Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter inom Bengtsfors kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter inom Bengtsfors kommun"

Transkript

1 Tekniska kontoret Antagen av KF 141 Paragraf Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter inom Bengtsfors kommun

2 2 Innehåll Vid en olycka... 2 Riktlinjer för en bättre miljö... 3 Begreppsförklaringar... 3 Ansvar... 4 Rening av avloppsvatten... 4 Lagar och andra krav... 4 Störningar och skador... 6 Industrier och verksamheter med specifika krav... 6 Riktvärden... 7 Övriga ämnen... 9 Vad som åligger ansluten verksamhet... 9 Kontakta oss... 9 Vid en olycka Kontakta omedelbart huvudmannen, tillsynsmyndigheten och räddningstjänsten vid en olyckshändelse som medför utsläpp av alla typer av störande och/eller farliga ämnen, exempelvis syror, lösningsmedel, metaller, oljor, fetter eller andra produkter som kan misstänkas medföra problem i ledningsnät, reningsverk eller recipient.

3 3 Riktlinjer för en bättre miljö Dessa riktlinjer riktar sig till industrier och andra verksamheter som avleder sitt processavloppsvatten till någon av Bengtsfors kommuns reningsverk. Riktlinjerna anger krav på det avloppsvatten som släpps ut till de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna vad gäller egenskaper och högsta värden av olika förekommande ämnen i ett avloppsvatten. Riktlinjerna är nödvändiga för att undvika negativ påverkan på ledningsnät, reningsprocesser, slamkvalitet, recipienter och arbetsmiljö. Dessutom måste Bengtsfors kommuns VA-enhet klara de ställda utsläppsvillkor som tillsynsmyndigheten beslutat om. Målet med att begränsa att svårnedbrytbara ämnen når reningsverket är att: Orsaka färre störningar i den biologiska reningsprocessen Förbättra arbetsmiljön för de som arbetar i reningsverken och på ledningsnätet Att efter ordinarie rening av avloppsvattnet minska behovet av extra reningssteg och energianvändning Få ett mindre förorenat avloppsvatten när vattnet går ut i recipienten Öka möjligheterna till att kunna återföra fosfor i kretsloppet via användning av avloppsslam på produktiv mark Nå miljömålet Giftfri miljö Riksdagens miljömål Genom att följa dessa riktlinjer bidrar ni med att uppfylla några av riksdagens miljömål för huvudmannen: Giftfri miljö Ingen övergödning God bebyggd miljö (slamanvändning) Begränsad klimatpåverkan Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans Levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Begreppsförklaringar Huvudman för VA = den organisation som ansvarar för vattenförsörjning och avloppshantering i en kommun. I Bengtsfors kommun är detta Tekniska kontorets VA-verksamhet. Allmän avloppsanläggning = ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

4 4 Ansvar Huvudmannen är skyldig att i första hand ta emot och rena hushållsspillvatten och kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig märkvärt från hushållsspillvatten. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan innehålla ämnen, såsom metaller, miljöfarliga organiska ämnen, fetter samt andra parametrar som har betydelse för miljön och VA-anläggningens funktion. Därför finns det intresse av att begränsa olämpliga utsläpp vilka kan orsaka skador. Allas ansvar Alla i samhället har en viktig uppgift i form av att se till så att miljöföroreningar stoppas innan det når avloppet. Det är viktigt att alla som är anslutna till ett kommunalt avloppsnät hjälps åt att förhindra att oönskade ämnen förs till avloppssystemet. Huvudmannens skyldighet Våra reningsverk är anpassade till att rena hushållsspillvatten men vi är inte skyldiga att ta emot avloppsvatten som innehåller ämnen som ger störningar och skador av olika slag. Rening av avloppsvatten I Bengtsfors kommun finns 6 stycken allmänna avloppsreningsverk. Dessa finns i Gustavsfors, Bengtsfors, Billingsfors, Dals Långed, Ödskölt samt i Bäckefors. Våra verk är anpassade att ta emot spillvatten från hushåll. Reningsverken är uppbyggda med mekaniska, biologiska och kemiska reningssteg och ska se till att avskilja suspenderat material, fosfor och kväve samt bryta ned ämnen som är biologiskt nedbrytbara. I det biologiska reningssteget arbetar bakterier som är känsliga för giftiga ämnen. I reningsprocessen bildas slam som innehåller kväve, fosfor och mullbildande ämnen varför slam är ett bra jordförbättringsmedel och har ett värde som växtnäring. Det är dock en förutsättning att slammet innehåller låg andel farliga ämnen, i form av metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Lagar och andra krav Kommunens reningsverk ingår enligt Miljöbalken i kategorin Miljöfarliga verksamheter vilket innebär stora krav på att klara uppsatta utsläppsvillkor. Detta gör att vi i vår tur måste ställa krav på Er som släpper ut avloppsvatten för vidare rening innan det renade avloppsvattnet förs till recipient (sjö, vattendrag). Samtliga fastighetsägare, som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen genom att ingå i verksamhetsområdet för spill/avlopp eller som tecknat avtal med huvudmannen för att lösa avloppsfrågan, har skyldighet att följa upprättade lagar och riktlinjer.

5 5 Miljöbalken Miljöbalken är en samling av många bestämmelser som funnits gällande miljöskydd, kemiska produkter, renhållning och hälsoskydd med flera lagar. Huvudmannen har ett juridiskt ansvar gentemot miljömyndigheten. Miljöbalken värnar om att främja hållbar utveckling och ska tillämpas så att: Hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter Natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas Den biologiska mångfalden bevaras En god hushållning av mark och vatten tryggas Återanvändning och återvinning främjas Vattentjänstlagen Vattentjänstlagen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster) reglerar förhållandet mellan huvudmannen för VA och brukaren (abonnenten) av den allmänna VA-anläggningen. Som stöd i vårt arbete med att begränsa skada och andra olägenheter finns bl.a. följande paragrafer: 18. Huvudmannen har inte skyldighet att ansluta en fastighet vars VA-installation har väsentliga brister. 21. En fastighetsägare får inte avleda vätskor, ämnen eller föremål till den allmänna VA-anläggningen så att ledningsnät eller anläggningens funktion tar skada eller på annat sätt medför skada eller olägenhet. Det får inte medföra att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på VA-anläggningen och driften av den eller i övrigt får svårt att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal. 22. Huvudmannen får träffa avtal med fastighetsägare vars VAförhållanden påtagligt avviker från övriga förhållanden som råder inom verksamhetsområdet för avlopp. ABVA ABVA är Allmänna Bestämmelser för brukande av Bengtsfors kommuns allmänna VA-anläggning, vilken Regeringen har gett bemyndigande till att upprätta genom Vattentjänstlagen. ABVA är upprättad för att ge mer detaljerade anvisningar, råd och bestämmelser när det gäller inkoppling och användandet av den allmänna VA-anläggningen och hur den får användas. I dessa bestämmelser hänvisas i ABVA att huvudmannen bestämmer vem som får anslutas till den allmänna VA-anläggningen och att huvudmannen avgör hur inkoppling får ske. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetens möjlighet till att använda den allmänna VA-anläggningen för att hindra skada eller andra olägenheter i anläggning, reningsprocess eller om risk finns att huvudmannen får svårighet att uppfylla ställda krav. Huvudmannen har rätt att kräva journal på och provtagning för analys av avloppsvattnets beskaffenhet från industri och annan verksamhet.

6 6 Behandlingsbart avloppsvatten Avloppsvatten som avleds till den allmänna VA-anläggningen måste vara behandlingsbart. Processavloppsvatten kan ge upphov till många olika typer av skada eller störningar på ledningsnät, i pumpstationer, i reningsprocesser samt i recipient. Störningar och skador Störningar och skador kan uppkomma i: Ledningsnätet genom till exempel: Explosion Igensättning Korrosion Avloppsreningsverket genom till exempel: Förgiftning av mikroorganismer i den biologiska reningen Överbelastning (BOD med mera) Försämrad kemisk rening Försämrad syreupptagningsförmåga för aktivt slam Försämrade slamegenskaper och slamkvalitet Arbetsmiljön genom till exempel: Hälsorisker (flyktiga lösningsmedel, svavelväte, allergiframkallande och frätande ämnen samt luktproblem) Svårighet att hålla en god arbetsmiljö i pumpstationer och reningsverk Recipienten genom till exempel: Förgiftning av vattenmiljön och ekosystem Påverkan från ämnen som inte är behandlingsbara i reningsverket (tungmetaller, svårnedbrytbara organiska ämnen m.fl.) Åtgärder vid olämpliga utsläpp De kommunala reningsverken är, enligt Vattentjänstlagen, inte skyldiga att ta emot avloppsvatten som kan skada reningsprocess, recipient eller slam. Vattenavstängning, upphörande av avloppsavledning samt polisanmälan, vid miljöbrott, kan bli aktuellt vid olämpliga utsläpp. Huvudmannen kontaktar tillsynsmyndighet för att gemensamt vidta lämpliga åtgärder. Industrier och verksamheter med specifika krav Avloppsvatten som inte är behandlingsbart i det kommunala reningsverket ska renas i verksamhetens egen reningsanläggning innan avledning sker till ledningsnät eller recipient. Om den egna reningen inte är tillräcklig, blir det aktuellt med annan form av omhändertagande av avloppsvattnet.

7 7 Några industrier och verksamheter som berörs av specifika krav på rening är: Bilvårdsanläggningar Byggarbetsplatser Bergvärmeborrning Deponier Energianläggningar Fotolabb och tryckerier Färgindustrier och måleriföretag Livsmedelsverksamhet Sjukhus Tandvårdskliniker Tvätterier Verkstadsindustrier Plast- och pappersindustri Riktvärden Med ett riktvärde avses ett värde som inte bör överskridas. Observera att dessa värden kan komma att uppdateras och förändras. Här beskrivs några av de ämnen i avloppsvatten som påverkar hanteringen. För andra parametrar än de som nämns i tabellerna görs en bedömning från fall till fall. Om ett ämne saknas i tabellerna innebär det inte att det är fritt fram att släppa till avloppsnätet. Om angivna värden överskrids medför det vanligen krav på interna åtgärder hos respektive abonnent, verksamhet och/eller företag före utsläpp till det allmänna avloppsnätet. Riktvärdena anger högsta tillåtna halt av vissa ämnen som får släppas ut till den allmänna avloppsanläggningen och grundar sig i huvudsak på Svenskt Vattens publikation Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet samt på andra kommuners riktvärden. Parametrar som kan påverka ledningsnätet Parameter/Ämne Riktvärde ph 6,5-10 Temperatur 50 o C Konduktivitet (ledningsförmåga) 500 ms/m Sulfat (sulfat, sulfit, tiosulfat) 400 mg/l Magnesium, Mg mg/l + Ammonium, NH 4 60 mg/l Fett, avskiljbart Klorid, Cl mg/l

8 8 De riktvärden som anges avser momentanvärden mätt som stickprov, i förbindelsepunkt till avloppsnätet (normalt vid fastighetsgräns). Riktvärdena bör inte överskridas ens under kort tid då halten/nivån på parametern som kan vara skadlig. 1. Fett har under senare år blivit ett stort problem i form av fettavlagringar i huvudmannens avloppsledningar, med igensättningar och översvämningar som följd. För att förebygga problemen som uppkommer p.g.a. fett är att installera fettavskiljare. Parametrar som kan påverka reningsprocesserna, vatten- och slamkvaliteten eller recipient Parameter/Ämne Bly, Pb Kadmium, Cd Koppar, Cu Krom, Cr Kvicksilver, Hg Nickel, Ni Silver, Ag Zink, Zn Miljöfarliga organiska ämnen Cyanid, CN Oljeindex Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % processavloppsvatten Nitrifikationshämning vid inblandning av 40 % processavloppsvatten Riktvärde 0,05 mg/l 2. Bör inte förekomma. < 0,005 mg/l 0,2 mg/l 0,05 mg/l 3. Bör inte förekomma. < 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,2 mg/l Ska inte förekomma 4. 0,5 mg/l mg/l Kvot BOD 7 /COD Cr (TOC), nedbrytbarhet >0,43 20 % hämning 50 % hämning De riktvärden som anges ska betraktas som varningsvärden. Om dessa värden överskrids medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder innan utsläpp av processavloppsvatten till den allmänna VA-anläggningen. Den negativa effekten av dessa utsläpp visar sig tydligast på förhöjda halter i avloppsslam men även i det renade avloppsvatten som släpps ut i recipient. 2. Samma tillåtna halt som i aktuellt dricksvatten. 3. Kemikalieförteckningen tillsammans med Kemikalieinspektionens prioriteringsverktyg (PRIO) och Begränsningsdatabasen utgör en grund för att identifiera och ersätta miljöfarliga organiska ämnen. 4. Cyanid är ett vanligt utsläpp vid ytbehandlande processer. Cyanidoxidationsprocesser ska drivas maximalt så att lättillgänglig (fri) cyanid inte släpps till avloppet. 5. Oljeavskiljare krävs Parametrar som kan leda till överbelastning vid reningsverket Parameter/Ämne Syreförbrukande ämnen, BOD 7 Suspenderat material, SS Fosfor, P-tot Kväve, N-tot Riktvärde 300 mg/l 350 mg/l 14 mg/l 50 mg/l

9 9 I tabellen ovan redovisas parametrar som, om dessa överskrids, kan medföra pluggning. Överbelastning kan medföra att huvudmannen får svårighet att uppfylla de utsläppsvillkor som fastställts av tillsynsmyndighet. Riktvärden är normalhalter i hushållsspillvatten. Övriga ämnen Exempel på övriga ämnen som inte får tillföras det allmänna avloppsledningsnätet är bl.a. organiska miljögifter, vilka är kemiska ämnen som nästan uteslutande kommer från mänsklig verksamhet. Hur dessa ämnen påverkar människor och miljö varierar men gemensamt är att de inte försvinner av sig själva, den negativa effekten stannar kvar i miljön under lång tid och kan orsaka skada under hela sin livslängd. (Naturvårdsverket) Alkoholer, aromatiska kolväten, bekämpningsmedel, etrar, fetter, flamskydds-medel, ftalater, karboxylsyror, klorerade ämnen, komplexbildare, kväveföreningar, läkemedel, mineraloljor, perflourerade ämnen och tensider Ovan nämnda ämnen är klassade som farliga på ett eller annat sätt och vissa ämnen, vilka sedan länge varit förbjuda, återfinns fortfarande i levande organismer. Vissa av ämnena är fettlösliga och svårnedbrytbara (långlivade) och därför miljöfarliga, då dessa ämnen lagras i levande organismer, medan andra har förmågan att påverka biologiska processer hos människan och därför påverkas även andra levande djurarter. Vad som åligger ansluten verksamhet Innan anslutning av processavloppsvatten från verksamheten, till det allmänna spillvattennätet, kommer huvudmannen kräva att processavloppsvattnets innehåll analyseras, med hushållsspillvatten som referens. Om så huvudmannen begär så ska företaget redovisa sina utsläpp via analysrapporter. Vid störning i processen eller om förändringar sker av sammansättning i processavloppsvattnet, ska detta omedelbart meddelas till huvudmannen och till tillsynsmyndigheten. Kontakta oss Bengtsfors kommun (växel) Tekniska kontoret, VA , E-post VA Felanmälan, övrig tid (via SOS-alarm)

Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning. Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014.

Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning. Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014. Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014.0443 Dokumenttyp: Regler Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet [Skriv här] Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens

Läs mer

ÄMNEN SOM INTE FÅR TILLFÖRAS AVLOPPS- VATTNET. Exempel på ämnen som inte får tillföras avloppsledningsnätet är;

ÄMNEN SOM INTE FÅR TILLFÖRAS AVLOPPS- VATTNET. Exempel på ämnen som inte får tillföras avloppsledningsnätet är; Riktlinjer för industrier och andra verksamheter För verksamheter som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen kan det finnas krav gällande spillvattnets karaktär. Nedan följer en kort beskrivning

Läs mer

Bestämmelser VA. För Vara kommuns allmänna VA-anläggningar. Bilaga till ABVA. Antagen av kommunfullmäktige

Bestämmelser VA. För Vara kommuns allmänna VA-anläggningar. Bilaga till ABVA. Antagen av kommunfullmäktige Bestämmelser VA För Vara kommuns allmänna VA-anläggningar Bilaga till ABVA Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26 4 Dessa bestämmelser antogs av kommunfullmäktige 2018-02-26 4 att gälla från 2018-03-02.

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för hantering av spillvatten i bergtunnlar

Riktvärden och riktlinjer för hantering av spillvatten i bergtunnlar Riktvärden och riktlinjer för hantering av spillvatten i bergtunnlar Blomgren Hannah ÅF Infrastructure 2017-09-21 TK_ Bergtunnlar_hantering av spillvatten_20170921 Sida 1 (6) Inledning/Bakgrund Följande

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Riktlinjer. Fö r utslä pp äv ävlöppsvätten frä n industrier öch ändrä verksämheter. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan.

Riktlinjer. Fö r utslä pp äv ävlöppsvätten frä n industrier öch ändrä verksämheter. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Fö r utslä pp äv ävlöppsvätten frä n industrier öch ändrä verksämheter Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Råd och riktvärden vid utsläpp av avloppsvatten

Råd och riktvärden vid utsläpp av avloppsvatten Tekniska förvaltningen VA- och Renhållningsavdelningen Råd och riktvärden vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter anslutna till kommunalt avlopp Gäller Ljungby kommun, från

Läs mer

Riktlinjer. Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter

Riktlinjer. Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter Riktlinjer Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter 02 Förord Den här broschyren innehåller riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Organisationen

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

Riktlinjer. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Mariestad, Töreboda och Gullspång. Verksamhet teknik, VA

Riktlinjer. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Mariestad, Töreboda och Gullspång. Verksamhet teknik, VA Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Mariestad, Töreboda och Gullspång Verksamhet teknik, VA 2017-11-28 Datum: 2017-11-28 Förord I Mariestads, Törebodas och Gullspångs

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1(7) 1(7) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Finspångs Tekniska Verk AB 612 80 Finspång Besök: Norrköpingsvägen 32 Telefon 0122-851 80 Fax 0122-851 17 info@finspangstekniskaverk.se

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Innehållsförteckning Allmänt... 3 Lagar och bestämmelser... 4 Olämpliga utsläpp... 6 Oönskade ämnen... 8 Begränsningsvärden...

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter DECEMBER 2017 RIKTLINJER för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Olika typer av avloppsvatten... 6 Allmänt om rening av avloppsvatten...

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier eller annan yrkesmässig verksamhet

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier eller annan yrkesmässig verksamhet Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier eller annan yrkesmässig verksamhet Sala kommun Juli 2004 Innehåll Inledning 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Oönskade ämnen och utsläpp 8 Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-16, SBN0220/11 1 Innehåll FÖRORD... 3 BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR...

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten. - från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten. - från industrier och andra verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten - från industrier och andra verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten - från industrier och andra verksamheter är framtaget 1 juni 2016 Dokument grundar

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar C4 Teknik och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar Innehåll Bakgrund... 3 Vem gör vad?... 4 Definitioner... 4 Generella riktlinjer... 5 Riktlinjer för större

Läs mer

Ett giftfritt avlopp. Information till företag i Jönköpings kommun

Ett giftfritt avlopp. Information till företag i Jönköpings kommun Ett giftfritt avlopp Information till företag i Jönköpings kommun 1 AVLOPPSRENING OCH KRETSLOPP RENINGSVERKEN I kommunen finns 20 avloppsreningsverk. Simsholmens och Huskvarnas reningsverk är de två största.

Läs mer

Krav på avloppsvatten från företag och industrier

Krav på avloppsvatten från företag och industrier Krav på avloppsvatten från företag och industrier Tilläggsbestämmelser till ABVA Förord Kalmar Vatten AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Kalmar kommun. Denna broschyr är

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Författningssamling Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-16, SBN0220/11 1 Innehållsförteckning Förord

Läs mer

Riktlinjer. för utsläpp. av avloppsvatten. från industrier. och andra. verksamheter. i Dalarna

Riktlinjer. för utsläpp. av avloppsvatten. från industrier. och andra. verksamheter. i Dalarna Riktlinjer 2 0 0 8 för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter i Dalarna Innehållsförteckning 1. Förord 5 2. Allmänt 5 3. Begreppsförklaringar 6 4. Avloppsreningsprocess 8 5. Lagar,

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Varje företag som släpper ut avlopps vatten ansvarar för att det inte innehåller något som kan skada avloppssystemet eller vatten miljön där det renade

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA 1 Omslagsfoto: Bertil Hagberg, Sesamphoto 2 Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA, allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Vattenutsläpp Denna skrift innehåller riktlinjer som är ett förtydligande av ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Motala kommuns allmänna

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län. Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län. Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan samtliga

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Minska företagets utsläpp av miljögifter. Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Minska företagets utsläpp av miljögifter. Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Miljögifter och andra olämpliga ämnen kan skada både avloppssystemet och vattenmiljön. I den

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Allmänna bestämmelser för brukande av Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Bestämmelser Tekniska nämnden Miljö

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Hjälp oss att få ett renare vatten! Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter INNEHÅLL Avloppsrening för kretslopp och miljö 5 Arbeta uppströms minska miljögifterna vid källan

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Minska företagets utsläpp av miljögifter. Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Minska företagets utsläpp av miljögifter. Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Miljögifter och andra olämpliga ämnen kan skada både avloppssystemet och vattenmiljön. I den

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten

Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten Riktlinjer Diarienummer Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten Ledningsgruppen 2017-09-28 Käppalaförbundet Reviderad 2017-10-17 Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (5) 1. Inledning Sprängning,

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Utsläpp av avloppsvatten

Utsläpp av avloppsvatten Utsläpp av avloppsvatten RÅD OCH RIKTVÄRDEN för utsläpp till avloppsreningsanläggningar jonkoping.se Till verksamheter som avleder avloppsvatten till avloppsreningsverken i Jönköpings kommun Denna folder

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Råd och riktvärden för utsläpp. av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun

Råd och riktvärden för utsläpp. av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun Råd och riktvärden för utsläpp av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun Vättern förord Denna information riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till avloppsreningsverken

Läs mer

Del 3 Gränsvärdeslista Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups,

Del 3 Gränsvärdeslista Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Del 3 Gränsvärdeslista Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Antagen av KF 2008-05-26, 68 kontrasterna

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Regler för undantag från förbud mot utsläpp till avloppsvatten

Regler för undantag från förbud mot utsläpp till avloppsvatten Regler för undantag från förbud mot Lunds universitet (8) Arbetsmiljöingenjör/ 206-09-20 Regler för undantag från förbud mot. Syfte Syftet är att för Lunds universitets verksamheter med kemikaliehantering

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge

ABVA. Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge ABVA Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge Stockholm Vatten och Avfall 2018 Kontaktuppgifter: Stockholm Vatten och Avfall, 106 36 Stockholm Telefon: 08-522

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter RIKTLINJER FÖR AVLOPPSVATTEN 1 INNEHÅLL 5 Avloppsrening för kretslopp och miljö 6 Arbeta uppströms minska miljögifterna vid källan 8

Läs mer

FETTAVSKILJARE RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUN

FETTAVSKILJARE RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUN FETTAVSKILJARE RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUN VARFÖR FETTAVSKILJARE? Kommunala reningsverk är bara till för att ta emot avloppsvatten av hushållskaraktär, till exempel vatten från toalett, hygien, tvätt

Läs mer

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL ABVA

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL ABVA TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL ABVA Krav och riktlinjer på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Årjängs kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2014-05-26

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Vatten och avlopp Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster samt ABVA Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 INLEDNING 1. För fastighetsägares användning av den allmänna

Läs mer

Oljeavskiljare. avskiljning av olja ur spill- och dagvatten

Oljeavskiljare. avskiljning av olja ur spill- och dagvatten Oljeavskiljare avskiljning av olja ur spill- och dagvatten När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet ska ha en

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Falkenberg Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för

Läs mer

Minska företagets utsläpp av miljögifter

Minska företagets utsläpp av miljögifter Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Hjälp oss att få ett renare vatten! Miljögifter och andra olämpliga ämnen kan skada både avloppssystemet

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Bestämmelserna antogs av kommunfullmäktige den / 2008 att gälla fr o m 1 / 1 2009. Innehållsförteckning

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

ABVA 09. Tekniska servicenämnden

ABVA 09. Tekniska servicenämnden ABVA 09 Tekniska servicenämnden Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Gäller fr.o.m. 2009-11-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. Danderyds kommun. Tekniska kontoret

Handbok för fettavskiljare. Danderyds kommun. Tekniska kontoret Handbok för fettavskiljare Danderyds kommun Tekniska kontoret Innehållsförteckning Vilka krav ställer vi på fettavskiljare... 2 Varför ställs kravet... 2 På vem ställs kravet... 3 Fastighetsägarens ansvar...

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Förbättrat inkommande spillvatten genom VA-avtal NATHALIE STÄRNER, VA-UTREDARE

Förbättrat inkommande spillvatten genom VA-avtal NATHALIE STÄRNER, VA-UTREDARE Förbättrat inkommande spillvatten genom VA-avtal NATHALIE STÄRNER, VA-UTREDARE Marknadsområde Vatten Dagvatten Yt- & Grundvatten Distributionssystem Dricksvattensäkerhet VA-process Vattenbehandlingsprocesser

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 Innehållsförteckning Inledning... 2 ABVA... 3 Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Allmänna bestämmelser för VA

Allmänna bestämmelser för VA 1 (5) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-02-25, 6 Uppdateras: Allmänna bestämmelser för användande av Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dokumenttyp Allmänna bestämmelser Fastställd/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 136 Senast reviderad

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR

VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR VAD ÄR AVLOPPSVATTEN VAD ÄR AVLOPPSVATTEN SPILLVATTEN Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar

Läs mer

PRISLISTA VA Kvalitetskontroll

PRISLISTA VA Kvalitetskontroll Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans bestämning) 97 kr 290 kr Analysspecifika

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet

Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet KUNGSBACKA KOMMUN 1 De kommunala avloppsreningsanläggningarna är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten av hushållskaraktär. Avloppsvattnet

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen FÖRFATTNING 6.3 Antagen av kommunfullmäktige 80/09 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2014-12- Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar 1 Syfte Riktlinjerna och handlingsplanen skall tydliggöra nämndens uppdrag åt förvaltningen i det fortsatta arbetet med enskilda avlopp och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ABVA Umeå Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vattenoch avloppsanläggningen (ABVA) i Umeå kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18. Träder i kraft 2018-01-01. Innehållsförteckning

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-renhållnings avdelningen Riktvärdeslista. I broschyren "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter" finns de vanligast

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer