Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , 91

2 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE KRÄVS VERKSTÄDER MED TVÄTT AV FORDON AVSKILJARE FÖR OLJA OCH SLAM Dimensioneringskrav på oljeavskiljare nya och befintliga Larm Tömning och underhåll Regelbunden kontroll av utrustning 5 3. Tvätt av fordon DEFINITIONER små anläggningar mellanstora anläggningar stora anläggningar MÅLSÄTTNING OCH KRAV Krav på oljeavskiljare vid små anläggningar TIDSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV RENINGSANLÄGGNING SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Provtagning på tvättvatten Regelbunden kontroll av utrustning 7 4. Verksamhet som inte är ansluten till kommunalt avlopp 7 5. Övergripande riktlinjer Val av kemikalier Förhindra utsläpp till avlopp förvara kemikalier rätt! Vad får släppas till avloppet? Egenkontroll 9 1

3 1. INLEDNING Dessa riktlinjer har tagits fram för att få en enhetlig bedömning av verksamheter som omfattas av krav på oljeavskiljare eller ytterligare reningsutrustning för fordonstvätt. Riktlinjerna är framtagna i samråd med kommunens VA-förvaltning. Spillvatten från dessa verksamheter innehåller normalt föroreningar som t ex metaller och olja, vilket kan medföra skador och störningar om det når avloppsreningsverk, enskilda avloppsanläggningar eller släpps ut i naturen. Föroreningar som via spillvattennätet når reningsverken kan störa funktionen i verken och avloppsslammets kvalitet kan påverkas negativt slam som sprids på jordbruksmark som gödningsmedel. Föroreningar som släpps via dagvattennätet kan förorena grundvattnet och dricksvattentäkter, skada växt- och djurliv, förorena vattendrag och mark. Det är därför mycket viktigt att vidta åtgärder för att förebygga att skadliga ämnen kan nå reningsverk eller rinna ut i naturen. Det man i första hand bör sträva efter är därför att ha avloppslösa lokaler. Om det inte är möjligt bör spillvattnet renas innan det släpps ut i naturen. VA-förvaltningen i Nynäshamns kommun är skyldig att ta emot och behandla spillvatten från anslutna hushåll. Påkoppling av spillvatten från andra verksamheter kan tillåtas om vattnet ur föroreningssynpunkt kan likställas med hushållsvatten. VA-förvaltningen ställer krav vilka högsta halter av olika föroreningar avloppsvattnet får innehålla. En fastighetsägare får inte tillföra vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på reningsprocessen eller på annan sätt medföra skada eller olägenhet. Detta regleras i Nynäshamns kommuns allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) 1. VA-förvaltningen tar inte emot obehandlat spillvatten som kan innehålla lösningsmedel, avfettningsmedel, olja, bensin eller annan petroleumprodukt. För att ta emot spillvatten från verksamheter där dessa ämnen hanteras ska reningsutrustning finnas i enlighet med dessa riktlinjer 2. För verksamheter som ligger inom skyddsområden för vattentäkt tillkommer de särskilda bestämmelser som gäller för området. Ytterligare information lämnas av VA-förvaltningen eller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon Utsläpp av förorenat spillvatten till egna avloppsanläggningar eller direkt till naturen bör inte förekomma överhuvudtaget. I dessa fall får en prövning ske i varje enskilt fall - det beror på recipientens känslighet, eventuella nedströms liggande vattentäkter etc. 1 Finns att hämta på kommunens hemsida, 2 Riktlinjerna anger de krav som generellt kommer att ställas. Fortfarande gäller att en individuell prövning alltid sker för varje objekt. Den prövning som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör utgår från Miljöbalken (SFS 1998:808) medan VA-förvaltningen utgår från VA-lagen (1970:244) samt ABVA. 2

4 2. OLJEAVSKILJARE Det som hälls ut i avloppet hamnar så småningom i naturen, oavsett om det släpps till det kommunala spillvattennätet eller direkt ut i ån. Avloppslösa lokaler bör därför alltid eftersträvas. VA-förvaltningen ställer krav på vilka högsta föroreningshalter spillvatten får innehålla för att få släppas till det kommunala avloppsnätet. Resthalten av olja får inte överstiga 50 mg/l av opolära alifatiska kolväten, mineralolja eller mätt som oljeindex. Opolära alifatiska kolväten ingår i ämnen av typen bensin, fotogen, lacknafta, kallavfettningsmedel, eldningsoch smörjoljor. Utsläpp direkt till sjöar, vattendrag etc. accepteras normalt inte avloppslösa lokaler skall eftersträvas. I de fall det ändå bedöms möjligt ställs dock betydligt hårdare krav på högsta utgående halt mineralolja än vid utsläpp till det kommunala spillvattennätet. Installerad oljeavskiljare skall då minst uppfylla de krav som gäller för klass 1-avskiljare enligt svensk standard SS-EN VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE KRÄVS Oljeavskiljare skall alltid finnas vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av opolära alifatiska kolväten, mineralolja, till det kommunala spill- eller dagvattennätet. Exempel på verksamheter som skall anslutas till oljeavskiljare är: bilverkstäder motor- och serviceverkstäder tvätt av fordon (för större anläggningar gäller särskilda krav, se kapitel 4) bensinstationer gör-det-själv-hallar parkeringshus garage (>50 m 2 ) med golvavlopp kompressorrum 2.2 VERKSTÄDER MED TVÄTT AV FORDON I verkstäder där även tvätt av fordon förekommer bör verkstadsdelen vara utan avlopp eller ha separat oljeavskiljare. Högsta utgående halt av mineralolja för inte överstiga 50 mg/l vid anslutning till det kommunala spillvattennätet. Särskilda krav kan ställas vid tvätt av fordon beroende på omfattning. För mer information om krav vid fordonstvätt se kapitel AVSKILJARE FÖR OLJA OCH SLAM För oljeavskiljare finns en europeisk standard som också blivit svensk standard. Standarden Avlopp Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) består av två delar; SS-EN samt SS-EN I standarden regleras hur avskiljaranordningarna skall vara utformade och omfattar två klasser. Koncentrationen av mineralolja mäts i utgående vatten 3

5 efter avskiljaren. För avskiljare med beteckningen klass I får halten vara högst 5 mg/l medan för klass II-avskiljare får halten vara högst 100 mg/l. Innan standarden (SS-EN 858) trädde i kraft har kommunen ställt krav på att oljeavskiljare skall dimensioneras utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer, 1975:10, Avloppsvattenbehandling vid bensinstationer och bilverkstäder Dimensioneringskrav på oljeavskiljare nya och befintliga Vid nyinstallation av oljeavskiljare är grundkravet att klass I-avskiljare installeras. Installation av oljeavskiljare kräver bygganmälan 3, vilken lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen granskar då bl a att den avsedda avskiljaren är rätt dimensionerad utifrån standarden (SS-EN 858). För befintliga verksamheter med en äldre typ av oljeavskiljare skall avskiljaren minst uppfylla kraven på uppehållstid och ytbelastning enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 1975:10 Avloppsvattenbehandling vid bensinstationer och bilverkstäder, se nedanstående tabell. Om avskiljaren inte uppfyller dessa krav ska ny oljeavskiljare installeras enligt ovanstående stycke, alternativt att avloppet tas bort. Vid ombyggnation eller förändrad verksamhet kan krav på att byta till klass I-avskiljare ställas även för verksamhet med avskiljare som uppfyller kraven enligt de äldre riktlinjerna, 1975:10. Dimensioneringskrav på oljeavskiljare enligt SNV 1975:10 Minsta uppehållstid, Största ytbelastning m/h* Minsta effektiv dimension oavsett flöde timmar Längd, m Bredd, m Djup, m 2 1 3,0 1,0 1,0 *Ytbelastning meter per timme: m 3 flöde per m 2 vätskeyta per timme Larm Avskiljare skall vara utrustade med oljenivålarm, garage och parkeringsdäck är undantagna Tömning och underhåll Tömning av oljeavskiljare skall ske minst 1 gång per år 4. Tillverkarens drift- och skötselinstruktioner liksom stor belastning kan medföra behov av tätare tömningsintervall. Slam och olja från avskiljare klassas som farligt avfall och får därför endast lämnas till transportör och mottagare som har särskilt tillstånd för detta. Den som lämnar farligt avfall är skyldig att kontrollera att dessa har tillstånd. 3 Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida 4 Regleras i renhållningsordningen, vilken finns att hämta på kommunens hemsida 4

6 Den som lämnar farligt avfall för transport inom Sverige skall i enlighet med miljöbalken upprätta ett transportdokument för varje transport. Transportdokumentet skall innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Dokumentet skall undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Den som lämnar avfallet skall spara dokumentet i minst 5 år Regelbunden kontroll av utrustning Slam- och oljeavskiljare skall regelbundet kontrolleras i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Slam- och oljeavskiljare bör kontrolleras minst en gång per månad vad gäller larmets funktion, nivån av slam och olja samt funktionen i övrigt. Drift- och skötselinstruktioner ska följas. Kontrollen skall journalföras och kunna uppvisas. 3. TVÄTT AV FORDON Vid tvätt av fordon följer metaller, oljeprodukter och andra ämnen med avloppsvattnet. Föroreningarna kommer från tvättkemikalier, smuts från vägbeläggning, fordon och däck. För att minska utsläppen och miljöpåverkan behöver spillvattnet renas före utsläpp. 3.1 DEFINITIONER Små anläggningar Anläggning för manuell eller automatisk tvätt av mindre än personbilar eller 400 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år Mellanstora anläggningar Anläggning för manuell eller automatisk tvätt av minst personbilar eller 400 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år Stora anläggningar (anmälningsplikt) Anläggning för tvätt av mer än personbilar per år eller mer än tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år. Dessa anläggningar är anmälningspliktiga enligt punkt i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 3.2 MÅLSÄTTNING OCH KRAV Det är viktigt att öka medvetenheten hos kommunens invånare så att ingen tvättar sitt fordon på gatan, med direkt avrinning till dagvattennätet och orenat ut i Östersjön, sjöar och 5

7 vattendrag. Det slutliga målet för tvätt och rengöring av fordon är att det endast sker i avloppslösa, recirkulerande system. Under en övergångstid, till dess tekniken finns och är ekonomiskt rimlig, får spillvatten från anläggning för fordonstvätt avledas. Då bör reningsanläggningen drivas på sådant sätt att föroreningsmängderna per tvättat fordon i genomsnitt, under den mest belastande månaden, inte överstiger följande riktvärden (gäller mellan- och stora anläggningar): Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat vägfordon 5 Samlingsparameter: bly, krom & nickel 5 mg/fordon 15 mg/fordon Kadmium 0,10 mg/fordon 0,30 mg/fordon Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon Opolära alifatiska kolväten 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon Krav på oljeavskiljare vid små anläggningar Små anläggningar, se definition ovan, skall minst vara utrustade med oljeavskiljare. Oljeavskiljaren skall vara dimensionerad för de aktuella flödena och i övrigt uppfylla de krav som redovisas ovan i kapitel TIDSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV RENINGSANLÄGGNING Vid all ny-, om- eller tillbyggnad av stora anläggningar, se definition ovan, skall kompletterande rening installeras så att ovan redovisade maximala föroreningsmängder uppnås. Detta gäller även vid nybyggnad av mellanstora anläggningar. Senast 2007 skall alla stora anläggningar ha försetts med kompletterande rening. En tidsplan för kompletteringarnas genomförande ska ha upprättats senast Om anläggningen i dagsläget inte uppfyller kraven på oljeavskiljare skall kompletterande rening installeras senast Senast 2009 skall även alla mellanstora anläggningar ha försetts med kompletterande rening. En tidsplan för kompletteringarnas genomförande ska ha upprättats senast Om anläggningen i dagsläget inte uppfyller kraven på oljeavskiljare skall kompletterande rening installeras senast Som ombyggnad räknas genomgripande förändring eller utbyte av tvätt- eller reningsutrustning. Dessa förändringar eller utbyten kan exempelvis vara byte av portaltvätt, byte av tvättmetod eller ombyggnad av befintlig oljeavskiljare. Normalt underhåll eller service av tvätt- eller reningsutrustning omfattas inte. 5 Detta utgår från ett 12 m långt fordon, vilket innebär att en omräkning måste göras med hänsyn till fordonstyp. Ett förslag på omräkning för olika fordon har utarbetats av SIS Miljömärkning av fordonstvättar vilket kan användas som utgångspunkt (www.sis.se). 6

8 3.4 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Provtagning på tvättvatten Provtagning ska ske regelbundet med automatisk provtagare på utgående behandlat tvättvatten för kontroll av metallhalter och oljeindex. Proverna ska tas av en utbildad provtagare. Provtagningen ska finnas med i anläggningens egenkontroll. Vid stora anläggningar (enligt definition ovan) tas minst ett vecksamlingsprov per månad, minst två månader under vinterhalvåret (november-april). Bly, kadmium, krom, nickel samt zink ska analyseras. Minst ett av proverna ska även analyseras på oljeindex. Med veckosamlingsprov menas provtagning under sju dygn i följd. Vid mellanstora anläggningar (enligt definition ovan) tas minst ett dygnssamlingsprov per år. Provet skall tas under vinterhalvåret (november-april) och analyseras på bly, kadmium, krom, nickel, zink samt oljeindex. För varje provtagningsperiod ska antalet tvättade fordon samt förbrukad vattenmängd anges. Resultaten från provtagningarna tillsammans med uppgifter om antal tvättade fordon och förbrukad vattenmängd under provtagningsperioden ska redovisas årligen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Regelbunden kontroll av utrustning Reningsanläggning och oljeavskiljare skall regelbundet kontrolleras i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Slam- och oljeavskiljare bör kontrolleras minst en gång per månad vad gäller larmets funktion, nivån av slam och olja samt funktionen i övrigt. Drift- och skötselinstruktioner ska följas. Kontrollen skall journalföras. 4. VERKSAMHET SOM INTE ÄR ANSLUTEN TILL KOMMUNALT AVLOPP Till skillnad från utsläpp till det kommunala spillvattennätet får man vid direktutsläpp till sjöar, vattendrag etc. inte samma utspädning av föroreningarna innan de når recipienten. Utgående halter av metaller, oljeprodukter och andra föroreningar kan bli betydligt högre samt släpps direkt i recipienter som ofta har liten omsättning. Någon ytterligare rening sker heller inte, vilket är fallet för avloppsvatten som når de kommunala avloppsreningsverken. I standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858, finns riktlinjer för hur oljeavskiljare bör utformas för olika typer av verksamheter och mottagare av spillvatten. Utsläpp från golvavlopp i verkstäder, maskinrum, fabriker och liknande samt verksamheter med fordonstvätt till sjöar och annat vatten direkt från oljeavskiljare är inte tillåtet. Endast i undantagsfall och med tillstånd från tillsynsmyndigheten (miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) kan sådant utsläpp accepteras i samband med ytterligare rening efter klass I-avskiljare. 7

9 Avloppslösa lokaler skall i första hand användas. Spill och utsläpp saneras med absorptionsmedel och lämnas som farligt avfall. Recirkulation av behandlat spillvatten kan också vara ett alternativ. 5. ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 5.1 VAL AV KEMIKALIER För att reningsanläggningar såsom oljeavskiljare skall fungera på ett bra sätt är det viktigt att inte tillföra kemikalier som stör avskiljarens funktion genom att t ex lösa oljan i spillvattnet så att det inte separerar i oljeavskiljaren. Kontakta företaget som tillverkat oljeavskiljaren/ reningsutrustningen för hjälp med att välja lämpliga kemikalier för bästa funktion. Vid val av produkter i samband med fordonstvätt etc. bör endast miljömärkta produkter godtas, t ex Svanenmärkta produkter eller medel som uppfyller miljökraven på tvättmedel i Rapport 2001:12 Miljökrav på fordonstvättmedel 6. På förvaltningens hemsida 7 finns länkar till rapporten, Svanenmärkta produkter mm. För andra medel måste leverantören/användaren visa att medlet uppfyller samma krav. 5.2 FÖRHINDRA UTSLÄPP TILL AVLOPP FÖRVARA KEMIKALIER RÄTT Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett informationsmaterial gällande säker förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall. Kontakta förvaltningen på tel så skickar vi ett exemplar. I korthet gäller dock att: - All hantering av kemikalier och farligt avfall skall ske på ytor som är täta. - Förvaringsplats för flytande kemikalier eller farligt avfall skall vara försedd med invallning. - Nederbördsskydd vid utomhusförvaring - Ingen anslutning till golvbrunnar - Ingen möjlighet till utsläpp i dagvattenbrunnar - Påkörningsskydd - Samla upp och sanera spill - Håll isär olika kemikalier, farligt avfall och annat material - Märkning av innehåll och placering - Kontrollera regelbundet 5.3 VAD FÅR SLÄPPAS TILL AVLOPPET Till avlopp skall så lite som möjligt släppas oavsett om det finns reningsutrustning installerad eller inte. 6 Framtagen av miljöförvaltningen i Göteborgs kommun 7 8

10 Oljeavskiljare betraktas inte som en reningsanläggning utan skall fungera som en möjlighet att avskilja olja i händelse av utsläpp vid olyckstillbud eller liknande. Oljeavskiljare är endast konstruerade för att kunna avskilja förorenat spillvatten från olja. Släpps andra kemikalier ut i avloppet renas de inte samt att de dessutom kan störa avskiljarens funktion med påföljden att oljeförorenat vatten passerar orenat. De kemikalier som används bör vara miljömärkta eller finnas med på Kemikaliesvepets listor framtagna av miljöförvaltningen i Göteborg. Här följer några exempel på vad verksamhetsutövare skall tänka på; Golvskurvatten är ofta förorenat med tungmetaller samt avfettningsmedel som kan störa oljeavskiljarens funktion. Endast rening genom slam- och oljeavskiljare är normalt inte tillräckligt. Tvättvattnet skall samlas upp och lämnas som farligt avfall. Vatten från detaljtvätt, ex motor- och maskindelar, får inte avledas till oljeavskiljaren utan skall omhändertas som farligt avfall. Golvavlopp i smörjgrop, under fordonslyft eller på annan uppställningsplats avsedd för reparation av fordon bör vara anslutet till spilloljetank alternativt vara avloppslös. Använd kylarglykol får pga. sin giftighet inte tillföras avloppsnätet utan skall omhändertas som farligt avfall. Säkerhetsdatablad ger upplysningar om en produkt innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Aktuella säkerhetsdatablad samt information om farliga ämnen skall finnas på anläggningen. 5.4 EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö. Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Detta är ett generellt krav, för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. Rutiner för skötsel och kontroll av tvättar och reningsanläggningar ska finnas dokumenterade och alla kontroller och åtgärder av betydelse för miljön journalförs. I de flesta fall bör också utsläppskontroll ske, omfattningen bestäms i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram informationsmaterial gällande kravet på egenkontroll, kontakta förvaltningen på tfn så skickar vi detta. Naturvårdsverkets handbok 2001:3, Egenkontroll en fortlöpande process finns att hämta som pdf-fil på verkets hemsida 8. Den går även att beställa som bok. 8 9

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2003-12-11 Dnr 2003.1164 Policy för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads kommun MILJÖKONTORET POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Torghuset, Esplanaden 5, MARIESTAD TELEFON 0501-634 30 FAX 0501-633

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT POLICY FÖR FORDONSTVÄTT Antagen av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 77 Ändrad av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 88 2 Innehållsförteckning: INLEDNING... 4 FASTSTÄLLDA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter kan orsaka problem

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14 Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2011-11-14 Policy för miljökrav på fordonstvätt Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 22 dec 2011 Dessa riktlinjer bygger i stora delar

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och målet

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Miljötillsyn på fordonstvättar

Miljötillsyn på fordonstvättar SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 2/2008 Miljötillsyn på fordonstvättar MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 2/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1(7) 1(7) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Finspångs Tekniska Verk AB 612 80 Finspång Besök: Norrköpingsvägen 32 Telefon 0122-851 80 Fax 0122-851 17 info@finspangstekniskaverk.se

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening Laqua Treatment AB Siriusvägen 16 296 92 Yngsjö www.laqua.se Introduktion Laqua tvätt är en ny typ av reningsanläggning som baseras på filterteknik primärt framtaget

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

Slam- och oljeavskiljare. Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013

Slam- och oljeavskiljare. Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 Slam- och oljeavskiljare Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 den 19 december 2013 Slam- och oljeavskiljare Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 Samverkan kring tillsyn av

Läs mer

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Fettavskiljare för en bättre miljö Eskilstuna Energi och Miljö tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Nedanstående riktlinjer är inte längre aktuella utan har reviderats

Nedanstående riktlinjer är inte längre aktuella utan har reviderats Nedanstående riktlinjer är inte längre aktuella utan har reviderats Miljöförvaltningen Rapport 06/2002. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. Miljönämndens riktlinjer för manuell

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Riktlinjer 1(17) 2004-11-08 reviderad 2007-02-06. Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare

Riktlinjer 1(17) 2004-11-08 reviderad 2007-02-06. Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare Riktlinjer 1(17) Gryaabs riktlinjer för installation av olje-, slam- och fettavskiljare Riktlinjer 2(17) 1 Inledning... 3 1.1 Nya standarder... 3 1.2 Information... 3 1.3 Använda förkortningar och begrepp...

Läs mer