Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö"

Transkript

1 Dagvatten Kort historik 1. Till avloppet (kombinerat system) Problem: bräddning vid toppbelastning ger utsläpp av orenat avlopp 2. Separat system för dagvatten Problem: utsläpp förorenat dagvatten 3. Magasin för dagvatten (minskar toppbelastning på avloppsverket) Problem: dagvattnets föroreningar ger förorenat avloppsslam 4. Separat rening av dagvatten Lokalt omhändertagande minskar toppflöden och krav på kapacitet i ledningsnät Lokalt omhändertagande Infiltration på icke-permabla ytor såsom gräsytor, parkytor och speciellt gjorda fördjupningar på gräsmattor Perkolation genom olika strukturer som avleder vatten till den underligande akvifären Kortvarig magasinering av dagvatten på ogenomsläppliga ytor som t.ex. tak, parkeringsplatser eller industritomter Infiltration på speciellt arrangerade infiltrationsytor som t.ex. permeabla asfaltytor eller öppna betongblock Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö Dammar och kanaler för Augustenborg dagvattenhantering, Malmö Kombinerade dag och spillvattensystem förorsakade vid regn översvämning av källare och garage För att lösa problemen föreslogs öppen dagvattenhantering Sedan maj 2001 leds dagvatten genom ett system av gröna tak, fördjupningar på gräsmattor, kanaler och små våtmarker

2 Grönt tak för Augustenborg dagvattenhantering, Malmö Bäckaslöv våtmark Växsjö Systemet består av en sedimenteringsdamm och våtmark med meandrande å. Sedumtak reducerar det årliga dagvattenflödet med 50% genom evapotranspiration. Jämförelse mellan typexempel av en konstruktion av fördröjningsdammar i USA/Canada och i Sverige/Danmark

3 Dagvattenhantering med lokal infiltration Konventionellt system Alternativt system

4

5 Metaller/ämnen som förorenar dagvatten Källor för zink: Spillvatten från bilvårdsanläggningar (kan ha 5 6 gånger högre zinkhalt än Spillvatten från ytbehandlings (galvanisering)- och verkstadsindustri. Dag-, tak- och dränvatten (korrosion av material och produkter som har behandlats med zink eller i övrigt innehåller zink t ex lyktstolpar, räcken, däck). Hushåll (urin, avföring, korrosion). Spillvatten från förbränningsanläggningar (avfallsförbränning, energianläggningar). Källor för kadmium Spillvatten från bilvårdsanläggningar (kan ha gånger högre kadmiumhalt än Dagvatten från vägar, parkeringsplatser, trafikplatser m.m. (korrosion av material och produkter som innehåller kadmium och kadmiumförorenat zink). Hushåll (urin och avföring samt korrosion av VVS-utrustning, hushållsapparater m m) Konstnärsfärger (t ex kadmiumgult och kadmiumrött har dispens från kadmiumförbudet) används. Källor för kadmium Tvättvatten från tvätterier som tvättar verkstadskläder. Spillvatten från verkstadsindustri och ytbehandlare (kadmium kan förekomma som förorening i kemiska produkter och zink). Spillvatten från glasindustri (omfattas i vissa fall av dispens från kadmiumförbudet). Rökgaskondensat och annat avloppsvatten från förbränningsanläggningar. Grundvatten från borrade brunnar i områden med kadmiumrik berggrund (t ex kambrisk sandsten).

6 Källor för nickel Spillvatten från ytbehandlare, verkstadsindustri och andra som bedriver förnickling eller bearbetar rostfritt stål. Spillvatten från bilvårdsanläggningar (kan ha 2 3 gånger högre nickelhalt än Fällningskemikalier. Teoretiskt sett kan vissa kvaliteter vara huvudkällan till nickel i slam. Källor för kvicksilver Hushåll (korrosion av amalgamfyllningar generellt sett är amalgamfyllningar den största källan till kvicksilver bidraget från hushållen via urin och avföring kan uppgå till 50 %). Tandvårdsmottagningar. Laboratorier (analyslaboratorier, skolor etc) och andra lokaler där man hanterar eller har hanterat kvicksilver (vattenlås, vaskar, hoar och avloppssystem). Rökgaskondensat från avfallsförbränningsanläggningar Källor för bly Källor för koppar Tvättvatten från bilvårdsanläggningar (4 7 gånger mer bly än i Dagvatten från trafikplatser och industritomter (atmosfäriskt nedfall, slam i rännstensbrunnar, blyackumulatorer). Tappvattensystem (kopparrör, VVSdetaljer av koppar och mässing). Industrispillvatten. Dagvatten från trafikplatser, kyrkogårdar och industritomter (i huvudsak från koppartak på bostadshus och offentliga byggnader samt bromsbelägg, men också från atmosfäriskt nedfall, impregnerat trä och elektrisk utrustning).

7 Källor för nonylfenol Källor för PAH PolyAromatiska Kolväten Rengöringsmedel, lim, smörjmedel och andra kemiska produkter inom industrin (verkstads-, textil-, glas-, pappers- och massaindustri). Hårvårdsprodukter och kosmetika. Flytande polymerer till vattenrening och slambehandling. Bilvårdsmedel. Vattenbaserade färger (pigmenterade). Bilavgaser. Rökgaser från förbränningsanläggningar (både energiproduktion och avfallsförbränning). Asfalt. Källor för PCB PolyKlorerade Bifenyler Gamla golv- och väggmaterial. Fogmassor, lim, isolerglas i gamla byggnader. Gamla elkablar i mark (i isoleringen) och kondensatorer. Atmosfäriskt nedfall (PCB används fortfarande i bl a Ryssland). Källor för Ftalater Mjukgjord PVC-plast (exempelvis i plastgolvmattor). Underredsmassor på utländska och äldre bilar. Plåttak ytbelagda med PVC.

Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet

Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet KUNGSBACKA KOMMUN 1 De kommunala avloppsreningsanläggningarna är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten av hushållskaraktär. Avloppsvattnet

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun

Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun 2 Förord Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva bostadsorten i Stockholm för alla åldrar. När Tyresöbor tillfrågas vad det är som gör Tyresö till en

Läs mer

Avloppsslam Vad är avloppsslam? Hur mycket näring och föroreningar innehåller slam? Vad finns i slammet?

Avloppsslam Vad är avloppsslam? Hur mycket näring och föroreningar innehåller slam? Vad finns i slammet? Avloppsslam Vad är avloppsslam? Hur mycket näring och föroreningar innehåller slam? Vad finns i slammet? Avloppsslam bildas som restprodukt vid våra kommunala avloppsreningsverk. Så gott som allt avloppsvatten

Läs mer

agvattenpolicy för Motala kommun

agvattenpolicy för Motala kommun D agvattenpolicy för Motala kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Nationella mål 3 Policy / lokala mål 4 Prioritetsordning 4 Strategier 4 Tekniska

Läs mer

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun Dagvattenpolicy för Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 Allmän bakgrund...3 Syfte...3 Arbetssätt...4 2. Dagvattenpolicyns mål...5 3. Metoder till att nå mål...6 4. Principer för dagvattenhantering...7

Läs mer

Spårning av tungmetaller i Örebros spillvattenledningsnät

Spårning av tungmetaller i Örebros spillvattenledningsnät EXAMENSARBETE 2005:025 CIV Spårning av tungmetaller i Örebros spillvattenledningsnät MATS CARLSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad Avdelningen för

Läs mer

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Underjordisk dagvattenhantering i urban

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002.

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Vinsta företagsområde Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Åsa Andersson R nr 7-2003 SAMMANFATTNING Stockholm Vatten AB deltar i projekt ReVAQ, Ren Växtnäring

Läs mer

Kadmium. Miljö och hälsoaspekter vid slamspridning. Rapport nr 2 2000, Lina Enskog, Examensarbete

Kadmium. Miljö och hälsoaspekter vid slamspridning. Rapport nr 2 2000, Lina Enskog, Examensarbete Kadmium Miljö och hälsoaspekter vid slamspridning Rapport nr 2 2000, Lina Enskog, Examensarbete SAMMANFATTNING Stockholm Vatten arbetar kontinuerligt med att försöka minska avloppsslammets innehåll av

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten.

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten. AVSKILJARE Det blir allt viktigare att ta till vara den energi och näring som finns i avloppsslam. I regeringens miljöpolitiska mål för avfallshantering anges att slam från avloppsreningsverk skall kunna

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Vattenutsläpp Denna skrift innehåller riktlinjer som är ett förtydligande av ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Motala kommuns allmänna

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning MATERIALSORTERING VID RENOVERING OCH RIVNING Denna trycksak baseras på skriften Materialsortering vid rivning och har tagits fram inom ramen för miljömiljardsprojektet

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 1 INLEDNING 3 2 DAGVATTEN 4 2.1 MÖJLIGHETER 4 2.2 DAGVATTENPROBLEMATIKEN 4 2.3 FÖREKOMST AV FÖRORENINGAR I DAGVATTEN OCH DESS EFFEKTER 5 2.4 FYSISK PLANERING 7 2.5 TILLÄMPNING

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) IJ. 32.3 TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL ABVA SPILLVATTEN FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA YRKESMÄSSIGA VERKSAMHETER Inledning Alla svenska kommuner har de senaste 50 åren renat avloppsvatten

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Materialsortering. vid rivning och renovering

Materialsortering. vid rivning och renovering Materialsortering vid rivning och renovering Denna trycksak har tagits fram av Miljöförvaltningen i Stockholm. Denna upplaga utges gemensamt av VVS-Installatörerna, Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering Materialsortering vid rivning Förekomst REVIDERAD 2006 Materialsortering vid rivning Förekomst - Version 2006 Syfte med skriften En förutsättning för ett miljömässigt bra omhändertagande av rivningsmaterial

Läs mer

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier September 2001 Källor till föroreningar i dagvatten i Stockholm stad Del 2 Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier Stina Thörnelöf Agneta Bergström Kerstin Cervin Miljöförvaltningen Stockholm

Läs mer

Krav på avloppsvatten från företag och industrier

Krav på avloppsvatten från företag och industrier Krav på avloppsvatten från företag och industrier Tilläggsbestämmelser till ABVA Förord Kalmar Vatten AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Kalmar kommun. Denna broschyr är

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer