hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp"

Transkript

1 RIKTLINJE RUTIN Riktlinjer för patienter inom social- och hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp Framtagen av Barbro Hansson och Linda Gillrup godkänd av: Eva-Karin Stenberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: Gäller tom: Gemensam med Regionen: Ja: Nej Gäller egen regi: Ja Gäller privatregi:ja Process hänv. Riktlinjer för patienter inom socialoch hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMHÄNDERTAGANDE AV PATIENTER MED NASOGASTRISK SOND SOM SÄTTS MED LEDARE sida 4-6 Indikationer Tunn sond för sondmats tillförsel Komplikationer-åtgärder Skötsel Matning Tillförsel av läkemedel Bytesfrekvens för sonder Vid dödsfall OMHÄNDERTAGANDE AV PATIENTER MED PERKUTAN ENDOSKOPISK GASTROTOMI PEG sida 7-8 Indikationer Relativa kontraindikationer Förberedelser Förberedelser inför PEG inläggning Dag 0 (operationsdagen) Dag 1-3 Skötsel dag 4 och framåt Borttagande eller byte av PEG Vid dödsfall OMHÄNDERTAGANDE AV PATIENTER MED GASTROTUB OCH KNAPP sida 9 Skötselråd Om gastrotuben eller knappen dragits ut SKÖTSEL AV PEG OCH GASTROTUB KNAPP sida Åtgärder för att förhindra infektioner runt stomat Infektioner runt stomat Komplikationer åtgärder Förvaring av sondmat Matning Pump Vid stopp i PEG/gastrotub/ knapp Matningsrelaterade komplikationer Tillförsel av läkemedel Vid dödsfall Omvårdnad Uppföljning och dokumentation Beställning av sondmat och pump Sidan 2 av 16

3 MATNINGSSCHEMA STARTSCHEMA sida FÖRFATTARE OCH KONTAKTPERSONER sida 16 BESTÄLLNING AV SONDMAT se separat bilaga Sidan 3 av 16

4 OMHÄNDERTAGANDE AV PATIENTER MED NASOGASTRISKSOND SOND SOM SÄTTS MED LEDARE Enteral nutrition via nasogastrisk sond till mag tarmkanalen ordineras av läkare då patienten inte kan tillgodose sig sitt energi och näringsbehov på naturligt sätt. Om patienten blir beroende av enteral nutrition under en längre tid bör man överväga att anlägga en PEG. Förutsättningen för att det skall fungera är att patienten har en fungerande mag-tarmkanal. INDIKATIONER Allmänt behov av näringstillskott/medicin Sväljningsproblem Tumörer i svalg och/eller matstrupe Neurologiska sjukdomar Traumapatienter TUNN SOND FÖR SONDMATSTILLFÖRSEL Vid osäkerhet om sondens läge ska sonden kontrolleras med röntgen. Detta gäller speciellt patienter med nedsatt reflexförmåga och medvetslösa patienter eller om sonden ska ligga i tunntarmen. Om patienten har en intravasal infart eller epiduralkateter eller någon annan form av kateter som t.ex. suprapubiskateter eller pyelostomikateter utöver den nedlagda sonden ska infartsvägarna märkas enligt författningshandboken för att förhindra förväxling. Elever och studerande får inte självständigt utföra sondmatning av patienter som även har intravasal kateter och/eller epiduralkateter. Alla sprutor ska märkas med endast för sond vid samtidig intravenös infartsport för att förhindra förväxling med sprutor för intravasalt bruk Fixera sonden så att det inte känns obehagligt och så att tryckskador undviks. Mät och dokumentera sondens längd från näsborre till sondens ände Dokumentera vilken sorts sond patienten har och var sondspetsen mynnar. Det har betydelse för flödeshastigheten och för hur stor volym patienten tolererar. Sonden används enligt läkarordination KOMPLIKATIONER Trycknekros på näsvingen ÅTGÄRDER Risken minimeras genom daglig observation och justering av läget. SKÖTSEL Kontrollera patientens näsa och byt fixeringstejp dagligen Inspektera näsan och tvätta vid behov med en fuktad kompress. Var observant på eventuella tryckskador Undvik tryckskador genom att då och då ändra sondens fixeringsläge på näsvingen Eventuell hjälp med munvård, regelbundna besök hos tandhygienist rekommenderas. Sidan 4 av 16

5 MATNING Var noga med handhygien när du förbereder maten och genomför matningen, basala hygienrutiner gäller, se MAS riktlinjer Handskar skall användas enligt basala hygienregler pga. risk för kroppsvätskekontakt, se MAS riktlinjera Sprutan byts en gång per vecka Sprutan diskas efter varje användning, ta isär spruta och kolv, tvätta i varmt vatten och diskmedel, skölj rent under kallt vatten, låt sprutan lufttorka isärtagen Skall utföras av sjuksköterska, får ej delegeras till omsorgspersonal. Kontrollera sondens läge inför varje matningstillfälle genom att spruta ner luft, samtidigt som ett stetoskop placeras över magsäcken. Det ska då höras ett tydligt kurr om sonden ligger på plats. Om det råder tveksamhet kring läget ge aldrig något i sonden. Försök eventuellt att backa sonden, ibland kan en knick uppstå. Forcera aldrig vid motstånd. Bered och tillför mat och mediciner enligt läkarens eller dietistens ordination och tillverkarens anvisningar Använd samma fabrikat på sondvälling, aggregat och pump Näringslösningen bör vara rumstempererad Hängtid för näringslösningen är 24 timmar om den inte kopplas ifrån patienten så fort den kopplats bort gäller 4 timmar Matningstiden styrs av hur patienten tolererar maten, variationer förekommer, och var sonden mynnar Efter matningen skall sonden spolas genom med ml vatten Sondmatsaggregat byts 1 gång per dygn hos patienter som har eget kylskåp i bostaden/patientrummet. Aggregatet spolas genom med vatten så inga rester av sondmat finns kvar, läggs i en plastpåse i kylskåpet Sondmatsaggregat byts efter varje matningstillfälle hos patienter som inte har eget kylskåp i bostaden/patientrummet Sondmatsaggregatet byts efter varje matningstillfälle då infektioner eller vinterkräksjuka grasserar på enheten Patienten bör sitta eller halvsitta under matningen och minuter efter för att minska risken för kräkning och aspiration. Tänk på att magmunnen inte alltid är helt sluten när patienten har sond. Detta ökar risken för aspiration i samband med sänkning av huvudgärden vid förflyttning i säng. FÖRVARING AV SONDMAT Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur Öppnad förpackning ska förvaras i kylskåp mellan matningarna och användas inom den tid som anges på fabrikantens anvisningar Öppnad förpackning som stått i rumstemperatur mer än fyra timmar ska kasseras Sidan 5 av 16

6 TILLFÖRSEL AV LÄKEMEDEL Kontrollera sondläge med luftinsprutning Märk sprutan med endast för sond om samtidig intravasal infart och/eller epidural kateter utöver den nedlagda sonden finns Sprutan diskas efter varje användning, ta isär spruta och kolv, tvätta i varmt vatten och diskmedel, skölj rent under kallt vatten, låt sprutan lufttorka isärtagen Sprutan byts en gång per vecka Efteråt ska sonden spolas igenom med ml ljummet vatten Använd i möjligaste mån flytande läkemedel Kontrollera att läkemedlet kan lösas upp i vatten BYTESFREKVENS FÖR SONDER Vanligen byts sonder av PVC efter 3 7 dagar. Sonder av annat material kan ligga längre. Sonder av polyuretan kan ligga upp till tre månader och silikonsonder upp till ett år. Inom hemsjukvården byts sonderna på vårdcentral eller på sjukhuset VID DÖDSFALL Avlägsna sonden Sidan 6 av 16

7 OMHÄNDERTAGANDE AV PATIENTER MED PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTROSTOMI En Percutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) är en förbindelse mellan magsäcken och den främre bukväggen ut mot huden. PEG:en som består av en sond, förs in i magsäcken via ett ingrepp med hjälp av ett gastroskop och ett litet snitt på buken. Änden av sonden är försedd med en stopplatta och på utsidan närmast huden sitter en fixeringsplatta som är justerbar för att hålla sonden på plats. Ingreppet sker under lokalbedövning i svalg och hud. Stomin kan användas under lång tid för närings och läkemedelstillförsel. Enligt kliniska erfarenheter kan sonden ligga på plats i många månader utan komplikationer. Effekter som uppges vid användning av PEG i förhållande till nässond är högre livskvalitet, en bättre och jämnare näringstillförsel, minskad risk för malnutrition och bättre förutsättningar för rehabilitering. Förutsättningen för att en PEG skall fungera är att patienten har en fungerande magtarmkanal. INDIKATIONER Allmänt behov av näringstillskott/medicin Sväljningsproblem Tumörer i svalg och/eller matstrupe Neurologiska problem Traumapatienter Patienter som av praktiska och kosmetiska skäl föredrar en PEG istället för nässond Patienter som drar ut nässond RELATIVA KONTRAINDIKATIONER ( det finns få eller inga absoluta kontraindikationer ) Situationer där man inte kan utföra en säker endoskopi Ascites Blödningssjukdomar Extrem fetma där man inte kan genomlysa abdomen för att indikera insticks stället Patienter tidigare opererade med ventrikelresektion kan ibland vara svåra att lägga PEG på FÖRBEREDELSER INFÖR PEG INLÄGGNING Information till patient och vid behov till närstående. Utförlig och lättöverskådlig beskrivning med bilder över ingreppet inklusive stomislang, finns för visning, kontakta Barbro Hansson Socialförvaltningen, Linda Gillrup Hemvårdsförvaltningen, se under kontaktpersoner Fastande minst 4 timmar innan ingreppet Duscha patienten operationsdagens morgon Noggrann mun- och tandrengöring med klorhexidinlösning för munvård för att undvika bakterieinfektioner Sidan 7 av 16

8 När patienten bor på särskilt boende kan PEG -sättningen ske polikliniskt DAG O (OPERATIONSDAGEN) Fastande Dokumentera fabrikat och storlek på PEG:en i journalen Observera: mjuk buk, inga blödningar Ge smärtstillande vid behov Om hemgång samma dag tillsyn av magen Ordination från kirurgen vad gäller sondmat och att äta per os DAG 1-3 Observera: mjuk buk Observera ev. trycksår Får äta och dricka om läkare tillåter Starta sondmat enligt schema Lossa ej stopplattan Omläggning dagligen med torr kompress Det går bra att duscha om man täcker över PEG:en SKÖTSEL DAG 4 OCH FRAMÅT Observera: mjuk buk Observera ev. trycksår runt PEG.en Omläggning 1-2 gånger per vecka samt efter dusch med tvätt runt stomin med tvål och vatten, torr kompress, undvik häfta på huden Stopplattan kan lossas och spännas igen. Vid ökad eller minskad vikt kan man behöva justera stopplattan Kontrollera att PEG:en sitter korrekt och inget stopp föreligger på följande sätt: testa med ljummet vatten att det ej är stopp i sonden Vrid PEG:en 1 varv och kontrollera att PEG:en är rörlig 1-2 gånger per vecka för att förhindra att stopplattan fastnar på insidan, detta ska göras så länge PEG:en sitter Spola med ljummet vatten ml, 1-2 gånger per vecka om Peg:en inte används Det går bra att bada och duscha utan att täcka över PEG:en BORTTAGANDE ELLER BYTE AV PEG Byte och skötsel enligt leverantörens anvisning Icke fungerande PEG byts till gastrotub eller knapp (se skötselråd längre ner) Byte till knapp kan ske tidigast efter 8-10 veckor (vanligast hos barn) Hur och när PEG:en skall tas bort ordineras av patientansvarig läkare Om PEG:en av någon anledning skall tas bort måste den ha suttit minst 10 dagar, stomat skall ha läkt VID DÖDSFALL Ta bort PEG:en genom att klippa av den i nivå med huden, sätt en tejpbit över hålet. Sidan 8 av 16

9 OMHÄNDERTAGANDE AV PATIENTER MED GASTROTUB OCH KNAPP När en peg inte längre fungerar kontakta läkare för eventuellt byte till gastrotub eller knapp. Byte av gastrotub och knapp sker enkelt och kan göras av sjuksköterska eller anhörig enligt läkarordination och fabrikantens anvisning. Knappen och gastrotuben består av en ballong i änden, kuff, som fylls med sterilt vatten. Knappen är kort och slutar i nivå med huden, gastrotuben är cirka 30 cm lång från huden och hålls på plats med kuff och en stopplatta. Benämningen på gastrotuben kan vara olik beroende på fabrikat. Visningsmaterial finns hos Barbro Hansson Socialförvaltningen och Linda Gillrup Hemvårdsförvaltningen, se under kontaktpersoner SKÖTSELRÅD Observera mjuk buk Observera ev. trycksår under stopplattan Omläggning 1-2 gånger per vecka samt efter dusch med tvätt runt stomin med tvål och vatten, torr kompress, undvik häfta på huden Stopplattan kan lossas och spännas igen Kontrollera mängden sterilt vatten i ballongen och fyll på vid behov = kuffa om en gång var till varannan vecka, gäller både gastrotub och knapp Gastrotub/ knapp byts när den inte fungerar längre (ca 1-3 månader). Orsaken till byte kan vara att ballongen inte behåller vattnet eller att slangen har täppts till. Bytet sker av sjuksköterska. Kuffen töms, slangen dras ut. Ny slang sätts i stomin. Kuffa upp med sterilt vatten. Instruktioner finns på internet, sök på mic key knapp Ha alltid en gastrotub/knapp i reserv hemma Kontrollera att gastrotuben/knappen sitter korrekt och inget stopp föreligger på följande sätt: -testa med ljummet vatten att det inte är stopp i sonden Spola med ljummet vatten ml 1-2 gånger per vecka om den inte används Det går bra att bada och duscha utan att täcka över gastrotub/knapp OM GASTROTUBEN ELLER KNAPPEN DRAGITS UT Ta kontakt med läkare/sjuksköterska. Sätt en bit av slangen i stomat så att inte den drar ihop sig, se skötselråd ovan Byte av gastrotub eller knapp enligt leverantörens anvisning Sidan 9 av 16

10 SKÖTSEL AV PEG OCH GASTROTUB/ KNAPP ÅTGÄRD FÖR ATT FÖRHINDRA INFEKTION RUNT STOMAT Tvätta runt stomat med vatten och tvål 1-2 gånger per vecka. Byt kompressen dagligen och vid behov. INFEKTION RUNT STOMAT Om det är ömt, rodnat eller vätskande runt gastrostomin, kontakta ansvarig läkare eller sjuksköterska. KOMPLIKATIONER Läckage runt stomat Granulationsvävnad Trycknekros ÅTGÄRDER kontrollera, sitter stopplattan för löst? lapisering förhindras genom att stopplattan inte spänns för hårt/för kort knapp FÖRVARING AV SONDMAT Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur Öppnad förpackning ska förvaras i kylskåp mellan matningarna och användas inom den tid som anges på fabrikantens anvisningar Öppnad förpackning som stått i rumstemperatur mer än fyra timmar ska kasseras MATNING Var noga med handhygien när du förbereder maten och genomför matningen, basala hygienrutiner gäller, se MAS riktlinjer Handskar skall användas enligt basala hygienregler pga. risk för kroppsvätskekontakt, se MAS riktlinjer Bered och tillför mat och mediciner enligt läkarens eller dietistens ordination och tillverkarens anvisningar Använd samma fabrikat på välling, aggregat och pump Kontrollera att PEG:en/gastrotub/ knapp sitter korrekt och inget stopp föreligger genom att spola med ml ljummet vatten Näringslösningen bör vara rumstempererad Hängtid för näringslösningen är 24 timmar om den inte kopplas ifrån patienten så fort den kopplas ifrån gäller fyra timmar Matningstiden styrs av hur patienten tolererar maten, variationer förekommer Patienten bör sitta eller halvsitta under matningen och minuter efter, för att minska risken för kräkning och aspiration Kontrollera att buken är mjuk och oöm och att patienten mår bra innan sondmaten kopplas på Efter matningen ska sonden spolas igenom med ml ljummet vatten Kaffe, te, näringsdrycker, nyponsoppa och motsvarande kan ges i PEG:en om det är rumstempererade Sidan 10 av 16

11 Sondmatsaggregat byts 1 gång per dygn hos patienter som har eget kylskåp i bostaden/patientrummet. Aggregatet spolas genom med vatten så inga rester av sondmat finns kvar, läggs i en plastpåse i kylskåpet Sondmatsaggregat byts efter varje matningstillfälle hos patienter som inte har eget kylskåp i bostaden/patientrummet Sondmatsaggregatet byts efter varje matningstillfälle då infektioner eller vinterkräksjuka grasserar på enheten Sprutan byts en gång per vecka Sprutan diskas efter varje användning, ta isär spruta och kolv, tvätta i varmt vatten och diskmedel, skölj rent under kallt vatten, låt sprutan lufttorka isärtagen Mellankopplingsslang till knapp byts var eller varannan dag Mellankopplingsslang spolas genom med vatten och förvaras i en plastpåse i kylskåp mellan matningarna Om patienten har en intravasal infart eller epiduralkateter eller någon annan form av kateter som t.ex. suprapubiskateter eller pyelostomikateter utöver den nedlagda sonden ska infartsvägarna för att förhindra förväxling. Elever och studerande får inte självständigt utföra sondmatning av patienter som även har intravasal kateter och/eller epiduralkateter Sondmatningen får då ej heller delegeras. Alla sprutor ska märkas med endast för sond vid samtidig intravenös infartsport för att förhindra förväxling med sprutor för intravasalt bruk. PUMP Oftast går det bra att ge mat utan pump. Det finns inga bestämda regler för att använda pump eller ej men viktigt är att man använder samma fabrikat på välling, aggregat och pump. VID STOPP I PEG:EN/GASTROTUB/ KNAPP Spola alltid PEG:en/gastrotub/knappen med vatten efter varje användnings tillfälle. Spola med minst 20 ml vatten för att förebygga stopp Rester av sondnäring eller läkemedel som finns kvar kan ge upphov till stopp eller läckage. Försök att spruta igenom vatten/vichyvatten med hjälp av en spruta. Tryck inte för hårt, aspirera försiktigt, kläm längs slangen, det kan häva stoppet om detta inte lyckas, kontakta sjuksköterska/läkare. MATNINGSRELATERADE KOMPLIKATIONER Illamående - kräkningar kan bero på för snabb administrering, dålig tolerans mot näringslösningen, obstipation, för låg huvudända. Avbryt sondmats tillförseln, prova efter ett tag med sänkt hastighet, höj huvudändan vid behov. Risken för diarré ökar efter lång tarmvila, för snabb administrering, kolhydratrika lösningar, antibiotika behandling, för kall näringslösning, kontamination av näringslösning eller aggregat Gasbesvär, magknip och förstoppning kan orsakas av medicinering- speciellt morfin preparat- uttorkning, för lite eller för mycket fiber, kan bero på sondmaten - uppmärksamma ev. intolerans Sidan 11 av 16

12 Mat i luftvägarna p.g.a. rapning eller kräkning, kan ge patienten hosta eller problem med andningen. Avbryt genast matningen och kontakta läkare/sjuksköterska. TILLFÖRSEL AV LÄKEMEDEL Spruta byts en gång per vecka Märk sprutan med endast för sond vid samtidig intravenös infartsport för att förhindra förväxling med sprutor för intravasalt bruk Använd i möjligaste mån flytande läkemedel Kontrollera att läkemedlet kan lösas upp i vatten Kontrollera att inget stopp föreligger genom att spola med ml ljummet vatten Spola med minst ml vatten efter läkemedelstillförseln Sprutan diskas efter varje användning, ta isär spruta och kolv, tvätta i varmt vatten och diskmedel, skölj rent under kallt vatten, låt sprutan lufttorka isärtagen VID DÖDSFALL Ta bort gastrotub/knapp, täck hålet med en tejpbit Ta bort PEG:en genom att klippa av den i nivå med huden, sätt en tejpbit över hålet. OMVÅRDNAD Personer som får sondmatning har inte måltiderna och den sociala gemenskapen kring dessa att se fram emot, vilket kan leda till isolering och att den sociala gemenskapen med andra boende och anhöriga bryts. Det är mycket viktigt att tänka på att en person som får sondmat saknar smaksensationer som fast föda ger. Därför behövs extra stöd och uppmuntran från vårdpersonalen. Det är viktigt med god munhygien flera gånger per dag hos vårdtagare som inte äter. Det finns inget hinder för vårdtagaren att inta föda oralt om läkaren inte motsätter sig detta. Regelbunden kontakt med tandhygienist rekommenderas. UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION Upprätta en nutritionsplan med problem, mål och omvårdnadsåtgärder i omvårdnadsjournalen, utvärdera regelbundet. Dokumentera det dagliga intaget av sondnäring, använd medicinsk behandlingslista till Hemdoc. Följ patientens vikt regelbundet. Ordination av fortsatta kontroller vad det gäller vikt och blodprover sköts av patientansvarig läkare BESTÄLLNING AV SONDMAT OCH PUMP För brukare på särskilt boende, äldreboende, ingår sondnäring i kost och omvårdnadsavgiften. Sondmat och aggregat beställs via Post Nord, faktureras boendet. Alla tillbehör faktureras boendet. För brukare i ordinärt boende, dit även servicehus räknas, beställs sondmat och aggregat från Post Nord se bilaga beställning för fakturaadress För brukare som bor på socialförvaltningens gruppboende beställs sondmat och aggregat Post Nord och faktureras boendet. Alla tillbehör faktureras boendet. Sidan 12 av 16

13 För brukare som tillhör socialförvaltningen och bor i ordinärt boende eller har personligt assistens beställs sondmat och aggregat från Post Nord. Alla tillbehör faktureras Socialförvaltningen. Läkare på Medicinkliniken, Kirurgkliniken och Öron-näs och hals kliniken samt Barn och ungdomskliniken kan ordinera pump Pump levereras från MTA-hjälpmedel, Medicinsk tekniska avdelningen hjälpmedel, adress se sid 16 Ryggsäck ordineras av sjuksköterska och hämtas på MTA hjälpmedel, adress se sid 16 Återlämnande av sondmatspump sker till MTA hjälpmedel, adress se sid 16 Trasig sondmatspump lämnas till MTA hjälpmedel, adress se sid 16 MTA hjälpmedel Region Halland Sjukhuset i Halmstad ansvarar för service och ordnar utbytespump, Anmäl ny vårdtagare till Linda Gillrup Hemvårdsförvaltningen på blankett Rutin för sondmat Vid smitta skall pumpen rengöras enligt samma rutiner som andra hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen Sidan 13 av 16

14 MATNINGSSCHEMA Uträkning av energibehov Sängliggande vårdtagare 25 kcal/kg/dygn Uppegående vårdtagare 30 kcal/kg/dygn Uppbyggnadsfasen kcal/kg/dygn Uträkning av vätskebehov: 30 ml/kg/dygn Vid temperaturhöjning 250 ml/grad över 37º Material hos vårdtagaren Spruta 50/60 ml eller 20 ml spruta märkt med endast för sond om det finns samtidig intravenös infartsport och/eller epidural kateter utöver den nedlagda sonden Rondskål att lägga sakerna i Droppställning Nappflaska till vatten Stetoskop till nässond Startschemat kan användas individuellt beroende på när vårdtagaren senast åt. Har vårdtagaren varit fastande i mer än ca 3 dygn krävs oftare långsam upptrappning för att undvika gastrointestinala problem. Har fastan varit mindre än 3 dygn kan man prova snabbare upptrappning. Om vårdtagaren får någon form av reaktion från magtarmkanalen, diarré, illamående o.s.v. styr det upptrappningen. Man kan då behöva gå tillbaka en dag i schemat. Sondvälling och vatten kan ges var för sig Startschema för näringslösningar Välling vatten tid antal flaskor vätska ml kalorier Dag ml 4 tim dag ml 300 ml 4 tim dag ml 250 ml 4 tim dag ml 200 ml 3-4 tim dag ml 100 ml 3-4 tim dag ml 50 ml 2-3 tim dag ml 50 ml 2 tim Observera: ge enligt ordination intravenös vätska så vätskebehov och energibehov fylls upp under tiden som upptrappningen varar Sidan 14 av 16

15 Förslag på ungefärliga starttider och sondmatningsschema efter full upptrappning: Klockan ca ml sondvälling, Klockan ca ml sondvälling, Klockan ca ml sondvälling, Klockan ca ml sondvälling. Tänk på att sondmaten är mat, vätska behövs också Fyll på näring och energibehovet hos de som kan äta en del själv När kost med anpassad konsistens går att äta minska på vällingtillförseln Byte av vällingsort bör ske med en flaska i taget med början på morgonen för att främja nattsömnen om besvär tillstöter Sondvällingar Standard 500ml 500 kcal, Elementär 500 ml 500 kcal, Energirik 500 ml ca 750 kcal, Fiberrik 500 ml 500kcal, Anpassad för cancer patienter 500 ml 650 kcal. Att tänka på vid sondmatning: Högläge Sondläget Alltid spola med minst ml vatten efter varje användnings tillfälle Undervisa patient och närstående om matningsteknik Sidan 15 av 16

16 Författare och kontaktpersoner inom Halmstads kommun Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg Hemvårdsförvaltningen Södra vägen 5 Tele: Barbro Hansson Sjuksköterska Socialförvaltningen Tele: Linda Gillrup Sjuksköterska Hemvårdsförvaltningen Simon Amner Sjuksköterska Kirurgkliniken, avdelning 72 Tele: Medicin Tekniska Avdelningen - Hjälpmedel, MTA, Region Halland Sjukhuset i Halmstad. målpunkt C, plan 1 Öppettider helgfri måndag fredag 8-12 och Tele eller HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Sidan 16 av 16

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1 Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 (5) Den 24 augusti 2012 Rutin för enteral nutrition via PEG Allmänt enteral nutrition Enteral nutrition, det vill säga flytande näring som tillförs

Läs mer

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Mas 1 2011-06-29 Eva Franzén, Mas 2 2013-08-13 Eva Franzén, Mas Eva Franzén, Mas Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

kommun Karlsborgs Rutin vid sondmatning Datum och d nr för ursprungligen beslutad rutin som nu revideras: Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande:

kommun Karlsborgs Rutin vid sondmatning Datum och d nr för ursprungligen beslutad rutin som nu revideras: Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Karlsborgs kommun Rutin vid sondmatning Dokumenttyp: Revidering av rutin Diarienummer: 65/2016 Beslutande: Socialchef Gäller fr.o.m.: 2016-05-20 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen

Läs mer

Enteral nutrition på Mag-tarmmedicinska kliniken

Enteral nutrition på Mag-tarmmedicinska kliniken Innehåll: Vad är enteral nutrition? Snabbguide för enteral nutrition Kalkylera patientens energi- och vätskebehov Olika typer av sondnäringar Att tänka på vid start av sondnäring Förskrivning av sondnäring

Läs mer

DELEGERING SONDHANTERING

DELEGERING SONDHANTERING DELEGERING SONDHANTERING Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget av: MAS-enheten För revidering ansvarar: MAS-enheten Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 1 SONDHANTERING Grunden

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

Några råd till dig som får näring via. Gastroknapp

Några råd till dig som får näring via. Gastroknapp Några råd till dig som får näring via Gastroknapp Några råd till dig som får näring via gastroknapp Om du tidigare fått sondvälling tillförd via PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) så finns en kanal

Läs mer

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi.

PM Omvårdnad. PM för inläggning, skötsel och eftervård av PEG = Perkutan Endoskopisk Gastrostomi. Specialitet: OP/IVA Endoskopisektionen PM Omvårdnad Text författare: Ingrid Madsen Faktaansvarig: Caroline Lindstedth Godkänt av: Åsa Rudin Skapat: 2006-05-31 Reviderat: 2011-04-04 Bäst före: 2012-12-31

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Nutritionsbehandling via sond

Nutritionsbehandling via sond Nutritionsbehandling via sond ett PM framtaget av Nätverket för Ätande och Näring i Nordöstra Skåne Bromölla Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge NÄVER 2007-01-24 Rev. 2012-02-24 2 INLEDNING Enligt

Läs mer

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet 2013-09-01 Materialet granskat och godkänt av; Mari Eriksson / MAS Kristianstads Kommun Mag-tarmkanalen Grunden för all kost och nutritionsbehandling

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 Du har nu fått instruktioner och lärt dig spola dina katetrar själv. Detta skall du nu sköta själv medan du vistas i hemmet ca 2 veckor, därefter

Läs mer

Dysfagi. Margareta Bülow Leg.logoped, Med. dr. [2005-05-19]

Dysfagi. Margareta Bülow Leg.logoped, Med. dr. [2005-05-19] Dysfagi Margareta Bülow Leg.logoped, Med. dr. [2005-05-19] 2005-05-19 1 Dysfagi Information om orala och faryngeala sväljningssvårigheter Dysfagi är ett symptom på onormal sväljningsförmåga. Problemen

Läs mer

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 1(6) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 2 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt 2011-08-17

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 151008 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 151008 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Enteral nutrition Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 151008 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Innehållsförteckning Bakgrund, referenser, ansvarsförhållanden

Läs mer

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(10) Information till Dig som skall opereras för refluxbesvär med titthålsteknik Allmän information Reflux innebär att

Läs mer

Ett annat sätt att äta. INFORMATION TILL DIG SOM KAN BEHÖVA EN GASTROSTOMI

Ett annat sätt att äta. INFORMATION TILL DIG SOM KAN BEHÖVA EN GASTROSTOMI Ett annat sätt att äta. INFORMATION TILL DIG SOM KAN BEHÖVA EN GASTROSTOMI Att få tillräckligt med fullgod näring är avgörande för att man ska kunna tillgodogöra sig medicinsk behandling, för att upprätthålla

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Godkänt av Barbro Karelius leg. dietist Maria Almström Svensson leg. dietist Anders Rhodin leg. dietist Barbro

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Flocare Gastrostomikateter Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Bruksanvisning Tvätta händerna noga och torka av dem på ren handduk. 1. Lägg patienten i ryggläge.

Läs mer

PICC-line Skötsel & hantering. 2016-01-01 Onkologiska kliniken, US Linköping

PICC-line Skötsel & hantering. 2016-01-01 Onkologiska kliniken, US Linköping PICC-line Skötsel & hantering 2016-01-01 Onkologiska kliniken, US Linköping PICC-line katetrar Power PICC Solo Lila kateter = Tål höga tryck Öppen spets Ventil i konnektordelen som förhindrar luftinsug

Läs mer

En vanlig behandling i en annorlunda form

En vanlig behandling i en annorlunda form LEVODOPA/KARBIDOPA INTESTINAL GEL En vanlig behandling i en annorlunda form - Kontinuerlig dopaminerg behandling vid Parkinsons sjukdom Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuksköterska

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition

Parenteral nutrition Enteral nutrition Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf Leg. sjuksköterska, adjunkt För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Sondmatning. Enteral nutrition - flytande näring via sond

Sondmatning. Enteral nutrition - flytande näring via sond Sondmatning Enteral nutrition - flytande näring via sond Patienter som av olika skäl inte kan tillgodogöra sig föda på vanligt sätt och därmed riskerar otillräcklig energi och näringstillförsel, bör utredas

Läs mer

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning INFORMATION INFÖR OPERATIONER Innehållsförteckning Information till dig som ska opereras för sjukdom i binjuren.... 2 Information till dig som ska operera ljumskbråck... 3 Information till dig som ska

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Riktlinje för tryckavlastande/tryckutjämnande madrasser

Riktlinje för tryckavlastande/tryckutjämnande madrasser RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för tryckavlastande /tryckutjämnande madrasser Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140221

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE. 1 Vårdrutin

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE. 1 Vårdrutin 1(5) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE 1 Vårdrutin Nutritionsbehandling vid kirurgisk behandling av ventrikelcancer Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt

Läs mer

Nutritionsåtgärder som är att betrakta som hälso- och sjukvård

Nutritionsåtgärder som är att betrakta som hälso- och sjukvård Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården 2011-06-29 Styrdokument: Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Socialstyrelsens rapport 2000:11 angående Näringsproblem i vård & omsorg Bakgrund

Läs mer

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar FAKTA OM KNAPPEN Freka Belly Button är en säker och diskret gastrostomiport för långtidsanvändning. Den finns i många olika längder och tjocklekar och passar

Läs mer

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Utbildning i läkemedelshantering inför delegering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140224 Gemensam

Läs mer

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Verksamhetsområde Kirurgi Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Vad är en gallblåsa? Gallblåsan är en liten blåsa, reservoar, som sitter fast på gallgången. Den

Läs mer

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Enteral nutrition Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 20110920 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Innehållsförteckning Bakgrund, referenser, ansvarsförhållanden..

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående I denna folder får Du några svar och dessutom tips om vem Du kan vända Dig till med fler frågor. Smittad med MRSA? Vem kan Du fråga och vart kan Du vända

Läs mer

Delrapport Projekt Sårvård/Madrasser

Delrapport Projekt Sårvård/Madrasser /Madrasser Startdatum 2007-01-01 Beställare Marita Everås ledare Agneta Ericsson Utförare, 2 1. Sammanfattning... 3 3. Uppdrag och organisation... 6 4. Syfte... 6 5. Mål... 6 6. Målgrupp... 7 7. Metod

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 2 3 SUTENT

Läs mer

SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK

SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK En 3-vägskran med Bionector på infartsportarna används. Vid behov används fler kranar. Bionector behövs ej mellan kranarna. Om mer än en infusion: infarten

Läs mer

Koloskopiförberedelser med Movprep

Koloskopiförberedelser med Movprep Välkommen till Endoskopimottagningen Capio Specialisthuset, Odengatan 66 i Eslöv. Var vänlig anmäl Dig i receptionen minst 10 minuter innan Din undersökning. Detta för att vi ska kunna förbereda Dig för

Läs mer

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken.

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken. Sonden läggs i en mjuk båge bakom örat och tejpas med Fixomull mot näsan och kinden. Genomskinlig OpSite kan också användas och ger bättre kosmetik. Några råd till dig som får näring via Nasogastrisk sond

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Enteral nutrition barn. 2. Tillfartsvägar. Enteral nutrition barn. 1. Vilka barn? 3. Produkter

Enteral nutrition barn. 2. Tillfartsvägar. Enteral nutrition barn. 1. Vilka barn? 3. Produkter Enteral nutrition barn Enteral nutrition barn Dietetik B 2009 Leg. Dietist Agnes Pal Akademiska Barnsjukhuset Vilka barn? Tillfartsvägar Produkter Val av produkt Beräkna behov Tillförselsätt Upptrappningsschema

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Den hälso- och sjukvårdspersonal som skall använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om produktens

Läs mer

Användarguide REN intermittent kateterisering

Användarguide REN intermittent kateterisering Användarguide REN intermittent kateterisering Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Till dig som ska få en PICC-line

Till dig som ska få en PICC-line Till dig som ska få en PICC-line Öron-, näs- och halskliniken A16b Karolinska Universitetssjukhuset ÖNH avdelningen A16b för inläggning av PICC-line Din tid hos oss: Hur hittar jag till A16b: Gå igenom

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION Vårdplanerare (06) 826 4782 vardagar kl. 9-12 Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Kirurgisk vårdavdelning 7 040 6534107 Fysiatri och rehabiliterigstjänster 040 6534254 FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall 1(11) Rutin för hantering av vårdens farliga avfall Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Innehåll Rutin för hantering

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Revidering och komplettering 2010-11-10 och 2011-02-16 Beslut TKL 2011-03-11 Utvärderas senast 2012-12-01 Riktlinjer för samverkan avseende medicinska

Läs mer

Rutin vid bältesläggning

Rutin vid bältesläggning Rutin vid bältesläggning Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller en allmän skyldighet att erbjuda en god vård som skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

Värmebölja/höga temperaturer

Värmebölja/höga temperaturer SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTIN Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-05-31 Beslutad i ledningsgruppen 160607 Värmebölja/höga temperaturer BAKGRUND Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot

Läs mer

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus 1(7) Innehåll: 1.Bakgrund 2. Syfte 3. Omfattning. Ansvar 5. Tillvägagångssätt 5.1 Bedömning av situation 5.2 Tillägg till basala hygienrutiner Handtvätt med tvål och vatten 5.3 Definition utbrott, kohortvård

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26 Kirurgkliniken Västerviks sjukhus Överviktskirurgipatientinformation inför läkarbesök Reviderat 2014-02-26 Utfärdat av: Magnus Fröstorp, överläkare Godkänt av: Bengt Arvidsson, verksamhetschef Bakgrund

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Berit Långström Benevides Uroterapeut/sjuksköterska Urologmottagningen. Nya leverantörer och produkter för urologiskt material med konverteringsguide

Berit Långström Benevides Uroterapeut/sjuksköterska Urologmottagningen. Nya leverantörer och produkter för urologiskt material med konverteringsguide Berit Långström Benevides Uroterapeut/sjuksköterska Urologmottagningen Nya leverantörer och produkter för urologiskt material med konverteringsguide Information om kateterbehandling/vård Bäst att tömma

Läs mer

Behandling med Mitomycin. Mitomycin 1mg/ml

Behandling med Mitomycin. Mitomycin 1mg/ml Behandling med Mitomycin Mitomycin 1mg/ml Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med Mitomycin. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för lyftar och lyftselar på socialförvaltningen Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 20140122

Läs mer

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD 2011-03-11 1 DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD Blod tas för analys Vid blodprovstagning tas en liten mängd blod som sedan undersöks, analyseras. Mängden blod varierar lite utifrån hur många och vilka undersökningar

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Sondnäring sondtillbehör; Enteral nutrition Fastställt av Utarbetad av Socialnämnden/GN Länsövergripande/Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Vård och omsorg Skapat datum

Läs mer

Sväljningsbedömning Kalmar

Sväljningsbedömning Kalmar Gäller från och med: Gäller till och med: Version: Sida: 2012-02-01 2014-01-31 1 1(5) Dokumenttyp: Metodbeskrivning Utfärdat av: Teresa Bobeck, leg logoped Monica Hellgren, nutritionssjuksköterska Förvaltning

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att

Läs mer

Dagkirurgisk ryggoperaton

Dagkirurgisk ryggoperaton Dagkirurgisk ryggoperaton Patientinformation från verksamhet CKOC/Ryggkliniken/Linköping Denna broschyr skall läsas inför och tas med till inskrivningsbesöket och operation. Diskbråck... 3 Diskbråcksoperation...

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell

Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell Metoden för vårdbehovsmätning är tänkt att spegla de resurser som behövs för att erbjuda den enskilde god vård i särskilt boende för äldre personer. Aktivitetsförmågan

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Berörda enheter Alla enheter inom Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten. Rutinen är framtagen i sammarbete med

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

MATSTRUPSOPERATION Linjen för sjukdomar i brösthålan

MATSTRUPSOPERATION Linjen för sjukdomar i brösthålan MATSTRUPSOPERATION Linjen för sjukdomar i brösthålan Resektion av matstrupen, dvs. bortoperation av en del av matstrupen utförs vanligen på grund av matstrupscancer. Vid en canceroperation avlägsnas både

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi Kontinuerlig epiduralanestesi kan med fördel utnyttjas vid behov av postoperativ smärtlindring. För att underlätta för vårdavdelningarna

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN.

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. Till hjälp för Dig som söker vårdbidrag. MITT BARN ÄR NJURSJUKT! Att få beskedet att ens barn har en njursjukdom gör att familjen hamnar i en krissituation.

Läs mer

Diskbråck/spinal stenos

Diskbråck/spinal stenos PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras för Diskbråck/spinal stenos regiongavleborg.se Det är naturligt att känna oro inför en operation Allt går bättre om man är väl förberedd och informerad.

Läs mer

Urinstomiguide. Information och rådgivning före och efter operationen

Urinstomiguide. Information och rådgivning före och efter operationen Urinstomiguide Information och rådgivning före och efter operationen INNEHÅLL Operationen Hur fungerar urinsystemet? 4 Vad är urinstomi? 5 Hur förändras livet med urinstomi? 5 Hur ser stomin ut och hur

Läs mer

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Förebygg vårdrelaterade v urinvägsinfektioner Infektionsförebyggande åtgärder Identifiera

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Ansvar Ansvar: MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att det finns säkra rutiner för läkemedelshantering och delegering och att de är kända Sjuksköterska

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

URINPROV. Tvätta och handdesinfektera händerna Ta på handskar Ta på plastförkläde

URINPROV. Tvätta och handdesinfektera händerna Ta på handskar Ta på plastförkläde 1 URINPROV Prov lämnas i många olika situationer Urinprov kan behöva lämnas av olika anledningar, till exempel när patienten utreds för sjukdom eller då olika uppföljningar behöver göras. Det är alltid

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som får sondnäring genom en gastroknapp

Kirurgiska kliniken. Information till dig som får sondnäring genom en gastroknapp Kirurgiska kliniken Information till dig som får sondnäring genom en gastroknapp Inledning Om du tidigare fått sondvälling tillförd via PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) så finns en kanal (stomi)

Läs mer

MIC-KEY. GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD

MIC-KEY. GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD MIC-KEY GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD FÖRORD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Meda-koncernen har sedan 1994 lagt ned betydande resurser på att ge bästa

Läs mer

VRE. Information till patienter och närstående. regiongavleborg.se

VRE. Information till patienter och närstående. regiongavleborg.se VRE Information till patienter och närstående regiongavleborg.se 2 Många frågor dyker upp när man får beskedet att man är bärare av Vancomycin resistenta entrokocker - VRE. I denna broschyr får du några

Läs mer

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Giltigt i 2 år från 2015-04-24 Sida 1 av 6 Bakgrund De blodbildande stamcellerna finns framför allt i benmärgen. En liten mängd cirkulerar

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer