga bestämmelser kring nattvaktsgången, straffavgift vid icke inställelse, möjlighet att köpa sig fri, m m se separata nattvaktsbestämmelser för 2007 i denna tidning. Hur ofta går man nattvakt? En natt per sommar och båt med två personer. Vad gör man? I princip patrullerar man omkring i hamnen och på hamnplanen och avskräcker eventuella skumma element genom sin blotta närvaro. I paviljongen på piren eller i klubbhuset finns en nattvaktspärm med anvisningar och rapport att fylla i vid passets slut. Styrelsen Febr

13 Avgiftsregler för nattvakt 2007 Bokningslista för årets nattvaktspass Årets bokningslista kommer att sättas upp på anslagstavlan inne i klubbhuset, till höger om ingången till herrarnas omklädningsrum torsdagen den 1 mars kl 12:00. Listan tages ned på kvällen den sista sjösättningsdagen. Glöm inte att boka tid innan dess om du vill slippa avgift (Se styrelsens regler). Beträffande de regler som kommer att tillämpas i år har styrelsen redovisat dem på annan plats i detta nummer av Vikingen. Det kan dock vara på sin plats att påpeka att ingen i år är garanterad friår. Om listan skulle vara fulltecknad när du kommer ned till klubbhuset (vilket kanske ändå framstår som mindre sannolikt) får du sätta upp dig på en väntelista i avvaktan på att vi lyckas förmå till räckligt antal av de mest friårsberättigade att maka på sig. Då men bara då kan det bli tal om friår för någon. Tveka inte att i god tid ta kontakt med mig om du skulle ha något problem i samband med bokningen. Jag har fast telefon , men det har varit strul med detta nummer, så ring också mitt mobilnummer , där svarare finns, om du inte får kontakt på det fasta numret. Även går bra. Lycka till med nattvaktsbokning, vårrustning och sjösättning önskar nattvaktsansvarige: Svante Wiklund Reglerna innebär att medlem kommer att faktureras enligt nedanstående. Ej betald faktura genererar en påminnelse efter en vecka. Efter ytterligare två veckor utan betalning lämnas ärendet till inkasso. Nattvaktslistan sätts upp i klubbhuset och måste påtecknas senast sista sjösättningsdagen. Därefter dras listan in och de som inte tecknat sig faktureras enligt reglerna nedan. Medlem som p g a sjukdom permanent inte anser sig kunna gå nattvakt ansöker hos styrelsen om befrielse. Styrelsen tar stor hänsyn i sådana fall. Medlem som av andra skäl än sjukdom inte vill gå nattvakt meddelar nattvaktsvansvarig innan nattvaktslistan dras in och faktureras kr och slipper då vaktgång innevarande år. Detta förfarande berättigar ej till eventuella friår. Medlem, som skall gå nattvakt under sommaren, men inte sätter upp sig på nattvaktslistan antas inte vilja gå nattvakt och behandlas enligt samma princip som i punkten ovan. Om nattvakten uteblir, så att varvet lämnas obevakat, faktureras den ansvarige båtägaren kr. Om vakten utförs av endast en person faktureras den ansvariga båtägaren 1000 kr. Ingen alternativ vaktgång är möjlig under året för att likvidera avgifterna. Uteblivande p g a sjukdom eller annan allvarlig orsak skall styrkas för befrielse av avgift. Återbud av annat skäl än sjukdom eller annan allvarlig orsak är avgiftsbelagt. Lämnas återbud senare än en vecka innan vaktnatten faktureras båtägaren kr, i annat fall 500 kr. Nattvaktsplikten kvarstår. Ansvaret ligger på medlemmen att kontakta nattvaktsansvarig och bestämma ny vaktnatt. Sker inte detta, faktureras medlemmen så att den totala avgiften blir kr. Om nattvaktsansvarig ej kan ordna en ny vaktnatt, skall medlemmen gå två nätter följande säsong. Det vaktpar som går vakt natten till midsommarafton eller midsommardagen arvoderas med 999 kr per person och natt. Arvodet blir skattepliktigt, så personnummer skall lämnas innan vaktnatten till kansliet för kontrolluppgift till skattemyndigheten. Den medlem som vill gå extra vaktnatt gör upp detta med nattvaktsansvarig. Detta arvoderas med 999 kr per person och natt. Sådan anmälan kan göras under nattvaktssäsongen. Personnummer skall lämnas som i ovanstående paragraf. Hur fungerade nattvaktsreglerna år 2006? Nattvaktsfunktionen funger de avsevärt bättre Varvet var obevakat en natt, jämfört med 19 obevakade nätter Möjligheten att friköpa sig från nattvakten, 18 medlemmar använde denna möjlighet, resulterade i att det inte gick att bemanna alla nätter. Vi fick därför köpa nattvakt av Securitas, 10 nätter. Kostnaderna för att anlita Securitas har uppvägts av intäkterna för friköp. Att anlita ett vaktbolag ger dock sämre vakthållning, då deras vakter endast gör några besök under natten på varvet. Det är alltså en nödlösning. En konsekvens av friköpen blir att de eventuella friåren från nattvakten kommer att försvinna eller minska i antal beroende på antalet friköp. Fyra medlemmar gick extra nattvakt utöver sin nattvaktsplikt. Fler fördelar med den nya ordningen är att alla faktureringar kunde göras direkt under 2006 och var avslutade vid nattvaktssäsongens slut. Tidigare har faktureringarna dragit in på följande år. Funktionärerna behöver inte jaga medlemmar under säsongen för att få ihop nattvakter därför att när nattvaktslistan tas in är den slutgiltig. Av ovanstående drar styrelsen slutsatsen att de nya reglerna har fungerat väl och att de skall fortsätta att gälla. VSS Styrelse 13

14 Viktigt med bra stöttning Stormen Per drog in under vintern och ruskade om ganska ordentligt. Många presenningar blåste sönder och en båt välte, förhoppningsvis utan större skador, men på det hela taget klarade vi oss nog ganska bra. Men det kunde ha blivit värre. Promenerar man igenom vårt varvsområde och tittar på stöttningarna kan man få se ett och annat som inte är riktigt enligt skolboken. Några båtägare har surrat presenningen i stöttorna vilket är mycket riskfyllt inte bara för den egna båten utan även för grannarna. Även en tung båt kan välta om vinden får tag i presenningen och lyckas lyfta den och stöttningen. Alltså, inga surrade pressar i stöttorna! Det får inte se ut som på bilden!!! Anders Alheden, hamnkapten Skrovmärket Årets skrovmärke delas ut vid sjösättningen och skall sitta på när båten går i sjön. Skrovmärket visar att båten är registrerad i VSS och berättigar till avgiftsfri förtöjning på Ekholmen. BOCKGÅRDEN STÄDAS SÖNDAGEN 11 MARS KL Allt oanvänt skräpvirke kasseras, dvs lastas i en container som tillfälligt står på vår infartsväg, och sedan körs bort från varvsområdet. Biltrafik på VSS område är då inte möjlig f o m fredag t om måndag. Du som har något som du vill spara uppmanas att nu informera intendenten om detta eller närvara och tillsammans med övriga frivilligare hjälpa till med en nödvändig utrensning. Utnyttja detta tillfälle att arbeta av några timmar på arbetsplikten. Intendenten VSS Veteranklubb Veteranklubben har årsmöte lördagen den 3 mars i klubbhuset, kallelse kommer. Juldoppet blev som vanligt en succé. 23 medlemmar och gäster kom och tog sig ett dopp i Liljeholmsbadets varma och sköna bassäng. Efter glöggen utanför badet intogs en kall, utmärkt god jultallrik på restaurant Black Sea under gemytlig samvaro. Sommarplats i hamnen 2007 Det är hög tid att anmäla intresse för plats i hamnen om du inte hade en ordinarie plats förra säsongen eller anmält dig redan tidigare. Planeringen är i full gång och det är viktigt att du snarast meddelar eventuella förändringar i båtinnehav och därmed sammanhängande önskemål om ny plats. Antalet bojar med tyngre bojstenar och större breddutrymme är begränsade och du kan inte automatiskt räkna med att det finns plats för din nya större båt innevarande säsong. Tänk också på att inte utlova en köpare plats i hamn eller på land. Dels är antagning av nya medlemmar en styrelsefråga, och dels finns det en kölista som måste respekteras. Om du inte köper ny båt själv kan din köpare i allmänhet räkna med att kunna överta din gamla plats. Kontakta hamnkaptenen för info om aktuell kösituation. Hamnkapten 14

15 Dags att anmäla sig till seglarlägret på Ekholmen! Begränsat antal platser! VSS Seglarläger på Ekholmen 29 juli 4 augusti Vikingarnas Segel Sällskap har sedan många år tillbaka haft seglarläger i början av augusti på klubbholmen Ekholmen. På lägret lär vi oss segla (optimist/a-kanot/triss), kappsegla, sjövett, tilläggning och framförallt har vi roligt under tiden! Är du en ungdom mellan 10 och 14 år som vill träffa vänner för livet och utveckla dina seglingskunskaper som nybörjare eller mer erfaren då är det här lägret för dig! Båtarna vi seglar är optimist, A-kanot och trissjolle. När vi inte seglar finns ett urmysigt klubbhus att trivas i. På kvällarna ordnas olika upplevelseaktiviteter. De flesta som varit på Ekholmen återkommer år efter år, de kan helt enkelt inte vara utan denna oförglömliga vecka, den första i augusti. Både nybörjare och fortsättare är välkomna. Krav: simkunnighet 200 m. Ålder: år. Pris: 2.500:- (medlemskap är ett måste, 135:-/år). Anmälan: till kansliet eller Vid frågor: maila Häng på oss i sommar!!! Instruktörerna Annonsera Intresserad av annonsplats i Seglar-Vikingen? För offert ring: eller maila: Kvällsegling på Hundudden! Onsdagen den 2 maj drar vi igång vårens onsdagsseglingar. Vi träffas kl på Hundudden ute på Djurgården. Vi börjar en trappa upp för genomgång av kvällens övningar, sen sticker vi ut och seglar tills det börjar skymma, och då går vi in och äter varmkorv med bröd i Klubbhuset. Vi seglar varje onsdag fram till den 30 maj Krav: simkunnig 100m Ålder: 7-14 år Pris: 500:- för medlem och 600:- för icke medlem. I detta pris ingår medlemsskap. Mer info för både läger och onsdagsseglingar finns på vår egen hemsideflik: Klicka på juniorverksamheten. Kom ihåg ombyte och flytväst, och klä dig VARMT!! VÄLKOMMEN! Instruktörerna Vikingarnas hemsidan Letar du kontaktuppgifter? Undrar du vilka regler som gäller för nattvakten? Vill du läsa om senaste klubbaktiviteten? Vad stod det i senaste numret av Seglarvikingen? Se föreningens hemsida: 15

16 Kurskväll: BÖRJA KAPPSEGLA Tisdag 27 mars i Vikingarnas SS Klubbhus på Djurgården i Stockholm. VSS kappseglingskommitté och Ostkustens Folkbåtsklubb inbjuder till en kurskväll för Dig som vill lära Dig grunderna i kappsegling: Så går en kappsegling till. Viktigaste väjningsreglerna. Grundläggande båt- och segeltrim. Grundläggande taktik. Öl/kaffe och macka till självkostnadspris. (Obs: Alla välkomna, ej endast Folkbåtsseglare) Anmälan senast 23 mars till , Johan Rasin, Anders Olsen VSS kappseglingskommitté Ostkustens Folkbåtsklubb Foto Christian Falk VSS kappseglingar 2007 Vi anordnar som vanligt två olika regattor under det kommande året: Vikingaregattan med Vikingarundan helgen före midsommar (16-17 juni), och VSS Inbjudningssegling med KM den september. Helgen före midsommar vill vi ska bli VSS stora seglarfest för året. (Midsommar är ju den stora familjefesten.) För att det ska bli lättare att delta i Vikingarundan, prövar vi i år med att ha endast en segling på lördagen, med prisutdelning efter seglingarnas slut. Vikingaregattan går som vanligt med seglingar både på lördag och söndag. Lördagskvällen hoppas vi att det blir stor fest på berget runt grillen. Vid Inbjudningsseglingen med KM blir det som vanligt After sail festligheter utanför Klubbhuset. Framför allt hoppas vi att det blir några fler än bara Folkbåtarna som deltar i Klubbmästerskapet utmana din båtgranne och ställ upp! Mer om seglingarna kommer i senare nummer av tidningen. 16

17 Hon kom från Furusund Det var på hemväg från en av de sista helgerna på Ekholmen förra sommaren som det dök upp en båt på väg ut ur Furusundsleden. Vi låg väster om Muskholmen och gick mot Kodjupet. Vinden var nordostlig och båten skulle skära vår kurs, för att gå mot Stegesundet. Jag tolkade först den solblekta flaggan som polsk, men när hon kom närmare såg vi att det var en engelsk seglare, en engelsk Skärgårds 30:a med ett stort vackert fernissat skrov, ett robust räckesverk på fördäck och en liten klinkbyggd jolle svassande efter. Fin gång med mellangenua, två revrader i storseglet, rätt till väg för en Contessa med en skeppare som står och funderar på annat och helt sonika får göra en vändning genom vind för att reda ut situationen. Redan under 30-talet fanns det flera Skärgårdskryssare i England med Uffa Fox som en entusiastisk pådrivare för klassen. Mest känd var 30:an Tre Sang för sina framgångar på havskappseglingsbanorna i slutet av 40- talet. Intressant att tänka sig båttypen kryssa omkring på Engelska kanalen. Kan förstå att Tre Sang gick mycket bra mot traditionella tunga havskryssare. Inte så bekvämt ombord kanske under långa seglingar och hur blev det när tidvattnet vände emot vinden, vågorna bromsades upp och reste sig i höjdled, gick dom rakt igenom då? Tre Sang var en relativt liten 30:a, men den vi mötte var större och gav ett mycket solitt intryck såg rätt ut som havskryssare. Jag glömde naturligtvis bort att kontrollera numret i seglet på den engelska 30:a innan hon försvann mot Stegesundet. Men på väg mot rundningen av Vaxholms fästning håller vi utkik bakåt. 30:an kommer fram runt holmen öster om Skarpö, fäller ut storseglet: K19 Korybant 13,26x2,18 byggår 1939, Knud H Reimers. Lite senare får jag av ägaren höra att Foto: Jan Eric Lindgren man seglat i nordiska vatten under två säsonger och haft Korybant upplagd i Köpenhamn under vintern. Man kommer nu från Ålands skärgård och är på hemväg via Kielkanalen. Det ligger en snurra någonstans där bak. Mannen kände väl till historien om Tre Sang, men hon är tillbaks i Sverige nu. Fin segling här i skärgården, lite annorlunda än i Engelska kanalen... Det äldre paret ombord tänker sig tre veckors segling ner till Kiel. Allt ser väl ordnat ut på Korybant. Kraftfullt skrov, räcke på fördäck och akterdäck, fin ankarutrustning: CQR-ankare, en god bit kätting sedan lina. En liten ankarrulle allra längst fram på stäven. Mer tycks inte behövas för att göra havskryssare av en Skärgårds 30:a. Jan Eric Lindgren Brasafton Diskussionsklubben Seglarvännerna inbjuder alla Vikingar till brasafton i Klubbhuset onsdagen den 28 mars. Åke Hellman spelar dragspel, vi tänder brasan och serverar till självkostnadspris en lättare förtäring från klockan Klockan kommer Anders Unosson från Skärgårdsstiftelsen och informerar i ord och bild om stiftelsen. Ge oss gärna en signal per e-post eller telefon om att du kommer, så kan vi lättare dosera förtäringen. e-post: telefon: Ola Jarder eller Lars Norén D.S.V. 17

18 Vikingarnas Segel Sällskap Protokoll fört vid VSS Höstmöte kl i Klubbhuset, VSS varv. Parentation hölls över de avlidna medlemmarna Johan Berggren och Björn Svensson. 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl av ordförande som hälsade 27 medlemmar välkomna. Smörgås och dryck serverades av klubbkommittén. 2. Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes Leif Nejdeberg och Camilla Rönbeck. 3. Mötets stadgeenliga utlysande Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 4. Fastställande av dagordningen Dagordningen enligt kallelsen i Seglar- Vikingen nr 3-06 fastställdes. 5. Justering av protokollet från vårmötet Protokollet från vårmötet , vilket är infört i Seglar-Vikingen nr 3-06, godkändes och justerades. 6. Nya medlemmar invalda efter vårmötet Följande 14 nya medlemmar har invalts sedan vårmötet: Ronnie Walldén, senior, Koster, Magnus Pierre, senior, Mikkel Strandell, senior, David Tysk, senior, Albin Express, Anna Forsberg, junior, Edit Thor Kalén, junior, Nils Rahm, junior, Alexander Eriksson, junior, Mattias Högström, senior, Magnus Rådö, senior, Folkbåt, Johan Dunfalk, senior, Percy Andersson, senior, Folkbåt, Per Geijer, senior, Havskryssare, Jerome Pin, senior, Folkbåt. De nya medlemmarna hälsades välkomna till Sällskapet. 7. Inkomna motioner Inga motioner förelåg för behandling. 8. Information från styrelse och kommittéer Ordförande Bengt J. informerade mötet om att dykare från Sthlms Hamn nu inspekterat botten och slipspåret och kommer att skriva en utförlig rapport till oss. Vad som framgår är att slipspåret slutar tre meter före bergklacken. Vattendjupet är sedan oförändrat hela 30 meter ut, onekligen lite egenartat konstaterade ordförande. Det föreligger ingen anmärkning på spåret under vattnet, som1982 lyftes och svetsades fast på fartygsplåtar. Under ligger den gamla bädden och syllarna. Bengt Pettersson frågade om det skulle vara möjligt att lyfta hela spåret och muddra under. Ordförande svarade att dykarna stuckit ner ett spett bredvid rälsen vilket var ordentligt långt och det sjönk ner till 3/4-delar. Ola Jarder undrade om det var djupare bredvid rälsen vilket ordförande inte trodde det var. Frågan diskuterades en kortare stund, varpå ordförande menade att styrelsen får återkomma till frågan när vi fått den skriftliga rapporten. Ordförande informerade vidare om att mastkranen är besiktigad, vilket inte renderat några anmärkningar, förutom rostiga stödvajrar. Det är införskaffat nya sådana vilka skall monteras. Mötet kom här in på en diskussion kring reglementet och att det inte står något i stadgarna hur reglementet godkänns. Ordförande nämnde att styrelsen i samråd med stadgekommittén, håller på med en revidering av reglementet och funktionärsbeskrivningen. I samband med detta, kan styrelsen be stadgekommittén att titta närmare på beslutsgången. Anders Kriström nämnde här RF och dess normalstadgar, som kan vara till hjälp. Vidare informerade ordförande om inspektion av pelarkranen där besiktningsmannen menar att travarna till kabeltransportören behöver kompletteras. Anders Olsén påpekade att ändlägesbrytaren behöver ses över. Vad det gäller pelarkransbryggan har Lars Gunnar Lindberg från Strängbetong inspekterat denna och kunnat konstatera att betongelementet som den vilar på är ok, men att den bärande balken som ligger över håller på att rosta sönder. Lindberg skall rapportera till ordförande, så vi får anledning att återkomma i frågan. Ordförande informerade sedan om motionerna om sänkt hastighet som Donald Bratt driver. Det skall författas en skrivelse som skall skickas in till berörd myndighet och sedan får vi se vad som händer. Kruthuset Carl-Erik Lindquist informerade sedan mötet om hur verksamheten fungerar. Det har nu varit öppet fyra helger och det hela fungerar väl. Det har varit medlemmarnas önskemål att Kruthuset skall vara öppet mer än tidigare och Lindquist menade att de kämpar på och ser tiden an. Birgitta Kriström som är behjälplig i serveringen, uttryckte önskemål om att få en vimpel till Kruthuset som kunde fästas vid ratten uppe på bryggan som utsmyckning. Kassören Bengt E. informerade sedan mötet om att det varit en anmärkningsvärt hög betalningsvillighet under sensommaren, det är väldigt få medlemmar som ligger efter med sina betalningar. På fråga från medlem om det nya nattvaktsystemet fungerat, informerade kassören om att det har blivit en mycket god respons på alla sätt. Det blev några nätter då Securitas fick sättas in, då fler än tidigare köpt sig fria. På fråga från medlem angav kassören dessa till 17 stycken. Mötet diskuterade om det är för billigt att köpa sig fri, men inga beslut togs. Intendenten Gustaf informerade mötet att två stycken kärror är inköpta och skall märkas ordentligt. En är modell större för tex. pallvirke och dylikt. Så kom mötet in på mastskjulet och ordförande konstaterade att mitt i sommaren låg ett trettiotal master kvar inne i mastskjulet. Det säger sig självt menade ordförande vidare, att vi inte nått mål vad det gäller ordning här inne och att alla master bör få plats om det rensades och organiserades bättre. Inga beslut togs. Vidare tog Gustaf upp att verkstaden skall flyttas 15/10, och att det är styrelsens förhoppning att flytten nu blir av. Egon Brandell tog i sammanhanget upp ett önskemål om att städa kring containern vid piren. Detta borde kunna göras på städdagen. Intendenten informerade sedan om att klubbens motorer till följebåtarna behöver en ordentlig genomgång. Styrelsen har med detta i sitt arbete. Vidare informerade intendenten om att reparationen av Pirum är igång. Rune Olsson har satt upp ny panel runt om och nya knutbräder. Målning och fönsteröversyn står på tur. Klubbkommittén Christian informerade mötet om att det har föreslagits att klubben skulle ha en klubbtröja av något slag till försäljning. Det enklaste är en T-shirt med VSS-tryck, men Christian ville höra med mötet om förslag och intresse. Mötet svarade jakande på att det finns intresse och i den diskussionen som mötet inledde, framkom åtskilliga förslag på allt från kvalité, utseende, modell och tryck. Christian tackade för intresset och tar med sig mötets synpunkter i sitt vidare forskande. Kappseglingskommittén Sammankallande Birigtta Kriström ínformerade mötet om att Inbjudningsseglingen i år samlade ett 40-tal båtar. Seglingen genomfördes i bästa slag förutom en krock. Vad gäller Vikingarundan, blev det tyvärr inte något större antal båtar som deltog, trots att seglingen var ansluten till LYS-Cupen. En fråga från medlem ställdes angående segling Ljusterö Runt, men inga beslut togs. Hamnkaptenen Mathias Rönbeck informerade mötet om att det har varit en del stökiga medlemmar som försvårat årets upptagningar på så sätt att gällande planering får göras om. Det kommer att bli tydligare direktiv för vad som är godkänt som skäl till att inte ta upp sin båt på utsatt dag och tid konstaterade Rönbeck. Anders Kriström kom här in på slänten vid asfaltsvägen där det växt upp ordentligt med buskar och sly. Såg finns på varvet men ordförande menade att frågan varit uppe på styrelsemöte och kommunen skall tillfrågas för att se vad som kan göras. Juniorkommittén Clara Hamrén informerade mötet om att kvällsseglingar har hållits under hösten på onsdagar med ett 10-tal deltagare. Dock fick man sista gången ägna sig åt segelvård då ingen av följebåtarnas motorer startade. Bojarbeten Bengt Pettersson informerade sedan mötet om att det är planerat för bojarbe- 18

19 te den 28-29/10, då det är ett antal bojar som behöver åtgärdas. Det skall bla kontrolleras kvalitetsmässigt hur det ser ut under vattnet efter de här första åren. Datum för ordinarie städdag är 22/ Övriga frågor Under punkten behandlades följande frågor: Birgitta Kriström framförde en fråga om en medlem betalat avgift för sin båt på hamnplanen. Styrelsen skall ta hand om ärendet. Mathias Rönbeck tog sedan upp fråga om dem som kappseglar och vill ha upp sin båt på slipen. Det står att detta skall vara gratis, men när man anlitar Daniel så tar han betalt. Ordförande svarade att här har vi en oklarhet. Daniel tar upp mot betalning helt korrekt, men reglerna i klubben säger att det skall vara gratis, så här behöver vi se över vår praxis. Ordförande menade vidare att detta arbete håller styrelsen på med och tar med sig denna fråga till sitt arbete. Arkivarie Nils Svärd ville sedan informera mötet om att biblioteket är öppet efter mötet och att det finns mycket trevlig litteratur att låna. Egon Brandell tog sedan upp fråga om avslutningen av asfalten ner mot hamnplanen, som börjar bli i trappstegsliknande skick. Egon önskade att detta blir åtgärdat. Ordförande svarade att styrelsen noterar detta och att det torde vara en bra sak att åtgärda vid arbetsdagarna. Esbjörn Pohl VSS hedersmedlem Esbjörn Nalle Pohl har nyligen avlidit 75 år gammal. Nalle som de flesta av oss alltid sagt, blev medlem i VSS Nalle och Ulla hade haft båt på VSS en kort tid när de övertalades av bl a Costy Hallquist att bli medlemmar. Det skedde på en lyxkryssning till Helsingfors med m/s Birger Jarl. Nalle som var revisor värvades snabbt till välbehövlig tjänst som kassör i VSS. Redan då var kustkryssaren Winnie deras ögonsten. Den vackra Reimersbåten, KR 120 byggd 1947, seglades av Nalle och Ulla i 22 år utan motor. Båten och dess ägare var ofta kära samtalsämnen bland oss alla i Sällskapet. Nalle kom att utgöra en centralgestalt i VSS genom sitt storslagna engagemang i styrelsen, genom att göra sin alltid lika vänligt bullrande stämma hörd i DSV och med sitt enastående goda humör i mängder av för VSS angelägna frågor. Bengt Janson VSS ordförande Tack Till medlemmarna i VSS, styrelsen, DSV och VSS veteranklubb riktar vi ett varmt tack för allt vänligt deltagande vid vår kära Nalles bortgång. För alla vackra blommor och för all övrig hedersbevisning tackar vi varmt och innerligt. Ulla, Peter och Jörgen Pohl med familjer 10. Mötets avslutande Ordförande tackade efter detta för visat intresse och förklarade mötet för avslutat kl 20.15, vilket renderade en applåd från mötet. Vid protokollet Helga Rudhe Justeras Bengt Janson Leif Nejdeberg Camilla Rönbeck UPPTÄCK VÅRT FINA BIBLIOTEK! Biblioteket utökas kontinuerligt genom välvilliga gåvor av våra medlemmar. Det senaste tillskottet är en unik utgåva i endast 20 exemplar. Det är Egon och Silvija som samlat sina tidigare artiklar i Seglar-Vikingen, om sin jordenruntsegling med sin båt Magnum Bonum, under åren Seglingen tog 8 år och under tiden seglade Magnum Bonum sjömil och besökte 52 länder. Den 80-sidiga volymen är verkligen läsvärd, jag rekommenderar den varmt. Dessutom är den vackert och rikt illustrerad med foton och Egons egna teckningar. Jag håller alltid biblioteket tillgängligt i samband med mötena nu närmast årsmötet. Passa på och gör en koll. Nils Svärd 19

20 ÅRSPROGRAM 2007 Mars April 11 sön Bockgårdsrensning. 15 tor Årsmöte. 27 tis Börja kappsegla! Kurskväll om grunderna i kappsegling i Klubbhuset. Se sid onsd Brasafton med Anders Unosson från Skärgårdsstiftelsen. Lättare förtäring. Arrangör: DSV. 9 mån Sista dagen för motioner till vårmötet. 13 fre Sista manusdag Seglar-Vikingen nr lör Sjösättning med kran. 22 sön Sjösättning med kran. 28 lör Sjösättning med kran. 29 sön Sjösättning med kran. Säsongsinvining med bryggdans i anslutning till sista sjösättningspasset. Arrangör DSV. Maj 2 onsd Kvällsseglingar för juniorer. Start kl Anmälan via kansliet eller hemsidan. 5-6 lör-sön Öppning av Ekholmen. 8 tis Städkväll på Varvet. 9 onsd Kvällsseglingar för juniorer. Start kl lör-sön Arbetshelg på Ekholmen. 15 tis Städkväll på varvet. 16 onsd Kvällsseglingar för juniorer. Start kl torsd-sön Eskadersegling. Mot nya mål! Arrangör DSV. 23 onsd Kvällsseglingar för juniorer. Start kl torsd Vårmöte. 30 onsd Sista kvällsseglingen för säsongen. Start kl torsd Informationsmöte för nya medlemmar. Juni lör-sön Vikingaregattan och Vikingarundan med Scratch fre-sön Midsommar på Ekholmen. 23 lör Midsommardagsregatta, med barkbåtar och fisketävling. Arrangör DSV. Juli 29 sönd Seglarläger på Ekholmen börjar. Anmälan via kansliet eller hemsidan. Augusti 29 juli- 4 aug sön-lör Seglarläger på Ekholmen. Avslutas på lördagen lör-sön Kräftskiva och paketsegling på lördag, varpa m m på söndagen. Arrangör DSV och klubbkommittén. 13 mån Sista dag för motioner till höstmötet. 17 fred Sista manusdag Seglar-Vikingen nr lör Edsvikens Båtklubb abonnerar Ekholmens dansbana. September lör-sön Arbetshelg på Ekholmen lör-sön Klubbmästerskap, Inbjudningssegling. Stängning av Ekholmen. 27 tor Höstmöte. 29 lör Upptagning med kran. 30 sön Upptagning med kran. Oktober 13 lör Upptagning med kran. 14 sön Upptagning med kran. 18 torsd Informationsmöte för nya medlemmar. 19 fred Sista manusdag Seglar-Vikingen nr sön Städdag på varvet. 23 tis DSV:s Högtidsdag med födelsedagskaffe. November 17 lör DSV:s höstmöte och sillfrukost. Årsprogram 2008 Januari 27 sön Sista dag för motioner till Årsmötet. Februari 1 fre Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 1. Mars 9 sön Bockgården städas. 13 tor Årsmöte. 20 Håll dig uppdaterad på

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Neptunkryssarförbundets funktionärer

Neptunkryssarförbundets funktionärer Neptunkryssarförbundets funktionärer Avgifter 2008 Medlemsavgift: 200 kr Båtavgift: 100 kr Postgironummer: 27 08 91-5 Organisationsnr: 889202-1901 Fram- och baksida SM 2008 i Nynäshamn Foto: Mats Åhlander,

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer