Sammanträdesprotokoll Kyrkorådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Kyrkorådet 2014-05-27"

Transkript

1 Dag: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: Kl Plats: Kyrkogården, Norrtälje Sammanträdesprotokoll Sammanträdet öppnas Ordföranden Agneta Hedlundh (posk) hälsar välkommen till dagens sammanträde med kyrkorådet och förklarar sammanträdet för öppnat. börjar med att besöka de nya lokalerna och sedan en rundvandring på kyrkogården med Jenny Nording som guide. Upprop beslutar att utse Maria Grahn (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att protokollet ska justeras måndagen den 2 juni. Kyrkoherde Per Rydberg läser en bön ur Lilla böneboken. 48. Godkännande av dagordningen. godkänner dagordningen med tillägget: 57. Beslutsärenden, fråga om präst- och diakonskjortor. 49. Restlista Delegation personalärenden Policy för internet och e-post Policy för telefoni Beslutsärenden 50. Delegation personalärenden beslutar att godkänna förelagd delegation. 51. Policy för internet och e-post beslutar att godkänna förelagd Policy för internet- och e-posthantering. 52. Policy för telefoni beslutar att godkänna förelagd Policy för telefoni. 53. Policy för upphandling av varor och tjänster. beslutar att godkänna förelagd Policy för upphandling av varor och tjänster med det tillägget att Vid upphandling skall Barnkonsekvensanalysen beaktas. bilaga bilaga bilaga bilaga Justerande sign. Utdragsbestyrkande Sida 1 av 3

2 Sammanträdesprotokoll Revidering av arbetsordningen beslutar att godkänna förelagd arbetsordning. Bilaga 55. Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. beslutar att vid nyanställning av personal som skall arbeta med barn och ungdomar upp till 18 år, skall sökande lämna ett utdrag enligt 9 1 stycket lagen (1986:620) om belastningsregister. Detta gäller även vid nyrekrytering av ideellt arbetande personer. Registerutdrag hanteras endast av Kyrkoherden. 56. Bidrag gällande upprustning i von Brehmerska gården. beslutar att bidra till materialkostnaden med kr. 57. Präst- och diakonskjortor beslutar att till tidigare beslut gällande en fri standardskjorta per år, förtydliga, att dessa skjortor är ett tjänsteplagg och skall endast användas som sådant plagg. 58. Anmälningsärenden Budgetuppföljning per den 30 april Korrigerad organisationsbeskrivning. Bilaga Kyrkogårdskongress 8-10 september 2014 i Umeå Bilaga Tackbrev från actalliance Svenska kyrkan Internationellt arbete för gåvor till Filippinerna. Övriga ärenden och rapporter 59. Kyrkoherdens rapport om församlingsverksamheten Rapport om pågående tjänster och nyrekryteringar. Möte med begravningsbyråer. Anslutning till kommunens familjerådgivning. Installation av ny ärkebiskop den 15 juni i Uppsala. Pilgrimsvandring med anledning av Uppsala stifts 850-års jubileum som ärkestift. Den 6 september är det avtäckning av en skulptur i Socitetsparken, till minne av de balter och ester som kom till Roslagen hösten Gudstjänst i Norrtälje Kyrka i samband med detta. 60. Fastighetsärenden Upphandling pågår av mindre underhållsåtgärder på fastigheterna. Utredning gällande Markuskyrkan och ventilation-värme-komfort är överlämnad av konsult. Vi går vidare i ärendet med ett förfrågningsunderlag. Justerande sign. Utdragsbestyrkande Sida 2 av 3

3 Sammanträdesprotokoll Begravningsverksamhetens ärenden Inga noteringar. 62. Övriga frågor 63. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande och speciellt Jenny Nording för guidningen på kyrkogården. Ordförande önskar alla en trevlig sommar och avslutar härmed sammanträdet. Justerande sign. Utdragsbestyrkande Sida 3 av 3

4 dokument Delegation ämne Personalärenden beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 1 av 3 Delegation personalärenden. Delegationsförteckning gällande beslutanderätt i vissa ärenden, inom av kyrkofullmäktige fastställda ramar, från kyrkoråd till kyrkoherde. Revidering av delegationsordningen ska göras fortlöpande. Förkortningar: Kr Kyrkoråd Kh Kyrkoherde Delegeras Vidare Vidare 1 Anställning Anställning av tillsvidareanställd personal a kyrkoherde Kr Nej b. arbetsledande personal Kh Nej c. övrig tillsvidareanställd personal Kh Nej 2 Anställning Anställning av vikarie och övriga anställningar för viss tid, viss säsong eller visst arbete a. kyrkoherde Kr Nej b. arbetsledande personal över 11 mån Kr Nej c. arbetsledande personal upp till 11 mån Kh Nej d. ej arbetsledande personal Kh Ja Arbetsledare 3 Allmänna skyldigheter Beslut om arbetstagares allmänna skyldigheter a. arbeta övertid Kh Ja Arbetsledare b. arbetstid, sysselsättningsgrad Kh Nej c. omfördelning arbetstid Kh Ja Arbetsledare 4 Disciplinåtgärder Samråd med Kr a. Disciplinpåföljd, skriftlig varning AB 11 Kr Kh Nej b. Försättande ur tjänstgöring, förbud att tjänstgöra samt avstängning från tjänstgöring Kr:s Ordf Kh Nej c. i akuta fall Kr:s Ordf Kh Nej

5 dokument Delegation ämne Personalärenden beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 2 av 3 5 Anställnings upphörande Delegeras Vidare Vidare Uppsägning och avskedande a. arbetsledande personal Kr Nej b. övrig personal Kr Nej c. förkortande av uppsägningstid, efter framställan från arbetstagare. Kr Nej 6 Lönebestämmelser mm Lokala löneöversynsförhandlingar a. förhandling om löneutrymme. Kr Nej b. ändring i anställningsförmåner Kr Ja Kr:s beredning c. förhandling om fördelning av tilldelat utrymme per anställd Kh Ja Arbetsledare d. vid oenighet mellan parterna Kh Nej e. övriga förhandlingar Kh Ja Arbetsledare f. förhandlingar avseende KH Kr Ja Kr:s beredning 7 Lönesättning Lönesättning a. Överenskommelse med arbetstagare om lön Kh b. Överenskommelse med KH om lön Kr Kr:s ordf Nej 8 Semesterförmåner Bevilja semester a. Kh Kh Nej b. Övrig personal Kh Arbetsleda re Nej 9 Ledigheter a. Ledighet för uppdrag som facklig förtroendeman med löneavdrag Kh Ja Arbetsledare b. Ledighet för deltagande i facklig kurs för facklig förtroendeman, med bibehållna löne- förmåner, gäller även fackligt uppdrag Kh Ja Arbetsledare c. Ledighet för enskilda angelägenheter av vikt (AB 32) Kh Ja Arbetsledare d. Tjänstledighet upp till en månad Kh Nej e. Tjänstledighet mer än en månad Kr Nej f. Ledighet för studier över en månad Kr Nej g. Bidrag till kurslitteratur och kurskostnader för Nej anställd Kr

6 dokument Delegation ämne Personalärenden beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 3 av 3 h. Ledigheter och förmåner avseende Kh Kr Kr:s ordf Nej 10 Förmåner a. Beslut om rese- och övriga kostnadsers Kr Nej b. Tjänstekläder, arbetskläder Kr Ja Arbetsledare 11 Försäkringar a. Teckna trygghets, gruppliv- och sak-försäkringar Kr Nej 12 Arbetsmiljö a Förebyggande och arbetsmiljöförbättrande åtgärder Kr Kh Ja/samråd 13 Mbl förhandlingar a. Förhandlingar enligt MBL 11-14, o 38 Kr Nej 14 Kurser och konferenser a. Kyrkofullmäktiges ordförandes deltagande i kurs eller konferens Kf:s vice ordförande Nej b. s ordförandes deltagande i kurs eller Kr:s vice konferens ordförande Nej c. Övriga förtroendevaldas deltagande i kurs Kr Nej eller konferens d. Ideella medarbetares deltagande i kurs eller konferens Kh Ja Ja/samråd e. Anställds deltagande i kurs eller konferens upp till 1 dag Kh Ja Arbetsledare mer än 1 dag Kh Nej 15 Övriga personaladministrativa ärenden a. Övrigt Kr Kh Ja/samråd

7 dokument Styrdokument ämne Policy Internet- och e-postanvändning beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 1 av 3 Policy för Internet- och e-postanvändning i Norrtälje-Malsta församling Syfte och mål Syftet med denna policy är att anställda inom Norrtälje-Malsta församling skall känna till gränserna för användningen av Internet och E-post. Ansvar All användning av Svenska kyrkans Internet-anslutning och gemensamma e-postsystem ska präglas av god ton och respekt för varje människas integritet. E-postkontot är ett arbetsredskap som tillhandahålls till användaren av arbetsgivaren. När användaren nyttjar e-postkontot representerar hon/han Svenska kyrkan och sin arbetsgivare. Innehavare av e-postkonto är skyldig att regelbundet och ofta helst varje arbetsdagkontrollera innehållet i den egna e-postlådan. Arbetsgivaren ansvarar för hur kontot används. Det utövas inte någon kontroll över de anställdas e-postmeddelanden. Arbetsgivaren kan dock i enskilda fall komma att kontrollera e-postmeddelande om det är nödvändigt vid fara för informationssäkerhet t ex vid virusangrepp eller för att utreda misstanke om brott. Beslut om kontroll fattas av ledningsgruppen. Användning av E-post E-postadress i tjänsten Kommunikation med e-post som gäller anställning eller uppdrag i Svenska Kyrkan bör ske med e-postadressen under domänen Egna adresser, hotmailadresser eller liknande får ej användas i tjänsten. Automatisk Signatur Anställda i församlingen skall som standard för nytt brev ha en automatisk signatur. Denna skall utformas enligt standarden: Fornamn Efternamn Ev. Tjänstetitel Tel Box Norrtälje

8 dokument Styrdokument ämne Policy Internet- och e-postanvändning beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 2 av 3 Privat användning E-post med domännamnet bör inte användas till privat bruk. Missbruk Genom avtalet med den nationella nivån om nyttjande av Kyrknätet ansvarar församlingen för att e-postkontot inte missbrukas. Missbruk kan innebära att kontot spärras. Massutskick Massutskick är utskick till t ex alla pastorat, alla pastorat i ett stift, alla i adressboken. Massutskick i Svenska kyrkans e-post system ska i första hand göras från samordnande organ till de organ de samordnar. T ex från nationell nivå till stifts- och församlingsnivå samt från stiftsnivå till församlingsnivå. Övriga massutskick bör helst undvikas eftersom det blir en olägenhet för alla användare. Angelägna meddelanden kan ofta förmedlas via stiftsnivån eller nationella nivån. Bifogade filer Bifogade filer bör undvikas om avsändaren inte vet att mottagarna kan öppna dokumenten. Alternativ kan vara att: Lägga hela innehållet direkt i meddelandet Alternativ 1 plus bifoga fil Lägga innehållet på webbsida och länka till den från meddelandet Frånvaro När e-postlådan inte kan läsas under en längre tid t ex under semester eller annan ledighet bör ett automatiskt svarsmeddelande upplysa avsändaren om detta. Alternativt bör inkommande meddelanden automatiskt vidarebefordras till någon som kan läsa och åtgärda dem. Registrering, diarieföring, arkivering, gallring Regler för hantering av Svenska kyrkans handlingar ska tillämpas även för e-post, i enlighet med Kyrkoordningen och ev kompletterande bestämmelser. Norrtälje-Malsta församlings officiella brevlåda Församlingens officiella e-postadress är Denna brevlåda skall läsas varje dag. Personalen på pastorsexpeditionen har ansvaret för att denna bevakas och att e-post vidarebefordras till den/dom det berör. Övrigt I e-postsammanhang höjer man rösten genom att skriva hela ord med versaler (stora bokstäver). Undvik alltså hela ord med versaler om syftet inte är att skrika orden till mottagaren. Även andra "netikett"-regler finns för e-postanvändning på Internet. Flitiga e-postanvändare bör orientera sig om dessa.

9 dokument Styrdokument ämne Policy Internet- och e-postanvändning beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 3 av 3 E-post i mobiltelefonen Till Svenska kyrkans e-postsystem finns också möjligheten att ansluta mobiltelefoner för att hämta och skicka e-post. Denna policy är tillämplig också för användning av funktionen e-post i mobilen. Själavård Enligt kyrkoordningen 54 kap. 1 Internetanvändning Internet är en viktig källa till kunskap. Internet är också en plats där Svenska kyrkan är och skall vara närvarande. Internetuppkopplingen får inte användas för att surfa på olagliga eller på annat sätt kränkande eller anstötande sidor. Detta gäller såväl under arbetstid som vid sidan av ordinarie arbetstid. Internet får för privat bruk användas bara i sådan begränsad omfattning att det inte inkräktar på arbetsuppgifterna. All användning av Internet registreras i en logg. Loggningen omfattar arbetsdatorns IP-adress samt namnet på den webbplats som besökts. Om det framkommer att surfning sker på webbplatser som enligt policyn inte får besökas meddelas användarens chef. Förbjudna zoner Det är inte tillåtet att besöka webbplatser som innehåller pornografi, förskönar våld eller hyllar politisk extremism. Det är inte heller tillåtet att besöka spelwebbplatser. Det är dock tillåtet att besöka ovanstående typer av webbplatser om det är nödvändigt för att fullgöra arbetsuppgifter. Samråd med Kyrkoherden skall då ske före besöket. Förbjudna internetaktiviteter Det är inte tillåtet att ladda ner programvara från Internet på grund av säkerhetsrisken. Uppdateringar av programvara via operativsystemets update-funktion är tillåtet liksom uppdatering av virusskydd. Det är inte tillåtet att delta i chattsamtal med okända personer under påhittat namn. Policyns efterlevnad En anställd som bryter mot reglerna i denna överenskommelse kan komma att bli föremål för disciplinära åtgärder. Om en användare misstänks för brott eller om enhetens utrustning varit föremål för brott skall polisanmälan göras. Exempel på brott som begås med hjälp av datorer är förtal, barnpornografibrott, dataintrång, förskingring och bedrägeri.

10 dokument Styrdokument ämne Policy telefoni beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 1 av 3 Policy för Norrtälje-Malsta församlings telefoni. Syfte Mål Att skapa en hög tillgänglighet och bra servicegrad gentemot församlingens intressenter, samt en bra funktion för den anställde. Vår omvärld, medlemmar, anställda, leverantörer, allmänheten ställer höga krav på församlingens service och tillgänglighet. Målet är därmed att våra anställda med sin telefoni ska kunna vara så tillgängliga som möjligt och ge så bra service man kan. Telefonipolicyn utgör riktlinjer för organisationens användande av telefoni. Därmed ska telepolicyn syfta till att höja, säkra och ständigt förbättra församlingens tillgänglighet. Ansvar Enskilda medarbetare ansvarar för sin egen telefonidisciplin i enlighet med policyns riktlinjer. Chefer och arbetsledare ansvarar för att avdelningens organisation avseende telefoni är ändamålsenlig. Man är också ansvarig att följa upp sin telefoni. Arbetsledare ska informera sin personal om vikten av en god servicenivå och att de anställda strävar efter detta. Allmänt Om telefonservicen ska kunna vara optimal är det nödvändigt att alla anställda har en så god kunskap som möjligt om hur vår telefoni bör hanteras. Alla inkommande samtal ska besvaras skyndsamt och mer än en transferering (omkoppling) bör undvikas. När en anställd ej är tillgänglig är man skyldig att hänvisa sig på något av de sätt som erbjuds i systemet. Detta gäller vid all typ av frånvaro. Alla anställda ska ha aktiverat sin röstbrevlåda så att inringande personer erbjuds lämna meddelande när medarbetare inte finns på plats. Röstbrevlådan ska ha ett personligt meddelande som innehåller organisation och namn på innehavaren samt har en ton i enlighet med hur Norrtälje-Malsta församling vill framställa sig. Alla telefonanrop ska besvaras med förnamn och efternamn samt Norrtälje-Malsta Församling Var och en ansvarar för att den som inte fått besked eller kontakt blir uppringd med rätt information.

11 dokument Styrdokument ämne Policy telefoni beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 2 av 3 Direktvalsnummer eller gruppnummer bör alltid meddelas allmänheten vid korrespondens samt i förekommande fall på blanketter och annat skriftligt material där särskild person har angivits. Tjänstens behov styr val av anknytning samt typ av telefon (fast, klassik mobil eller smartphone) Inköp av telefoner, tillbehör och tecknande av abonnemang ska ske genom verksamhetens telefoniansvarige. För gällande regler se särskilda villkor för enheten. Mobiltelefoni Den anställde förbinder sig att vara aktsam om sina arbetsredskap och att delta i av arbetsgivaren erbjudna utbildningar om nyttjande och andra telefoni-relaterade ämnen. Den anställde förbinder sig att om man innehar en s.k. smartphone använda e-post och kalender i telefonen. Detta innebär att man med sin telefon också ska följa gällande regler och policys för e-post och internetanvändning. Innehavaren av mobiltelefon ansvarar för att förlust av utrustning snarast anmäls till nätoperatör, telefoniansvarig och polis. Telefonen är ett arbetsredskap, apparaten och dess innehåll tillhör arbetsgivaren om inte annat överenskommits. Det är viktigt att i de fall som telefonen används privat ingenting får göras eller installeras på telefonen som inkräktar på dess primära syfte att vara ett arbetsredskap. Telefon ska ej användas utomlands utan godkännande från enhetens ansvarige. Detsamma gäller att ringa utlandssamtal från Sverige. Om telefonen får nyttjas utomlands ska funktionen för automatisk datatrafik (roaming) vara avstängd. Vid utlandsvistelse ska om möjligt WiFi-nät användas för datatrafik och om det inte är tillgängligt ska datakommunikation användas med största möjliga försiktighet för att undvika höga kostnader. Användandet av telefoner som kan nyttjas för anslutning till internet, e-post eller andra system, samt som kan nyttjas för användande av appar, lyder under Svenska kyrkans IT-policy för internet och e-post. Av säkerhetsskäl ska mobiltelefoner alltid vara inställda med automatiskt tangentlås. På de telefoner där det är möjligt ska tangentlåset kombineras med lösenord. Telefoner kan med fördel utrustas med skalskydd för stöttålighet. Svenska kyrkans riktlinjer för sociala medier ska följas vid användandet av telefonen. Anslutning till e-post använder sig av ett program i telefonen som heter Active sync. För detta program är det viktigt att den modell av telefon man

12 dokument Styrdokument ämne Policy telefoni beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 3 av 3 ska nyttja är avstämd med Svenska kyrkans kanslistöd och att telefonen uppfyller nödvändiga krav på funktion. I de fall abonnemangsformen är enligt modell fastpris d.v.s. utan rörlig kostnad kan telefonen/surfplatan nyttjas även privat så länge det nyttjandet inte inkräktar på tjänstenyttjandet. Vid denna abonnemangsform sker heller ingen förmånsbeskattning. Detta förutsätter dock överenskommelse med respektive arbetsgivare/chef.

13 Policy för upphandling av varor och tjänster. dokument Styrdokument ämne Policy upphandling av varor och tjänster beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 1 av 2 INLEDNING All ekonomisk förvaltning i Norrtälje Malsta Församling ska ske i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Norrtälje Malsta Församling ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Syftet med denna policy är att säkerställa att Norrtälje Malsta Församling anskaffningsbehov tillgodoses på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt med hänsyn tagen till miljökonsekvenser samt på ett etiskt försvarbart sätt. Upphandlingar ska genomföras affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrensmöjligheter. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande hänsyn. Leverantör skall ha fullgjort sina skyldigheter mot stat och kommun. Denna policy gäller all upphandling av varor och tjänster. De grundläggande principerna gäller även vid mindre inköp. GRUNDLÄGGANDE UTGÅNGSPUNKTER Upphandlingsverksamheten ska präglas av effektivitet, kompetens, samverkan, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn. Upphandling ska ske utifrån följande tre principer: Affärsmässighet 51 kap 3 i kyrkoordningen lyder När en upphandling görs skall man utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföra den affärsmässigt. Vid upphandling skall alla anbudsgivare, anbudssökande och anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn. Krav på konkurrens, objektivitet, icke-diskriminering, öppenhet och förutsebarhet ska uppfyllas. Människovärdesprincipen Föreställningen om ett människovärde, som är lika för alla människor är fundamental både för en kristen etik och för det demokratiska samhället. Ur människovärdesprincipen följer såväl negativa som positiva förpliktelser. De negativa plikterna sätter vissa bestämda gränser för vårt handlande. Varje människa ska behandlas med respekt och får inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De positiva plikterna innebär krav på aktiva insatser för att främja andra människors väl. De positiva förpliktelserna är relaterade till ett krav på rättvis fördelning och likställdhet mellan människor och har rötter hos bland annat TELEFON: FAX E-post:

14 dokument Styrdokument ämne Policy upphandling av varor och tjänster beslutande organ beslutsdatum rev.datum sidor Sida 2 av 2 Gott förvaltarskap Enligt förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor förfogar över som gåvor som vi har fått av Gud för att brukas i våra medmänniskors tjänst. Människan är en förvaltare av Guds gåvor. Detta rymmer ett ansvar både mot andra människor och mot skapelsen i övrigt. Det handlar om att utnyttja olika naturtillgångar för att tillgodose människors behov och om att vårda naturen med tanke på dess egenvärde och på framtida generationers behov. RIKTLINJER OCH UPPFÖLJNING Norrtälje Malsta Församling ska upphandla och sluta avtal med företag som rättar sig efter regelverk, vilka syftar till att skydda människor och miljö, och som uppträder ansvarsfullt mot sina anställda, det omgivande samhället och miljön. Norrtälje Malsta Församling ska uppmuntra befintliga och potentiella leverantörer att kontinuerligt arbeta med miljö, mänskliga rättigheter och ansvarsfull styrning. Vid upphandling ska hänsyn tas till konsekvenser på miljön. Den enhet som upphandlar ska dokumentera processen, skälen för besluten och vad som i övrigt förekommit av betydelse vid upphandlingen. Av dokumentationen ska framgå på vilket sätt ställda krav i anbudsförfrågan har uppfyllts. En person får inte delta i handläggningen av ett ärende som rör denne eller dennes make, sambo, förälder, barn, syskon, någon annan närstående eller något personen närstående intresse. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet. Ett antal upphandlingar ska regelbundet följas upp med avseende på hur policyn följts. Den enhet som upphandlar har ansvar för att ingångna avtal följs upp, att kvalitetssäkring sker och att avtal konkurrensutsätts med lämpliga intervaller. TELEFON: FAX E-post:

15 Arbetsordning Antagen vid s sammanträde den Reviderad vid s sammanträde Inledning Denna arbetsordning gäller för styrelsearbete i församling och preciserar kyrkorådets ansvar och uppgifter utifrån och i tillägg till vad som stadgas i kyrkoordningen och övriga Svenska kyrkans bestämmelser. Arbetsordningen ska tillställas kyrkorådets ledamöter, inklusive kyrkoherden samt revisorerna. 2. s uppgifter företräder församlingen och är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. har flera uppgifter och däribland att svara för församlingens organisation och förvaltningen av församlingens angelägenheter. ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer för församlingens verksamhet, i första hand ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor, frågor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt samt ansvarar gemensamt med kyrkoherden för utförande av den grundläggande uppgiften. Vidare har kyrkorådet som styrelse ansvar för församlingens kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. :1 Revisorer s beredning bör minst en gång per år träffa revisorerna skall 3 gånger per år få en budgetuppföljning. 3. Frågor som ska beslutas eller handläggas av kyrkorådet :1 Väsentlig ändring av redovisningsprinciper. :2 Godkännande av kreditramar samt därutöver upptagande av lån. :3 Finansiella åtaganden överstigande 1 basbelopp :4 Ingående av avtal överstigande 1 år som inte kan anses hänförbara till löpande förvaltningsåtgärder. :5 Nedläggning respektive upptagande/inrättande av verksamhetsområde eller annan betydelsefull verksamhet. :6 Församlingens uppdelning på organisatoriska enheter direkt underställda kyrkoherden. :7 Mottagande av gåva, testamentsgåva (legat) och tilldelning genom universellt testamentsförordnande o. dyl. :8 Övriga frågor av väsentlig natur som inte ankommer på kyrkofullmäktige. 4. Ordförandens uppgifter :1 s ordförande har ett särskilt ansvar för att organisera och leda kyrkorådets arbete så att det bedrivs effektivt. :2 Bevaka att kyrkorådet fullgör de uppgifter som enligt lag, annan författning, kyrkoordningen och arbetsordningen ankommer på kyrkorådet, :3 se till att kyrkorådet fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om kyrkoordningen, den grundläggande uppgiften samt kyrkogårds- och begravningsverksamheten, :4 tillsammans med kyrkoherden se till att kyrkorådet i god tid före varje sammanträde erhåller den information och de beslutsunderlag kyrkorådet behöver för beredning av och beslut i ärenden, :5 fastställa förslag till dagordning för kyrkorådets sammanträden :6 utse mötessekreterare :47 Sida 1 av 3

16 :7 kontrollera att kyrkorådets beslut verkställs, :8 fastställa attestinstruktion tillsammans med kyrkoherden, :9 attestera kyrkoherdens utgifter, Arbetsordning Antagen vid s sammanträde den Reviderad vid s sammanträde Kyrkoherdens uppgifter Enligt kyrkoordningen ansvarar kyrkoherden för ledning och samordning av all verksamhet i församlingen, för tillsynen över all församlingens verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och ansvarar gemensamt med kyrkorådet för utförande av den grundläggande uppgiften. Med utgångspunkt från detta ska kyrkoherden leda församlingens verksamhet och sköta den löpande förvaltningen enligt kyrkoordningens bestämmelser, i enligt kyrkorådets riktlinjer och anvisningar samt i enlighet med angiven delegation. 6. Firmatecknings-/attesträtt företräder församlingen. Församlingens firma tecknas av Kh och Kamrer i förening, eller Kh i förening med Kr:s ordf. respektive Kf:s ordf. eller Kamrer i förening med Kr:s ordf. respektive Kf:s ordf. 7. s sammanträden s sammanträden ska fördelas på minst 6 väl förberedda sammanträden per kalenderår. För varje kalenderår bör kyrkorådet fastställa ett preliminärt program med sammanträdesdagar och platser samt innehåll i stort. ser över denna arbetsordning vid sitt första sammanträde varje kalenderår. Kallelse skall tillställas ledamöter och ersättare skriftligen per post eller e-post senast 7 dagar innan sammanträdet. Ordinarie ledamot är skyldig att anmäla förhinder. Kyrkoherde utser ersättare vid frånvaro. Utöver ledamöter och dess ersättare kan kyrkorådet inbjuda föredragande person. Dagordning vid möte skall innehålla: Restlista Beslutsärenden Anmälningsärenden Kyrkoherdens rapport om församlingsverksamheten. Fastighetsärenden Begravningsverksamhetens ärenden Övriga frågor 8. Styrande dokument 1: 2: 3: Församlingsinstruktionen Denna arbetsordning Förteckning över församlingens styrande dokument. Bilaga :47 Sida 2 av 3

17 Arbetsordning Antagen vid s sammanträde den Reviderad vid s sammanträde Principiella frågor i övrigt Församlingen har ett särskilt ansvar enligt kyrkoordningen och lagstiftning för diarier och arkiv och vård av kyrkobyggnader. s ordförande i samråd med kyrkoherden ansvarar för tolkning och tillämpningen av arbetsordningen. Ändring av arbetsordning under löpande år kräver godkännande av kyrkorådet. 10. Delegationsordning. Vidaredelegation ärenden från Kyrkoherde :47 Sida 3 av 3

18 Förteckning över församlingens styrande dokument Antagen vid s vid sammanträde den nr Dokument Beslutad Reviderad 01. Församlingsinstruktionen s arbetsordning Organisationsbeskrivning Delegation av personalärenden Jämställdhetspolicy. 06. Lönepolicy. 07. Arbetsmiljöpolicy. 08. Policy Första hjälpen och krisstöd. 09. Policy och handlingsplan vid arbetsanpassning och rehabilitering. 10. Policy och handlingsplan vid kränkande särbehandling. 11. Policy och handlingsplan vid drogmissbruk 12. Policy för belöning och uppvaktning av anställda och förtroendevalda. 13. Policy Hållbar utveckling. 14. Policy för Internet- och e-postanvändning Policy för telefoni Policy för upphandling av varor och tjänster Barnkonsekvensanalysen :59 Sida 1 av 1

19 Revisorer 2 förtroendevalda revisorer 1 Godkänd revisor Kyrkofullmäktige 27 ledamöter 15 ersättare Kyrkoråd 9 ledamöter inkl. kyrkoherden 8 ersättare Valberedning 5 ledamöter 5 ersättare Valnämnd 5 ledamöter 5 ersättare Kyrkoherde Markuskyrkan Arbetsledare Övrig personal Mariagården Arbetsledare Övrig personal Kyrkogården Kyrkogårdsföreståndare Övrig Personal Kansli Kamrer Administratör Löneassistent Assistent

20 Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation inbjuder till Kyrkogårdskongress 8-10 september 2014 i Umeå Kyrkogårdens gestaltning och utveckling

21 Välkommen till Umeå Årets kyrkogårdskongress handlar om trädförnyelse och andra åtgärder för att gestalta och utveckla en begravningsplats. Upplevelsen av en kyrkogård bestäms till stor del av dess gestaltning. Vilka element som ingår och hur är de är sammanfogade till en helhet avgör platsens karaktär. Nya samhällskrav fordrar att kyrkogårdarna förnyas och utvecklas. Andra kulturer och andra religioner ställer andra krav på begravningsverksamheten och begravningsplatserna. Hur går en muslimsk begravning till och hur utformar vi bäst de muslimska gravplatserna? Gravskick med begränsad gravrätt är numera allmänt förekommande. Hur ska sådana områden gestaltas på ett estetiskt och hållbart sätt? Träden är ett annat betydelsefullt inslag på våra kyrkogårdar. Det är träden som ger begravningsplatsen dess kontemplativa stämning. Vilka arter och sorter av träd har vi att välja på när nyplantering ska ske? Hur behåller vi en kulturhistorisk karaktär även med nya träd? Hur förvaltar vi på bästa sätt de träd vi har planterat eller övertagit från tidigare generationer? Vi tror att kongressen och de professorer, landskapsarkitekter och kyrkogårdschefer som föreläser ska fördjupa kunskapen kring begravningsplatsens kvalitéer. Vi hoppas också att Umeå, som i år är Europeisk kulturhuvudstad, ska ge inspiration och goda minnen. Varmt välkomna till 2014 års kyrkogårdskongress! Malte Sahlgren Ordförande Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer Helén Källholm VD Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Förkväll måndag 8 september Kvällen inleds kl med konsert i Umeå stads kyrka. Därefter fortsätter vi med mingel och buffé på Gotthards krog på Stora hotellet.

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 6 april 2007 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Svenska kyrkans IT-ledning har utformat och antagit en tydlig

Läs mer

Kyrkorådet Sammanträdesprotokoll

Kyrkorådet Sammanträdesprotokoll Kyrkorådet Sammanträdesprotokoll Dag: onsdagen den 8 oktober Tid: kl.18.00 Plats: Mariagården, Norrtälje Ärenden: 64. Sammanträdet öppnas Ordföranden Agneta Hedlundh (posk) hälsar välkommen till dagens

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sid 1 (6) REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Fastställt av samfällda kyrkofullmäktige 2006-02-02 22 Kyrkonämndens uppgifter framgår av Kyrkoordningen

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Stiftsstyrelsens delegationsordning

Stiftsstyrelsens delegationsordning Antagen av stiftsstyrelsen 2015-12-10 nr 201/006/15 Stiftsstyrelsens delegationsordning Stiftsfullmäktige har i stiftsstyrelsens reglemente, 6, angivit grunderna för styrelsens delegation av beslutanderätten.

Läs mer

Kyrkogårdens kulturmiljö

Kyrkogårdens kulturmiljö Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och i samarbete med Riksantikvarieämbetet inbjuder till Kyrkogårdens kulturmiljö Kyrkogårdskongress den 3 5 september 2012 i Visby VÄLKOMMEN TILL VISBY I takt med samhälleliga

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm Kyrkorådet 0 Plats och tid: Sockenstugan, Sillerud kl. 18.30 Beslutande: Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson Birgitta Rolöf Margareta Edholm Kerstin Klumpp Kyrkoherde Tjänstg. ers. Tjänstg.

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsförteckning - Personalärenden Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Förteckning Delegationsförteckning - Personalärenden Kommunstyrelsen Kommunkansliet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

KYRKOFULLMÄKTIGE 2. BODARNE PASTORAT ledamöter var närvarande. Till justerare valdes Bengt Engman och Kjell Wiberg.

KYRKOFULLMÄKTIGE 2. BODARNE PASTORAT ledamöter var närvarande. Till justerare valdes Bengt Engman och Kjell Wiberg. KYRKOFULLMÄKTIGE 2. BODARNE PASTORAT 2016-10-25 Öppnande KF 33 Ordförande Jan Holmgren hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Upprop KF 34 19 ledamöter var närvarande. Val av justerare KF

Läs mer

Miljönämndens arbetsinstruktion

Miljönämndens arbetsinstruktion DNR:2015-2391 SID 1(6) Miljönämndens arbetsinstruktion Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Miljönämndens

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Policy för användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun

Policy för användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun Dnr Id Personalavdelningen. Policy för användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun Gäller anställda och förtroendevalda. Allmänt I denna policy finns regler för vad som gäller för mobilabonnemang/telefoni,

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning 2013-04-05 13/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommuner och landsting Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läs mer

Regler för tillgång till telekommunikations

Regler för tillgång till telekommunikations Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter regler från 2006-09-01 Beslut Dnr: 2893/2010-030 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av regler avseende

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1(6) Antagen: KS 2007-11-26 156 Delegation av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1. Kommunstyrelsen 1.1 Tillsvidareanställning av förvaltningschef och motsvarande 1 1.2 Beslut

Läs mer

Protokollet är justerat 2014-04-16

Protokollet är justerat 2014-04-16 Plats och tid Närvarande Ej närvarande Övriga deltagande: Sammanträdesrummet i Aneby kyrka tisdagen den 08 april kl 16.00 20.30 Caroline von Wachenfelt, ordförande Göran Tranell Marianne Gustafsson Tjitte

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Dnr 2016-04-27 103-2016 Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016 Uppgifter 1 Säkerhets- och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs)

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Dokumenttyp Regler Dokumentägare Administration Dokumentnamn Regler för telefoni Dokumentansvarig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och klubbchef

Arbetsordning för styrelse och klubbchef Arbetsordning för styrelse och klubbchef Fastställd vid styrelsemöte 2015-06-01 Hammarö Golfklubb 1 Styrelsen Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dess

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsordning för personalärenden Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Delegationsordning Delegationsordning för personalärenden Kommunstyrelsen Kommunkansliet

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

--&- kile g?idey

--&- kile g?idey 111111/ l e U LINKÖPINGS NIVERS ITET --&- kile7779.7-g?idey 2017-05-11 DNR L1U-2017-01739 1(5) Universitetets huvuduppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. En väl

Läs mer