VÄGLEDNING SoFi Source Finder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGLEDNING SoFi Source Finder"

Transkript

1 CIT Urban Water Management AB VÄGLEDNING SoFi Source Finder Ett verktyg för uppströmsarbete Hushåll Fordonstvätt Bilverkstad Tandvård Ytbehandlare Tvätteri Konstverks. Förbränning Verksamhetsutövare Biogas Recipient Deposition Bebyggelse Trafik Dagvatten Avloppsreningsverk Avloppsprodukt Läck- och dränvatten Industri A & B Flygplats Sjukhus Deponi Gummiindustri Färgindustri Bryggeri Övrigt

2 VÄGLEDNING SoFi Source Finder (SoFi) är ett verktyg för systemflödesanalys av tungmetaller i avloppsvattnet uppbyggt i Excel. Den geografiska avgränsningen för en analys kan vara ett upptagningsområde, en kommun eller ett mindre område i kommunen, och kopplas med fördel till ledningsnätets struktur och tillgängliga mätpunkter. Tidsmässigt räknar modellen på flöden under ett år. I denna vägledning beskrivs hur man går till väga för att studera en kommun i SoFi-verktyget; Sigtuna kommun används som fallstudie. Systemet innefattar källor för tungmetallerna: kadmium, kvicksilver, koppar, zink och krom i avloppsreningsverkets upptagningsområde. Källorna är uppdelade i följande huvudkällor: Hushåll, Verksamhetsutövare, Dagvatten, Läck- och dränvatten och Övrigt. Figur 1 visar huvud-källor, samt underliggande källor, för de fem tungmetallerna till avloppsreningsverket (ARV). Figur 1. Systembild över det system samt flöden som analyseras i SoFi-verktyget. 2

3 VERKTYGETS FLIKSYSTEM SoFi-verktyget är uppbyggt i Excel för att vara enkelt och användarvänligt. Verktyget består av sju kalkylblad/flikar uppdelade på grönmarkerade inputflikar ( INPUT, Databas, INPUT-Övrigt, Åtgärd ) och lilamarkerade informationsflikar ( Resultat, Intro, Referenser ) (Figur 2). Områdesspecifika data skrivs in i inputflikarna, specifikt i de grönmarkerade cellerna. En innehållsförteckning över ingående flikar i SoFi-verktygets finns under Intro i verktyget samt redovisas i Tabell 1. Figur 2. SoFi-verktyget är uppbyggt i flikar i Excel där användaren i de grönfärgade kan registrera områdetsspecifik information samt utreda eventuell effekt av reduktion av tungmetallsflöde medan de lilafärgade innehåller information och resultat av beräkningarna. Tabell 1. Innehållsförteckning av SoFi-verktygets flikar, återfinns under Intro -fliken i verktyget. INPUT Här läggs data och mätningar in om det studerade området. Resultatkontroll Databas INPUT-Övrigt Resultat Åtgärd Referenser Databas. Det finns möjlighet att välja en del av värdena som ska användas Här läggs data in om A- och B-verksamheter och andra eventuella mätningar Här visas en resultat av källornas fördelning i % och mängd Här finns även jämförelse mellan schablonvärden och specifika mängder Här kan reduktion av utsläpp på olika områden testas för att se var det är effektivt att sätta in åtgärder Referenser för schablonvärden och mätningar 3

4 Lila Intro Den första fliken Intro innehåller information om verktygets uppbyggnad av flikar med flikförklaring samt en systembild med de studerade källorna för tungmetallutsläpp som ingår i systemanalysen (Figur 3). En arbetsgång för användning av SoFi förklaras i fliken. Verktygets avgränsningar återfinns också i denna flik: inga beräkningar med avseende på lagring i sediment, systemet studeras med avseende på ett år. Den geografiska avgränsningen sätts av användaren. Figur 3. Intro -flik i SoFi-verktyget med information om verktyget fliksystem samt systembild av källor av tungmetaller till avloppsreningsverket (ARV) som analyseras i verktyget. 4

5 Grön INPUT I fliken INPUT sker inmatningen av områdesspecifika data (mätningar och nyckeltal) över de källor för tungmetaller som finns i det studerade området (Figur 4). De huvudsakliga källorna är hushåll (antal anslutna personer), verksamheter (nyckeltal samt mätvärden för t ex fordonstvättar, tågtvättar, tandvårdstekniker, bilverkstäder, ytbehandlare), dagvatten (här spelar area hårdgjord yta, väg, koppartak och zinktak in samt körning av fordon med och utan dubbdäck) och läck- och dränvatten. Områdesspecifika data, nyckeltal, datareferens samt datum, skrivs in i de gröna cellerna. Kommentarer för indata kan vara till hjälp och skrivs in i kolumnen längst till höger. Längst ner på sidan finns även en resultatkontroll där beräknade resultat ställs mot mätvärden för att se SoFi-verktygets rimlighet gentemot verkliga värden. Figur 4. INPUT -flik i SoFi-verktyget där mätningar och nyckeltal för tungmetallkällor matas in samt en resultatkontroll där verktygets beräknade värden ställs mot verkliga mätningar. 5

6 Exempel Sigtuna kommun Indata till verktyget presenteras i Tabell 2. Tabell 2. INPUT till SoFi om Sigtuna kommun. INPUT Enhet Referens Antal personer anslutna antal (Niemelä, pers. k., 2010) Fordonstvättar antal/år (Persson, pers. k., 2010) Tvättade tåg 750 antal/år (Persson, pers. k., 2010) Tandvård (enheter) 27 antal (Lindgren, 2005) Bilverkstäder 15 antal (Gorodetskaja, 2006) Vattenmängd ytbehandlare 0 m 3 (Niemelä, pers. k., 2010) Inflöde kadmium reningsverk? 508 gram (Hugmark, pers. k., 2010) Kadmiumtillskott konstnärsverksamheter? 7 % (Niemelä, pers. k., 2010) Industritvätt 0 kg (Persson, pers. k., 2010) Vattenmängd avfallsförbränning m 3 (Fortum, 2009) Mängd läck- och dränvatten m 3 /år (Palmgren, pers. k., 2010) Det finns mätdata från personbiltvättar, golvskurvatten från bilverkstäder och från avfallsförbränning från Sigtuna kommun (Tabell 3). Tabell 3. Information till VERKSAMHETER MÄTNINGAR. Område INPUT Enhet Cd Cu Cr Hg Zn Enhet Personbiltvätt antal/år 2, , ,4 g/år Golvskurvatten bilverkstäder 15 antal 0,3 137,5 7,6 360,5 g/år Förbränning avfall m 3 32,0 184,8 209,7 40,9 536,6 g/år Nedan följer en beskrivning av hur man går till väga för att fylla i flikens färg luckor, uppifrån och ner. 1. HUSHÅLL Fyll i antal anslutna personer i området (34 400) under INPUT. 2. VERKSAMHETER MÄTNINGAR Om det finns mätdata för verksamhetsutövare läggs den informationen in i de grönmarkerade cellerna för respektive metall tillsammans med motsvarande nyckeltal i INPUT-kolumnen under VERKSAMHETER MÄTNINGAR. Fordonstvättar personfordon: Det finns mätdata för personbilstvättar, fyll i den mängd av metall som kommer därifrån i gram/år (Cd 2,3 g/år, Cu 2442 g/år, Cr 654,5 g/år, Zn ,4 g/år). Fyll också i antal personfordonstvättar det motsvarar under ett år under INPUT ( ). Bilverkstäder: Det finns mätdata för golvskurvatten från bilverkstäder, fyll i den mängd av metall som kommer därifrån i gram/år (Cd 0,3 g/år, Cu 137,5 g/år, Cr 7,6 g/år, Zn 360,5 g/år). Fyll också i antal bilverkstäder mätdatan kommer från (15). Förbränning avfall: Det finns mätdata från den förbränningsanläggning som finns i Sigtuna kommun, fyll i den mängd av metall som kommer därifrån i gram/år (Cd 32,0 g/år, Cu 184,8 g/år, Cr 209,7 g/år, Hg 40,9 g/år, Zn 536,6 g/år). Fyll också i den mängd 6

7 vatten (rökgaskondensat som metallmängderna är uppmätta i) som avfallsförbränningsanläggningen släpper ut per år ( m 3 ). För de övriga verksamhetsutövarna finns ingen mätdata. 3. VERKSAMHETER SCHABLON För de verksamheter som det inte finns mätdata för används schablonvärden för beräkningar. Nyckeltal läggs in under INPUT. Fordonstvättar -personfordon: Eftersom det finns mätdata för alla fordonstvättar och den informationen lagts in under VERKSAMHETER MÄTNINGAR läggs ingen information in här. Tvättade tåg (12 m): Det finns igen mätdata från utsläpp från tvättade tåg men man vet att antalet tvättade tåg var 750 stycken, fyll i det under INPUT. Tandvård: I Sigtuna finns 27 stycken tandvårdsstolar (enheter), fyll i det under INPUT. Bilverkstäder: Det fanns mätdata för hur mycket mängd som kommer från golvskurvatten från bilverkstäder och den informationen lades in under VERKSAMHETER MÄTNINGAR. Vattenmängd Ytbehandlare: Det finns inga ytbehandlare i Solna (0 m 3 vatten). Inflöde kadmium reningsverk: Fyll i den inkommande mängden kadmium som kommer till reningsverket (508 g/år) i gram/år. Kadmiumtillskott konstnärsverksamhet: Fyll i den procentsats av kadmium som antas komma från konstnärsverksamhet (7 %). Industritvätt: Ingen industritvätt (0 kg). Vattenmängd avfallsförbränning: Det fanns mätdata från avfallsförbränning, ingen information skrivs in här. 4. DAGVATTEN I Sigtuna kommun finns i princip inget kombinerat avloppssystem vilket innebär att dagvatten inte är påkopplat till spillvattnet. Därför bidrar inte dagvattenkällorna med metaller och ingen information fylls i om området dagvatten. 5. LÄCK- OCH DRÄNVATTEN Läck- och dränvatten: I Sigtuna kommun beräknas m 3 vatten läcka in i avloppsledningar, fyll i detta under INPUT. 6. RESULTATKONTROLL Uppmätt/Beräknad mängd från området: Fyll i den uppmätta eller beräknade metallmängden från området i kg/år (Cd 0,6 kg/år, Cu 275,2 kg/år, Cr 15,6 kg/år, Hg 0,4 kg/år, Zn 396,2 kg/år). Med verktyget beräknat: Denna mängd kommer verktyget själv att fylla i när du är klar med inmatningarna. Fyll också i referenser för indata och datum för när du fått informationen, detta kan vara bra att ha senare om du behöver gå tillbaka för att göra ändringar. 7

8 Grön INPUT-Övrigt I den gröna INPUT-Övrigt matas mätningsvärden för tungmetallutsläpp från A- och B- verksamheter in, t ex flygplats, sjukhus, deponier, färgindustrier etc (Figur 5). Enheten är g tungmetall/år. Utifrån dessa punktkällor samt de diffusa tungmetallkällorna i INPUT -fliken, beräknas en källfördelning samt mängder tungmetaller och visas i fliken Resultat. Figur 5. INPUT-Övrigt -flik i SoFi-verktyget där värden för tungmetallutsläpp från A- och B- verksamheter matas in. Exempel Sigtuna kommun Fyll i utsläpp i gram/år för de A- och B-verksamheter som har redovisat utsläpp till spillvatten. Övrigt: För Sigtuna kommun är det endast Arlanda Flygplats som redovisat utsläpp, fyll i mängderna (Cd 330 g/år, Cr 3200 g/år, Cu g/år, Zn g/år). Om du vill ha kan du skriva in namnen på de andra A- och B-verksamheterna för att ha kontroll på vilka de är. 8

9 Grön Databas I Databas -fliken återfinns alla schablonvärden som används och kan användas i SoFiverktyget (Figur 6). Referensen/referenserna för ett värde visas då pekaren står över värdets cell och den röda triangeln blir en kommentar. I kommentaren redovisas eventuella medelvärdesberäkningar för schablonvärdena. För källorna Hushåll (koppar), Förbränning (alla metaller) och Läck- och dränvatten (alla metaller) kan olika emissionskoefficienter väljas. För Hushåll (koppar) kan val av emissionskoefficient göras mellan tre alternativ: kopparhalter motsvarande ett nutida urbant område, ett område där kopparrör fasats ut eller ett blandat område. För Förbränning kan ett val mellan två alternativ göras: Naturvårdsverkets riktvärden för utsläpp eller Bristaverkets riktvärden. För Läck- och dränvatten kan val mellan tre alternativ göras: Medelvärde beräknat från grundvattenhalter från Stockholm och Göteborg, grundvattenhalter från Stockholm eller grundvattenhalter från Göteborg. Emissionskoefficienterna väljs i en rullista och förklaringar till värdena står till höger om tabellen. Figur 6. I fliken Databas finns schablonvärden för tungmetallkällorna där referenserna för värdet visas som kommentar för cellen i Excelarket. Exempel Sigtuna kommun Emissionskoefficienter väljs med följande motivering: I Sigtuna kommun bedöms bostadsområdena vara nutida urbana områden, Brista avfallsförbränningsanläggning ligger i Sigtuna och Sigtuna kommun är en Stockholmskommun varför motsvarande emissionskoefficienter väljs. 9

10 Lila Resultat I Resultat -fliken visas resultat för varje metall i lodräta kolumner (Figur 7). I varje kolumn visas en tabell där värden redovisas från varje huvudkälla, i form av beräknade mängder tungmetall av schablonvärden (MängdSh) samt specifika värden (MängdSp). MängdSh jämförs med MängdSp för verksamhetsutövare. Om mätdata finns för t ex alla biltvättar i ett område utgörs MängdSp endast av mätdata. Om mätdata däremot finns för t ex hälften av biltvättarna beräknas hälften med schablon som summeras med mätdata. Om det inte finns någon mätdata alls är MängdSh och MängdSp lika stora. Utifrån de specifika beräkningarna visas en procentuell källfördelning högst upp på sidan i form av ett cirkeldiagram. Under cirkeldiagrammet jämförs schablonvärdena mot de specifika värdena från de olika verksamhetsutövarna (dvs för dessa områdesspecifika mätdata matats in). Utifrån dessa resultat kan de huvudsakliga källorna identifieras. Figur 7. I Resultat -fliken visas tungmetallernas källfördelning i form av cirkeldiagram, en jämförelse mellan schablonvärden och specifika värden för området visas i ett stapeldiagram. Värden från varje källa hittas i tabellen nederst i fliken. Varje metall redovisas i en kolumn. Exempel Sigtuna kommun Resultaten presenteras nu i Resultat -fliken. För varje metall fås en procentuell fördelning i ett cirkeldiagram, en jämförelse mellan schablonvärden och specifika värden för 10

11 verksamhetsutövare i en figur och en mängdfördelning i en tabell. Kontrollera att fördelningarna ser rimliga ut i cirkeldiagrammen och att verksamhetsutövarna håller sig under schablonvärden i figurerna. Om du går tillbaka till INPUT -fliken kan du under RESULTATKONTROLL kontrollera att SoFis resultat är rimliga i förhållande till de Uppmätta/Beräknade mängderna från området. Grön Åtgärd I fliken Åtgärd kan användaren undersöka var en minskning av tungmetallutsläpp till reningsverket kan vara mest effektiv (Figur 8). I resultatet har användaren identifierat de huvudsakliga källorna för varje tungmetall och här kan en reduktion till följd av en åtgärd testas. Figur 8. I Åtgärd :s fliken kan en reduktion av tungmetall till reningsverket till följd av en åtgärd testas för att se om åtgärden är effektiv sett till den totala reduktionen i reningsverkets inflöde. Exempel Sigtuna kommun Exempelvis är reningsverkets huvudkälla för koppar hushållen. Om reningsverket (och staden) skulle ordna en informationskampanj riktat mot hushållen så att kopparutsläppen från dessa skulle minska med 10 %, skulle den totala kopparmängden i reningsverkets inflöde minska med 8 %. Genom att testa ett flertal åtgärder kan användaren se var en åtgärd är mest effektiv sett till det totala inflödet till reningsverket. 11

12 Lila Referenser I det sista kalkylbladet Referenser finns alla referenser för databasen sammanställda (Figur 9). Nederst på kalkylbladet finns plats avsedd för referenser för indata som registrerats av användaren i fliken INPUT och INPUT-Övrigt. Figur 9. I fliken Referenser återfinns referenserna för värdena i fliken Databas. Längs ner på bladet finns även plats för inmatning av referenser till de värden användaren matat in i fliken INPUT och INPUT-Övrigt. Exempel Sigtuna kommun Möjlighet finns att lägga in egna referenser till INPUT och INPUT-Övrigt i Referenser. 12

13 CIT Urban Water Management AB

SoFi Source Finder. Ett verktyg för uppströmsarbete. Anna Norström Frida Pettersson Merja Niemelä Sara Agduhr Eronen Susann Wennmalm

SoFi Source Finder. Ett verktyg för uppströmsarbete. Anna Norström Frida Pettersson Merja Niemelä Sara Agduhr Eronen Susann Wennmalm CIT Urban Water Management AB SoFi Source Finder Ett verktyg för uppströmsarbete Hushåll Fordonstvätt Bilverkstad Tandvård Ytbehandlare Tvätteri Konstverks. Förbränning Verksamhetsutövare Biogas Recipient

Läs mer

Substansflödesanalys av tungmetaller i avloppssystemet

Substansflödesanalys av tungmetaller i avloppssystemet UPTEC W10 021 Examensarbete 30 hp Juni 2010 Substansflödesanalys av tungmetaller i avloppssystemet - Nytt verktyg testat på Sigtuna och Solna kommuner Sara Agduhr Eronen REFERAT Substansflödesanalys av

Läs mer

Vägledning för VeVa-verktyget Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden

Vägledning för VeVa-verktyget Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden CIT Urban Water Management AB Vägledning för VeVa-verktyget Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden Version 2010-03-12 VeVa-verktyget finns att hämta på CIT Urban Water Managements

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Flödesanalys av spårelement från källa till slam

Flödesanalys av spårelement från källa till slam Rapport Nr 2013 12 Flödesanalys av spårelement från källa till slam Ett stöd i uppströmsarbetet Hans Bertil Wittgren Frida Pettersson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

Kopparhalter i Käppalaverkets slam

Kopparhalter i Käppalaverkets slam Rapport Diarienummer KF2016-341 Kopparhalter i Käppalaverkets slam Jennie Amneklev Käppalaförbundet 2016-12-02 Käppalaförbundet 2 (25) Sammanfattning Sedan flera år tillbaka är koppar (Cu) den metall som

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden?

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Jonathan Mattsson 1, Ann Mattsson 2, Fredrik Davidsson 2 1 Stadens Vatten LTU 2 GRYAAB Avloppsvatten som informationskälla

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Dagvatten en komplex blandning

Dagvatten en komplex blandning Dagvatten en komplex blandning Vilka ämnen finns i dagvatten? Varför varierar föroreningarna i dagvatten? Måste vi verkligen ta hänsyn till dagvattnet? Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten Bottenvikens

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Vad är dagvatten? LOD eller åtgärder vid slutet av röret jämförelse av olika hanteringsprinciper. VA-mässan 17 sept. 2004

Vad är dagvatten? LOD eller åtgärder vid slutet av röret jämförelse av olika hanteringsprinciper. VA-mässan 17 sept. 2004 LOD eller åtgärder vid slutet av röret jämförelse av olika hanteringsprinciper Gilbert Svensson DHI Water and Environment & Urban Water, Chalmers tekniska högskola 1 Vad är dagvatten? Definitionsmässigt

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Alternativa lösningar för dagvattenhanteringen - Beslutsstöd med SEWSYS

Alternativa lösningar för dagvattenhanteringen - Beslutsstöd med SEWSYS Alternativa lösningar för dagvattenhanteringen - Beslutsstöd med SEWSYS Stefan Ahlman,, Gilbert Svensson MISTRA Urban Water & EU 5 th FW DayWater Chalmers tekniskat högskola Vad är dagvatten? Definitionsmässigt

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

SPRIDNING AV BLY, KADMIUM OCH KVICKSILVER. Redovisning av en rapport från Miljöförvaltningen

SPRIDNING AV BLY, KADMIUM OCH KVICKSILVER. Redovisning av en rapport från Miljöförvaltningen MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteutlåtande Louise Sörme Projektledare Telefon 08-508 28 948 louise.sorme@miljo.stockholm.se Till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden SID 1 (7) 2007-03-15 MHN 2007-05-22 p 7 SPRIDNING

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn Bilaga A.5 SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor Rapport nr Oskarshamns hamn 2011:5 Oskarshamns

Läs mer

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö Dagvatten Kort historik 1. Till avloppet (kombinerat system) Problem: bräddning vid toppbelastning ger utsläpp av orenat avlopp 2. Separat system för dagvatten Problem: utsläpp förorenat dagvatten 3. Magasin

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Översynen av riktlinjerna

Översynen av riktlinjerna Riktlinjerna är ett resultat av att HaV (som nybildad myndighet) i juli 2011 fick i uppdrag från regeringen att i samråd med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen kartlägga och utreda miljöpåverkan av

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Syfte, tillämpning och erfarenheter Egna riktvärden - Varför då? Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten syfte: skydda vattendragen

Läs mer

Bilaga 1. Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida

Bilaga 1. Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida -3-3. () Bilaga Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport 4 -3-3. () INLEDNING I rapport Analysdata Dag- och ytvatten 4 redovisas analysresultat från provtagning genomförd av Swedavia i

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar www.miljosamverkanskane.se Vad tittar vi på? Schema för dagen 9.30 Välkomna 9.45 Funktion och standard för oljeavskiljare Ulf Hellman, STOR

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

Under Till undersökningarna eller Indata kommer man till inmatningsformuläret: Nyhet: Möjlighet jämföra samt lägga in fjolårets värden

Under Till undersökningarna eller Indata kommer man till inmatningsformuläret: Nyhet: Möjlighet jämföra samt lägga in fjolårets värden Taxestatistik 2017 Inmatning Det finns några nyheter vad gäller inmatningen för Taxa 2017: Om inte taxan har förändrats går det att enkelt spara ner fjolårets värden. En frågekategori har tillkommit, Taxeinkomster

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

VeVa-verktyg för VA-planering i spridd bebyggelse - bakgrund och erfarenheter från svenska kommuner

VeVa-verktyg för VA-planering i spridd bebyggelse - bakgrund och erfarenheter från svenska kommuner VeVa-verktyg för VA-planering i spridd bebyggelse - bakgrund och erfarenheter från svenska kommuner Avløpskonferensen 2012, Ås 25 april, 2012 Frida Pettersson Urban Water Bedriver utrednings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

Ronnie Ljungh Göteborgs Stad

Ronnie Ljungh Göteborgs Stad Ronnie Ljungh Göteborgs Stad Ordförande för Kretslopp och Vattennämnden Stadssekreterare för Miljöpartiet i Kommunstyrelsen i Göteborg sedan 2003 Ledamot i Göteborgs Hamnstyrelse Systemvalet Reningsfokus

Läs mer

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Samrådsmöte för Dalälven 19 februari 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten och rena sjöar

Läs mer

Lennart Mårtensson Docent miljöteknik

Lennart Mårtensson Docent miljöteknik Slam och föroreningar läget idag Lennart Mårtensson Docent miljöteknik Laqua Research Group Forskar om miljökonsekvenser orsakat av avfallshantering och andra aktiviteter. Är ett samarbete mellan Högskolan

Läs mer

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Vår referens: Linda Siltala Tel: (0)18-528 629 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2013-736 Beslut: MB-2017-31 13.2.2017 Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Beslut om miljögranskning

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Ateljéprojektet. Gryaab Rapport 2005:1

Ateljéprojektet. Gryaab Rapport 2005:1 Ateljéprojektet Gryaab Rapport 2005:1 1 Inledning Kadmiumförorening i avloppsslam är, och har under ganska många år, varit ett av de viktigare skälen för den låga acceptansen för slamgödsling på åkermark.

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2012

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2012 Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2012 Emilie Feuk Rapport 2013:2 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona oc 2(12) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-04 1 Regeringsuppdrag redovisat i sep 2013 Kartläggning av

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2007 LANDSKRONA KOMMUN Rapport

Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2007 LANDSKRONA KOMMUN Rapport Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 27 LANDSKRONA KOMMUN Rapport Emilie Jönsson Miljöinspektör Miljöförvaltningen 261 8 Landskrona Rapport 28:8 Mätningar av fallande

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern?

Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern? Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern? Vatten och avlopp i siffror 150 mil ledningar (62 mil vatten-, 41 mil spillvatten- och 43 mil dagvattenledningar, plus

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer

Tungmetallbestämning i gräskulturer 1(17) Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 215 Victoria Karlstedt Miljöinspektör Rapport 216:7 Mars 215 2(17) Sammanfattning I jämförelse med 214 uppmättes en minskning av

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Revaq-certifiering och lakvattenfrågor hur ser Revaqs regelverk ut? 7 september 2017 Anders Finnson, Svenskt Vatten Svenskt Vattens vision: Sverige ska ha Friskt

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-12-04 1 Naturvårdsverket presenterar: Kartläggning av fosforresurser

Läs mer

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter - LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Miljöenheten 25 Nr 22 Sammanfattning Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning av utsläppsrelaterade uppgifter

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2011

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2011 Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2011 Emilie Feuk Rapport 2012:7 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(12) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor som

Läs mer

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll Golvskurvatten från industrier och verkstäder Undersökning av föroreningsinnehåll Ragnar Lagerkvist R nr 36-2004 FÖRORD Stockholm Vatten samverkar tillsammans med bl.a. LRF, Livsmedelindustrierna, Dagligvaruhandeln

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Flödesanalys av spårelement från källa till slam

Flödesanalys av spårelement från källa till slam UPTEC W 11 020 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Flödesanalys av spårelement från källa till slam Flow analysis of trace elements from sources to sludge Cecilia Johnsson REFERAT Flödesanalys av spårelement

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Presentation på Nationell konferens Vatten, Avlopp, Kretslopp 8 april 2011 Projektet

Läs mer

1(8) Zink till Ryaverket. Källor till zink i inkommande avloppsvatten. Gryaab Rapport 2013-2. Lars Nordén

1(8) Zink till Ryaverket. Källor till zink i inkommande avloppsvatten. Gryaab Rapport 2013-2. Lars Nordén 1(8) Zink till Ryaverket Källor till zink i inkommande avloppsvatten. Gryaab Rapport 2013-2 Lars Nordén 2(8) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Uppföljning av fem dagvattenanläggningar i

Uppföljning av fem dagvattenanläggningar i Uppföljning av fem dagvattenanläggningar i norra Stockholmsområdet NOS-dagvatten Jonas Andersson och Daniel Stråe WRS Uppsala AB Föroreningar i dagvatten Stockholm 30 november 2010 Projektet Uppföljning

Läs mer

Industriområdesinventering 2011

Industriområdesinventering 2011 Industriområdesinventering 2011 Spillvattenprovtagning och inventering av verksamheter på Fakturavägen, Saldovägen, Äggelundavägen samt Veddestavägen 1-20 Mattias Lindgren Miljöinspektör Dnr 2011-1399Mbn

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Vägledning för VeVa-verktyget (Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden)

Vägledning för VeVa-verktyget (Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden) Vägledning för VeVa-verktyget (Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden) Version 2008-05-15 Verktyget finns att ladda ner på www.chalmers.se/cit/urban-sv/projekt/va-losningar

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp

Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp SMED Rapport Nr 4 2006 Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp Slutrapport Marianne Eriksson, SCB Mikael Olshammar, IVL På uppdrag av Naturvårdsverket Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Metaller och miljögifter: NET-modellen, ett kartläggningsverktyg för miljögiftspåverkan

Metaller och miljögifter: NET-modellen, ett kartläggningsverktyg för miljögiftspåverkan Göran Lindström 2016-04-14 Vattenförvaltningsdag vid SMHI Metaller och miljögifter: NET-modellen, ett kartläggningsverktyg för miljögiftspåverkan (Allt är preliminära beräkningar!) NET - ett mångsidigt

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer

Tungmetallbestämning i gräskulturer 1(14) Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2013 Hilde Herrlund Miljöinspektör Rapport 2014:1 Januari 2014 2(14) Sammanfattning I jämförelse med 2012 skedde en ökning av tungmetallhalten

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden

Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden Slutrapport januari 2005 Helene Ejhed, Jessica Zakrisson, Annika Ryegård, Marcus Liljeberg, Olle Westling, John Munthe, Eva Uggla IVL Svenska

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Beskrivning av Edsviken Vattensamverkan och översiktliga direktiv

Beskrivning av Edsviken Vattensamverkan och översiktliga direktiv 2014-01-27 Kommunstyrelserna i Danderyd, Järfälla och Sollentuna kommuner samt styrelsen för Stockholm Vatten AB, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad och stadsbyggnads och miljönämnden i Sundbybergs

Läs mer