härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll"

Transkript

1 Översikt Intellecta Intellecta härnäst härnäst Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vi levererar de vassaste spjutspetstjänsterna och de mest relevanta helheterna via två affärsområden: AO Consulting och AO Infolog. Innehåll Omvärldsanalys VD har ordet Strategier AO Consulting Rewir Corporate Hilanders Bysted Den kompletta årsredovisningen är publicerad på AO Infolog Infolog Ekotryck Redners Finanstryck Styrelsen Koncernledning Intellectas Ledare Gundua Året som gick. Intellecta Mål & måluppfyllelse Året som gick. Consulting Året som gick. Infolog Då & Nu ICTA aktien Definitioner Adresser

2 Översikt Intellecta Intellecta härnäst härnäst Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vi levererar de vassaste spjutspetstjänsterna och de mest relevanta helheterna via två affärsområden: AO Consulting och AO Infolog. Innehåll Omvärldsanalys VD har ordet Strategier AO Consulting Rewir Intellecta Corporate Hilanders Bysted Den kompletta årsredovisningen är publicerad på AO Infolog Intellecta Infolog Ekotryck Redners Finanstryck Styrelsen Koncernledning Intellectas ledare Gundua Året som gick. Intellecta Mål & måluppfyllelse Året som gick. Consulting Året som gick. Infolog Då & Nu ICTA aktien Definitioner Adresser

3 Affärsområde Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Affärsområdet omfattar en grupp ledande kommunikationskonsulter och byråvarumärken. Konsultföretagen i Intellecta erbjuder spetskompetens inom alla centrala affärsdrivande kommunikationsdiscipliner. 172 konsulter verkar i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Århus i bolagen Intellecta Corporate AB, Rewir AB, Hil-Anders Advertising AB (Hilanders), Bysted AB, Bysted A/S och Bysted Jylland A/S. Affärsområdet har, genom sitt breda och kvalificerade utbud av högt specialiserade rådgivningstjänster marknadsförda under ledande varumärken, ytterligare stärkt sin marknadsposition. Nettoomsättningen uppgick till 308,4 (261,8) MSEK, en tillväxt med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående året. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 12 procent till 258,7 (230,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 29,7 (45,5) MSEK med en rörelsemarginal om 9,6 (17,4) MSEK. Resultatet belastades med omstruktureringskostnader om 2,3 MSEK för tjänsteområdet B2B samt för den danska verksamheten. Flera bolag inom affärsområdet erhöll höga utmärkelser för sina tjänster och produktioner under året. Rewir Stockholm 30 anställda Trend- och omvärldsanalys Kommunikationsrådgivning Varumärkes- och affärsutveckling Designstrategi och grafisk gestaltning Intern- och extern aktivering Intellecta Corporate Stockholm 62 anställda Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR/Public affairs Webbtjänster Publicistiska tjänster Varumärkesutveckling Design Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK Nettoomsättning 2004/05 Rörelseresultat pro forma Intellecta ska bygga, förvalta och utveckla en framgångsrik portfölj av ledande bolag/verksamheter inom affärsdrivande kommunikation, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Nettoomsättning/AO Rörelseresultat/AO Consulting 44% Consulting 92% Intellectas verksamhet finns i Sverige och Danmark. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Byråtjänster (Intellecta Consulting) och informationslogistik (Intellecta Infolog). Hilanders Malmö, Stockholm 34 anställda Infolog 56% Infolog 8% Varumärkesutveckling Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Nyckeltal Bysted Köpenhamn, Århus, Malmö 46 anställda Varumärkesutveckling Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Intellecta Consulting Nettoomsättning 1), MSEK 308,4 261,8 Rörelseresultat 2), MSEK 29,7 45,5 Rörelsemarginal, % 9,6 17,4 Investeringar, MSEK 5,0 1,6 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Inkluderar omstruktureringskostnader om 2,3 ( ) MSEK I affärsområdet Intellecta Infolog ingår funktionsåtaganden, som erbjuder kunden att överlåta det fulla operativa ansvaret för en definierad funktion i sin kommunikations- och /eller publiceringsprocess. Viktiga händelser under året Verksamhetsåret 2009 har varit ytterligare ett aktivt år för Intellecta. Intellecta redovisar ett helårsresultat, EBT, på 28 (48) MSEK som mot bakgrund av den rådande lågkonjunkturen måste betraktas som nöjaktigt. Koncernens nettoomsättning uppgick till 681 (562) MSEK, en tillväxt med 21 procent till följd av de förvärv som genomfördes under Koncernens operativa kassaflöde ökade med 45 procent till 103 (71) MSEK. Koncernens finanser är stabila med en god likviditet. Intellecta vidtog tidiga åtgärder för att anpassa verksamheten till lågkonjunkturen och dämpad efterfrågan. Kostnadsreducerande åtgärder uppgår totalt till 21 MSEK per år fr o m 2010 varav 8 MSEK realiserades under Intellecta som koncern placerade sig bland de fyra största kommunikationskoncerner och nätverk för 2008 enligt byråboken. Intellecta Infolog Solna, Sthlm, Nacka, Uppsala, Gbg, Falun 155 anställda Byråtjänster Prepress & Bildbehandling Offset- och digitaltryck Personifierad kommunikation Lager & distribution It-systemlösningar Web-to-print Helhetslösningar Funktionsåtaganden Nyckeltal Ekotryck Redners Stockholm 85 anställda Byråtjänster Prepress & Bildbehandling Effekttryck Förpacknings- & displaytryck Reklamtryck Stortaveltryck Variabeltryck Lager & distribution Webbaserade systemstöd Intellecta Infolog Nettoomsättning 1), MSEK 387,0 309,7 Rörelseresultat 2), MSEK 2,5 4,6 Rörelsemarginal, % 0,6 1,5 Investeringar, MSEK 33,9 24,5 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Inkluderar omstruktureringskostnader om 2,9 ( ) MSEK Finanstryck Stockholm 9 anställda Producent av finansiell information, främst emissionsprospekt, inklusive: Design Produktion tryckning Publicering Distribution Affärsområde Intellecta Infolog är en komplett producent av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler. Infolog kan på entreprenad också ta ett helhetsansvar för kundernas produktion och flöden av information, från formgivning, originalisering och publicering till fysisk leverans till slutmottagaren. Affärsområdet har 249 medarbetare i Solna, Stockholm, Nacka, Uppsala, Göteborg, Falun och Gävle. Nettoomsättningen uppgick 2009 till 387,0 (309,7) MSEK, en tillväxt med 25 procent. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 11,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (4,6) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,6 (1,5) procent. Resultatet belastades med omstruktureringskostnader om 2,9 MSEK. Resultatutvecklingen tillskrivs lägre efterfrågan och lägre kapacitetsutnyttjande till följd av långkonjunkturen samt fortsatt press på marginalerna. I den allt viktigare rollen som rådgivare bistår Intellecta Infolog sina kunder i att effektivisera sin dokumenthantering och sina informationsflöden. Breddningen av tjänsterna inom affärsområdet har även ökat riskspridningen i verksamheten. Affärsområdet erbjuder de mest kompletta och effektiva erbjudanden inom informationslogistik på marknaden med tydliga tids- och kostnadsvinster för kunderna. Affärsområdet Infolog har, utöver ISO 9001 och ISO 14001, under året skaffat sig FSC-certifiering samt certifikat CGP Certifierad Grafisk Produktion. Certifieringen CGP som har skett enligt internationell standard, ISO utgör en övergripande kvalitetsmärkning och garanterar hög och jämn kvalitet. Intellecta Infolog har som första företag i Sverige ett certifikat som gäller en hel produktionsorganisation med flera avdelningar spridda över landet. Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK 2004/05 pro forma 2006 Rörelseresultat 2007 Nettoomsättning

4 Härnäst kommer det att gå fortare 3

5 Masskommunikationens död. Dags att DELA Den övergripande megatrenden inom kommunikation är alldeles otvetydig. Olika former av dialog vinner successivt terräng på bekostnad av traditionell enkelriktad masskommunikation. En välkänd mediestrateg klagade nyligen: Förr var allt så enkelt. Man bokade Dagens Nyheter sidan 3 och så var det klarrrt! Så enkelt är det inte längre. Nej, enkelt är det minsann inte längre. De senaste tio åren och med accelererad snabbhet de senaste två, tre har förutsättningarna för kommunikation förändrats i grunden. Det handlar om ett omfattande paradigmskifte, som bygger på en successiv maktförskjutning från sändare till mottagare om man ska uttrycka det i en föråldrad terminologi. När du har sänt ditt budskap är det klart. Fel det är då det börjar. Om du är skicklig, vill säga. Så kan man grovt förenklat sammanfatta förändringen. Masskommunikationens död I förrgår hade företag och myndigheter informationschefer, vars uppgift var att just informera. Företagen sände ut information till mottagare oftast brett via massmedia till en diffus allmänhet. I går riktade man sin information mer fokuserat mot definierade målgrupper, och då ofta via specialmedia med samma målgrupper. Redan denna förändring speglade en maktförskjutning till mottagarnas fördel. I dag är begrepp som sändare-mottagare, massmedia och målgrupp på väg att bli helt obsoleta, inte bara för att de bygger på synen att det är den sändande parten som har initiativet och makten. Idén om en massmarknad och till och med målgrupper baseras också på synsättet att alla är, tänker och agerar likartat åtminstone utifrån vissa socioekonomiska eller psykosociala grundkriterier; kön, åldersgrupp, inkomstkategori, utbildning osv. Det fungerar allt mindre så. Och det är inte bara ungdomar som bryter med gammalt målgruppstänkande. Inte minst 40-talisterna bidrar aktivt till att haverera de gamla strukturerna. När de nu går i pension tänker de inte dra sig tillbaka till hemmet, de drar i väg till flygplatsen! Eller fortsätter i karriären. Allt mer är det individuella intressen, ofta helt oberoende av socioekonomisk status och inte sällan mycket smalt nischade, som styr vilken information man är mottaglig för, aktivt söker och allt oftare också bidrar till. Givetvis har denna utveckling möjliggjorts av Internet, som förvandlat oss alla från passiva mottagare av information till aktiva sökare. De senaste årens snabba utveckling av allt kraftfullare sökmotorer och allt vassare sökfunktioner har gjort sökandet mer effektivt. Digitaliseringen gör att mer och mer blir sökbart. Från mänsklighetens början till 2003 skapades 5 exabyte. Nu skapar vi den datamängden på två dagar (detta enligt Eric Schmidt, CEO på Google). Det tog radio 38 år att nå 50 miljoner användare, teve 13 år och Internet fyra år. Facebook hade 100 miljoner användare efter nio månader medan en miljard iphone-applikationer installerades på samma tid. En fjärdedel av alla sökresultat för världens 20 största och ledande varumärken är länkat till användargenererat innehåll. Var tredje bloggare, av världens , uttrycker sina åsikter om varumärken och produkter, och eftersom 78 procent av alla konsumenter litar på en rekommendation från en jämlik medintressent är genomslagskraften enorm. Massan är död. Målgruppen är upplöst. Länge leve den sökande intressenten och den delande intresse gemenskapen! Företag kan inte längre tala om för världen vilka de är. Världen talar om för företagen vilka de är och hur de sköter sig. Det företag och myndigheter kan göra för att påverka bilden av sig själva är att delta i dialogen så öppet och klokt som möjligt förutom givetvis det grundläggande; att agera rätt på de olika områden utifrån vilka de blir bedömda. 4 5

6 Vi måste skaffa oss en ny begreppsapparat som bättre fångar de villkor och metoder som gäller idag och framöver för att åstadkomma kommunikation som ju betyder gemensamgörande och i allra högsta grad fortfarande är ett högrelevant begrepp. Det vi gemensamgör kan vara allt från synen på en politisk fråga, viljan att agera på ett erbjudande eller support för ett varumärke, allt det som traditionell kommunikation fokuserat på. Söka, finna, dela Det nya är riktningen i kommunikationen, var initiativet och makten ligger. När företag och myndigheter vill kommunicera handlar det allt mindre om att träffa en målgrupp, och allt mer om att möta en aktiv sökbild eller ett sökmönster. Om din information eller aktivitet inte möter min sökprofil, så går den mig förbi. Givetvis finns det andra som har samma eller likartad sökprofil, och dem har jag associerat mig med i olika kongregationer i det som kallas sociala medier. Sökandet är ett grundläggande mänskligt och till och med animalt beteende, som grundar sig på våra behov av näring, skydd/trygghet och sex det som är basalt ur ett evolutionärt perspektiv, långt ner i den maslowska hierarkin. Dessa behov har förstås fortfarande högsta prioritet, det evolutionära uppdraget kommer vi inte ifrån, och en hel del av det kommer vi åt via Internet, inte minst gemenskap. Sökandet efter kunskap och insikt är påbyggnad. Sökare var tidigare ett ord som antydde ett öppet och spekulativt förhållningssätt till livets stora frågor, gärna med religiös klangbotten. Idag är vi sökare i stora som små frågor. Och i allt högre grad finner vi det vi söker. Det i sin tur gör oss till delare; deltagare och delgivare. Ibland söker vi Företag kan inte längre tala om för världen vilka de är. Världen talar om för företagen vilka de är och hur de sköter sig. information, ibland kontakt, ibland varor, upplevelser, gemenskap, ibland någotvad-som-helst. Vi söker, vi finner och vi delar delar med oss och tar del av. Intressenter, sökare, delare, användare och följare är begrepp, som speglar olika beteenden i den nya mediebilden. Man kan vara delgivare eller deltagare utifrån på vilket sätt och hur aktivt man engagerar sig i olika frågor. Delandet sharing är avgörande i utvecklingen av den sociala dimensionen på Internet. Från att i mångt och mycket ha varit en individualismens arena, där folk agerade och tänkte på sig själva, finns nu en tydlig trend att dela med sig, inte minst erfarenheter av olika tjänster och produkter. Det finns även ett inslag av samhällsengagemang i allt från bloggar till sajter som brandkarma.com, med missionen: Choose good brands. Change brands for good. Inte bara individer förväntas bidra, inom kort kommer det också att krävas av företag, myndigheter och organisationer. Ja, massan är död. Målgruppen är upplöst. Länge leve den sökande intressenten och den delande intressegemenskapen! Mediebilden smalnar hela vägen ner till individ Att konsumtion i allt högre grad är individuellt intressestyrd, inte kategoristyrd, är inget nytt. Marknadsförare har länge haft ett särskilt gott öga till heavy users och konsumtionseliter av olika slag. Att användaromdömen har större genomslag än företagets egna påståenden om sin förträfflighet är heller inget nytt; testimonials har länge varit en populär teknik i marknadsföringen. Det som är nytt är att initiativet till omdömen och annan information kommer från användarna och att det finns effektiva kanaler och scener att dela informationen och till och med driva användarkampanjer i angelägna frågor. Mediebilden förändras löpande efter samma paradigmskifte. I rörliga medier har vi gått från broadcasting över narrowcasting till olika on demand -funktioner som youtube, där användargenerat material konkurrerar med företagens utspel. Parallellt rör sig printmedia å ena sidan mot ständigt mindre och bättre fokuserade upplagor, print-ondemand och integration print/webb i såväl gränssnitt som bakomliggande system, och å andra sidan mot spektakulärt effekttryck, som närmar sig eventets uttrycksformer och ofta får en roll i den direkta kundinteraktionen. Katalogen däremot ligger på intensivvården, i sängen bredvid DN:s sidan 3, och prognosen är dyster, mycket dyster. Intressenter, sökare, delare, användare och följare är begrepp, som speglar olika beteenden i den nya mediebilden. Ett genombrott inom individualiserad kundkommunikation gjordes 2009 av ICA och Mina varor. Via sitt kundkort har ICA information om vilka varor varje kund köper frekvent och på just dessa varor får varje kund individuellt skräddarsydda rabatterbjudanden, som man lätt kan se via mobilt Internet. Rabatten är redan laddad på kortet och varje kvitto berättar om outnyttjade erbjudanden. Det är så långt bort man kan komma från gårdagens massutskick, där manliga ensamhushåll fick erbjudanden om dambindor och bebispuder och det blev lika tokigt åt andra hållet. Initiativen och makten förskjuts löpande mot användare och deltagare och så kommer det att fortsätta. Företag och myndigheter måste nu hitta nya sätt få ut sina budskap och bygga sina varumärken och relationer med kunskap om och förståelse för hur hela scenen har strukturerats om och hur spelreglerna har förändrats. Exempelvis har transparens gått från hederskodex till hygienområde. Kontroll av den egna imagen är också något som blir allt svårare. Varumärket bygger sig allt mer av egen kraft ute hos användarna i deras samtal. I dagens kommunikationslandskap utgör det utrymme man kan köpa en allt mindre del av allt som sägs om den egna organisationen. Samtidigt har människor blivit allt bättre på att sålla bort köpta budskap. Detta är det viktigaste skälet till att PR blivit allt tyngre och traditionell reklam allt mer lättviktigt. För att nå fram gäller det att finnas där chansen är störst att bli sedd och hörd av de intressenter man vill nå med relevanta budskap och manifestationer. Detta är ändå ingen garanti för att de vill se, lyssna eller ta till sig. Därför har det blivit allt viktigare att bygga relationer med intressenterna. Det kräver samtal, och att man lyckas engagera. Att vara relevant för någon är viktigare än att vara allt för ingen särskild. Nyckeln till tydlighet handlar mer än någonsin tidigare om modet att välja bort. Att vilja och kunna lyssna är självklart också en förutsättning för ett samtal liksom för framgång. Reality bites back Varumärkesdriven kommunikation är betydelsefull för att stärka varumärket, men för att få verklig kraft så måste varumärket också tillåtas göra skillnad i verkligheten och skillnaden måste synliggöras. Att skapa ett starkt varumärke handlar framförallt om vad man gör, inte det man säger att man gör. Katalogen ligger på intensivvården, i sängen bredvid DN:s sidan 3, och prognosen är dyster, mycket dyster. Inom politiken scenen för klassisk åsiktspåverkan fick vi en tydlig illustration av paradigmskiftet från det senaste presidentvalet i USA, där gamlingen McCain vräkte ut TVreklam, klassisk masskommunikation, medan Obama byggde sina positioner i dialog med väljarna i sociala medier. Ett halvår senare började motståndsrörelsen i Iran nyttja sociala medier för att vinna stöd både internt i landet och utomlands, och inte minst visa dramatiska exempel på ayatollornas hårda repression och blodiga nedslag av fredliga demonstranter. Utvecklingen ändrar också förutsättningarna för effektiv IR och investorskommunikation. Investeringsprocessen handlar som den alltid har gjort om att ta beslut i rätt tid. Vad ska jag köpa eller sälja? Varför? Hur? Och när? Analytiker, massmedia och företagen själva har länge haft en särställning som leverantörer av bränsle till den här processen. Arenan är nu betydligt mindre överblickbar, med ständigt nya aktörer som blixtsnabbt och från ingenstans kan få stort genomslag som producenter av idéstoff om just ditt företag. Det blir mer och mer påtagligt att vi nu befinner oss mitt i en brytningstid där förutsättningarna för effektiva investerarrelationer snabbt förändras. Det breda genomslaget för sociala medier har radikalt ökat förväntningarna på engagemang och dialog, vilket gör traditionella verktyg och tillvägagångssätt allt trubbigare. Den förhärskande modellen för IR bygger fortfarande till stora delar på envägskommunikation. Företaget dikterar budskapen, som sedan kablas ut till alla som orkar lyssna. Problemet är att publiken snabbt blir tunnare. Tålamodet är på upphällningen med företag som inte bryr sig om att lyssna, och som inte upplevs som genuina i sina relationer med omvärlden. Många klagar på att ledande näringslivsföreträdare inte på ett meningsfullt sätt deltar i dialogen kring företagens utmaningar, hot och möjligheter. Men den virtuella konversationen pågår hela tiden, och den ökar i intensitet. Samtidigt som sell-side-research och annan proprietär information minskar i betydelse kliver oberoende kommentatorer, experter och professionella bloggare fram. Traditionella massmediers roll krymper också, medan gratisnyheter finns överallt. Nya verktyg för informationsinsamling, dialog och samverkan har bidragit till att investerares, även småsparares, och analytikers sätt att arbeta fundamentalt förändrats. I en färsk global enkätundersökning av institutionella investerare konstaterade Bloomberg att två tredjedelar av deltagarna planerade att öka sin användning av oberoende researchkällor Ett tydligt kvitto på kraften i den här förskjutningen är att den ledande analysbrokern Alacra har uppdaterat sin definition av vad en analytiker är: En analytiker kan vara en sellside-analytiker, en analytiker i ett kreditvärderingsinstitut, en branschanalytiker eller en bloggare med kvalifikationerna, erfarenheten och expertisen som enligt Alacras uppfattning gör personen till en åsiktsledare. I den här utvecklingen är det också tydligt hur företagen tappar inflytande över definitionen av sig själva som investeringsobjekt. Mottagligheten bland investerare för den vanliga typen av envägskommunikation kommer att fortsätta minska. Den här omvandlingen innebär betydande möjligheter för företag att engagera både institutionella investerare och småsparare. Men det kräver ett helt nytt förhållningssätt till investerarrelationer. Framgång kommer att förutsätta en väsentlig förskjutning av tyngdpunkten från enkelriktad informationsgivning till dialog, engagemang och samverkan. Det finns risker med att engagera sig i sociala medier, men riskerna är betydligt större i att inte delta; förtroende kommer i ännu större utsträckning att förutsätta verklig transparens och en genuin vilja att lyssna. Här också. Att bygga ett starkt varumärke handlar framförallt om vad man gör, inte det man säger att man gör. 6 7

7

8 VD har ORDET Även om den lågkonjunktur som vi nu går ut ur var tämligen kortvarig hade den sådana inslag av dramatik att pågående strukturförändringar i marknaden accelererade. I stort sett alla mogna äpplen föll till marken var i allt väsentligt ett bra år. Vi vet alla att året präglades av en usel konjunktur och en skakig marknad, men det visste vi ju redan när vi gick in i året. Totalt sett ökade nettoomsättningen 2009 med 21 % till 681 MSEK, medan rörelseresultatet föll från 47 MSEK till 29 MSEK, vilket vi givet förutsättningarna inte är missnöjda med. Den ökade affärsvolymen är ett resultat av förvärv och intensifierade säljinsatser. Resultatförsämringen beror på lägre marginaler, främst inom den grafiska verksamheten men även inom B2B-reklam och den danska verksamheten, samt slutligen engångskostnader förknippade med det rationaliseringsprogram som vi initierade hösten 2008, huvudsakligen inom affärsområde Infolog, i syfte att möta konjunkturnedgången. Fullt realiserat tar det ner kostnadsnivån med cirka 21 MSEK. Av dessa har 8 MSEK kunnat tas ut under 2009 medan resterande 13 MSEK ska kunna tillgodoräknas 2010 års resultat. Den svaga konjunkturen drabbade framför allt affärsområde Infolog, där efterfrågan på traditionella grafiska tjänster minskade. Samtidigt ökade efterfrågan på kostnadsbesparande informationslogistik, vilket i allt högre grad är affärsområdets kärnverksamhet. Affärsområde Consulting påverkades negativt av konjunkturen fragmentariskt och främst under första halvåret och gjorde i sin helhet mycket bra ifrån sig, både vad gäller resultat och i att flytta fram sina marknadspositioner ytterligare. Redan fjärde kvartalet 2009 uppvisade en återhämtning i efterfrågan och första kvartalet 2010 visar på ytterligare förstärkning i marknaden. Som alltid efter en lågkonjunktur finns uppdämda behov som förr eller senare slår igenom i efterfrågebilden. Längre lågkonjunkturer brukar också leda till strukturella förändringar. Även om den lågkonjunktur som vi nu går ut ur var tämligen kortvarig hade den sådana inslag av dramatik att pågående strukturförändringar accelererade i hastighet. I stort sett alla mogna äpplen föll till marken. Detta gäller för båda affärsområdena. Den megatrend som i grunden påverkar hela Intellectas verksamhet är givetvis den fortgående digitaliseringen av all kommunikation liksom även av produktionen av all kommunikation. Mediebilden har under 00-talet förändrats radikalt, och nya webbaserade mediefenomen växer hela tiden fram. Alla kommer inte att bli avgörande eller ens överleva, men några kommer allt tydligare att dominera kommunikationsscenen framöver. Traditionell masskommunikation minskar snabbt i betydelse och i slutänden är det ofrånkomligt att den marginaliseras. Utvecklingen sker snabbast och tydligast inom B2C-kommunikation, men den får även ett allt tydligare genomslag inom B2B och kommunikation på corporate-nivå. Det är betecknande att 2009 var året då allt fler av våra kunder höjde ambitionsnivån drastiskt när det gällde årsredovisning på webben, varav några valde att redovisa året för sina aktieägare enbart i denna kanal. Givetvis innebär den här utvecklingen en stor utmaning för traditionell grafisk industri, där det idag trots omfattande utslagning finns en växande överkapacitet med stenhård prispress som följd. Sedan ett antal år har Intellecta Infolog positionerat sig som ledande inom informationslogistik, med fokus inte på den enskilda trycksaken utan på kostnadssynergier och kvalitetssäkring i hela processen med fullt systemstöd för optimal dimensionering, lagring och distribution och ofta helhetsansvar över längre tid, varvid dotterbolaget förtjänat epitetet det smarta tryckeriet. Därutöver har affärsområdet ledande positioner i lönsamma nischer såsom finansmarknadsprospekt och högteknologiskt effekt- och förpackningstryck. Dessa områden har också klarat sig bra under lågkonjunkturen och har en mycket god prognos inför en kommande högkonjunktur. 10

9 Även byrå-/konsultmarknaden präglas av att traditionella byråtjänster minskar i volym och betydelse, medan kvalificerad rådgivning och webbaserade tjänster ökar i volym och betydelse. Hilanders och Bysted AB/AS med huvudplacering i Öresundsregionen, men också de bolag i koncernen som har störst andel traditionella byråtjänster i sina portföljer, kände mest av lågkonjunkturen. Stockholmsbyråerna har generellt klarat sig mycket bra. Under året har Sveriges ledande varumärkeskonsult Rewir ytterligare konsoliderat sin marknadsledande ställning, liksom Intellecta Corporate som helhetsrådgivare inom corporate communication, där positionerna inom finansiell kommunikation, PR och övergripande kommunikationsrådgivning, webb och publishing alla flyttat fram sina positioner väsentligt. De stora företagen tar allt oftare ett helhetsgrepp på sin kommunikation och ligger i framkant vad gäller att hitta sin meningsfulla plats i de nya medierna. Rewir, Intellecta Corporate och Hilanders nominerades alla i tävlingen Årets bästa Byrå 2009, en kundundersökning genomförd av DI och Regi. Samtidigt som varje byrå har som främsta uppgift att vara bäst på sitt eller sina områden arbetar nu affärsområdet med samordning av byråerna i både prospektering och leverans för att kunna erbjuda kunderna mer kompletta tjänstepaletter. Allt fler företag är också kunder i flera byråer. Sista kvartalet 2009 bjöd på kraftig ingång av nya uppdrag i affärsområdet, en utveckling som fortsatt in i första kvartalet Någon prispress är inte speciellt märkbar. Vid årsskiftet tillträdde Stefan Ölander, som har meriterat sig som VD för det framgångsrika Rewir, som övergripande ansvarig för affärsområdet. För oss är det viktigt att vi lever som vi lär. Den här årsredovisningen är producerad av Intellecta Corporate, Finanstryck och Ekotryck Redners i nära samarbete, med bidrag från alla koncernens bolag och medarbetare. Den tryckta enheten, som är mer framåtblickande, är en del i ett omfattande program, som också innefattar en webb- årsredovisning (den fulla, formella redovisande enheten), uppföljningsaktiviteter i olika sociala medier såsom YouTube, Twitter, Facebook och Bilddagboken, liksom även på-stana events. Vi ser 2010 som ett år att gå på offensiven, både externt och internt. Intellecta har ett starkt varumärke och en stark finansiell ställning, som gör det möjligt att utveckla koncernen såväl organiskt som genom kompletterande förvärv. Intensiv produkt- och tjänsteutveckling inom alla befintliga verksamheter har främsta prioritet, men vi söker aktivt efter spjutspetsföretag inom nischer som kan komplettera våra erbjudanden i allt starkare helheter. Det gäller båda affärsområdena. Organisk tillväxt bygger i hög grad på inflöde av ny kompetens. Intellecta är en mycket attraktiv arbetsgivare och kvalificerad kompetens söker sig aktivt till koncernen. Under 2009 har vi nyanställt ett flertal medarbetare. I en så föränderlig verklighet som vår måste även befintlig kompetens vidareutvecklas, varför vi nu går in i en fas av intensiv internutbildning. Jag ser mycket positivt på Intellectas möjligheter på kort och lång sikt. Vi är redan idag en av Sveriges största och mest lönsamma kommunikationskoncerner med marknadsledande spjutspetsbolag i lönsamma nischer och den mest relevanta helheten ur ett kundperspektiv. Vi har ett litet effektivt moderbolag med en supermodern, centraliserad ekonomihantering, en kompetent och engagerad styrelse, en snabb och effektiv organisation och mycket skickliga ledare i de olika bolagen. Till syvende och sist har vi en unik tillgång till strategisk kompetens och allmänkunniga rådgivare i våra egna bolag. Allt detta har bidragit till att vi klarat 2009 bra och kommer att klara 2010 ännu bättre. Det är med största tillförsikt jag ser fram emot HÄRNÄST. Stockholm i april 2010 Richard Ohlson VD och koncernchef Så agerar vi HÄR NÄST Ä Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation, som ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Affärsidé Vi erbjuder de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vision Kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.

10 Intellecta gjorde en omfattande översyn av sin strategi och långsiktiga målbild under 2008 och dessa har fortsatt att implementeras under Strategin bygger på att de båda affärsområdena Affärsområde Intellecta Consulting (AO Consulting) och Affärsområde Intellecta Infolog (AO Infolog) i första hand utvecklas separat utifrån sina respektive förutsättningar, men samtidigt tar till vara på de synergier som bjuds utifrån marknadsförutsättningar och kundlogik. Intellecta bygger och utvecklar en portfölj av marknadsledande verksamheter inom affärsdrivande och affärstödjande kommunikation, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Det övergripande målet är att Intellecta ska utvecklas till Sveriges ledande kommunikationskoncern, brett definierat. Vår vision är att kommunikation är centralt när kunden utvecklar och driver sin affär. Det finansiella målet att leverera ett positivt resultat genom hela konjunkturcykeln. Volymutveckling är viktigt, men vi prioriterar lönsamhet före volym. Vi håller ett kontinuerligt högt tryck i vår kostnadsjakt. Vi driver verksamhet i Sverige och Danmark med fokus på de två mest dynamiska regionerna Mälardalen och Öresundsregionen. Intellectas båda affärsområden har idag tämligen olikartad struktur och karaktär. AO Consulting är en kollektion av ledande byråvarumärken med tydliga spetserbjudanden, och Intellecta är genom affärsområdet redan en av Sveriges största kommunikationsbyråer. Verksamheten inom affärsområdet har de senaste åren utvecklats mot allt mer kvalificerad rådgivning inom ett brett spektrum av affärskritisk kommunikation. Detta har skett såväl organiskt, genom produktutveckling inom befintlig verksamhet, som genom förvärv av ett antal spjutspetsbyråer; corporate-byrån Bysted i Köpenhamn och Malmö, varumärkesbyrån Rewir i Stockholm och B2B-byrån Hilanders i Malmö och Stockholm. Byråerna samverkar, där kundbehoven är bredare, men säljer sina tjänster var och en för sig. De båda affärsområdena samverkar också, där detta kan motiveras utifrån kundnyttan vilket ofta är fallet. Dock är integration över AO-gränserna inte ett mål i sig. Verksamheterna inom AO Infolog integreras däremot alltmer under ett gemensamt varumärke, Intellecta Infolog, och ett gemensamt erbjudande enligt helhetskonceptet skapa publicera distribuera. Kvalificerad rådgivning erbjuds när det gäller att lägga upp effektiva trycksaksintensiva informationsflöden, med ökad precsion, full kvalitetskontroll och radikal kostnadsrationalisering som primära kundnyttor. För att kunna betjäna sina kunder med fulllödiga helhetsåtaganden har AO Infolog också en byråresurs med karaktären av kreativ produktionsbyrå. Finanstryck, som är affärsområdets marknadsledande specialbyrå för produktion av prospekt för den finansiella marknaden, arbetar under sitt eget starka varumärke. Verksamheten ska vid varje tidpunkt drivas i den struktur och med den geografi som bäst levererar nytta till våra kunder. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster det är också utgångspunkten för en ytterligare internationalisering. Ett mycket aktivt strukturarbete inleddes 2006, där verksamheter och bolag som inte passat in avyttrats eller avvecklats samtidigt som en rad förvärv har genomförts. Förvärv har primärt skett inom AO Consulting, senast med förvärvet 2008 av B2B-byrån Hilanders, men samma år även inom AO Infolog i och med förvärvet av Ekotryck Redners. Vår tillväxtstrategi innefattar både organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt ska ske genom att vidareutveckla våra redan marknadsledande positioner och kompetenser samt genom en mycket aktiv produkt-, tjänste- och medarbetarutveckling, baserad på en vassare analys av hur kundbehoven utvecklas än vad någon konkurrent kan prestera. Slutligen går vi också in i en mer aktiv förvärvsfas. Vi ser inom de närmaste åren ett flertal större och mindre förvärv, som kompletterar våra erbjudanden inom de båda befintliga affärsområdena. Dessa ska antingen vara väl etablerade och lönsamma verksamheter, som dock har potential till ytterligare hävstång i vår kommersiella kontext eller mindre, innovativa verksamheter som hjälper oss att addera spjutspetsar och driva utvecklingen på våra marknader. Ledord för bolagets förvärv är säkerhet och försiktighet med god balans mellan risk och potential. I strategin ligger också att kunna expandera även utanför nuvarande affärsområden, men inom ramen för det övergripande målet Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. 9 o ? Härnäst fullföljer vi strukturarbetet i de två affärsområdena utifrån sina respektive förutsättningar. Härnäst tar vi en tydligare ledarposition som innovatör och branschdrivare inom alla våra tjänsteområden. Härnäst utvecklar vi nya tjänsteområden, som skärper spjutspetsarna inom såväl AO Consulting som AO Infolog. Härnäst gör vi förvärv, som adderar nya starka verksamhetsnischer till ett allt mer komplett koncernerbjudande inom affärsdrivande och affärstödjande kommunikation. Härnäst tar vi positionen som Sveriges ledande kommunikationskoncern, både vad gäller storlek och lönsamhet

11 AO CONSULTING Relevanta helheter och marknadens vassaste SPJUT SPETS AR Affärsområdet har en kraftig organisk tillväxt, som även lågkonjunkturåret 2009 låg på 12%. Under de senaste fem åren har affärsområdet vuxit med totalt 481%, orga niskt och via förvärv. Kvalificerade, innovativa konsulttjänster med tyngdpunkt i strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå det är vad byråerna i Affärsområde Intellecta Consulting erbjuder sina kunder. Det har visat sig vara en stark framgångsformel, som möjliggjort en kraftfull tillväxt också på sista raden. Affärsområdet omfattar fyra huvudverksamheter; Rewir (Stockholm) med varumärkesutveckling, Intellecta Corporate (Stockholm) med corporate communication och Hilanders (Stockholm och Malmö) med B2B-kommunikation som kärnkompetenser samt slutligen Bysted med bred täckning över alla tre kompetensområdana och verksamhet i både Sverige (Malmö) och Danmark (Köpenhamn och Århus). Affärsområdet har en kraftig organisk tillväxt, som även lågkonjunkturåret 2009 låg på 12%. Under de senaste fem åren har affärsområdet vuxit med totalt 481%, organiskt och via förvärv. Redan med förvärvet av Hilanders 2008 blev Intellecta genom affärsområdet ett av Sveriges största kommunikationsföretag hade AO Intellecta Consulting en nettoomsättning på 308,4 (261,8) MSEK, varav i Sverige 239,2 (192,4) MSEK. Den samlade så kallade byråintäkten (arvoden plus byråernas pålägg på inköp för kunds räkning), som är byråbranschens mått på storlek, uppgick 2009 till 190,2 (139,7) MSEK för verksamheten i Sverige var Intellecta via affärsområdet ett av de största kommunikationsföretagen i Sverige. Ambitionen är att vidareutveckla den starka marknadspositionen genom marknadens mest relevanta helhetserbjudanden och vassaste spjutspetsar. Varje byrå har som uppgift att odla den ledande kompetensen och säkerställa marknadsledning inom sitt eller sina kärnområden. Varje byrå har därutöver ett tämligen brett sortiment av tjänster och kan hantera totaluppdrag med egna resurser eller som lead -byrå. Kompetensbredden är avgörande för slagkraften, eftersom det blir allt viktigare att alla aktiviteter kommunicerar kongruent. Byråerna drivs fristående från varandra, men samarbetar i kunduppdrag, som kräver en bredare palett av specialkompetenser. I vissa fall kan byråerna också konkurrera med olika infallsvinklar på samma problematik. Detta garanterar en vital intern dialog om hur centrala frågeställningar inom kommunikation ska lösas. Varje byrå har sin egna mycket starka kultur, liksom egna modeller och processer för omvärldsbevakning, analys, kreation, genomförande och uppföljning. Byråerna förenas i tron på kommunikationens starka förändringsoch drivkraft samt en passion för relevans, idéhöjd och kvalitet i genomförandet, oavsett kommunikationsdisciplin och medieform. Härnäst fortsätter vi att bygga Intellecta Corporates, Hilanders, Bysteds och Rewirs starka varumärken, men utnyttjar också styrkan i att vara syskon i Sveriges mest dynamiska byrågrupp. Härnäst adderar vi ny kompetens som kompletterar vår samlade byråpalett, både genom egna satsningar och förvärv. Genom att i ännu högre grad kunna tillfredsställa kundens alla behov inom kommunikationsspektrat fördjupar och stärker vi långsiktigheten i våra kundrelationer. Härnäst ökar vi nyttan och värdet som vi tillför hos våra kunder ytterligare. Minst två, helst tre, av affärsområdets byråer ska finnas på medaljplats i branschens stora kundundersökningar Härnäst utvecklar vi en gemensam målbild för affärsområdet, utöver byråernas egna mål. Vi ska kämpa mot en gemensam horisont, sikta högt och säkerställa att vi når dit. Härnäst intensifierar vi kompetens- och erfarenhetsutbytet byråerna emellan. Inom våra olika discipliner finns många av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna i vår bransch. Det ska vi utnyttja på ett sätt som stärker vårt samlade kunderbjudande. 16

12 Bolagsnamn och varumärke: Rewir AB Verksamhetsort: Stockholm Antal anställda: 30 Nettoomsättning 2009: 92,8 MSEK Erbjudande generellt: Som varumärkesbyrå erbjuder vi kvalitativa tjänster inom varumärkesutveckling. Tjänsteområden: Vårt tjänsteerbjudande står på fem ben; Insikt, Strategi, Koncept, Design och Aktivering. Satsningsområden: De kommande åren kommer Rewirs tjänsteområden Koncept och Aktivering förstärkas ytterligare, både när det gäller kompetens och skräddarsydda verktyg. En samlad satsning på det digitala området sker parallellt, bland annat genom handplockade rekryteringar. Rewir kommer också utvecklas mot att i allt högre grad agera internationellt, både genom en fortsatt satsning på internationella uppdragsgivare och genom stärkta samarbeten med byråer i framförallt andra Europeiska länder och i USA. MANIFEST REWIR HÄRNÄST är varumärket den enda garanten för långsiktig tillväxt. Den digitala arenan ställer högre krav på varumärkenas närvaro; användarna och konsumenterna vill att vi möter dem där de finns. Varumärkesaktivering, att alla i en organisation lever varumärket hela tiden, i alla kanaler digitala som fysiska blir inte längre ett extra mervärde, utan en nödvändighet. Jacob Fant, vd och seniorrådgivare, Rewir 18 19

13 10 TESER FRÅN REWIR Varumärket blir en del av affären och vice versa Som en konsekvens av den pågående konvergensen mellan affärs- och varumärkesrådgivning ser vi hur varumärkesfrågan ökar i betydelse. Allt fler koncernledningar sätter spotlight på frågan och tar in adekvat kompetens. Härdsmälta i kommun ikationsbranschen Kommunikationsbranschen befinner sig i en härdsmälta. De tidigare relativt tydliga gränsdragningarna mellan reklam-, webb-, media-, pr- och varumärkesbyråerna blir alltmer flytande. Samtliga konsulter slåss om kundernas gunst, med likartade argument och synsätt. Nya krav ställs och nya framgångsnycklar formas. Konsumentmakt inte bara tomma ord Ständigt krav ökande på mätbarhet och ROI Jakten på att maximera nyttan av det kapital som investeras i varumärket har pågått i åratal. I takt med att varumärket blir en ledningsfråga, krävs att vi i högre utsträckning identifierar de faktorer som faktiskt driver varumärkets finansiella värde, som komplement till de redan befintliga värdemåtten kännedom, kunskap och attityd. Det köpta medierna sjunger på sista versen, stöttade av marknadscheferna Köpt reklam fortsätter att förlora i kraft och betydelse som verktyg för att bygga varumärken. Det holistiska synsättet där ett starkt varumärke byggs av att alla delar hänger samman, blir allt mer dominerande. Därmed förlorar också marknadschefer (som traditionellt är reklamköpare) i betydelse som varumärkets ägare inom företagen, till förmån för VD, kommunikationschefer, affärsutvecklingschefer, linjechefer, medarbetare och inte minst kunder. Det har länge pratats om att varumärkets verkliga makthavare är konsumenterna, bland annat genom kraften i sociala medier. Nästa steg i den utvecklingen är att de allt oftare kommer att utöva sin makt och därmed förändra varumärken. Fler företag kommer att räddas eller dödas på samma sätt, och utvecklingen kommer att drivas av konsumenter som är allt mer medvetna om sin makt. Varumärkesrelationen en allt snabbrörligare färskvara Alltför många varumärken styrs idag mer utifrån rädslan att förlora än viljan att vinna. Företag är rädda för att sticka ut, rädda för att välja bort och rädda för att vara tydliga med vad de står för. Följden blir varumärken som försöker vara alla till lags och därmed inte attraherar någon. I ett exploderande utbud kommer vinnarna att vara de som vågar möta sina kunder och bygger varumärken som vågar sticka ut. Dialogen är inte nog Starka varumärken byggs i dialog med kunder och konsumenter som är delaktiga i allt från utveckling till marknadsföring och support. Men den som tror att man därmed inte längre behöver definiera vad varumärket ska stå för är fel ute. Det blir viktigare än någonsin att ha en sylvass idé som positionerar varumärket, annars kommer ingen att orka engagera sig i det. Under 2009 har Rewir förstärkts ytterligare. Vårt erbjudande har breddats och innefattar nu två ytterligare hörnpelare, Varumärkeskoncept och Digital. Vi möter ett allt starkare behov av att skapa koncept som inspirerar till delaktighet från såväl de interna som de externa intressenterna. Vi ser hur den digitala evolutionen påverkar allt vi gör, från det tidiga insiktsarbetet till den faktiska aktiveringen av varumärkeslöftet. Inför 2010 står Rewir bättre rustat än någonsin, redo att utmana, inspirera och stärka våra kunder och deras varumärken. Inget företag slipper undan att arbeta med Den asiatiska boomen Det kinesiska damlaget i curling i OS talar sitt tydliga språk. Kina anammar snabbt västvärldens idéer om vad som är specifikt och unikt, men vi rynkar på näsan för att det inte är på riktigt. Vi kommer möta en lavin av väl managerade och väl definierade varumärken från öst. Frågan är bara, hur kommer vi i väst att uppfatta en varumärkesrelation utan någon som helst autenticitet? Fram till nu har design varit ett verktyg som ett fåtal företag har använt för att differentiera sig. Företag har kunnat design komma undan med att fokusera på produkten utan att addera någon form av designvärde. Den tiden är förbi. Nu behöver alla företag addera ett designvärde till sina produkter, oavsett om de ämnar göra det till en konkurrensfördel eller en del av erbjudandet. Kommunikationskoncepten är döda, leve varumärkeskoncepten Ett kommunikationskoncept är utvecklat utifrån ansatsen att skapa en bärande idé inifrån och ut. En idé som rätt dramatiserad kan skapa genomslag och därmed förstärka eller förändra en varumärkespositionering. I dagens tidevarv är detta synsätt förlegat. Kraften sitter i varumärkeskonceptet ett konceptuellt tänk som utgår från att varumärket verkligen delägs av kunden, medarbetaren, den framtida medarbetaren eller av finansmarknaden (om man är ett börsbolag)

14 HÄRNÄST utgår kommunikation från behavioural economics istället för sunt förnuft. Gamla sanningar får stryka på foten, som att människan är rationell, att perfekt information hjälper oss fatta kloka beslut, och att fler val är bättre. Vinnare i det här, förutom världens bästa reklambyråer, är Apple (få eller inga val) och Google (testa allt och utgå alltid från användaren). Elias Betinakis, strateg, Intellecta Corporate. INTELLECTA CORPORATE NAVIGAToR Bolagsnamn och varumärke: Intellecta Corporate AB Verksamhetsort: Stockholm Antal anställda: 62 Nettoomsättning 2009: 88,1 MSEK Erbjudande generellt: Intellecta Corporate är ett av Sveriges ledande och största företag inom företagskommunikation. Vi beskriver oss själva som ledningsgruppens konsulter, eftersom vi inom vår verksamhet har alla de spetskompetenser som ledande befattningshavare inom företag, organisationer och myndigheter oftast efterfrågar från en kommunikationskonsult Investerarkommunikation, PR/Public Affairs, Redaktionell kommunikation, Digitala tjänster, Varumärke och Design. Med vår bredd kan vi säkerställa att våra uppdragsgivares kommunikation är samstämmig, kreativ och effektiv. Och det räcker med en brief. Tjänsteområden: Investerarkommunikation, PR/Public Affairs, Redaktionell kommunikation, Digitala tjänster, Varumärkesrådgivning och Design. Satsningsområden: Utveckling av de nya möjligheter som skapas i gränssnitten mellan våra kompetenser inom investerarkommunikation, redaktionell kommunikation och PR/Public Affairs-tjänster, och de nya kommunikationsvägar som den snabba utvecklingen av digitala medier möjliggör. Rörlig bild, sociala medier och andra alltmer interaktiva kommunikationsmöjligheter blir i ökad utsträckning en naturlig del av vårt kunderbjudande. För att kunna tillmötesgå mer kvalificerade behov hos våra uppdragsgivare, kommer vi samtidigt att utveckla våra rådgivningskompetenser ytterligare inom Public Affairs., hållbarhetskommunikation, sociala medier, m m

15 Gu ut te en nb er rg Google Vet du inte vad du ska säga spelar det ingen roll vilken kanal eller scen du väljer. Nya vägar och sätt att kommunicera öppnas hela tiden. Just nu handlar det mycket om sociala medier. Det är inte självklart hur, om eller när företag, myndigheter och organisationer ska engagera sig i de nya medierna, och i vissa fall kanske de inte alls ska. Medan diskussionen pågår föds nya mediefenomen och några av dem kommer att möblera om mediebilden radikalt imorgon. Förutsättningarna för effektiv kommunikation förändras löpande. Några förblir dock desamma oavsett hur mediebilden utvecklas. All framgångsrik kommunikation sker på mottagarnas villkor. Och saknar du ett bra budskap spelar det ingen roll i vilken kanal du går eller hur högt du skriker. I grund och botten handlar all kommunikation om att vara en god lyssnare. Och i allt högre grad är dialog kvittot på framgång. På Intellecta Corporate har vi ledande specialister över hela mediebilden; sociala medier, webb och print. Vi har avancerad trendspaning inom alla våra områden och går i bräschen för ny teknik, nya lösningar och nya mediekombinationer, när vi tycker det är meningsfullt och tiden är rätt för våra kunder. Men vi glömmer aldrig att budskapet är det viktiga, och att budskapet måste utformas mot de unika förutsättningarna i varje media och mot varje intressent. Våra tjänster spänner över kvalificerad rådgivning inom affärsstrategi, varumärkesutveckling, PR och relationsbygge, företagsövergripande och finansiell kommunikation, webb och redaktionell kommunikation till kreation, produktion och genomförande över hela fältet. Med vår bredd erbjuder vi samordnad, effektiv kommunikation i alla kanaler med alla de nyanser som varje scen och varje dialog kräver. Och det räcker med en brief. 24 Idel öra

16 imse vimse Bolagsnamn och varumärke: Hilanders Advertising Agency AB. Hilanders. Verksamhetsorter: Malmö och Stockholm Antal anställda: 34 Nettoomsättning 2009: 48,9 MSEK HILANDERS HÄRNÄST blomstrar en ny sorts relationer, utvecklade ur transparens och ärlighet. Allt stöttat av en sund teknikutveckling, desktop, laptop, palmtop och nu ipad persondatorn blir en relationsdator. Rickard Bäcklin, projektledare, Hilanders Erbjudande generellt: Reklambyrå med strategisk inriktning. Tjänsteområden: Positioneringsstrategier, Konceptutveckling, Marknadskommunikation inkl. webb. Satsningsområden: Utveckling av enheterna i Stockholm resp. Malmö samt av enskilda specialområden. 27

17 28 29

18 BYSTED HÄRNÄST gäller co-creation. Vi involverar användarna allt tidigare i kommunikationsprocessen. Användarna kräver designlösninger, kommunikation, service och upplevelser, som går tvärs genom plattformar, teknologier och media. I framtidens utbud av service, inte minst självbetjäningslösningar online, kommer användarna att vara medskapare, vilket också ger dem ett högre värde. Claus Granstrup, chefsrådgivare Design Management, Bysted A/S. SPETS Bolagsnamn och varumärke: Bysted A/S, Bysted AB Verksamhetsorter: Köpenhamn, Århus och Malmö Antal anställda: 46 Nettoomsättning 2009: 78,6 MSEK Erbjudande generellt: Bysted er en af Danmarks største kommunikationsvirksomheder. Vi hjælper private og offentlige virksomheder med at styrke kommunikationen til deres målgrupper. Tjänsteområden: Design, web og kommunikationsløsninger Satsningsområden: Digitalkommunikation, oplevelseskommunikation og arbejdet med analyse og strategi 30 31

19 Spidskompetencer med fokus på digital kommunikation Vi ser vi en tendens til at kunderne efterspørger stadig mere specialiserede ydelser. Samtidig skal kunderne have hjælp til at digitalisere større og større dele af deres kommunikation og forretningsplatform. To tendenser, som vi mener, vil forstærkes i markedet i de kommende år. Bysted svarer på disse udfordringer ved at fokusere på udvikling og markedsføring af otte spidskompetencer. En indsats, der skal gøre Bysted anerkendt som et af Danmarks dygtigste og mest kreative kommunikationsbureauer. FINANSIEL KOMMUNIKATION DESIGN- MANAGEMENT OPLEVELSES- KOMMUNIKATION KAMPAGNE OG PR TEKNISK RÅDGIVNING OG IMPLEMENTERING ANALYSE OG STRATEGI VISUEL IDENTITET Vores løfte til kunderne er, at de hos os får adgang til otte skarpe spidskompetencer, og samtidig kan trække på en meget bred palette af kompetencer, erfaring og viden inden for hele kommunikationsområdet. Vi vil give kunderne markedets bedste muligheder for at arbejde med alle aspekter af deres eksterne og interne kommunikation og relationsopbygning. DIGITAL KOMMUNIKATION Man skal ikke analysere og strategiudvikle sig til døde. Analyse og strategi skal være et operationelt værktøj til at styre ressourcer, forbedre processer og til at skabe prioriteringer i kommunikatørers hverdag. Lars Sandstrøm, chefrådgiver, ANALYSE & STRATEGI En god visuel identitet er mere end glasuren på kagen. Der skal være en tæt sammenhæng mellem virksomhedens strategi og den designlinje vi udvikler så vores design gør en reel forskel og skaber resultater, der kan ses på bundlinjen. Jan Nielsen, chefrådgiver, VISUEL IDENTITET Brug design som et strategisk, værdiskabende element i virksomheden, og inddrag slutbrugerne i udviklingen af produkter og services. Det giver en målbart bedre kontakt til markedet og kunderne. Claus Gramstrup, chefrådgiver, DESIGN MANAGEMENT God digital kommunikation er mere end en teknisk løsning eller en hjemmeside det er en strategi, der gavner kundens forretning. Det handler om at sætte brugeren i centrum og skabe dialog på tværs af medier og platforme. Mikkel Noe Westh, chefrådgiver, DIGITAL KOMMUNIKATION Brugernes tålmodighed er lig med nul - derfor skal den digitale kommunikation virke hver gang. Vi hjælper kunderne med at vælge den helt rigtige tekniske løsning, og gennem tests og efterfølgende service sikrer vi, at den virker pålideligt hele tiden. Kenneth Olsen, chefrådgiver, TEKNISK RÅDGIVNING OG IMPLEMENTERING Det ikke nok at larme og lave ståhej. En vellykket kampagne skaber opmærksomhed, flytter holdninger og får målgruppen til at ændre adfærd. Mogens Holbøll, chefrådgiver, KAMPAGNE OG PR Vi adskiller os fra andre leverandører af årsrapporter, fordi vi også kan yde en professionel rådgivning om rapportering og investor relations. Vores udgangspunkt er en dyb forståelse for kundens forretningsstrategi og udfordringer. Helle Mayor, chefrådgiver, FINANSIEL KOMMUNIKATION Oplevelseskommunikation styrker relationen mellem afsender og modtager, fordi kommunikationen rammer vores følelser og sanser. Involverede og engagerede modtagere bliver til aktive deltagere, og dét skaber resultater for kunderne. Mikkel Bechshøft, chefrådgiver, OPLEVELSESKOMMUNIKATION Vedligeholdelse af en hjemmeside handler ikke kun om at opdatere indholdet, men om den kontinuerlige kommunikation med kunder, interessenter, presse m.fl. At kunne have så tæt kontakt og dialog med sine kunder giver nogle fantastiske muligheder. Jesper Fagerlund, chefrådgiver DIGITAL KOMMUNIKATION

20 Excellens i AO INFOLOG KEdjan skapa publicera lagra Affärsområde Intellecta Infolog, som innefattar bolaget Intellecta Infolog med Finanstryck och Ekotryck Redners, levererar en komplett kedja tjänster för produktion och distribution av tryckt information från det att en idé om en kommunikationsinsats föds hos våra kunder, till dess att resultatet når fram till och ger önskad effekt hos avsedda intressenter. Kreativitet och innovationsförmåga kombinerat med industriellt optimerade produktionsflöden och processer är nyckeln till framgång. Härnäst ökar vi antalet paketerade erbjudanden till våra kunder allt för att maximera nyttan för våra kunder och ytterligare särskilja oss från våra konkurrenter. Härnäst ökar den andel av vår totala intäkt som kommer från långsiktiga och avtalade samarbeten med större företag och organisationer. Härnäst uppfattar marknaden oss allt mer som en partner inom informationslogistik snarare än som produktionsbyrå, tryckeri eller en leverantör av lager- och distributionstjänster. Härnäst fördjupar vi vår vinnande dialog med befintliga kunder ytterligare det är i deras utmaningar som vi finner fundamentet till vår framtida utveckling. Härnäst intensifierar vi den pågående integrationen av affärsområdets verksamheter ur ett erbjudande- och leveransperspektiv, men även organisatoriskt och geografiskt. Erbjudandet kan delas in i följande tre tjänsteområden: Skapa (byråtjänster) Publicera (tryck och grafiska tjänster) Lagra och distribuera (lager, distribution och logistik) Tvärs igenom tjänsteområdena arbetar vi med marknadsledande systemstöd för att optimera kvalitet, effektivitet och effekt i kundernas löpande kommunikationsaktiviteter. I Stockholm driver affärsområdet två av Sveriges största tryckerier samt en lager- och distributionscentral, som i tätt samarbete med varandra hanterar de dagliga leveranserna till kunderna eller kundernas kunder. Våra byråmedarbetare sitter samlokaliserade med tryckerierna och har på så sätt ständig tillgång till såväl ledande grafisk kompetens som till själva tryckpressarna. Produktionsenheterna i Göteborg och Falun arbetar främst med digitaltryckning, vilket medger geografiskt närproducerade trycksaker i mindre och/eller anpassade utgåvor. Idag är affärsområdets tjänster extremt konkurrensutsatta, sett som enskilda erbjudanden. Detta blev mycket tydligt under 2009 med minskad efterfrågan och hård prispress på flera av de enskilda tjänsterna. Samtidigt har antalet kunder till affärsområdets större helhetserbjudanden ökat under året ett kvitto på att den fokuserade satsningen på bredare lösningar, hela vägen till helhetsåtaganden, är rätt. Affärsområdet har spetskompetens i alla moment i kedjan skapa publicera lagra/distribuera liksom den senaste teknologin för att sy ihop produktion och leverans till resultat- och kostnadseffektiva helheter. Det inkluderar Nordeuropas modernaste tryckpress (vari denna årsredovisning är tryckt), som levererar helt nya effekter till låg kostnad. Men det som verkligen differentierar Intellecta Infolog från övriga leverantörer är helhetserbjudandena, som hela tiden vidareutvecklas utifrån kundbehoven och teknikutvecklingen. Olika spetskompetenser, teknologier, systemstöd och tjänster konfigureras till superfunktionella helheter för våra kunder främst större och kommunikationsintensiva företag och organisationer. Kreativitet och innovationsförmåga kombinerat med industriellt optimerade produktionsflöden och processer är nyckeln till vår framgång. Intellecta Infolog har certifierat all sin grafiska produktion enligt Certifierad grafisk produktion (CGP). Certifieringen, som sker enligt tryckstandarden ISO , är en övergripande kvalitetsmärkning som visar att företaget kan leverera hög och jämn kvalitet. Intellecta Infolog får som första företag i Sverige ett certifikat som gäller en hel produktionsorganisation med flera avdelningar spridda över landet. För kunderna innebär certifieringen en trygghet då de lättare kan förutse tryckresultatet genom att vi nyttjar en beprövad och internationell standard

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll Översikt Intellecta Intellecta härnäst härnäst Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vi levererar de vassaste spjutspetstjänsterna

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Consulting. vd har ordet 8 10. Mål och måluppfyllelse 14 15. INTELLECTA infolog 40 43 FINANSTRYCK 55 57. Hilanders 29 31 ICTA AKTIEN 74 77

Consulting. vd har ordet 8 10. Mål och måluppfyllelse 14 15. INTELLECTA infolog 40 43 FINANSTRYCK 55 57. Hilanders 29 31 ICTA AKTIEN 74 77 DÅ OCH nu FEM ÅR I SAMMANDRAG 3 5 omvärldsanalys 6 7 vd har ordet 8 10 intellectas strategi 13 Mål och måluppfyllelse 14 15 INTELLECTA showtime 2008 InfoLOG Affärsområde INTELLECTA infolog 40 43 Consulting

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Alla är media Ny Strategisk Marknadsföring.

Alla är media Ny Strategisk Marknadsföring. Alla är media Ny Strategisk Marknadsföring. Bakgrund 1. Macro Under hela 1900-talet har vår ekonomi byggt på att nå massorna. Massproduktion > massdistribution > massmedia > mass..a köpare! (Mass)mediaföretagens

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i

uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i REWIR BODÉN & CO INTELLECTA CORPORATE HILANDERS HILANDERS KITCHEN BYSTED A/S Extraordinärt s Upplev dofterna, skrapa bolagen! Upplev dofterna, skrapa bolagen! INTELLECTA 2010 BYSTED AB INTELLECTA INFOLOG

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsredogörelse. Eatgood Sweden AB

Kvartalsredogörelse. Eatgood Sweden AB Kvartalsredogörelse Q3 Eatgood Sweden AB 2017-07-01-2017-09-30 Borås 20171127 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 3, 1 juli - 30 september 2017 Kvartalsredogörelse, tredje kvartalet 2017 Efter

Läs mer

Framtidsanalys 9 trender som påverkar den svenska idrottsrörelsen. 20 maj 2014

Framtidsanalys 9 trender som påverkar den svenska idrottsrörelsen. 20 maj 2014 Framtidsanalys 9 trender som påverkar den svenska idrottsrörelsen 20 maj 2014 HOLISTISK HÄLSA HETEROGENISERING DE NYA PENSIONÄRERNA DEN VINNANDE VÄGEN SAMHÄLLSKAPITALISM DEN SKAPANDE EKONOMIN STAMSAMHÄLLET

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex 2016

Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Ett verktyg för marknadschefer 2015 startade vi upp Sveriges Marknadsföringsindex för att sammanställa vad marknadschefer och andra marknadsföringsansvariga i Sverige

Läs mer