Consulting. vd har ordet Mål och måluppfyllelse INTELLECTA infolog FINANSTRYCK Hilanders ICTA AKTIEN 74 77

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Consulting. vd har ordet 8 10. Mål och måluppfyllelse 14 15. INTELLECTA infolog 40 43 FINANSTRYCK 55 57. Hilanders 29 31 ICTA AKTIEN 74 77"

Transkript

1 DÅ OCH nu FEM ÅR I SAMMANDRAG 3 5 omvärldsanalys 6 7 vd har ordet 8 10 intellectas strategi 13 Mål och måluppfyllelse INTELLECTA showtime 2008 InfoLOG Affärsområde INTELLECTA infolog Consulting Affärsområde intellecta Consulting rewir Intellecta corporate Hilanders bysted København bysted MALMÖ Intellecta infolog ekotryck redners FINANSTRYCK Så regisseras intellecta GUNDUA foundation ICTA AKTIEN STYRELSE ledare Denna publikation är en verksamhetsbeskrivning av Intellecta och ska läsas tillsammans med publikationen Intellecta Årsredovisning En komplett årsredovisning för verksamhetsåret 2008 finns även tillgänglig på

2 ConsultIng NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE Inom Intellecta finns 495 medarbetare. Våra kunder är företag, myndigheter och organisationer med behov av att kommunicera med kunder, medborgare, aktieägare och andra intressenter. Intellectas verksamhet finns i sverige och Danmark. Infolog Affärsområde Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Intellectas konsultföretag erbjuder spetskompetens inom alla centrala affärs- och verksamhetsdrivande kommunikationsdisci pliner. Intellecta Consulting kan bistå kunderna med ett helhetsåtagande inom affärsdrivande kommunikation eller med specialistkompetens inom enskilda områden. 183 konsulter verkar i stockholm, Malmö, Köpenhamn och Århus. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Intellecta Corporate, Rewir, Hilanders (fr.o.m ) och Bysted. nettoomsättningen uppgick 2008 till 262 (206) MsEK, en ökning med 27 procent och rörelseresultatet uppgick till 46 (34) MsEK, en ökning med 35 procent. flera bolag inom affärsområdet erhöll höga utmärkelser för sina tjänster och produktioner under året. Intellecta Consulting, 46% Intellecta Infolog, 54% Intellecta Consulting, 91% Intellecta Infolog, 9% Intellecta bygger, förvaltar och utvecklar en portfölj av ledande bolag/verksamheter inom kommunikations- och publiceringsmarknaden samt närliggande verksam heter som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och där igenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Byråtjänster (Intellecta Consulting) och Informationslogistik (Intellecta Infolog). viktiga händelser under året Verksamhetsåret 2008 har varit händelserikt och präglades av fortsatt tillväxt, ökat resultat, stark balansräkning och god likviditet. nettoomsättningen ökade med 21 procent till 562 (463) MsEK och resultatet efter finansnetto ökade med 18 procent till 48 (41) MsEK. flera förvärv genomfördes under året som kompletterar Intellectas befintliga verksamheter väl och stärker koncernens helhetserbjudande. förvärven tillför en nettoomsättning på 260 MsEK per helår. Intellecta har ytterligare stärkt sin marknadsposition med en tydlig vinsttillväxt. Koncernens finanser är stabila med en god likviditet. strategiska förvärv l Hil-Anders Advertising Agency AB (Hilanders), sveriges ledande B2B-byrå, förvärvades den 1 augusti Bolaget omsätter ca 80 MsEK med 44 konsulter. l Ekotryck Redners AB, en av sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter, förvärvades den 1 oktober Bolaget omsätter ca 180 MsEK med 90 medarbetare. Affärsområde Intellecta Infolog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler. Intellecta Infolog kan via entreprenad åtaganden också ta ett helhetsansvar för kundernas produktion och flöden av information, från formgivning, originalisering och publicering till fysisk leverans till slutmot tagaren. Affärsområdet har 298 medarbetare i solna, stockholm, nacka, uppsala, göteborg, falun och gävle. nettoomsättningen uppgick 2008 till 310 (263) MsEK, en ökning med 18 procent och rörelseresultatet uppgick till 5 (11) MsEK. Det under 2008 förvärvade Ekotryck Redners, har via sin byråverksamhet och sina moderna och effektiva produktions resurser, kompletterat och byggt ut affärsområdets verksamhet inom profilerande kommunikation och förpackningstryck. Ett flertal enheter inom affärsområdet blev fsc-certifierade utöver kvalitetscertifieringen Iso 9001 och Iso som innehas av affärsområdet sedan tidigare. REwIR INTELLECTA CoRpoRATE hilanders bysted stockholm, stockholm, Malmö, stockholm Malmö, Köpenhamn, Århus 27 anställda 60 anställda 43 anställda 53 anställda l trend- och omvärldsanalys l Kommunikationsrådgivning l Varumärkes- och affärs utveckling l Designstrategi och grafisk gestaltning l Intern- och extern aktivering l Kommunikationsrådgivning l IR-kommunikation/ årsredovisningar l PR/Public affairs l Webbtjänster l Publicistiska tjänster l Varumärkesutveckling l Design l Varumärkesutveckling l Kommunikationsrådgivning l IR-kommunikation/ årsredovisningar l PR l Design l Webbtjänster l Konceptutveckling/kampanjer l utställningar/events l Varumärkesutveckling l Kommunikationsrådgivning l IR-kommunikation/ årsredovisningar l PR l Design l Webbtjänster l Konceptutveckling/kampanjer l utställningar/events INTELLECTA INFoLoG FINANsTRyCK EKoTRyCK REDNERs solna, stockholm, nacka, uppsala, göteborg, falun, gävle 180 anställda stockholm, 22 anställda stockholm, 96 anställda l Byråtjänster l Prepress & Bildbehandling l offset- och digitaltryck l Personifierad kommunikation l lager & distribution l It-systemlösningar l Web-to-print l Helhetslösningar l funktionsåtaganden l Producent av finansiell information, främst emissionsprospekt, inklusive: Design Produktion tryckning Publicering Distribution l Byråtjänster l Prepress & Bildbehandling l Effekttryck l förpacknings- & displaytryck l Reklamtryck l stortaveltryck l Variabeltryck l lager & distribution l Webbaserade systemstöd NyCKELTAL IntEllECtA ConsultIng nettoomsättning 1), MsEK 261,8 205,8 Rörelseresultat, MsEK 45,5 33,5 Rörelsemarginal, % 17,4 16,3 Investeringar, MsEK 1,6 1,5 Antal medarbetare, medelantal Antal medarbetare vid årets utgång ) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK /04 Nettoomsättning 2004/05 Pro forma 2006 Rörelseresultat NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK / /05 Pro forma Nettoomsättning Rörelseresultat NyCKELTAL IntEllECtA Infolog nettoomsättning 1), MsEK 309,7 263,0 Rörelseresultat, MsEK 4,6 11,2 Rörelsemarginal, % 1,5 4,3 Investeringar, MsEK 24,5 6,4 Antal medarbetare, medelantal Antal medarbetare vid årets utgång ) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet.

3 DÅ OCH NU FEM ÅR I SAMMANDRAG Strategiska förvärv och ökad integration är prioriterade områden under I augusti 2008 förvärvas Hilanders, Sveriges resulterar i ett ökat antal större och bredare affärer samt en Konsolidering och ökad integration står i fokus under Det ledande B2B-byrå, med 44 konsulter. Bolaget har rankats som kraftig ökad lönsamhet. Intellecta förvärvar resterande 25 procent av aktierna i Bysted A/S som därmed blir ett helägt dotter- bästa B2B-byrå i kundundersökningar under många år. I oktober förvärvas Ekotryck Redners med 90 medarbetare, en av bolag till Intellecta per 1 september Intellecta Core lanseras ett heltäckande systemstöd för hela kommunikations- Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter. Ekotryck Redners effektiva produktionsresurser bygger ut processen, ett nytt sätt att effektivt skapa, publicera, distribuera Affärsområde Intellecta Infologs verksamhet inom profiler ande och lagra informationsmaterial. Samtliga enheter inom Affärsområde Intellecta Infolog uppnår kvalitets- och miljö certifiering kommunikation och förpackningstryck. Förvärven tillför en omsättning på 260 MSEK per helår och förstärker Intellectas enligt ISO 9001 och ISO helhetserbjudande från tids- och kostnadseffektiva lösningar genom hela förädlingskedjan till specialiserade rådgivningstjänster inom integrerad kommunikation och publicering. Ett flertal enheter inom Affärsområde Intellecta Infolog blir FSCcertifierade av Den Norske Veritas. Certifieringen kompletterar affärsområdets befintliga certifikat för Svanen och ISO NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK 50 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN EXKL. AVYTTRAD VERKSAMHET, MSEK /04 Nettoomsättning 2004/05 Pro forma Rörelseresultat / /05 Pro forma

4 KAPITALSTRUKTUR RÄNTABILITET PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL ,2 0, , , ,1 0, , / /05 Pro forma / /05 Pro forma Tillgångar, MSEK Eget Kapital, MSEK Nettoskuldsättningsgrad, ggr Eget kapital, MSEK Räntabilitet. % 2005/06 (1/ /12-06), FÖRLÄNGT RÄKENSKAPSÅR Richard Ohlson tillträder som ny VD och koncernchef i Intellecta AB i april Renodlingen av verksamheten mot kommunikation och publicering fortsätter under året, som präglas av ökade affärsvolymer och god lönsamhet. Det tidigare fristående affärsområdet Operations (funktionsåtagande) införlivas under året med Affärsområde Intellecta Infolog. Som en del i renodlingen avyttras Bröderna Ljungberg Tryckeri AB per den 1 april 2006 och Intellectas egna fastighet i Solna säljs per den 1 november I oktober förvärvas 100 procent av aktierna i den ledande varumärkesbyrån Rewir i Stockholm, vilket ytterligare stärker rådgivningsverksamheten inom Affärsområde Communication. 2004/05 Den 1 september 2004 lanseras en ny struktur för Intellecta med tre affärsområden: Communication (byråtjänster), Infolog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). I början av verksamhetsåret förvärvas 75 procent av aktierna i Bysted A/S, en av Danmarks ledande byråer inom kommunikation, branding och design. Ett antal strukturåtgärder genomförs inom Affärsområde Intellecta Infolog i syfte att renodla och effektivisera verksamheten och därmed skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Omstruktureringsåtgärderna resulterar i att antalet driftställen inom koncernen för grafisk produktion minskar från åtta till fem och att antalet anställda minskar med 26. Kostnader om 14,3 MSEK för omstruktureringsåtgärderna inom Affärsområde Intellecta Infolog belastar rörelseresultatet. 2003/04 Intellectas byråverksamhet samordnas i Intellecta Communication. För att stärka erbjudandet inom publishing förvärvas Publicisterna. I slutet av året säljs den Göteborgsbaserade verksamheten i Intellecta Systems med programprodukten ACE. 4

5 FEM ÅR I SAMMANDRAG 1) MSEK Pro forma mån 2005/ / /04 Resultaträkningar i sammandrag 2) Nettoomsättning 561,5 463,3 403,1 524,6 373,9 340,0 Tillväxt, jämförbar 12 månadersperiod, % 3) 21,2 14,9 7,8 10,0 4,9 Intäkter 4) 588,0 471,0 404,1 530,7 375,9 346,3 Avskrivningar 19,9 15,2 16,1 21,8 16,3 22,2 EBITDA 67,0 55,7 31,4 38,1 16,3 26,2 Rörelseresultat (EBIT) 47,1 40,5 15,3 16,3 0,0 4,0 Finansiella poster 1,1 0,3 1,2 1,7 1,3 1,7 Resultat efter finansiella poster 2) 48,2 40,8 14,1 14,6 1,3 2,3 I resultatet ingår jämförelsestörande poster 2,1 1,7 7,1 7,1 7,8 2,9 Resultat efter finansiella poster före jämförelsestörande poster 2) 50,3 42,5 21,2 21,7 6,5 0,6 Resultat efter skatt 35,3 34,7 12,6 12,0 1,6 2,8 Balansräkningar i sammandrag Goodwill 166,6 89,2 69,1 69,1 69,4 56,4 Övriga anläggningstillgångar 134,3 39,6 55,6 55,6 103,4 108,5 Varulager och pågående arbeten 53,4 25,6 20,5 20,5 13,7 14,7 Kundfordringar 114,4 90,7 85,7 85,7 48,2 45,0 Övriga kortfristiga fordringar 27,4 14,9 13,3 13,3 10,9 7,3 Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar 28,6 53,9 75,0 75,0 13,1 1,1 Justerat eget kapital 190,7 153,7 160,1 160,1 113,9 116,1 Räntebärande skulder 59,0 29,7 37,2 37,2 53,2 35,4 Icke räntebärande skulder 275,0 130,5 121,9 121,9 91,7 81,5 Balansomslutning 524,7 313,9 319,2 319,2 258,8 233,0 Nettoskuld 30,4 24,2 37,8 37,8 40,1 34,3 Kassaflöde i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten 70,8 46,1 13,4 13,9 3,6 11,9 Årets kassaflöde 13,3 26,8 8,1 4,5 11,9 0,1 Investeringar Bruttoinvesteringar inkl. finansiell leasing 153,5 28,2 14,6 16,8 33,5 19,5 Nyckeltal Soliditet, % 36,3 49,1 50,2 50,2 44,0 49,8 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,16 0,16 0,24 0,24 0,35 0,30 Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,45 0,43 1,20 0,99 2,46 1,31 Skuldsättningsgrad, ggr 0,31 0,19 0,23 0,23 0,47 0,30 Räntetäckningsgrad, ggr 22,1 21,9 24,9 21,0 neg 2,2 Rörelsemarginal, % 8,4 8,7 3,8 3,1 neg 1,2 Vinstmarginal, % 8,6 8,8 3,5 2,8 neg 0,7 Räntabilitet på justerat eget kapital, % 20,5 22,1 37,9 37,9 neg 2,5 Räntabilitet på totalt kapital, % 11,9 13,5 18,7 19,2 neg 1,6 Räntabilitet på sysselsatt eget kapital, % 23,1 22,3 32,1 30,1 neg 2,5 Andel riskbärande kapital, % 41,7 50,0 51,4 51,4 48,8 56,9 Koncernen, medelantal anställda varav Affärsområde Intellecta Consulting varav Affärsområde Intellecta Infolog Koncernen, antal anställda vid periodens utgång varav Affärsområde Intellecta Consulting varav Affärsområde Intellecta Infolog ) För definitioner se sid i den formella delan av årsredovisningen. 2) Åren 2005/06 och 2004/05 redovisas exklusive avvecklad verksamhet. 3) Förändringen avseende 2007 är jämförd med Pro forma 12 mån, jan dec Förändringen Pro forma 12 mån, jan dec 2006 är jämförd med 2004/05. Förändringen 16 mån 2005/06 är ej jämförbar. 4) Koncernen redovisar fr.o.m. kvartal de kostnader som aktiverats för utveckling av programvaror som aktiverat arbete för egen räkning, rubricerat under Rörelsens intäkter. Tidigare redovisades det som ett avdrag på Råvaror och förnödenheter och personalkostnader. Justering har g jorts avseende jämförelseåret 2005/2006, 16 mån, första året då aktivering skedde. 5

6 SCENEN FÖRÄNDRAS AFFÄRSOMRÅDE INTELLECTA CONSULTING Konvergerande målgrupper Parallellt med att digitaliseringen av samhället leder till ett alltmer splittrat medielandskap, ökar konvergensen mellan olika kommunikationsdiscipliner. Den tekniska utvecklingen har gett oss helt nya möjligheter att kommunicera, interagera och på verka varandra. En påtaglig effekt av detta är att skiljelinjerna mellan olika intressentperspektiv blivit mer flytande. I många branscher blir det exempelvis allt svårare att se på konsumentriktad kommunikation (B2C) som skild från företagskommunikation (B2B) eller rentav medarbetarkommunikation (B2E). Behovet att influera sina kunders kunder tvingar många företag som tidigare inskränkt sig till renodlad B2B-kommunikation att hitta sätt att engagera nya målgrupper. Sammansmältningen av företags investerar- och hållbarhetskommunikation (CSR) är ett annat exempel på denna kommunikationskonvergens. För bara några få år sedan betraktades CSR-kommunikation med betydande skepsis, inte minst bland analytiker och investerare. Sedan dess har en bred samsyn utvecklats vad gäller hållbarhetsfrågornas betydelse för långsiktigt ekonomiskt värdeskapande, med resultatet att CSR av fler och fler ses som en central ägarstyrningsfråga snarare än att primärt hanteras som en avskild kommunikationsaktivitet. Samtidigt blir hållbarhetsfrågorna en allt viktigare komponent i arbetsgivarvarumärket. Fler och fler söker sig till företag som ligger i framkant inom detta område. Rågångarna mellan företagens investerarkommunikation, hållbarhetsrapportering och olika typer av profilerande kommunikation blir alltså allt otydligare. Integrerad kommunikation nu på allvar Kommunikationskonvergensen gör att det blir alltmer ineffektivt att betrakta olika delar av en verksamhet som väl avgränsade enheter med distinkta målgrupper och egna agendor för sin kommunikation. Förtroendet, och därmed varumärket, bygger till stora delar på att kommunikationen bildar en sammanhängande, konsekvent helhet. Detta är inget nytt, men den djupa ekonomiska kris vi nu går igenom har ytterligare tydligg jort vikten av ett integrerat och öppet förhållningssätt till kommunikationsfrågorna. Den allvarliga risk som är förknippad med motsägelsefull informationsgivning har illustrerats gång på gång under 2008 och början av Trenden att öka kontrollen över kommunikationsinsatserna har därför accelererat. Fler företag och organisationer tillsätter en kommunikationsdirektör med ett övergripande ansvar för samtliga kommunikationsaktiviteter. Samtidigt ökar också kraven på de kommunikationsrådgivare som anlitas. Konsulterna förväntas kunna ta ett helhetsgrepp kring ett företags kommunikationsutmaningar genom djup kunskap om beställarorganisationens verksamhet, i kombination med kreativ höjd och spetskunskap inom de olika kommunikationsdisciplinerna. Detta gynnar större konsultorganisationer 6

7 som inom ramen för ett brett tjänsteutbud kan erbjuda specialistkompetens. Nya kanaler och verktyg komplicerar bilden Det snabba genomslaget för sociala medier (Web 2.0) förändrar förutsättningarna för en effektiv intressentdialog i grunden. Vissa menar att denna utveckling kommer att få långt större genomslag på företags organisationer än de teknologier som implementerades under 1990-talet, såsom ERP- och CRMsystem. Många företag experimenterar med att på olika sätt engagera medarbetare och externa intressenter via dessa verktyg, men i dagsläget brottas de flesta med att på ett meningsfullt sätt integrera bloggar, mikrobloggar, wikis, podcasts och sociala nätverk i sina affärs- och kommunikationsstrategier. Till stor del handlar det fortfarande om att reaktivt hantera utvecklingen. Ingenstans är detta tydligare än i medievärlden, där etablerade aktörer i allt större utsträckning lever i symbios med sociala medier, dock oftast på de senares villkor. Traditionella medier tvingas ofta anpassa sig till och reagera på strömningarna som uppstår inom ramen för de sociala medierna. Samhällsdebatten flyttar ut från de stora dagstidningarnas debattsidor till andra, interaktiva arenor. De ökade anspråken på transparent, konsekvent och väl sammanhållen kommunikation, i kombination med framväxten av nya verktyg för samverkan, kommer att radikalt förändra förutsättningarna för verkningsfull kommunikation. Framgång kommer att kräva en ytterligare förskjutning av tyngdpunkten från informationsgivning till dialog, engagemang och samarbete. AFFÄRSOMRÅDE INTELLECTA INFOLOG Medieintegration och personifiering Komplexiteten i dagens kommunikationsutmaningar påverkar i högsta grad även grafiska producenter och distributörer. Framväxten av nya kanaler och verktyg gör att effekten av traditionella kommunikationsinsatser hela tiden minskar. Den tryckta kommunikationen ökar alltjämt, men formerna för den är under omdaning då företag och organisationer söker nya vägar för att nå fram med sina budskap. Den tydligaste trenden är att efterfrågan på personifierad publicering via print-on-demand stadigt ökar. Samtidigt ökar integrationen mellan den tryckta kommunikationen och webbmediet, inte bara i egenskap av parallella kanaler utan också som kompletterande kanaler allt för att uppnå mer dynamiska och effektiva kommunikationsinsatser. Helt nya möjligheter att rationalisera kommunikationsprocessen öppnas därmed upp, alltifrån innehållsgenerering till publicering, distribution och lagring, antingen fysiskt eller digitalt. Den tekniska utvecklingen möjliggör även en effektiv produktion av mottagaranpassad information. Utvecklingen inom digitaltryck och elektroniska media har ökat efterfrågan på lösningar för så kallad variabel kommunikation, som bygger på en anpassning av innehåll och utseende gentemot olika målgrupper. Denna ökning sker delvis på bekostnad av traditionellt tryck som minskar i takt med att digitaltryck och webbaserad kommunikation ökar. Det finns dock två undantag från den regeln effekttryck och förpackningstryck som ökar i omfattning. En vacker yta har blivit en allt vanligare metod för att attrahera mottagarens blick till såväl traditionella trycksaker som olika typer av förpackningar. Effektiva systemstöd och kvalitetssäkrad information Kraftfulla system med interaktiva webbgränssnitt har utvecklats som stödjer produktionen och distributionen av skräddarsydda trycksaker (web-to-print). Samtidigt är införandet av variabel kommunikation ofta inte oproblematiskt, främst på grund av informationsbrister. En grundläggande förutsättning för en automatiserad och effektiv generering av variabla kommunikationsinsatser är att kvaliteten på den underliggande informationen är tillräcklig. Det gäller såväl den information som används för att särskilja mottagarna som den som nyttjas för att utforma budskapen mot de olika målgrupperna. Befintliga rutiner och system för lagring av sådan information är ofta inte avsedda eller anpassade till att användas för variabelkommunikation. Effektiva systemstöd samt därtill anpassade och kvalitetssäkrade datalager är en absolut förutsättning för ett effektivt införande av ny teknik för mer verkningsfulla, riktade kommunikationsinsatser. Nya krav förändrar branschstrukturen Utmaningarna i att implementera variabel- och flerkanalskommunikation förändrar kravbilden på leverantörer av kommunikations- och publiceringslösningar. För att lyckas fullt ut krävs det att budskap, datalager, systemstöd, samt publiceringsoch distributionsmetoder är anpassade och samspelta för ändamålet. Det gör att man, redan vid framtagning av innehåll och form, måste besitta tillräcklig kompetens för att möta kraven från resterande delar av kedjan ända fram till den slutliga distributionen i olika kanaler. Det leder i sin tur till att kunderna vill jobba med färre leverantörer som har förmågan att knyta ihop ett stort antal kompetenser och aktiviteter. Kapaciteten att erbjuda ett ökat tjänsteinnehåll, såsom effektiva system- och logistiktjänster genom hela kommunikationskedjan, blir allt viktigare urvalskriterier vid val av leverantör. Samtidigt leder den ökade komplexiteten till att allt fler och större uppdrag läggs ut på entreprenad. Detta kommer att bidra till att skynda på konsolideringen inom den grafiska branschen, som kommer att kännetecknas av fler stora helhetsleverantörer sida vid sida med ett antal specialiserade nischaktörer. 7

8 THE SHOW MUST GO ON Nöjd ska man ju aldrig vara, men det är svårt att vara missnöjd med årets resultat. Med ett resultat före skatt (EBT) på 48,2 miljoner kronor var 2008 Intellectas bästa år hittills. Vi visade en tillväxt i nettoomsättning på 21 procent, en tillväxt i vinst (EBT) på 18 procent, en avkastning på sysselsatt kapital på 23,1 och en vinstmarginal på 8,6 procent. Intellectas affärsidé syftar till att generera marknadens högsta kundvärde inom sina verksamhetsområden och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Det här svåra året lyckades vi bra med det. Resultatet per aktie ökade till 8,60 kronor (8,40). Eget kapital per aktie ökade med 18 procent till 45 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor per aktie för 2008, vilket motsvarar en direkt avkastning på 5,2 procent. Även efter utdelningen är soliditet och kassa starka, så vi kan stå emot i en utdragen lågkonjunktur och även göra fortsatta förvärv om rätta affärsmöjligheter dyker upp. Vi g jorde två förvärv under året. Den 1 augusti förvärvade vi Hilanders, flera gånger utnämnd till Sveriges bästa B2B-byrå och även till Sveriges bästa reklambyrå. Med Hilanders har vi adderat ett par viktiga facetter i den uppsättning spetskompetenser vi nu erbjuder marknaden. Hilanders med placering i Malmö och Stockholm har också stärkt vår geografi, som nu har två tydliga fokus: Öresundsregionen med Köpenhamn, Malmö och Helsingborg samt Stockholm och Mälardalen. Den 1 oktober förvärvade vi Ekotryck Redners, ett av Sveriges modernaste och mest framgångsrika grafiska producenter med fokus på högspecialiserat effekttryck. Med detta förvärv har vi stärkt Affärsområde Intellecta Infolog i ytterligare ett av de segment i tryckeribranschen som vi bedömer ha långsiktig utvecklings potential. Jag ska utveckla detta närmare lite längre fram. Intellecta är organiserat i två affärsområden Intellecta Consulting och Intellecta Infolog. Koncernens utveckling de senaste åren har handlat om expansion på båda fronter parallellt med att skapa logiska bryggor mellan affärsområdena. Utgångspunkten har varit att kunna erbjuda marknaden de bästa separata tjänsterna inom kommunikation och publicering liksom effektiva integrerade helhetslösningar för de kunder som vill ta större grepp på kommunikation och publicering. Det senare har framför allt blivit en tjänst för stora företag och organisationer med omfattande informationsflöden som i några fall har outsourcats till Intellecta Infolog. Under året har vi g jort en djupgående genomlysning av de kommersiella förutsättningarna för verksamheten, vilket resulterat i en reviderad strategi. Ett av fundamenten är att i allt utgå från kundlogiken. Vi har konstaterat att de två affärsområdena i mångt och mycket har olikartad kund- och affärslogik. Slutsatsen är att interna synergier affärsområdena emellan endast ska drivas aktivt om det finns externa kundsynergier som matchar fullt ut. I övrigt måste affärsområdena utvecklas utifrån sina egna förutsättningar till två starka självgående verksamheter. 8

9 På konsultområdet efterfrågas i första hand spjutspetskompetens inom varje disciplin, och först i andra hand disciplinövergripande tjänster. Självklart är en bukett av ledande spjutspetserbjudanden den starkaste hand man har, och det är också ledstjärnan för utvecklingen av Affärsområde Intellecta Consulting. Kan detta dessutom kombineras med vassa erbjudanden inom publicering stärker det förstås handen ytterligare. På publiceringsmarknaden finns en allt tydligare efterfrågan Med välfylld kassa och fortsatt goda kassaflöden har Intellecta goda möjligheter att agera framsynt och offensivt för sina kunders och aktieägares bästa. på helhets lösningar som effektiviserar informationsflödena och säkerställer en hög kontakteffektivitet. För att också säkerställa en hög kontaktkvalitet krävs byråkompetens även inom Affärsområde Intellecta Infolog, där ett produktionsbyråerbjudande därför har byggts upp. En viss internkonkurrens, som blir resultatet av detta, minskar vi bland annat genom att utveckla Intellecta Consulting tydligare mot rådgivning och dra tydliga gränser för Intellecta Infologs byråerbjudande. Med ledande byråer inom strategi- och varumärkesrådgivning, corporate communication och investor relations, B2Bkommunikation, webb och corporate publishing är Intellectas konsultrörelse idag en av Sveriges och Nordens största byråkonstellationer. Detta till trots har vi övergivit den nordiska strategin, just för att kundlogiken i en pan-nordisk verksamhet inte hade bärighet. Intellecta ska finnas med rådgivning, kreation och produktion där våra kunder har behov av det. Skulle det visa sig vara i Oslo eller Helsingfors kan vi mycket väl etablera oss där men det kan lika gärna, och kanske mera naturligt, handla om Bryssel eller London. Det är dock ingen brådska med internationell expansion. Vi ger fullgod service idag åt kunder också i just Bryssel och London utifrån våra plattformar i Stockholm och Köpenhamn/Malmö. Inom alla våra byråer ökar vi inslaget av kvalificerad analys och rådgivning. Målet är att kunna erbjuda den bästa kompetensen inom alla aspekter av affärsdrivande kommunikation. Ja, det 9

10 finns luckor att fylla och det kommer vi att göra; genom organisk tillväxt driven av framsynt produktutveckling och/eller genom förvärv. Under 2008 växte Affärsområde Intellecta Consulting totalt sett med 27 % 2008, varav 12 % var organisk tillväxt. Inom Affärsområde Intellecta Infolog har vi lagt ett stort arbete på att identifiera förutsättningarna för framgångsrik verksamhet framöver. Grafisk industri i sin helhet är i ett framtidsperspektiv knappast en vinnarbransch. Elektroniska media kommer att ta över allt mer av informationsvolymerna. De är snabbare, billigare och möjliggör interaktion med målgrupperna. Tryckta media kopierar allt mer logiken i elektroniska media, till exempel med ny teknik för personifierat tryck, men arbetar framför allt på att hitta ett liv i symbios med elektroniska media. Det är där i de effektiva kombinationerna de stora kommunikationsvinsterna står att finna. Tryckta media är fortsatt helt överlägsna när det gäller olika slags fördjupningsinformation. Här finns också tydliga nischer som exempelvis prospekt, där Intellecta är marknadsledare. Inom grafisk industri har utvecklingen gått från stora upplagor i rulloffset till mindre upplagor i arkoffset och nu till printon demand, i allt högre grad individualiserad. All teknik för det senare finns idag bland annat på Intellecta Infolog. Rena trycktjänster, i synnerhet volymtryck, får en allt svagare position i efterfrågebilden och förädling av tre slag ökar i betydelse. Å ena sidan teknisk förädling av själva trycksaken, där Ekotryck Redners är marknadsledare i Sverige med en unik maskinpark, vilket var ett av skälen till vårt förvärv. Å andra sidan förädling av informationen, så som produktionsbyrån på Intellecta Infolog erbjuder. Slutligen själva flödesuppläggen, det vi kallar informationslogistik, som i sig är en mycket kvalificerad konsulttjänst. Lågkonjunkturen kommer med all säkerhet att skynda på den här utvecklingen i den grafiska industrin. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att Intellecta är fördelaktigt positionerat när det sker. Dels med nu väl utprovade metoder för informationslogistik, där stora besparingar och effekt vinster kan göras i form av kloka upplägg som stramar upp yviga trycksaksfloror i effektiva, fokuserade flöden. Dels med vårt kvalificerade effekttryck, som den här årsredovisningen i sig är ett exempel på. Dels med vår ledande position i tydliga nischer, som har sin egen konjunktur och är tämligen prisokänsliga. Jag tänker i första hand på finansiella prospekt. Intellecta Finanstrycks prospektproduktion hade ett svagt andra halvår 2008, då det g jordes få börsintroduktioner och få stora företagsaffärer. I takt med att tiderna försämrats ytterligare har många företag valt att göra nyemission och därmed har prospektproduktionen fått se en ny uppgång, som lett till fullt kapacitetsutnyttjande i Finanstryck de senaste månaderna. Detta är en nisch som inte mår dåligt av fortsatt lågkonjunktur. Det kommer att bli många fler nyemissioner. I nästa fas ser vi att många marknader kommer att konsolideras, varvid strukturaffärer kommer att göras som måste presenteras i prospektform. Även inom våra marknader kommer vi att få se konsoli dering framöver. Den kommer att ske genom såväl utslagning som strukturaffärer, både på konsultmarknaden och inom grafisk produktion. Parallellt växer nya kanaler och scener fram. Traditionella tryckta och elektroniska media kommer i allt högre grad att kompletteras av sociala media. Detta är ett tillväxtområde där Intellecta måste kunna erbjuda sina kunder marknadens vassaste rådgivning och dito produktion. Detta är ett av våra viktigaste satsningsområden framöver. Med välfylld kassa och fortsatt goda kassaflöden har Intellecta goda möjligheter att agera framsynt och offensivt för sina kunders och aktieägares bästa. Vi kommer att värdera affärsmöjligheter av olika slag, främst förvärvsobjekt, men utesluter inte att också delta i större strukturaffärer. Intellectas strukturarbete, som varit mycket intensivt under de senaste tre åren, då vi både sålt och förvärvat verksamheter, kommer att fortsätta. Den perfekta strukturen har kort bäst före -datum. Fortsättningen kommer att handla om både strategiska strukturgrepp och om taktiska. Till de taktiska hör att hyvla bort ineffektiviteter i nuvarande struktur. En fördel med lågkonjunkturen är att dessa nu blir tydligare. Det finns en inte obetydlig potential i koncernen i en fortsatt strukturrationalisering, för att nu återanvända ett gammalt 60-talsbegrepp. Även i sämre tider måste alla företag visa framfötterna och arbeta på att flytta fram positionerna. The show must go on. Intellecta genomför i april en omfattande annonskampanj som presenterar de olika spetskompetenser som erbjuds i koncernen en brokig familj av företag med en gemensam nämnare; en djup kunskap om och tro på kommunikations kraft. I goda tider liksom i dåliga. Man måste leva som man lär. Den här årsredovisningen har vi rubricerat Showtime, dels för att vi är stolta över vårt fina resultat och gärna slår lite extra på trumman för det. Men också för att vi är stolta över våra många stjärnor företag och människor som presterat det fina resultatet, och vill ge scenen tilldem. Årsredovisningen är också ett exempel på att vi jobbar tvärs över bolags- och affärsområdesgränser. Den är konceptualiserad av Intellecta Corporate, designad av Ekotryck Redners som också tryckt den och producerad av Intellecta Infolog Finanstryck. Varje bolag i koncernen har fått presentera sig självt, på det sätt det önskar. Som sagt en brokig familj av företag med en gemensam nämnare; en djup kunskap om och tro på kommunikations kraft. I goda tider liksom i dåliga. Stockholm i mars Richard Ohlson VD och koncernchef S 10

11 HOWTIME 11

12 12

13 VÅR STRATEGI Intellecta bygger och utvecklar en portfölj av ledande verksam heter inom affärsdrivande kommunikation, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Intellecta har under 2008 lyst igenom förutsättningarna för sin verksamhet, sin långsiktiga målbild och den strategi, utifrån vilken koncernen utvecklats sedan 2003 med stor framgång under de senaste tre åren. Utgångspunkt och mål för den tidigare strategin var att skapa en stark helhet av de två ingående verksamhets grenarna konsult verksamhet och grafisk industri eftersom dessa ofta samverkar på kommunikationsområdet, Intellectas övergripande verksamhetsområde. De två verksamhets grenarna organiserades som affärsområden idag Affärsområde Intellecta Consulting och Affärsområde Intellecta Infolog och därutöver skapades ett affärsområdesövergrip ande erbjudande med integrerade tjänster och helhetsåtaganden. Över åren har verksamheten inom Affärsområde Intellecta Consulting drivits mot allt mer kvalificerad rådgivning inom ett allt bredare spektrum av affärskritiska kommunikationsområden. Detta har skett såväl genom produktutveckling inom befintlig verksamhet som genom förvärv av ett antal spjutspetsbyråer. Byråerna samverkar, där kundbehoven är bredare, men byråerna säljer sina tjänster var och en för sig. Den rådgivning som erbjuds inom Affärsområde Intellecta Infolog har i allt högre grad fokuserats på hur man skapar effektiv publicering och maximalt kostnadseffektiva informationsflöden. Detta är ett stort behov hos kunder med stora trycksaksfloror, och fler talet uppdrag av helhetskaraktär har placerats i Infolog några som funktionsåtaganden. För att effektivt kunna betjäna dessa kunder har en produktionsbyråresurs byggts upp i Infolog. Intellectas båda affärsområden har idag tämligen olikartad karaktär. Affärsområde Intellecta Consulting är en kollektion av ledande byråvarumärken med tydliga erbjudanden. Verksamheterna inom Affärsområde Intellecta Infolog integreras allt mer under ett gemensamt varumärke och erbjudande. Ett mycket aktivt strukturarbete inleddes 2006, där verksamheter och bolag som inte passat in avyttrats eller avvecklats samtidigt som en rad förvärv har genomförts. Förvärv har primärt skett på byråsidan, senast med förvärvet 2008 av B2Bbyrån Hilanders, men under året även inom publiceringsområdet i och med förvärvet av Ekotryck Redners. Intellecta verkar brett inom affärsdrivande kommunikation, och i den reviderade strategin ligger att kunna expandera inom nya närliggande områden, också utanför nuvarande affärsområden. Verksamheten ska vid varje tidpunkt drivas i den struktur och med den geografi som bäst levererar nytta till våra kunder. Intellecta har tidigare haft som mål att bli ledande kommunikationsföretag i Norden. Eftersom kundlogiken i detta inte var stark nog släpper vi nu det målet. Vi driver verksamhet i Sverige och Danmark med fokus på de två mest dynamiska regionerna Mälardalen och Öresundsregionen. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster det är från och med nu också utgångspunkten för en eventuell fortsatt internationalisering. AFFÄRSIDÉ De vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande kommunikation. VISION Kommunikation är centralt när kunden driver sin affär. 13

14 Intellecta arbetar sedan länge med målstyrning av verksamheten. Bolagets utveckling drivs utifrån en uthållig syn på tillväxt, lönsamhet och hur resurserna används. Genom god lönsamhet och stark finansiell ställning skapas goda förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. Lönsamhet är också en förutsättning för investeringar som gör att företaget kan utvecklas i linje med gradvis förändrade marknadsförhållanden. En stark finansiell ställning har uppnåtts genom god lönsamhet i kombination med effektiv kapitalanvändning och optimal kapitalstruktur. Intellecta arbetar med tillväxtmål, finansiella mål och hållbarhetsmål. NETTOOMSÄTTNING, TILLVÄXT, % Mål: Årlig tillväxt om 10 procent Utfall VINSTMARGINAL, % Mål: Resultat efter finansnetto ska uppgå till 8 procent Utfall NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR Mål: Den finansiella ställningen ska vara stark med en nettoskuldsättningsgrad om 0,2 0,8 Utfall , , , , , / / 05 Pro forma / / 05 Pro forma / / 05 Pro forma

15 UPPFYLLELSE AV MÅLEN UNDER 2008 Tillväxt Uppnådd Tillväxten uppgick till 21 procent fördelad på organisk tillväxt; 4 procent, och tillväxt genom förvärv; 17 procent. Kommentar: 2008 präglades av ett starkt fokus på tillväxt, såväl organisk genom fortsatt produkt- och tjänsteutveckling som genom förvärv. Kravet på förvärven var att det skulle röra sig om lönsamma förvärv, bolag med god marknadsställning, god ekonomi och goda tillväxtutsikter samt att förvärven kompletterade Intellectas befintliga verksamheter och stärkte koncernens totala erbjudande. I detta syfte förvärvades under 2008 den framgångsrika B2B-byrån Hilanders och Ekotryck Redners, en av Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter. Bolagen tillför Intellecta en omsättning på ca 260 MSEK på årsbasis. Lönsamhet Uppnådd Vinstmarginalen uppgick till 9 procent. Kommentar: Lönsamhetsmålet används för att styra verksamheten. I koncernen används nyckeltalet Value Added för att beräkna lönsamheten utifrån resultatet efter finansnetto efter avdrag av kapitalkostnader. Koncernens lönsamhet har under de två senaste åren överstigit 8 procent. Under 2008 uppnåddes lönsamhet i resultat efter finansnetto på 9 procent. Inom Affärsområde Intellecta Infolog har fokus riktats på att förbättra affärsområdets lönsamhet. I detta syfte har ett antal åtgärder vidtagits från kapacitets samordning till kostnadsneddragningar. Kapitalstruktur Uppnådd Nettoskuldsättningen uppgick till 0,2. Kommentar: Effektiv kapitalanvändning handlade under året om att omsätta det improduktiva kapitalet till räntebärande så fort som möjligt i verksamheten. Utvecklade rutiner inom Cash-Management, som är väl implementerade i organisationen, bidrog till en ytterligare förbättring av kapitalanvändningen i form av kapital frigörelse och förstärkt kassaflöde. Intellecta redovisar för 2008 en stark finansiell ställning vilket utgör en strategisk tillgång för koncernen. En god finansiell ställning ger finansiell stabilitet och möjligheter att fatta korrekta och långsiktiga affärsbeslut som inte enbart är beroende av konjunktur och externa finansieringsmöjligheter. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,2. Intellectas verksamhet i Affärsområde Intellecta Infolog är kapitalintensiv och en stor del av utvecklingen sker genom investeringar i utökad kapacitet och förbättrad produktionsstyrning och effektivitet. Kostnadsrationalisering eftersträvas i samband med investeringar. För att utvärdera lönsamheten i investeringarna används en modell för att nuvärdesberäkna kassaflöden, det vill säga bedömda framtida kassaflöden diskonteras med den vägda kapitalkostnaden. HÅLLBARHETSMÅL MED UPPFYLLELSE Ekonomisk utveckling Mål God lönsamhet och stark finansiell ställning ska skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling för affärspartners, anställda, ägare och samhället. Utfall 2008 uppfyllt Vinstmarginalen uppgick till 9 procent. Soliditet, 36 procent. Eget kapital 191 MSEK. Nettoskuldsättning 0,2. Outnyttjade likvida medel utg jordes av 60 MSEK vilket motsvarade 10 procent av intäkterna. Socialt ansvar Mål Intellecta verkar utifrån principen att vara en god affärspartner och samhällsaktör samt att genom engagerat ledarskap motivera och utveckla medarbetarna. Utfall 2008 uppfyllt Intellectas framgångar bygger på engagerade och kunniga medarbetare. Ansvaret för kompetensförsörjning, ledarskap och organisation delas mellan koncernfunktioner och ledningen i de olika bolagen. I detta arbete ingår att systematiskt identifiera och utveckla anställda som har förutsättningar för att avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Ett antal utbildnings program har genomförts under Intellecta är också engagerat i ett skolprojekt i Kenya genom Stiftelsen Gundua. Projektet fort skrider planenligt och skolan är under uppförande. Läs mer om detta på sida Miljöansvar Mål Ett högt medvetande om och helhetssyn på miljö- och klimatfrågor ska prägla verksamheten, där hänsyn ska tas och råvaror och energi används effektivt. Utfall 2008 uppfyllt Miljöarbetet i Intellecta är väl integrerat i det operativa arbetet. Alla enheter inom Affärsområde Intellecta Infolog är sedan tidigare kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och ISO Under 2008 tillkom FSC-certifiering av Den Norska Veritas. Intellecta Corporate är en av Sveriges ledande konsulter i hållbarhetsarbete och -redovisning. 15

16 16

17 17

18 FÖRVÄRV Hilanders ingår i affärsområdet fr.o.m. 1 augusti Bolaget tillför en omsättning på ca 80 MSEK per helår. UTMÄRKELSER Rewi r utsågs i februari 2008, för sjätte året i rad, till Årets Varumärkesbyrå och Årets Strateg. Guld till Rewir i Svenska Designpriset. Guld och silver till Intellecta Corporate i Svenska Publishingpriset. Hilanders belönades med prestigefyllda 50 Watt i kategorin Internationell rekla m. Rewir utsågs efter verksamhetsårets utgång återigen, för sjunde året i rad, till Årets Varumärkesbyrå. 18

19 ÅRET I KORTHET CONSULTING Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Konsultföretagen i Intellecta erbjuder spetskompetens inom alla de centrala affärs- och verksamhetsdrivande kommunikationsdisciplinerna, inklusive omvärldsanalys, strategi och varumärkesrådgivning, övergripande kommunikationsrådgivning, corporate design, investor relations, public relations, webb, corporate publishing och B2B-kommunikation. Intellecta Consulting kan bistå kunderna med ett helhetsåtagande inom affärsdrivande kommunikation eller med specialistkompetens inom enskilda områden. 183 konsulter verkar i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Århus. Verksamhets drivande bolag i affärsområdet är Intellecta Corporate AB, Rewir AB, Hil-Anders Advertising AB (fr.o.m ), Bysted AB, Bysted A/S och Bysted Jylland A/S. Konsultrörelsen har lagt ännu ett mycket framgångsrikt år bakom sig. Verksamheten har kännetecknats av en god tillströmning av nya kunder och utökade kunduppdrag inom samtliga tjänsteområden. Nettoomsättningen uppgick 2008 till 262 (206) MSEK, en ökning med 27 procent och rörelseresultatet uppgick till 46 (34) MSEK, en ökning med 35 procent. Ökningen beror delvis på förvärvet av reklambyrån Hilanders, men tillväxten för jämförbara enheter var god: 12 procent, samtidigt som marginalerna förbättrades ytterligare. Affärsvolymerna ökade framförallt inom övergripande kommunikationsrådgivning, varumärkesrådgivning, webbkommunikation och investerarrelationer. NYCKELTAL INTELLECTA CONSULTING Nettoomsättning 1), MSEK 261,8 205,8 Rörelseresultat, MSEK 45,5 33,5 Rörelsemarginal, % 17,4 16,3 Investeringar, MSEK 1,6 1,5 Antal medarbetare, medelantal Antal medarbetare vid årets utgång ) Efter eliminering av internförsäljning inom det egna affärsområdet. NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK INTÄKTSFÖRDELNING /04 Nettoomsättning 2004/05 Pro forma 2006 Rörelseresultat Hilanders 12% Rewir 27% Intellecta Corporate 30% Bysted 31% 19

20 20

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 PRESSINFORMATION Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 Tryckindustri byter namn till Intellecta Förvärvar kommunikationsbyrå i Köpenhamn och startar nytt IT-bolag i Stockholm Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003 Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad Kraftigt förstärkt finansiell ställning efter finansieringspakets genomförande Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

bokslutskommuniké intellecta sextonmånadersrapport 1 september 2005 31 december 2006, 16 månader

bokslutskommuniké intellecta sextonmånadersrapport 1 september 2005 31 december 2006, 16 månader intellecta sextonmånadersrapport september 2005 3 december 2006, 6 månader bokslutskommuniké september 2006 3 december 2006, 4 månader - Rörelsens intäkter 47,7 (26, MSEK, en tillväxt på 7 procent - Ett

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer