3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.2.1 LEED VAD GÄLLER?"

Transkript

1 tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik. I Figur 3.5 visas organisationen inom BRE. BRE Trust BRE BRE Global BRE Ventures Figur 3.5 BRE-organisationen. 3.2 LEED All information i Kapitel 3.2 är baserad på innehållet som visas på U.S. Green Building Councils hemsida, Denna information har använts och återgetts med tillstånd av U.S. Green Building Council som tillerkänns författarskap av och copyright till materialet. LEED är ett av världens största miljöklassningssystem och är utvecklat av U.S. Green Building Council (USGBC). LEED är en förkortning av Leadership in Energy and Environmental Design. LEED har idag ca (juli 2012) certifierade byggnader världen över, majoriteten av dessa finns i USA. Det finns drygt registrerade byggnader för framtida certifiering (juli 2012) LEED VAD GÄLLER? LEED är anpassat för flera typer av byggnader och kan användas i såväl projekteringsstadiet som för befintliga byggnader. I LEED kan såväl nyproduktion som ombyggnation och befintliga byggnader klassas. De flesta byggnadstyper inom bostäder och lokaler kan klassas enligt LEED. System inom LEED LEED har tagit fram och utvecklat fem huvudgrupper av klassnings- 29

2 system. För LEED finns generellt inga klassningssystem speciellt framtagna för olika länder, endast Kanada, Indien, Kuba och Italien har lokala anpassningar av systemen. För övriga nationer måste certifieringsprocessen gå via U.S. Green Building Council. Detta innebär att amerikansk standard för byggnation används. Bland annat används ASHRAE för dimensionering av klimathållningssystem och beräkning av energiprestanda m.m. ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, är en intresseorganisation som bland annat tar fram standarder. För en del av klassningssystemen finns det möjligheter till lokala anpassningar för övriga världen (se nedan). I LEED är klassningssystemen indelade i fem huvudgrupper beroende på om klassningen berör konstruktion, interiör, drift, bostäder eller stadsdelar. U.S. Green Building Council har valt att kalla dessa: Green Building Design & Construction LEED for New Construction and Major Renovations LEED for Core & Shell LEED for Schools LEED for Healthcare LEED for Retail Green Interior Design & Construction LEED for Commercial Interiors LEED for Retail Interiors Green Building Operation and Maintenance LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance Green Homes Design and Construction LEED for Homes Green Neighborhood Development LEED for Neighborhood Development Green Building Design & Construction LEED for New Construction and Major Renovations (LNCMR) är det system som först utvecklades av LEED och används för nybyggnation och ombyggnation av framför allt kommersiella byggnader. I kom- 30

3 mersiella byggnader ingår kontor och institutionsbyggnader (t.ex. museer, kyrkor, bibliotek och hotell), men även bostadshus som består av fyra våningar eller mer. För projekt som inte passar in på några av de andra systemen används LNCMR. Om mindre än 50% av byggnaden upptas av fastighetsägaren eller hyresgästen skall Core & Shell användas istället. LEED for Core & Shell används endast till att certifiera byggnadens klimatskal och stomme, vilket görs om det vid uppförandet av byggnaden inte är känt vilken verksamhet som ska bedrivas i den. Vissa gemensamma utrymmen och installationer kan ingå i en Core & Shell. I princip kan man säga att en Core & Shell är en tom byggnad förberedd för kommande hyresgäster. LEED for Schools är en variant av LNCMR som behandlar frågor som direkt berör skolverksamhet. Till exempel finns frågor kring akustik i klassrum. LEED for Schools kan användas både för nybyggnation och större renoveringar. LEED for Healthcare är en variant av LNCMR och behandlar frågor som rör nybyggnation och större ombyggnation av sjukvårdsanpassade byggnader. Vid större ombyggnationer som berör drift och underhåll snarare än åtgärder inom VVS-installationer lämpar sig dock LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance bättre, se nedan. LEED for Retail används för nybyggnation och större renoveringar av byggnader som ingår under definitionen för handelsbyggnader, exempelvis detaljhandel, banker och restauranger. Green Interior Design & Construction LEED for Commercial Interiors och LEED for Retail Interiors används för att klassa och certifiera de utrymmen i byggnaden som hyresgästen använder. För dessa utrymmen bedöms inredningar och hyresgästens användning av verksamhetsenergi. Systemen är designade för att gå hand i hand med LEED for Core & Shell där skalet certifieras. Green Building Operation and Maintenance LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance (LEBOM) används till flera typer av byggnader för att certifiera driften. LEBOM 31

4 kan tillämpas både på befintliga byggnader som söker certifiering för första gången och på projekt som tidigare certifierats enligt LEED för nya byggnader. Green Homes Design and Construction LEED for Homes används för certifiering av bostäder. Systemet har fram till idag enbart använts i USA, men LEED har nyligen tagit fram ett pilotsystem, LEED for Homes International Pilot som just nu (juli 2012) testas i Mellanöstern och i Kina. Kanada har sedan tidigare ett lokalt anpassat system för bostäder. Green Neighborhood Development LEED har även tagit fram LEED for Neighborhood Development som är ett system för klassning av hela samhällen och stadsdelar VAD BEDÖMS INOM LEED? Alla klassningssystem inom LEED innehåller ett antal kategorier med punkter som ger möjlighet till ett visst antal poäng. För några av punkterna finns så kallade Alternative Compliance Paths (ACP), dessa används för byggnader utanför USA. Det finns så kallade Minimum Program Requirements som måste uppfyllas för att byggnaden över huvud taget skall kunna registreras och påbörja en klassning. För till exempel LEED for New Construction måste byggnaden vara större än 1000 ft 2, (ca 93m 2 ). Det finns även krav på att byggnaden skall vara permanent. Kategorier Omfattningen av ett klassningssystem utgörs av sju kategorier med punkter som kan ge ett antal poäng beroende på vilket system som används. Kategorierna och exempel på vad som bedöms inom dessa, presenteras i Tabell 3.3. Utöver nämnda sju kategorier finns två extra kategorier för bostäder: Platser och Knutpunkter samt Medvetenhet och Utbildning. För LEED for Neighbourhood Development finns ytterligare tre kategorier. 32

5 Tabell 3.3 Kategorier med de sammanfattande punkter som ger en helhetsbeskrivning över vad som bedöms i respektive kategori. Hållbara tomtval Alternativa transportmedel Dagvatten Val av plats Innemiljökvalitet Dagsljus och utsikt Material med låga utsläpp Belysning Termisk komfort Luftkvalitet Energi och Atmosfär Optimerad energianvändning Förnyelsebar energi Gröna avtal Energieffektiva byggnadssystem Vatteneffektivitet Avloppsvatten Vattenanvändning Vattenåtervinning och återanvändning Kyltorn Material och Resurser Ursprungsansvar Återanvändning av material Hållbara inköp Avfall Regionala prioritetspoäng Geografiska prioriteringar Innovation/Design LEED Accredited Professional Innovation i design Föredömligt utförande Platser och Knutpunkter (Gäller för LEED for Homes) Tillgång till befintlig infrastruktur Val av plats Medvetenhet och Utbildning (Gäller för LEED for Homes) Utbildning av hyresgäster Utbildning av fastighetsskötare Inom varje kategori kan ett visst antal poäng uppnås, beroende på vilket klassningssystem som används. Ett exempel på hur poängen kan fördela sig mellan de olika kategorierna finns i Figur

6 Hållbara tomtval 23% Vatteneffektivitet 9% Energi och Atmosfär 32% Material och Resurser 13% Innemiljökvalitet 14% Innovation och Design 5% Regionala prioritetspoäng 4% Figur 3.6 Exempel på poängfördelning mellan kategorier för de flesta system. Punkter Till varje klassningssystem finns en manual där det framgår vilka punkter som ingår i respektive kategori. Antalet punkter skiljer sig åt beroende på vilket klassningssystem som används. Ett exempel på detta är att det för LEED for New Construction and Major Renovations (LNCMR) finns en punkt gällande Tomtval, denna finns inte för LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance (LEBOM). Punkten Tomtval behandlar val av plats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där ekologi, jordbruksmark och före detta obebyggd mark skall skyddas. Antalet poäng som kan erhållas skiljer sig åt mellan punkterna. För vissa varierar poängen mellan t.ex poäng. För andra punkter kan man få 2 poäng, dvs. antingen får man 2 poäng eller inga alls. Den totalt möjliga poängsumman som kan uppnås för alla klassningssystem (frånsett LH, se nedan) är 110 poäng, 100 av dessa räknas som baspoäng, därutöver kan 6 poäng fås från Innovation & Design och 4 poäng från Regionala prioritetspoäng. Antalet poäng för varje punkt kan skilja sig åt mellan olika klassningssystem. För exempelvis punkten Gröna avtal i systemet LNCMR kan 2 poäng erhållas, medan man för samma punkt i LEBOM kan erhålla 5 poäng. 34

7 Här kan det vara värt att notera att LEED for Homes (LH) ser annorlunda ut, både med hänsyn till systemuppbyggnad och till poängfördelning. I LH finns till exempel inte kategorin Regionala prioritetspoäng och den maximala poängen för LH är 136. Alternative Compliance Path (ACP) USGBC har på senare tid skapat ett program som heter LEED International Program, idag med 21 medlemsländer. Anledningen till att detta program skapats är för att underlätta för länder utanför USA att använda LEED. USGBC har tillsammans med medlemsländerna tagit fram Alternative Compliance Paths (ACP), ett substitut för en del av de punkter som finns inom varje kategori. ACP får enbart användas av länder utanför USA, däremot finns valmöjligheten att använda de ursprungliga punkterna trots att en ACP finns. ACP är förenklat beskrivet en lokal anpassning av en punkt och underlättar för byggnader som inte exakt stämmer med amerikansk standard. Analyser som visar att en lokal standard är jämförbar med kraven i ASHRAE görs av respektive medlemsland, som därefter måste få detta verifierat av USGBC innan det kommuniceras till projekt i landet. ACP finns för följande system: LEED for New Construction and Major Renovations LEED for Core & Shell LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance LEED for Schools BETYGSÄTTNING OCH KRAV INOM LEED Betygsgränser Betygsättningen baseras på poänginsamling från de olika punkterna. För att uppnå Certified (lägsta betygsnivå) krävs 40 poäng av maximalt 110. För LEED for Homes krävs 45 poäng av maximalt 136 för att uppnå Certified. I Figur 3.7 visas de fyra betygsnivåerna i LEED: Certified, Silver, Gold och Platinum. 35

8 80 p (90 p) p (75 89 p] Platinum p (60 74 p) Gold p (45 59 p) Silver Certified Figur 3.7 Betygsättning enligt LEED, gränser inom parantes gäller LEED for Homes. Krav Till varje klassningssystem finns ett antal minimikriterier som måste uppfyllas för att byggnaden skall kunna klassas. Dessa kriterier ger inte upphov till några poäng och ligger utanför poängsumman som samlas i den aktuella kategorin. Kriterierna som måste uppfyllas skiljer sig åt mellan olika system, men inte alla kategorier i systemen har sådana minimikriterier. I övrigt kan poäng samlas in på valfritt sätt mellan de olika kategorierna. Exempel på minimikriterier är: Reducerad vattenanvändning, där krav finns på spolmängden i toaletter och duschmunstycken etc. Ett annat exempel på ett minimikriterium är lagring och insamling av återanvändbart material, där ett lättillgängligt område för insamling skall finns för åtminstone tidningar, kartong, glas, plast samt metaller. För LEED for Homes finns det för vissa av kategorierna krav på ett visst antal uppnådda poäng för att byggnaden skall kunna certifieras. 36

9 Viktning Inom LEED finns ingen direkt viktning mellan de olika kategorierna. Däremot kan man uppnå olika många poäng i olika kategorier, 35 poäng av maximalt 110 kan t.ex. fås i kategorin Energi och Atmosfär för de flesta system. Slutligt betyg Inom LEED kan man som tidigare beskrivits samla in poäng på valfritt sätt mellan kategorierna, (bortsett från LEED for Homes) utöver de minimikriterier som finns specificerade för varje system. Tabell 3.4 visar ett exempel på hur det slutgiltiga betyget för en viss byggnad tas fram. Tabell 3.4 Exempel på LEED-klassning. Kategorier Möjliga poäng Uppnådda poäng Hållbara tomtval Vatteneffektivitet 10 5 Energi och Atmosfär Material och Resurser 14 8 Innemiljökvalitet Innovation och Design 6 4 Regionala prioritetspoäng 4 2 Summa Betyg GOLD ATT PRAKTISKT ANVÄNDA LEED Om man bestämt sig för att använda LEED i sin klassning måste först rätt klassningssystem kopplas till byggnaden, se figur 3.8. Till alla system finns en Excel-baserad checklista som ger en fingervisning om vilket betyg byggnaden slutligen kommer att få. Checklistan är ett bra verktyg i det fortsatta arbetet för att uppnå det slutgiltiga betyg som eftersträvas och finns för kostnadsfri nedladdning på U.S. Green Building Councils hemsida. 37

10 GB Design & Construction GI Design & Construction GB Operation & Maintenance GH Design & Construction GN Development Figur 3.8 Val av system för aktuell byggnad. Efter genomgången förstudie, där man bland annat ser till att Minimun Program Requirements uppfylls, registreras projektet på Green Building Certification Institutes (GBCI) hemsida, LEED Online, som hanterar hela processen i LEED, från dokumentation till certifiering. Oavsett i vilket land projektet utförs ska det registreras på LEED Online. Om byggnaden ligger i några av de länder som nämndes under Kapitel skall respektive lands Green Building Councilbyrå kontaktas först. I LEED-projekt kan det vara en fördel om det finns en LEED AP (LEED Accredited Professional), det är däremot inget tvång. En person som har titeln LEED AP har erfarenhet av LEED-projekt sedan tidigare och är utbildad av GBCI. Som tidigare nämnts får man ett poäng för att det finns en LEED AP med i projektet. Det finns tre nivåer av utbildade personer inom LEED. LEED AP är nivå 2 och den enda som kan ge extra poäng i ett projekt, de övriga är LEED Green Associate och LEED Fellow. All certifiering i LEED går genom GBCI, vilket gör en certifiering av LEEDprojekt till en tredjepartscertifiering LEED MED AVSEENDE PÅ ENERGI Kategorin Energi och Atmosfär är den av de sju kategorierna som kan ge upphov till flest poäng. I kategorin tittar man framför allt på byggnadens energiprestanda. För att få höga poäng skall installationer vara energieffektiva och injusterade för optimal drift samt att energianvänd- 38

11 ningen skall mätas och verifieras. Poängtilldelningen tar även hänsyn till användning av förnybar energi, till exempel från solceller och från vindkraft. För att räkna på byggnadens energianvändning jämförs byggnaden med en skapad referensbyggnad i ett energiberäkningsprogram. Underlag till referensbyggnaden hämtas från ASHRAE standard , om inte en Alternative Compliance Path är godkänd. Poängtilldelningen baseras på differensen mellan referensbyggnaden och den aktuella byggnaden, där energikostnaden är den faktor som bedöms. Vilka energiberäkningsprogram som får användas avgörs av USGBC. Det finns även andra sätt att räkna på energiprestanda för byggnaden, men metoden med ett energiberäkningsprogram är den mest använda LEED URSPRUNG OCH ORGANISATION LEED lanserades av U.S. Green Building Council (USGBC) år En första pilotvariant kom redan 1998 och var sammansatt av en kommitté bestående av fastighetsägare, arkitekter och representanter från näringslivet. All certifiering av byggnader enligt LEED sker genom GBCI, Green Building Certification Institute, en tredjepartsorganisation bildad 2008 för att administrera certifieringar av byggnader inom LEED. I Figur 3.9 visas hur organisationen inom LEED ser ut. USGBC LEED GBCI Figur 3.9 Organisationen i LEED. 39

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson 1 B:1 Certifiera befintliga byggnader vilka är skillnaderna mellan systemen? - Introduktion Att certifiera nybyggda

Läs mer

Klassningssystem en överblick

Klassningssystem en överblick Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns?

Läs mer

Väla Gård - ett nollenergihus

Väla Gård - ett nollenergihus Väla Gård - ett nollenergihus För våra medarbetare i Helsingborg Visionen "Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören." Johan Karlström, Verkställande

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Energieffektivisering av befintliga byggnader

Energieffektivisering av befintliga byggnader av befintliga byggnader Jörgen Wallin Tekn. Dr. Energiteknik 15-04-15 Inledning Bakgrund Jörgen Wallin Utbildning - Tekn. Dr. Energiteknik Energieffektivisering - M.Sc. Energiteknik - Kraft och värme -

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande En introduktion till Saint-Gobains arbete med miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad Emporia i Malmö Sveriges första miljöcertifierade

Läs mer

Hur ser investerare på miljöcertifierade fastigheter?

Hur ser investerare på miljöcertifierade fastigheter? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 495 Avd. för Bygg och fastighetsekonomi Hur ser investerare på miljöcertifierade fastigheter? Författare: Anna Reuterskiöld Lina Fröberg Stockholm

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter klassningssystem och värdering

Energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter klassningssystem och värdering Energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter klassningssystem och värdering Författare: Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström KTH, Institutionen för Bygg- och Fastighetsekonomi 1 1. INLEDNING...

Läs mer

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård - ett plusenergikontor Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård vårt mörkgröna kontor med högst LEED-poäng i Europa Netto noll energianvändning Noll farliga kemiska

Läs mer

ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE. En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB. www.laganbygg.

ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE. En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB. www.laganbygg. ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB www.laganbygg.se Förord Klassning eller certifiering av byggnader kan både vara ett

Läs mer

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning?

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning? PER LILLIEHORN Arkitekt Lilliehorn Konsult AB Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld. Vägvisare i klassningsdjungeln Vad innebär egentligen miljöklassning? TEXT: PER LILLIEHORN. FOTO:

Läs mer

Miljöklassning av befintliga byggnader.

Miljöklassning av befintliga byggnader. Daniel Edenborgh Stab 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-11-10 Miljöklassning av befintliga byggnader. Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist Avd för Miljöstrategisk analys (fms) Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad KTH, Stockholm E-post: tove@infra.kth.se Tove Malmqvist Environmental Strategies

Läs mer

2011-3. Styrning och övervakningens roll i Green Buildingcertifieringar. Hannes Lütz. Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH. exemplifieras av LEED

2011-3. Styrning och övervakningens roll i Green Buildingcertifieringar. Hannes Lütz. Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH. exemplifieras av LEED 2011-3 Hannes Lütz Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH Styrning och Byggnader producerar stora mängder CO 2 -utsläpp under sin livscykel kan minskas avsevärt genom hållbara byggnadstekniska och energibesparande

Läs mer

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANGELICA WALLENTIN Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010 MILJÖKLASSIFICERING AV BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET MILJÖMÄSSAN 3 Frej Werner, kontorschef Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande BYGGBESTÄMMELSER ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV FÖR BYGGNADER

Läs mer

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifieringar och innovativa lösningar Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifiering av byggnader i Sverige Certifieringar av byggnader påverkar fjärrvärmen Sänker energianvändningen ytterligare jämfört med

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 112 Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Projektengagemang. -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006

Projektengagemang. -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006 Projektengagemang -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006 Infrastruktur Byggnader Affärsidé Vi skapar mervärde för kunden genom att leverera

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet New Karolinska Solna - Sustainability Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar:

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Slutsatser från dag 4

Slutsatser från dag 4 Slutsatser från dag 4 Vid fjärde utbildningstillfället den 12 december 2011 ska frågor om material och kemikaliefrågor tas upp. Inledningsvis diskuterades också klassningsfrågor där undertecknad fått uppdrag

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed

Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed Verkställande direktören för Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB redovisar härmed Program för verksamhetsåret 2016 Verksamhetsprogram Nuläge Sweden Green Building Council växer

Läs mer

Retursystem. - Spara resurser med retursystem för ROCKFONs produkter

Retursystem. - Spara resurser med retursystem för ROCKFONs produkter Retursystem - Spara resurser med retursystem för ROCKFONs produkter Spara resurser - med ROCKFONs retursystem Avfall från bygg- och anläggningssektorn utgör ca 1/3 av det totala avfallet i Sverige. Om

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP WWW.SGBC.SE MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

4.2.3 MINERGIE URSPRUNG OCH ORGANISATION

4.2.3 MINERGIE URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare beskrivits, beräknas den aktuella byggnadens energiprestanda och jämförs med kraven för det valda Minergie-klassningssystemet. Beräkningarna skickas till en Minergie-handläggare som bemyndigats

Läs mer

Miljöcertifiering, vad innebär det?

Miljöcertifiering, vad innebär det? Miljöcertifiering, vad innebär det? - Företags kunskap om miljöcertifieringar av byggnader LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Teknik och samhälle/miljö- och energisystem Examensarbete: Erik

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Miljöcertifieringssystemet BREEAM

Miljöcertifieringssystemet BREEAM Institutionen för Fastigheter och Byggande och Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 182 Miljöcertifieringssystemet BREEAM En studie av processen

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Avgifter i Miljöbyggnad

Avgifter i Miljöbyggnad Avgifter i Miljöbyggnad För att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad erläggs registreringsavgift, granskningsavgifter, certifieringsavgifter och eventuella kompletterande avgifter. Avgifterna är anpassade

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Kan man Svanen-märka byggnader? Presenterad av David Lindgren Ramböll Projektledning AB Syfte med miljöklassning Samhälle: Allt fler människor ställer krav på en ökad miljö-

Läs mer

Bygga grönt? En studie om vilka faktorer som har inverkan på fastighetsägare vid uppförande av gröna byggnader. Build Green?

Bygga grönt? En studie om vilka faktorer som har inverkan på fastighetsägare vid uppförande av gröna byggnader. Build Green? Richard Ohlsson och Johan Holck Bygga grönt? En studie om vilka faktorer som har inverkan på fastighetsägare vid uppförande av gröna byggnader Build Green? A study of which factors that have impact on

Läs mer

Uppföljning av miljöcertifikat

Uppföljning av miljöcertifikat Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 205 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Fastighetsekonomi och Fastighetsjuridik Uppföljning av miljöcertifikat - En studie av de

Läs mer

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE Vi utvecklar miljöarbetet inom bygg- och fastighetssektorn Foto: Daniel Högberg/Folio sweden green building council är en ideell förening som ägs av medlemmarna. Föreningen

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Terminalvägen 36, 171 73 Solna, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se 2013-10-15, s 1 (2) Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad 1.1 Inledning

Läs mer

landvetter logistikpark Ett joint venture mellan Bockasjö & Swedavia

landvetter logistikpark Ett joint venture mellan Bockasjö & Swedavia landvetter logistikpark Ett joint venture mellan Bockasjö & Swedavia Välkommen till Göteborg Landvetter Airport. Vi går strax in för landning. Sedan flera år har planeringen av Airport City Göteborg pågått.

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Miljöcertifieringars påverkan för konstruktören. Effects on the environmental certifications on the structural engineer. Erika Knutsson 2015-05-13

Miljöcertifieringars påverkan för konstruktören. Effects on the environmental certifications on the structural engineer. Erika Knutsson 2015-05-13 Miljöcertifieringars påverkan för konstruktören Effects on the environmental certifications on the structural engineer 2015-05-13 BY1504 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp Sammanfattning

Läs mer

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Kort om Riksbyggen Kärnaffär Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostads- rättföreningarna Antal

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning LÅGAN Rapport juni 2014 Helena Lidelöw Sammanfattning Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus

Läs mer

Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar.

Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar. Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar. 03/10/2011 www.ruukki.com Ruukki energipanel Minskar värmekostnaderna betydligt Minskar CO 2 -utsläpp Ökar byggnadens värde Ökar komforten

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Varför miljöcertifiera byggnader?

Varför miljöcertifiera byggnader? Varför miljöcertifiera byggnader? Why rate the environmental performance of buildings? Författare: Dennis Johansson Björdin Nafisat Yakhyaeva Uppdragsgivare: Handledare: Zengun AB Sten Hebert, KTH ABE

Läs mer

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden?

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Tove Malmqvist Avdelningen för miljöstrategisk analys (fms), KTH tove.malmqvist@abe.kth.se Kommande års renoveringar betyder mycket

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Klassningssystem för byggnader och hållbara städer Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamen 42BK07 Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande Tentamensdatum:

Läs mer

Ramverk för Gröna obligationer

Ramverk för Gröna obligationer program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

SABOs miljörapport 2015

SABOs miljörapport 2015 Sida 0 av 14 2016-10-24 SABOs miljörapport 2015 Resultat från SABOs miljöenkät Sida 1 av 14 Innehåll Om SABOs miljöenkät... 2 SABOs miljörapport 2015 i korthet... 3 Tabell 1. Ett urval av resultat från

Läs mer

Hur en leverantör till byggindustrin kan bidra till en miljöcertifiering enligt LEED

Hur en leverantör till byggindustrin kan bidra till en miljöcertifiering enligt LEED Hur en leverantör till byggindustrin kan bidra till en miljöcertifiering enligt LEED - En studie av vilka tjänster/produkter Hilti Svenska AB kan erbjuda byggnadsföretag LTH Ingenjörshögskolan vid Campus

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12 Döbelnsgatan 20D Kommunala handikapprådet 9/12 Agenda Fakta om huset Syfte för dess uppkomst Vad som har gällt Vad som gäller idag Uppsalahems arbete för gröna hem Fakta Döbelnsgatan 20D Punkthus byggt

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Miljöcertifiering i praktiken

Miljöcertifiering i praktiken Miljöcertifiering i praktiken Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Hur gör man? Vad kan man uppnå? Tillämpningsexempel! 1 Om mig Per

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Energirelevanta aspekter inom miljöklassificeringssystemen LEED och BREEAM

Energirelevanta aspekter inom miljöklassificeringssystemen LEED och BREEAM KTH BYGGVETENSKAP Energirelevanta aspekter inom miljöklassificeringssystemen LEED och BREEAM Johan Nilsson Examensarbete på masternivå Stockholm. December 2011 KTH BYGGVETENSKAP Energy-related aspects

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner ANSÖKAN 1 (7) 2012-06-11 2011/123 Lena Åström Strategisk samhällsplanerare 0431-40 29 66 lena.astrom@engelholm.se Komplettering avseende ansökan om statligt stöd för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling

Läs mer

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-05-29 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Omfattning... 3 Revidering...

Läs mer

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Borås 161115 Åsa Wahlström Catarina Warfvinge Projektledare Miljöbyggnad är populärt! 2011 2013 2015 1 populärt men behöver ses över 2004: ByggaBo-dialogen

Läs mer

HÅLLBARHETSCERTIFIERING AV STADSDELAR - EN JÄMFÖRELSE MELLAN EXISTERANDE CERTIFIERINGSSYSTEM

HÅLLBARHETSCERTIFIERING AV STADSDELAR - EN JÄMFÖRELSE MELLAN EXISTERANDE CERTIFIERINGSSYSTEM Examensarbete 15 högskolepoäng C- nivå HÅLLBARHETSCERTIFIERING AV STADSDELAR - EN JÄMFÖRELSE MELLAN EXISTERANDE CERTIFIERINGSSYSTEM Michaela Eriksson och Sara Karlsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2013-01-18 av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Öresund spännande region stark internationell prägel hög tillväxt stor framtidstro KÖPENHAMN H KASTRUP MALMÖ C HYLLIE EMPORIA KONTORSFASTIGHET Öresundsregionen SIDA

Läs mer