FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem"

Transkript

1 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 6 april 2007 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Svenska kyrkans IT-ledning har utformat och antagit en tydlig policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem. Den presenteras i bilaga 2 till detta FörbundsInfo. Med denna policy som grund har ett utkast gjorts till ett lokalt policydokument som alla församlingar, samfälligheter och stift rekommenderas att anta. Detta utkast presenteras i bilaga 1 (bilaga 1 finns även tillgänglig som wordfil på Församlingsförbundets webbplats). I den nu tydliggjorda policyn slås fast att Internetanslutningen och det gemensamma e-postsystemet är arbetsredskap som arbetsgivaren tillhandahåller användaren som, såväl under arbetstid som fritid, representerar Svenska kyrkan och arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan därmed ställa upp regler för användningen och vidta åtgärder vid flagrant missbruk. All användning av Internetanslutningen och det gemensamma e-postsystemet ska präglas av god ton och respekt för varje människas integritet. Det innebär att det inte är tillåtet att besöka webbplatser som innehåller pornografi, förskönar våld eller hyllar politisk extremism. Handläggare: IT-chef Hans Eskemyr, Svenska kyrkan, tel e-post: Utvecklingschef Per Westberg, Församlingsförbundet, tel e-post: Bilaga 1: Bilaga 2: Utkast till policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift, beslutas och anpassas lokalt Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internet anslutning och e-postsystem i Kyrknätet, beslutad av Svenska kyrkans IT-ledning SVENSKA KYRKANS FÖRSAMLINGSFÖRBUND Box 4312, STOCKHOLM Tel Fax E-post Webbplats Redaktör Lars Lidström

2 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Svenska kyrkans IT-ledning* har utformat och antagit en tydlig policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem (bilaga 2). Utifrån detta har ett utkast gjorts till ett lokalt policydokument som alla församlingar, samfälligheter och stift rekommenderas att anta (bilaga 1). Församlingen, samfälligheten eller stiftet kan givetvis besluta att policyn ska betecknas riktlinjer, anvisningar eller annat lämpligt ord som överenstämmer med den tradition som finns i den egna organisationen. Den policy som nu tydliggjorts skapar klarhet inom ett område där en viss osäkerhet tidigare har funnits. Det fastslås att Internetanslutningen och det gemensamma e-postsystemet är ett arbetsredskap som tillhandahålls användaren som vid all användning av detta representerar Svenska kyrkan och sin arbetsgivare. Arbetsgivaren kan därmed uppställa regler för användning och vidta åtgärder vid flagrant missbruk. Avstängning av e-postanslutningen kan bli följden vid grava överträdelser liksom disciplinära påföljder. Användningen av Internetanslutningen och det gemensamma e-postsystemet ska präglas av god ton och respekt för varje människas integritet. Det innebär att det är otillåtet att besöka webbplatser som innehåller pornografi, förskönar våld eller hyllar politisk extremism. Det är även förbjudet att besöka spelwebbplatser och att ladda ner programvara såvida inte någon befattningshavare med särskilda IT-kunskaper i den egna organisationen godkänt detta. Otillåten användning ska meddelas användarens chef eller uppdragsgivare. Den policy som antas lokalt gäller inte bara för anställda utan även för uppdragstagare, förtroendevalda, ideella medarbetare och andra som använder församlingens, samfällighetens eller stiftets dator. Alla arbetsgivare i Svenska kyrkan rekommenderas att anta den policy för Internet- och e-postanvändning (bilaga 1) som bygger på den grund som Svenska kyrkans IT-grupp fastställt för Svenska kyrkans gemensamma system, men som naturligtvis kan tillföras lokala anpassningar. Genom att arbetsgivaren antar en policy och gör den känd för medarbetarna kan den betraktas som ordningsregler för arbetsplatsen. Det blir därigenom tydligt hur medarbetaren kan använda de datorer som tillhör Svenska kyrkan eller som ansluts till Svenska kyrkans gemensamma system. Tryggheten ökar för alla parter. Det är viktigt att man säkerställer att nya medarbetare får kännedom om reglerna och det kan vara lämpligt att chefer regelbundet påminner om innehållet genom att ta upp policyn på medarbetarträffar och i liknande sammanhang. * Svenska kyrkans IT-ledning ansvarar för policyfrågor och samordning av IT i Svenska kyrkan på Kyrkostyrelsens och generalsekreterarens uppdrag. FÖRBUNDSINFO NR (13)

3 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Förteckning över utgivna FÖRBUNDSINFO 2007 Nr 1 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen, 17 januari Nr 2 Kollektiv Avtalad Pension (KAP-KL Svenska kyrkan), 17 januari Nr 3 Energideklaration av byggnader ska upprättas, 16 mars Nr 4 Nya säkerhetsföreskrifter om hissar, 16 mars Nr 5 Målkapital ändrade bestämmelser om balanskrav, 16 mars Nr 6 Policy Svenska kyrkans gemensamma Internet och e-postsystem, 20 april FÖRBUNDSINFO NR (13)

4 FÖRBUNDSINFO NR (13)

5 Bilaga 1 Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på mycket hög tillgänglighet företräder vi också Svenska kyrkan i all kommunikation, det gäller även vid datoranvändning. Detta innebär att datoranvändning skall följa denna policy Denna policy: ger klara gränser för hur Internet och e-post får användas på datorer som ägs/disponeras av N.N: eller som ansluts till N.N. eller Svenska kyrkans servrar, baseras på Svenska kyrkans grundläggande värderingar, bidrar till att öka tillgängligheten till våra system, bidrar till att minska behovet av systemunderhåll, ökar Svenska kyrkans IT-säkerhet, ökar N.N:s IT-säkerhet. Denna policy utgår från Policy för Internet och e-postanvändning antagen av Svenska kyrkans IT-ledning. Beslut N.N. (kyrkoråd/kyrkonämnd/stiftsstyrelse beslutar om följande policy för Internetoch e-postanvändning av församlingens/samfällighetens/stiftets datorer. Denna policy gäller även i de fall som andra datorer ansluts till församlingens/samfällighetens/stiftets fysiska eller trådlösa nätverk eller servrar. Beslut / Revidering Detta dokument har beslutats /reviderats XXXX-XX-XX. FÖRBUNDSINFO NR (13)

6 Policy för Internet- och e-postanvändning 2(6) Syfte och mål Syftet med denna policy är att anställda och förtroendevalda till Svenska kyrkan skall känna till gränserna för användningen av Internet och e-post. Policyn gäller även uppdragstagare, ideella medarbetare och andra som använder församlingen/samfällighetens/stiftets datorer. Internetanvändning Internet är ett arbetsverktyg och får för privat bruk användas bara i sådan omfattning att det inte inkräktar på arbetsuppgifterna. Sådan privat användning skall också följa denna policy. All användning av Internet registreras i en logg. Loggningen omfattar arbetsdatorns IP-adress samt namnet på den webbplats som besökts. Om det framkommer att surfning sker på webbplatser som enligt policyn inte får besökas meddelas användarens chef / arbetsgivare/uppdragsgivare. Uppgifterna som ligger till grund för kontroll av den anställdes Internetanvändning gallras efter tolv månader. Om en utredning påbörjas kommer uppgifterna att ligga kvar så länge utredningen pågår. Förbjudna zoner Det är inte tillåtet att besöka webbplatser som innehåller pornografi, förskönar våld eller hyllar politisk extremism. Det är inte heller tillåtet att besöka spelwebbplatser. Det är dock tillåtet att besöka ovanstående typer av webbplatser om det är nödvändigt för att fullgöra arbetsuppgifter. Samråd med chef bör då ske. Förbjudna Internetaktiviteter Det är inte tillåtet att ladda ner programvara via nätet om inte någon befattningshavare med särskilda IT-kunskaper godkänt detta. Uppdateringar av programvara via operativsystemets update-funktion är tillåtet liksom uppdatering av virusskydd. Det är inte tillåtet att delta i chattsamtal med okända personer under påhittat namn. E-post Arbetsgivaren utövar ingen kontroll över de anställdas e-postmeddelanden. Arbetsgivaren kan dock i enskilda fall komma att kontrollera e-postmeddelande om det är nödvändigt vid fara för informationssäkerhet, t ex vid virusangrepp, eller för att utreda misstanke om brott. Beslut om kontroll fattas av IT-säkerhetsansvarig. FÖRBUNDSINFO NR (13)

7 Policy för Internet- och e-postanvändning 3(6) Ansvar All e-postanvändning med Svenska kyrkans e-postsystem ska präglas av god ton och respekt för varje människas integritet. E-postkontot är ett arbetsredskap som tillhandahålls av arbetsgivaren. Anställda är skyldiga att regelbundet och ofta helst varje arbetsdag kontrollera innehållet i den egna e-postlådan. E-post skall besvaras med samma skyndsamhet som gäller andra brev och fax. När Svenska kyrkans användare använder e-postkontot representerar han eller hon Svenska kyrkan och sin arbetsgivare. E-postadress i tjänsten Kommunikation med e-post som gäller anställning eller uppdrag i Svenska kyrkan bör ske med e-postadressen under domänen I undantagsfall kan eventuella privata adresser användas men i dessa fall bör tjänstebrevlådans e-postadress anges i brevet. Automatisk signatur Anställda i Svenska kyrkan skall som standard för nytt brev ha en automatisk signatur. Denna skall utformas enligt standarden: Förnamn.Efternamn ev. tjänstetitel N.N Adress, postnumer POSTORT e-post: Tel. xx - xxx xx xx Mobil xxx - xxx xx xx Fax xx - xxx xx xx Missbruk Genom avtalet med nationella nivån om nyttjande av Kyrknätet ansvarar N.N för att e-postkontot inte missbrukas. Missbruk kan innebära att kontot spärras. FÖRBUNDSINFO NR (13)

8 Policy för Internet- och e-postanvändning 4(6) Massutskick Massutskick är utskick till t.ex. alla pastorat, alla pastorat i ett stift eller alla i den globala adressboken. Enligt policy för Svenska kyrkans e-postsystem skall massutskick i Svenska kyrkans e-postsystem i första hand göras från samordnande organ till de organ de samordnar. Bifogade filer Bifogade filer bör undvikas om avsändaren inte vet att mottagarna kan öppna dokumenten. Pdf-filer kan dock alltid användas. Alternativ till att bifoga en fil kan vara att: Lägga hela innehållet direkt i meddelandet, Göra enligt punkt 1 och dessutom bifoga fil, Lägga innehållet på en webbsida och länka till den från meddelandet. Frånvaro När e-postlådan inte kan läsas under en längre tid t.ex. under semester eller annan ledighet bör ett automatiskt svarsmeddelande upplysa avsändaren om detta. Alternativt bör inkommande meddelanden automatiskt vidarebefordras till någon som kan läsa och åtgärda dem. Registrering, diarieföring, arkivering och gallring Regler för hantering av Svenska kyrkans handlingar enligt 55 kap. kyrkoordningen tillämpas även för e-post. Storleken på minnesutrymmet i den egna e-postbrevlådan är begränsad. E-postkontot skall inte användas som allmänt lagringsutrymme. Om man sparar data på e- postkontot kommer hårddiskens lagringsutrymme att så småningom fyllas. När gränsen för minnesutrymmet är nådd kommer den enskilde inte att kunna sända och ta emot e-post. Det är därför viktigt att man direkt slänger e-post som inte kräver någon åtgärd eller som skall diarieföras. Äldre uppgifter i e-postsystemen skall arkiveras på eget serverkonto eller hårddisk. Med äldre uppgifter avses uppgifter som är äldre än tolv månader. N.N:s officiella brevlåda N.N. officiella e-postadress är Denna brevlåda skall läsas varje arbetsdag. FÖRBUNDSINFO NR (13)

9 Policy för Internet- och e-postanvändning 5(6) E-posten besvaras till avsändaren med uppgift om till vilken/vilka befattningshavare e-posten vidaresänts. Privat användning E-post med domännamnet bör inte användas för privat bruk. Församling/ kyrklig samfällighet / stift medarbetare skall i stället använda sin privata e-postadress. Höj inte rösten I e-postsammanhang höjer man rösten genom att skriva hela ord med versaler (stora bokstäver). Undvik alltså hela ord med versaler om syftet inte är att skrika orden till mottagaren. Även andra netikett -regler finns för e-postanvändning på Internet. E- postanvändare bör orientera sig om dessa. Kedjebrev och rykten Det är inte tillåtet att skicka eller sprida kedjebrev och rykten. Hemlig kopia - BCC Den som mottagit hemlig kopia på ett brev får inte vidarebefordra brevet utan den ursprunglige avsändarens tillstånd. Att man fått Hemlig kopia visas genom att den egna e-postadressen inte finns i adressfälten Till eller Kopia. Själavård Enligt 54 kap. 1 kyrkoordningen gäller förbud mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en biskop eller präst under bikt eller enskild själavård. Förbud gäller också mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en diakon under själavårdande samtal. Enligt 54 kap. 3 p.1 kyrkoordningen skall denna typ av handlingar inte diarieföras. I Biskopsbrevet Tystnadsplikt och sekretess 2000 (reviderad 2004) 1 uttalas: För att kunna leva upp till sitt ansvar är det angeläget att varje präst har en tydlig ordning för hanteringen av brev som skall skyddas av tystnadsplikt. De brev som ligger under tystnadsplikt får inte komma till någon annans kännedom och bör därför förstöras. 1 Biskopsbrevet Tystnadsplikt och sekretess finns på FÖRBUNDSINFO NR (13)

10 Policy för Internet- och e-postanvändning 6(6) Detta gäller även e-post. Detta innebär att datorer i princip aldrig skall innehålla handlingar som rör bikt eller avser enskild själavård. Policyns efterlevnad En anställd som bryter mot reglerna i policy kan komma att bli föremål för disciplinära beslut. Inför sådana beslut skall arbetsgivaren göra en noggrann utredning. Brottsliga handlingar Om en användare misstänks för brott eller om enhetens utrustning varit föremål för brott eller använts som brottsverktyg skall polisanmälan göras. Exempel på brott som begås med hjälp av datorer är förtal, barnpornografibrott, dataintrång, förskingring och bedrägeri. Med denna policy kan Svenska kyrkan och dess användare tillgodogöra sig den nytta, som E-post och Internet innebär. Arbetsgivaren kommer att följa utvecklingen av tjänster och i förekommande fall uppdatera denna policy. FÖRBUNDSINFO NR (13)

11 Bilaga 2 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem i Kyrknätet Beslutad av Svenska kyrkans IT-ledning Ansvar All användning av Svenska kyrkans Internet-anslutning och gemensamma e- postsystem ska präglas av god ton och respekt för varje människas integritet. Innehavare av e-postkonto är skyldig att regelbundet och ofta helst varje arbetsdag kontrollera innehållet i den egna e-postlådan. E-postkontot är ett arbetsredskap som tillhandahålls till användaren av arbetsgivaren/uppdragsgivaren (församling, stift el dyl). När användaren nyttjar e- postkontot representerar han/hon Svenska kyrkan och sin arbetsgivare/uppdragsgivare. Arbetsgivaren/uppdragsgivaren ansvarar för hur kontot används. Policy för användande av Internet och e-post bör upprättas av varje enhet i Trossamfundet. Användning av Epost Missbruk Den organisation som tillhandahåller e-postkonto till anställd eller annan medarbetare ansvarar för att kontot inte missbrukas. Ansvarig för respektive e-postserver i Kyrknätet beslutar om avstängning av e-postkonto vid missbruk, om den organisation som tillhandahåller kontot inte tar sitt ansvar. Organisationsbrevlåda Formella meddelanden där en viss organisation är avsändare bör sändas med organisationen som angiven e-postavsändare. Organisationens officiella brevlåda bör dagligen öppnas. Bevakningsansvaret bör fördelas under ledighetsperioder. Massutskick Massutskick är utskick till t.ex. alla pastorat, alla pastorat i ett stift, alla i adressboken. Massutskick i Svenska kyrkans e-postsystem ska i första hand göras från FÖRBUNDSINFO NR (13)

12 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem i Kyrknätet (3) samordnande organ till de organ de samordnar. T.ex. från nationell nivå till stifts- och församlingsnivå, samt från stiftsnivå till församlingsnivå. Övriga massutskick bör helst undvikas eftersom det snart blir en olägenhet för alla användare. Angelägna meddelanden kan ofta förmedlas via stiftsnivån eller nationella nivån. Webbsidor och e-postkonferenser kan vara alternativ till massutskick. Annonsering av produkter och lediga tjänster bör alltså inte göras via e-post. Bifogade filer Bifogade filer bör undvikas om avsändaren inte vet att mottagarna kan öppna dokumenten. Alternativ kan vara att: Lägga hela innehållet direkt i meddelandet Göra 1 och dessutom bifoga fil Lägga innehållet på en webbsida och länka till den från meddelandet. Frånvaro När e-postlådan inte kan läsas under en längre tid t.ex. under semester eller annan ledighet bör ett automatiskt svarsmeddelande upplysa avsändaren om detta. Alternativt bör inkommande meddelanden automatiskt vidarebefordras till någon som kan läsa och åtgärda dem. Registrering, diarieföring, arkivering, gallring Regler för hantering av Svenska kyrkans handlingar ska tillämpas även för e-post, i enlighet med Kyrkoordningen och eventuella kompletterande bestämmelser. Internetanvändning Internet är en viktig källa till kunskap. Internet är också en plats där Svenska kyrkan är och skall vara närvarande. Internetuppkopplingen får inte användas för att surfa på olagliga eller på annat sätt kränkande eller anstötande sidor. Detta gäller såväl under arbetstid som vid sidan av ordinarie arbetstid. Svenska kyrkan på nationell nivå kan logga felaktig användning och kommer att i förekommande fall informera arbetsgivaren. Förbjudna zoner Det är inte tillåtet att besöka webbplatser som innehåller pornografi, förskönar våld, eller hyllar politisk extremism. Det är inte heller tillåtet att besöka spelwebbplatser. Det är dock tillåtet att besöka ovanstående typer av webbplatser om det är nödvändigt för att fullgöra arbetsuppgifter. Samråd med chef bör då ske. FÖRBUNDSINFO NR (13)

13 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem i Kyrknätet (3) Förbjudna Internetaktiviteter Det är inte tillåtet att ladda ner programvara via nätet om inte någon befattningshavare med särskilda IT-kunskaper godkänt detta. Uppdateringar av programvara via operativsystemets updatefunktion är tillåtet liksom uppdatering av virusskydd. Det är inte tillåtet att delta i chattsamtal med okända personer under påhittat namn. Övrigt I e-postsammanhang höjer man rösten genom att skriva hela ord med versaler (stora bokstäver). Undvik alltså hela ord med versaler om syftet inte är att skrika orden till mottagaren. Även andra "netikett"-regler finns för e-postanvändning på Internet. Flitiga e-postanvändare bör orientera sig om dessa. Denna policy är fastställd av Svenska kyrkans IT-ledning , och gäller tills vidare. FÖRBUNDSINFO NR (13)

14 Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på mycket hög tillgänglighet företräder vi också Svenska kyrkan i all kommunikation, det gäller även vid datoranvändning. Detta innebär att datoranvändning skall följa denna policy Denna policy: ger klara gränser för hur Internet och e-post får användas på datorer som ägs/disponeras av N.N: eller som ansluts till N.N. eller Svenska kyrkans servrar, baseras på Svenska kyrkans grundläggande värderingar, bidrar till att öka tillgängligheten till våra system, bidrar till att minska behovet av systemunderhåll, ökar Svenska kyrkans IT-säkerhet, ökar N.N:s IT-säkerhet. Denna policy utgår från Policy för Internet och e-postanvändning antagen av Svenska kyrkans IT-ledning. Beslut N.N. (kyrkoråd/kyrkonämnd/stiftsstyrelse beslutar om följande policy för Internetoch e-postanvändning av församlingens/samfällighetens/stiftets datorer. Denna policy gäller även i de fall som andra datorer ansluts till församlingens/samfällighetens/stiftets fysiska eller trådlösa nätverk eller servrar. Beslut / Revidering Detta dokument har beslutats /reviderats XXXX-XX-XX.

15 Policy för Internet- och e-postanvändning 2(6) Syfte och mål Syftet med denna policy är att anställda och förtroendevalda till Svenska kyrkan skall känna till gränserna för användningen av Internet och e-post. Policyn gäller även uppdragstagare, ideella medarbetare och andra som använder församlingen/samfällighetens/stiftets datorer. Internetanvändning Internet är ett arbetsverktyg och får för privat bruk användas bara i sådan omfattning att det inte inkräktar på arbetsuppgifterna. Sådan privat användning skall också följa denna policy. All användning av Internet registreras i en logg. Loggningen omfattar arbetsdatorns IP-adress samt namnet på den webbplats som besökts. Om det framkommer att surfning sker på webbplatser som enligt policyn inte får besökas meddelas användarens chef / arbetsgivare/uppdragsgivare. Uppgifterna som ligger till grund för kontroll av den anställdes Internetanvändning gallras efter tolv månader. Om en utredning påbörjas kommer uppgifterna att ligga kvar så länge utredningen pågår. Förbjudna zoner Det är inte tillåtet att besöka webbplatser som innehåller pornografi, förskönar våld eller hyllar politisk extremism. Det är inte heller tillåtet att besöka spelwebbplatser. Det är dock tillåtet att besöka ovanstående typer av webbplatser om det är nödvändigt för att fullgöra arbetsuppgifter. Samråd med chef bör då ske. Förbjudna Internetaktiviteter Det är inte tillåtet att ladda ner programvara via nätet om inte någon befattningshavare med särskilda IT-kunskaper godkänt detta. Uppdateringar av programvara via operativsystemets update-funktion är tillåtet liksom uppdatering av virusskydd. Det är inte tillåtet att delta i chattsamtal med okända personer under påhittat namn. E-post Arbetsgivaren utövar ingen kontroll över de anställdas e-postmeddelanden. Arbetsgivaren kan dock i enskilda fall komma att kontrollera e-postmeddelande om det är nödvändigt vid fara för informationssäkerhet, t ex vid virusangrepp, eller för att utreda misstanke om brott. Beslut om kontroll fattas av IT-säkerhetsansvarig.

16 Policy för Internet- och e-postanvändning 3(6) Ansvar All e-postanvändning med Svenska kyrkans e-postsystem ska präglas av god ton och respekt för varje människas integritet. E-postkontot är ett arbetsredskap som tillhandahålls av arbetsgivaren. Anställda är skyldiga att regelbundet och ofta helst varje arbetsdag kontrollera innehållet i den egna e-postlådan. E-post skall besvaras med samma skyndsamhet som gäller andra brev och fax. När Svenska kyrkans användare använder e-postkontot representerar han eller hon Svenska kyrkan och sin arbetsgivare. E-postadress i tjänsten Kommunikation med e-post som gäller anställning eller uppdrag i Svenska kyrkan bör ske med e-postadressen under domänen I undantagsfall kan eventuella privata adresser användas men i dessa fall bör tjänstebrevlådans e-postadress anges i brevet. Automatisk signatur Anställda i Svenska kyrkan skall som standard för nytt brev ha en automatisk signatur. Denna skall utformas enligt standarden: Förnamn.Efternamn ev. tjänstetitel N.N Adress, postnumer POSTORT e-post: Tel. xx - xxx xx xx Mobil xxx - xxx xx xx Fax xx - xxx xx xx Missbruk Genom avtalet med nationella nivån om nyttjande av Kyrknätet ansvarar N.N för att e-postkontot inte missbrukas. Missbruk kan innebära att kontot spärras.

17 Policy för Internet- och e-postanvändning 4(6) Massutskick Massutskick är utskick till t.ex. alla pastorat, alla pastorat i ett stift eller alla i den globala adressboken. Enligt policy för Svenska kyrkans e-postsystem skall massutskick i Svenska kyrkans e-postsystem i första hand göras från samordnande organ till de organ de samordnar. Bifogade filer Bifogade filer bör undvikas om avsändaren inte vet att mottagarna kan öppna dokumenten. Pdf-filer kan dock alltid användas. Alternativ till att bifoga en fil kan vara att: Lägga hela innehållet direkt i meddelandet, Göra enligt punkt 1 och dessutom bifoga fil, Lägga innehållet på en webbsida och länka till den från meddelandet. Frånvaro När e-postlådan inte kan läsas under en längre tid t.ex. under semester eller annan ledighet bör ett automatiskt svarsmeddelande upplysa avsändaren om detta. Alternativt bör inkommande meddelanden automatiskt vidarebefordras till någon som kan läsa och åtgärda dem. Registrering, diarieföring, arkivering och gallring Regler för hantering av Svenska kyrkans handlingar enligt 55 kap. kyrkoordningen tillämpas även för e-post. Storleken på minnesutrymmet i den egna e-postbrevlådan är begränsad. E-postkontot skall inte användas som allmänt lagringsutrymme. Om man sparar data på e- postkontot kommer hårddiskens lagringsutrymme att så småningom fyllas. När gränsen för minnesutrymmet är nådd kommer den enskilde inte att kunna sända och ta emot e-post. Det är därför viktigt att man direkt slänger e-post som inte kräver någon åtgärd eller som skall diarieföras. Äldre uppgifter i e-postsystemen skall arkiveras på eget serverkonto eller hårddisk. Med äldre uppgifter avses uppgifter som är äldre än tolv månader. N.N:s officiella brevlåda N.N. officiella e-postadress är Denna brevlåda skall läsas varje arbetsdag.

18 Policy för Internet- och e-postanvändning 5(6) E-posten besvaras till avsändaren med uppgift om till vilken/vilka befattningshavare e-posten vidaresänts. Privat användning E-post med domännamnet bör inte användas för privat bruk. Församling/ kyrklig samfällighet / stift medarbetare skall i stället använda sin privata e-postadress. Höj inte rösten I e-postsammanhang höjer man rösten genom att skriva hela ord med versaler (stora bokstäver). Undvik alltså hela ord med versaler om syftet inte är att skrika orden till mottagaren. Även andra netikett -regler finns för e-postanvändning på Internet. E- postanvändare bör orientera sig om dessa. Kedjebrev och rykten Det är inte tillåtet att skicka eller sprida kedjebrev och rykten. Hemlig kopia - BCC Den som mottagit hemlig kopia på ett brev får inte vidarebefordra brevet utan den ursprunglige avsändarens tillstånd. Att man fått Hemlig kopia visas genom att den egna e-postadressen inte finns i adressfälten Till eller Kopia. Själavård Enligt 54 kap. 1 kyrkoordningen gäller förbud mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en biskop eller präst under bikt eller enskild själavård. Förbud gäller också mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en diakon under själavårdande samtal. Enligt 54 kap. 3 p.1 kyrkoordningen skall denna typ av handlingar inte diarieföras. I Biskopsbrevet Tystnadsplikt och sekretess 2000 (reviderad 2004) 1 uttalas: För att kunna leva upp till sitt ansvar är det angeläget att varje präst har en tydlig ordning för hanteringen av brev som skall skyddas av tystnadsplikt. De brev som ligger under tystnadsplikt får inte komma till någon annans kännedom och bör därför förstöras. 1 Biskopsbrevet Tystnadsplikt och sekretess finns på

19 Policy för Internet- och e-postanvändning 6(6) Detta gäller även e-post. Detta innebär att datorer i princip aldrig skall innehålla handlingar som rör bikt eller avser enskild själavård. Policyns efterlevnad En anställd som bryter mot reglerna i policy kan komma att bli föremål för disciplinära beslut. Inför sådana beslut skall arbetsgivaren göra en noggrann utredning. Brottsliga handlingar Om en användare misstänks för brott eller om enhetens utrustning varit föremål för brott eller använts som brottsverktyg skall polisanmälan göras. Exempel på brott som begås med hjälp av datorer är förtal, barnpornografibrott, dataintrång, förskingring och bedrägeri. Med denna policy kan Svenska kyrkan och dess användare tillgodogöra sig den nytta, som E-post och Internet innebär. Arbetsgivaren kommer att följa utvecklingen av tjänster och i förekommande fall uppdatera denna policy.

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Riktlinjer vid användning av e-post i

Riktlinjer vid användning av e-post i 1(9) Status på dokument: Version: Dokument dnr Slutversion 2015-12-17 1.0 Dnr RS 3069-2014 Dokumenttyp: Dokument namn: Övergripande dokument: Regional riktlinje Riktlinjer vid användning av e-post i Västra

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Gallring av digitala handlingar

Gallring av digitala handlingar Datum 2002-09-13 Version från IT 1.0 Kommunkansliet Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar

Läs mer

Säker hantering av information

Säker hantering av information Del 2 Instruktion Säker användare Det ska vara lätt att göra rätt! Titel, Del 2 - Instruktion Säker användare Dokumenttyp Målgrupp Version 1.0 Utgivare Diarienr Instruktion Alla medarbetare RPS Datum 090820

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter.

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter. Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun För kommunen kan sociala medier vara en snabb och enkel väg att informera och kommunicera med medborgarna och förbättra förutsättningarna för dialog och delaktighet.

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2015-12-01 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-01 PaN A1510-0031257 PaN A1510-0031157 PaN A1510-0031057 Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03 Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighetsprincipen Yttrande- och meddelarfrihet Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden Allmänna

Läs mer

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13 Allmänna villkor Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13 Personer som ännu inte har fyllt 18 år får inte använda sig av denna tjänst. Denna tjänst får inte heller användas i

Läs mer

Observera. Ny lag om registerkontroll. Sammanfattning

Observera. Ny lag om registerkontroll. Sammanfattning Observera nr 19 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Ny lag om registerkontroll Sammanfattning Från

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Skötsel och administration av förbehållsgravplatser

FÖRBUNDSINFO. Skötsel och administration av förbehållsgravplatser Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 16 september 2007 Skötsel och administration av förbehållsgravplatser Det finns testamentshandläggare knutna till olika frivilligorganisationer som återkommande

Läs mer

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND Oktober 2005 Innehåll Introduktion...1 Avsikten med denna policy...1 Ansvar...1 Allmän policy...2 Klassificering av data...2 Accesskontroll...3

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB IT-policy Scenkonst Västernorrland AB Bakgrund och syfte Informationssäkerheten hos Scenkonst Västernorrland ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

IT-handbok Version 2014-1

IT-handbok Version 2014-1 Version 2014-1 Reviderad 2014-05-20 Version 2014-1 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 2 IT-policy... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Riktlinjer... 4 2.3 Ansvar... 4 3 Teknisk miljö... 4 3.1 Klient...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Sjuklön vid indragen sjukpenning AB 28 moment 9

FÖRBUNDSINFO. Sjuklön vid indragen sjukpenning AB 28 moment 9 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2010 Sjuklön vid indragen sjukpenning AB 28 moment 9 Arbetsgivaren är enligt Kyrkans AB 08 27 mom. 9 skyldig att i vissa fall betala sjuklön i max 180

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Landstinget Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post 28.4.2014/JW Anvisning Bekräftat: Samarbetsförfarande: Samarbetskommissionen 19.3.2014 Bekräftat av: Granskat: Ledningsgruppen för informationssäkerhet 24.4.2014 Hämtning och öppning av en arbetstagares

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd juni 2007 Innehållsförteckning Kyrkobokföring / Kbok2003... 2 Dop av icke folkbokförda... 2 När dopregistrering saknas för blivande konfimander... 2 Vem som får konfirmeras?...

Läs mer

1(7) Regler för e-post och telefon. Styrdokument

1(7) Regler för e-post och telefon. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Regel Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-19, 213 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-04-29, 56 3(7) Innehållsförteckning

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Dokumentnamn Instruktion för e-post Dokumenttyp Instruktion Omfattar Kommunen Dokumentägare Dokumentansvarig Publicering Insidan Fastställd

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI Vid behandlingen av elektroniska dokument tillämpas inom Åbo Akademi principerna om brevhemlighet, skydd för privatlivet och god förvaltningssed på

Läs mer

Rutin för synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg

Rutin för synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg Ansvarig: Vård och omsorg: Catharina Byström Utbildning: Ester Alavei Utfärdare: Stina Hansson Rutin: För hantering av synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg Utfärdad den:2011-09-20

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Riktlinjer för klagomål & synpunkter

Riktlinjer för klagomål & synpunkter Riktlinjer för klagomål & synpunkter 2 [7] Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Kvalitetsdefinition... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Klagomål & synpunkter... 4 4.1 Vad är synpunkter

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Clearing av kyrkliga handlingar. Mall för samarbetsavtal för konfirmationsersättning med kommentar SvKB 2004:12

FÖRBUNDSINFO. Clearing av kyrkliga handlingar. Mall för samarbetsavtal för konfirmationsersättning med kommentar SvKB 2004:12 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 5 2005 Clearing av kyrkliga handlingar Detta FörbundsInfo behandlar bestämmelserna om clearing av kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning)

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Gällande: 2 Mbit Internet 10 Mbit Internet 15-30/10Mbit Internet PappersFaktura 19 kr E-Postfaktura/Autogiro Gratis Personnummer / Organisationsnummer:

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Riktlinjer för hantering av klagomål 1

Riktlinjer för hantering av klagomål 1 DOKUMENT SIDA Riktlinjer avseende hantering av klagomål, internationella verksamheten 1(8) UPPRÄTTAT AV DATUM DOKUMENTBETECKNING VERSION Verksamhetsledningen 2012-02-10 Riktlinjer 1.0 Riktlinjer för hantering

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104 Webbpolicy för Innehåll Kommunens webbplatser...... 3 Syfte och mål...... 3 Strategi...... 3 Profilering...... 4 Domäner...... 4 Målgrupper...... 4 Ansvar och

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-12 SN-2013/4961.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Riktlinje för

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Telefonipolicy. Innehållsförteckning

Telefonipolicy. Innehållsförteckning 2012-09-12 Reviderad: 2014-07-15 Telefonipolicy Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning... 2 2 Vägen in till AcadeMedia... 2 2.1 Publicerade telefonnummer... 2 2.2 Svarsservice... 2 3 Kommunikation

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Antagna av förvaltningsledningen den 2012-03-05 Gäller för alla anställda i Kungälvs kommun Dokumentsansvarig: Chef för kultur och samhällssektorn

Läs mer

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Som elev inom Umeå Gymnasieskola har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till

Läs mer

Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering. För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund

Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering. För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund november 2002 1 Policy mot sexuella trakasserier Syftet med denna policy och vägledning är att motverka

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 Auktorisationshandling Turistinformationsauktorisation (f d grön/vit turistbyråauktorisation): - Auktorisationsavtal - Kontaktuppgifter - Grunduppgifter - Krav och

Läs mer

KONFLIKTHANDBOK April 2016

KONFLIKTHANDBOK April 2016 1 (10) 2 (10) KONFLIKTHANDBOK för Sveriges Ingenjörers akademikerförening INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 1.1 Konfliktsamarbete mellan Sveriges Ingenjörer och Unionen... 3 1.2 Övriga akademikerförbund... 3 1.3

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Regeldokument för IT vid Institutionen för språk och litteratur

Regeldokument för IT vid Institutionen för språk och litteratur 2011-12-08 Regeldokument för IT vid Beslutat av Styrelsen för institutionen för språk och litteratur Gäller från 2012-01-01 Innehåll Om Regeldokumentet för IT vid 3 Revidering 3 Inköp 3 Försäljning av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd December 2009 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Planerat systemstopp efter årsskiftet... 2 Lansering av Kbok2003 version 4.1... 2 Windows Vista/Windows

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd Extra nyhetsbrev från Kanslistöd juni 2007 Innehållsförteckning Störningar på Kyrknätet fredag 15 juni... 2 Kyrkostyrelsens beslut om Organisationsregistret... 2 KBOK2003... 3 Rapportöversynen är äntligen

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Krav på certifierade kassaregister

FÖRBUNDSINFO. Krav på certifierade kassaregister Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 34 november 2009 Krav på certifierade kassaregister De församlingar och samfälligheter som säljer varor i skattepliktig näringsverksamhet mot kontant- och/eller

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer