UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET"

Transkript

1 UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000

2 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag (GRYAAB). Framför allt de som bedriver miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening. Broschyren är framtagen i samarbete med Stockholm Vatten AB, Käppalaförbundet, Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) och VA-verket Malmö. Avsikten är att få en likartad bedömning och hantering när det gäller avloppsvatten som skiljer sig från normalt hushållsavloppsvatten. Skriften ersätter tidigare skrift Råd och regler för avledning av avloppsvatten från industrier och verksamheter till Ryaverket, Innehåll Ryaverket 3 Skador och störningar 4 Lagar och bestämmelser 4 Avloppsvattnet skall vara behandlingsbart 6 Krav och riktlinjer vid utsläpp 7 Krav på åtgärder för branscher 8 Om olyckan är framme 11 2

3 Ryaverket GRYAAB (Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag) tar emot och renar avloppsvatten från kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille, delar av Ale, Härryda, Kungälv och i framtiden även Lerum. Avloppsvattnet renas i ett för regionen gemensamt reningsverk, Ryaverket. Verket är byggt för att behandla de föroreningar som normalt förekommer i avloppsvatten från hushåll. Partiklar sjunker till botten i bassänger och avskiljs. Lättnedbrytbart material bryts ned med hjälp av bakterier. Näringsämnet kväve avskiljs i två steg också med hjälp av bakterier. Näringsämnet fosfor fälls ut med hjälp av järnsulfat. För att vi på Ryaverket skall klara vår uppgift att återföra ett rent vatten till Göta älv och att återcirkulera näringsämnena i slammet till jorden måste vi alla som är anslutna till avloppsnätet hjälpas åt. Miljöfarliga och skadliga ämnen såsom tungmetaller och vissa organiska ämnen som är svårnedbrytbara, giftiga, bioackumulerande (lagras upp i levande organismer) eller nitrifikations/denitrifikationshämmande (d.v.s. stör kväveavskiljningen) får absolut inte släppas ut i avloppsnätet. I Ryaverket behandlas ca 120 miljoner kubikmeter vatten och avskiljs ca ton avvattnat slam per år. På vilket sätt verksamheten skall bedrivas finns reglerat i domar och beslut från Miljödomstolen, Koncessionsnämnden för miljöskydd och Vattendomstolen. Slammet innehåller bland annat näringsämnena fosfor och kväve samt mullbildande ämnen och är därför ett utmärkt gödnings- och jordförbättringsmedel. Detta är en resurs som bör återföras till åkerjorden. Riksdagen har i beslut (bet.1998/99: MJU6) fastlagt femton nationella miljökvalitetsmål. Flera av dessa går ut på att ytterligare åtgärder bör genomföras för att åstadkomma en kretsloppslösning vad gäller näringsämnena i slammet. Målet är att tillförseln av tungmetaller och vissa organiska ämnen till åkerjord inte skall vara större än bortförseln och nedbrytningen. Det är mycket viktigt att alla bidrar till att minska utsläppen så långt det är möjligt innan vattnet leds till avloppsnätet. Utspädning av vatten med för höga halter av skadliga ämnen ändrar inte den totala mängden av ämnet in till avloppsreningsverket. 3

4 Skador och störningar Olämpliga utsläpp kan ge upphov till många olika typer av skador eller störningar på vägen mellan utsläppare och Göta älv: I ledningar och andra anläggningsdelar genom explosion (t ex gaser och flyktiga ämnen) igensättning (t ex trassel och fett) korrosion (t ex syra, ammonium och sulfat) I reningsverket genom förgiftning av mikroorganismer i den biologiska reningen överbelastning försämrad kemisk rening försämrade slamegenskaper och försämrad slamkvalitet I marken genom påverkan från ämnen som inte är behandlingsbara i Ryaverket och som avskiljts i slammet I arbetsmiljön genom hälsorisker orsakade av flyktiga lösningsmedel svavelväte cyanväte allergiframkallande ämnen frätande ämnen I Göta älv genom påverkan från ämnen som inte är behandlingsbara i Ryaverket utsläpp av orenat avloppsvatten från brädd- och nödutlopp Lagar och bestämmelser Processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan tas emot i den allmänna avloppsanläggningen under förutsättning att det kan behandlas i Ryaverket. Detta regleras i nedanstående regelverk. Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, va-lagen Va-lagen är tillämplig på allmänna kommunala avloppsanläggningar (ledningsnät, avloppsreningsverk m m). Den som driver en allmän avloppsanläggning är huvudman för anläggningen. Va-lagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen och brukaren. Huvudman är respektive kommun genom sitt va-verk/gatukontor. Enligt avtal mellan delägarkommunerna så bestämmer GRYAAB vilket avloppsvatten som får avledas till Ryaverket och på vilka villkor. I va-lagen stadgas att en allmän avloppsanläggning skall brukas så att det inte uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan och så att det inte uppstår svårigheter för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Kommunen meddelar Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ABVA. En ABVA finns för varje kommun och kan erhållas från kommunens va-verk/gatukontor. Enligt ABVA gäller allmänt följande: Huvudmannen är inte skyldig att ta emot avloppsvatten vars beskaffenhet väsentligt avviker från hushållsavloppsvatten. Fastighetsägare får inte tillföra den allmänna avloppsanläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, inverka skadligt på ledningsnätets funktion, eller på reningsprocessen i avloppsreningsverket, eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet. Huvudmannen kan ställa långt gående krav på intern rening av processavloppsvatten hos industriföretag och andra brukare. 4

5 Huvudmannen kan också neka att ta emot avloppsvatten som innehåller ämnen som inte är behandlingsbara eller på annat sätt kan ge störningar i avloppsreningsverket, i ledningarna eller i mottagande sjö eller vattendrag (recipienten). Innehåller avloppsvattnet höga halter av behandlingsbara ämnen kan huvudmannen utfärda särskilda villkor för utsläppen och debitera brukaren för merkostnaderna. Vid utsläpp till dagvattennätet skall en miljömässig bedömning göras avseende belastningen på den mottagande recipienten. Miljöbalken (SFS 1998:8) Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari Den ersätter bland annat miljöskyddslagen, naturvårdslagen, lagen om kemiska produkter, vattenlagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen och lagen om naturresurser m.fl. De flesta förordningar som utfärdats med stöd av tidigare lagstiftning har upphört och ersatts med nya. Miljöbalken innehåller vissa gemensamma hänsynsregler som riktar sig till alla som gör något eller planerar att göra något som kan: orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljö, skada natur- och kulturmiljöer, påverka den biologiska mångfalden negativt, medföra bestående förändringar i markanvändningen eller påverka hushållningen med material, råvaror och energi. Den som gör eller planerar att göra något sådant ska bland annat: skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön mot skada eller olägenhet (kunskapskravet), vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller hindra att verksamheten medför skada eller olägenhet (försiktighetsprincipen), välja en plats för verksamheten där den stör så lite som möjligt (lokaliseringsprincipen), hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheter till återvinning och återanvändning (hushålls- och kretsloppsprinciperna), samt undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga (produktvalsprincipen). Ovannämnda krav gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem med hänsyn till nyttan av och kostnaderna för åtgärderna (skälighetsregeln). Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) finns en lista över verksamheter som kräver tillstånd av miljödomstol - A, tillstånd av länsstyrelse -B eller som skall anmälas till den kommunala nämnden (tillsynsmyndigheten) - C. Innan ett företag söker tillstånd enligt miljöbalken skall det samråda med huvudmannen/ GRYAAB om processavloppsvatten avses avledas till Ryaverket. Ett tillstånd enligt miljöbalken ger inte automatiskt verksamhetsutövaren rätt att släppa ut processavloppsvatten i den allmänna avloppsanläggningen. Huvudmannen/ GRYAAB måste först ha medgivit detta. Huvudmannens/GRYAAB:s medgivande baseras på va-lagens bestämmelser. Frågor om miljölagstiftning kan ställas till kommunens miljöförvaltning, Länsstyrelsens miljöskyddsenhet eller till Naturvårdsverkets miljörättsavdelning. Lagstiftningen finns också på Internet. 5

6 Avloppsvattnet skall vara behandlingsbart En förutsättning för att överhuvudtaget avleda processavloppsvatten till Ryaverket är att vattnet är behandlingsbart i verket. Det vill säga de ämnen som ingår i processavloppsvattnet får inte vara miljöfarliga för vattenlevande organismer. Miljöfarligheten bedöms genom att titta på ämnenas nedbrytbarhet, giftighet och bioackumulerbarhet. Dessa data vägs samman med hjälp av Kemikalieinspektionens kriterier för klassificering av ämnens potentiella miljöfarlighet. Se Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS). Processavloppsvattnet får heller inte vara nitrifikationshämmande. Det vill säga påverka kväveavskiljningen negativt. Kväve avskiljs genom två biologiska processer, nitrifikation och denitrifikation. Bakterierna som utför nitrifikationen är särskilt känsliga. Vid större utsläpp kan bakterierna helt slås ut. Det kan då ta flera månader innan processen åter fungerar. Ett kontinuerligt flöde av hämmande ämnen in till avloppsreningsverket kan göra att kvävereningen hela tiden fungerar sämre än avsett. Vid test av processavloppsvatten skall två inblandningar av provet användas, 20 och 40%. Vid 20% inblandning av provet får hämningen inte överstiga 20% och vid 40% inblandning får hämningen inte överstiga 50%. Bedömning från fall till fall bör dock alltid göras. Varuinformationsblad Aktuella och fullständiga varuinformationsblad skall finnas på de i produktionen använda kemikalierna. Kemikalieinspektionen har utfärdat föreskrifter om varuinformationsblad Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt allmänna råd till föreskrifterna. Föreskrifterna gäller för tillverkare, importörer och andra som för yrkesmässigt bruk på marknaden släpper ut kemiska produkter som bland annat är hälsoeller miljöfarliga. Alla uppgifter som har betydelse för att förebygga skador skall finnas på bladet. Dit hör bland annat ekotoxikologisk information avseende produktens uppträdande och fördelning i miljön, effekter orsakade av produktens egenskaper och användning samt information om miljöfarliga nedbrytningsprodukter. 6

7 Krav och riktlinjer vid utsläpp Varningsvärden Vid anslutning av processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter till den allmänna avloppsanläggningen görs en individuell bedömning av avloppsvattnets egenskaper och innehåll av skadliga ämnen. Det åligger företagaren att redovisa vilka ämnen som kan finnas i avloppsvattnet. För vissa parametrar kan generella maximihalter anges. Halterna skall betraktas som varningsvärden. Överskrids dessa medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder före utsläpp till den allmänna avloppsanläggningen. Halterna avser halter uppmätta direkt efter den aktuella processen eller i definierad kontrollpunkt. Parameter som kan påverka ledningsnätet Varningsvärde (momentanvärde) ph min 6.5 ph max 11.0 Temperatur max 50 C Ledningsförmåga (konduktivitet) 500 ms/m Sulfat (summa sulfat, sulfit och tiosulfat, SO 4, SO 3, S 2 O 3 ) 400 mg/l Magnesium, Mg mg/l Ammonium, NH mg/l Skada kan uppstå då angivna halter eller nivåer överskrids. Värdena bör därför inte överskridas ens under kortare tidsperioder. Parameter som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten Varningsvärde (samlingsprov för dygn) Bly, Pb 0.05 mg/l Kadmium, Cd får inte förekomma a) Koppar, Cu 0.2 mg/l Krom total, Cr 0.05 mg/l b) Kvicksilver, Hg får inte förekomma c) Nickel, Ni 0.05 mg/l Silver, Ag 0.05 mg/l Zink, Zn 0.2 mg/l Cyanid total, CN 0.5 mg/l d) Opolära alifatiska kolväten ( mineralolja ) 5 mg/l Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % processavloppsvatten 20 % hämning Nitrifikationshämning vid inblandning av 40 % processavloppsvatten 50 % hämning a) Kadmium förekommer i normalt hushållsavloppsvatten i låga halter men skall inte förkomma i industriellt processavloppsvatten som släpps till avloppsnätet. På grund av att zink innehåller små mängder kadmium så finns det små mängder kadmium i alla avloppsvatten. Om halten ligger under 0,001 mg/l anses kadmium inte förekomma i avloppsvattnet. b) Sexvärt krom skall reduceras till trevärt före behandling i internt reningsverk. c) Kvicksilver förekommer i normalt hushållsavloppsvatten i låga halter men skall inte förekomma i industriellt processavloppsvatten som släpps till avloppsnätet. d) Cyanidoxidationsprocesser skall drivas maximalt så att lättillgänglig (fri) cyanid inte släpps till avloppsnätet. För alla parametrar görs en bedömning från fall till fall. Den utsläppta mängden har stor betydelse för hur utsläppet bedöms. Att ett ämne inte finns medtaget i ovanstående tabell innebär alltså inte att det fritt får släppas ut i avloppsnätet. GRYAAB:s bedömning avgör om utsläpp får ske eller inte. 7

8 Krav på åtgärder för branscher Som framgår av ovan sker en individuell prövning vid anslutning av industrier och verksamheter. Vår referens är hushållsavloppsvatten. I detta kapitel har vi sammanställt de generella krav vi idag har vid anslutning av olika branscher. För anslutning av industriell verksamhet krävs vanligen interna åtgärder såsom användande av bästa möjliga reningsteknik slutning av processer återanvändning av sköljvatten återföring av koncentrat till bad kemikalieåtervinning utbyte av miljöfarliga kemikalier mot mer miljöanpassade Koncentrerade kemikalier och bad får inte ledas till Ryaverket. Dessa är farligt avfall och skall tas om hand separat. Naturvårdsverket utfärdar allmänna råd och faktablad för en rad olika branscher. BILVERKSTAD, VERKSTAD Spillolja och förbrukad kylarglykol får inte släppas ut i avloppsnätet. Oljeavskiljare skall installeras i avlopp från verksamheter där risk för oljespill föreligger. Före installation skall bygglov sökas hos kommunens stadsbyggnadskontor. Avskiljaren skall dimensioneras enligt GRYAAB:s riktlinjer. För anslutna oljeavskiljare i GRYAAB:s delägarkommuner finns fastställda minimikrav på tillsyn och tömning av avskiljarna. ENERGIANLÄGGNINGAR Vatten från rökgaskondensering är normalt inte behandlingsbart i Ryaverket och skall därför i första hand ledas till recipient. Sotvatten från förbränningsanläggningar för energiproduktion bör i största möjliga mån återanvändas i processen. I andra hand bör vattnet samlas upp och lämnas som farligt avfall eller efter effektiv rening, släppas direkt till recipient. Är utsläpp till Ryaverket det enda alternativet skall sotvattnet, före utsläpp, behandlas genom metallutfällning, neutralisering och sedimentering. FORDONSTVÄTT För tvättar där mer än 2000 personbilar eller 400 lastbilar eller andra vägfordon tvättas per år tillämpas Naturvårdsverkets allmänna råd 96:1. För tvättar där mindre än 2000 personbilar eller 400 lastbilar eller andra vägfordon tvättas per år tillämpas GRYAAB:s riktlinjer. Oljenivålarm krävs. För anslutna oljeavskiljare i GRYAAB:s delägarkommuner finns fastställda minimikrav på tillsyn och tömning av avskiljarna. Bilvårdsmedel som uppfyller Göteborgs miljöförvaltnings krav skall användas. Dessa finns listade i en speciell lista utgiven av miljöförvaltningen (tel: ). (klicka på Inköp) GRAFISK OCH FOTOGRAFISK VERKSAMHET Förbrukad färg- och svartvit framkallare, plåtframkallare samt fixerbad får inte släppas ut i avloppsnätet. Vid grafisk verksamhet hanteras vätskor innehållande organiska lösningsmedel och andra ämnen med giftiga egenskaper. Dessa får inte släppas ut i avloppsnätet. Silverhaltiga sköljvatten skall recirkuleras och samlas upp som farligt avfall alternativt behandlas med jonbytarteknik eller motsvarande. 8

9 FÄRG OCH LACK Ridåvatten från sprutboxar får inte släppas till avloppsnätet. Sköljvatten från tvätt av utrustning bör behandlas, t.ex. i ultrafilter. Vissa sköljvatten kan direkt återföras till processen. Kemisk fällning före utsläpp kan sänka halten metaller och organiska ämnen i processavloppsvattnet. GALVANISK YTBEHANDLING Förbrukade avfettnings- och ytbehandlingsbad får inte släppas ut i avloppsnätet. Processbad och kemikalier skall vara invallade alternativt dubbelmantlade för att förhindra att spill eller läckage hamnar i avloppet. INDUSTRIELL RENGÖRING OCH LOKALVÅRD Handboken Bra Kemval är framtagen för att underlätta valet av mer miljöanpassade tvättoch rengöringsmedel. Bra Kemval kan fås av GRYAAB. Intern rening av processbad genom direkt indosering i sköljvattenreningen får inte ske i genomströmningsanläggningar. Processbad skall renas genom satsvis behandling och därefter behandlas den renade vattenfasen tillsammans med sköljvattnet. Sköljvattnet skall renas genom kemisk fällning. Även annan reningsteknik såsom till exempel jonbytare, membranteknik (omvänd osmos, elektrodialys, mikrofiltrering), sulfidfällning, elektrolys, indunstning och filtrering genom aktivt kol kan krävas. Sexvärt krom skall reduceras till trevärt före behandling i internt reningsverk. Cyanidoxidationsprocesser skall drivas så att lättillgänglig (fri) cyanid inte släpps till avloppsnätet. Komplexhaltiga vatten bör separeras från övriga processavloppsvatten. För att dessa vatten skall kunna behandlas på bästa sätt är det oftast nödvändigt att bryta komplexbindningen. MEKANISK VERKSTAD Förbrukade skärvätskor, avfettningsbad och förbrukade detaljtvättvätskor samt ridåvatten från sprutboxar får inte släppas till avloppsnätet. Oljeavskiljare skall installeras i avlopp från verksamheter där risk för oljespill föreligger. Före installation skall bygglov sökas hos kommunens stadsbyggnadskontor. Avskiljaren skall dimensioneras enligt GRYAAB:s riktlinjer. För anslutna oljeavskiljare i GRYAAB:s delägarkommuner finns fastställda minimikrav på tillsyn och tömning av avskiljarna. TILLVERKNING AV KEM-TEKNISKA PRODUKTER Utsläppen kan minskas genom noggrann tömning av blandningskärl och tappningsutrustning, samt genom återanvändning av sköljvattten. Eftersom påverkan från kem-tekniska produkter är större vid användning än vid tillverkning så är det viktigt att produkterna är miljöanpassade. 9

10 LAGRING AV KEMIKALIER OCH FARLIGT AVFALL Inga golvbrunnar får finnas i lokaler där kemikalier eller farligt avfall hanteras eller lagras. Normalt krävs invallning av tankar och verksamheter. LIVSMEDELSLOKALER Fettavskiljare skall installeras i avlopp från verksamheter med tillverkning eller hantering av livsmedel. Exempel på sådana verksamheter är storkök, restauranger, charkindustri, bagerier, pizzerior, gatukök. Före installation skall bygglov sökas hos kommunens stadsbyggnadskontor. Fettavskiljaren skall dimensioneras enligt GRYAAB:s riktlinjer. Tillsyn och tömning av avskiljaren skall ske så ofta att den fyller avsedd funktion. TVÄTTERIER Avloppsvatten från tvätterier som tvättar arbetskläder och/eller mattor innehåller bland annat olja och tungmetaller. Är tvätteriverksamheten omfattande skall tvättvattnet renas före utsläpp till avloppsnätet. VERKSAMHETER DÄR RISK FÖR OLJESPILL FÖRELIGGER SJUKHUS OCH ANDRA VÅRDINRÄTTNINGAR Fasta och flytande läkemedel och kemikalierester från laboratorier får inte hällas ut i avloppet. Endast näringslösningar och fysiologiska saltlösningar utan tillsatser av läkemedelssubstanser får hällas ut i avloppet. För röntgenavdelningar på sjukhus gäller samma krav avseende fotokemikalier som för grafisk verksamhet. För tandvårdsverksamhet inom sjukhuset gäller samma krav som för övrig tandvårdsverksamhet. TANDVÅRDSMOTTAGNINGAR För tandvårdskliniker gäller att allt vatten som varit i kontakt med amalgam skall avledas genom amalgamavskiljare med dokumenterat godtagbar effekt. Skötsel och tömning av amalgamavskiljare skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Tömningarna skall journalföras och redovisas till miljöförvaltningen. Avskiljare skall t.ex. finnas vid behandlingsstolen och vid vask där instrument rengörs. Avfallet skall hämtas av godkänd transportör. Avloppsstammar får inte saneras genom högtrycksspolning eller demonteras utan att åtgärden har anmälts till miljöförvaltningen. Vid högtrycksspolning måste allt spolvatten och slam samlas upp och hanteras som farligt avfall. Förbrukade avfettningsbad, detaljtvättsvätskor, spillolja och kylarglykol får inte släppas ut i avloppsnätet. Oljeavskiljare skall installeras i avlopp från verksamheter där risk för oljespill föreligger. Före installation skall bygglov sökas hos kommunen. Avskiljaren skall dimensioneras enligt GRYAAB:s riktlinjer. Tillsyn och tömning av avskiljaren skall ske så ofta att den fyller avsedd funktion. För anslutna oljeavskiljare i GRYAAB:S delägarkommuner finns fastställda minimikrav på tillsyn och tömning av avskiljarna. Kontakta alltid Ryaverket, GRYAAB om du är osäker på vad som får eller inte får tillföras avloppsnätet! 10

11 Om olyckan är framme Om en olyckshändelse med utsläpp av syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller större mängder av andra ämnen inträffat kontakta omedelbart GRYAAB! Vid explosionsrisk eller vid saneringsbehov kontakta också kommunens Räddningstjänst. Telefon: (GRYAAB:s växel) kl Övrig tid (Göteborgs va-verks driftcentral kontrollrummet Alelyckan) 11

12 Kungälv Ale Lerum Göteborg Partille Härryda Mölndal Karl IX:s väg, Göteborg Telefon: Växel Telefax Mer information om GRYAAB finns att hämta på vår hemsida Typografia Olsén AB. 0011

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1(7) 1(7) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Finspångs Tekniska Verk AB 612 80 Finspång Besök: Norrköpingsvägen 32 Telefon 0122-851 80 Fax 0122-851 17 info@finspangstekniskaverk.se

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Innehållsförteckning Allmänt... 3 Lagar och bestämmelser... 4 Olämpliga utsläpp... 6 Oönskade ämnen... 8 Begränsningsvärden...

Läs mer

Del 3 Gränsvärdeslista Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups,

Del 3 Gränsvärdeslista Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Del 3 Gränsvärdeslista Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Antagen av KF 2008-05-26, 68 kontrasterna

Läs mer

Riktlinjer. Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter

Riktlinjer. Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter Riktlinjer Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter 02 Förord Den här broschyren innehåller riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Organisationen

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten. - från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten. - från industrier och andra verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten - från industrier och andra verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten - från industrier och andra verksamheter är framtaget 1 juni 2016 Dokument grundar

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Vattenutsläpp Denna skrift innehåller riktlinjer som är ett förtydligande av ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Motala kommuns allmänna

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter DECEMBER 2017 RIKTLINJER för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Olika typer av avloppsvatten... 6 Allmänt om rening av avloppsvatten...

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Krav på avloppsvatten från företag och industrier

Krav på avloppsvatten från företag och industrier Krav på avloppsvatten från företag och industrier Tilläggsbestämmelser till ABVA Förord Kalmar Vatten AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Kalmar kommun. Denna broschyr är

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-16, SBN0220/11 1 Innehåll FÖRORD... 3 BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA 1 Omslagsfoto: Bertil Hagberg, Sesamphoto 2 Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA, allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Allmänna bestämmelser för brukande av Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Bestämmelser Tekniska nämnden Miljö

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Varje företag som släpper ut avlopps vatten ansvarar för att det inte innehåller något som kan skada avloppssystemet eller vatten miljön där det renade

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län. Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län. Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan samtliga

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Författningssamling Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-16, SBN0220/11 1 Innehållsförteckning Förord

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Råd och riktvärden för utsläpp. av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun

Råd och riktvärden för utsläpp. av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun Råd och riktvärden för utsläpp av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun Vättern förord Denna information riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till avloppsreningsverken

Läs mer

Riktlinjer. för utsläpp. av avloppsvatten. från industrier. och andra. verksamheter. i Dalarna

Riktlinjer. för utsläpp. av avloppsvatten. från industrier. och andra. verksamheter. i Dalarna Riktlinjer 2 0 0 8 för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter i Dalarna Innehållsförteckning 1. Förord 5 2. Allmänt 5 3. Begreppsförklaringar 6 4. Avloppsreningsprocess 8 5. Lagar,

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Hjälp oss att få ett renare vatten! Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter INNEHÅLL Avloppsrening för kretslopp och miljö 5 Arbeta uppströms minska miljögifterna vid källan

Läs mer

Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet

Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet Rent vatten Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet KUNGSBACKA KOMMUN 1 De kommunala avloppsreningsanläggningarna är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten av hushållskaraktär. Avloppsvattnet

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Vår referens: Linda Siltala Tel: (0)18-528 629 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2013-736 Beslut: MB-2017-31 13.2.2017 Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Beslut om miljögranskning

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Bestämmelserna antogs av kommunfullmäktige den / 2008 att gälla fr o m 1 / 1 2009. Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Fastställda i Bygg- och miljönämnden 2008-09-01 Reviderade 2011-06-20 Reviderade 2015-02-23 Reviderade 2015-10-19 1. Inledning Dessa riktlinjer

Läs mer

Regler för undantag från förbud mot utsläpp till avloppsvatten

Regler för undantag från förbud mot utsläpp till avloppsvatten Regler för undantag från förbud mot Lunds universitet (8) Arbetsmiljöingenjör/ 206-09-20 Regler för undantag från förbud mot. Syfte Syftet är att för Lunds universitets verksamheter med kemikaliehantering

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Miljö och hälsoskyddskontoret Fotografisk verksamhet Denna broschyr vänder sig till Dig som sysslar med fotografisk verksamhet på Gotland, antingen

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter orsakar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Seminarium den 30:e november 2012. Oljeavskiljare.

Seminarium den 30:e november 2012. Oljeavskiljare. Seminarium den 30:e november 2012 Oljeavskiljare. Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att sprida kunskap om kemiska produkter och dess

Läs mer

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Vatten och avlopp Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster samt ABVA Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer