2. Positionering och forskningsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Positionering och forskningsfrågor"

Transkript

1 Nya investerare i förnybar elproduktion motiv, investeringskriterier och policykonsekvenser New investors in renewable electricity production: motives, investment criteria and policy implications 1. Inledning Tidigare studier av utveckling och spridning av ny teknik inom energiområdet har visat på vikten av marknadsformering för utveckling och vidare spridning av ny teknik och därmed, i förlängningen, för omställningen av energisystemet (se t ex Johnson & Jacobsson (2001), Bergek & Jacobsson (2003) och Jacobsson & Bergek (2004)). Hittills har dock mycket av forskningen inom området tagit sin utgångspunkt i innovationsprocessens utbudssida i form av de företag som utvecklar, industrialiserar och producerar ny teknik och nya produkter. För att förstå hur marknader formeras och kunna utforma ändamålsenliga politiska styrmedel med syfte att kunna stimulera utveckling och spridning av ny teknik behövs dock även kunskap om efterfrågesidan i form av de aktörer som investerar i ny teknik och nya produkter och därmed bidrar till marknadsutvecklingen (jfr Agterbosch m fl, 2004; Enzensberger m fl, 2002). I detta projekt fokuseras just denna aktörsgrupp: investerare i förnybar elproduktion. Under senare år har en del energiekonomiska analyser med ett investerarperspektiv publicerats. Dessa studier bygger vanligen på antaganden om en arketypisk investerare som standardmässigt antas ha konventionell elproduktion (ofta gaskombikraftverk) som alternativinvestering (se t ex Kahn, 1996; Söderholm m fl, 2007). Problemet med sådana antaganden är förstås att ett stort antal av de aktörer som idag investerar i förnybar elproduktion inte är traditionella elproducenter som elbolag och kommunala energibolag, utan andra typer av aktörer, t ex jordbrukare, kooperativ samt företag i skogs, massa och pappersindustrierna. Dessa kan inte utan vidare antas agera utifrån samma motiv som de traditionella investerarna (Agterbosch m fl, 2004; Dinica, 2006) och fattar förmodligen inte heller sina investeringsbeslut med utgångspunkt i samma kriterier och samma bedömningar som dessa (Dinica, 2006; Enzenberger m fl, 2002; Langniss, 1996). Bland annat har många av aktörerna andra verksamheter som bas, vilket innebär att deras alternativinvesteringar skiljer sig från de traditionella investerarnas. För en jordbrukare som investerar i ett vindkraftverk är alternativet inte i första hand att investera i konventionell elproduktion utan t ex att investera i den befintliga verksamheten, odla upp mer mark, gå över till nya grödor eller helt enkelt inte göra någonting alls. Detta är problematiskt för två olika typer av aktörer. För de nya investerarna är det ett problem att de beslutsstödsmodeller som finns främst speglar traditionella investerares motiv och beslutskriterier. Det finns alltså ett behov av att vidareutveckla befintliga modeller så att de även kan användas av nya typer av investerare. Ur de politiska beslutsfattarnas perspektiv är det ett problem att de beslutsunderlag för utformning av

2 politiska styrmedel som finns utgår från att de traditionella investerarnas motiv och ageranden gäller generellt och alltså inte tar hänsyn till skillnader mellan olika typer av investerare. Detta projekt avser att bidra till att lösa dessa problem genom att, till skillnad från många tidigare studier, ta sin utgångspunkt i verkliga investerare och undersöka deras motiv att investera och deras kriterier för utvärdering av investeringar. Vi kommer därmed att kunna bidra med underlag (1) för utveckling av optimeringsbaserade beslutsstödsmodeller och (2) för utformning och implementering av en ändamålsenlig energipolitik. Investerare är inte enbart av vikt som köpare av teknik och produkter. Innovationsforskningen har visat att kompetenta kunder kan spela stor roll för innovationsprocessen även genom att delta i teknikutvecklingsprojekt tillsammans med utrustningsleverantörer (se t ex von Hippel, 1988). Traditionella investerare som elbolag och kommunala energibolag har en stark tradition att arbeta med elproduktionsteknik och även att delta i teknikutvecklingsprocessen. Vi vet dock inte om de nya investerarnas har vilja och förmåga att ta en liknande roll eller om nya typer av stödsystem kommer att krävas för att stimulera till kund leverantörssamarbeten som kan gynna teknikutveckling och spridning i framtiden. Genom att undersöka investerarnas drivkrafter och förmågor kommer projektet att kunna bidra med ett bättre underlag för utformning denna typ av stödsystem. Sammanfattningsvis är projektets övergripande målsättning att öka förståelsen för vad som skiljer nya investerare i förnybar elproduktion från traditionella investerare, med syfte (i) att ge ett vetenskapligt underlag för utformning och implementering av energipolitiska styrmedel riktade mot dessa investerare samt (ii) att vidareutveckla befintliga beslutsstödsmodeller för investering i förnybar elproduktion. I nästa avsnitt ges en kort översikt över befintliga studier inom området och den övergripande målsättningen bryts ner i delmål och forskningsfrågor med utgångspunkt i denna översikt. 2. Positionering och forskningsfrågor Vår tidigare samhällsvetenskapligt inriktade forskning inom området (se t ex Jacobsson & Johnson (2000), Johnson & Jacobsson (2001); Bergek (2002), Bergek & Jacobsson (2003); Jacobsson & Bergek, 2004) har studerat utveckling och spridning av förnybar energiteknik i Sverige och utomlands. Dessa studier har lyft fram marknadsutveckling som en väsentlig process för såväl teknisk utveckling som spridning, och har visat på ett antal hinder som kan uppstå i denna process. Fokus har dock framförallt varit utbudssidan, d v s utrustningsleverantörsindustrin, medan efterfrågesidan (investerarna) inte har studerats i detalj. Den forskning som finns om investerare i (förnybar) elproduktion är av olika karaktär. En typ av studie är teoretiska studier av hur investerare förväntas bete sig enligt (neoklassisk) ekonomisk teori, generellt (t ex Lemming, 2003) eller under inflytande av olika ekonomiska styrmedel (t ex Kahn, 1996). En annan typ av studier är empiriskt grundade analyser av förutsättningarna för investeringar i olika typer av förnybar elproduktion (t ex Awerbuch, 2000; Söderholm m fl, 2007). Till denna kategori hör även forskning vid Energisystem, LiU. Främst har man här arbetat med lokala energiföretag och där behandlat möjligheter till investeringar i förnybar el och värmeproduktion (se

3 t ex Carlsson, 2002; Henning, 1999; Sundberg, 2001;). Traditionell kraftvärme med biomassa som bränsle kommer i framtiden att konkurrera med förgasningsbaserad teknik. Hur denna konkurrens utfaller beror bl a på styrmedelsnivåer för (förnybar) elproduktion och för bränslen (Difs m fl, 2010). Gemensamt för dessa två typer av studier är att de tenderar att utgå från en arketypisk investerare som väljer mellan att investera i förnybar elproduktion eller att investera i konventionell elproduktion, typiskt gaskombikraftverk. Ett representativt resonemang hittar vi i Söderholm m fl (2007): The combined cycle gas turbine (CCGT) possesses many of the characteristics suitable in times of deregulation and slow demand growth. Most importantly, low capital costs, short lead times, and the possibility of adding small capacity increments, enable power producers to follow demand developments more closely, and reduce uncertainties and costs at least when the infrastructure for transporting the gas is at place. The above motivates the use of gas fired power as a benchmark towards which the economics of wind power can be assessed. (Söderholm m fl, 2007). För många av de nya typerna av investerare är dock inte konventionell elproduktion den främsta alternativinvesteringen. För industriföretag konkurrerar investeringar i elgenerering, tillvaratagande av överskottsvärme och effektivisering av energianvändningen med varandra och med rena produktionsinvesteringar. Här blir besluten komplexa och beroende av ett antal randvillkor (t ex ekonomiska styrmedel). Sådana beslut har studerats vid LiU Energisystem (t ex Sandberg, 2004). Detta är bara ett exempel på att olika typer av investerare kan förväntas skilja sig åt med avseende på hur de utvärderar en möjlig investering i förnybar elproduktion). Andra aspekter har diskuterats i en tredje typ av forskningsstudier inom området: empiriska kartläggningar av olika typer av investerare i (förnybar) elproduktion (t ex Agterbosch m fl, 2004; Enzenberger m fl, 2002; Langniss, 1996). Dessa studier tenderar att skilja mellan elbolag (stora utilities och oberoende kraftproducenter (IPPs)), kommunala energibolag, företag vars huvudsakliga verksamhet inte är elproduktion(t ex industriella aktörer), kooperativ samt små, privata investerare (t ex jordbrukare och husägare). 1 De är också i huvudsak överens om att olika kategorier av aktörer skiljer sig åt med avseende på t ex motiv till investeringen (ekonomiska eller andra motiv) (Agterbosch m fl, 2004; Dinica, 2006; Enzenberger m fl, 2002; Langniss, 1996), förmåga att hantera finansiell och annan risk) (Dinica, 2006; Enzenberger m fl, 2002; Langniss, 1996), avkastningskrav (Dinica, 2006; Enzenberger m fl, 2002; Langniss, 1996) samt möjligheter att finansiera investeringen (Dinica, 2006; Enzenberger m fl, 2002; Langniss, 1996). 2 Med något enstaka undantag är dock inte dessa skillnader empiriskt grundade utan snarare intuitiva till sin karaktär. Studierna är dessutom framförallt fokuserade på investeringssituationen, och aktörernas potentiella roll för teknikutveckling diskuteras inte. Det finns heller ingen studie specifikt av den svenska marknaden. Dessa gap avser detta projekt att överbrygga genom en empirisk analys av skillnaden mellan olika typer av investerare i Sverige med avseende på bland annat motiv, investeringskriterier och vilja/förmåga att delta i teknisk utveckling. Två delmål för projektet är därför följande: 1 Langniss identifierar även kategorin anonyma investerare. 2 Andra skillnader mellan de olika kategorierna är vilka typer av förnybar elproduktion de tenderar att investera i (Langniss, 1996), hur viktiga aktörer de är på marknaden (Agterbosch m fl, 2004; Langniss, 1996), vem som projekterar anläggningen (de själva eller en professionell projektör) (Enzenberger m fl, 2002) samt vem som driver anläggningen när den väl är på plats (de själva eller någon annan) (Langniss, 1996).

4 (1) Att identifiera och kategorisera de aktörer som investerat i förnybar elproduktion i Sverige sedan införandet av elcertifikatsystemet i maj a. Vilka investerar i förnybar elproduktion i Sverige, d v s vilka olika kategorier av investerare kan identifieras? b. I vilken utsträckning utgörs investerarna av nya typer av aktörer (d v s ej elbolag och kommunala energibolag)? (2) Att karakterisera identifierade kategorier med avseende på deras motiv att investera i förnybar elproduktion, vilka kriterier de väger in vid investeringsbedömningen (t ex avkastningskrav, riskbedömning, alternativinvesteringar, finansieringsalternativ) och deras intresse för och förmåga att bidra till teknikutveckling samt att identifiera skillnader mellan olika kategorier av nya och traditionella investerare med avseende på dessa dimensioner. a. Vilka motiv har olika kategorier av investerare att investera i förnybar elproduktion? Skiljer sig nya investerare från traditionella investerare i detta avseende? b. Vilka faktorer påverkar beslutet att investera i förnybar elproduktion? Skiljer sig nya investerare från traditionella investerare i detta avseende? c. Vad påverkar valet av leverantör/val av teknisk lösning när beslutet att investera väl är fattat? Skiljer sig nya investerare från traditionella investerare i detta avseende? d. Hur finansieras investeringar i förnybar elproduktion? Skiljer sig nya investerare från traditionella investerare i detta avseende? e. Vilka möjligheter har nya investerare att bidra till teknikutveckling och under vilka förutsättningar kan de tänka sig att göra det? Skiljer sig nya investerare från traditionella investerare i detta avseende? Ett av målen med AES programmet är att de underlag för en ändamålsenlig energipolitik som tas fram ska ta hänsyn till att energipolitiken inte längre är en nationell angelägenhet. För att resultaten från vår studie av investerare i förnybar elproduktion i Sverige ska kunna användas som beslutsunderlag även i den internationella energipolitiska diskussionen är det angeläget att de kan jämföras med liknande data från ett annat land, företrädesvis i Europa. Storbritannien har sedan några år tillbaka ett stödsystem som till har stora likheter med det svenska elcertifikatsystemet. Enligt uppgift från University of Exeter har det dock inte i samma utsträckning som i Sverige skett någon etablering av nya typer av aktörer, utan marknaden domineras av stora företag. På senare år har man emellertid sett att nya typer aktörer har börjat att investera, en trend som det finns anledning att tro kommer ytterligare förstärkas efter införandet av ett parallellt fastprissystem för anläggningar under 5 MW fr o m april Det finns alltså goda förutsättningar att om några år fånga in förändringar i investeringssituationen för olika typer av aktörer och därigenom utvärdera de båda stödsystemen ur detta perspektiv.

5 (3) Jämföra kategoriseringen och karakteriseringen av investerare i förnybar elproduktion med motsvarande för Storbritannien. a. Skiljer sig de identifierade kategorierna av investerare sig åt mellan Sverige och Storbritannien och i så fall hur? b. Skiljer sig investerare av en viss typ i Sverige från investerare av samma typ i Storbritannien med avseende på någon av de dimensioner som beskrevs under delmål 2 och i så fall på vilket sätt (och av vilken anledning)? En annan svaghet i tidigare studier av investerare i förnybar elproduktion är att konsekvenserna av skillnaderna mellan olika typer av investerare för utformning av politiska stödsystem och styrmedel inte diskuteras. Dessa skillnader kan dock få stora konsekvenser för utformning av policyåtgärder för att stödja marknadsutveckling och teknisk utveckling inom området förnybar elproduktion. Bland annat kan de innebära att olika typer av investerare utgör målgrupp för olika typer av styrmedel (jfr Couture & Gagnon, 2010; Enzenberger m fl, 2002) och att nya typer av styrmedel kan krävas för att nå nya typer av investerare. Det kan därmed vara så att det inte längre räcker att utforma generella åtgärder för stimulans av marknaden, utan politiska beslutsfattare måste även ta ställning till vilka aktörer som ska stimuleras att investera (jfr Agterbosch m fl, 2004). Mot denna bakgrund är projektets fjärde delmål formulerat enligt följande: (4) Att identifiera konsekvenser för utformning och implementering av styrmedel för att stimulera (i) investeringar i förnybar elproduktion och (ii) utveckling av förnybar elproduktionsteknik. a. Hur påverkar skillnaderna mellan olika typer av investerare förutsättningarna för utformning av politiska styrmedel med syfte att stimulera marknadsutvecklingen för förnybar elproduktion? b. Hur påverkar skillnaderna mellan olika typer av investerare förutsättningarna för utformning av politiska styrmedel med syfte att stimulera teknisk utveckling inom området förnybar elproduktion? Ett underlag för beslutsfattande både för politiska beslutsfattare och investerare är optimeringsbaserade beslutsmodeller. Beslut om energiinvesteringar i industriföretag blir alltmer komplexa och påverkas av randvillkor i form av produktmarknader, råvarumarknader, energimarknader, regelverk och styrmedel. Avdelningen för Energisystem vid LiU har länge intresserat sig för detta, dock främst när det gäller energieffektivisering i företag (t ex Karlsson, 2002; Sandberg, 2004). De modeller som används för att visualisera industriella beslut bygger på verktyget remind ett optimeringsbaserat verktyg som har utvecklats under lång tid (Nilsson, 1993, Karlsson 2010). Med avseende på nya typer av investerare tillkommer ytterligare frågeställningar. Vid studier av industriföretag och deras roll i en för dem ny marknad som elmarknaden finns t ex behov att ta hänsyn till starkt varierande priser samtidigt som det finns en variation i den traditionella produktionen och därmed varierande möjligheter för elproduktion. Dessutom finns ofta möjligheter till annan förädling som konkurrerar eller samverkar med elgenereringsmöjligheter. Energisystem har med avseende på dessa frågor studerat produktion av bränslen från förgasat biobränsle (t ex

6 Wetterlund m fl, 2010) och inverkan av ekonomiska styrmedel på företagens beslutssituation. Kluster av företag och de än mer komplexa beslut som måste fattas där är också intressant för modellutveckling. Den större gemensamheten kan möjliggöra en ökad elgenerering (grön eller svart). Kluster av företag kan kräva andra nivåer på ekonomiska styrmedel för att möjliggöra investeringar. I de modeller Energisystem hittills arbetat med har antagandet varit att företagen beslutar med lägsta möjliga kostnad som grund. Den kunskap om skillnader mellan olika typer av investerare som projektet avser att ta fram kan användas för att förbättra modeller av såväl enskilda företag som kluster, så att de bättre tar hänsyn till skillnaderna. Ett femte och slutligt delmål för projektet är därför: (5) Att implementera kunskapen om nya aktörers investeringskriterier i befintliga optimeringsbaserade beslutsmodeller för investeringsbedömning.

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften

I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften Filosofie kandidatuppsats inom Finansiering Författare: Mattias Hultström Magnus Sköld Johan

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Karin Fernler Ledningssystem och styrning av vård & 76 Sammanfattning Att beslut inom hälso- och sjukvården ska baseras på bästa tillgängliga, vetenskapliga,

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? William Montgomery & Henry Montgomery...ofta är det psykologiska förklaringar, såsom människans värdering av nuet jämfört med framtiden, som bidrar till att

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer