Skriven av Mia Hansdotter och Britt-Marie Wärn Utfärdad 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriven av Mia Hansdotter och Britt-Marie Wärn Utfärdad 1998"

Transkript

1 Skriven av Mia Hansdotter och Britt-Marie Wärn Utfärdad 1998 Status Denna version, nr 5, Reviderad upplaga utfärdad av referensgruppen för Enteral nutrition Granskad av; Jan-Olov Strandell Fouad Marouf Birgitta Lönnberg Sjukhusdirektör, Bollnäs sjukhus Gastroenterolog Hygiensjuksköt Riktlinjer för Enteral Nutrition i Gävleborgs län Gävle Kommun Hofors Kommun Ockelbo kommun

2 INNEHÅLL Inledning sid 1 Vad är enteral nutrition? sid 1 När används enteral nutrition? sid 1 Infartsvägar sid 1 Val av matningssond sid 2 Nedläggning av sond sid 2 Fixering av sond sid 2 Val av sondnäring sid 3 Hur mycket sondnäring? sid 3 Hur ska sondnäringen ges? sid 4-5 Hantering av sondnäring sid 5-6 Tillbehör vid sondmatning sid 6-8 Vem får sondmata? sid 8 Praktiska råd vid sondmatning sid 9 Läkemedel via sond sid 9 Näsvård sid 9 Munvård sid 9 Komplikationer sid 9 Uppföljning sid 10 Skötsel av gastrostomi och jejunostomi sid 10 Skötsel av outnyttjad sond sid 10 Enteral nutrition i ordinärt och särskilt boende sid 10 Källor sid 11 Bilaga 1 Upptrappningsschema sid 12 Bilaga 2 Upptrappningsschema sid 13 Bilaga 3 Rengöringsinstruktioner sid 14 Bilaga 4 Checklista för utskrivning sid 15 Innehåll/ Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5

3 ENTERAL NUTRITION Inledning Informationen gäller vuxna patienter med enteral nutrition Syftet är att ge enkla, grundläggande riktlinjer för enteral nutrition som ska gälla inom landsting och kommun i Gävleborgs län Kompletterande lokala anvisningar kan förekomma Innehållet bygger på det informationshäfte som utarbetades 1998 av dietist Mia Hansdotter och sjuksköterska Britt-Marie Wärn, medicinkliniken, Bollnäs sjukhus Revidering har tidigare skett 1999 och 2000 Denna reviderade upplaga är utarbetad av Posten Sjukvårdslogistik AB (PSLAB), Landstinget Gävleborgs och Gävle kommuns referensgrupp för enteral nutrition Vad är enteral nutrition? Enteral nutrition innebär att näring ges via sond till magsäck eller tarm När näring tillförs i tarmen skapas förutsättningar för en normal tarmfunktion med bl a intakt slemhinna och god absorptionsförmåga Sannolikt räcker en mindre mängd enteral nutrition, t ex 300 ml/dygn, för att vidmakthålla tarmens barriärfunktion och aktivitet Detta motiverar till att om möjligt ge näring i tarmen även om enbart en liten mängd näring tolereras När används enteral nutrition? Indikationer: Enteral nutrition kan användas till patienter som har en fungerande magtarmkanal men som inte kan eller förmår äta tillräckligt Sjukdomstillstånd när enteral nutrition kan vara aktuellt är t ex: sjukdomar som drabbar svalg och matstrupe sjukdomar med ökade energi- och näringsbehov och/eller aptitlöshet som t ex cancer, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), ALS (amyotrofisk lateral scleros), Parkinsons sjukdom Kontraindikationer, t ex: allvarligt störd passage via mag-tarmkanal t ex mekaniskt hinder i tarmen, ileus fasta inför kirurgi ev allvarlig diarré svårbehandlade kräkningar akut pancreatit chock Infartsvägar Nasogastrisk sond sonden förs genom näsan ner i magsäcken Nasoduodenal sond sonden förs genom näsan till magsäcken och vidare till tolvfingertarmen Nasojejunal sond sonden förs genom näsan till magsäcken, förbi tolvfingertarmen och längre ner i tunntarmen Gastrostomi sonden går genom bukväggen och in i magsäcken, t ex vid PEG (percutan endoskopisk gastrostomi) eller Witzelfistel Jejunostomi sonden går genom bukväggen in i tunntarmen Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 1

4 Val av matningssond Exempel på nasogastriska matningssonder för vuxna, som är upphandlade och finns i lager på Posten Sjukvårdslogistik AB (PSLAB): Benämning Material Storlek Längd Ledare PSLABs artikelnr MBE Compat Soft Polyuretan Ch cm Ja st Unomedic Polyuretan Ch cm Nej st MBE= minsta beställningsbara enhet Upphandlade sonder är likvärdiga med den sond som tidigare hette Clinifeeding Andra matningssonder kan också beställas via Länsdepån Materialet i sonden avgör hur lång tid patienten kan ha den kvar Sonder i polyuretan bedöms kunna ligga kvar 30 dagar enligt leverantören och 3 månader enligt Handbok för hälso- och sjukvård och sonder av PVC 2-3 veckor Sonder av silikon kan ligga kvar ca 1 år Om patienten antas bli beroende av enteral nutrition under en längre tid bör en gastrostomi övervägas Vid gastrostomi sätts sonden på endoskopin eller på operation Val av sond görs där Nedläggning av sond Nasogastrisk sond och duodenalsond ordineras av läkare och läggs ned av läkare eller sjuksköterska, enligt Infomedica Uppgiften kan delegeras Ansvarig läkare eller sjuksköterska avgör om patienten ska ligga ned eller sitta upp när sonden förs ned För praktiska instruktioner se Handbok för hälso- och sjukvård, Infomedica Enligt leverantör skall MIC-Key, MIC-Bolus och MIC-Peg bytas på specialistklinik första gången, sedan kan MIC-Key och MIC-Bolus bytas av den person som fått instruktion, vanligen ansvarig sjuksköterska Det kan även vara anhörig, assistent eller annan vårdare MIC-Peg skall alltid bytas på specialistklinik, dvs endoskopin Fixering av sond Det är viktigt att fixera sonden så att den sitter stadigt Den skall inte trycka eller dra i näsan Synfältet skall inte störas av sonden Löst sittande sonder är irriterande och kan ofrivilligt dras ut Sonden kan fästas med fixeringstape på näsan eller utmed kinden, ovanför och bakom örat Ett alternativ för medvetandesänkta patienter är att tejpa sonden mot överläppen, men med ett litet mellanrum mellan sond och läpp Använd t ex silkeshäfta, kirurgisk fixationstejp eller skumplasthäfta Om det är svårt att fästa tejpen, trots väl rengjord hud, kan Cavilon barriärfilm användas Fixeringen byts vid behov, men minst en gång per dygn Benämning PSLABs artnr MBE Silkeshäfta, Durapore, 2,5 cm rullar Kirurgisk fixationstejp med se PSLABs e-katalog eller utan skyddspapper Skumplasthäfta, 2,5 cm rullar Cavilon barriärfilm, st applikatorpinne 1 ml MBE= minsta beställningsbara enhet Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 2

5 Val av sondnäring Val av sondnäring ska göras individuellt Patientens tillstånd, diagnos, energi- och näringsbehov avgör Energireducerad sondnäring Standard sondnäring Energirik sondnäring Fiberrik sondnäring ger ca 0,5 kcal/ml används vid start av sondmatning om patienten varit fastande flera dagar eller vid låga energibehov ger ca 1 kcal/ml används vid normala behov ger ca 1,5 kcal/ml används vid höga energibehov eller vätskerestriktioner ger ca 1 kcal/ml används t ex för att bibehålla normal tarmfunktion Speciella sondnäringar finns för patienter med särskilda behov Dietisten kan ge information om speciella sondnäringar Sondnäring beställs från centralköket Normalt finns standardsondnäring i lager Övriga sorter kan beställas och kommer efter 1-3 dagar För landstingets slutenvård är sondnäring upphandlad från Nutricia och Novartis I kommunerna är Novartis upphandlat Sondnäring standard, energirik och fiberrik är upphandlad från båda företagen Dessutom är energireducerad sondnäring, sojasondnäring och andra specialsondnäringar upphandlade från vissa av företagen För dessa sondnäringar är sond med Ch 8 tillräckligt grov Vid ordinärt boende får patienten landstingsbidrag för sondnäringen, vid särskilt boende ansvarar kommunen Landstingsbidrag för sondnäring skrivs vanligen ut av dietist Hur mycket sondnäring? Det är viktigt att kontrollera patientens vikt och längd för att kunna bedöma energioch vätskebehov Energibehov En grov uppskattning av energibehovet får man genom att räkna 30 kcal/kg kroppsvikt och dygn Energibehovet för en patient som väger 50 kg är alltså ungefär 50x30=1500kcal/dygn En mer noggrann uppskattning kan göras av dietisten och då behövs uppgifter om både längd och vikt Vätskebehov Basala vätskebehovet för vuxna är 30 ml per kg kroppsvikt och dygn Vid feber krävs 250 ml extra per dygn för varje grads temperaturstegring Beräkna och kompensera alltid för förluster från mag-tarmkanalen Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 3

6 Hur ska sondnäringen ges? Matningsmetoder: Patientens tillstånd avgör vilken matningsmetod som är lämplig Om patienten är liggande ska sängens huvudända vara höjd minst 30º under matningen Patienten bör vara sittande eller halvsittande vid intermittent matning och måltidsmatning och ½-1 timme efter matningen Välj måltidsmatning så snart det är möjligt! Med gravitationsmatning eller droppmatning menas att sondnäringen droppar med hjälp av tyngdkraften En pump eller rullklämma används då man vill reglera hastigheten Nutritionspump används för att få bättre kontroll på matningshastigheten Kontinuerlig tillförsel: Sondnäring ges under timmar per dygn Vid avslutad sondmatning, dvs minst en gång per dygn, spolas sonden med ml kroppstempererat vatten Aggregat byts i samband med pack-/påsbyte, dvs minst en gång per dygn Patientens tolerans och energibehov avgör hur mycket som ska ges per timme Kontinuerlig tillförsel är att föredra bl a om patienten är undernärd eller har varit fastande i mer än 3 dagar Metoden är också lämplig för patienter som är svårt sjuka, har fördröjd ventrikeltömning, har sänkt tarmmotilitet, är medvetslös, vårdas på intensivvårdsavdelning med/eller utan andningshjälp via respirator Kontinuerlig tillförsel minskar risken för aspiration, uppstötningar samt biverkningar i form av diarré Om sonden är placerad nedanför pylorus är kontinuerlig tillförsel att föredra Intermittent tillförsel: Matningen sker över 2-3 timmar med uppehåll emellan Efter varje matningstillfälle sköljs sonden med ml kroppstempererat vatten Nytt aggregat vid varje matningstillfälle Patientens tolerans och behov avgör matningshastighet och mängd Hastigheten bör inte överstiga 300 ml/timme Intermittent matning används ofta som övergång mellan kontinuerlig matning och måltidsmatning genom att matningstiden gradvis minskas till lämplig tid för måltidsmatning Måltidsmatning: (=Bolustillförsel) Matningen sker under minuter vid minst 4 tillfällen per dag Mängden per tillfälle motsvarar en måltid, t ex 300 ml Efter varje måltid spolas sonden med ml kroppstempererat vatten Matningsspruta används och om det är en enpatientsspruta, diskas den väl efter varje matning och förvaras torrt och rent Engångssprutan kasseras Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 4

7 Att starta enteral nutrition Om patienten är undernärd eller har varit fastande i mer än tre dygn är långsam tillförsel speciellt viktig En alltför stor mängd sondnäring alltför snabbt de första dygnen kan ge diarré, illamående och kräkningar Mängd och matningstakt ökas gradvis de första dagarna Ju längre tids fasta/tarmvila, desto långsammare upptrappning För att underlätta upptrappningen kan man välja en sondnäring med lägre energiinnehåll Under upptrappningsperioden, ofta 3-5 dagar, behöver patienten oftast parenteral nutrition som komplement Individuell dosering är viktig! Om patienten ätit normalt tiden innan sondmatning påbörjas kan sondnäringen oftast ges intermittent eller som måltider redan från start Då kan också vanlig standardsondnäring användas direkt Förslag till långsam upptrappning Börja med ml/timme i maximalt 20 timmar Lämplig mängd sondnäring första dygnet är ml Därefter ökas mängden med ml dagligen tills önskad energimängd uppnåtts Maxhastighet vid matning i tunntarmen är ml/timme Matningspump bör användas Om patienten får besvär med diarré, illamående eller kräkningar ska infusionstakten sänkas till närmast föregående hastighet eller ta en paus Kom ihåg att vätskebehovet ska täckas redan första dagen! Om sondnäringen inte täcker behovet av energi och vätska, kompletteras med parenteral nutrition En del av vätskebehovet kan ges som extra vatten i sonden Vattnet ges mellan byte av sondnäringsförpackning eller via medicinporten under pågående matning, alternativt nattetid För matningshastigheter under 100 ml/timme är det säkrast att använda pump Om man inte har tillgång till pump kan följande vara användbart: 1 ml sondnäring 20 droppar 100 ml/timme 35 droppar per minut 1 ml sondnäring 20 droppar 150 ml/timme 50 droppar per minut 100 ml/timme 35 droppar per minut Exempel på upptrappningsscheman för sondnäring finns, se bilaga 1 och 2 Hantering av sondnäring Förpackningstypen avgör hållbarhetstiden för öppnad förpackning Sterila produkter Sterila produkter är färdigberedda (industritillverkade) näringslösningar i ursprunglig flaska, burk, pack eller motsvarande och hanteras på följande sätt: Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur Flaska eller burk har maximal hängtid på 4 timmar Pack/påse som ges kontinuerligt kan hänga i 24 timmar om den inte kopplas ifrån patienten Om den kopplas ifrån får den enbart hänga 4 timmar från öppnandet I ordinärt och särskilt boende kan öppnad förpackning förvaras i kylskåp mellan matningarna och användas inom den tid som anges på fabrikantens anvisningar Inom slutenvården är en sådan hantering mer tveksam Ta nytt aggregat när ni tar ny pack eller ny flaska Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 5

8 Icke-sterila produkter Icke-sterila produkter kan vara produkter i pulverform som blandas med vatten De ska konsumeras direkt Kontakta hygiensköterskan vid funderingar! Tillbehör vid sondmatning Vid kontinuerlig och intermittent matning Vid kontinuerlig och intermittent matning behövs aggregat som förbindelse mellan sondnäringen och sonden Val av aggregat: Följande sondmatningsaggregat är upphandlade och finns på PSLAB Benämning PSLABs MBE Kommentar art Nr Compat Universal set st eller Passar till Novartis nutritionspump 30 st/kart och sondnäring med smal och vid flaskhals Flexibag (Novartis) Compat Universal Gravitationsset Flocare Micromax Pack Pumpaggregat Flocare Micromax Universal pumpaggregat Flocare Infinity Universal Pack Pumpaggregat Flocare Universal Droppaggregat Flocare Sondmatningsaggregat Pack Droppaggregat Nutrison Pack (Nutricia) st/fp Aggregatet saknar pumpslinga Passar till sondnäring med; smal och vid flaskhals Flexibag (Novartis) Nutrison Pack (Nutricia) st Passar till Flocare nutritionspump och Nutrison Pack Distala änden kan anpassas med olika kopplingar, bipackad i fp st Passar till Flocare nutritionspump och flaska med smal och vid hals Distala änden kan anpassas med olika kopplingar, bipackad i fp st Kan anslutas till samtliga sondnäringsförpackningar och behållare Passar till pump Infinity Distala änden kan anpassas med olika kopplingar, bipackad i fp st Aggregatet saknar pumpslinga Passar till flaskor med smal och vid hals Distala änden kan anpassas med olika kopplingar, bipackad i fp st Aggregatet saknar pumpslinga Passar till Nutrison Pack Distala änden kan anpassas med olika kopplingar, bipackad i fp Kangaroo skruvkorkset st Passar till Kangaroo nutritionspump och container Kangaroo med snäpplock st Passar till Kangaroo nutritionspump och glasflaskor med smal hals Kangaroo Safe T- Spike kort st Passar till Kangaroo nutritionspump, Nutricias Nutrison Pack och Novartis flexibag MBE= minsta beställningsbara enhet Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 6

9 Vid matning med aggregat kan följande behövas: spruta för att ge läkemedel och vatten, se tabell upphängning för sondnäringsförpackningen, medföljer sondnäring eller aggregat droppställning matningspump portabelt system Kopplingsslangar till gastrostomiport Kopplingsslangen är en förbindelse mellan Mic-Key och aggregatet eller enteralsprutan Benämning Kopplingsslang Kopplingsslang Kopplingsslang Kopplingsslang Kopplingsslang Kopplingsslang PSLABs artnr Enhet MBE Kommentar st 5 Bolusset Blå rak utan medicinport Längd 30 cm Enteralspruta passar st 5 Blå vinklad, utan medicinport Längd 30 cm Enteralspruta passar st 5 Blå vinklad, utan medicinport Längd 60 cm Enteralspruta passar st 5 Transparant vinklad med medicinport Längd 5 cm Enteralspruta passar st 5 Transparant vinklad med medicinport Längd 30cm Enteralspruta passar st 5 Transparant vinklad, med omvänd luerlock Längd 30 cm Enteralspruta passar Oral/Enteralspruta Benämning PSLABs MBE Kommentar artnr Oralspruta 20 ml lila, enpatients, diskbar* st Passar till sond Unomedic och till Compat sondmatningsaggregat Till läkemedel och vatten Matnings-/Enteralspruta 50/60 ml lila, male luerlock-port, enpatients, diskbar* st Passar till Compat soft sond alla storlekar Passar till omvänd luer-lock ex kopplingsslang Mic-Key Till matning, vatten och läkemedel Matnings-/Enteralspruta 50/60 ml lila, female luerport enpatients, diskbar* st Passar till samtliga sondmatningsaggregat Till matning, vatten och läkemedel Matnings-/Enteralspruta 50/60 ml lila, konformad tip, enpatients, diskbar* st Passar PEG, sonder och medicinportar med konformad öppning Till matning, vatten och läkemedel MBE= minsta beställningsbara enhet *Diskbar för hand eller i maskin Torkas isärplockad Kan diskas upp till 20 gånger Utförligare instruktion, se bilaga 3 Vid måltidsmatning Vid måltidsmatning matas med matningsspruta direkt i sonden Vid matning med spruta kan följande behövas: spruta för att ge läkemedel och vatten, se ovanstående tabell matningsspruta, se ovanstående tabell kopplingsslang Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 7

10 Behållare Benämning Compat Flexibaggle, 500 ml, engångs Kangaroo sondmatningscontainer 600 ml, enpatients PSLABs MBE Kommentar artnr st För tillfällig matning Passar till aggregat st För tillfällig matning Passar aggregat med artnr 700 Ur hygienisk aspekt är det inte tillrådligt att använda behållare mer än tillfälligt Vem får sondmata? I sluten vård Enligt SOSFS 1988:25 får matning genom sond normalt utföras av sjuksköterska Sjuksköterskan kan delegera uppgiften till annan befattningshavare Studerande får inte självständigt utföra sondmatning av patienter som även har intravenös infart I vissa fall kan det vara lämpligt att låta anhöriga medverka vid sondmatningen Det finns inget hinder för sådan anhörigmedverkan under förutsättning att det sker med stöd av läkarordination efter noggranna instruktioner och övervakning av ansvarig sjuksköterska I särskilt boende Verksamhetsansvariga, såsom MAS och verksamhetschef med hälso- och sjukvårdsansvar, avgör vilka rutiner som ska gälla i särskilt boende I ordinärt boende Det finns inga nationella regler för sondmatning i hemmet, förutom det som Socialstyrelsen förordat när det gäller personliga assistenter, SOSFS 1996:9 Det medför att varje kommun kan ta egna beslut om vad som ska gälla lokalt I ordinärt boende, med assistent, SOSFS 1996:9 Normalt räknas sondmatning som egenvård Om personen pga sitt funktionshinder inte kan klara sin matning utan överlåter den till en personlig assistent, är detta fortfarande att betrakta som egenvård När en personlig assistent utför egenvård åt den funktionshindrade krävs inte delegering I de fall då oklarhet råder måste patientens ansvarige läkare bedöma och dokumentera vilka åtgärder som kan anförtros patienten, anhöriga och/eller personlig assistent Om delegering, SOSFS 1997:14 Ytterst ansvarig för att delegeringar sker på ett korrekt sätt inom ett verksamhetsområde är verksamhetschefen eller motsvarande Inom den kommunala hälso- och sjukvården ligger detta ansvar på den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Den arbetsuppgift som ska delegeras ska vara klart definierad Ett beslut om delegering är personligt och avser en namngiven person Den som genom ett delgeringsbeslut tilldelats viss arbetsuppgift får inte i sin tur delegera uppgiften vidare till någon annan person Den som meddelar ett delegeringsbeslut ska inte enbart vara formellt utan också reellt kompetent för den arbetsuppgift som beslutet avser Det är viktigt att den som ska fatta delegeringsbeslutet blir klar över hur uppgiftsmottagaren ställer sig till att överta arbetsuppgiften och om sin förmåga att fullgöra den Huvudregeln är att överlåtande av arbetsuppgift inte får ske mot någons vilja Ett delegeringsbeslut ska utfärdas att gälla för viss tid, högst ett år eller för ett bestämt tillfälle Varje delegeringsbeslut ska dokumenteras Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 8

11 Praktiska råd vid sondmatning Tvätta händerna noga vid all hantering av näringslösningar och tillförselsystem Patient som får intermittent eller måltidsmatning bör vara sittande eller halvsittande vid matningen och förbli så minuter efter avslutad måltid Patienter med kontinuerlig matning rekommenderas höjd huvudända, 30 Om patienten kan, och det är möjligt av hänsyn till sjukdomen, är sonden inget hinder för att patienten dessutom äter och dricker på vanligt sätt För noggranna instruktioner om matning med aggregat, alternativt spruta se Handbok för hälso- och sjukvård, Infomedica Läkemedel via sond Ge ordinerat läkemedel genom sonden enligt ordination före, under eller efter matning Observera att risk för interaktion finns Använd i första hand flytande läkemedel Om läkemedlet enbart finns i tablettform ska den ordinerande läkaren ta ställning till om ett annat läkemedel eller en annan beredningsform kan ordineras Läkemedel i tablettform måste krossas noga och slammas upp i vatten innan de sprutas ned i sonden Kontrollera alltid om läkemedlet lämpar sig att krossas Apoteket kan ge information Spruta alltid minst 20 ml vatten i sonden efter intag av läkemedel I en gastrostomi kan det vara lämpligt att spruta ned minst 50 ml vatten efter läkemedel Kunskaperna om hur olika läkemedel absorberas från olika tarmavsnitt är begränsade Om sonden mynnar i ventrikeln är det inga problem, men om sonden ligger i jejunum kan problem uppstå Näsvård Patienter med sond i näsan kan bli irriterade i näsborren och på huden runtomkring av sonden och/eller fixeringstejpen Inspektera och rengör med en fuktig kompress samt byt häfta en gång per dygn eller vid behov Munvård Patienter som inte äter och dricker varje dag får nedsatt salivproduktion Munnen kan gärna sköljas eller fuktas flera gånger per dag För vissa patienter ökar risken att få svampinfektioner, sköra slemhinnor och karies Patientens tänder och tunga ska borstas med en extra mjuk borste 2-3 gånger varje dag Hjälp vid behov patienten med munhygienen Komplikationer Vanligaste komplikationen är diarré Problemen beror ofta på att sondnäringen tillförs i för snabb takt Sänk matningshastigheten eller avbryt tillförseln tills symtomen avtar eller orsaken åtgärdats Allvarligaste komplikationen är aspiration av maginnehållet vilket kan leda till pneumoni Risken är ökad hos medvetandesänkta patienter och vid svalgpares Andra problem kan vara kräkningar och uppkördhet, som kan vara tecken på t ex ventrikelretention eller förstoppning Avbryt sondmatningen tillfälligt Vid misstanke om retention kontrollera ventrikeltömningen Vid misstanke om förstoppning övervägs byte av sondnäring och att vätskeintaget ses över Rådgör med dietist eller läkare vid problem Information finns också i Handbok för hälso- och sjukvård, Infomedica Vid problem med material kan produktchefen på Posten Sjukvårdslogistik AB ge råd Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 9

12 Uppföljning Parametrar som bör följas vid sondmatning vikt 1-2 gånger per vecka tills önskad vikt uppnåtts och är stabil BMI och viktutveckling energi- och näringsintag vätskeintag Blodprover enligt läkarordination För patienter som lever på sondnäring under flera år bör kontroll av vikt, BMI, näringsintag och vätskeintag göras vid minst 3 tillfällen per år samt ev blodprover efter läkarordination Skötsel av gastrostomi och jejunostomi Stomat tvättas med mild tvål och vatten dagligen Torka därefter huden runt stomin torr Titta, i samband med rengöringen, noga efter tecken på infektioner, rodnad, svullnad, ömhet och läckage Kontrollera också att det inte är för stor spänning på gastrostomin Förband är inte nödvändigt, om inte patienten så önskar Hos förvirrade patienter, som kan dra ut porten, rekommenderas ett litet förband som byts 1-2 gånger/vecka Observera vid rengöringen att porten inte har ändrat läge Andra instruktioner förekommer och ges individuellt Gastrostomiportar Gastrostomiport kallas den produkt som placeras i stomat och håller det öppet De gastrostomiportar som är upphandlade är MIC Bolus (gastrostomisond som används i Witzelfistel), Mic-Peg (gastrostomisond som används i en PEG) och MIC- Key (knapp) Sköts enligt tillverkarens anvisningar (finns på flera språk) Om gastrostomiporten åker ut ska genast någon form av sond eller gastrostomikateter sättas dit för att hålla stomat öppet tills en ny port kan införas Se till att det alltid finns en sond eller kateter till hands Skötsel av outnyttjad sond Tunna nutritionssonder som inte används ska spolas med minst 10 ml vatten en gång per dygn MIC Key spolas med minst 20 ml vatten dagligen och MIC Peg och MIC Bolus med ml vatten dagligen Enteral nutrition i ordinärt och särskilt boende För patienter som får sin infartsväg och påbörjar sondmatning inom sluten vård bör noggrann vårdplanering göras innan hemgång För patienter som får sin infartsväg polikliniskt, bör patientansvarig läkare ansvara för att vårdplanering genomförs Se checklista för utskrivning av patient med sondnäring, bilaga 4 Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 10

13 Källor Kortfattad information och praktiska råd om enteral nutrition, 1998, M Hansdotter, B-M Wärn, Hälsinglands sjukhus, Bollnäs Handbok för hälso- och sjukvård, Infomedica, uppdaterad Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg, SLV, 2003 Vårdfacket nr 8, 2001, s 26 Birgitta Lönnberg, hygiensjuksköterska, personlig kontakt Socialstyrelsens författningssamling, wwwsosse/sosfs, Mossberg T, Klinisk nutrition och vätskebehandling, 10:e upplagan, Fresenius Kabi, 2001 Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5 11

14 Upptrappningsschema för enteral och parenteral nutrition för: För noggranna instruktioner om matning med aggregat/spruta se Handbok för hälso- och sjukvård, Infomedica Patienten väger kg och bedöms ha ett energibehov på kcal/dygn och ett vätskebehov på ml/dygn Ge sondnäring: Följ schemat Datum Matningshastighet Mattid ml/tim kl till kl ml/tim kl till kl ml/tim kl till kl ml/tim kl till kl ml/tim kl till kl Total matningstid Total volym sondmat Energi totalt från sondmaten timmar ml kcal timmar ml kcal timmar ml kcal timmar ml kcal timmar ml kcal Patientens totala intag bör bedömas dagligen Total volym enteral + parenteral nutrition Parenteral nutrition Energi totalt från enteral + parenteral nutrition Om patienten får diarré, mår illa eller får andra problem med sondmaten kan det bero på att sondmaten kommer för fort Sänk då hastigheten till den hastighet som gått bra eller gör någon timmes uppehåll med matningen Gå vidare i schemat när patienten mår bra igen Om patienten är liggande ska sängens huvudända vara höjd minst 30º under matningen Om patienten är sittande, eller halvsittande vid matningen ska patienten så förbli ½-1 timme efter matningen En pack-förpackning får hänga högst 24 timmar Om sondmaten kopplas ifrån är hållbarheten enbart 4 timmar från öppnandet Ta nytt aggregat när ni tar ny pack eller ny flaska Vid avslutad matning spolas sonden/porten med ml kroppstempererat vatten Spola med kraft så att sonden sköljs igenom ordentligt Viktutveckling och BMI får avgöra om mängden sondmat behöver justeras När patienten täcker sitt energibehov kan man ev byta till mer energirik sondmat och/eller ev börja med måltidsmatning Datum: Dietist: Telefon: Upptrappningsschema enteral o parenteral, bilaga 1 Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5

15 Upptrappningsschema för sondmatning för För noggranna instruktioner om matning med aggregat/spruta se Handbok för hälso- och sjukvård, Infomedica Patienten väger kg och bedöms ha ett energibehov på ca kcal/dygn och ett vätskebehov på ca ml/dygn Ge sondnäring: Följ schemat Datum Matningshastighet Mattid Total matningstid Total volym sondmat Energi totalt från sondmaten Kompletterande vätskemängd ml/tim kl till kl timmar ml kcal ml ml/tim kl till kl timmar ml kcal ml ml/tim kl till kl timmar ml kcal ml ml/tim kl till kl timmar ml kcal ml ml/tim kl till kl timmar ml kcal ml Om patienten får diarré, mår illa eller får andra problem med sondmaten kan det bero på att sondmaten kommer för fort Sänk då hastigheten till den hastighet som gått bra eller gör någon timmes uppehåll med matningen Gå vidare i schemat när patienten mår bra igen Om patienten är liggande ska sängens huvudända vara höjd minst 30º under matningen Om patienten är sittande, eller halvsittande vid matningen ska patienten så förbli ½-1 timme efter matningen En pack-förpackning får hänga högst 24 timmar Om sondmaten kopplas ifrån är hållbarheten enbart 4 timmar från öppnandet Ta nytt aggregat när ni tar ny pack eller ny flaska Vid avslutad sondmatning spolas sonden/porten med ml kroppstempererat vatten Spola med kraft så att sonden sköljs igenom ordentligt Patienten ska vägas regelbundet Viktutveckling och BMI får avgöra om mängden sondmat behöver justeras När patienten täcker sitt energibehov kan man ev byta till mer energirik sondmat och/eller ev börja med måltidsmatning Datum: Dietist: Telefon: Upptrappningsschema, bilaga 2 Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5

16 Rengöringsinstruktioner oral- och enteralsprutor från Baxa LTD 1 Rengör sprutan OMEDELBART efter varje användningstillfälle med rent, varmt diskvatten Det är MYCKET VIKTIGT att kolven dras ut och in i cylindern flera gånger tills alla spår av medicinen har försvunnit från spetsens insida 2 Ta isär kolven och cylindern och tvätta båda delarna noga med varmt diskvatten Upprepa processen med flaskans universalpropp 3 Skölj med KALLT kranvatten och skaka bort överflödigt vatten Torka torrt med rent hushållspapper eller liknande 4 Förvara sprutans delar i en ren, torr förpackning Sätt ihop dem när sprutan ska användas Sprutan kan även (då delarna är isärtagna): Rengöras i en diskmaskin (endast 50 ml storlek stående med spetsen uppåt) Sänkas ner i kokande vatten (3 minuter) Sänkas ner i kall steriliseringslösning - OBS! Sprutan får INTE lämnas permanent nersänkt mellan användningstillfällena) Ångsteriliseras i en mikrovågsugn (se mikrovågsugnens bruksanvisning) OBS Flaskan universalpropp får inte ångsteriliseras Det är mycket viktigt att sprutan rengörs noga innan någon av de processer som beskrivs genomförs VARNING Sprutan får INTE frysas, eller steriliseras i en autoklav Sprutan får INTE användas om inte doseringsmärkena syns tydligt Tamro MedLab Ab Box Göteborg tel fax e-post wwwtamromedlabse Bilaga 3 Rengöringsinstruktioner, Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ver 5

17 Checklista för utskrivning av patient med enteral nutrition Datum: Namn, personnummer: 1 Aktuell vikt längd BMI vikthistoria: 2 Uppskattat energibehov: uppskattat vätskebehov: 3 Orsak till enteral nutrition: 4 Övrigt näringsintag, ev kostrestriktioner: 5 Sort, typ och mängd av sondnäring som ordinerats: 6 Hur sondnäringen ges, matningsschema: 7 Är landstingsbidrag aktuellt och i så fall utskrivet? 8 Vem hämtar sondnäringen på apotek om pat har ordinärt boende?: 9 Benämning, storlek och längd på sond/gastrostomiport, ev artnr: 10 Finns skötselanvisning för sond/gastrostomiport? 11 När behöver sonden/gastrostomiporten bytas? Vem ansvarar? 12 Vem ansvarar för att pat får aktuella tillbehör? Vilka tillbehör som behövs beror på infartsväg och matningsmetod, se nedan 13 Vem ansvarar för uppföljning av nutritionsbehandlingen?: 14 Namn och telefonnummer till patientansvarig läkare och sjuksköterska samt inkopplad dietist: 15 Tid för planerat återbesök på sjukhus/hc: Beroende på matningsmetod kan följande tillbehör behövas: Matningsmetod Tillbehör Måltidsmatning med spruta matningsspruta (enteralspruta) Kontinuerlig matning och aggregat intermittent matning ev droppställning nutritionspump ev portabelt system Beroende på infartsväg kan följande tillbehör behövas: Infartsväg Tillbehör Gastrostomi spruta för läkemedel, spolning av sonden och ev vatten (oralspruta) kopplingsslang gastrostomiport i reserv (alternativt sond eller kateter) Nasogastrisk sond spruta för läkemedel, spolning av sonden och ev vatten nasogastrisk sond i reserv fixeringstejp el dyl Checklista för utskrivning Bilaga 4 Riktlinjer för enteral nutrition i Gävleborgs län, 2006/ ver 5

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

DELEGERING SONDHANTERING

DELEGERING SONDHANTERING DELEGERING SONDHANTERING Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget av: MAS-enheten För revidering ansvarar: MAS-enheten Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 1 SONDHANTERING Grunden

Läs mer

Sondmatning. Enteral nutrition - flytande näring via sond

Sondmatning. Enteral nutrition - flytande näring via sond Sondmatning Enteral nutrition - flytande näring via sond Patienter som av olika skäl inte kan tillgodogöra sig föda på vanligt sätt och därmed riskerar otillräcklig energi och näringstillförsel, bör utredas

Läs mer

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Mas 1 2011-06-29 Eva Franzén, Mas 2 2013-08-13 Eva Franzén, Mas Eva Franzén, Mas Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Godkänt av Barbro Karelius leg. dietist Maria Almström Svensson leg. dietist Anders Rhodin leg. dietist Barbro

Läs mer

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 1(6) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 2 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt 2011-08-17

Läs mer

Enteral nutrition på Mag-tarmmedicinska kliniken

Enteral nutrition på Mag-tarmmedicinska kliniken Innehåll: Vad är enteral nutrition? Snabbguide för enteral nutrition Kalkylera patientens energi- och vätskebehov Olika typer av sondnäringar Att tänka på vid start av sondnäring Förskrivning av sondnäring

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet 2013-09-01 Materialet granskat och godkänt av; Mari Eriksson / MAS Kristianstads Kommun Mag-tarmkanalen Grunden för all kost och nutritionsbehandling

Läs mer

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1 Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 (5) Den 24 augusti 2012 Rutin för enteral nutrition via PEG Allmänt enteral nutrition Enteral nutrition, det vill säga flytande näring som tillförs

Läs mer

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar FAKTA OM KNAPPEN Freka Belly Button är en säker och diskret gastrostomiport för långtidsanvändning. Den finns i många olika längder och tjocklekar och passar

Läs mer

hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp

hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp RIKTLINJE RUTIN Riktlinjer för patienter inom social- och hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp Framtagen av Barbro Hansson och Linda Gillrup

Läs mer

Enteral nutrition - förbrukningsmaterial

Enteral nutrition - förbrukningsmaterial PRODUKTKATALOG Enteral nutrition - förbrukningsmaterial 2017-12-11 Kontakt produktfrågor Vid produktfrågor kontaktar du materialkonsulent Gunilla Berglund på Koncerninköp. E-post: gunilla.berglund@skane.se,

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov och huvudprinciper för

Läs mer

kommun Karlsborgs Rutin vid sondmatning Datum och d nr för ursprungligen beslutad rutin som nu revideras: Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande:

kommun Karlsborgs Rutin vid sondmatning Datum och d nr för ursprungligen beslutad rutin som nu revideras: Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Karlsborgs kommun Rutin vid sondmatning Dokumenttyp: Revidering av rutin Diarienummer: 65/2016 Beslutande: Socialchef Gäller fr.o.m.: 2016-05-20 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Sondnäring sondtillbehör; Enteral nutrition Fastställt av Utarbetad av Socialnämnden/GN Länsövergripande/Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Vård och omsorg Skapat datum

Läs mer

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken.

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken. Sonden läggs i en mjuk båge bakom örat och tejpas med Fixomull mot näsan och kinden. Genomskinlig OpSite kan också användas och ger bättre kosmetik. Några råd till dig som får näring via Nasogastrisk sond

Läs mer

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Flocare Gastrostomikateter Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Bruksanvisning Tvätta händerna noga och torka av dem på ren handduk. 1. Lägg patienten i ryggläge.

Läs mer

Nutritionsåtgärder som är att betrakta som hälso- och sjukvård

Nutritionsåtgärder som är att betrakta som hälso- och sjukvård Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården 2011-06-29 Styrdokument: Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Socialstyrelsens rapport 2000:11 angående Näringsproblem i vård & omsorg Bakgrund

Läs mer

MIC-KEY. GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD

MIC-KEY. GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD MIC-KEY GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD FÖRORD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Meda-koncernen har sedan 1994 lagt ned betydande resurser på att ge bästa

Läs mer

Ett annat sätt att äta. INFORMATION TILL DIG SOM KAN BEHÖVA EN GASTROSTOMI

Ett annat sätt att äta. INFORMATION TILL DIG SOM KAN BEHÖVA EN GASTROSTOMI Ett annat sätt att äta. INFORMATION TILL DIG SOM KAN BEHÖVA EN GASTROSTOMI Att få tillräckligt med fullgod näring är avgörande för att man ska kunna tillgodogöra sig medicinsk behandling, för att upprätthålla

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond 1 Reviderats 2013-05-30 Inledning Vid olika typer av sjukdomar, där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Ett annat sätt att äta PATIENTANVISNING MIC -PEG MIC-KEY MIC -BOLUS

Ett annat sätt att äta PATIENTANVISNING MIC -PEG MIC-KEY MIC -BOLUS MIC -produkter Ett annat sätt att äta PATIENTANVISNING MIC -PEG MIC-KEY MIC -BOLUS PATIENTANVISNING FÖR MIC-PRODUKTER Innehållsförteckning Vad är PEG?... 3 MIC -PEG första insättningsslang... 3 MIC-KEY

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition

Parenteral nutrition Enteral nutrition Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf Leg. sjuksköterska, adjunkt För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som får sondnäring genom en gastroknapp

Kirurgiska kliniken. Information till dig som får sondnäring genom en gastroknapp Kirurgiska kliniken Information till dig som får sondnäring genom en gastroknapp Inledning Om du tidigare fått sondvälling tillförd via PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) så finns en kanal (stomi)

Läs mer

Metodstöd Enteral nutrition

Metodstöd Enteral nutrition Metodstöd Enteral nutrition 1. Berörda enheter Länsdietistenheten inom Norrbottens läns landsting. 2. Patientgrupp Patienter som inte kan täcka sitt energi-och näringsbehov via maten på grund av stroke,

Läs mer

Nutritionspärm Region Skåne

Nutritionspärm Region Skåne Nutritionspärm Region Skåne Kapitel 16 Enteral nutrition Enteral nutrition 149 Nutritionspärm kap 16 149 ENTERAL NUTRITION Enteral nutrition innebär att sondnäring ges i magsäck eller tunntarm via en sond.

Läs mer

Några råd till dig som får näring via. Gastroknapp

Några råd till dig som får näring via. Gastroknapp Några råd till dig som får näring via Gastroknapp Några råd till dig som får näring via gastroknapp Om du tidigare fått sondvälling tillförd via PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) så finns en kanal

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

2007-09-21 Sida 1 av 18

2007-09-21 Sida 1 av 18 Utgående sortiment! 2007-09-21 Sida 1 av 18 Ersättning/Hänvisning! Observera att de utgående artiklar som under tidigare avtalsperiod varit lagerlagda hos Kronans Droghandel kommer att finnas tillgängliga

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Nutritionsbehandling via sond

Nutritionsbehandling via sond Nutritionsbehandling via sond ett PM framtaget av Nätverket för Ätande och Näring i Nordöstra Skåne Bromölla Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge NÄVER 2007-01-24 Rev. 2012-02-24 2 INLEDNING Enligt

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

Katetervård och kateterisering av urinblåsa

Katetervård och kateterisering av urinblåsa 1 INSTRUKTION Vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård Framtagen av Sida Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 1 (2) Godkänd och fastställd av Utgåva Ersätter Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 3

Läs mer

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi.

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi. Specialitet: OP/IVA Endoskopisektionen PM Omvårdnad Text författare: Ingrid Madsen Faktaansvarig: Caroline Lindstedth Godkänt av: Åsa Rudin Skapat: 2006-05-31 Reviderat: 2011-04-04 Bäst före: 2012-12-31

Läs mer

Riktlinjer i Uppsala län fr.o.m. 2014-07-01 gällande livsmedel för särskilda näringsändamål

Riktlinjer i Uppsala län fr.o.m. 2014-07-01 gällande livsmedel för särskilda näringsändamål Riktlinjer i Uppsala län fr.o.m. 2014-07-01 gällande livsmedel för särskilda näringsändamål Riktlinjer gällande livsmedel för särskilda näringsändamål (Sär-När) är beslutade i Tjänstemannaberedning Kommun

Läs mer

Produkter för din gastrostomi

Produkter för din gastrostomi Acknowledgements Association AFAO-F Armand www.afao.asso.fr VéroniqueMillet Nutritionssjuksköterska/omvårdnadscoordinator Paule Moisan Pediatrisk stomaterapisjuksköterska Véronique Rousseau Pediatrisk

Läs mer

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 Du har nu fått instruktioner och lärt dig spola dina katetrar själv. Detta skall du nu sköta själv medan du vistas i hemmet ca 2 veckor, därefter

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat 2011-04-29 av: Nutritionsnätet för sjuksköterskor/ann Ödlund Olin Svensk sjuksköterskeförening/eva Törnvall Handläggare: Karin Josefsson, Svensk sjuksköterskeförening,. Dnr 12/01/11 Remiss

Läs mer

Katetervård och kateterisering av urinblåsa

Katetervård och kateterisering av urinblåsa Instruktion Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Katetervård, kateterisering Diarienummer: VON F 2017/00312 003 Fastställd: 2015-11-10 Revideras: Kontinuerligt

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Kost Kosttillägg-Näringsdryck Fastställt av Eva Blomberg Regelverk Verksamhet HSL Vård och omsorg Utarbetad av Länsövergripande VKL, Petra Ludvigson Skapat datum 150525

Läs mer

Enteral nutrition barn. 2. Tillfartsvägar. Enteral nutrition barn. 1. Vilka barn? 3. Produkter

Enteral nutrition barn. 2. Tillfartsvägar. Enteral nutrition barn. 1. Vilka barn? 3. Produkter Enteral nutrition barn Enteral nutrition barn Dietetik B 2009 Leg. Dietist Agnes Pal Akademiska Barnsjukhuset Vilka barn? Tillfartsvägar Produkter Val av produkt Beräkna behov Tillförselsätt Upptrappningsschema

Läs mer

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Enteral nutrition Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 20110920 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Innehållsförteckning Bakgrund, referenser, ansvarsförhållanden..

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

BESTÄLLNING VTF OCH NUTRITION Beställningstopp kl dag innan leverans Datum: Avdelning: Telefonnummer: TILLBEHÖR / FÖRBRUKNINGSMATERIAL Nutricia

BESTÄLLNING VTF OCH NUTRITION Beställningstopp kl dag innan leverans Datum: Avdelning: Telefonnummer: TILLBEHÖR / FÖRBRUKNINGSMATERIAL Nutricia BESTÄLLNING VTF OCH NUTRITION Beställningstopp kl 14.00 dag innan leverans Datum: Avdelning: Telefonnummer: TILLBEHÖR / FÖRBRUKNINGSMATERIAL Nutricia AB Storlek Pris Antal Enteral spruta 10 ml ENLock för

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

DELEGERING RIK. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.

DELEGERING RIK. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. DELEGERING RIK Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget

Läs mer

Nyligen tillblandad ersättning i flaska kan antingen värmas i vattenbad eller i flaskvärmare.

Nyligen tillblandad ersättning i flaska kan antingen värmas i vattenbad eller i flaskvärmare. Tillredning av ENFAMIL A.R. 1. Tvätta händerna noga med tvål och vatten före tillredning av ersättningen. Rengör och koka flaskor, nappar, lock och andra tillbehör minst 1 min. 2. Koka vattnet minst 1

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Till dig som använder Durogesic

Till dig som använder Durogesic Till dig som använder Durogesic Ansvarig läkare: Telefontid: Telefonnummer: Ansvarig sjuksköterska: Telefonnummer: 2 Vad du bör känna till om Durogesic Den här broschyren handlar om Durogesic ett plåster

Läs mer

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 151008 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 151008 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Enteral nutrition Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 151008 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Innehållsförteckning Bakgrund, referenser, ansvarsförhållanden

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Berörda enheter Alla enheter inom Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten. Rutinen är framtagen i sammarbete med

Läs mer

Snabbguide för Flocare Infinity TM Pump. Januari 2013

Snabbguide för Flocare Infinity TM Pump. Januari 2013 Snabbguide för Flocare Infinity TM Pump Januari 2013 Lätt att rengöra under rinnande vatten!! Flocare Infinity-pumpen är enbart avsedd för enteralt bruk. Använd endast Flocare Infinitys medföljande tillbehör.

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Kända användarfel. Compat Go Pump. matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem

Kända användarfel. Compat Go Pump. matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem Konsekvenser på matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem Användning av aggregat med droppkammare i en ryggsäck Användning av styv eller halvstyv behållare i ryggsäcken.

Läs mer

Enteral nutrition Näringslösningar, kosttillägg, berikningsprodukter, modermjölksersättningar, aggregat

Enteral nutrition Näringslösningar, kosttillägg, berikningsprodukter, modermjölksersättningar, aggregat 2015-06-23 PRODUKTKATALOG Enteral nutrition Näringslösningar, kosttillägg, berikningsprodukter, modermjölksersättningar, aggregat Avtal 1202492, 2013-09-01--2017-08-31 för Region Skåne och Skånes kommuner

Läs mer

Med vänlig hälsning Stefano Testi. Bilagor Remissunderlag nutrition med förslag till definitioner. Sändlista remissmottagare Informationsblad

Med vänlig hälsning Stefano Testi. Bilagor Remissunderlag nutrition med förslag till definitioner. Sändlista remissmottagare Informationsblad 1(1) Stefano Testi R/Fackspråk och Till remissmottagare enligt sändlista Missiv externremiss Begrepp inom området I Socialstyrelsens uppdrag nationellt fackspråk, inom den nationella ITstrategin, ingår

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Diabetesförbundet Lillemor Fernström Utredare hälso- och sjukvårdsfrågor Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE. 1 Vårdrutin

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE. 1 Vårdrutin 1(5) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE 1 Vårdrutin Nutritionsbehandling vid kirurgisk behandling av ventrikelcancer Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren artec 5 mg/ml kutan lösning Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER. Härmed delegeras till: Personnummer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER. Härmed delegeras till: Personnummer Medicinskt ansvarig sjuksköterska 121012 sida 1 av 7 DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER Härmed delegeras till: Namn Personnummer Arbetsplats/arbetsområde Av legitimerad sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

Delegering. Vem får delegera?

Delegering. Vem får delegera? Vem får delegera? Den som överlåter en arbetsuppgift för vilken det krävs formell kompetens till någon som saknar sådan kompetens svarar för att den som fått uppgiften har förutsättningar att fullgöra

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE NUTRITIONSUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE NUTRITIONSUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NUTRITIONSUTBILDNING Mat och dryck Enteral nutrition Parenteral nutrition Att förbättra nutritionsomhändertagandet för våra patienter medför både patient- och vårdrelaterade vinster. Välnärda

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Beställningslista Nestlé Health Sciences nutritionsprodukter

Beställningslista Nestlé Health Sciences nutritionsprodukter Beställningslista Nestlé Health Sciences nutritionsprodukter Leveransadress: Version 141107 Kundnummer: Signatur: Beställningsdatum: Beställning https://www.nestle.biz/b2b/nhs E-post: ordernhs@se.nestle.com

Läs mer

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION T-Port Patientinformation Vad är en T-Port? Introduktion Denna broschyr beskriver kortfattat hur det fungerar att leva med en T-Port för tillförsel av Duodopa.

Läs mer

2015-03-27. Nutritionsbedömning. Nutritionsdagen 2015. Ur Vårdhandboken

2015-03-27. Nutritionsbedömning. Nutritionsdagen 2015. Ur Vårdhandboken Nutritionsdagen 2015 Nutritionsrådet Akademiska sjukhuset Nutritionsbedömning Karin Blom Malmberg, Leg Dietist Socialstyrelsens föreskrift 2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring 6 Vårdgivaren

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt?

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Leg. dietist Sylvia Bianconi Svensson Dietistverksamheten Division Primärvård, Skånevård KrYH 2015-10 KOL och nutritionsstatus Undervikt Ofrivillig

Läs mer

LÄNSGEMENSAM RUTIN FÖR PERSONER MED BEHOV AV LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL. (ENTERAL NUTRITION OCH KOSTTILLÄGG)

LÄNSGEMENSAM RUTIN FÖR PERSONER MED BEHOV AV LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL. (ENTERAL NUTRITION OCH KOSTTILLÄGG) LÄNSGEMENSAM RUTIN FÖR PERSONER MED BEHOV AV LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL. (ENTERAL NUTRITION OCH KOSTTILLÄGG) Version: 1 Fastställd av: Chefsforum 2016-02-12 Gäller fr.o.m.: 2016-03-01 Diarienummer:

Läs mer

Nytt från. Framtiden för enteral nutrition är lila

Nytt från. Framtiden för enteral nutrition är lila Nytt från Framtiden för enteral nutrition är lila Vi sätter den nya standarden Säkerhet Oslagbar precision - Exakt enteral pumpteknik Automatiskt friflödesskydd - Automatiskt skydd som hindrar felaktig

Läs mer