uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i"

Transkript

1 REWIR BODÉN & CO INTELLECTA CORPORATE HILANDERS HILANDERS KITCHEN BYSTED A/S Extraordinärt s Upplev dofterna, skrapa bolagen! Upplev dofterna, skrapa bolagen! INTELLECTA 2010 BYSTED AB INTELLECTA INFOLOG FINANSTRYCK EKOTRYCK REDNERS INEKO

2 REWIR BODÉN & CO INTELLECTA CORPORATE HILANDERS HILANDERS KITCHEN Den kompletta årsredovisningen är publicerad på BYSTED A/S BYSTED AB INTELLECTA INFOLOG FINANSTRYCK EKOTRYCK REDNERS omvärldsanalys 3 vd har ordet 10 strategier 14 Mål & Måluppfyllelse 18 ao Consulting 22 rewir 24 bodén & Co 26 Intellecta Corporate 28 Hilanders 30 Hilanders Kitchen 32 bysted A/S 34 bysted AB 36 ao Infolog 38 Intellecta Infolog 40 finanstryck 42 ekotryck Redners 44 nya Bolaget Ineko 46 styrelsen 48 koncernledningen 50 Intellectas ledare 52 gundua 54 Året som gått Intellecta 56 Året som gått Consulting 58 Året som gått Infolog 59 extraordinära Case 60 då & Nu 64 ICTA Aktien 66 definitioner 70 adresser 72

3 Affärsområde Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Affärsidén är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande kommunikation. Affärsområdet omfattar en grupp ledande konsultföretag och byråvarumärken med ledande marknadspositioner; Rewir AB, Intellecta Corporate AB, Hil-Anders Advertising AB (Hilanders), Hil-Anders Kitchen AB (Hilanders Kitchen), Bysted AB och Bysted A/S. Bolagen med 216 konsulter verkar i Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Århus och Shanghai. Nettoomsättningen uppgick till 317,3 (308,4) MSEK, en tillväxt med 2,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 7,5 procent till 285,4 (308,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 9,0 (29,7) MSEK med en rörelsemarginal om 2,8 (9,6) MSEK. Under året förvärvades eventbyrån Bodén & Co Kommunikation AB. Förvärvet av bolaget utgör ett strategiskt förvärv inom strategi- och varumärkesbyrån Rewir. Bolaget blir en helt integrerad del av Rewir från och med 1 januari 2011 och därmed skapas ett erbjudande som spänner hela vägen från analys och strategi till design och upplevelser. Etablering av ett marknadsbolag i Kina påbörjades i slutet av året. En kommunikationsbyrå, Hilanders Kitchen, startades genom en avknoppning från reklambyrån Hilanders. Hilanders Kitchen är inriktad på kunder inom livsmedelsbranschen. INTELLECTA Affärsidé Intellecta ska bygga, förvalta och utveckla en framgångsrik portfölj av ledande bolag/verksamheter inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. byråtjänster (Intellecta Consulting) samt grafisk produktion och informationslogistik (Intellecta Infolog). Intellecta har 455 anställda. Våra kunder är företag, myndigheter och organisationer med behov av att kommunicera med kunder, medborgare, aktieägare och andra intressenter. Intellectas verksamhet finns i Sverige, Danmark och Kina. Vision Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär. Viktiga händelser under året Nettoomsättning/AO Consulting 54% Infolog 46% Rörelseresultat/AO Consulting 17% Infolog 83% Verksamhetsåret 2010 har kännetecknats av strategisk och operativ översyn samt förberedelser för expansion utifrån en stark finansiell plattform. Inom affärsområdet Infolog genomfördes omstruktureringar och rationaliseringar, vilket gav stöd åt affärsområdets goda resultatutveckling. Inom affärsområdet Consulting har ett antal nyrekryteringar genomförts inom tjänsteområden med starka tillväxtmöjligheter. Intellecta redovisar ett helårsresultat, EBT, på 37 (27) MSEK. Koncernens nettoomsättning uppgick till 682 (681) MSEK. Koncernens finanser är stabila med god likviditet. Soliditet Intellecta bedriver verksamhet i Sverige och Danmark samt uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Affärsområde Intellecta Infolog är en komplett producent av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler. Infolog kan på entreprenad också ta ett helhetsansvar för kundernas produktion och flöden av information, från formgivning, originalisering och publicering till fysisk leverans till slutmottagaren. Affärsområdet har 225 medarbetare i Solna, Stockholm, Nacka, Uppsala, Göteborg, Falun och Gävle. Nettoomsättningen uppgick 2010 till 377,4 (387,0) MSEK, en minskning med 2,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 16,6 (2,5) MSEK före återbetalning av mervärdesskatt om 26,8 ( ) MSEK. Rörelsemarginalen blev 4,4 (0,6) procent. Resultatförbättringen tillskrivs genomförda rationaliseringar och effektiviseringar av verksamheten. Affärsområdet erbjuder de mest kompletta och effektiva erbjudanden inom informationslogistik på marknaden med tydliga tids- och kostnadsvinster för kunderna. Kvalificerad rådgivning erbjuds när det gäller att lägga upp trycksaksintensiva informationsflöden med ökad precision, full kvalitetskontroll och radikal kostnadsrationalisering som primära kundnyttor. I den allt viktigare rollen som rådgivare bistår Intellecta Infolog sina kunder i att effektivisera sin dokumenthantering och sina informationsflöden. Breddningen av tjänsterna inom affärsområdet har även ökat riskspridningen i verksamheten. Med en produktionsteknik och maskinpark som är den modernaste i Europa erbjuder affärsområdet kvaliteter och effekter som är helt unika. Rewir Stockholm 35 anställda Bodén & Co Stockholm 19 anställda Intellecta Corporate Stockholm 66 anställda Hilanders Malmö, Stockholm 35 anställda Hilanders Kitchen Malmö 10 anställda Bysted A/S Köpenhamn, Århus 44 anställda Bysted AB Malmö 7 anställda Intellecta Infolog Solna, Sthlm, Nacka, Uppsala, Gbg, Gävle, Falun 132 anställda Finanstryck Stockholm 9 anställda Ekotryck Redners Stockholm 84 anställda Trend- och omvärldsanalys Kommunikationsrådgivning Varumärkes- och affärsutveckling Designstrategi och grafisk gestaltning Intern och extern aktivering Skapa säkerhet kring varumärken genom innovativa och inspirerande möten Event Film Research CONSULTING Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR/Public affairs Webbtjänster Publicistiska tjänster Varumärkesutveckling Design Varumärkesutveckling Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/kampanjer Utställningar/events Varumärkesutveckling Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation PR Design Webbtjänster Konceptutveckling Varumärkesutveckling Digital kommunikation Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR & Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Varumärkesutveckling Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Byråtjänster Prepress & bildbehandling Offset- och digitaltryck Personifierad kommunikation Lager & distribution It-systemlösningar Web-to-print Helhetslösningar Funktionsåtaganden Producent av finansiell information, främst emissionsprospekt, inklusive: Design Produktion Tryckning Publicering Distribution Byråtjänster Prepress & bildbehandling Effekttryck Förpacknings- & displaytryck Reklamtryck Stortaveltryck Variabeltryck Lager & distribution Webbaserade systemstöd INFOLOG Intellecta Consulting Nettoomsättning 1), MSEK 317,3 308,4 Rörelseresultat 2), MSEK 9,0 29,7 Rörelsemarginal, % 2,8 9,6 Investeringar, MSEK 4,5 5,0 Antal anställda, medelantal Antal anställda per NYCKELTAL PRo forma PRo forma NYCKELTAL Intellecta Infolog Nettoomsättning 1), MSEK 377,4 387,0 Rörelseresultat 2), MSEK 43,4 2,5 Rörelsemarginal, % 4,4 0,6 Investeringar, MSEK 3,5 56,6 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Inkluderar omstruktureringskostnader om 2,3 ( ) MSEK Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Inkluderar omstruktureringskostnader om 2,3 ( ) MSEK

4 1. otroligt, fantastiskt, övernaturligt 2. ovanligt; som avviker från det normala, rutinen eller gängse sättet Källa: Wiktionary

5 Extraordinärt Tre megatrender driver marknadens utveckling Digitaliseringen av vår kommunikation har gjort resan från extraordinärt till mainstream. All bred kommunikation måste idag ha den digitala verkligheten som utgångspunkt. Samtidigt ger det utrymme för nya nischer utanför mainstream; nytt extraordinärt. Sedan ett antal år pågår djupgående strukturella förändringar i kommunikationsmarknaden. Dessa förändringar kan sammanfattas i tre megatrender: Digitala, dynamiska och deltagande media och kanaler vinner hela tiden bred terräng på bekostnad av statiska och fysiska. Olika former av dialog vinner successivt terräng på bekostnad av traditionell enkelriktad masskommunikation. Kommunikation sker i allt mindre grad på avsändarnas villkor. Varumärkes- och kommunikationsfrågor blir en allt viktigare och mer integrerad del av företagens affärsvardag. Dessa trender drivs av teknik- och teknolgiutvecklingen och det allt bredare dagliga nyttjandet av denna teknik. En gungig konjunktur påskyndar utvecklingen på företagssidan, vilket i sin tur accelererar nyttjandet. De tre megatrenderna är också inbördes relaterade till varandra och deras sammanlagda drivkraft är enorm. Flera av Intellecta-bolagens verksamheter och historiska huvudprodukter påverkas av utvecklingen, och att möta dessa utvecklingar i strategivalen är därför helt avgörande för Intellectas och alla kommunikationsföretags fortsatta framgång. Från extraordinärt till mainstream Alla trender börjar som något ganska udda och extraordinärt. Några blommar aldrig ut, blir till irrbloss som kanske lyser en stund men sedan falnar av. Andra vinner styrka och blir till 3

6 Extraordinärt tunga drivkrafter i utvecklingen på sitt område och de starkaste även utanför det. Snart är de så dominerande att vi inte alls ser dem som trender längre. Digitaliseringen av vår kommunikation har gjort denna resa från extraordinärt till mainstream. All bred kommunikation måste idag ha den digitala verkligheten som utgångspunkt. Samtidigt ger det utrymme för nya nischer utanför mainstream; nytt extraordinärt. Digitala medier kommer helt att slå ut traditionella kataloger och breda DR-utskick, de fungerar redan idag enbart på vissa pensionärsmålgrupper och långt ifrån alla ens där. Yngre människor som har huvuddelen av sitt informationsintag via digitala medier börjar däremot uppleva trycksaker som spännande och exklusiva helt enkelt som extraordinära inslag i en ordinär digital informationsverklighet. Men detta ställer givetvis helt nya krav på trycksakerna; oavsett om det är en kommersiell manifestation eller en redaktionell produkt. Digitala, dynamiska och deltagande media vinner snabbt terräng Det tog radio 38 år att nå 50 miljoner användare, teve 13 år och Internet fyra år. Facebook hade 100 miljoner användare efter nio månader medan en miljard appar installerades på samma tid. Idag har Facebook mer än 500 miljoner användare över hela världen, och de tillbringar över tolv miljarder timmar per månad på Facebook. Sociala medier har under året visat sin enorma påverkanskraft i världssamfundet. Gamla auktoritära regimer har fallit som mogna äpplen till marken, när motståndet har aktiverats via sociala medier. Sociala medier och inte minst Facebook har återgett begreppet kommunikation sin ursprungliga och egentliga betydelse; gemensamgörande. Facebookgrupper skapas kring intressen, frågor och fenomen, som görs gemensamma genom anslutning, deltagande och aktivitet, det vill säga kommunikation. Det som gemensamgörs kan vara allt från synen på en politisk fråga, viljan att agera på ett erbjudande eller support för ett varumärke, allt det som traditionell kommunikation fokuserat på. Detta är en dramatiskt annorlunda kommunikationsverklighet än den vi levde i för bara tio år sedan. Kommunikation sker i allt mindre grad på avsändarnas villkor I förrgår hade företag och myndigheter informationschefer, vars uppgift var att just informera. Företagen sände ut information till mottagare oftast brett via massmedia till en diffus allmänhet. I går riktade man sin information mer fokuserat mot definierade målgrupper, och då ofta via specialmedia med samma målgrupper. Redan denna förändring speglade en maktförskjutning till mottagarnas fördel. De senaste åren och med accelererad snabbhet har förutsättningarna för kommunikation ändrats i grunden. Det handlar om ett omfattande paradigmskifte, som bygger på en successiv maktförskjutning från sändare till mottagare om man ska uttrycka det i en föråldrad terminologi. De senaste månadernas dramatiska utveckling i arabländerna visar att motsvarande förändring är på gång i det politiska livet. Initiativet svänger från de styrande till de styrda. På samma sätt som begreppet kommunikation återgår till sitt ursprung gör begreppet demokrati det. Idag är begrepp som sändare-mottagare, massmedia och målgrupp på väg att bli helt obsoleta, inte bara för att de bygger på synen att det är den sändande parten som har initiativet och makten. Idén om en massmarknad och till och med målgrupper baseras också på synsättet att alla är, tänker och agerar likartat åtminstone utifrån vissa socioekonomiska eller psykosociala grundkriterier; kön, åldersgrupp, inkomstkategori, utbildning och så vidare. Det fungerar allt mindre så. Allt mer är det individuella intressen, ofta helt oberoende av socioekonomisk status och inte sällan mycket smalt nischade, som styr vilken information man är mottaglig för, aktivt söker och allt oftare också bidrar till. Givetvis har denna utveckling möjliggjorts av Internet, som förvandlat oss alla från passiva mottagare av information till aktiva sökare. De senaste årens snabba utveckling av allt kraftfullare sökmotorer och allt vassare sökfunktioner har gjort sökandet mer effektivt. Digitaliseringen gör att mer och mer blir sökbart. På reklammarknaden är köpta sökord ord som hjälper till att komma högt upp bland resultaten vid sökning på Internet den reklamkategori som växer snabbast. Sökordsmarknaden i Sverige omsatte 2 miljarder kronor 2010, tre gånger så mycket som En fjärdedel av alla sökresultat för världens 20 största och ledande varumärken är länkat till användargenererat innehåll. Var tredje bloggare, av världens drygt , uttrycker sina åsikter om varumärken och produkter, och eftersom 78 procent av alla konsumenter litar på en rekommendation från en jämlik medintressent är genomslagskraften enorm. Företag kan inte längre tala om för världen vilka de är. Världen talar om för företagen vilka de är och hur de sköter sig. Det företag och myndigheter kan göra för att påverka bilden av sig själva är att delta i dialogen så öppet och klokt som möjligt förutom givetvis det grundläggande; att agera rätt på de olika områden utifrån vilka de blir bedömda. Söka, finna, dela Initiativen och makten förskjuts löpande mot användare och deltagare och så kommer det att fortsätta. När företag och myndigheter vill kommunicera handlar det allt mindre om att träffa en målgrupp, och allt mer om att möta en aktiv sökbild Från mänsklighetens början till 2003 skapades 5 exabytes information. Nu skapar vi den datamängden varannan dag, allt enligt Eric Schmidt, CEO på Google. 4

7 Extraordinärt Extraordinärer 2010 Vilken röra det blev när askmolnet drog in När den isländska vulkanen med det konstiga namnet spydde ut aska, blev det kaos. Än en gång är det bevisat; när naturens krafter intar arenan förpassas vi människor till läktaren som passiva åskådare. Naturen visade sin ovänliga sida men, kanske kan man säga, inte på långt när med sådan vrede som på jordbävningarnas Haiti. Här stängdes luftrum, hotellpriser rakade i höjden och taxibilar pilade land och rike runt. Norwegian svarade inte i telefon men väl på Facebook. På flygplatser flyger man. Kan man inte det, då blir det trångt, minst sagt. Flygplatser förvandlades till rena förläggningarna. Folk och flygplan överallt. Vårt högt utvecklade samhälle satt med byxorna nerdragna. Pär Dahlstedt, miljöchef Intellecta Infolog eller ett sökmönster. Om din information eller aktivitet inte möter min sökprofil, så går den mig förbi. Givetvis finns det andra som har samma eller likartad sökprofil, och dem har jag associerat mig med i olika grupper i sociala medier. Här delar jag med mig av det jag funnit. Söka, finna, dela är det mönster som är motorn i den sociala kommunikationen. Delandet sharing är avgörande i utvecklingen av hela den sociala dimensionen på Internet. Från att i mångt och mycket ha varit en individualismens arena, där folk agerade och tänkte på sig själva, finns nu en tydlig trend att dela med sig, inte minst erfarenheter av olika tjänster och produkter. Det finns även ett inslag av samhällsengagemang i allt från bloggar till sajter som brandkarma.com, med missionen: Choose good brands. Change brands for good. Inte bara individer förväntas bidra, inom kort kommer det också att krävas av företag, myndigheter och organisationer. Företag och myndigheter måste nu hitta nya sätt att få ut sina budskap och bygga sina varumärken och relationer med kunskap om och förståelse för hur hela scenen har strukturerats om och hur spelreglerna har förändrats. Exempelvis har transparens gått från profilerande hederskodex till hygienområde. Kontroll av den egna imagen är också något som blir allt svårare. Varumärket bygger sig allt mer av egen kraft ute hos användarna i deras samtal. I dagens kommunikationslandskap utgör det utrymme man kan köpa en allt mindre del av allt som sägs om den egna organisationen. Samtidigt har människor blivit allt bättre på att sålla bort köpta budskap. Detta är det viktigaste skälet till att PR blivit allt tyngre och traditionell reklam allt mer lättviktigt. Mediebilden smalnar hela vägen ner till individ Att konsumtion i allt högre grad är individuellt intressestyrd, inte kategoristyrd, är inget nytt. Marknadsförare har länge haft ett särskilt gott öga till heavy users och konsumtionseliter av olika slag. Att användaromdömen har större genomslag än företagets egna påståenden om sin förträfflighet är heller inget nytt; testimonals har länge varit en populär teknik i marknadsföringen. Det som är nytt är att initiativet till omdömen och annan information kommer från användarna och att det finns effektiva kanaler och scener att dela informationen och till och med driva användarkampanjer i angelägna frågor. Mediebilden förändras löpande efter samma princip. I rörliga medier har vi gått från broadcasting över narrowcasting till olika on demand -funktioner som YouTube, där användargenererat material konkurrerar med företagens utspel. Parallellt rör sig printmedia å ena sidan mot ständigt mindre och bättre fokuserade upplagor, print-on-demand och integration print/ webb i såväl gränssnitt som bakomliggande system, och å andra Extraordinärer 2010 A.P. Møller-Mærsk og selskabets administrerende direktør Niels Smedegaard De har gjort stort indtryk på mig. Det er lykkedes selskabet at vende forretningen fra et mindre mia. underskud i 2009 til et stort mia. overskud for Det er bl.a. takket være en ledelse, som både har haft fokus på omkostninger og effektivitet. Og som har tilført en mere åben og kommunikerende ledelsesform end tidligere. Chefrådgiver for strategi og analyse Lars Sandstrøm, Bysted Köpenhamn 6

8 Extraordinärt sidan mot spektakulärt effekttryck, som närmar sig eventets uttrycksformer och ofta får en roll i den direkta kundinteraktionen. Ett genombrott inom individualiserad kundkommunikation har gjorts av Ica och Mina varor. Via sitt kundkort har Ica information om vilka varor varje kund köper frekvent och på just dessa varor får varje kund individuellt skräddarsydda rabatterbjudanden, som man lätt kan se via mobilt Internet. Rabatten är redan laddad på kortet och varje kvitto berättar om outnyttjade erbjudanden. Det är så långt bort man kan komma från gårdagens massutskick, där manliga ensamhushåll fick erbjudanden om dambindor och bebispuder och det blev lika tokigt åt andra hållet. Även trycktekniken rör sig mot individualiserade enheter, där kunskap om den enskilda kunden kan omsättas i unika budskap och skräddarsydda erbjudanden eller andra budskap. Inkjet-tekniken gör nu snabba kvalitetsmässiga framsteg, och kan framför allt kombineras med annan avancerad tryckteknik som gör att enheterna blir både indvidualiserade och har hög kvalitet med allehanda specialeffekter. Kommunikation blir en allt viktigare och mer integrerad del av kundernas affärsvardag Sedan ett par år har Intellecta haft som sin vision att kommunikation ska vara centralt när kunden driver sin affär. Utvecklingen närmar sig snabbt denna vision. I allt fler företag, myndigheter och institutioner är det idag självklart att varumärke och kommunikation är en ledningsfråga, om inte till och med en styrelsefråga. Varumärket är en affärskritisk tillgång, som måste förädlas löpande och även ge avkastning, som vilken tillgång som helst. Varumärkesdriven kommunikation är betydelsefull för att stärka varumärket, men för att få verklig kraft så måste varumärket också tillåtas göra skillnad i verkligheten och skillnaden måste synliggöras. Att skapa ett starkt varumärke handlar framförallt om vad man gör, inte det man säger att man gör. Inte bara varumärkesbygget utan också en allt större del av själva kunddialogen, det konkreta försäljningsarbetet och avsluten görs också i digitala kanaler, där gränserna mellan affärsstödjande och affärsdrivande kommunikation är på väg att helt luckras upp. Då får Intellecta inte bara tänka ut en ny vision, utan också definiera om arbetsfördelningen mellan sina två affärsområden. HÄRNÄST: 3D printing, lika omvälvande som den industriella revolutionen på 1800-talet Världen har sett två gigantiska innovationer, som drivit hela utvecklingen under de senaste sexhundra åren. Den ena var Gutenbergs uppfinning av den grundläggande trycktekniken, som möjliggjorde att mångfaldiga texter och så småningom bilder. Den andra var den industriella revolutionen som möjliggjorde att mångfaldiga fysiska objekt, allt från klädesplagg till bilar. Mångfaldigandet är den gemensamma nämnaren. Den ena innovationen möjliggjorde masskommunikation, den andra massproduktion det som tilllsammans har skapat det moderna samhället. Nu har hela perspektivet vänts från massa till individ. Det gäller både kommunikation och produktion. I båda fallen gäller i allt högre grad individualisering. Inom kommunikationen eftersträvas ett så individuellt och personligt anslag som möjligt. Inom många produktområden, till exempel bilar, har möjligheten att egendesigna sin bil via val och tillval blivit allt viktigare. Man har gått från likriktad massproduktion till unikisering. Ny produktionsteknologi gör att också trycksaker kan individualiseras både vad avser omfång, innehåll och tilltal. 3D printing är ett begrepp som vi kommer att få höra talas mycket om framöver. Inom den grafiska industrin handlar 3D printing huvudsakligen om att skapa tredimensionella effekter i trycksaker. Tekniken, som kallas lenticular printing, har funnits ett tag men har löpande förfinats och får nu allt bredare användning, inte minst på förpackningar. Den bygger på att ett ytskikt fungerar som lins och får en underliggande sammansatt bild att reflekteras olika beroende på synvinkel, vilket ger effekter som rörelse och förändring. Trycksaker med rörliga bilder som i Harry Potter-filmerna är ännu en bit bort, men nya teknologier med inslag av IT kommer att göra det möjligt inom en inte allt för avlägsen framtid. Det som verkligen kommer att förändra våra liv är 3D printing som tillverkningsteknologi. Detta är massproduktionens svanesång. Tekniken innebär att man kan skapa unika fysiska objekt direkt från en dator. I all enkelhet går det till så här; man gör, eller laddar ner, ett 3D blueprint av ett objekt på sin dator, fixar och pular med form och färg, och trycker sedan på PRINT. En maskin vid sidan av en fabricator eller fabber bygger sedan upp objektet successivt lager för lager i tre dimensioner med små partiklar av plast, metall eller kompositer som fogas samman med mikroskopiska droppar klister eller ett slags laserlödning. Som tidningen Economist skrev nyligen; Snart kan alla bygga sin egen Stradivarius-fiol. Tekniken har utvecklats bland annat för att göra prototyper för delar till flygplansindustrin, men har nu mognat för att göra färdiga produkter. Inte hela flygplan, men väl mindre objekt. Det dröjer inte länge förrän Nespresso erbjuder dig att köpa senaste modellen av sin espressoapparat som ett blueprint att ladda ner och sedan fabba själv med utrymme för egen design om så önskas. Det som kommer att hålla tillbaka utvecklingen är inte teknologin, utan de samhällseffekter den kan skapa främst i form av nedläggning av hela industrier, som byggts kring de gamla tillverkningsprocesserna. Till det som kommer att driva på hör de miljövinster samhället kan göra, om man slipper kostbar och smutsig logistik till och från fabriker. Den som lever får se. Extraordinärer 2010 Nya rekryter i Afghanistan Dokumentarfilmen Armadillo, der følger et hold nye rekrutter i Afghanistan, ramte mig lige midt i både hjernen og hjertet. Office manager Louise Ulrik Lundberg, Bysted Köpenhamn 8

9 Extraordinärt VD har ordet 2010 ett extraordinärt komplext år Intellecta är ett tillväxtbolag, som under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 14 procent per år, under god vinstutveckling. Under samma fem år har avkastningen på sysselsatt kapital varit i genomsnitt 20 procent, vilket är synnerligen konkurrenskraftigt. Intellectas kommersiella årsrytm sammanfaller inte fullt ut med det kalendariska året, utan har en eftersläpning på ett antal månader. Den konjunkturella rytmen har en ännu längre eftersläpning, i så motto att den allmänna konjunkturen slår igenom upp till ett år senare i vår verksamhet. Detta är egentligen inte Intellecta-unikt, utan gäller flertalet företag inom kommunikationsområdet. Det är också ett mönster vi känner igen från den föregående konjunkturnedgången. Sålunda hade vi ett mycket starkt 2009, samtidigt som näringslivet i sin helhet präglades av den dramatiska konjunkturförsämringen som följde på finanskrisen kunde vi visa det bästa operativa årsresultatet hittills. Första kvartalet 2010 inleddes likaledes mycket starkt, och vårt Q1-resultat 2010 var det bästa vi presterat så långt. Detta fina resultat speglade eftersläpningen i både årsrytm och konjunktur; vi red fortfarande på det goda Under Q2 vände utvecklingen mot en drastisk försämring och Q3 blev det sämsta kvartalet vi upplevt, då den eftersläpande lågkonjunkturen slog till med full kraft samtidigt som den ekonomiska utvecklingen i industrin snabbt vände uppåt. Jag ska villigt erkänna att det inte är helt enkelt att navigera i denna miljö av motstridiga signaler, och det är lätt att låta sig förledas av alla positiva indikatorer och trampa på gasen lite för tidigt. För att komplicera bilden ytterligare så har Intellectas två affärsområden, Consulting och Infolog, en olikartad rytm i sina konjunkturreaktioner, vilket dock innebär en stor fördel i form av riskbalansering. Det mer industriellt orienterade affärsområdet Infolog med tyngdpunkt i taktisk kommunikation har en rytm som bättre sammanfaller med industrin i sin helhet, vilket förstärks av starka positioner i marknadssegment som snabbt speglar konjunkturförändringar, såsom detaljhandeln. Detta innebär att affärsområdet gjorde ett förhållandevis svagt resultat under 2009 men kom igen starkt under För affärsområde Consulting ser det annorlunda ut. Behovet av strategisk kommunikation minskar inte i dåliga tider, tvärtom det kan mycket väl öka. Inte minst ökar informationsbehovet i investerarkommunen när det krisar, där det i hög utsträckning då handlar om damage control och kriskommunikation. Även om det tar tid för kundföretagen att svänga från offensivt till defensivt i sin strategiska kommunikation tar det sedan ännu längre tid att svänga tillbaka från defensivt till offensivt. I det läget kan det också vara knappt om resurser. Under det fjärde kvartalet 2010 och de första månaderna under 2011 började efterfrågan successivt komma tillbaka, och det finns ingen anledning att tro att mönstret från tidigare konjunkturuppgångar inte ska upprepas denna gång. I så fall bör framför allt hösten 2011 se allt bättre ut. Intellectas rörelseresultat förbättrades under det fjärde kvartalet till 23,9 (16,0) MSEK. Nettoomsättningen ökade till 190,8 (187,7) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 12,5 (8,5) procent. I rörelseresultatet ingår dock övriga intäkter, som inkluderar återbetalning av mervärdesskatt för år med 26,8 MSEK samt nedskrivning av goodwill med 10 MSEK. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 7,1 (16,0) MSEK. Sammantaget blev 2010 en besvikelse. För helåret 2010 redovisar Intellecta ett rörelseresultat på 38,7 (29,1) MSEK, en förbättring med 33 procent. Nettoomsättningen slutade oförändrat på 681,6 (681,3) MSEK, vilket innebär att våra tillväxtmål inte uppfylldes. Rörelsemarginalen förbättrades till 5,7 (4,3) procent. Rörelseresultatet exklusive återbetalning av mervärdeskatt och nedskrivning av goodwill uppgick till 21,9 (29,1) MSEK. Affärsområde Infolog levererade ett helårsresultat på 16,6 (2,5) MSEK, en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Strukturrationalisering och effektivisering av verksamheterna inom affärsområdet har gett goda resultat. Personalkostnaderna reducerades med 16,5 MSEK. Affärsområde Consulting bidrog med ett resultat på 9,0 (29,7) MSEK, en väsentlig försvagning jämfört med föregående år. Inom affärsområdet har ny kompetens rekryterats, där de organiska tillväxtmöjligheterna framöver bedöms vara goda, samtidigt som detta inte hunnit få genomslag under Antalet konsulter inom jämförbara enheter har under året ökat med 16 medarbetare. Därutöver har ett strategiskt förvärv gjorts inom affärsområdet, då den 25 man starka eventbyrån Bodén & Co förvärvades till 100 procent i oktober Bedömningen är att kompetensförstärkningarna inom AO Consulting kommer att väsentligen öka affärsvolymerna under Parallellt med komplexa konjunkturmönster så förändrar långsiktiga och djupgående trender förutsättningarna för Intellectas verksamhet. En av de viktigaste långsiktiga trenderna är att en allt större del av den totala kommunikationen successivt flyttar över i digitala miljöer bort från fysiska, tryckta enheter som kräver fysisk distribution. Trots att ett av Intellectas affärsområden, Infolog, har sitt huvudsakliga fokus i denna fysiska verklighet, så är denna utveckling gynnsam för Intellecta. För det första har alla bolag i koncernen avancerad digital kompetens, konsultbolagen genom sina webbavdelningar och affärsområde Infolog genom sina specialister på systemstöd. För det andra är tryckeriverksamheten i Infolog positionerad i tydliga nischer och högmarginalsegment, som ligger långt från de volymsegment, som är hårt drabbade av migrering till digitala kanaler och som en konsekvens därav präglas av överkapacitet och hård priskonkurrens. Intellecta fortsätter att satsa på unik tryckteknik med möjlighet till extraordinära effekter, som vi bedömer, till skillnad från 10 11

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll Översikt Intellecta Intellecta härnäst härnäst Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vi levererar de vassaste spjutspetstjänsterna

Läs mer

VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18

VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 3 Förslag till BEHANDling AV bolagets resultat 9 koncernens RAPPort ÖVer totalresultat 10 koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning

Läs mer

Org nr. 556056-5151 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

Org nr. 556056-5151 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 P Org nr. 556056-5151 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 04 Vd-ord 08 Värderingar 10 Marknadsanalys 18 Mål & måluppfyllelse 20 Koncernöversikt 26 Bolag 36 Styrelse 38 Ledning 40 Gundua Foundation

Läs mer

intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer

intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer Vd och koncernchef Lars Fredrikson «om ett år som präglades av oron i världen Elva

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03 Intellecta intellecta företagspresentation 2002/03 företagspresentation 2. Året som gick 3. Viktiga nyckeltal 4. Vd har ordet 7. Resultatanalys 10. Mål och strategier 13. Partnerlösningar 15. Kompetens

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Så möter vi våra kunder 2 Erbjudande 4 VD och koncernchefen har ordet 10 Så skapar vi affärsnytta 12 Marknad och drivkrafter 15 Strategi och mål 24 Varumärken

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING BTS Group AB (publ) 2002 INNEHÅLL BTS GROUP AB (PUBL) ORGNR: 556566-7119 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD intervju 8 Marknadsöversikt 10 Kunder 12 Att genomföra och nå resultat 16

Läs mer