3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.2.1 LEED VAD GÄLLER?"

Transkript

1 tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik. I Figur 3.5 visas organisationen inom BRE. BRE Trust BRE BRE Global BRE Ventures Figur 3.5 BRE-organisationen. 3.2 LEED All information i Kapitel 3.2 är baserad på innehållet som visas på U.S. Green Building Councils hemsida, Denna information har använts och återgetts med tillstånd av U.S. Green Building Council som tillerkänns författarskap av och copyright till materialet. LEED är ett av världens största miljöklassningssystem och är utvecklat av U.S. Green Building Council (USGBC). LEED är en förkortning av Leadership in Energy and Environmental Design. LEED har idag ca (juli 2012) certifierade byggnader världen över, majoriteten av dessa finns i USA. Det finns drygt registrerade byggnader för framtida certifiering (juli 2012) LEED VAD GÄLLER? LEED är anpassat för flera typer av byggnader och kan användas i såväl projekteringsstadiet som för befintliga byggnader. I LEED kan såväl nyproduktion som ombyggnation och befintliga byggnader klassas. De flesta byggnadstyper inom bostäder och lokaler kan klassas enligt LEED. System inom LEED LEED har tagit fram och utvecklat fem huvudgrupper av klassnings- 29

2 system. För LEED finns generellt inga klassningssystem speciellt framtagna för olika länder, endast Kanada, Indien, Kuba och Italien har lokala anpassningar av systemen. För övriga nationer måste certifieringsprocessen gå via U.S. Green Building Council. Detta innebär att amerikansk standard för byggnation används. Bland annat används ASHRAE för dimensionering av klimathållningssystem och beräkning av energiprestanda m.m. ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, är en intresseorganisation som bland annat tar fram standarder. För en del av klassningssystemen finns det möjligheter till lokala anpassningar för övriga världen (se nedan). I LEED är klassningssystemen indelade i fem huvudgrupper beroende på om klassningen berör konstruktion, interiör, drift, bostäder eller stadsdelar. U.S. Green Building Council har valt att kalla dessa: Green Building Design & Construction LEED for New Construction and Major Renovations LEED for Core & Shell LEED for Schools LEED for Healthcare LEED for Retail Green Interior Design & Construction LEED for Commercial Interiors LEED for Retail Interiors Green Building Operation and Maintenance LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance Green Homes Design and Construction LEED for Homes Green Neighborhood Development LEED for Neighborhood Development Green Building Design & Construction LEED for New Construction and Major Renovations (LNCMR) är det system som först utvecklades av LEED och används för nybyggnation och ombyggnation av framför allt kommersiella byggnader. I kom- 30

3 mersiella byggnader ingår kontor och institutionsbyggnader (t.ex. museer, kyrkor, bibliotek och hotell), men även bostadshus som består av fyra våningar eller mer. För projekt som inte passar in på några av de andra systemen används LNCMR. Om mindre än 50% av byggnaden upptas av fastighetsägaren eller hyresgästen skall Core & Shell användas istället. LEED for Core & Shell används endast till att certifiera byggnadens klimatskal och stomme, vilket görs om det vid uppförandet av byggnaden inte är känt vilken verksamhet som ska bedrivas i den. Vissa gemensamma utrymmen och installationer kan ingå i en Core & Shell. I princip kan man säga att en Core & Shell är en tom byggnad förberedd för kommande hyresgäster. LEED for Schools är en variant av LNCMR som behandlar frågor som direkt berör skolverksamhet. Till exempel finns frågor kring akustik i klassrum. LEED for Schools kan användas både för nybyggnation och större renoveringar. LEED for Healthcare är en variant av LNCMR och behandlar frågor som rör nybyggnation och större ombyggnation av sjukvårdsanpassade byggnader. Vid större ombyggnationer som berör drift och underhåll snarare än åtgärder inom VVS-installationer lämpar sig dock LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance bättre, se nedan. LEED for Retail används för nybyggnation och större renoveringar av byggnader som ingår under definitionen för handelsbyggnader, exempelvis detaljhandel, banker och restauranger. Green Interior Design & Construction LEED for Commercial Interiors och LEED for Retail Interiors används för att klassa och certifiera de utrymmen i byggnaden som hyresgästen använder. För dessa utrymmen bedöms inredningar och hyresgästens användning av verksamhetsenergi. Systemen är designade för att gå hand i hand med LEED for Core & Shell där skalet certifieras. Green Building Operation and Maintenance LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance (LEBOM) används till flera typer av byggnader för att certifiera driften. LEBOM 31

4 kan tillämpas både på befintliga byggnader som söker certifiering för första gången och på projekt som tidigare certifierats enligt LEED för nya byggnader. Green Homes Design and Construction LEED for Homes används för certifiering av bostäder. Systemet har fram till idag enbart använts i USA, men LEED har nyligen tagit fram ett pilotsystem, LEED for Homes International Pilot som just nu (juli 2012) testas i Mellanöstern och i Kina. Kanada har sedan tidigare ett lokalt anpassat system för bostäder. Green Neighborhood Development LEED har även tagit fram LEED for Neighborhood Development som är ett system för klassning av hela samhällen och stadsdelar VAD BEDÖMS INOM LEED? Alla klassningssystem inom LEED innehåller ett antal kategorier med punkter som ger möjlighet till ett visst antal poäng. För några av punkterna finns så kallade Alternative Compliance Paths (ACP), dessa används för byggnader utanför USA. Det finns så kallade Minimum Program Requirements som måste uppfyllas för att byggnaden över huvud taget skall kunna registreras och påbörja en klassning. För till exempel LEED for New Construction måste byggnaden vara större än 1000 ft 2, (ca 93m 2 ). Det finns även krav på att byggnaden skall vara permanent. Kategorier Omfattningen av ett klassningssystem utgörs av sju kategorier med punkter som kan ge ett antal poäng beroende på vilket system som används. Kategorierna och exempel på vad som bedöms inom dessa, presenteras i Tabell 3.3. Utöver nämnda sju kategorier finns två extra kategorier för bostäder: Platser och Knutpunkter samt Medvetenhet och Utbildning. För LEED for Neighbourhood Development finns ytterligare tre kategorier. 32

5 Tabell 3.3 Kategorier med de sammanfattande punkter som ger en helhetsbeskrivning över vad som bedöms i respektive kategori. Hållbara tomtval Alternativa transportmedel Dagvatten Val av plats Innemiljökvalitet Dagsljus och utsikt Material med låga utsläpp Belysning Termisk komfort Luftkvalitet Energi och Atmosfär Optimerad energianvändning Förnyelsebar energi Gröna avtal Energieffektiva byggnadssystem Vatteneffektivitet Avloppsvatten Vattenanvändning Vattenåtervinning och återanvändning Kyltorn Material och Resurser Ursprungsansvar Återanvändning av material Hållbara inköp Avfall Regionala prioritetspoäng Geografiska prioriteringar Innovation/Design LEED Accredited Professional Innovation i design Föredömligt utförande Platser och Knutpunkter (Gäller för LEED for Homes) Tillgång till befintlig infrastruktur Val av plats Medvetenhet och Utbildning (Gäller för LEED for Homes) Utbildning av hyresgäster Utbildning av fastighetsskötare Inom varje kategori kan ett visst antal poäng uppnås, beroende på vilket klassningssystem som används. Ett exempel på hur poängen kan fördela sig mellan de olika kategorierna finns i Figur

6 Hållbara tomtval 23% Vatteneffektivitet 9% Energi och Atmosfär 32% Material och Resurser 13% Innemiljökvalitet 14% Innovation och Design 5% Regionala prioritetspoäng 4% Figur 3.6 Exempel på poängfördelning mellan kategorier för de flesta system. Punkter Till varje klassningssystem finns en manual där det framgår vilka punkter som ingår i respektive kategori. Antalet punkter skiljer sig åt beroende på vilket klassningssystem som används. Ett exempel på detta är att det för LEED for New Construction and Major Renovations (LNCMR) finns en punkt gällande Tomtval, denna finns inte för LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance (LEBOM). Punkten Tomtval behandlar val av plats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där ekologi, jordbruksmark och före detta obebyggd mark skall skyddas. Antalet poäng som kan erhållas skiljer sig åt mellan punkterna. För vissa varierar poängen mellan t.ex poäng. För andra punkter kan man få 2 poäng, dvs. antingen får man 2 poäng eller inga alls. Den totalt möjliga poängsumman som kan uppnås för alla klassningssystem (frånsett LH, se nedan) är 110 poäng, 100 av dessa räknas som baspoäng, därutöver kan 6 poäng fås från Innovation & Design och 4 poäng från Regionala prioritetspoäng. Antalet poäng för varje punkt kan skilja sig åt mellan olika klassningssystem. För exempelvis punkten Gröna avtal i systemet LNCMR kan 2 poäng erhållas, medan man för samma punkt i LEBOM kan erhålla 5 poäng. 34

7 Här kan det vara värt att notera att LEED for Homes (LH) ser annorlunda ut, både med hänsyn till systemuppbyggnad och till poängfördelning. I LH finns till exempel inte kategorin Regionala prioritetspoäng och den maximala poängen för LH är 136. Alternative Compliance Path (ACP) USGBC har på senare tid skapat ett program som heter LEED International Program, idag med 21 medlemsländer. Anledningen till att detta program skapats är för att underlätta för länder utanför USA att använda LEED. USGBC har tillsammans med medlemsländerna tagit fram Alternative Compliance Paths (ACP), ett substitut för en del av de punkter som finns inom varje kategori. ACP får enbart användas av länder utanför USA, däremot finns valmöjligheten att använda de ursprungliga punkterna trots att en ACP finns. ACP är förenklat beskrivet en lokal anpassning av en punkt och underlättar för byggnader som inte exakt stämmer med amerikansk standard. Analyser som visar att en lokal standard är jämförbar med kraven i ASHRAE görs av respektive medlemsland, som därefter måste få detta verifierat av USGBC innan det kommuniceras till projekt i landet. ACP finns för följande system: LEED for New Construction and Major Renovations LEED for Core & Shell LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance LEED for Schools BETYGSÄTTNING OCH KRAV INOM LEED Betygsgränser Betygsättningen baseras på poänginsamling från de olika punkterna. För att uppnå Certified (lägsta betygsnivå) krävs 40 poäng av maximalt 110. För LEED for Homes krävs 45 poäng av maximalt 136 för att uppnå Certified. I Figur 3.7 visas de fyra betygsnivåerna i LEED: Certified, Silver, Gold och Platinum. 35

8 80 p (90 p) p (75 89 p] Platinum p (60 74 p) Gold p (45 59 p) Silver Certified Figur 3.7 Betygsättning enligt LEED, gränser inom parantes gäller LEED for Homes. Krav Till varje klassningssystem finns ett antal minimikriterier som måste uppfyllas för att byggnaden skall kunna klassas. Dessa kriterier ger inte upphov till några poäng och ligger utanför poängsumman som samlas i den aktuella kategorin. Kriterierna som måste uppfyllas skiljer sig åt mellan olika system, men inte alla kategorier i systemen har sådana minimikriterier. I övrigt kan poäng samlas in på valfritt sätt mellan de olika kategorierna. Exempel på minimikriterier är: Reducerad vattenanvändning, där krav finns på spolmängden i toaletter och duschmunstycken etc. Ett annat exempel på ett minimikriterium är lagring och insamling av återanvändbart material, där ett lättillgängligt område för insamling skall finns för åtminstone tidningar, kartong, glas, plast samt metaller. För LEED for Homes finns det för vissa av kategorierna krav på ett visst antal uppnådda poäng för att byggnaden skall kunna certifieras. 36

9 Viktning Inom LEED finns ingen direkt viktning mellan de olika kategorierna. Däremot kan man uppnå olika många poäng i olika kategorier, 35 poäng av maximalt 110 kan t.ex. fås i kategorin Energi och Atmosfär för de flesta system. Slutligt betyg Inom LEED kan man som tidigare beskrivits samla in poäng på valfritt sätt mellan kategorierna, (bortsett från LEED for Homes) utöver de minimikriterier som finns specificerade för varje system. Tabell 3.4 visar ett exempel på hur det slutgiltiga betyget för en viss byggnad tas fram. Tabell 3.4 Exempel på LEED-klassning. Kategorier Möjliga poäng Uppnådda poäng Hållbara tomtval Vatteneffektivitet 10 5 Energi och Atmosfär Material och Resurser 14 8 Innemiljökvalitet Innovation och Design 6 4 Regionala prioritetspoäng 4 2 Summa Betyg GOLD ATT PRAKTISKT ANVÄNDA LEED Om man bestämt sig för att använda LEED i sin klassning måste först rätt klassningssystem kopplas till byggnaden, se figur 3.8. Till alla system finns en Excel-baserad checklista som ger en fingervisning om vilket betyg byggnaden slutligen kommer att få. Checklistan är ett bra verktyg i det fortsatta arbetet för att uppnå det slutgiltiga betyg som eftersträvas och finns för kostnadsfri nedladdning på U.S. Green Building Councils hemsida. 37

10 GB Design & Construction GI Design & Construction GB Operation & Maintenance GH Design & Construction GN Development Figur 3.8 Val av system för aktuell byggnad. Efter genomgången förstudie, där man bland annat ser till att Minimun Program Requirements uppfylls, registreras projektet på Green Building Certification Institutes (GBCI) hemsida, LEED Online, som hanterar hela processen i LEED, från dokumentation till certifiering. Oavsett i vilket land projektet utförs ska det registreras på LEED Online. Om byggnaden ligger i några av de länder som nämndes under Kapitel skall respektive lands Green Building Councilbyrå kontaktas först. I LEED-projekt kan det vara en fördel om det finns en LEED AP (LEED Accredited Professional), det är däremot inget tvång. En person som har titeln LEED AP har erfarenhet av LEED-projekt sedan tidigare och är utbildad av GBCI. Som tidigare nämnts får man ett poäng för att det finns en LEED AP med i projektet. Det finns tre nivåer av utbildade personer inom LEED. LEED AP är nivå 2 och den enda som kan ge extra poäng i ett projekt, de övriga är LEED Green Associate och LEED Fellow. All certifiering i LEED går genom GBCI, vilket gör en certifiering av LEEDprojekt till en tredjepartscertifiering LEED MED AVSEENDE PÅ ENERGI Kategorin Energi och Atmosfär är den av de sju kategorierna som kan ge upphov till flest poäng. I kategorin tittar man framför allt på byggnadens energiprestanda. För att få höga poäng skall installationer vara energieffektiva och injusterade för optimal drift samt att energianvänd- 38

11 ningen skall mätas och verifieras. Poängtilldelningen tar även hänsyn till användning av förnybar energi, till exempel från solceller och från vindkraft. För att räkna på byggnadens energianvändning jämförs byggnaden med en skapad referensbyggnad i ett energiberäkningsprogram. Underlag till referensbyggnaden hämtas från ASHRAE standard , om inte en Alternative Compliance Path är godkänd. Poängtilldelningen baseras på differensen mellan referensbyggnaden och den aktuella byggnaden, där energikostnaden är den faktor som bedöms. Vilka energiberäkningsprogram som får användas avgörs av USGBC. Det finns även andra sätt att räkna på energiprestanda för byggnaden, men metoden med ett energiberäkningsprogram är den mest använda LEED URSPRUNG OCH ORGANISATION LEED lanserades av U.S. Green Building Council (USGBC) år En första pilotvariant kom redan 1998 och var sammansatt av en kommitté bestående av fastighetsägare, arkitekter och representanter från näringslivet. All certifiering av byggnader enligt LEED sker genom GBCI, Green Building Certification Institute, en tredjepartsorganisation bildad 2008 för att administrera certifieringar av byggnader inom LEED. I Figur 3.9 visas hur organisationen inom LEED ser ut. USGBC LEED GBCI Figur 3.9 Organisationen i LEED. 39

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer FoU i Väst/GR Katarina Idegård, Joanna Fehler Juni 2012 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Henrik Johansson Henrik Jönsson LUCRAM Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering Lunds universitet Rapport 1010, Lund 2007

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer