uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i"

Transkript

1 REWIR BODÉN & CO INTELLECTA CORPORATE HILANDERS HILANDERS KITCHEN BYSTED A/S Extraordinärt s Upplev dofterna, skrapa bolagen! Upplev dofterna, skrapa bolagen! INTELLECTA 2010 BYSTED AB INTELLECTA INFOLOG FINANSTRYCK EKOTRYCK REDNERS INEKO

2 REWIR BODÉN & CO INTELLECTA CORPORATE HILANDERS HILANDERS KITCHEN Den kompletta årsredovisningen är publicerad på BYSTED A/S BYSTED AB INTELLECTA INFOLOG FINANSTRYCK EKOTRYCK REDNERS omvärldsanalys 3 vd har ordet 10 strategier 14 Mål & Måluppfyllelse 18 ao Consulting 22 rewir 24 bodén & Co 26 Intellecta Corporate 28 Hilanders 30 Hilanders Kitchen 32 bysted A/S 34 bysted AB 36 ao Infolog 38 Intellecta Infolog 40 finanstryck 42 ekotryck Redners 44 nya Bolaget Ineko 46 styrelsen 48 koncernledningen 50 Intellectas ledare 52 gundua 54 Året som gått Intellecta 56 Året som gått Consulting 58 Året som gått Infolog 59 extraordinära Case 60 då & Nu 64 ICTA Aktien 66 definitioner 70 adresser 72

3 Affärsområde Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Affärsidén är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande kommunikation. Affärsområdet omfattar en grupp ledande konsultföretag och byråvarumärken med ledande marknadspositioner; Rewir AB, Intellecta Corporate AB, Hil-Anders Advertising AB (Hilanders), Hil-Anders Kitchen AB (Hilanders Kitchen), Bysted AB och Bysted A/S. Bolagen med 216 konsulter verkar i Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Århus och Shanghai. Nettoomsättningen uppgick till 317,3 (308,4) MSEK, en tillväxt med 2,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 7,5 procent till 285,4 (308,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 9,0 (29,7) MSEK med en rörelsemarginal om 2,8 (9,6) MSEK. Under året förvärvades eventbyrån Bodén & Co Kommunikation AB. Förvärvet av bolaget utgör ett strategiskt förvärv inom strategi- och varumärkesbyrån Rewir. Bolaget blir en helt integrerad del av Rewir från och med 1 januari 2011 och därmed skapas ett erbjudande som spänner hela vägen från analys och strategi till design och upplevelser. Etablering av ett marknadsbolag i Kina påbörjades i slutet av året. En kommunikationsbyrå, Hilanders Kitchen, startades genom en avknoppning från reklambyrån Hilanders. Hilanders Kitchen är inriktad på kunder inom livsmedelsbranschen. INTELLECTA Affärsidé Intellecta ska bygga, förvalta och utveckla en framgångsrik portfölj av ledande bolag/verksamheter inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. byråtjänster (Intellecta Consulting) samt grafisk produktion och informationslogistik (Intellecta Infolog). Intellecta har 455 anställda. Våra kunder är företag, myndigheter och organisationer med behov av att kommunicera med kunder, medborgare, aktieägare och andra intressenter. Intellectas verksamhet finns i Sverige, Danmark och Kina. Vision Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär. Viktiga händelser under året Nettoomsättning/AO Consulting 54% Infolog 46% Rörelseresultat/AO Consulting 17% Infolog 83% Verksamhetsåret 2010 har kännetecknats av strategisk och operativ översyn samt förberedelser för expansion utifrån en stark finansiell plattform. Inom affärsområdet Infolog genomfördes omstruktureringar och rationaliseringar, vilket gav stöd åt affärsområdets goda resultatutveckling. Inom affärsområdet Consulting har ett antal nyrekryteringar genomförts inom tjänsteområden med starka tillväxtmöjligheter. Intellecta redovisar ett helårsresultat, EBT, på 37 (27) MSEK. Koncernens nettoomsättning uppgick till 682 (681) MSEK. Koncernens finanser är stabila med god likviditet. Soliditet Intellecta bedriver verksamhet i Sverige och Danmark samt uppgick till 39 procent. där våra kunder har behov av vår närvaro. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Affärsområde Intellecta Infolog är en komplett producent av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler. Infolog kan på entreprenad också ta ett helhetsansvar för kundernas produktion och flöden av information, från formgivning, originalisering och publicering till fysisk leverans till slutmottagaren. Affärsområdet har 225 medarbetare i Solna, Stockholm, Nacka, Uppsala, Göteborg, Falun och Gävle. Nettoomsättningen uppgick 2010 till 377,4 (387,0) MSEK, en minskning med 2,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 16,6 (2,5) MSEK före återbetalning av mervärdesskatt om 26,8 ( ) MSEK. Rörelsemarginalen blev 4,4 (0,6) procent. Resultatförbättringen tillskrivs genomförda rationaliseringar och effektiviseringar av verksamheten. Affärsområdet erbjuder de mest kompletta och effektiva erbjudanden inom informationslogistik på marknaden med tydliga tids- och kostnadsvinster för kunderna. Kvalificerad rådgivning erbjuds när det gäller att lägga upp trycksaksintensiva informationsflöden med ökad precision, full kvalitetskontroll och radikal kostnadsrationalisering som primära kundnyttor. I den allt viktigare rollen som rådgivare bistår Intellecta Infolog sina kunder i att effektivisera sin dokumenthantering och sina informationsflöden. Breddningen av tjänsterna inom affärsområdet har även ökat riskspridningen i verksamheten. Med en produktionsteknik och maskinpark som är den modernaste i Europa erbjuder affärsområdet kvaliteter och effekter som är helt unika. Rewir Stockholm 35 anställda Bodén & Co Stockholm 19 anställda Intellecta Corporate Stockholm 66 anställda Hilanders Malmö, Stockholm 35 anställda Hilanders Kitchen Malmö 10 anställda Bysted A/S Köpenhamn, Århus 44 anställda Bysted AB Malmö 7 anställda Intellecta Infolog Solna, Sthlm, Nacka, Uppsala, Gbg, Gävle, Falun 132 anställda Finanstryck Stockholm 9 anställda Ekotryck Redners Stockholm 84 anställda Trend- och omvärldsanalys Kommunikationsrådgivning Varumärkes- och affärsutveckling Designstrategi och grafisk gestaltning Intern och extern aktivering Skapa säkerhet kring varumärken genom innovativa och inspirerande möten Event Film Research CONSULTING Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR/Public affairs Webbtjänster Publicistiska tjänster Varumärkesutveckling Design Varumärkesutveckling Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/kampanjer Utställningar/events Varumärkesutveckling Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation PR Design Webbtjänster Konceptutveckling Varumärkesutveckling Digital kommunikation Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR & Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Varumärkesutveckling Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ årsredovisningar PR Design Webbtjänster Konceptutveckling/ kampanjer Utställningar/events Byråtjänster Prepress & bildbehandling Offset- och digitaltryck Personifierad kommunikation Lager & distribution It-systemlösningar Web-to-print Helhetslösningar Funktionsåtaganden Producent av finansiell information, främst emissionsprospekt, inklusive: Design Produktion Tryckning Publicering Distribution Byråtjänster Prepress & bildbehandling Effekttryck Förpacknings- & displaytryck Reklamtryck Stortaveltryck Variabeltryck Lager & distribution Webbaserade systemstöd INFOLOG Intellecta Consulting Nettoomsättning 1), MSEK 317,3 308,4 Rörelseresultat 2), MSEK 9,0 29,7 Rörelsemarginal, % 2,8 9,6 Investeringar, MSEK 4,5 5,0 Antal anställda, medelantal Antal anställda per NYCKELTAL PRo forma PRo forma NYCKELTAL Intellecta Infolog Nettoomsättning 1), MSEK 377,4 387,0 Rörelseresultat 2), MSEK 43,4 2,5 Rörelsemarginal, % 4,4 0,6 Investeringar, MSEK 3,5 56,6 Antal anställda, medelantal Antal anställda per ) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Inkluderar omstruktureringskostnader om 2,3 ( ) MSEK Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Inkluderar omstruktureringskostnader om 2,3 ( ) MSEK

4 1. otroligt, fantastiskt, övernaturligt 2. ovanligt; som avviker från det normala, rutinen eller gängse sättet Källa: Wiktionary

5 Extraordinärt Tre megatrender driver marknadens utveckling Digitaliseringen av vår kommunikation har gjort resan från extraordinärt till mainstream. All bred kommunikation måste idag ha den digitala verkligheten som utgångspunkt. Samtidigt ger det utrymme för nya nischer utanför mainstream; nytt extraordinärt. Sedan ett antal år pågår djupgående strukturella förändringar i kommunikationsmarknaden. Dessa förändringar kan sammanfattas i tre megatrender: Digitala, dynamiska och deltagande media och kanaler vinner hela tiden bred terräng på bekostnad av statiska och fysiska. Olika former av dialog vinner successivt terräng på bekostnad av traditionell enkelriktad masskommunikation. Kommunikation sker i allt mindre grad på avsändarnas villkor. Varumärkes- och kommunikationsfrågor blir en allt viktigare och mer integrerad del av företagens affärsvardag. Dessa trender drivs av teknik- och teknolgiutvecklingen och det allt bredare dagliga nyttjandet av denna teknik. En gungig konjunktur påskyndar utvecklingen på företagssidan, vilket i sin tur accelererar nyttjandet. De tre megatrenderna är också inbördes relaterade till varandra och deras sammanlagda drivkraft är enorm. Flera av Intellecta-bolagens verksamheter och historiska huvudprodukter påverkas av utvecklingen, och att möta dessa utvecklingar i strategivalen är därför helt avgörande för Intellectas och alla kommunikationsföretags fortsatta framgång. Från extraordinärt till mainstream Alla trender börjar som något ganska udda och extraordinärt. Några blommar aldrig ut, blir till irrbloss som kanske lyser en stund men sedan falnar av. Andra vinner styrka och blir till 3

6 Extraordinärt tunga drivkrafter i utvecklingen på sitt område och de starkaste även utanför det. Snart är de så dominerande att vi inte alls ser dem som trender längre. Digitaliseringen av vår kommunikation har gjort denna resa från extraordinärt till mainstream. All bred kommunikation måste idag ha den digitala verkligheten som utgångspunkt. Samtidigt ger det utrymme för nya nischer utanför mainstream; nytt extraordinärt. Digitala medier kommer helt att slå ut traditionella kataloger och breda DR-utskick, de fungerar redan idag enbart på vissa pensionärsmålgrupper och långt ifrån alla ens där. Yngre människor som har huvuddelen av sitt informationsintag via digitala medier börjar däremot uppleva trycksaker som spännande och exklusiva helt enkelt som extraordinära inslag i en ordinär digital informationsverklighet. Men detta ställer givetvis helt nya krav på trycksakerna; oavsett om det är en kommersiell manifestation eller en redaktionell produkt. Digitala, dynamiska och deltagande media vinner snabbt terräng Det tog radio 38 år att nå 50 miljoner användare, teve 13 år och Internet fyra år. Facebook hade 100 miljoner användare efter nio månader medan en miljard appar installerades på samma tid. Idag har Facebook mer än 500 miljoner användare över hela världen, och de tillbringar över tolv miljarder timmar per månad på Facebook. Sociala medier har under året visat sin enorma påverkanskraft i världssamfundet. Gamla auktoritära regimer har fallit som mogna äpplen till marken, när motståndet har aktiverats via sociala medier. Sociala medier och inte minst Facebook har återgett begreppet kommunikation sin ursprungliga och egentliga betydelse; gemensamgörande. Facebookgrupper skapas kring intressen, frågor och fenomen, som görs gemensamma genom anslutning, deltagande och aktivitet, det vill säga kommunikation. Det som gemensamgörs kan vara allt från synen på en politisk fråga, viljan att agera på ett erbjudande eller support för ett varumärke, allt det som traditionell kommunikation fokuserat på. Detta är en dramatiskt annorlunda kommunikationsverklighet än den vi levde i för bara tio år sedan. Kommunikation sker i allt mindre grad på avsändarnas villkor I förrgår hade företag och myndigheter informationschefer, vars uppgift var att just informera. Företagen sände ut information till mottagare oftast brett via massmedia till en diffus allmänhet. I går riktade man sin information mer fokuserat mot definierade målgrupper, och då ofta via specialmedia med samma målgrupper. Redan denna förändring speglade en maktförskjutning till mottagarnas fördel. De senaste åren och med accelererad snabbhet har förutsättningarna för kommunikation ändrats i grunden. Det handlar om ett omfattande paradigmskifte, som bygger på en successiv maktförskjutning från sändare till mottagare om man ska uttrycka det i en föråldrad terminologi. De senaste månadernas dramatiska utveckling i arabländerna visar att motsvarande förändring är på gång i det politiska livet. Initiativet svänger från de styrande till de styrda. På samma sätt som begreppet kommunikation återgår till sitt ursprung gör begreppet demokrati det. Idag är begrepp som sändare-mottagare, massmedia och målgrupp på väg att bli helt obsoleta, inte bara för att de bygger på synen att det är den sändande parten som har initiativet och makten. Idén om en massmarknad och till och med målgrupper baseras också på synsättet att alla är, tänker och agerar likartat åtminstone utifrån vissa socioekonomiska eller psykosociala grundkriterier; kön, åldersgrupp, inkomstkategori, utbildning och så vidare. Det fungerar allt mindre så. Allt mer är det individuella intressen, ofta helt oberoende av socioekonomisk status och inte sällan mycket smalt nischade, som styr vilken information man är mottaglig för, aktivt söker och allt oftare också bidrar till. Givetvis har denna utveckling möjliggjorts av Internet, som förvandlat oss alla från passiva mottagare av information till aktiva sökare. De senaste årens snabba utveckling av allt kraftfullare sökmotorer och allt vassare sökfunktioner har gjort sökandet mer effektivt. Digitaliseringen gör att mer och mer blir sökbart. På reklammarknaden är köpta sökord ord som hjälper till att komma högt upp bland resultaten vid sökning på Internet den reklamkategori som växer snabbast. Sökordsmarknaden i Sverige omsatte 2 miljarder kronor 2010, tre gånger så mycket som En fjärdedel av alla sökresultat för världens 20 största och ledande varumärken är länkat till användargenererat innehåll. Var tredje bloggare, av världens drygt , uttrycker sina åsikter om varumärken och produkter, och eftersom 78 procent av alla konsumenter litar på en rekommendation från en jämlik medintressent är genomslagskraften enorm. Företag kan inte längre tala om för världen vilka de är. Världen talar om för företagen vilka de är och hur de sköter sig. Det företag och myndigheter kan göra för att påverka bilden av sig själva är att delta i dialogen så öppet och klokt som möjligt förutom givetvis det grundläggande; att agera rätt på de olika områden utifrån vilka de blir bedömda. Söka, finna, dela Initiativen och makten förskjuts löpande mot användare och deltagare och så kommer det att fortsätta. När företag och myndigheter vill kommunicera handlar det allt mindre om att träffa en målgrupp, och allt mer om att möta en aktiv sökbild Från mänsklighetens början till 2003 skapades 5 exabytes information. Nu skapar vi den datamängden varannan dag, allt enligt Eric Schmidt, CEO på Google. 4

7 Extraordinärt Extraordinärer 2010 Vilken röra det blev när askmolnet drog in När den isländska vulkanen med det konstiga namnet spydde ut aska, blev det kaos. Än en gång är det bevisat; när naturens krafter intar arenan förpassas vi människor till läktaren som passiva åskådare. Naturen visade sin ovänliga sida men, kanske kan man säga, inte på långt när med sådan vrede som på jordbävningarnas Haiti. Här stängdes luftrum, hotellpriser rakade i höjden och taxibilar pilade land och rike runt. Norwegian svarade inte i telefon men väl på Facebook. På flygplatser flyger man. Kan man inte det, då blir det trångt, minst sagt. Flygplatser förvandlades till rena förläggningarna. Folk och flygplan överallt. Vårt högt utvecklade samhälle satt med byxorna nerdragna. Pär Dahlstedt, miljöchef Intellecta Infolog eller ett sökmönster. Om din information eller aktivitet inte möter min sökprofil, så går den mig förbi. Givetvis finns det andra som har samma eller likartad sökprofil, och dem har jag associerat mig med i olika grupper i sociala medier. Här delar jag med mig av det jag funnit. Söka, finna, dela är det mönster som är motorn i den sociala kommunikationen. Delandet sharing är avgörande i utvecklingen av hela den sociala dimensionen på Internet. Från att i mångt och mycket ha varit en individualismens arena, där folk agerade och tänkte på sig själva, finns nu en tydlig trend att dela med sig, inte minst erfarenheter av olika tjänster och produkter. Det finns även ett inslag av samhällsengagemang i allt från bloggar till sajter som brandkarma.com, med missionen: Choose good brands. Change brands for good. Inte bara individer förväntas bidra, inom kort kommer det också att krävas av företag, myndigheter och organisationer. Företag och myndigheter måste nu hitta nya sätt att få ut sina budskap och bygga sina varumärken och relationer med kunskap om och förståelse för hur hela scenen har strukturerats om och hur spelreglerna har förändrats. Exempelvis har transparens gått från profilerande hederskodex till hygienområde. Kontroll av den egna imagen är också något som blir allt svårare. Varumärket bygger sig allt mer av egen kraft ute hos användarna i deras samtal. I dagens kommunikationslandskap utgör det utrymme man kan köpa en allt mindre del av allt som sägs om den egna organisationen. Samtidigt har människor blivit allt bättre på att sålla bort köpta budskap. Detta är det viktigaste skälet till att PR blivit allt tyngre och traditionell reklam allt mer lättviktigt. Mediebilden smalnar hela vägen ner till individ Att konsumtion i allt högre grad är individuellt intressestyrd, inte kategoristyrd, är inget nytt. Marknadsförare har länge haft ett särskilt gott öga till heavy users och konsumtionseliter av olika slag. Att användaromdömen har större genomslag än företagets egna påståenden om sin förträfflighet är heller inget nytt; testimonals har länge varit en populär teknik i marknadsföringen. Det som är nytt är att initiativet till omdömen och annan information kommer från användarna och att det finns effektiva kanaler och scener att dela informationen och till och med driva användarkampanjer i angelägna frågor. Mediebilden förändras löpande efter samma princip. I rörliga medier har vi gått från broadcasting över narrowcasting till olika on demand -funktioner som YouTube, där användargenererat material konkurrerar med företagens utspel. Parallellt rör sig printmedia å ena sidan mot ständigt mindre och bättre fokuserade upplagor, print-on-demand och integration print/ webb i såväl gränssnitt som bakomliggande system, och å andra Extraordinärer 2010 A.P. Møller-Mærsk og selskabets administrerende direktør Niels Smedegaard De har gjort stort indtryk på mig. Det er lykkedes selskabet at vende forretningen fra et mindre mia. underskud i 2009 til et stort mia. overskud for Det er bl.a. takket være en ledelse, som både har haft fokus på omkostninger og effektivitet. Og som har tilført en mere åben og kommunikerende ledelsesform end tidligere. Chefrådgiver for strategi og analyse Lars Sandstrøm, Bysted Köpenhamn 6

8 Extraordinärt sidan mot spektakulärt effekttryck, som närmar sig eventets uttrycksformer och ofta får en roll i den direkta kundinteraktionen. Ett genombrott inom individualiserad kundkommunikation har gjorts av Ica och Mina varor. Via sitt kundkort har Ica information om vilka varor varje kund köper frekvent och på just dessa varor får varje kund individuellt skräddarsydda rabatterbjudanden, som man lätt kan se via mobilt Internet. Rabatten är redan laddad på kortet och varje kvitto berättar om outnyttjade erbjudanden. Det är så långt bort man kan komma från gårdagens massutskick, där manliga ensamhushåll fick erbjudanden om dambindor och bebispuder och det blev lika tokigt åt andra hållet. Även trycktekniken rör sig mot individualiserade enheter, där kunskap om den enskilda kunden kan omsättas i unika budskap och skräddarsydda erbjudanden eller andra budskap. Inkjet-tekniken gör nu snabba kvalitetsmässiga framsteg, och kan framför allt kombineras med annan avancerad tryckteknik som gör att enheterna blir både indvidualiserade och har hög kvalitet med allehanda specialeffekter. Kommunikation blir en allt viktigare och mer integrerad del av kundernas affärsvardag Sedan ett par år har Intellecta haft som sin vision att kommunikation ska vara centralt när kunden driver sin affär. Utvecklingen närmar sig snabbt denna vision. I allt fler företag, myndigheter och institutioner är det idag självklart att varumärke och kommunikation är en ledningsfråga, om inte till och med en styrelsefråga. Varumärket är en affärskritisk tillgång, som måste förädlas löpande och även ge avkastning, som vilken tillgång som helst. Varumärkesdriven kommunikation är betydelsefull för att stärka varumärket, men för att få verklig kraft så måste varumärket också tillåtas göra skillnad i verkligheten och skillnaden måste synliggöras. Att skapa ett starkt varumärke handlar framförallt om vad man gör, inte det man säger att man gör. Inte bara varumärkesbygget utan också en allt större del av själva kunddialogen, det konkreta försäljningsarbetet och avsluten görs också i digitala kanaler, där gränserna mellan affärsstödjande och affärsdrivande kommunikation är på väg att helt luckras upp. Då får Intellecta inte bara tänka ut en ny vision, utan också definiera om arbetsfördelningen mellan sina två affärsområden. HÄRNÄST: 3D printing, lika omvälvande som den industriella revolutionen på 1800-talet Världen har sett två gigantiska innovationer, som drivit hela utvecklingen under de senaste sexhundra åren. Den ena var Gutenbergs uppfinning av den grundläggande trycktekniken, som möjliggjorde att mångfaldiga texter och så småningom bilder. Den andra var den industriella revolutionen som möjliggjorde att mångfaldiga fysiska objekt, allt från klädesplagg till bilar. Mångfaldigandet är den gemensamma nämnaren. Den ena innovationen möjliggjorde masskommunikation, den andra massproduktion det som tilllsammans har skapat det moderna samhället. Nu har hela perspektivet vänts från massa till individ. Det gäller både kommunikation och produktion. I båda fallen gäller i allt högre grad individualisering. Inom kommunikationen eftersträvas ett så individuellt och personligt anslag som möjligt. Inom många produktområden, till exempel bilar, har möjligheten att egendesigna sin bil via val och tillval blivit allt viktigare. Man har gått från likriktad massproduktion till unikisering. Ny produktionsteknologi gör att också trycksaker kan individualiseras både vad avser omfång, innehåll och tilltal. 3D printing är ett begrepp som vi kommer att få höra talas mycket om framöver. Inom den grafiska industrin handlar 3D printing huvudsakligen om att skapa tredimensionella effekter i trycksaker. Tekniken, som kallas lenticular printing, har funnits ett tag men har löpande förfinats och får nu allt bredare användning, inte minst på förpackningar. Den bygger på att ett ytskikt fungerar som lins och får en underliggande sammansatt bild att reflekteras olika beroende på synvinkel, vilket ger effekter som rörelse och förändring. Trycksaker med rörliga bilder som i Harry Potter-filmerna är ännu en bit bort, men nya teknologier med inslag av IT kommer att göra det möjligt inom en inte allt för avlägsen framtid. Det som verkligen kommer att förändra våra liv är 3D printing som tillverkningsteknologi. Detta är massproduktionens svanesång. Tekniken innebär att man kan skapa unika fysiska objekt direkt från en dator. I all enkelhet går det till så här; man gör, eller laddar ner, ett 3D blueprint av ett objekt på sin dator, fixar och pular med form och färg, och trycker sedan på PRINT. En maskin vid sidan av en fabricator eller fabber bygger sedan upp objektet successivt lager för lager i tre dimensioner med små partiklar av plast, metall eller kompositer som fogas samman med mikroskopiska droppar klister eller ett slags laserlödning. Som tidningen Economist skrev nyligen; Snart kan alla bygga sin egen Stradivarius-fiol. Tekniken har utvecklats bland annat för att göra prototyper för delar till flygplansindustrin, men har nu mognat för att göra färdiga produkter. Inte hela flygplan, men väl mindre objekt. Det dröjer inte länge förrän Nespresso erbjuder dig att köpa senaste modellen av sin espressoapparat som ett blueprint att ladda ner och sedan fabba själv med utrymme för egen design om så önskas. Det som kommer att hålla tillbaka utvecklingen är inte teknologin, utan de samhällseffekter den kan skapa främst i form av nedläggning av hela industrier, som byggts kring de gamla tillverkningsprocesserna. Till det som kommer att driva på hör de miljövinster samhället kan göra, om man slipper kostbar och smutsig logistik till och från fabriker. Den som lever får se. Extraordinärer 2010 Nya rekryter i Afghanistan Dokumentarfilmen Armadillo, der følger et hold nye rekrutter i Afghanistan, ramte mig lige midt i både hjernen og hjertet. Office manager Louise Ulrik Lundberg, Bysted Köpenhamn 8

9 Extraordinärt VD har ordet 2010 ett extraordinärt komplext år Intellecta är ett tillväxtbolag, som under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 14 procent per år, under god vinstutveckling. Under samma fem år har avkastningen på sysselsatt kapital varit i genomsnitt 20 procent, vilket är synnerligen konkurrenskraftigt. Intellectas kommersiella årsrytm sammanfaller inte fullt ut med det kalendariska året, utan har en eftersläpning på ett antal månader. Den konjunkturella rytmen har en ännu längre eftersläpning, i så motto att den allmänna konjunkturen slår igenom upp till ett år senare i vår verksamhet. Detta är egentligen inte Intellecta-unikt, utan gäller flertalet företag inom kommunikationsområdet. Det är också ett mönster vi känner igen från den föregående konjunkturnedgången. Sålunda hade vi ett mycket starkt 2009, samtidigt som näringslivet i sin helhet präglades av den dramatiska konjunkturförsämringen som följde på finanskrisen kunde vi visa det bästa operativa årsresultatet hittills. Första kvartalet 2010 inleddes likaledes mycket starkt, och vårt Q1-resultat 2010 var det bästa vi presterat så långt. Detta fina resultat speglade eftersläpningen i både årsrytm och konjunktur; vi red fortfarande på det goda Under Q2 vände utvecklingen mot en drastisk försämring och Q3 blev det sämsta kvartalet vi upplevt, då den eftersläpande lågkonjunkturen slog till med full kraft samtidigt som den ekonomiska utvecklingen i industrin snabbt vände uppåt. Jag ska villigt erkänna att det inte är helt enkelt att navigera i denna miljö av motstridiga signaler, och det är lätt att låta sig förledas av alla positiva indikatorer och trampa på gasen lite för tidigt. För att komplicera bilden ytterligare så har Intellectas två affärsområden, Consulting och Infolog, en olikartad rytm i sina konjunkturreaktioner, vilket dock innebär en stor fördel i form av riskbalansering. Det mer industriellt orienterade affärsområdet Infolog med tyngdpunkt i taktisk kommunikation har en rytm som bättre sammanfaller med industrin i sin helhet, vilket förstärks av starka positioner i marknadssegment som snabbt speglar konjunkturförändringar, såsom detaljhandeln. Detta innebär att affärsområdet gjorde ett förhållandevis svagt resultat under 2009 men kom igen starkt under För affärsområde Consulting ser det annorlunda ut. Behovet av strategisk kommunikation minskar inte i dåliga tider, tvärtom det kan mycket väl öka. Inte minst ökar informationsbehovet i investerarkommunen när det krisar, där det i hög utsträckning då handlar om damage control och kriskommunikation. Även om det tar tid för kundföretagen att svänga från offensivt till defensivt i sin strategiska kommunikation tar det sedan ännu längre tid att svänga tillbaka från defensivt till offensivt. I det läget kan det också vara knappt om resurser. Under det fjärde kvartalet 2010 och de första månaderna under 2011 började efterfrågan successivt komma tillbaka, och det finns ingen anledning att tro att mönstret från tidigare konjunkturuppgångar inte ska upprepas denna gång. I så fall bör framför allt hösten 2011 se allt bättre ut. Intellectas rörelseresultat förbättrades under det fjärde kvartalet till 23,9 (16,0) MSEK. Nettoomsättningen ökade till 190,8 (187,7) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 12,5 (8,5) procent. I rörelseresultatet ingår dock övriga intäkter, som inkluderar återbetalning av mervärdesskatt för år med 26,8 MSEK samt nedskrivning av goodwill med 10 MSEK. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 7,1 (16,0) MSEK. Sammantaget blev 2010 en besvikelse. För helåret 2010 redovisar Intellecta ett rörelseresultat på 38,7 (29,1) MSEK, en förbättring med 33 procent. Nettoomsättningen slutade oförändrat på 681,6 (681,3) MSEK, vilket innebär att våra tillväxtmål inte uppfylldes. Rörelsemarginalen förbättrades till 5,7 (4,3) procent. Rörelseresultatet exklusive återbetalning av mervärdeskatt och nedskrivning av goodwill uppgick till 21,9 (29,1) MSEK. Affärsområde Infolog levererade ett helårsresultat på 16,6 (2,5) MSEK, en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Strukturrationalisering och effektivisering av verksamheterna inom affärsområdet har gett goda resultat. Personalkostnaderna reducerades med 16,5 MSEK. Affärsområde Consulting bidrog med ett resultat på 9,0 (29,7) MSEK, en väsentlig försvagning jämfört med föregående år. Inom affärsområdet har ny kompetens rekryterats, där de organiska tillväxtmöjligheterna framöver bedöms vara goda, samtidigt som detta inte hunnit få genomslag under Antalet konsulter inom jämförbara enheter har under året ökat med 16 medarbetare. Därutöver har ett strategiskt förvärv gjorts inom affärsområdet, då den 25 man starka eventbyrån Bodén & Co förvärvades till 100 procent i oktober Bedömningen är att kompetensförstärkningarna inom AO Consulting kommer att väsentligen öka affärsvolymerna under Parallellt med komplexa konjunkturmönster så förändrar långsiktiga och djupgående trender förutsättningarna för Intellectas verksamhet. En av de viktigaste långsiktiga trenderna är att en allt större del av den totala kommunikationen successivt flyttar över i digitala miljöer bort från fysiska, tryckta enheter som kräver fysisk distribution. Trots att ett av Intellectas affärsområden, Infolog, har sitt huvudsakliga fokus i denna fysiska verklighet, så är denna utveckling gynnsam för Intellecta. För det första har alla bolag i koncernen avancerad digital kompetens, konsultbolagen genom sina webbavdelningar och affärsområde Infolog genom sina specialister på systemstöd. För det andra är tryckeriverksamheten i Infolog positionerad i tydliga nischer och högmarginalsegment, som ligger långt från de volymsegment, som är hårt drabbade av migrering till digitala kanaler och som en konsekvens därav präglas av överkapacitet och hård priskonkurrens. Intellecta fortsätter att satsa på unik tryckteknik med möjlighet till extraordinära effekter, som vi bedömer, till skillnad från 10 11

10 Extraordinärt VD har ordet tryckeribranschen i sin helhet, har en mycket gynnsam prognos framöver. Vårt erbjudande på trycksidan känns idag mycket stabilt ur ett efterfrågeperspektiv och motiverar fortsatta investeringar i nya avancerade pressar. En lika tung långsiktig trend är att kommunikation blir allt viktigare för företag och myndigheter och allt fler företags- och myndighetsledningar inser detta. Intellectas satsning på strategisk och affärsdrivande kommunikation i affärsområde Consulting och taktisk, affärsstödjande kommunikation i affärsområde Infolog möter i stort hela spektrat av kommunikationsbehov från marknaden. Samtidigt förändras hela tiden behovsbilden och därför satsar Intellecta hårt på omvärldsanalys och produkt- och tjänsteutveckling. Detta är plattformen för vår organiska utveckling tillsammans med rekrytering av toppkrafter inom alla spjutspetsområden. Intellecta har en lång och framgångsrik historik av förvärv. Under de senaste två åren har strategiska förvärv gjorts i båda affärsområdena, 2009 i affärsområdet Infolog av Ekotryck Redners, ett mycket lönsamt tryckeriföretag med huvudförankring i tillväxtsegmentet kreativt effekttryck, och 2010 i affärsområdet Consulting med förvärvet av eventbyrån Bodén & Co. Event och andra live-aktiviteter spelar en allt viktigare roll i att förverkliga, aktivera och bevisföra varumärken och strategiska förflyttningar. Även om Bodén & Co successivt ska integreras i varumärkesbyrån Rewir, så kommer denna aktiveringskompetens att vara tillgänglig för alla Intellectas konsultbolag. Även om grundprincipen för bolagen i Intellecta är att de ska drivas utifrån sina egna marknadsförutsättningar, så ska synergier tas till vara bland annat i form av cross-selling och nyttjande av varandras spjutspetskompetenser och resurser när detta ökar kundvärdet. Möjligheten att kunna erbjuda våra kompetenser i helheter, kombinationer eller var för sig är en av koncernens styrkor. Intellecta gör årligen en strategiöversyn och genomför ett större strategiarbete vart tredje år, eller när omständigheterna så påkallar. Utvecklingen 2010 bjöd på omständigheter, som motiverade en omfattande strategisk genomlysning av verksamheten trots att bara två år förlöpt sedan sist. Den viktigaste slutsatsen i detta strategiarbete var att Intellecta som ett komplement till fortsatt utveckling av de befintliga affärsområdena ska ta en ny position utanför konsultverksamheten och den grafiska verksamheten, men inom vår affärsidé: att bygga, förvalta och utveckla ledande bolag inom kommunikationsområdet, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Det är inte upp till oss att ha en uppfattning om marknadens värdering av Intellecta-aktien, men ägarna låter oss förstå att aktieägarvärdet lämnar en del övrigt att önska, framför allt aktieprisets utveckling. Intellecta är ett tillväxtbolag, som under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 14,5 procent per år, under god vinstutveckling. Under samma fem år har avkastningen på sysselsatt kapital varit i genomsnitt 20,4 procent, vilket är synnerligen konkurrenskraftigt. Detta avspeglas inte i vår värdering. Det finns flera skäl till att så inte är fallet. Ett är att grafisk industri allmänt anses vara på tillbakagång, ett annat att konsultverksamheter är känsliga för walk-outs trots att utvecklingen i Intellectas affärsområden klart och tydligt motsäger båda dessa uppfattningar. För att tydliggöra Intellecta som tillväxtbolag, ska nu en position sökas och tas utanför de befintliga affärsområdena, sannolikt genom ett större förvärv. Vi scannar för närvarande marknaden efter ett eller flera framgångsrika bolag inom sökområdet digitalt/rörligt/live och nya media, som kan bli hörnstenen i ett tredje affärsområde. Sådana bolag ska inte lika väl kunna integreras i befintliga affärsområden, utan ha en annan affärslogik. Synergier med befintlig verksamhet är förstås däremot önskvärt. Även om Intellecta hade ett tämligen svagt år 2010, så tjänade vi fortfarande hyggligt med pengar i den ordinarie verksamheten. Kassan fylldes därtill på rejält med extraordinära intäkter i form av återbetalningar av mervärdesskatt för åren 2004 och 2005, utifrån ett EU-direktiv i frågan. Utöver de 26,8 MSEK som återbetalades under 2010, har ytterligare 24,8 MSEK återbetalats under de två första månaderna Ytterligare ca 30 MSEK inom ramen om 70 MSEK är under utredning hos Skatteverket. Intellecta har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Det möjliggör en fortsatt extraordinär utveckling i linje med vår strategi. Stockholm i april 2011 Richard Ohlson Koncernchef och verkställande direktör Jag ska villigt erkänna att det inte är helt enkelt att navigera i denna miljö av motstridiga signaler, och det är lätt att låta sig förledas av alla positiva indikatorer och trampa på gasen lite för tidigt. 12

11 Extraordinärt Strategier intellecta 2010 Extraordinärt Strategier Börsbolagets huvuduppgift är att växa med lönsamhet Intellecta ska vara ett tillväxtföretag, som växer med lönsamhet genom en kombination av organisk och förvärvsbaserad tillväxt. Utöver förvärv inom befintlig struktur ska Intellecta addera verksamheter, som ryms inom den övergripande affärsidén, men som tar en position utanför den traditionella byråmarknaden och grafisk industri. Affärsområde Consulting har sitt huvudfokus på affärsdrivande kommunikation och affärsområde Infolog på affärsstödjande grafisk kommunikation. Det börsnoterade Intellecta bildades genom en fusion mellan kommunikationsbyrån Intellecta och den börsnoterade tryckerikoncernen Tryckindustri, i och med att börsbolaget förvärvade Intellecta år Tryckindustrikoncernen hade utifrån sin industriella bas under att antal år integrerat framåt och uppåt i värdekedjan och rymde vid förvärvet ett antal IT-företag och byråverksamheter. Intellecta har sedan dess drivits i två affärsområden, som speglar de två ursprungliga verksamheterna; AO Consulting och AO Infolog. Bolagen inom affärsområde Consulting har sitt huvudfokus på affärsdrivande kommunikation och bolagen inom affärsområde Infolog på affärsstödjande grafisk kommunikation. Även om det finns många paralleller och synergier mellan affärsområdena, så har de en i grunden olikartad affärslogik och har också utvecklats i olika riktning. AO Consulting har genom förvärv och nystart av företag utvecklats till en av Skandinaviens största byråkoncerner, med en rad starka och högprofilerade nischvarumärken i Sverige och Danmark, varav flera är ledande i sitt segment. AO Infolog har också gjort förvärv, men där har strategin istället varit att så långt som möjligt integrera bolagen. Under 2011 integreras större delen av verksamheten under ett gemensamt, nytt huvudvarumärke: Ineko. Idag är Intellecta en kommunikationskoncern, som utifrån en gemensam vision och affärsidé optimerar både helheten En roadmap för koncernens utveckling Intellecta gör en årlig översyn av mål och strategier. Den roadmap för koncernens utveckling som gäller från och med 2011 är: Utveckla verksamheterna utifrån sina villkor på plattformen kommunikationskoncern organiskt och via förvärv. Fokus på lönsamhet i befintliga affärsområden och bolag. och delarna, men där delarna har huvudrollen. Huvudprincipen är att affärsområden och bolag ska drivas offensivt utifrån sina respektive marknadsförutsättningar samt därutöver ta till vara synergier bolagen emellan där så är möjligt. Affärsområdes-, bolags- och varumärkesstrukturen ska spegla logiken i kunderbjudandena och organiseras så att alla erbjudanden kan marknadsföras, produceras, levereras och följas upp effektivt. Koncernen ska drivas i en platt organisation med minsta möjliga overhead. Motorn i koncernens värdeskapande, liksom i dess organiska tillväxt, är en fortsatt utveckling av ett högt och konkurrenskraftigt kundvärde. Kontinuerlig tjänsteutveckling har därför högsta prioritet i alla bolag. Tydliga incitament ska i allt högre utsträckning kopplas till värdeskapandet i alla delar av verksamheten. Övergripande mål Intellecta ska vara ett tillväxtföretag, som växer med lönsamhet genom en kombination av organisk och förvärvsbaserad tillväxt. Koncernen ska ha en tillväxt på genomsnittligt minst 20 procent per år över en konjunkturcykel, inom ramen för en vinstmarginal på 8 procent över samma konjunkturcykel. Vi prioriterar lönsamhet i varje marknadsläge. Under femårsperioden växte Intellecta genomsnittligt med 13 procent per år med en genomsnittlig vinstmarginal om 6 procent. Det innebär att vi nu lägger in en högre växel i koncernens utveckling. Alla Intellecta-bolag ska ha eller ha potential för en tydligt marknadsledande ställning. I detta ligger inte bara höga marknadsandelar och starka varumärken. Koncerngemensamt ska vara att bolagen driver sin respektive marknad eller nisch i ett utvecklingsperspektiv. Sök och addera ett tredje ben/affärsområde som adderar dynamik och bidrar till att gynnsamt repositionera börsbolaget, både på aktiemarknaden och hos kunderna. Fokus på lönsam tillväxt i alla affärsområden, som vart och ett ska vara teoretiskt säljbart. Hitta optimal strukturell lösning för helheten och delarna, som gagnar alla intressenter. Så ska vi växa organiskt och via förvärv Tillväxten ska drivas organiskt och via förvärv inom befintliga affärsområden och därutöver med helt nya verksamheter, som bidrar till en intressant och dynamisk helhet. Den organiska tillväxten baseras på hög kundtillfredsställelse (som ger återköp och merköp) samt därutöver aktiv nyprospektering av kunder och tjänster i kombination med rekrytering av toppkrafter till olika spjutspetsområden. Nya 14 15

12 kundbehov ska löpande tillgodoses via tjänsteutveckling i befintliga bolag eller i nya enheter/spin-offs/start-ups. Intraprenörskap ska uppmuntras. Väl i medvetande om att högmotiverade medarbetare är förutsättningen för nöjda kunder, ska en HR-funktion inrättas för att säkerställa rätt kompetenser och hög medarbetarmotivation. Förvärv inom befintlig struktur ska ske främst i affärsområde Consulting. Grundprincipen i förvärvsstrategin är även fortsatt att alla förvärv av entreprenörägda bolag omgående ska bidra till nettoresultat och kassaflöde efter finansiering av säljarnas exit. Vi ska vidareutveckla våra redan effektiva förvärvs- och incitamentsmodeller som gör att huvudpersonerna i förvärvade bolag sitter i samma båt som Intellecta via olika earn out och earn in -upplägg. Utöver förvärv inom befintlig struktur ska Intellecta söka verksamheter, som ryms inom den övergripande affärsidén, Vision men som tar en position utanför den traditionella byråmarknaden och grafisk industri. Målet är att på lite sikt etablera ett tredje ben, som väsentligt bidrar till koncernens volym- och lönsamhetspotential och bidrar till börsbolagets positionering som ett intressant framtids- och tillväxtbolag. Vi tittar sedan en tid tillbaka aktivt på bolag och affärsidéer inom nya medier. Teknikutveckling och den breda kundefterfrågan rör sig mot rörligt, live och affärsdrift i digitala kanaler och Intellecta måste ha starka positioner där. Inom området live har Intellecta gjort en redan framgångsrik etablering genom Hilanders Kitchen, som nu utvecklas till ett dynamiskt mat- och livsmedelscenter för södra Sverige (se sid 32). Under 2010 förvärvades också event-byrån Bodén & Co, som framför allt förstärker området aktivering i varumärkesbyrån Rewir. Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär. affärsidé Intellecta ska bygga, förvalta och utveckla ledande bolag inom kommunikationsområdet, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Vi tittar sedan en tid tillbaka aktivt på bolag och affärsidéer inom nya media. Teknikutveckling och kundefterfrågan rör sig mot rörligt, live och affärer i digitala kanaler och Intellecta måste ha en stark position där. Extraordinärer 2010 Daniel Westling, en extraordinär brand turn around Från vanlig person till kunglighet. Ingen kan väl ha undgått att beröras av hur herr Westling i juni 2010 blev prins Daniel. Och med det gjorde han också en extraordinär brand turn around från sig själv till en offentlig, och inte minst, kunglig person. Varumärkets nya kärnvärden framstod med tydlighet för alla som lyssnade på det kärleksfulla tal han höll till sin nyblivna fru: modig, varm, omtänksam och ärlig. Målgrupperna i slott och koja kunde inte annat än kapitulera och räkna hem sig som nyblivna fans. Varumärken med en tydlig profil står sig alltid i längden. Prins Daniel är ett av bevisen. Ulrika Wærneman, VD, Bysted Malmö Extraordinärer 2010 Aung san suu kyi She is not only a fighter, she is a commander Så sa en stolt burmes på YouTube när Aung San Suu Kyi i november släpptes ur sin husarrest. Där hon suttit till och från i 21 år. Trots sin ofta ensamma kamp mot militärjuntan har hon fortfarande en beundransvärd glöd. I sina tal visar hon att hon behärskar retoriken fullt ut när hon manar till kamp för ett demokratiskt Burma. Hon är inte en kvinna som av rädsla för militären vikt ner sig. Nej hon uppträder som en kommande ledare för Burma. Det är säkert därför hon också kallas lady of no fear. Björn Lindmark, marknadschef Intellecta Infolog

13 Extraordinärt Mål och måluppfyllelse intellecta 2010 Extraordinärt Mål och måluppfyllelse Mål och måluppfyllelse Intellecta arbetar sedan länge med målstyrning av verksamheten. Bolaget utvecklas och drivs utifrån en uthållig syn på tillväxt, lönsamhet och hur resurserna används. Genom god lönsamhet och stark finansiell ställning skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Lönsamhet är också en förutsättning för investeringar, som gör att företaget kan utvecklas i linje med successivt förändrade marknadsförhållanden. Intellectas starka finansiella ställning har uppnåtts genom vinstgenerering i kombination med effektiv kapitalanvändning och optimal kapitalstruktur. Intellecta arbetar och styrs med tillväxtmål, finansiella mål och hållbarhetsmål. Uppfyllelse av målen under 2010 Tillväxt Ej uppnådd Nettoomsättningen som uppgick till 681,6 MSEK (681,3) motsvarade föregående års utfall. Kommentar: Den finansiella krisen slog relativt sent mot Intellecta, men vi har känt av den under Efterfrågemässigt befinner vi oss i en återhämtningsfas, även om takten är långsammare än vad vi förutsett präglades av fortsatt omstrukturering i efterdyningarna av konjunkturnedgången. Strukturåtgärderna omfattade både neddragningar och satsningar, inklusive förvärv av eventbyrån Bodén & Co Kommunikation AB inom varumärkesbyrån Rewir, samt omfattande rekrytering av ny kompetens inom de tjänsteområden där tillväxtmöjligheterna bedöms vara goda, främst inom affärsområdet Consulting. Affärsområdet är nu väl rustat för att ta marknadsandelar under de kommande åren. Bedömningen är att kompetensförstärkningen kommer att öka affärsvolymerna framöver. Nettoomsättning, Tillväxt, % Mål: Årlig tillväxt om 10 procent Vinstmarginal, % Mål: Resultat efter finansnetto ska uppgå till 8 procent Lönsamhet Ej Uppnådd Vinstmarginalen uppgick till 5 procent. Kommentar: Lönsamhetsmålet är det främsta verktyget för att styra verksamheten. I koncernen används nyckeltalet Value Added för att beräkna lönsamheten utifrån resultatet efter finansnetto, efter avdrag av kapitalkostnader. Koncernens lönsamhet har under de senaste åren överstigit 8 procent. Under 2010 uppgick vinstmarginalen enligt denna definition till 5,5 procent. För att möta lägre efterfrågan, lägre kapacitetsutnyttjande och försämrade marginaler har en rad åtgärder vidtagits inom ramen för ett omfattande sparprogram. Inom affärsområdet Infolog redovisas ett starkt rörelseresultat efter genomförda omstruktureringar och rationaliseringar. Affärsområdets rörelseresultat om 16,6 (2,5) MSEK gav en rörelsemarginal på 4,4 (0,6) procent per , en kraftig förbättring jämfört med föregående år. I affärsområdet Consulting har lönsamheten försämrats, delvis till följd av att omfattande investeringar i ny kompetens belastat kostnadssidan utan att under 2010 ha hunnit generera motsvarande intäkter. Kapitalstruktur Uppnådd Nettoskuldsättningen uppgick till 0,55 ggr. Kommentar: Effektiv kapitalanvändning handlade under året om att omsätta det improduktiva kapitalet i verksamheten till räntebärande så fort som möjligt. Utvecklade rutiner inom Cash-Management, som är väl implementerade i organisationen, bidrog till ytterligare förbättring i form av kapitalfrigörelse och förstärkt kassaflöde. Under året har ett förvärvslån om 80 MSEK tagits upp för finansiering av utbetalning av tilläggsköpeskillingen för Rewir om 120 MSEK. 40 MSEK av tilläggsköpeskillingen 10 0,6 Nettoskuldsättningsgrad, ggr Mål: Den finansiella ställningen ska vara stark med en nettoskuldsättningsgrad om 0,2-0,8 finansierades med egna medel. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 63 MSEK per Intellecta redovisar för 2010 en stark finansiell ställning, vilket utgör en strategisk tillgång för koncernen. Det möjliggör att fatta korrekta och långsiktiga affärsbeslut som inte enbart är beroende av konjunktur och externa finansieringsmöjligheter. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,5. Intellectas verksamhet i AO Infolog är kapitalintensiv och en stor del av utvecklingen sker genom investeringar i ny kapacitet och förbättrad produktionsstyrning samt effektivitet. Kostnadsrationalisering är ett kriterium i samband med investeringar. För att utvärdera lönsamheten i investeringarna används en modell för att nuvärdesberäkna kassaflöden, det vill säga bedömda framtida kassaflöden diskonteras med den vägda kapitalkostnaden. HÅLLBARHETSMÅL MED UPPFYLLELSE Ekonomisk utveckling Mål God lönsamhet och en stark finansiell ställning ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling för affärspartners, anställda, ägare och samhället. Utfall 2010 i stort uppfyllt Vinstmarginalen uppgick till 5 procent. Soliditet, 39 procent. Eget kapital MSEK. Nettoskuldsättningsgrad 0,5. Outnyttjade likvida medel utgjordes av 64,5 MSEK vilket motsvarade 9 respektive 12 procent av intäkterna och balansomslutningen. Att Intellecta lyckades upprätthålla fortsatt god vinstgenerering under försämrade marknadsförhållanden visar att intjäningen är hållbar. Socialt ansvar Mål Intellecta ska respektera etiska och sociala normer, verka utifrån principen att vara en god affärspartner och samhällsaktör samt genom engagerat ledarskap motivera och utveckla medarbetarna. Utfall 2010 uppfyllt Intellectas framgångar bygger på engagerade och kunniga medarbetare. Ansvaret för kompetensförsörjning, ledarskap och organisation delas mellan koncernfunktioner och ledningen i de olika bolagen. I detta arbete ingår att systematiskt identifiera och utveckla anställda som har förutsättningar att avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Ett antal utbildningsprogram har genomförts under Intellecta är också engagerat i ett skolprojekt i Kenya genom Stiftelsen Gundua. Skolan, Gundua Day Secondary School, invigdes den 12 november 2009 av Kronprinsessan Victoria, som är beskyddare för stiftelsen. Läs mer om detta på Miljöansvar Mål Ett högt medvetande om och en helhetssyn på miljö- och klimatfrågor ska prägla verksamheten, där miljön skyddas och råvaror och energi används effektivt. Utfall 2010 uppfyllt Miljöarbetet i Intellecta är väl integrerat i det operativa arbetet. Alla enheter inom affärsområdet Intellecta Infolog är sedan tidigare kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, FSC-certifiering av Den Norska Veritas och CGP, Certifierad Grafisk Produktion, enligt tryckstandarden ISO FSC, Forest Stewardship Council, är en certifiering för att garantera att papperet i produkten kommer från hållbart odlad skog enligt FSC s kriterier. Intellecta Infolog erhöll som första företag i Sverige certifikatet CGP som gäller en hel produktionsorganisation med flera avdelningar spridda över landet. Intellecta Corporate är en av Sveriges ledande konsulter i hållbarhetsarbete och redovisning ,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1 PRo forma PRo forma PRo forma ,2 Extraordinärer 2010 Ola Törnros och Sabina Caspari, Les Affaires Deras event drar fulla hus. Sponsorer och annonsörer står på kö. Alla vill delta, berätta och bidra. Vid ettårsjubileet den 25 november 2010 var det lätt att konstatera att Les Affaires är något extraordinärt. Det startade som ett Västmanlandsbaserat magasin för kvinnor om kvinnor och deras affärer, entreprenörskap, ledarskap, karriärer och engagemang. Men på kort tid har Les Affaires växt till ett större koncept som nu tar klivet in i flera län. Bakom idén står Ola Törnros och Sabina Caspari. Sofia Eriksson, redaktionell skribent, Intellecta Corporate 18 19

14 Extraordinärer 2010 Lina Thomsgård, Rättviseförmedlingen Rätt man för jobbet är inte alltid en man. Det är så lätt att göra det enkelt för sig själv. Därför behövs Rättviseförmedlingen. Förra året startade Lina Thomsgård den nätbaserade tjänsten, där vem som helst kan be om och ge tips på personer som inte är de mest typiska för sitt sammanhang. Nu går det inte längre att skylla på att det fanns inte några andra. Rättviseförmedlingen har till exempel sett till att mina två döttrar träffar helikopterpiloten Elisabet och undersköterskan Per-Olof i barnkanalen. Det coola sker när personer tillsammans bygger en lång lista över folk som bryter normen, och att samma samtidigt börjar reflektera över sina egna val och statuerar exempel för andra att anstränga sig i sin urvalsprocess, säger Lina Thomsgård. Erik Hörnkvist, redaktör och projektledare, Intellecta Corporate Extraordinärer 2010 Jacob Hollenberg och Bliwa Stiftelsen Varje år drabbas svenskar av plötsligt hjärtstopp. Av dem överlever bara cirka 300. Idag tar det tyvärr två minuter längre för ambulanser i centrala Stockholm att komma fram till rätt adress jämfört med år Samtidigt är över två miljoner svenskar utbildade i hjärt-lungräddning och det finns registrerade hjärtstartare tillgängliga för allmänheten runt om i landet. I fjol gav Bliwa Stiftelsen sitt stipendium på kronor till Jacob Hollenberg, medicine doktor, för hans projekt att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp. Via mobiltelefon samordnas hjärt-lungräddningsutbildade personer med ett nationellt register för hjärtstartare. På så sätt kortas tiden från larm till insats och fler liv kan räddas. Linnea Andersson, PR-konsult, Intellecta Corporate Extraordinärer 2010 Alla som förändrar världen genom sociala media Min dotter har klarat livhanken. Hon bor på Nya Zeeland som har haft jordbävningar sedan i september. Nu har allt brakat loss igen. Man blir ju ifrån sig av oro och undrar hur ska jag få kontakt med henne och höra hur hon har det. Jag är över sextio och använder gärna ny teknik. Tack snälla ni som sett till att sociala medier i alla former finns. Utan Facebook och Skype hade jag och min fru oroat ihjäl oss. Inte minst när vi ser på TV hur hus rasar ihop och människor gråter i Christchurch. Då är det skönt att veta att hon mår bra. Stig Berlin, prepressoperatör, Intellecta Infolog

15 Extraordinärt AO Consulting Kundernas förändrade efterfrågan driver vår utveckling Vi ska vara och uppfattas som Sveriges ledande, heltäckande byrågrupp inom strategisk rådgivning och kreativ aktivering. Intellecta driver kommunikationsbyråer i Sverige och Danmark med Stockholms- och Öresundsregionen som geografiska tyngdpunkter. Efter en rad förvärv och kraftfull organisk växt under den senaste femårsperioden är affärsområdet Intellecta Consulting en av Sveriges ledande byråkonstellationer inom strategisk och affärsdrivande kommunikation. Verksamheten drivs via starka fristående varumärken efter principen house of brands. Byråerna erbjuder generalistkompetens, specialistkompetens och produktion, via egna resurser eller etablerade nätverk av underleverantörer. Byråerna är tydligt positionerade i sitt respektive huvudsegment utifrån en eller flera spjutspetskompetenser. De erbjuder samtidigt en bred palett av integrerade tjänster, vilket innebär att de omväxlande är konkurrenter och samarbetspartner. Ett tungt varumärkesuppdrag kan drivas i flera byråer, trots att gruppen rymmer Sveriges mest framgångsrika varumärkesbyrå Rewir. Byråerna samarbetar när kompetenser eller resurser i en systerbyrå kompletterar de egna och ger en högre kundnytta. Affärsområdets tillväxt ska drivas i första hand organiskt genom produkt- och tjänsteutveckling inom de olika byråerna. Kundbehovens utveckling är det som styr gruppens liksom de enskilda bolagens utveckling. Alla tunga erbjudanden ska tydliggöras, och när så behövs under separata varumärken. Även om samtliga byråer har kvalificerad kompetens och resurser på webbområdet, så kommer ett spetserbjudande inom strategisk digital kommunikation att erbjudas under ett separat varumärke. Målet är att koncernen ska ha ett starkt och högprofilerat erbjudande i varje större efterfrågesegment med undantag för bred, generell konsumentreklam. Intellecta har valt grundstrategin att inte vara verksamt inom området konventionella reklambyråer med B2C-fokus. Däremot kan Intellecta vara verksamt i tydliga nischer och kundsegment också när det gäller marknadskommunikation. Under 2010 etablerades Hilanders Kitchen, en kraftfull satsning på det dynamiska mat/dryck- och gastrosegmentet, där byrån arbetar med alla typer av uppdrag, inklusive PR och konsumentkommunikation. Hilanders Kitchen är en spinoff från B2B-byrån Hilanders. När nya tunga kundbehov växer fram, som inte kan tillvaratas på ett optimalt sätt inom den befintliga byråstrukturen, ska Intellecta kunna möta detta organiskt med nyetableringar och spinoffs. Därutöver sker tillväxten i affärsområdet via förvärv. Förvärv ska göras när bedömningen är att det tar för lång tid att från scratch etablera en verksamhet och ett varumärke inom ett prioriterat marknadssegment, och/eller att ett förvärv snabbt får positiv överspillning på andra bolag i gruppen. Förvärvet 2010 av event-byrån Bodén & Co, som successivt integreras i Rewir, är exempel på detta. Förvärv kan också göras för att säkerställa kompetens. Under 2010 förvärvade Intellectas danska huvudbyrå två mindre byråer med detta motiv. Slutligen kan förvärv göras utifrån bedömningen att förvärvade bolag har goda möjligheter att få kraftig utväxling på en koppling till Intellecta-plattformen. Ett antal marknadsområden står under kontinuerlig bevakning för förvärv. Principen är att vi ska finnas där kunderna har behov av vår närvaro och våra tjänster, också utanför vår primära geografi. Under 2010 startade Rewir verksamhet i Shanghai. I syfte att minska risktagandet ska fortsatt internationalisering vara kundsupporterad. Det innebär att minst en befintlig kund via sina uppdrag ska kunna motivera etableringen. Byråerbjudanden Rewir integrerad byråverksamhet utifrån ett varumärkesperspektiv Bodén & Co event och aktivering Intellecta Corporate integrerad byråverksamhet utifrån ett affärsdrivande perspektiv Intellecta Publicisterna redaktionell kommunikation i tryckta och digitala media Hilanders integrerad byråverksamhet utifrån ett B2B-perspektiv Hilanders Kitchen integrerad byråverksamhet med fokus på mat, dryck och allt däromkring Bysted AB integrerad byråverksamhet med fokus Syd-Sverige Bysted AS integrerad byråverksamhet utifrån ett affärsdrivande perspektiv (bas Köpenhamn) 22

16 Extraordinärt Rewir En doft av CHAMPAGNE Framgång högsta essensen av ett varumärke; när namnet blir liktydigt med kategorin. Extraordinärer 2010/Hjältar i skolans värld Jag ser med framtidstro på de duktiga pedagoger som ibland finns i skolans värld som kämpar för eleverna och förstår att deras uppgift är för eleverna och inte för skolan. Bra exempel är de pedagoger Gunilla Hammar Säfström, Stavros Louca och Thomas Holmqvist vi följer i SVT:s serie om klass 9A på Mikaelsskolan i Örebro. Än mer imponerad är jag över det oförtrutna arbete som Rektorsakademien gör för att utveckla skolan och skolledarna. Ett superprojekt drivs just nu av Rektorsakademien med en tydlig riktning in i framtiden, projektet kallas FRAMTIDSKOMPETENSER. Fredrik Svensson på Rektorsakademien uttrycker det så här: Det råder idag inga tvivel om att till exempel kreativitet, diverse thinking, initiativförmåga, självständighet och samarbete (collaboration) är exempel på förmågor vi måste vidareutveckla i hela befolkningen om vi ska kunna möta de exceptionella utmaningar som nu väntar i globaliseringens kölvatten. Men hur ska 50-talets katederundervisning kunna vara medlet för detta? Svaret är enkelt, det kan det inte. Vilka kompetenser är det då som framtiden kräver, det handlar om medmänsklighet, digital kompetens och mycket mer. Det ska bli fantastiskt spännande att följa detta projekt. Jag är hoppfull. Malou Örner, senior rådgivare, Rewir Bolagsnamn och varumärke: Rewir AB och Rewir Verksamhetsort: Stockholm, Shanghai Antal anställda: 35 Nettoomsättning ) : 73,8 MSEK Erbjudande generellt: Strategi- och varumärkesbyrå som erbjuder kvalitativa tjänster inom varumärkesutveckling. Satsningsområden: Rewirs tjänsteområde Aktivering har förstärkts ytterligare under 2010, både när det gäller kompetens och skräddarsydda verktyg. En samlad satsning på det digitala området sker parallellt, bland annat genom handplockade rekryteringar. Rewir kommer också att utvecklas mot att i allt högre grad agera internationellt, både genom en fortsatt satsning på internationella uppdragsgivare och genom stärkta samarbeten med byråer i framförallt andra europeiska länder och i USA. Tjänsteområden: Vårt tjänsteerbjudande står på fyra ben; Insikt, Strategi, Design och Aktivering. 1) Exklusive nettoomsättning till koncernbolag. 24

17 intellecta 2010 Extraordinärt -Bodén & Co En doft av SJÖBRIS Frisk och härlig öppnar alla sinnen, frigör tankarna. Extraordinärer 2010 Big people and small people Julian Assange, Wikileaks, känns som tagen ur en James Bond-f ilm. Skiftar hårfärger och skapar rubriker världen över. Mad Men- och Don Draper-hysterin fortsatte 2010 och f ick sin tredje Emmy för Bästa dramaserie TV. Programmet Så mycket bättre har gett artister som Sep- tember och Plura en rejäl skjuts framåt. September har på kuppen gått och blivit folkkär och fått förstasidesutrymme på mer eller mindre varje väl ansett magasin. Ove Sundberg i Solsidan har fått folk att bli livrädda att köpa villa. Programmet har blivit en snackis och välkända företag refererar nu till det i sin reklam. Carl-Henric Svanbergs mediehantering utanför Vita Huset i samband med Deep Water Horizonkatastrofen. Begreppet Small People har väl aldrig använts på ett mindre lämpligt eller opassande sätt. Marcus Öhlin, strategisk projektledare, Rewir/Bodén & Co Bolagsnamn och varumärke: Satsningsområden: Bodén & Co Kommunikation AB och Bodén & Co Förvärvet av Bodén & Co utgör ett strategiskt förvärv inom Antal anställda: 19 och utveckla Rewirs aktiveringserbjudande med verktyg och varumärkesbyrån Rewir. Syftet med affären är att komplettera Verksamhetsort: Stockholm kompetens för att skapa effektfulla varumärkesupplevelser med Nettoomsättning ): 31,9 MSEK det personliga mötet i fokus genom events, rörlig bild, miljöer och dramaturgi. Från och med den 1 januari 2011 ingår Bodén Erbjudande generellt: & Co i strategi- och varumärkesbyrån Rewir och skapar därmed Upplevelsemarknadsföring för att stärka relationer, driva för- ett erbjudande som spänner hela vägen från analys och strategi säljning och bygga starka varumärken till design och upplevelser som bygger starka varumärken. Tjänsteområden: Vårt tjänsteerbjudande står på tre ben; Event, Film 1) Avser perioden 1 oktober-31 december Exklusive nettoomsättning till koncernbolag. och Research. 26

18 intellecta 2010 Extraordinärt Intellecta Corporate En doft av ESPRESSO Kraft och fräschör alltid nygjort, koncentrerad energi, garanterad effekt. Extraordinärer 2010/Thorbjørn Jagland, Norska Nobelkommittén Den 10 december 2010 gjorde han uttalandet: Liu has exercised his civil rights. He has done nothing wrong. He must therefore be released! Att så kristallklart uttrycka det man faktiskt menar är en lika önskvärd som svårbemästrad konst. Fler borde försöka! Jaglands och den norska Nobelkommitténs tydliga ställningstagande för mänskliga rättigheter möttes mycket välförtjänt av stående ovationer. Elisabet Johansson, senior rådgivare IR, Intellecta Corporate Bolagsnamn och varumärke: Tjänsteområden: Intellecta Corporate AB och Intellecta Corporate Investerarkommunikation, PR/Public Affairs, Redaktionell Antal anställda: 66 Design. kommunikation, Digitala tjänster, Varumärkesrådgivning och Verksamhetsort: Stockholm Nettoomsättning ): 72,2 MSEK Satsningsområden: Utveckling av de nya möjligheter som skapas i gränssnitten Erbjudande generellt: mellan våra kompetenser inom investerarkommunikation, Intellecta Corporate är ett av Sveriges ledande och största före- redaktionell kommunikation och PR/Public Affairs-tjänster, tag inom företagskommunikation. Vi beskriver oss själva som och de nya kommunikationsvägar som den snabba utvecklingen ledningsgruppens konsulter, eftersom vi inom vår verksamhet av digitala medier möjliggör. Rörlig bild, sociala medier och har alla de spetskompetenser som ledande befattningshavare andra alltmer interaktiva kommunikationsmöjligheter blir i inom företag, organisationer och myndigheter oftast efterfrågar ökad utsträckning en naturlig del av vårt kunderbjudande. För från en kommunikationskonsult. att kunna tillmötesgå mer kvalificerade behov hos våra upp- Med vår bredd kan vi säkerställa att våra uppdragsgivares dragsgivare, kommer vi samtidigt att utveckla våra rådgivnings- kommunikation är samstämmig, kreativ och effektiv. Och det kompetenser ytterligare inom Public Affairs, hållbarhets- räcker med en brief. kommunikation, sociala medier, med mera. 1) Exklusive nettoomsättning till koncernbolag. 28

19 intellecta 2010 Extraordinärt Hilanders En doft av CEDERTRÄ Nyvässat kreativt, långsiktigt och med viss elegans. Extraordinärer 2010 Fröken Cajas Min dotter går i en särskoleklass. Läraren Cajas är otrolig. Hon går snart i pension, men har ändå en otrolig energi och lyckas. Bertil Timan, AD, Hilanders Stockholm Bolagsnamn och varumärke: Tjänsteområden: Hil-Anders Advertising Agency AB och Hilanders Positioneringsstrategier, Konceptutveckling, Marknadskom- Antal anställda: 35 nikationslösningar som omfattar att undersöka, strukturera, munikation inklusive webb. Erbjuder komplicerade kommu- Verksamhetsorter: Malmö och Stockholm definiera, paketera och överföra kundens värderingar, personlig- Nettoomsättning ): 45,4 MSEK het och kundnytta. Erbjudande generellt: Reklambyrå med strategisk inriktning. Byrån arbetar med Satsningsområden: företrädesvis inom B2B. tillverkande industri, logistik, tjänster, medicinteknik, media Hilanders delade inför 2011 in verksamheten i sex segment; ett fyrtiotal nationella och internationella varumärken, och offentlig verksamhet. Arbetet med att vidareutveckla de individuella kunderbjudandena pågår. Ett segment, mat och dryck, har lett till starten av ett nytt dotterbolag - Hilanders Kitchen. Satsningarna intensifieras under ) Exklusive nettoomsättning till koncernbolag. 30

20 intellecta 2010 Extraordinärt Hilanders Kitchen En doft av KANEL Inbjudande som nybakade kanelbullar. traditioner, känslor, Passion. Extraordinärer 2010 Maria Forshuvud, VD Svenskt Kött Den nya VD:n för Svenskt Kött tar ställning för vårt egna högkvalitativa svenska kött. Med kraft och passionerat engagemang har hon tagit upp kampen för att få svenskarna att inse vilket f int kött som produceras i landet - innan det är för sent och våra köttbönder ger upp. Pär Bergkvist, VD, Hilanders Kitchen Bolagsnamn och varumärke: Tjänsteområden: Hil-Anders Kitchen AB och Hilanders Kitchen Positioneringsstrategier, Konceptutveckling, Kommunikations- Antal anställda: 10 koncept, Butikskoncept, Tidningsproduktion och Utbildning. plattformar, Marknadskommunikation, Webbstrategier, PR- Verksamhetsort: Malmö Nettoomsättning 2010 : 3,6 MSEK 1) Satsningsområden: Utveckling av enheten i Malmö samt av varumärken inom mat, Erbjudande generellt: dryck och upplevelser - såväl mot konsument som mot företag. Kommunikationsbyrå specialiserad på varumärken inom mat, dryck och upplevelser. Vårt erbjudande bygger på en holistisk syn, där internkommunikation, utbildning, påverkan, PR, sociala nätverk och reklam möts i en sömlös kommunikationsvärld. 1) Exklusive nettoomsättning till koncernbolag. 32

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18

VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 3 Förslag till BEHANDling AV bolagets resultat 9 koncernens RAPPort ÖVer totalresultat 10 koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll Översikt Intellecta Intellecta härnäst härnäst Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vi levererar de vassaste spjutspetstjänsterna

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Consulting. vd har ordet 8 10. Mål och måluppfyllelse 14 15. INTELLECTA infolog 40 43 FINANSTRYCK 55 57. Hilanders 29 31 ICTA AKTIEN 74 77

Consulting. vd har ordet 8 10. Mål och måluppfyllelse 14 15. INTELLECTA infolog 40 43 FINANSTRYCK 55 57. Hilanders 29 31 ICTA AKTIEN 74 77 DÅ OCH nu FEM ÅR I SAMMANDRAG 3 5 omvärldsanalys 6 7 vd har ordet 8 10 intellectas strategi 13 Mål och måluppfyllelse 14 15 INTELLECTA showtime 2008 InfoLOG Affärsområde INTELLECTA infolog 40 43 Consulting

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012 Perioden april juni Omsättningen ökade till 55,6 MSEK (54,3), vilket motsvarar en tillväxt om 2,4 % Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 % (11,0) Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 PRESSINFORMATION Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 Tryckindustri byter namn till Intellecta Förvärvar kommunikationsbyrå i Köpenhamn och startar nytt IT-bolag i Stockholm Resultatet efter

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer