Landstingsstyrelsens protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens protokoll"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 16 oktober Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Anders Öberg (S) Agneta Lipkin (S) Leif Bogren (S) Ann Christin Nilsson (S) Eivy Blomdahl (S) Monica Carlsson (V) Beslutande Agneta Granström (MP) Kenneth Backgård (NS) Dan Ankarholm (NS) Johnny Åström (NS) Mattias Karlsson (M) Gunilla Wallsten (M), ersättare Stefan Tornberg (C) Jens Sundström (FP) Ersättare och handläggare Mats Brännström, landstingsdirektör Sekreterare Inga Gustafsson Justerat den 16 oktober 2013 Justerat den 16 oktober 2013 Kent Ögren, ordförande Stefan Tornberg, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 16 oktober Överklagandetiden utgår den 7 november Inga Gustafsson

2 Val av protokolljusterare... 3 Slutlig föredragningslista... 3 Närvarorätt... 3 Uppdrag 2014 för fullmäktiges beredningar... 3 Förändrad divisionsorganisation m m

3 195 Val av protokolljusterare Ledamoten Stefan Tornberg (C) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 196 Slutlig föredragningslista Fastställelse av slutlig föredragningslista för sammanträdet. 197 Närvarorätt Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt. 198 Uppdrag 2014 för fullmäktiges beredningar Dnr Ärendebeskrivning I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att presidiet föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Inför presidiets arbete med val av uppdrag har samtliga beredningarna under våren 2013 fått ge förslag på ämnesområden, presidiet har därefter formulerat sitt förslag, vilket sedan har processats med samtliga beredningsordföranden. Kriterier för val av uppdrag I sitt arbete med val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier: Länsperspektivet Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet och för hälso- och sjukvårdsberedningarnas del även kunna jämföras sinsemellan. In och omvärldsbevakning Beredningarnas uppdrag bör ligga i linje med landstingets arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden. 3

4 Påverkansmöjligheter Uppdragen leder till att utvecklingsmöjligheter kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås. Möjlighet till dialog Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog; för hälso- och sjukvårdsberedningarna och Regionala beredningen i ett medborgarperspektiv. för Programberedningen i ett patient- och närståendeperspektiv. Nyhetsvärde Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt. Presidiets förslag Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2014: Regionala beredningen 97 Landstingets regler och riktlinjer Regionala beredningens uppgift, som omfattar hela länet, är att inom det regionala utvecklingsområdet: Öka kunskapen om medborgarnas behov. Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Förnyelsebar energi Regionala beredningens förslag Hur självförsörjande är vi i Norrbotten? Livsmedel/råvaruproduktion i länet Kompetensförsörjningsgraden klarar vi den i länet? Kompetens och utbildningar ur ett jämställdhetsperspektiv i Norrbotten. Presidiets förslag Vilka behov har Norrbotten då det gäller egen produktion av livsmedel? Landstingets vision är att norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Med denna föresats som utgångspunkt skall regionala beredningen undersöka i vilken utsträckning länet bidrar och är självförsörjande när det gäller produktion av livsmedel. I beredningens rapport skall frågan kopplas till ett miljöperspektiv samt landstingsplanens mål om en attraktiv region. 4

5 Programberedningen 91 Landstingets regler och riktlinjer Programberedningens uppgift, som omfattar hela länet, är att utifrån ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll: Öka kunskapen om patienters och närståendes behov Verka för bättre förståelse och ökad samverkan mellan verksamhetsansvariga och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Programberedningen har ett särskilt ansvar för att i sitt arbete bevaka och belysa aktuella etik- och prioriteringsfrågor inom det aktuella uppdraget. Ögonsjukdomar Programberedningens förslag Benskörhet Mag- och tarmsjukdomar Gastric bypass och övervikt Fysisk aktivitet på recept Donation och transplantation Astma och allergi (med begränsning) Hudsjukdomar (ej cancer) Presidiets förslag Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Presidiet föreslår att Programberedningen, med detta mål i fokus, parallellt arbetar med två uppdrag. Arbetet skall grundas på dialog med patienter och anhöriga samt företrädare från verksamheten 1. Vilka behov har patienter med benskörhet, och dess närstående, av hälsooch sjukvården? Hur arbetar landstinget med benskörhet? Var i länet finns vården? Vilka utvecklingsområden finns? 2. Vilka behov har patienter, och dess närstående, av donations- och transplantationsvården? Hur arbetar landstinget när det gäller donation och transplantation? Vilka möjligheter erbjuds? Var i länet finns vården? Vilka utvecklingsområden finns? Hälso- och sjukvårdsberedningarna 104 NLL:s riktlinjer och regler Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att inom sina geografiska områden och utifrån ett medborgarperspektiv på utbudet av hälso- och sjukvård: 5

6 Öka kunskapen om medborgarnas behov, tillgång till och konsumtion av vård i respektive geografiska område. Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sina verksamhetsrapporter för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i sitt arbete söka samverkan med länets kommuner. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas förslag Livsstilsförbättringar hur man motiverar folkhälsa Ungdomspsykiatri Psykisk ohälsa (tillgänglighet, hur ser det ut, vart vänder jag mig?) Kvinnors hälsa Tandvården Folkhälsa (utifrån hälsobokslutet) Alternativ medicin Läkemedelshantering Minoriteter Bemötandefrågor Presidiets förslag Vad är medborgarnas behov av tandvård? Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka behov de har av tandvård. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på utvecklingsområden inom tandvården i länet. Förslag till beslut vid landstingsstyrelsens sammanträde den 26 september Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut: Presidiets förslag till uppdrag 2014 för fullmäktiges beredningar fastställs. 1 Regionala beredningen: Vilka behov har Norrbotten då det gäller egen produktion av livsmedel? 2 Programberedningen: Vilka behov har patienter med benskörhet, och dess närstående, av hälso- och sjukvården? Vilka behov har patienter, och dess närstående, av donations- och transplantationsvården? 3 Hälso- och sjukvårdsberedningarna: Vad är medborgarnas behov av tandvård?

7 Yrkanden och reservation vid ärendets behandling i styrelsen 26 september 2013 Kent Ögren (S): Yrkande 1 Uppdraget till regionala beredningen återremitteras till presidiet för ytterligare beredning. Uppdragen till hälso- och sjukvårdsberedningarna och programberedningen bifalls. Mattias Karlsson (M): Yrkande 2 Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att för 2014 inte ge beredningarna några uppdrag att arbeta med. Reservation Av Mattias Karlsson (M) och Roland Nordin (M) till förmån för yrkande Landstingsstyrelsens beslut den 26 september Regionala beredningen uppdrag återremitteras till presidiet för ytterligare beredning. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa presidiets förslag till uppdrag 2014 för programberedningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna: 2 Programberedningen: Vilka behov har patienter med benskörhet, och dess närstående, av hälso- och sjukvården? Vilka behov har patienter, och dess närstående, av donations- och transplantationsvården? 3 Hälso- och sjukvårdsberedningarna: Vad är medborgarnas behov av tandvård? Presidiets beredning med anledning av återremissen Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa presidiets förslag till uppdrag 2014 för regionala beredningen: Livsmedelsproduktionen i länet Regionala beredningen skall genom dialog med både producenter och konsumenter belysa frågan om livsmedelproduktionen i länet. I beredningens arbete skall även ingå att studera självförsörjningsgraden av livsmedel i länet. 7

8 Beredningen skall även belysa vilka möjligheter och hinder som finns för livsmedelsproduktion i Norrbotten. I beredningens rapport skall frågan kopplas till ett miljöperspektiv, samt landstingsplanens mål om en attraktiv region där "norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt" Yrkanden och propositionsordning Kent Ögren (S): Yrkande 1 Uppdraget till regionala beredningen bifalls. Mattias Karlsson (M): Yrkande 2 Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att för 2014 inte ge beredningarna några uppdrag att arbeta med Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation Av Mattias Karlsson (M) och Gunilla Wallsten (M) till förmån för yrkande Förändrad divisionsorganisation m m Genomförande av beslut med anledning av närsjukvårdsutredningen Dnr Ärendebeskrivning Bakgrund Landstingsfullmäktige fattade den juni 2012 beslut ( 57 12) avseende närsjukvårdsutredningen. Landstingsfullmäktige ställde sig bakom landstingsstyrelsens värdering av utredningens förslag till framtida inriktning av hälso- och sjukvården i länet som innebär att närsjukvård ska införas med den inriktning som anges i utredningen. Landstingsfullmäktige fastställde också att följande förutsättningar för införande och utveckling av av närsjukvård ska vara beslutade före sommaren 2013: Koncept och förutsättningar för att starta hälsosamtal för och 60-åringar. 8

9 En samlad länsstrategi för det akuta omhändertagandet. En ny divisionsorganisation En strategi och handlingsplan för distansöverbryggande tekniska lösningar. En länsstrategi för kompetensförsörjning. Ett nytt styr- och ersättningssystem. Arbete för att verkställa fullmäktiges beslut pågår inom samtliga områden. I detta ärende redovisas överväganden och förslag kring en förändrad divisionsorganisation. Övriga uppdrag redovisas senare. Nya förutsättningar för hela hälso- och sjukvården Med närsjukvård avses en verksamhet som bedrivs av eller på uppdrag av landstinget för att tillgodose eller förebygga sådana hälso- och sjukvårdsbehov som är: Vanligt förekommande i befolkningen. Ofta återkommande för individen. Ekonomiskt rimliga och kompetensmässigt möjliga att bedriva lokalt. Genomförandet av närsjukvård med de sex olika utvecklingsområden som fullmäktige beslutat enligt ovan är i grunden en bred ansats för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart system för hela länets hälso- och sjukvård. Fokus är att förbättra vården för personer med sammansatta behov, framför allt många äldre, och samtidigt behålla det positiva som uppnåtts med den nuvarande organisationen. Det innebär att processen med att förändra organisation och verksamhet inte kan betraktas som att enbart införa närsjukvård, utan i praktiken innebär de åtgärder som föreslås att hela hälso- och sjukvården i Norrbotten påverkas och behöver utvecklas. Översyn av divisionsorganisationen I sitt beslut kring närsjukvården konstaterade landstingsfullmäktige att det finns tydliga behov att komplettera det nuvarande starka länsperspektivet som divisionsorganisationen inneburit, med en samlad lokal närsjukvårdsorganisation för att säkerställa implementeringen av ny kunskap och skapa goda förutsättningar för en kvalitetssäkrad vårdkedja. Landstingsfullmäktige bedömde att en väl avvägd balans mellan basen (närsjukvården) och spetsen (mer specialiserad vård för ovanliga eller särskilt resurskrävande sjukdomstillstånd) utgör grunden för att kunna erbjuda hela länets befolkning en god och säker vård. Närsjukvårdens breda kompetens och holistiska perspektiv samt den specialiserade vårdens utvecklingsmöjligheter på djupet är ömsesidigt beroende av varandra och måste organiseras så att patienterna får största möjliga effekt av den vård som erbjuds. Utifrån ovanstående beslutade landstingsfullmäktige att en översyn av divisionsorganisationen ska genomföras med följande inriktning: En ny division Närsjukvård ska skapas i syfte att få en långsiktig kraft och inriktning mot ett samlat ansvar för helheten i den nära sjukvården. 9

10 Divisionen ska kombinera en stark länsstrategi för närsjukvård med en samlad lokal styrning kring sjukhusen. På det viset undviks suboptimering och patienter med sammansatta behov erbjuds en vård och behandling från ett helhetsperspektiv. Den lokala samlade organisationen ska utgöra en tydlig samarbetspart med de lokalt berörda kommunerna. Landstingsfullmäktige bedömde att den lokala samordningen måste förbättras i samverkan mellan landstingets olika verksamheter och den kommunala vården och omsorgen. Lokalt anpassade lösningar för att erbjuda norrbottningarna en vård efter behov kan innebära att vården skräddarsys utifrån olika orters förutsättningar. Beställningen i Vårdval Norrbotten kan därmed över tid komma att se olika ut över länet. Process Utifrån landstingsfullmäktiges beslut har en översyn av divisionsorganisationen genomförts. Översynen i denna första del har innefattat att analysera vilka olika principiella vägar som finns att organisera landstingets verksamhet Arbetet har bedrivits i två etapper. Den första har bestått av kartläggningar av olika alternativa inriktningar. Uppdraget har varit inriktat på att klara ut vilka olika principiella organisatoriska alternativ som kan finnas. Kartläggningen har bestått av fyra tydliga områden enligt följande: en analys av landstingsfullmäktiges inriktningsbeslut i juni intervjuer med sakkunniga inom verksamheten; Divisionschefer, medicinskt sakkunniga, länschefer m fl. Dessutom har diskussion om olika alternativa lösningar förts i ett antal divisionsledningar och vid chefsdagar. dialog med länets kommuner, företrädesvis tjänstemän inom socialtjänsten i länet kartläggning av hur andra landsting i landet principiellt har organiserat sin verksamhet Nästa etapp har inneburit en bred process för förankring och dialog kring huvudalternativet. Processen har innefattat en redovisning av bakgrund, olika slutsatser som styr det principiella förslaget, förslag till ny divisionsorganisation samt tidplan och beslutshantering av förslaget. I processen har hänsyn tagits till de synpunkter som framförts. Dessa kan sägas vara av två olika slag, dels sådana som påverkat det principiella förslaget till divisionsorganisation och dels sådana som bör hanteras vid genomförandet av en förändrad organisation Dialogerna i utrednings- och förankringsprocessen har utgjort viktiga underlag för att forma förslaget till förändrad divisionsorganisation. Starkt vägledande för förslaget har varit: Landstingsfullmäktiges beslut som tydligt anger att en division närsjukvård ska inrättas. 10

11 Synpunkter från kommunerna som entydigt understryker vikten av en lokalt närvarande organisation som kan samverka effektivt med kommunerna. Intervjuer och dialoger med företrädare för verksamheten som pekar på behovet av att utveckla verksamheten inom bl a följande områden: - Samspelet mellan basen och spetsen i organisationen måste utvecklas i en förändrad organisation. - En organisationsförändring är inte hela lösningen. I dialogerna understryks tydligt att det krävs mer än byte av organisation för att landstingets sjukvårdssystem ska bedömas som långsiktigt hållbart. Det krävs även: o o o o o en tydlig processorientering av organisationen styrfokus bör flyttas från enskilda prestationer till faktiska patientresultat kunskapsstyrningen via expertgrupper måste fungera ersättningssystemet måste anpassas nyttjandet av distansöverbryggande teknik måste utvecklas - Landstinget måste övergå till en tydligare uppdragsstyrning. Idag styrs enbart primärvården tydligt efter att Vårdval Norrbotten infördes Lika tydliga uppdrag bör i framtiden formuleras för landstingets samtliga divisioner. - Kunskapsstyrningen från riksplanet har vuxit starkt de senaste åren.. Nu finns fler än tio nationella riktlinjer inom olika områden. Detta innebär att verksamheterna måste organiseras mindre utifrån att hitta de medicinska lösningarna utan mer för att effektivt genomföra de genomarbetade nationella lösningar som finns framtagna.. Ett sådant sätt att organisera verksamheterna innebär också en mer effektiv organisation som snabbare kan implementera ny kunskap. - En viktig slutsats är att den lokala organisationen inom närsjukvården inte bör omfatta all verksamhet som finns och ska finnas lokalt. I den lokala organisationen för närsjukvård ska enbart de delar av verksamheten läggas som på ett effektivt sätt bidrar till att bättre kunna hantera patienter, företrädesvis äldre, med sammansatta behov och samsjuklighet. Förslag till ny organisation Utifrån den genomförda processen och de huvudslutsatser som redovisats föreslås följande principiella organisation av hälso- och sjukvården. Förslaget utgår från inriktningen att hälso- och sjukvården ska organiseras i endast två divisioner för att åstadkomma en så sammanhållen ledning av verksamheten som möjligt. Division Närsjukvård En ny division Närsjukvård bildas genom att de nuvarande divisionerna Primärvård, Medicin och Vuxenpsykiatri förs samman till den nya divisionen. Divisionen leds av en divisionschef. Inom Division Närsjukvård föreslås 11

12 verksamheten indelas i fem geografiska områden som vart och ett ska ledas av en chef för närsjukvården lokalt. Det är genom bildandet av denna division som en bättre samordning av verksamheten för framför allt äldre patienter med sammansatta behov ska åstadkommas. Genom att parallellt utveckla en bättre processorientering så kan verksamheten dessutom bli effektivare och en snabbare implementering av ny kunskap kan ske. Följande geografiska närsjukvårdsområden i divisionen föreslås: Närsjukvårdsområde Luleå/Boden omfattande Luleå och Bodens kommuner Närsjukvårdsområde Piteå omfattande Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur samt Arjeplogs kommuner. Närsjukvårdsområde Kalix omfattande Kalix, Övertorneå, Överkalix samt Haparanda kommuner Närsjukvårdsområde Gällivare omfattande Gällivare, Pajala samt Jokkmokks kommuner Närsjukvårdsområde Kiruna omfattande Kiruna kommun I respektive närsjukvårdsområde ingår organisatoriskt följande verksamheter: Primärvården i egen regi Internmedicinsk basverksamhet Rehabilitering/geriatrik, basverksamhet Vuxenpsykiatrisk basverksamhet Akut omhändertagande för respektive geografiskt område Respektive närsjukvårdsområde föreslås även få i uppdrag att samordna verksamheten dels med den kommunala hälso- och sjukvården och dels med de eventuella privatdrivna primärvårdsenheter som finns i det geografiska området. I Närsjukvårdsområde Luleå/Boden ingår även följande verksamhet: Länsfunktioner för Internmedicin och rehabilitering/geriatrik Länsfunktioner för vuxenpsykiatrin. Division Länssjukvård En ny division Länssjukvård bildas genom att nuvarande division Opererande specialiteter samt Länsområdet Barnsjukvård (inom nuvarande division Medicin) förs till den nybildade divisionen. Divisionen leds av en divisionschef. Nuvarande division Diagnostik föreslås också ingå i division Länssjukvård. Motivet till detta är det ökande behovet av att de diagnostiska verksamheterna i sin framtida utveckling av metoder och interventioner närmar sig de renodlat kliniska verksamheterna. Detta låter sig bäst göras integrerat med 12

13 division länssjukvård även om huvuddelen av den medicinska servicen lämnas till verksamheter inom division Närsjukvård. I divisionen ingår med detta förslag de delar av hälso- och sjukvården som har en tydlig länsfunktion mer inriktad mot mer sällansjukvård och som inte tillhör de verksamheter som ska samordnas i närsjukvården. I divisionens ansvar ingår även verksamhet som redan nu bedrivs och även fortsättningsvis ska bedrivas vid länets alla sjukhus inom t ex kirurgi, bild- och funktionsmedicin samt laboratoriemedicin. I divisionens ansvar ingår även verksamheter av länskaraktär men med utlokaliserad till länsdelssjukhusen inom bl a ortopedi och barnsjukvården. De i förslaget angivna verksamheterna utgör inte divisionens organisatoriska indelning. Hur den interna organisationen ska utformas behöver diskuteras i en fortsatt process inom divisionen Övriga divisioner Övriga divisioner kvarstår oförändrade, d v s divisionerna Folktandvård, Service, Länsteknik samt Kultur och utbildning. En beslutsnivå mindre Eftersom antalet divisioner minskar i antal så föreslås att landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören utgör en beslutsnivå. Landstingsdirektören fortsätter att ha ansvaret för samtliga divisioner inom hälso- och sjukvården inklusive folktandvården medan biträdande landstingsdirektören fortsätter att ha ansvaret för divisionerna Kultur och utbildning, Service och Länsteknik. Med hänvisning till redovisade förslag kommer driftorganisationen att ha följande indelning: 13

14 Fortsatta uppdrag Utifrån denna organisatoriska grundmodell finns ett antal områden/frågor som behöver lösas genom kompletterande processer. Division Närsjukvård I det principiella förslaget om att införa en organisation i närsjukvårdsområden ingår inte lösningen för hur den organisatoriska strukturen ska se ut under respektive närsjukvårdschef. Här ska en process genomföras för att utforma denna organisation. Utrymme finns i denna process att utforma organisationslösningar som är anpassade till de geografiska områdenas särskilda förhållanden. Ett arbete ska även genomföras för att identifiera och urskilja vad som är mer frekvent förekommande respektive sällan förekommande verksamhet inom områdena internmedicin, rehabilitering och vuxenpsykiatri eftersom länsfunktionerna ska utgöra en särskild del av närsjukvårdsorganisationen. Division Länssjukvård Den interna organisationen med hänsyn tagen till de verksamheter som divisionen föreslås innehålla ska utredas i en fortsatt process. Utveckling av länsfunktionerna Uppdraget innebär att åstadkomma en så kraftfull organisation som möjligt som bidrar till att utveckla Sunderby sjukhus till ett kompetenscentrum för länets hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår att analysera inom vilka medicinska områden en utvecklad samverkan mellan olika specialiteter/diagnosområden är angelägen för att förbättra diagnostik och behandling. I uppdraget ingår även att lämna förslag till hur dessa verksamheter bör organiseras för att uppnå optimala resultat i ett patientperspektiv. Övriga genomförandefrågor I samband med divisionsorganisationen förändras så kommer ett stort antal frågeställningar att identifieras successivt i samband med att genomförandet inleds. Merparten av dessa frågor kommer att beröra detaljer inom och mellan berörda verksamheter. Det är en uppgift för den verkställande ledningen att säkerställa att dessa frågor hanteras och rapporteras. Landstingsstyrelsen har tidigare beslutat om en översyn av stabsverksamheten. Genomförandet av denna översyn måste ske som en integrerad del av förändringen av divisionsorganisationen. Det krävs en fullständig genomgång av samtliga stabsfunktioner för att utforma ett relevant stöd till organisationens ledningsnivåer. Översynen av stabsfunktionerna ska ske parallellt och samordnat med de verksamhetsuppdrag som ovan beskrivits och de ytterligare frågor som aktualiseras när förändringen genomförs. I uppdraget avseende stabsfunktionerna ingår även att sänka kostnaderna på helårsbasis med 7,5 mkr. 14

15 Landstingsstyrelsens överväganden och förslag till beslut Landstingsstyrelsen bedömer att uppdraget att se över divisionsorganisationen i allt väsentligt följer landstingsfullmäktiges beslut från juni Styrelsen bedömer att det är viktigt att den nya organisationen dels klarar att leverera en verksamhet som kan erbjuda en mer sammanhållen vård för patienter med sammansatta behov, men som också klarar en fortsatt utveckling av länsfunktionerna. Utvecklingen av kompetenscentra inom strategiska vårdområden är viktiga för den framtida hälso- och sjukvården. Landstingsstyrelsen anser att de redovisade förslagen har potential att uppfylla dessa krav, men det kommer att krävas ett systematiskt och uthålligt arbete för att nå önskade resultat. Styrelsen bedömer också att det är viktigt att utveckla en tydligare processorientering inom hälso- och sjukvården. Samtidigt är det också angeläget att utveckla uppdragsstyrningen i hela hälso- och sjukvården för att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga verksamheter. Landstingsstyrelsen ställer sig med dessa kommentarer bakom de framlagda förslaget till principiell förändrad divisionsorganisation och anser att det ska genomföras snarast möjligt. Samtidigt inser landstingsstyrelsen att genomförandet kräver fortsatt analysarbete innan organisationen formellt kan träda i kraft. En realistisk tidpunkt för att införa den förändrade organisationen är enligt styrelsens mening den 1 januari Till den tidpunkten ska nödvändiga ytterligare verksamhetsfrågor ha klarats ut liksom översynen av stabsverksamheten. Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige beslutar: 1 Fastställa den föreslagna principiella grundorganisation enligt ovan redovisade organisationsskiss. 2 Ge landstingsstyrelsen i uppdrag att senast den 1 januari 2014 införa den förändrade divisionsorganisationen samt att inför detta genomföra de redovisade utestående processerna och uppdragen Kent Ögren (S): Beslutsförslaget bifalls. Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Yrkande 2 Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): Ärendet återremitteras med följande motivering: Frågan om Närsjukvården sköts inte seriöst. Vi saknar en övergripande beskrivning av den resursfördelning (ekonomi, vårdplatser, personal m m) som en förändrad divisionsorganisation innebär. Det finns många stora principiella frågor som måste belysas och bli föremål för särskilda politiska beslut, varav vissa är fullmäktigebeslut. 15

16 Till exempel principiella strategifrågor. Bland annat måste en samlad länsstrategi för det akuta omhändertagandet och en länsstrategi för kompetenshöjning framtagas och redovisas. Vi anser inte heller att uppdraget att se över divisionsorganisationen i allt väsentligt följer landstingsfullmäktiges beslut från 2012, eftersom det lett till en närmast total omorganisation av sjukvårdsverksamheten i länet. Vi saknar också en ekonomisk konsekvensbeskrivning av de förändringar som beslutet innebär. Vidare föranleder de föreslagna förändringarna en översyn av den politiska organisationen, vilket måste belysas. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på beslutsförslaget och finner att det antas Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS), Mattias Karlsson (M), Gunilla Wallsten (M) och Stefan Tornberg (C) till förmån för yrkande 2. 16

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 19 november 1996 188-192 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Lars Spolander (m) Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström (v) Göte Pettersson (fp)

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-07 Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka 39-46 Tid: Måndagen 7 juni 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Husläkarna AB, Kungsbacka Ledamöter Margareta Ödman (m) ordförande Bo Karlsing

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Välkommen till programberedningen

Välkommen till programberedningen Välkommen till programberedningen hälso- och sjukvården ska styras med utgångspunkt i befolkningens behov (ur Hälso- och sjukvårdslagen) Vem är du? Vem är jag? Jag heter och kommer ifrån Min familj När

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen Norrbotten Politisk

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 21-22 november 2012 93 118 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 november 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Anders Josefsson, justerare Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 26 september 2013 160-194 Kent Ögren (S), ordf Roland Nirlén (S), ersättare Anders Öberg (S) Anita Gustafsson (S), ersättare Leif Bogren (S) Ann Christin

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 maj 2013 97 133 ande Kent Ögren (S), ordf 97-108, 111-133 Agneta Granström (MP) Britt Westerlund (S), v ordf Kenneth Backgård (NS) Anders Öberg (S) Doris

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 2005 01 19 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, Landstingshuset Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svenson (v) Christer Åkerlind (s) Ann Marie Johansson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2008

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2008 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 30 januari 2014 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2008 Rapportering har lämnats

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Motion Uppmärksamma celiaki

Motion Uppmärksamma celiaki ÄRENDE 7 LF februari Motion Uppmärksamma celiaki Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Protokollsutdrag från

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2004

Verksamhetsrapport Programberedningen 2004 Verksamhetsrapport Programberedningen 2004 Programberedningen ska utifrån ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll; Öka kunskapen om patienters/närståendes behov. Verka för bättre

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131 Protokoll 1 (9) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-06-24 LK/141368 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.40 Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Bodil

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Beredning Nord. Ledamöter

Beredning Nord. Ledamöter Beredning Nord Ledamöter Uppdrag 2013 Framtidens möte med vården, utifrån följande teman E-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) Information/vägledning Ansvar/rollfördelning

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Varbergsnämnden 28-36

Varbergsnämnden 28-36 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-04-14 Varbergsnämnden 28-36 Tid: Tisdag 14 april 2009 kl 14:00-17:15 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 13-14 juni 2012 46 73 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 19 juni 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Brita Ström, justerare Jens Sundström, justerare

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet.

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet. YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547 Regionfullmäktige Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer