Landstingsstyrelsens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens protokoll"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 16 oktober Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Anders Öberg (S) Agneta Lipkin (S) Leif Bogren (S) Ann Christin Nilsson (S) Eivy Blomdahl (S) Monica Carlsson (V) Beslutande Agneta Granström (MP) Kenneth Backgård (NS) Dan Ankarholm (NS) Johnny Åström (NS) Mattias Karlsson (M) Gunilla Wallsten (M), ersättare Stefan Tornberg (C) Jens Sundström (FP) Ersättare och handläggare Mats Brännström, landstingsdirektör Sekreterare Inga Gustafsson Justerat den 16 oktober 2013 Justerat den 16 oktober 2013 Kent Ögren, ordförande Stefan Tornberg, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 16 oktober Överklagandetiden utgår den 7 november Inga Gustafsson

2 Val av protokolljusterare... 3 Slutlig föredragningslista... 3 Närvarorätt... 3 Uppdrag 2014 för fullmäktiges beredningar... 3 Förändrad divisionsorganisation m m

3 195 Val av protokolljusterare Ledamoten Stefan Tornberg (C) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 196 Slutlig föredragningslista Fastställelse av slutlig föredragningslista för sammanträdet. 197 Närvarorätt Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt. 198 Uppdrag 2014 för fullmäktiges beredningar Dnr Ärendebeskrivning I arbetsordningen för landstingsfullmäktige anges att presidiet föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Inför presidiets arbete med val av uppdrag har samtliga beredningarna under våren 2013 fått ge förslag på ämnesområden, presidiet har därefter formulerat sitt förslag, vilket sedan har processats med samtliga beredningsordföranden. Kriterier för val av uppdrag I sitt arbete med val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier: Länsperspektivet Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet och för hälso- och sjukvårdsberedningarnas del även kunna jämföras sinsemellan. In och omvärldsbevakning Beredningarnas uppdrag bör ligga i linje med landstingets arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden. 3

4 Påverkansmöjligheter Uppdragen leder till att utvecklingsmöjligheter kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås. Möjlighet till dialog Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog; för hälso- och sjukvårdsberedningarna och Regionala beredningen i ett medborgarperspektiv. för Programberedningen i ett patient- och närståendeperspektiv. Nyhetsvärde Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt. Presidiets förslag Presidiet föreslår följande uppdrag för beredningarna 2014: Regionala beredningen 97 Landstingets regler och riktlinjer Regionala beredningens uppgift, som omfattar hela länet, är att inom det regionala utvecklingsområdet: Öka kunskapen om medborgarnas behov. Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Förnyelsebar energi Regionala beredningens förslag Hur självförsörjande är vi i Norrbotten? Livsmedel/råvaruproduktion i länet Kompetensförsörjningsgraden klarar vi den i länet? Kompetens och utbildningar ur ett jämställdhetsperspektiv i Norrbotten. Presidiets förslag Vilka behov har Norrbotten då det gäller egen produktion av livsmedel? Landstingets vision är att norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Med denna föresats som utgångspunkt skall regionala beredningen undersöka i vilken utsträckning länet bidrar och är självförsörjande när det gäller produktion av livsmedel. I beredningens rapport skall frågan kopplas till ett miljöperspektiv samt landstingsplanens mål om en attraktiv region. 4

5 Programberedningen 91 Landstingets regler och riktlinjer Programberedningens uppgift, som omfattar hela länet, är att utifrån ett patient- och närståendeperspektiv på verksamhetens innehåll: Öka kunskapen om patienters och närståendes behov Verka för bättre förståelse och ökad samverkan mellan verksamhetsansvariga och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sin verksamhetsrapport för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Programberedningen har ett särskilt ansvar för att i sitt arbete bevaka och belysa aktuella etik- och prioriteringsfrågor inom det aktuella uppdraget. Ögonsjukdomar Programberedningens förslag Benskörhet Mag- och tarmsjukdomar Gastric bypass och övervikt Fysisk aktivitet på recept Donation och transplantation Astma och allergi (med begränsning) Hudsjukdomar (ej cancer) Presidiets förslag Ett av landstingsplanens mål är god hälsa och god vård. Presidiet föreslår att Programberedningen, med detta mål i fokus, parallellt arbetar med två uppdrag. Arbetet skall grundas på dialog med patienter och anhöriga samt företrädare från verksamheten 1. Vilka behov har patienter med benskörhet, och dess närstående, av hälsooch sjukvården? Hur arbetar landstinget med benskörhet? Var i länet finns vården? Vilka utvecklingsområden finns? 2. Vilka behov har patienter, och dess närstående, av donations- och transplantationsvården? Hur arbetar landstinget när det gäller donation och transplantation? Vilka möjligheter erbjuds? Var i länet finns vården? Vilka utvecklingsområden finns? Hälso- och sjukvårdsberedningarna 104 NLL:s riktlinjer och regler Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att inom sina geografiska områden och utifrån ett medborgarperspektiv på utbudet av hälso- och sjukvård: 5

6 Öka kunskapen om medborgarnas behov, tillgång till och konsumtion av vård i respektive geografiska område. Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sina verksamhetsrapporter för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i sitt arbete söka samverkan med länets kommuner. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas förslag Livsstilsförbättringar hur man motiverar folkhälsa Ungdomspsykiatri Psykisk ohälsa (tillgänglighet, hur ser det ut, vart vänder jag mig?) Kvinnors hälsa Tandvården Folkhälsa (utifrån hälsobokslutet) Alternativ medicin Läkemedelshantering Minoriteter Bemötandefrågor Presidiets förslag Vad är medborgarnas behov av tandvård? Uppdraget innebär att möta medborgarna i samtal om vilka behov de har av tandvård. Ur de behov som framkommer i medborgardialogen ska beredningarna sedan visa på utvecklingsområden inom tandvården i länet. Förslag till beslut vid landstingsstyrelsens sammanträde den 26 september Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut: Presidiets förslag till uppdrag 2014 för fullmäktiges beredningar fastställs. 1 Regionala beredningen: Vilka behov har Norrbotten då det gäller egen produktion av livsmedel? 2 Programberedningen: Vilka behov har patienter med benskörhet, och dess närstående, av hälso- och sjukvården? Vilka behov har patienter, och dess närstående, av donations- och transplantationsvården? 3 Hälso- och sjukvårdsberedningarna: Vad är medborgarnas behov av tandvård?

7 Yrkanden och reservation vid ärendets behandling i styrelsen 26 september 2013 Kent Ögren (S): Yrkande 1 Uppdraget till regionala beredningen återremitteras till presidiet för ytterligare beredning. Uppdragen till hälso- och sjukvårdsberedningarna och programberedningen bifalls. Mattias Karlsson (M): Yrkande 2 Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att för 2014 inte ge beredningarna några uppdrag att arbeta med. Reservation Av Mattias Karlsson (M) och Roland Nordin (M) till förmån för yrkande Landstingsstyrelsens beslut den 26 september Regionala beredningen uppdrag återremitteras till presidiet för ytterligare beredning. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa presidiets förslag till uppdrag 2014 för programberedningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna: 2 Programberedningen: Vilka behov har patienter med benskörhet, och dess närstående, av hälso- och sjukvården? Vilka behov har patienter, och dess närstående, av donations- och transplantationsvården? 3 Hälso- och sjukvårdsberedningarna: Vad är medborgarnas behov av tandvård? Presidiets beredning med anledning av återremissen Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa presidiets förslag till uppdrag 2014 för regionala beredningen: Livsmedelsproduktionen i länet Regionala beredningen skall genom dialog med både producenter och konsumenter belysa frågan om livsmedelproduktionen i länet. I beredningens arbete skall även ingå att studera självförsörjningsgraden av livsmedel i länet. 7

8 Beredningen skall även belysa vilka möjligheter och hinder som finns för livsmedelsproduktion i Norrbotten. I beredningens rapport skall frågan kopplas till ett miljöperspektiv, samt landstingsplanens mål om en attraktiv region där "norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt" Yrkanden och propositionsordning Kent Ögren (S): Yrkande 1 Uppdraget till regionala beredningen bifalls. Mattias Karlsson (M): Yrkande 2 Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att för 2014 inte ge beredningarna några uppdrag att arbeta med Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation Av Mattias Karlsson (M) och Gunilla Wallsten (M) till förmån för yrkande Förändrad divisionsorganisation m m Genomförande av beslut med anledning av närsjukvårdsutredningen Dnr Ärendebeskrivning Bakgrund Landstingsfullmäktige fattade den juni 2012 beslut ( 57 12) avseende närsjukvårdsutredningen. Landstingsfullmäktige ställde sig bakom landstingsstyrelsens värdering av utredningens förslag till framtida inriktning av hälso- och sjukvården i länet som innebär att närsjukvård ska införas med den inriktning som anges i utredningen. Landstingsfullmäktige fastställde också att följande förutsättningar för införande och utveckling av av närsjukvård ska vara beslutade före sommaren 2013: Koncept och förutsättningar för att starta hälsosamtal för och 60-åringar. 8

9 En samlad länsstrategi för det akuta omhändertagandet. En ny divisionsorganisation En strategi och handlingsplan för distansöverbryggande tekniska lösningar. En länsstrategi för kompetensförsörjning. Ett nytt styr- och ersättningssystem. Arbete för att verkställa fullmäktiges beslut pågår inom samtliga områden. I detta ärende redovisas överväganden och förslag kring en förändrad divisionsorganisation. Övriga uppdrag redovisas senare. Nya förutsättningar för hela hälso- och sjukvården Med närsjukvård avses en verksamhet som bedrivs av eller på uppdrag av landstinget för att tillgodose eller förebygga sådana hälso- och sjukvårdsbehov som är: Vanligt förekommande i befolkningen. Ofta återkommande för individen. Ekonomiskt rimliga och kompetensmässigt möjliga att bedriva lokalt. Genomförandet av närsjukvård med de sex olika utvecklingsområden som fullmäktige beslutat enligt ovan är i grunden en bred ansats för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart system för hela länets hälso- och sjukvård. Fokus är att förbättra vården för personer med sammansatta behov, framför allt många äldre, och samtidigt behålla det positiva som uppnåtts med den nuvarande organisationen. Det innebär att processen med att förändra organisation och verksamhet inte kan betraktas som att enbart införa närsjukvård, utan i praktiken innebär de åtgärder som föreslås att hela hälso- och sjukvården i Norrbotten påverkas och behöver utvecklas. Översyn av divisionsorganisationen I sitt beslut kring närsjukvården konstaterade landstingsfullmäktige att det finns tydliga behov att komplettera det nuvarande starka länsperspektivet som divisionsorganisationen inneburit, med en samlad lokal närsjukvårdsorganisation för att säkerställa implementeringen av ny kunskap och skapa goda förutsättningar för en kvalitetssäkrad vårdkedja. Landstingsfullmäktige bedömde att en väl avvägd balans mellan basen (närsjukvården) och spetsen (mer specialiserad vård för ovanliga eller särskilt resurskrävande sjukdomstillstånd) utgör grunden för att kunna erbjuda hela länets befolkning en god och säker vård. Närsjukvårdens breda kompetens och holistiska perspektiv samt den specialiserade vårdens utvecklingsmöjligheter på djupet är ömsesidigt beroende av varandra och måste organiseras så att patienterna får största möjliga effekt av den vård som erbjuds. Utifrån ovanstående beslutade landstingsfullmäktige att en översyn av divisionsorganisationen ska genomföras med följande inriktning: En ny division Närsjukvård ska skapas i syfte att få en långsiktig kraft och inriktning mot ett samlat ansvar för helheten i den nära sjukvården. 9

10 Divisionen ska kombinera en stark länsstrategi för närsjukvård med en samlad lokal styrning kring sjukhusen. På det viset undviks suboptimering och patienter med sammansatta behov erbjuds en vård och behandling från ett helhetsperspektiv. Den lokala samlade organisationen ska utgöra en tydlig samarbetspart med de lokalt berörda kommunerna. Landstingsfullmäktige bedömde att den lokala samordningen måste förbättras i samverkan mellan landstingets olika verksamheter och den kommunala vården och omsorgen. Lokalt anpassade lösningar för att erbjuda norrbottningarna en vård efter behov kan innebära att vården skräddarsys utifrån olika orters förutsättningar. Beställningen i Vårdval Norrbotten kan därmed över tid komma att se olika ut över länet. Process Utifrån landstingsfullmäktiges beslut har en översyn av divisionsorganisationen genomförts. Översynen i denna första del har innefattat att analysera vilka olika principiella vägar som finns att organisera landstingets verksamhet Arbetet har bedrivits i två etapper. Den första har bestått av kartläggningar av olika alternativa inriktningar. Uppdraget har varit inriktat på att klara ut vilka olika principiella organisatoriska alternativ som kan finnas. Kartläggningen har bestått av fyra tydliga områden enligt följande: en analys av landstingsfullmäktiges inriktningsbeslut i juni intervjuer med sakkunniga inom verksamheten; Divisionschefer, medicinskt sakkunniga, länschefer m fl. Dessutom har diskussion om olika alternativa lösningar förts i ett antal divisionsledningar och vid chefsdagar. dialog med länets kommuner, företrädesvis tjänstemän inom socialtjänsten i länet kartläggning av hur andra landsting i landet principiellt har organiserat sin verksamhet Nästa etapp har inneburit en bred process för förankring och dialog kring huvudalternativet. Processen har innefattat en redovisning av bakgrund, olika slutsatser som styr det principiella förslaget, förslag till ny divisionsorganisation samt tidplan och beslutshantering av förslaget. I processen har hänsyn tagits till de synpunkter som framförts. Dessa kan sägas vara av två olika slag, dels sådana som påverkat det principiella förslaget till divisionsorganisation och dels sådana som bör hanteras vid genomförandet av en förändrad organisation Dialogerna i utrednings- och förankringsprocessen har utgjort viktiga underlag för att forma förslaget till förändrad divisionsorganisation. Starkt vägledande för förslaget har varit: Landstingsfullmäktiges beslut som tydligt anger att en division närsjukvård ska inrättas. 10

11 Synpunkter från kommunerna som entydigt understryker vikten av en lokalt närvarande organisation som kan samverka effektivt med kommunerna. Intervjuer och dialoger med företrädare för verksamheten som pekar på behovet av att utveckla verksamheten inom bl a följande områden: - Samspelet mellan basen och spetsen i organisationen måste utvecklas i en förändrad organisation. - En organisationsförändring är inte hela lösningen. I dialogerna understryks tydligt att det krävs mer än byte av organisation för att landstingets sjukvårdssystem ska bedömas som långsiktigt hållbart. Det krävs även: o o o o o en tydlig processorientering av organisationen styrfokus bör flyttas från enskilda prestationer till faktiska patientresultat kunskapsstyrningen via expertgrupper måste fungera ersättningssystemet måste anpassas nyttjandet av distansöverbryggande teknik måste utvecklas - Landstinget måste övergå till en tydligare uppdragsstyrning. Idag styrs enbart primärvården tydligt efter att Vårdval Norrbotten infördes Lika tydliga uppdrag bör i framtiden formuleras för landstingets samtliga divisioner. - Kunskapsstyrningen från riksplanet har vuxit starkt de senaste åren.. Nu finns fler än tio nationella riktlinjer inom olika områden. Detta innebär att verksamheterna måste organiseras mindre utifrån att hitta de medicinska lösningarna utan mer för att effektivt genomföra de genomarbetade nationella lösningar som finns framtagna.. Ett sådant sätt att organisera verksamheterna innebär också en mer effektiv organisation som snabbare kan implementera ny kunskap. - En viktig slutsats är att den lokala organisationen inom närsjukvården inte bör omfatta all verksamhet som finns och ska finnas lokalt. I den lokala organisationen för närsjukvård ska enbart de delar av verksamheten läggas som på ett effektivt sätt bidrar till att bättre kunna hantera patienter, företrädesvis äldre, med sammansatta behov och samsjuklighet. Förslag till ny organisation Utifrån den genomförda processen och de huvudslutsatser som redovisats föreslås följande principiella organisation av hälso- och sjukvården. Förslaget utgår från inriktningen att hälso- och sjukvården ska organiseras i endast två divisioner för att åstadkomma en så sammanhållen ledning av verksamheten som möjligt. Division Närsjukvård En ny division Närsjukvård bildas genom att de nuvarande divisionerna Primärvård, Medicin och Vuxenpsykiatri förs samman till den nya divisionen. Divisionen leds av en divisionschef. Inom Division Närsjukvård föreslås 11

12 verksamheten indelas i fem geografiska områden som vart och ett ska ledas av en chef för närsjukvården lokalt. Det är genom bildandet av denna division som en bättre samordning av verksamheten för framför allt äldre patienter med sammansatta behov ska åstadkommas. Genom att parallellt utveckla en bättre processorientering så kan verksamheten dessutom bli effektivare och en snabbare implementering av ny kunskap kan ske. Följande geografiska närsjukvårdsområden i divisionen föreslås: Närsjukvårdsområde Luleå/Boden omfattande Luleå och Bodens kommuner Närsjukvårdsområde Piteå omfattande Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur samt Arjeplogs kommuner. Närsjukvårdsområde Kalix omfattande Kalix, Övertorneå, Överkalix samt Haparanda kommuner Närsjukvårdsområde Gällivare omfattande Gällivare, Pajala samt Jokkmokks kommuner Närsjukvårdsområde Kiruna omfattande Kiruna kommun I respektive närsjukvårdsområde ingår organisatoriskt följande verksamheter: Primärvården i egen regi Internmedicinsk basverksamhet Rehabilitering/geriatrik, basverksamhet Vuxenpsykiatrisk basverksamhet Akut omhändertagande för respektive geografiskt område Respektive närsjukvårdsområde föreslås även få i uppdrag att samordna verksamheten dels med den kommunala hälso- och sjukvården och dels med de eventuella privatdrivna primärvårdsenheter som finns i det geografiska området. I Närsjukvårdsområde Luleå/Boden ingår även följande verksamhet: Länsfunktioner för Internmedicin och rehabilitering/geriatrik Länsfunktioner för vuxenpsykiatrin. Division Länssjukvård En ny division Länssjukvård bildas genom att nuvarande division Opererande specialiteter samt Länsområdet Barnsjukvård (inom nuvarande division Medicin) förs till den nybildade divisionen. Divisionen leds av en divisionschef. Nuvarande division Diagnostik föreslås också ingå i division Länssjukvård. Motivet till detta är det ökande behovet av att de diagnostiska verksamheterna i sin framtida utveckling av metoder och interventioner närmar sig de renodlat kliniska verksamheterna. Detta låter sig bäst göras integrerat med 12

13 division länssjukvård även om huvuddelen av den medicinska servicen lämnas till verksamheter inom division Närsjukvård. I divisionen ingår med detta förslag de delar av hälso- och sjukvården som har en tydlig länsfunktion mer inriktad mot mer sällansjukvård och som inte tillhör de verksamheter som ska samordnas i närsjukvården. I divisionens ansvar ingår även verksamhet som redan nu bedrivs och även fortsättningsvis ska bedrivas vid länets alla sjukhus inom t ex kirurgi, bild- och funktionsmedicin samt laboratoriemedicin. I divisionens ansvar ingår även verksamheter av länskaraktär men med utlokaliserad till länsdelssjukhusen inom bl a ortopedi och barnsjukvården. De i förslaget angivna verksamheterna utgör inte divisionens organisatoriska indelning. Hur den interna organisationen ska utformas behöver diskuteras i en fortsatt process inom divisionen Övriga divisioner Övriga divisioner kvarstår oförändrade, d v s divisionerna Folktandvård, Service, Länsteknik samt Kultur och utbildning. En beslutsnivå mindre Eftersom antalet divisioner minskar i antal så föreslås att landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören utgör en beslutsnivå. Landstingsdirektören fortsätter att ha ansvaret för samtliga divisioner inom hälso- och sjukvården inklusive folktandvården medan biträdande landstingsdirektören fortsätter att ha ansvaret för divisionerna Kultur och utbildning, Service och Länsteknik. Med hänvisning till redovisade förslag kommer driftorganisationen att ha följande indelning: 13

14 Fortsatta uppdrag Utifrån denna organisatoriska grundmodell finns ett antal områden/frågor som behöver lösas genom kompletterande processer. Division Närsjukvård I det principiella förslaget om att införa en organisation i närsjukvårdsområden ingår inte lösningen för hur den organisatoriska strukturen ska se ut under respektive närsjukvårdschef. Här ska en process genomföras för att utforma denna organisation. Utrymme finns i denna process att utforma organisationslösningar som är anpassade till de geografiska områdenas särskilda förhållanden. Ett arbete ska även genomföras för att identifiera och urskilja vad som är mer frekvent förekommande respektive sällan förekommande verksamhet inom områdena internmedicin, rehabilitering och vuxenpsykiatri eftersom länsfunktionerna ska utgöra en särskild del av närsjukvårdsorganisationen. Division Länssjukvård Den interna organisationen med hänsyn tagen till de verksamheter som divisionen föreslås innehålla ska utredas i en fortsatt process. Utveckling av länsfunktionerna Uppdraget innebär att åstadkomma en så kraftfull organisation som möjligt som bidrar till att utveckla Sunderby sjukhus till ett kompetenscentrum för länets hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår att analysera inom vilka medicinska områden en utvecklad samverkan mellan olika specialiteter/diagnosområden är angelägen för att förbättra diagnostik och behandling. I uppdraget ingår även att lämna förslag till hur dessa verksamheter bör organiseras för att uppnå optimala resultat i ett patientperspektiv. Övriga genomförandefrågor I samband med divisionsorganisationen förändras så kommer ett stort antal frågeställningar att identifieras successivt i samband med att genomförandet inleds. Merparten av dessa frågor kommer att beröra detaljer inom och mellan berörda verksamheter. Det är en uppgift för den verkställande ledningen att säkerställa att dessa frågor hanteras och rapporteras. Landstingsstyrelsen har tidigare beslutat om en översyn av stabsverksamheten. Genomförandet av denna översyn måste ske som en integrerad del av förändringen av divisionsorganisationen. Det krävs en fullständig genomgång av samtliga stabsfunktioner för att utforma ett relevant stöd till organisationens ledningsnivåer. Översynen av stabsfunktionerna ska ske parallellt och samordnat med de verksamhetsuppdrag som ovan beskrivits och de ytterligare frågor som aktualiseras när förändringen genomförs. I uppdraget avseende stabsfunktionerna ingår även att sänka kostnaderna på helårsbasis med 7,5 mkr. 14

15 Landstingsstyrelsens överväganden och förslag till beslut Landstingsstyrelsen bedömer att uppdraget att se över divisionsorganisationen i allt väsentligt följer landstingsfullmäktiges beslut från juni Styrelsen bedömer att det är viktigt att den nya organisationen dels klarar att leverera en verksamhet som kan erbjuda en mer sammanhållen vård för patienter med sammansatta behov, men som också klarar en fortsatt utveckling av länsfunktionerna. Utvecklingen av kompetenscentra inom strategiska vårdområden är viktiga för den framtida hälso- och sjukvården. Landstingsstyrelsen anser att de redovisade förslagen har potential att uppfylla dessa krav, men det kommer att krävas ett systematiskt och uthålligt arbete för att nå önskade resultat. Styrelsen bedömer också att det är viktigt att utveckla en tydligare processorientering inom hälso- och sjukvården. Samtidigt är det också angeläget att utveckla uppdragsstyrningen i hela hälso- och sjukvården för att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga verksamheter. Landstingsstyrelsen ställer sig med dessa kommentarer bakom de framlagda förslaget till principiell förändrad divisionsorganisation och anser att det ska genomföras snarast möjligt. Samtidigt inser landstingsstyrelsen att genomförandet kräver fortsatt analysarbete innan organisationen formellt kan träda i kraft. En realistisk tidpunkt för att införa den förändrade organisationen är enligt styrelsens mening den 1 januari Till den tidpunkten ska nödvändiga ytterligare verksamhetsfrågor ha klarats ut liksom översynen av stabsverksamheten. Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige beslutar: 1 Fastställa den föreslagna principiella grundorganisation enligt ovan redovisade organisationsskiss. 2 Ge landstingsstyrelsen i uppdrag att senast den 1 januari 2014 införa den förändrade divisionsorganisationen samt att inför detta genomföra de redovisade utestående processerna och uppdragen Kent Ögren (S): Beslutsförslaget bifalls. Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Yrkande 2 Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C): Ärendet återremitteras med följande motivering: Frågan om Närsjukvården sköts inte seriöst. Vi saknar en övergripande beskrivning av den resursfördelning (ekonomi, vårdplatser, personal m m) som en förändrad divisionsorganisation innebär. Det finns många stora principiella frågor som måste belysas och bli föremål för särskilda politiska beslut, varav vissa är fullmäktigebeslut. 15

16 Till exempel principiella strategifrågor. Bland annat måste en samlad länsstrategi för det akuta omhändertagandet och en länsstrategi för kompetenshöjning framtagas och redovisas. Vi anser inte heller att uppdraget att se över divisionsorganisationen i allt väsentligt följer landstingsfullmäktiges beslut från 2012, eftersom det lett till en närmast total omorganisation av sjukvårdsverksamheten i länet. Vi saknar också en ekonomisk konsekvensbeskrivning av de förändringar som beslutet innebär. Vidare föranleder de föreslagna förändringarna en översyn av den politiska organisationen, vilket måste belysas. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på beslutsförslaget och finner att det antas Enligt beslutsförslaget. Beslut Reservation Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS), Mattias Karlsson (M), Gunilla Wallsten (M) och Stefan Tornberg (C) till förmån för yrkande 2. 16

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

I ärendebeskrivningen inför fullmäktiges beslut den juni 2012 ( 57) var också en omfattande sammanfattning av rapporten återgiven.

I ärendebeskrivningen inför fullmäktiges beslut den juni 2012 ( 57) var också en omfattande sammanfattning av rapporten återgiven. LANDSTINGSSTYRELSEN 23 april 2013 Norrbottens läns landsting (Landstinget) yttrande i Förvaltningsrätten i Luleå, mål nr 387-13, Kenneth Backgård m.fl../. Norrbottens läns landsting angående laglighetsprövning

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 13 augusti 2003 160 165 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 30 januari 2013 1 31 Beslutande Kent Ögren (S), ordf Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare 1-18 Britt Westerlund (S), v ordf Agneta Granström (MP), 19-31

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsplan 2008 Programberedningen Vision Programberedningen ska bidra till att patienters och deras närståendes åsikter och behov förmedlas till landstingsfullmäktige. Beredningen har även ansvar

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 19 november 1996 188-192 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Lars Spolander (m) Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström (v) Göte Pettersson (fp)

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 19 februari 2014 Tid: Kl 10.00 Lokal: Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop...

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 5 juni 1996 102-104 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Nils Sundberg (ns) Lars Spolander (m) Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström (v) Göte Pettersson

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Varbergsnämnden 66-78

Varbergsnämnden 66-78 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-10-13 Varbergsnämnden 66-78 Tid: Tisdag 13 oktober 2009 kl 14:00-17:30 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-07 Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka 39-46 Tid: Måndagen 7 juni 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Husläkarna AB, Kungsbacka Ledamöter Margareta Ödman (m) ordförande Bo Karlsing

Läs mer

Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov. Vad hände med medborgarnas synpunkter?

Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov. Vad hände med medborgarnas synpunkter? Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov Vad hände med medborgarnas synpunkter? 1 Därför är dina synpunkter viktiga Som förtroendevald behöver vi hela tiden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

Välkommen till programberedningen

Välkommen till programberedningen Välkommen till programberedningen hälso- och sjukvården ska styras med utgångspunkt i befolkningens behov (ur Hälso- och sjukvårdslagen) Vem är du? Vem är jag? Jag heter och kommer ifrån Min familj När

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM3s PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatu m Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Hans Liljeberg /cf 2016-12-16 Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning för Falun Mötesplan 2017 Sammanträde Lokal Onsdag 22 februari Kullan, plan 2 Onsdag 31 maj Kullan, plan 2 Tisdag 19 september Kullan, plan

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v)

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Beredning Piteå SYD Arjeplog Ordförande Ida Anita Johansson (S) Gustavsson (S) Peter Eriksson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Marta Berglund (MP) Lage Hortlund (M) Martin Åström (NS) Arvidsjaur Älvsbyn Ulla

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

Kungsbackanämnden 80-90

Kungsbackanämnden 80-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-11-16 Kungsbackanämnden 80-90 Tid: Måndag 16 november 2009 kl 13:30-15:30 Plats: Stadshotellet i Varberg Närvarande: Ledamöterna Margareta Ödman (M) Maud Lanne (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

DOM Meddelad i Luleå

DOM Meddelad i Luleå Föredragande: K. Rådén Meddelad i Luleå Enhet 2 1 KLAGANDE 1. Dan Ankarholm, 440512-0017 Sundsvägen 111 955 31 Råneå 2. Kenneth Backgård, 501102-8916 Trångforsgränd 7 961 44 Boden MOTPART Norrbottens läns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Kansliavdelningen/ 2005-04-05 BU 2/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 5 april kl. 14.00-17.00 Plats Närvarande ledamöter Ersättare Övriga närvarande Kronobergsrummet,

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-08 LISAB 2016-0013 Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till ändring i specifika ägardirektiv

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen Norrbotten Politisk

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten

Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten ÄRENDE 8 LF februari Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 26 september 2013 160-194 Kent Ögren (S), ordf Roland Nirlén (S), ersättare Anders Öberg (S) Anita Gustafsson (S), ersättare Leif Bogren (S) Ann Christin

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 21-22 november 2012 93 118 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 november 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Anders Josefsson, justerare Jörgen

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 29 december 2014 132 137 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 29 december 2014 Elisabeth Lindberg, ordförande Ove Haarala, justerare Gunilla Wallsten,

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för funktionshinder och habilitering

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för funktionshinder och habilitering PROTOKOLL 1 (5) 28-37, 2 bilagor Plats Beslutande Landstingshuset, Västerbottensrummet, Umeå Kenneth Andersson, ordförande Liv Granbom, vice ordförande Inger Eriksson, ersättare för Anna S Lindström Marika

Läs mer

Vårdval Primärvård Riktlinjer för landstinget som ägare

Vårdval Primärvård Riktlinjer för landstinget som ägare 1(5) Vårdval Primärvård Riktlinjer för landstinget som ägare 1. BAKGRUND Landstingsstyrelsen fastställde Konsekvenser och riktlinjer för utifrån ett ägarperspektiv, LiÖ 2009-378, i samband med att vårdval

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO=

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Carina Abidi (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunalisering av hemsjukvården Kommunfullmäktige 2012-06-18 124 281 Kommunstyrelsen 2012-06-18 152 376 Arbets- och personalutskottet 2012-05-28 126 262 Dnr 12.142-73 junikf11 Kommunalisering av hemsjukvården Bilagor: Hemsjukvården,

Läs mer