Consulting. vd har ordet Mål och måluppfyllelse INTELLECTA infolog FINANSTRYCK Hilanders ICTA AKTIEN 74 77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Consulting. vd har ordet 8 10. Mål och måluppfyllelse 14 15. INTELLECTA infolog 40 43 FINANSTRYCK 55 57. Hilanders 29 31 ICTA AKTIEN 74 77"

Transkript

1 DÅ OCH nu FEM ÅR I SAMMANDRAG 3 5 omvärldsanalys 6 7 vd har ordet 8 10 intellectas strategi 13 Mål och måluppfyllelse INTELLECTA showtime 2008 InfoLOG Affärsområde INTELLECTA infolog Consulting Affärsområde intellecta Consulting rewir Intellecta corporate Hilanders bysted København bysted MALMÖ Intellecta infolog ekotryck redners FINANSTRYCK Så regisseras intellecta GUNDUA foundation ICTA AKTIEN STYRELSE ledare Denna publikation är en verksamhetsbeskrivning av Intellecta och ska läsas tillsammans med publikationen Intellecta Årsredovisning En komplett årsredovisning för verksamhetsåret 2008 finns även tillgänglig på

2 ConsultIng NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE Inom Intellecta finns 495 medarbetare. Våra kunder är företag, myndigheter och organisationer med behov av att kommunicera med kunder, medborgare, aktieägare och andra intressenter. Intellectas verksamhet finns i sverige och Danmark. Infolog Affärsområde Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Intellectas konsultföretag erbjuder spetskompetens inom alla centrala affärs- och verksamhetsdrivande kommunikationsdisci pliner. Intellecta Consulting kan bistå kunderna med ett helhetsåtagande inom affärsdrivande kommunikation eller med specialistkompetens inom enskilda områden. 183 konsulter verkar i stockholm, Malmö, Köpenhamn och Århus. Verksamhetsdrivande bolag i affärsområdet är Intellecta Corporate, Rewir, Hilanders (fr.o.m ) och Bysted. nettoomsättningen uppgick 2008 till 262 (206) MsEK, en ökning med 27 procent och rörelseresultatet uppgick till 46 (34) MsEK, en ökning med 35 procent. flera bolag inom affärsområdet erhöll höga utmärkelser för sina tjänster och produktioner under året. Intellecta Consulting, 46% Intellecta Infolog, 54% Intellecta Consulting, 91% Intellecta Infolog, 9% Intellecta bygger, förvaltar och utvecklar en portfölj av ledande bolag/verksamheter inom kommunikations- och publiceringsmarknaden samt närliggande verksam heter som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och där igenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i Byråtjänster (Intellecta Consulting) och Informationslogistik (Intellecta Infolog). viktiga händelser under året Verksamhetsåret 2008 har varit händelserikt och präglades av fortsatt tillväxt, ökat resultat, stark balansräkning och god likviditet. nettoomsättningen ökade med 21 procent till 562 (463) MsEK och resultatet efter finansnetto ökade med 18 procent till 48 (41) MsEK. flera förvärv genomfördes under året som kompletterar Intellectas befintliga verksamheter väl och stärker koncernens helhetserbjudande. förvärven tillför en nettoomsättning på 260 MsEK per helår. Intellecta har ytterligare stärkt sin marknadsposition med en tydlig vinsttillväxt. Koncernens finanser är stabila med en god likviditet. strategiska förvärv l Hil-Anders Advertising Agency AB (Hilanders), sveriges ledande B2B-byrå, förvärvades den 1 augusti Bolaget omsätter ca 80 MsEK med 44 konsulter. l Ekotryck Redners AB, en av sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter, förvärvades den 1 oktober Bolaget omsätter ca 180 MsEK med 90 medarbetare. Affärsområde Intellecta Infolog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler. Intellecta Infolog kan via entreprenad åtaganden också ta ett helhetsansvar för kundernas produktion och flöden av information, från formgivning, originalisering och publicering till fysisk leverans till slutmot tagaren. Affärsområdet har 298 medarbetare i solna, stockholm, nacka, uppsala, göteborg, falun och gävle. nettoomsättningen uppgick 2008 till 310 (263) MsEK, en ökning med 18 procent och rörelseresultatet uppgick till 5 (11) MsEK. Det under 2008 förvärvade Ekotryck Redners, har via sin byråverksamhet och sina moderna och effektiva produktions resurser, kompletterat och byggt ut affärsområdets verksamhet inom profilerande kommunikation och förpackningstryck. Ett flertal enheter inom affärsområdet blev fsc-certifierade utöver kvalitetscertifieringen Iso 9001 och Iso som innehas av affärsområdet sedan tidigare. REwIR INTELLECTA CoRpoRATE hilanders bysted stockholm, stockholm, Malmö, stockholm Malmö, Köpenhamn, Århus 27 anställda 60 anställda 43 anställda 53 anställda l trend- och omvärldsanalys l Kommunikationsrådgivning l Varumärkes- och affärs utveckling l Designstrategi och grafisk gestaltning l Intern- och extern aktivering l Kommunikationsrådgivning l IR-kommunikation/ årsredovisningar l PR/Public affairs l Webbtjänster l Publicistiska tjänster l Varumärkesutveckling l Design l Varumärkesutveckling l Kommunikationsrådgivning l IR-kommunikation/ årsredovisningar l PR l Design l Webbtjänster l Konceptutveckling/kampanjer l utställningar/events l Varumärkesutveckling l Kommunikationsrådgivning l IR-kommunikation/ årsredovisningar l PR l Design l Webbtjänster l Konceptutveckling/kampanjer l utställningar/events INTELLECTA INFoLoG FINANsTRyCK EKoTRyCK REDNERs solna, stockholm, nacka, uppsala, göteborg, falun, gävle 180 anställda stockholm, 22 anställda stockholm, 96 anställda l Byråtjänster l Prepress & Bildbehandling l offset- och digitaltryck l Personifierad kommunikation l lager & distribution l It-systemlösningar l Web-to-print l Helhetslösningar l funktionsåtaganden l Producent av finansiell information, främst emissionsprospekt, inklusive: Design Produktion tryckning Publicering Distribution l Byråtjänster l Prepress & Bildbehandling l Effekttryck l förpacknings- & displaytryck l Reklamtryck l stortaveltryck l Variabeltryck l lager & distribution l Webbaserade systemstöd NyCKELTAL IntEllECtA ConsultIng nettoomsättning 1), MsEK 261,8 205,8 Rörelseresultat, MsEK 45,5 33,5 Rörelsemarginal, % 17,4 16,3 Investeringar, MsEK 1,6 1,5 Antal medarbetare, medelantal Antal medarbetare vid årets utgång ) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK /04 Nettoomsättning 2004/05 Pro forma 2006 Rörelseresultat NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK / /05 Pro forma Nettoomsättning Rörelseresultat NyCKELTAL IntEllECtA Infolog nettoomsättning 1), MsEK 309,7 263,0 Rörelseresultat, MsEK 4,6 11,2 Rörelsemarginal, % 1,5 4,3 Investeringar, MsEK 24,5 6,4 Antal medarbetare, medelantal Antal medarbetare vid årets utgång ) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet.

3 DÅ OCH NU FEM ÅR I SAMMANDRAG Strategiska förvärv och ökad integration är prioriterade områden under I augusti 2008 förvärvas Hilanders, Sveriges resulterar i ett ökat antal större och bredare affärer samt en Konsolidering och ökad integration står i fokus under Det ledande B2B-byrå, med 44 konsulter. Bolaget har rankats som kraftig ökad lönsamhet. Intellecta förvärvar resterande 25 procent av aktierna i Bysted A/S som därmed blir ett helägt dotter- bästa B2B-byrå i kundundersökningar under många år. I oktober förvärvas Ekotryck Redners med 90 medarbetare, en av bolag till Intellecta per 1 september Intellecta Core lanseras ett heltäckande systemstöd för hela kommunikations- Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter. Ekotryck Redners effektiva produktionsresurser bygger ut processen, ett nytt sätt att effektivt skapa, publicera, distribuera Affärsområde Intellecta Infologs verksamhet inom profiler ande och lagra informationsmaterial. Samtliga enheter inom Affärsområde Intellecta Infolog uppnår kvalitets- och miljö certifiering kommunikation och förpackningstryck. Förvärven tillför en omsättning på 260 MSEK per helår och förstärker Intellectas enligt ISO 9001 och ISO helhetserbjudande från tids- och kostnadseffektiva lösningar genom hela förädlingskedjan till specialiserade rådgivningstjänster inom integrerad kommunikation och publicering. Ett flertal enheter inom Affärsområde Intellecta Infolog blir FSCcertifierade av Den Norske Veritas. Certifieringen kompletterar affärsområdets befintliga certifikat för Svanen och ISO NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK 50 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN EXKL. AVYTTRAD VERKSAMHET, MSEK /04 Nettoomsättning 2004/05 Pro forma Rörelseresultat / /05 Pro forma

4 KAPITALSTRUKTUR RÄNTABILITET PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL ,2 0, , , ,1 0, , / /05 Pro forma / /05 Pro forma Tillgångar, MSEK Eget Kapital, MSEK Nettoskuldsättningsgrad, ggr Eget kapital, MSEK Räntabilitet. % 2005/06 (1/ /12-06), FÖRLÄNGT RÄKENSKAPSÅR Richard Ohlson tillträder som ny VD och koncernchef i Intellecta AB i april Renodlingen av verksamheten mot kommunikation och publicering fortsätter under året, som präglas av ökade affärsvolymer och god lönsamhet. Det tidigare fristående affärsområdet Operations (funktionsåtagande) införlivas under året med Affärsområde Intellecta Infolog. Som en del i renodlingen avyttras Bröderna Ljungberg Tryckeri AB per den 1 april 2006 och Intellectas egna fastighet i Solna säljs per den 1 november I oktober förvärvas 100 procent av aktierna i den ledande varumärkesbyrån Rewir i Stockholm, vilket ytterligare stärker rådgivningsverksamheten inom Affärsområde Communication. 2004/05 Den 1 september 2004 lanseras en ny struktur för Intellecta med tre affärsområden: Communication (byråtjänster), Infolog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). I början av verksamhetsåret förvärvas 75 procent av aktierna i Bysted A/S, en av Danmarks ledande byråer inom kommunikation, branding och design. Ett antal strukturåtgärder genomförs inom Affärsområde Intellecta Infolog i syfte att renodla och effektivisera verksamheten och därmed skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Omstruktureringsåtgärderna resulterar i att antalet driftställen inom koncernen för grafisk produktion minskar från åtta till fem och att antalet anställda minskar med 26. Kostnader om 14,3 MSEK för omstruktureringsåtgärderna inom Affärsområde Intellecta Infolog belastar rörelseresultatet. 2003/04 Intellectas byråverksamhet samordnas i Intellecta Communication. För att stärka erbjudandet inom publishing förvärvas Publicisterna. I slutet av året säljs den Göteborgsbaserade verksamheten i Intellecta Systems med programprodukten ACE. 4

5 FEM ÅR I SAMMANDRAG 1) MSEK Pro forma mån 2005/ / /04 Resultaträkningar i sammandrag 2) Nettoomsättning 561,5 463,3 403,1 524,6 373,9 340,0 Tillväxt, jämförbar 12 månadersperiod, % 3) 21,2 14,9 7,8 10,0 4,9 Intäkter 4) 588,0 471,0 404,1 530,7 375,9 346,3 Avskrivningar 19,9 15,2 16,1 21,8 16,3 22,2 EBITDA 67,0 55,7 31,4 38,1 16,3 26,2 Rörelseresultat (EBIT) 47,1 40,5 15,3 16,3 0,0 4,0 Finansiella poster 1,1 0,3 1,2 1,7 1,3 1,7 Resultat efter finansiella poster 2) 48,2 40,8 14,1 14,6 1,3 2,3 I resultatet ingår jämförelsestörande poster 2,1 1,7 7,1 7,1 7,8 2,9 Resultat efter finansiella poster före jämförelsestörande poster 2) 50,3 42,5 21,2 21,7 6,5 0,6 Resultat efter skatt 35,3 34,7 12,6 12,0 1,6 2,8 Balansräkningar i sammandrag Goodwill 166,6 89,2 69,1 69,1 69,4 56,4 Övriga anläggningstillgångar 134,3 39,6 55,6 55,6 103,4 108,5 Varulager och pågående arbeten 53,4 25,6 20,5 20,5 13,7 14,7 Kundfordringar 114,4 90,7 85,7 85,7 48,2 45,0 Övriga kortfristiga fordringar 27,4 14,9 13,3 13,3 10,9 7,3 Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar 28,6 53,9 75,0 75,0 13,1 1,1 Justerat eget kapital 190,7 153,7 160,1 160,1 113,9 116,1 Räntebärande skulder 59,0 29,7 37,2 37,2 53,2 35,4 Icke räntebärande skulder 275,0 130,5 121,9 121,9 91,7 81,5 Balansomslutning 524,7 313,9 319,2 319,2 258,8 233,0 Nettoskuld 30,4 24,2 37,8 37,8 40,1 34,3 Kassaflöde i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten 70,8 46,1 13,4 13,9 3,6 11,9 Årets kassaflöde 13,3 26,8 8,1 4,5 11,9 0,1 Investeringar Bruttoinvesteringar inkl. finansiell leasing 153,5 28,2 14,6 16,8 33,5 19,5 Nyckeltal Soliditet, % 36,3 49,1 50,2 50,2 44,0 49,8 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,16 0,16 0,24 0,24 0,35 0,30 Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,45 0,43 1,20 0,99 2,46 1,31 Skuldsättningsgrad, ggr 0,31 0,19 0,23 0,23 0,47 0,30 Räntetäckningsgrad, ggr 22,1 21,9 24,9 21,0 neg 2,2 Rörelsemarginal, % 8,4 8,7 3,8 3,1 neg 1,2 Vinstmarginal, % 8,6 8,8 3,5 2,8 neg 0,7 Räntabilitet på justerat eget kapital, % 20,5 22,1 37,9 37,9 neg 2,5 Räntabilitet på totalt kapital, % 11,9 13,5 18,7 19,2 neg 1,6 Räntabilitet på sysselsatt eget kapital, % 23,1 22,3 32,1 30,1 neg 2,5 Andel riskbärande kapital, % 41,7 50,0 51,4 51,4 48,8 56,9 Koncernen, medelantal anställda varav Affärsområde Intellecta Consulting varav Affärsområde Intellecta Infolog Koncernen, antal anställda vid periodens utgång varav Affärsområde Intellecta Consulting varav Affärsområde Intellecta Infolog ) För definitioner se sid i den formella delan av årsredovisningen. 2) Åren 2005/06 och 2004/05 redovisas exklusive avvecklad verksamhet. 3) Förändringen avseende 2007 är jämförd med Pro forma 12 mån, jan dec Förändringen Pro forma 12 mån, jan dec 2006 är jämförd med 2004/05. Förändringen 16 mån 2005/06 är ej jämförbar. 4) Koncernen redovisar fr.o.m. kvartal de kostnader som aktiverats för utveckling av programvaror som aktiverat arbete för egen räkning, rubricerat under Rörelsens intäkter. Tidigare redovisades det som ett avdrag på Råvaror och förnödenheter och personalkostnader. Justering har g jorts avseende jämförelseåret 2005/2006, 16 mån, första året då aktivering skedde. 5

6 SCENEN FÖRÄNDRAS AFFÄRSOMRÅDE INTELLECTA CONSULTING Konvergerande målgrupper Parallellt med att digitaliseringen av samhället leder till ett alltmer splittrat medielandskap, ökar konvergensen mellan olika kommunikationsdiscipliner. Den tekniska utvecklingen har gett oss helt nya möjligheter att kommunicera, interagera och på verka varandra. En påtaglig effekt av detta är att skiljelinjerna mellan olika intressentperspektiv blivit mer flytande. I många branscher blir det exempelvis allt svårare att se på konsumentriktad kommunikation (B2C) som skild från företagskommunikation (B2B) eller rentav medarbetarkommunikation (B2E). Behovet att influera sina kunders kunder tvingar många företag som tidigare inskränkt sig till renodlad B2B-kommunikation att hitta sätt att engagera nya målgrupper. Sammansmältningen av företags investerar- och hållbarhetskommunikation (CSR) är ett annat exempel på denna kommunikationskonvergens. För bara några få år sedan betraktades CSR-kommunikation med betydande skepsis, inte minst bland analytiker och investerare. Sedan dess har en bred samsyn utvecklats vad gäller hållbarhetsfrågornas betydelse för långsiktigt ekonomiskt värdeskapande, med resultatet att CSR av fler och fler ses som en central ägarstyrningsfråga snarare än att primärt hanteras som en avskild kommunikationsaktivitet. Samtidigt blir hållbarhetsfrågorna en allt viktigare komponent i arbetsgivarvarumärket. Fler och fler söker sig till företag som ligger i framkant inom detta område. Rågångarna mellan företagens investerarkommunikation, hållbarhetsrapportering och olika typer av profilerande kommunikation blir alltså allt otydligare. Integrerad kommunikation nu på allvar Kommunikationskonvergensen gör att det blir alltmer ineffektivt att betrakta olika delar av en verksamhet som väl avgränsade enheter med distinkta målgrupper och egna agendor för sin kommunikation. Förtroendet, och därmed varumärket, bygger till stora delar på att kommunikationen bildar en sammanhängande, konsekvent helhet. Detta är inget nytt, men den djupa ekonomiska kris vi nu går igenom har ytterligare tydligg jort vikten av ett integrerat och öppet förhållningssätt till kommunikationsfrågorna. Den allvarliga risk som är förknippad med motsägelsefull informationsgivning har illustrerats gång på gång under 2008 och början av Trenden att öka kontrollen över kommunikationsinsatserna har därför accelererat. Fler företag och organisationer tillsätter en kommunikationsdirektör med ett övergripande ansvar för samtliga kommunikationsaktiviteter. Samtidigt ökar också kraven på de kommunikationsrådgivare som anlitas. Konsulterna förväntas kunna ta ett helhetsgrepp kring ett företags kommunikationsutmaningar genom djup kunskap om beställarorganisationens verksamhet, i kombination med kreativ höjd och spetskunskap inom de olika kommunikationsdisciplinerna. Detta gynnar större konsultorganisationer 6

7 som inom ramen för ett brett tjänsteutbud kan erbjuda specialistkompetens. Nya kanaler och verktyg komplicerar bilden Det snabba genomslaget för sociala medier (Web 2.0) förändrar förutsättningarna för en effektiv intressentdialog i grunden. Vissa menar att denna utveckling kommer att få långt större genomslag på företags organisationer än de teknologier som implementerades under 1990-talet, såsom ERP- och CRMsystem. Många företag experimenterar med att på olika sätt engagera medarbetare och externa intressenter via dessa verktyg, men i dagsläget brottas de flesta med att på ett meningsfullt sätt integrera bloggar, mikrobloggar, wikis, podcasts och sociala nätverk i sina affärs- och kommunikationsstrategier. Till stor del handlar det fortfarande om att reaktivt hantera utvecklingen. Ingenstans är detta tydligare än i medievärlden, där etablerade aktörer i allt större utsträckning lever i symbios med sociala medier, dock oftast på de senares villkor. Traditionella medier tvingas ofta anpassa sig till och reagera på strömningarna som uppstår inom ramen för de sociala medierna. Samhällsdebatten flyttar ut från de stora dagstidningarnas debattsidor till andra, interaktiva arenor. De ökade anspråken på transparent, konsekvent och väl sammanhållen kommunikation, i kombination med framväxten av nya verktyg för samverkan, kommer att radikalt förändra förutsättningarna för verkningsfull kommunikation. Framgång kommer att kräva en ytterligare förskjutning av tyngdpunkten från informationsgivning till dialog, engagemang och samarbete. AFFÄRSOMRÅDE INTELLECTA INFOLOG Medieintegration och personifiering Komplexiteten i dagens kommunikationsutmaningar påverkar i högsta grad även grafiska producenter och distributörer. Framväxten av nya kanaler och verktyg gör att effekten av traditionella kommunikationsinsatser hela tiden minskar. Den tryckta kommunikationen ökar alltjämt, men formerna för den är under omdaning då företag och organisationer söker nya vägar för att nå fram med sina budskap. Den tydligaste trenden är att efterfrågan på personifierad publicering via print-on-demand stadigt ökar. Samtidigt ökar integrationen mellan den tryckta kommunikationen och webbmediet, inte bara i egenskap av parallella kanaler utan också som kompletterande kanaler allt för att uppnå mer dynamiska och effektiva kommunikationsinsatser. Helt nya möjligheter att rationalisera kommunikationsprocessen öppnas därmed upp, alltifrån innehållsgenerering till publicering, distribution och lagring, antingen fysiskt eller digitalt. Den tekniska utvecklingen möjliggör även en effektiv produktion av mottagaranpassad information. Utvecklingen inom digitaltryck och elektroniska media har ökat efterfrågan på lösningar för så kallad variabel kommunikation, som bygger på en anpassning av innehåll och utseende gentemot olika målgrupper. Denna ökning sker delvis på bekostnad av traditionellt tryck som minskar i takt med att digitaltryck och webbaserad kommunikation ökar. Det finns dock två undantag från den regeln effekttryck och förpackningstryck som ökar i omfattning. En vacker yta har blivit en allt vanligare metod för att attrahera mottagarens blick till såväl traditionella trycksaker som olika typer av förpackningar. Effektiva systemstöd och kvalitetssäkrad information Kraftfulla system med interaktiva webbgränssnitt har utvecklats som stödjer produktionen och distributionen av skräddarsydda trycksaker (web-to-print). Samtidigt är införandet av variabel kommunikation ofta inte oproblematiskt, främst på grund av informationsbrister. En grundläggande förutsättning för en automatiserad och effektiv generering av variabla kommunikationsinsatser är att kvaliteten på den underliggande informationen är tillräcklig. Det gäller såväl den information som används för att särskilja mottagarna som den som nyttjas för att utforma budskapen mot de olika målgrupperna. Befintliga rutiner och system för lagring av sådan information är ofta inte avsedda eller anpassade till att användas för variabelkommunikation. Effektiva systemstöd samt därtill anpassade och kvalitetssäkrade datalager är en absolut förutsättning för ett effektivt införande av ny teknik för mer verkningsfulla, riktade kommunikationsinsatser. Nya krav förändrar branschstrukturen Utmaningarna i att implementera variabel- och flerkanalskommunikation förändrar kravbilden på leverantörer av kommunikations- och publiceringslösningar. För att lyckas fullt ut krävs det att budskap, datalager, systemstöd, samt publiceringsoch distributionsmetoder är anpassade och samspelta för ändamålet. Det gör att man, redan vid framtagning av innehåll och form, måste besitta tillräcklig kompetens för att möta kraven från resterande delar av kedjan ända fram till den slutliga distributionen i olika kanaler. Det leder i sin tur till att kunderna vill jobba med färre leverantörer som har förmågan att knyta ihop ett stort antal kompetenser och aktiviteter. Kapaciteten att erbjuda ett ökat tjänsteinnehåll, såsom effektiva system- och logistiktjänster genom hela kommunikationskedjan, blir allt viktigare urvalskriterier vid val av leverantör. Samtidigt leder den ökade komplexiteten till att allt fler och större uppdrag läggs ut på entreprenad. Detta kommer att bidra till att skynda på konsolideringen inom den grafiska branschen, som kommer att kännetecknas av fler stora helhetsleverantörer sida vid sida med ett antal specialiserade nischaktörer. 7

8 THE SHOW MUST GO ON Nöjd ska man ju aldrig vara, men det är svårt att vara missnöjd med årets resultat. Med ett resultat före skatt (EBT) på 48,2 miljoner kronor var 2008 Intellectas bästa år hittills. Vi visade en tillväxt i nettoomsättning på 21 procent, en tillväxt i vinst (EBT) på 18 procent, en avkastning på sysselsatt kapital på 23,1 och en vinstmarginal på 8,6 procent. Intellectas affärsidé syftar till att generera marknadens högsta kundvärde inom sina verksamhetsområden och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Det här svåra året lyckades vi bra med det. Resultatet per aktie ökade till 8,60 kronor (8,40). Eget kapital per aktie ökade med 18 procent till 45 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor per aktie för 2008, vilket motsvarar en direkt avkastning på 5,2 procent. Även efter utdelningen är soliditet och kassa starka, så vi kan stå emot i en utdragen lågkonjunktur och även göra fortsatta förvärv om rätta affärsmöjligheter dyker upp. Vi g jorde två förvärv under året. Den 1 augusti förvärvade vi Hilanders, flera gånger utnämnd till Sveriges bästa B2B-byrå och även till Sveriges bästa reklambyrå. Med Hilanders har vi adderat ett par viktiga facetter i den uppsättning spetskompetenser vi nu erbjuder marknaden. Hilanders med placering i Malmö och Stockholm har också stärkt vår geografi, som nu har två tydliga fokus: Öresundsregionen med Köpenhamn, Malmö och Helsingborg samt Stockholm och Mälardalen. Den 1 oktober förvärvade vi Ekotryck Redners, ett av Sveriges modernaste och mest framgångsrika grafiska producenter med fokus på högspecialiserat effekttryck. Med detta förvärv har vi stärkt Affärsområde Intellecta Infolog i ytterligare ett av de segment i tryckeribranschen som vi bedömer ha långsiktig utvecklings potential. Jag ska utveckla detta närmare lite längre fram. Intellecta är organiserat i två affärsområden Intellecta Consulting och Intellecta Infolog. Koncernens utveckling de senaste åren har handlat om expansion på båda fronter parallellt med att skapa logiska bryggor mellan affärsområdena. Utgångspunkten har varit att kunna erbjuda marknaden de bästa separata tjänsterna inom kommunikation och publicering liksom effektiva integrerade helhetslösningar för de kunder som vill ta större grepp på kommunikation och publicering. Det senare har framför allt blivit en tjänst för stora företag och organisationer med omfattande informationsflöden som i några fall har outsourcats till Intellecta Infolog. Under året har vi g jort en djupgående genomlysning av de kommersiella förutsättningarna för verksamheten, vilket resulterat i en reviderad strategi. Ett av fundamenten är att i allt utgå från kundlogiken. Vi har konstaterat att de två affärsområdena i mångt och mycket har olikartad kund- och affärslogik. Slutsatsen är att interna synergier affärsområdena emellan endast ska drivas aktivt om det finns externa kundsynergier som matchar fullt ut. I övrigt måste affärsområdena utvecklas utifrån sina egna förutsättningar till två starka självgående verksamheter. 8

9 På konsultområdet efterfrågas i första hand spjutspetskompetens inom varje disciplin, och först i andra hand disciplinövergripande tjänster. Självklart är en bukett av ledande spjutspetserbjudanden den starkaste hand man har, och det är också ledstjärnan för utvecklingen av Affärsområde Intellecta Consulting. Kan detta dessutom kombineras med vassa erbjudanden inom publicering stärker det förstås handen ytterligare. På publiceringsmarknaden finns en allt tydligare efterfrågan Med välfylld kassa och fortsatt goda kassaflöden har Intellecta goda möjligheter att agera framsynt och offensivt för sina kunders och aktieägares bästa. på helhets lösningar som effektiviserar informationsflödena och säkerställer en hög kontakteffektivitet. För att också säkerställa en hög kontaktkvalitet krävs byråkompetens även inom Affärsområde Intellecta Infolog, där ett produktionsbyråerbjudande därför har byggts upp. En viss internkonkurrens, som blir resultatet av detta, minskar vi bland annat genom att utveckla Intellecta Consulting tydligare mot rådgivning och dra tydliga gränser för Intellecta Infologs byråerbjudande. Med ledande byråer inom strategi- och varumärkesrådgivning, corporate communication och investor relations, B2Bkommunikation, webb och corporate publishing är Intellectas konsultrörelse idag en av Sveriges och Nordens största byråkonstellationer. Detta till trots har vi övergivit den nordiska strategin, just för att kundlogiken i en pan-nordisk verksamhet inte hade bärighet. Intellecta ska finnas med rådgivning, kreation och produktion där våra kunder har behov av det. Skulle det visa sig vara i Oslo eller Helsingfors kan vi mycket väl etablera oss där men det kan lika gärna, och kanske mera naturligt, handla om Bryssel eller London. Det är dock ingen brådska med internationell expansion. Vi ger fullgod service idag åt kunder också i just Bryssel och London utifrån våra plattformar i Stockholm och Köpenhamn/Malmö. Inom alla våra byråer ökar vi inslaget av kvalificerad analys och rådgivning. Målet är att kunna erbjuda den bästa kompetensen inom alla aspekter av affärsdrivande kommunikation. Ja, det 9

10 finns luckor att fylla och det kommer vi att göra; genom organisk tillväxt driven av framsynt produktutveckling och/eller genom förvärv. Under 2008 växte Affärsområde Intellecta Consulting totalt sett med 27 % 2008, varav 12 % var organisk tillväxt. Inom Affärsområde Intellecta Infolog har vi lagt ett stort arbete på att identifiera förutsättningarna för framgångsrik verksamhet framöver. Grafisk industri i sin helhet är i ett framtidsperspektiv knappast en vinnarbransch. Elektroniska media kommer att ta över allt mer av informationsvolymerna. De är snabbare, billigare och möjliggör interaktion med målgrupperna. Tryckta media kopierar allt mer logiken i elektroniska media, till exempel med ny teknik för personifierat tryck, men arbetar framför allt på att hitta ett liv i symbios med elektroniska media. Det är där i de effektiva kombinationerna de stora kommunikationsvinsterna står att finna. Tryckta media är fortsatt helt överlägsna när det gäller olika slags fördjupningsinformation. Här finns också tydliga nischer som exempelvis prospekt, där Intellecta är marknadsledare. Inom grafisk industri har utvecklingen gått från stora upplagor i rulloffset till mindre upplagor i arkoffset och nu till printon demand, i allt högre grad individualiserad. All teknik för det senare finns idag bland annat på Intellecta Infolog. Rena trycktjänster, i synnerhet volymtryck, får en allt svagare position i efterfrågebilden och förädling av tre slag ökar i betydelse. Å ena sidan teknisk förädling av själva trycksaken, där Ekotryck Redners är marknadsledare i Sverige med en unik maskinpark, vilket var ett av skälen till vårt förvärv. Å andra sidan förädling av informationen, så som produktionsbyrån på Intellecta Infolog erbjuder. Slutligen själva flödesuppläggen, det vi kallar informationslogistik, som i sig är en mycket kvalificerad konsulttjänst. Lågkonjunkturen kommer med all säkerhet att skynda på den här utvecklingen i den grafiska industrin. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att Intellecta är fördelaktigt positionerat när det sker. Dels med nu väl utprovade metoder för informationslogistik, där stora besparingar och effekt vinster kan göras i form av kloka upplägg som stramar upp yviga trycksaksfloror i effektiva, fokuserade flöden. Dels med vårt kvalificerade effekttryck, som den här årsredovisningen i sig är ett exempel på. Dels med vår ledande position i tydliga nischer, som har sin egen konjunktur och är tämligen prisokänsliga. Jag tänker i första hand på finansiella prospekt. Intellecta Finanstrycks prospektproduktion hade ett svagt andra halvår 2008, då det g jordes få börsintroduktioner och få stora företagsaffärer. I takt med att tiderna försämrats ytterligare har många företag valt att göra nyemission och därmed har prospektproduktionen fått se en ny uppgång, som lett till fullt kapacitetsutnyttjande i Finanstryck de senaste månaderna. Detta är en nisch som inte mår dåligt av fortsatt lågkonjunktur. Det kommer att bli många fler nyemissioner. I nästa fas ser vi att många marknader kommer att konsolideras, varvid strukturaffärer kommer att göras som måste presenteras i prospektform. Även inom våra marknader kommer vi att få se konsoli dering framöver. Den kommer att ske genom såväl utslagning som strukturaffärer, både på konsultmarknaden och inom grafisk produktion. Parallellt växer nya kanaler och scener fram. Traditionella tryckta och elektroniska media kommer i allt högre grad att kompletteras av sociala media. Detta är ett tillväxtområde där Intellecta måste kunna erbjuda sina kunder marknadens vassaste rådgivning och dito produktion. Detta är ett av våra viktigaste satsningsområden framöver. Med välfylld kassa och fortsatt goda kassaflöden har Intellecta goda möjligheter att agera framsynt och offensivt för sina kunders och aktieägares bästa. Vi kommer att värdera affärsmöjligheter av olika slag, främst förvärvsobjekt, men utesluter inte att också delta i större strukturaffärer. Intellectas strukturarbete, som varit mycket intensivt under de senaste tre åren, då vi både sålt och förvärvat verksamheter, kommer att fortsätta. Den perfekta strukturen har kort bäst före -datum. Fortsättningen kommer att handla om både strategiska strukturgrepp och om taktiska. Till de taktiska hör att hyvla bort ineffektiviteter i nuvarande struktur. En fördel med lågkonjunkturen är att dessa nu blir tydligare. Det finns en inte obetydlig potential i koncernen i en fortsatt strukturrationalisering, för att nu återanvända ett gammalt 60-talsbegrepp. Även i sämre tider måste alla företag visa framfötterna och arbeta på att flytta fram positionerna. The show must go on. Intellecta genomför i april en omfattande annonskampanj som presenterar de olika spetskompetenser som erbjuds i koncernen en brokig familj av företag med en gemensam nämnare; en djup kunskap om och tro på kommunikations kraft. I goda tider liksom i dåliga. Man måste leva som man lär. Den här årsredovisningen har vi rubricerat Showtime, dels för att vi är stolta över vårt fina resultat och gärna slår lite extra på trumman för det. Men också för att vi är stolta över våra många stjärnor företag och människor som presterat det fina resultatet, och vill ge scenen tilldem. Årsredovisningen är också ett exempel på att vi jobbar tvärs över bolags- och affärsområdesgränser. Den är konceptualiserad av Intellecta Corporate, designad av Ekotryck Redners som också tryckt den och producerad av Intellecta Infolog Finanstryck. Varje bolag i koncernen har fått presentera sig självt, på det sätt det önskar. Som sagt en brokig familj av företag med en gemensam nämnare; en djup kunskap om och tro på kommunikations kraft. I goda tider liksom i dåliga. Stockholm i mars Richard Ohlson VD och koncernchef S 10

11 HOWTIME 11

12 12

13 VÅR STRATEGI Intellecta bygger och utvecklar en portfölj av ledande verksam heter inom affärsdrivande kommunikation, som tillsammans och var för sig ska generera marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. Intellecta har under 2008 lyst igenom förutsättningarna för sin verksamhet, sin långsiktiga målbild och den strategi, utifrån vilken koncernen utvecklats sedan 2003 med stor framgång under de senaste tre åren. Utgångspunkt och mål för den tidigare strategin var att skapa en stark helhet av de två ingående verksamhets grenarna konsult verksamhet och grafisk industri eftersom dessa ofta samverkar på kommunikationsområdet, Intellectas övergripande verksamhetsområde. De två verksamhets grenarna organiserades som affärsområden idag Affärsområde Intellecta Consulting och Affärsområde Intellecta Infolog och därutöver skapades ett affärsområdesövergrip ande erbjudande med integrerade tjänster och helhetsåtaganden. Över åren har verksamheten inom Affärsområde Intellecta Consulting drivits mot allt mer kvalificerad rådgivning inom ett allt bredare spektrum av affärskritiska kommunikationsområden. Detta har skett såväl genom produktutveckling inom befintlig verksamhet som genom förvärv av ett antal spjutspetsbyråer. Byråerna samverkar, där kundbehoven är bredare, men byråerna säljer sina tjänster var och en för sig. Den rådgivning som erbjuds inom Affärsområde Intellecta Infolog har i allt högre grad fokuserats på hur man skapar effektiv publicering och maximalt kostnadseffektiva informationsflöden. Detta är ett stort behov hos kunder med stora trycksaksfloror, och fler talet uppdrag av helhetskaraktär har placerats i Infolog några som funktionsåtaganden. För att effektivt kunna betjäna dessa kunder har en produktionsbyråresurs byggts upp i Infolog. Intellectas båda affärsområden har idag tämligen olikartad karaktär. Affärsområde Intellecta Consulting är en kollektion av ledande byråvarumärken med tydliga erbjudanden. Verksamheterna inom Affärsområde Intellecta Infolog integreras allt mer under ett gemensamt varumärke och erbjudande. Ett mycket aktivt strukturarbete inleddes 2006, där verksamheter och bolag som inte passat in avyttrats eller avvecklats samtidigt som en rad förvärv har genomförts. Förvärv har primärt skett på byråsidan, senast med förvärvet 2008 av B2Bbyrån Hilanders, men under året även inom publiceringsområdet i och med förvärvet av Ekotryck Redners. Intellecta verkar brett inom affärsdrivande kommunikation, och i den reviderade strategin ligger att kunna expandera inom nya närliggande områden, också utanför nuvarande affärsområden. Verksamheten ska vid varje tidpunkt drivas i den struktur och med den geografi som bäst levererar nytta till våra kunder. Intellecta har tidigare haft som mål att bli ledande kommunikationsföretag i Norden. Eftersom kundlogiken i detta inte var stark nog släpper vi nu det målet. Vi driver verksamhet i Sverige och Danmark med fokus på de två mest dynamiska regionerna Mälardalen och Öresundsregionen. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster det är från och med nu också utgångspunkten för en eventuell fortsatt internationalisering. AFFÄRSIDÉ De vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande kommunikation. VISION Kommunikation är centralt när kunden driver sin affär. 13

14 Intellecta arbetar sedan länge med målstyrning av verksamheten. Bolagets utveckling drivs utifrån en uthållig syn på tillväxt, lönsamhet och hur resurserna används. Genom god lönsamhet och stark finansiell ställning skapas goda förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. Lönsamhet är också en förutsättning för investeringar som gör att företaget kan utvecklas i linje med gradvis förändrade marknadsförhållanden. En stark finansiell ställning har uppnåtts genom god lönsamhet i kombination med effektiv kapitalanvändning och optimal kapitalstruktur. Intellecta arbetar med tillväxtmål, finansiella mål och hållbarhetsmål. NETTOOMSÄTTNING, TILLVÄXT, % Mål: Årlig tillväxt om 10 procent Utfall VINSTMARGINAL, % Mål: Resultat efter finansnetto ska uppgå till 8 procent Utfall NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR Mål: Den finansiella ställningen ska vara stark med en nettoskuldsättningsgrad om 0,2 0,8 Utfall , , , , , / / 05 Pro forma / / 05 Pro forma / / 05 Pro forma

15 UPPFYLLELSE AV MÅLEN UNDER 2008 Tillväxt Uppnådd Tillväxten uppgick till 21 procent fördelad på organisk tillväxt; 4 procent, och tillväxt genom förvärv; 17 procent. Kommentar: 2008 präglades av ett starkt fokus på tillväxt, såväl organisk genom fortsatt produkt- och tjänsteutveckling som genom förvärv. Kravet på förvärven var att det skulle röra sig om lönsamma förvärv, bolag med god marknadsställning, god ekonomi och goda tillväxtutsikter samt att förvärven kompletterade Intellectas befintliga verksamheter och stärkte koncernens totala erbjudande. I detta syfte förvärvades under 2008 den framgångsrika B2B-byrån Hilanders och Ekotryck Redners, en av Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter. Bolagen tillför Intellecta en omsättning på ca 260 MSEK på årsbasis. Lönsamhet Uppnådd Vinstmarginalen uppgick till 9 procent. Kommentar: Lönsamhetsmålet används för att styra verksamheten. I koncernen används nyckeltalet Value Added för att beräkna lönsamheten utifrån resultatet efter finansnetto efter avdrag av kapitalkostnader. Koncernens lönsamhet har under de två senaste åren överstigit 8 procent. Under 2008 uppnåddes lönsamhet i resultat efter finansnetto på 9 procent. Inom Affärsområde Intellecta Infolog har fokus riktats på att förbättra affärsområdets lönsamhet. I detta syfte har ett antal åtgärder vidtagits från kapacitets samordning till kostnadsneddragningar. Kapitalstruktur Uppnådd Nettoskuldsättningen uppgick till 0,2. Kommentar: Effektiv kapitalanvändning handlade under året om att omsätta det improduktiva kapitalet till räntebärande så fort som möjligt i verksamheten. Utvecklade rutiner inom Cash-Management, som är väl implementerade i organisationen, bidrog till en ytterligare förbättring av kapitalanvändningen i form av kapital frigörelse och förstärkt kassaflöde. Intellecta redovisar för 2008 en stark finansiell ställning vilket utgör en strategisk tillgång för koncernen. En god finansiell ställning ger finansiell stabilitet och möjligheter att fatta korrekta och långsiktiga affärsbeslut som inte enbart är beroende av konjunktur och externa finansieringsmöjligheter. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,2. Intellectas verksamhet i Affärsområde Intellecta Infolog är kapitalintensiv och en stor del av utvecklingen sker genom investeringar i utökad kapacitet och förbättrad produktionsstyrning och effektivitet. Kostnadsrationalisering eftersträvas i samband med investeringar. För att utvärdera lönsamheten i investeringarna används en modell för att nuvärdesberäkna kassaflöden, det vill säga bedömda framtida kassaflöden diskonteras med den vägda kapitalkostnaden. HÅLLBARHETSMÅL MED UPPFYLLELSE Ekonomisk utveckling Mål God lönsamhet och stark finansiell ställning ska skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling för affärspartners, anställda, ägare och samhället. Utfall 2008 uppfyllt Vinstmarginalen uppgick till 9 procent. Soliditet, 36 procent. Eget kapital 191 MSEK. Nettoskuldsättning 0,2. Outnyttjade likvida medel utg jordes av 60 MSEK vilket motsvarade 10 procent av intäkterna. Socialt ansvar Mål Intellecta verkar utifrån principen att vara en god affärspartner och samhällsaktör samt att genom engagerat ledarskap motivera och utveckla medarbetarna. Utfall 2008 uppfyllt Intellectas framgångar bygger på engagerade och kunniga medarbetare. Ansvaret för kompetensförsörjning, ledarskap och organisation delas mellan koncernfunktioner och ledningen i de olika bolagen. I detta arbete ingår att systematiskt identifiera och utveckla anställda som har förutsättningar för att avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Ett antal utbildnings program har genomförts under Intellecta är också engagerat i ett skolprojekt i Kenya genom Stiftelsen Gundua. Projektet fort skrider planenligt och skolan är under uppförande. Läs mer om detta på sida Miljöansvar Mål Ett högt medvetande om och helhetssyn på miljö- och klimatfrågor ska prägla verksamheten, där hänsyn ska tas och råvaror och energi används effektivt. Utfall 2008 uppfyllt Miljöarbetet i Intellecta är väl integrerat i det operativa arbetet. Alla enheter inom Affärsområde Intellecta Infolog är sedan tidigare kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och ISO Under 2008 tillkom FSC-certifiering av Den Norska Veritas. Intellecta Corporate är en av Sveriges ledande konsulter i hållbarhetsarbete och -redovisning. 15

16 16

17 17

18 FÖRVÄRV Hilanders ingår i affärsområdet fr.o.m. 1 augusti Bolaget tillför en omsättning på ca 80 MSEK per helår. UTMÄRKELSER Rewi r utsågs i februari 2008, för sjätte året i rad, till Årets Varumärkesbyrå och Årets Strateg. Guld till Rewir i Svenska Designpriset. Guld och silver till Intellecta Corporate i Svenska Publishingpriset. Hilanders belönades med prestigefyllda 50 Watt i kategorin Internationell rekla m. Rewir utsågs efter verksamhetsårets utgång återigen, för sjunde året i rad, till Årets Varumärkesbyrå. 18

19 ÅRET I KORTHET CONSULTING Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning på ledningsgruppsnivå. Konsultföretagen i Intellecta erbjuder spetskompetens inom alla de centrala affärs- och verksamhetsdrivande kommunikationsdisciplinerna, inklusive omvärldsanalys, strategi och varumärkesrådgivning, övergripande kommunikationsrådgivning, corporate design, investor relations, public relations, webb, corporate publishing och B2B-kommunikation. Intellecta Consulting kan bistå kunderna med ett helhetsåtagande inom affärsdrivande kommunikation eller med specialistkompetens inom enskilda områden. 183 konsulter verkar i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Århus. Verksamhets drivande bolag i affärsområdet är Intellecta Corporate AB, Rewir AB, Hil-Anders Advertising AB (fr.o.m ), Bysted AB, Bysted A/S och Bysted Jylland A/S. Konsultrörelsen har lagt ännu ett mycket framgångsrikt år bakom sig. Verksamheten har kännetecknats av en god tillströmning av nya kunder och utökade kunduppdrag inom samtliga tjänsteområden. Nettoomsättningen uppgick 2008 till 262 (206) MSEK, en ökning med 27 procent och rörelseresultatet uppgick till 46 (34) MSEK, en ökning med 35 procent. Ökningen beror delvis på förvärvet av reklambyrån Hilanders, men tillväxten för jämförbara enheter var god: 12 procent, samtidigt som marginalerna förbättrades ytterligare. Affärsvolymerna ökade framförallt inom övergripande kommunikationsrådgivning, varumärkesrådgivning, webbkommunikation och investerarrelationer. NYCKELTAL INTELLECTA CONSULTING Nettoomsättning 1), MSEK 261,8 205,8 Rörelseresultat, MSEK 45,5 33,5 Rörelsemarginal, % 17,4 16,3 Investeringar, MSEK 1,6 1,5 Antal medarbetare, medelantal Antal medarbetare vid årets utgång ) Efter eliminering av internförsäljning inom det egna affärsområdet. NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK INTÄKTSFÖRDELNING /04 Nettoomsättning 2004/05 Pro forma 2006 Rörelseresultat Hilanders 12% Rewir 27% Intellecta Corporate 30% Bysted 31% 19

20 20

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

ÖK ANDE AFFÄRSVOLYMER OCH GOD LÖNSAMHET. Rörelsens intäkter ökade till 332,9 (288,3) msek, en tillväxt på 15 procent

ÖK ANDE AFFÄRSVOLYMER OCH GOD LÖNSAMHET. Rörelsens intäkter ökade till 332,9 (288,3) msek, en tillväxt på 15 procent ÖK ANDE AFFÄRSVOLYMER OCH GOD LÖNSAMHET Tredje kvartalet, juli-september 2007 Rörelsens intäkter ökade till 81,9 (79,0) msek Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-3,2) msek Resultatet efter finansnetto,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2002

Delårsrapport januari - mars 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 Wedins försäljning ökade med 3,9 procent till 239,9 Mkr (230,9). Resultat före avskrivningar uppgick till -25,6 Mkr (-18,5). Resultat efter finansnetto uppgick till -47,9

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer