Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , 91

2 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE KRÄVS VERKSTÄDER MED TVÄTT AV FORDON AVSKILJARE FÖR OLJA OCH SLAM Dimensioneringskrav på oljeavskiljare nya och befintliga Larm Tömning och underhåll Regelbunden kontroll av utrustning 5 3. Tvätt av fordon DEFINITIONER små anläggningar mellanstora anläggningar stora anläggningar MÅLSÄTTNING OCH KRAV Krav på oljeavskiljare vid små anläggningar TIDSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV RENINGSANLÄGGNING SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Provtagning på tvättvatten Regelbunden kontroll av utrustning 7 4. Verksamhet som inte är ansluten till kommunalt avlopp 7 5. Övergripande riktlinjer Val av kemikalier Förhindra utsläpp till avlopp förvara kemikalier rätt! Vad får släppas till avloppet? Egenkontroll 9 1

3 1. INLEDNING Dessa riktlinjer har tagits fram för att få en enhetlig bedömning av verksamheter som omfattas av krav på oljeavskiljare eller ytterligare reningsutrustning för fordonstvätt. Riktlinjerna är framtagna i samråd med kommunens VA-förvaltning. Spillvatten från dessa verksamheter innehåller normalt föroreningar som t ex metaller och olja, vilket kan medföra skador och störningar om det når avloppsreningsverk, enskilda avloppsanläggningar eller släpps ut i naturen. Föroreningar som via spillvattennätet når reningsverken kan störa funktionen i verken och avloppsslammets kvalitet kan påverkas negativt slam som sprids på jordbruksmark som gödningsmedel. Föroreningar som släpps via dagvattennätet kan förorena grundvattnet och dricksvattentäkter, skada växt- och djurliv, förorena vattendrag och mark. Det är därför mycket viktigt att vidta åtgärder för att förebygga att skadliga ämnen kan nå reningsverk eller rinna ut i naturen. Det man i första hand bör sträva efter är därför att ha avloppslösa lokaler. Om det inte är möjligt bör spillvattnet renas innan det släpps ut i naturen. VA-förvaltningen i Nynäshamns kommun är skyldig att ta emot och behandla spillvatten från anslutna hushåll. Påkoppling av spillvatten från andra verksamheter kan tillåtas om vattnet ur föroreningssynpunkt kan likställas med hushållsvatten. VA-förvaltningen ställer krav vilka högsta halter av olika föroreningar avloppsvattnet får innehålla. En fastighetsägare får inte tillföra vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på reningsprocessen eller på annan sätt medföra skada eller olägenhet. Detta regleras i Nynäshamns kommuns allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) 1. VA-förvaltningen tar inte emot obehandlat spillvatten som kan innehålla lösningsmedel, avfettningsmedel, olja, bensin eller annan petroleumprodukt. För att ta emot spillvatten från verksamheter där dessa ämnen hanteras ska reningsutrustning finnas i enlighet med dessa riktlinjer 2. För verksamheter som ligger inom skyddsområden för vattentäkt tillkommer de särskilda bestämmelser som gäller för området. Ytterligare information lämnas av VA-förvaltningen eller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon Utsläpp av förorenat spillvatten till egna avloppsanläggningar eller direkt till naturen bör inte förekomma överhuvudtaget. I dessa fall får en prövning ske i varje enskilt fall - det beror på recipientens känslighet, eventuella nedströms liggande vattentäkter etc. 1 Finns att hämta på kommunens hemsida, 2 Riktlinjerna anger de krav som generellt kommer att ställas. Fortfarande gäller att en individuell prövning alltid sker för varje objekt. Den prövning som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör utgår från Miljöbalken (SFS 1998:808) medan VA-förvaltningen utgår från VA-lagen (1970:244) samt ABVA. 2

4 2. OLJEAVSKILJARE Det som hälls ut i avloppet hamnar så småningom i naturen, oavsett om det släpps till det kommunala spillvattennätet eller direkt ut i ån. Avloppslösa lokaler bör därför alltid eftersträvas. VA-förvaltningen ställer krav på vilka högsta föroreningshalter spillvatten får innehålla för att få släppas till det kommunala avloppsnätet. Resthalten av olja får inte överstiga 50 mg/l av opolära alifatiska kolväten, mineralolja eller mätt som oljeindex. Opolära alifatiska kolväten ingår i ämnen av typen bensin, fotogen, lacknafta, kallavfettningsmedel, eldningsoch smörjoljor. Utsläpp direkt till sjöar, vattendrag etc. accepteras normalt inte avloppslösa lokaler skall eftersträvas. I de fall det ändå bedöms möjligt ställs dock betydligt hårdare krav på högsta utgående halt mineralolja än vid utsläpp till det kommunala spillvattennätet. Installerad oljeavskiljare skall då minst uppfylla de krav som gäller för klass 1-avskiljare enligt svensk standard SS-EN VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE KRÄVS Oljeavskiljare skall alltid finnas vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av opolära alifatiska kolväten, mineralolja, till det kommunala spill- eller dagvattennätet. Exempel på verksamheter som skall anslutas till oljeavskiljare är: bilverkstäder motor- och serviceverkstäder tvätt av fordon (för större anläggningar gäller särskilda krav, se kapitel 4) bensinstationer gör-det-själv-hallar parkeringshus garage (>50 m 2 ) med golvavlopp kompressorrum 2.2 VERKSTÄDER MED TVÄTT AV FORDON I verkstäder där även tvätt av fordon förekommer bör verkstadsdelen vara utan avlopp eller ha separat oljeavskiljare. Högsta utgående halt av mineralolja för inte överstiga 50 mg/l vid anslutning till det kommunala spillvattennätet. Särskilda krav kan ställas vid tvätt av fordon beroende på omfattning. För mer information om krav vid fordonstvätt se kapitel AVSKILJARE FÖR OLJA OCH SLAM För oljeavskiljare finns en europeisk standard som också blivit svensk standard. Standarden Avlopp Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) består av två delar; SS-EN samt SS-EN I standarden regleras hur avskiljaranordningarna skall vara utformade och omfattar två klasser. Koncentrationen av mineralolja mäts i utgående vatten 3

5 efter avskiljaren. För avskiljare med beteckningen klass I får halten vara högst 5 mg/l medan för klass II-avskiljare får halten vara högst 100 mg/l. Innan standarden (SS-EN 858) trädde i kraft har kommunen ställt krav på att oljeavskiljare skall dimensioneras utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer, 1975:10, Avloppsvattenbehandling vid bensinstationer och bilverkstäder Dimensioneringskrav på oljeavskiljare nya och befintliga Vid nyinstallation av oljeavskiljare är grundkravet att klass I-avskiljare installeras. Installation av oljeavskiljare kräver bygganmälan 3, vilken lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen granskar då bl a att den avsedda avskiljaren är rätt dimensionerad utifrån standarden (SS-EN 858). För befintliga verksamheter med en äldre typ av oljeavskiljare skall avskiljaren minst uppfylla kraven på uppehållstid och ytbelastning enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 1975:10 Avloppsvattenbehandling vid bensinstationer och bilverkstäder, se nedanstående tabell. Om avskiljaren inte uppfyller dessa krav ska ny oljeavskiljare installeras enligt ovanstående stycke, alternativt att avloppet tas bort. Vid ombyggnation eller förändrad verksamhet kan krav på att byta till klass I-avskiljare ställas även för verksamhet med avskiljare som uppfyller kraven enligt de äldre riktlinjerna, 1975:10. Dimensioneringskrav på oljeavskiljare enligt SNV 1975:10 Minsta uppehållstid, Största ytbelastning m/h* Minsta effektiv dimension oavsett flöde timmar Längd, m Bredd, m Djup, m 2 1 3,0 1,0 1,0 *Ytbelastning meter per timme: m 3 flöde per m 2 vätskeyta per timme Larm Avskiljare skall vara utrustade med oljenivålarm, garage och parkeringsdäck är undantagna Tömning och underhåll Tömning av oljeavskiljare skall ske minst 1 gång per år 4. Tillverkarens drift- och skötselinstruktioner liksom stor belastning kan medföra behov av tätare tömningsintervall. Slam och olja från avskiljare klassas som farligt avfall och får därför endast lämnas till transportör och mottagare som har särskilt tillstånd för detta. Den som lämnar farligt avfall är skyldig att kontrollera att dessa har tillstånd. 3 Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida 4 Regleras i renhållningsordningen, vilken finns att hämta på kommunens hemsida 4

6 Den som lämnar farligt avfall för transport inom Sverige skall i enlighet med miljöbalken upprätta ett transportdokument för varje transport. Transportdokumentet skall innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Dokumentet skall undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Den som lämnar avfallet skall spara dokumentet i minst 5 år Regelbunden kontroll av utrustning Slam- och oljeavskiljare skall regelbundet kontrolleras i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Slam- och oljeavskiljare bör kontrolleras minst en gång per månad vad gäller larmets funktion, nivån av slam och olja samt funktionen i övrigt. Drift- och skötselinstruktioner ska följas. Kontrollen skall journalföras och kunna uppvisas. 3. TVÄTT AV FORDON Vid tvätt av fordon följer metaller, oljeprodukter och andra ämnen med avloppsvattnet. Föroreningarna kommer från tvättkemikalier, smuts från vägbeläggning, fordon och däck. För att minska utsläppen och miljöpåverkan behöver spillvattnet renas före utsläpp. 3.1 DEFINITIONER Små anläggningar Anläggning för manuell eller automatisk tvätt av mindre än personbilar eller 400 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år Mellanstora anläggningar Anläggning för manuell eller automatisk tvätt av minst personbilar eller 400 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år Stora anläggningar (anmälningsplikt) Anläggning för tvätt av mer än personbilar per år eller mer än tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år. Dessa anläggningar är anmälningspliktiga enligt punkt i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 3.2 MÅLSÄTTNING OCH KRAV Det är viktigt att öka medvetenheten hos kommunens invånare så att ingen tvättar sitt fordon på gatan, med direkt avrinning till dagvattennätet och orenat ut i Östersjön, sjöar och 5

7 vattendrag. Det slutliga målet för tvätt och rengöring av fordon är att det endast sker i avloppslösa, recirkulerande system. Under en övergångstid, till dess tekniken finns och är ekonomiskt rimlig, får spillvatten från anläggning för fordonstvätt avledas. Då bör reningsanläggningen drivas på sådant sätt att föroreningsmängderna per tvättat fordon i genomsnitt, under den mest belastande månaden, inte överstiger följande riktvärden (gäller mellan- och stora anläggningar): Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat vägfordon 5 Samlingsparameter: bly, krom & nickel 5 mg/fordon 15 mg/fordon Kadmium 0,10 mg/fordon 0,30 mg/fordon Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon Opolära alifatiska kolväten 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon Krav på oljeavskiljare vid små anläggningar Små anläggningar, se definition ovan, skall minst vara utrustade med oljeavskiljare. Oljeavskiljaren skall vara dimensionerad för de aktuella flödena och i övrigt uppfylla de krav som redovisas ovan i kapitel TIDSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV RENINGSANLÄGGNING Vid all ny-, om- eller tillbyggnad av stora anläggningar, se definition ovan, skall kompletterande rening installeras så att ovan redovisade maximala föroreningsmängder uppnås. Detta gäller även vid nybyggnad av mellanstora anläggningar. Senast 2007 skall alla stora anläggningar ha försetts med kompletterande rening. En tidsplan för kompletteringarnas genomförande ska ha upprättats senast Om anläggningen i dagsläget inte uppfyller kraven på oljeavskiljare skall kompletterande rening installeras senast Senast 2009 skall även alla mellanstora anläggningar ha försetts med kompletterande rening. En tidsplan för kompletteringarnas genomförande ska ha upprättats senast Om anläggningen i dagsläget inte uppfyller kraven på oljeavskiljare skall kompletterande rening installeras senast Som ombyggnad räknas genomgripande förändring eller utbyte av tvätt- eller reningsutrustning. Dessa förändringar eller utbyten kan exempelvis vara byte av portaltvätt, byte av tvättmetod eller ombyggnad av befintlig oljeavskiljare. Normalt underhåll eller service av tvätt- eller reningsutrustning omfattas inte. 5 Detta utgår från ett 12 m långt fordon, vilket innebär att en omräkning måste göras med hänsyn till fordonstyp. Ett förslag på omräkning för olika fordon har utarbetats av SIS Miljömärkning av fordonstvättar vilket kan användas som utgångspunkt ( 6

8 3.4 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Provtagning på tvättvatten Provtagning ska ske regelbundet med automatisk provtagare på utgående behandlat tvättvatten för kontroll av metallhalter och oljeindex. Proverna ska tas av en utbildad provtagare. Provtagningen ska finnas med i anläggningens egenkontroll. Vid stora anläggningar (enligt definition ovan) tas minst ett vecksamlingsprov per månad, minst två månader under vinterhalvåret (november-april). Bly, kadmium, krom, nickel samt zink ska analyseras. Minst ett av proverna ska även analyseras på oljeindex. Med veckosamlingsprov menas provtagning under sju dygn i följd. Vid mellanstora anläggningar (enligt definition ovan) tas minst ett dygnssamlingsprov per år. Provet skall tas under vinterhalvåret (november-april) och analyseras på bly, kadmium, krom, nickel, zink samt oljeindex. För varje provtagningsperiod ska antalet tvättade fordon samt förbrukad vattenmängd anges. Resultaten från provtagningarna tillsammans med uppgifter om antal tvättade fordon och förbrukad vattenmängd under provtagningsperioden ska redovisas årligen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Regelbunden kontroll av utrustning Reningsanläggning och oljeavskiljare skall regelbundet kontrolleras i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Slam- och oljeavskiljare bör kontrolleras minst en gång per månad vad gäller larmets funktion, nivån av slam och olja samt funktionen i övrigt. Drift- och skötselinstruktioner ska följas. Kontrollen skall journalföras. 4. VERKSAMHET SOM INTE ÄR ANSLUTEN TILL KOMMUNALT AVLOPP Till skillnad från utsläpp till det kommunala spillvattennätet får man vid direktutsläpp till sjöar, vattendrag etc. inte samma utspädning av föroreningarna innan de når recipienten. Utgående halter av metaller, oljeprodukter och andra föroreningar kan bli betydligt högre samt släpps direkt i recipienter som ofta har liten omsättning. Någon ytterligare rening sker heller inte, vilket är fallet för avloppsvatten som når de kommunala avloppsreningsverken. I standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858, finns riktlinjer för hur oljeavskiljare bör utformas för olika typer av verksamheter och mottagare av spillvatten. Utsläpp från golvavlopp i verkstäder, maskinrum, fabriker och liknande samt verksamheter med fordonstvätt till sjöar och annat vatten direkt från oljeavskiljare är inte tillåtet. Endast i undantagsfall och med tillstånd från tillsynsmyndigheten (miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) kan sådant utsläpp accepteras i samband med ytterligare rening efter klass I-avskiljare. 7

9 Avloppslösa lokaler skall i första hand användas. Spill och utsläpp saneras med absorptionsmedel och lämnas som farligt avfall. Recirkulation av behandlat spillvatten kan också vara ett alternativ. 5. ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 5.1 VAL AV KEMIKALIER För att reningsanläggningar såsom oljeavskiljare skall fungera på ett bra sätt är det viktigt att inte tillföra kemikalier som stör avskiljarens funktion genom att t ex lösa oljan i spillvattnet så att det inte separerar i oljeavskiljaren. Kontakta företaget som tillverkat oljeavskiljaren/ reningsutrustningen för hjälp med att välja lämpliga kemikalier för bästa funktion. Vid val av produkter i samband med fordonstvätt etc. bör endast miljömärkta produkter godtas, t ex Svanenmärkta produkter eller medel som uppfyller miljökraven på tvättmedel i Rapport 2001:12 Miljökrav på fordonstvättmedel 6. På förvaltningens hemsida 7 finns länkar till rapporten, Svanenmärkta produkter mm. För andra medel måste leverantören/användaren visa att medlet uppfyller samma krav. 5.2 FÖRHINDRA UTSLÄPP TILL AVLOPP FÖRVARA KEMIKALIER RÄTT Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett informationsmaterial gällande säker förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall. Kontakta förvaltningen på tel så skickar vi ett exemplar. I korthet gäller dock att: - All hantering av kemikalier och farligt avfall skall ske på ytor som är täta. - Förvaringsplats för flytande kemikalier eller farligt avfall skall vara försedd med invallning. - Nederbördsskydd vid utomhusförvaring - Ingen anslutning till golvbrunnar - Ingen möjlighet till utsläpp i dagvattenbrunnar - Påkörningsskydd - Samla upp och sanera spill - Håll isär olika kemikalier, farligt avfall och annat material - Märkning av innehåll och placering - Kontrollera regelbundet 5.3 VAD FÅR SLÄPPAS TILL AVLOPPET Till avlopp skall så lite som möjligt släppas oavsett om det finns reningsutrustning installerad eller inte. 6 Framtagen av miljöförvaltningen i Göteborgs kommun 7 8

10 Oljeavskiljare betraktas inte som en reningsanläggning utan skall fungera som en möjlighet att avskilja olja i händelse av utsläpp vid olyckstillbud eller liknande. Oljeavskiljare är endast konstruerade för att kunna avskilja förorenat spillvatten från olja. Släpps andra kemikalier ut i avloppet renas de inte samt att de dessutom kan störa avskiljarens funktion med påföljden att oljeförorenat vatten passerar orenat. De kemikalier som används bör vara miljömärkta eller finnas med på Kemikaliesvepets listor framtagna av miljöförvaltningen i Göteborg. Här följer några exempel på vad verksamhetsutövare skall tänka på; Golvskurvatten är ofta förorenat med tungmetaller samt avfettningsmedel som kan störa oljeavskiljarens funktion. Endast rening genom slam- och oljeavskiljare är normalt inte tillräckligt. Tvättvattnet skall samlas upp och lämnas som farligt avfall. Vatten från detaljtvätt, ex motor- och maskindelar, får inte avledas till oljeavskiljaren utan skall omhändertas som farligt avfall. Golvavlopp i smörjgrop, under fordonslyft eller på annan uppställningsplats avsedd för reparation av fordon bör vara anslutet till spilloljetank alternativt vara avloppslös. Använd kylarglykol får pga. sin giftighet inte tillföras avloppsnätet utan skall omhändertas som farligt avfall. Säkerhetsdatablad ger upplysningar om en produkt innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Aktuella säkerhetsdatablad samt information om farliga ämnen skall finnas på anläggningen. 5.4 EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö. Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Detta är ett generellt krav, för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. Rutiner för skötsel och kontroll av tvättar och reningsanläggningar ska finnas dokumenterade och alla kontroller och åtgärder av betydelse för miljön journalförs. I de flesta fall bör också utsläppskontroll ske, omfattningen bestäms i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram informationsmaterial gällande kravet på egenkontroll, kontakta förvaltningen på tfn så skickar vi detta. Naturvårdsverkets handbok 2001:3, Egenkontroll en fortlöpande process finns att hämta som pdf-fil på verkets hemsida 8. Den går även att beställa som bok

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Riktlinjer Diarienummer KF2015-286 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Antagen av Ledningsgruppen 2015-11-19 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (10) Sammanfattning För att

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning 2013-08-19 37 Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning, 2013-08-19,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund Sida: 1 (5) Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen som är skadliga för växter och djur. Vattnet behöver därför renas innan det

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2003-12-11 Dnr 2003.1164 Policy för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads kommun MILJÖKONTORET POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Torghuset, Esplanaden 5, MARIESTAD TELEFON 0501-634 30 FAX 0501-633

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2009-03-05 Riktlinjer för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Stadshuset, Kyrkogatan 2, MARIESTAD

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument 1 (5) Fordonstvätt Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2015-04-07 81 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-05-01 Dokumentansvarig: Mats Adolfsson, miljöinspektör

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 2 Syfte Denna policy har tagits fram i syfte att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun

Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-11-27 Innehåll 2 INLEDNING 3 Miljökvalitetsmål 3 DEFINITIONER 4 Fordon 4 Fordonstvätt 4 Anläggningsstorlek 4 Om- och

Läs mer

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Fastställda i Bygg- och miljönämnden 2008-09-01 Reviderade 2011-06-20 Reviderade 2015-02-23 Reviderade 2015-10-19 1. Inledning Dessa riktlinjer

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun.

Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun. Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun. 2017-06-29 Innehållsförteckning Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i. 1 Inledning 3 Utsläpp till vatten 4 Avloppsanslutning 4 Utsläppskrav

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT POLICY FÖR FORDONSTVÄTT Antagen av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 77 Ändrad av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 88 2 Innehållsförteckning: INLEDNING... 4 FASTSTÄLLDA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter orsakar

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Information om regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare i Västerås stad

Information om regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare i Västerås stad Information om regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare i Västerås stad Mälarenergi AB Box 14, 721 03 Västerås Besöksadress: Sjöhagsvägen 3 Kundcenter: 021-39 50 50 E-post: post@malarenergi.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter kan orsaka problem

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14 Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2011-11-14 Policy för miljökrav på fordonstvätt Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 22 dec 2011 Dessa riktlinjer bygger i stora delar

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2015-10-21 Dessa riktlinjer bygger i stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram för fordonstvättar. Innehållet

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Tillsyn 2008 Fordonstvättar Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Inledning Miljökontoret i Ängelholm har under februari och mars genomfört ett tillsynsprojekt med inspektioner vid de verksamheter som bedriver

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun Syfte och inledning Dessa riktlinjer har tagits fram i syfte att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig bedömning kring vad som gäller för slam/oljeavskiljare.

Läs mer

Riktlinjer för Oljeavskiljare i Västernorrland

Riktlinjer för Oljeavskiljare i Västernorrland Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. VAD GÄLLER?... 3 2.1 LAGSTIFTNING. 3 2.2 STANDARDER... 3 3. FÖR VILKA VERKSAMHETER?... 4 3.1 DIMENSIONERING 4 3.2 LARM OCH PROVTAGNINGSBRUNN

Läs mer

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare 2014-12-15 Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare... 1 Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Varför behövs oljeavskiljare? Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor, såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera innehåller

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och målet

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Miljökrav för fordonstvättar. Riktlinjer för miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad

Miljökrav för fordonstvättar. Riktlinjer för miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad Miljökrav för fordonstvättar Riktlinjer för miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad POLICY 1 (10) Dnr 05:3317-Mhf88 Miljökrav för fordonstvättar - policy för Västmanlands län Bakgrund och syfte Denna

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt i Älvsborgs län

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt i Älvsborgs län Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt i Älvsborgs län juni 1997 (med bilaga reviderad mars 1999) Miljösamverkan Älvsborg I samverkan mellan Länsstyrelsen, kommunernas miljökontor, Älvsborgs Kommunförbund

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Miljötillsyn på fordonstvättar

Miljötillsyn på fordonstvättar SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 2/2008 Miljötillsyn på fordonstvättar MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 2/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta

Läs mer

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar www.miljosamverkanskane.se Vad tittar vi på? Schema för dagen 9.30 Välkomna 9.45 Funktion och standard för oljeavskiljare Ulf Hellman, STOR

Läs mer

Så här fyller ni i blanketterna

Så här fyller ni i blanketterna Så här fyller ni i blanketterna Det finns två blanketter avsedda för ansvarig för avskiljaren, samt en bilaga avsedd för entreprenören. Blankett A - Information om avskiljare : här fyller ni i information

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Miljökrav för fordonstvättar förslag till länspolicy

Miljökrav för fordonstvättar förslag till länspolicy Miljökrav för fordonstvättar förslag till länspolicy December 2005 LÄNSSTYRELSEN PM 2(19) Miljökrav för fordonstvättar - policy för Bakgrund och syfte Denna policy har tagits fram för att utgöra ett stöd

Läs mer

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Ett föreläggande måste vara så klart formulerat att adressaten har helt klart för sig det som tillsynsmyndigheten förväntar sig att denne ska göra. Rättspraxis är

Läs mer

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon PROJEKT Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon 2017-05-31 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk standard SS-EN-858... 2 2 Verksamhet som ska installera avskiljare för olja och slam... 2

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Seminarium den 30:e november 2012. Oljeavskiljare.

Seminarium den 30:e november 2012. Oljeavskiljare. Seminarium den 30:e november 2012 Oljeavskiljare. Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att sprida kunskap om kemiska produkter och dess

Läs mer

Riktlinjer oljeavskiljare Malå/Norsjö kommuner

Riktlinjer oljeavskiljare Malå/Norsjö kommuner Riktlinjer oljeavskiljare Malå/Norsjö kommuner Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Riktlinjer för oljeavskiljare... 3 2. När krävs det en oljeavskiljare?... 3 2.1 Garage och parkeringshus... 4 2.2 Oljeavskiljare

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer