Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed"

Transkript

1 Verkställande direktören för Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB redovisar härmed Program för verksamhetsåret 2016

2

3 Verksamhetsprogram Nuläge Sweden Green Building Council växer fortfarande snabbt och under 2015 skedde expansionen främst genom att vi startade flera stora utvecklingsprojekt. Dessa fortsätter in i och pågår större delen av 2016 och vi startar också nya. Projektverksamheten är under 2016 ca 35 % av omsättningen. Antalet registreringar och certifieringar av byggnader har slutat öka lika snabbt som tidigare år, men antalet verifieringar och årliga rapporter ökar betydligt. Sweden Green Building Council är väl etablerade och respekterade i den svenska bygg- och fastighetsbranschen, bland media, myndigheter och politiker. Vi har ett mycket gott anseende internationellt bland annat hos andra Councils inom World Green Building Council samt inom EU. De senaste årens snabba expansion har ökat behovet av tydligare styrning och vi gör därför en total genomgång och uppdatering av alla styrande dokument för föreningen och servicebolaget Building Green in Sweden AB. Vi inför också under 2016 succesivt ett ledningssystem enligt ISO 9001 samt ackrediterar vår certifieringsverksamhet. Omvärld Intresset för hållbarhetsfrågor fortsätter att vara starkt i samhället och hos våra medlemmar. För Sweden Green Building Council innebär det stora möjligheter att utveckla vårt erbjudande och växa oss starkare - både i antal medlemmar och i inflytande. Det finns också stora möjligheter att nå nya kundgrupper. Inom hållbar stadsutveckling finns det ett stort engagemang och en kunskapshunger med ökad efterfrågan på nya produkter och tjänster. Vi har lanserat Citylab och inom verksamhetsområdet finns en enorm potential för expansion. Vi får fler kommuner som medlemmar tack vare vår satsning på hållbara stadsdelar. Allt större uppmärksamhet i samhället ägnas åt kemikalier, hälsa och välbefinnande. Andelen ekologisk mat växter sig starkare för varje år och under det senaste åren har det varit stort fokus på giftfria miljöer och säkra produkter. Fler företag värdesätter sunda kontor där medarbetarna trivs, mår bra och kan göra ett bra jobb. Här har Sweden Green Building Council en viktig uppgift att visa att vi har verktyg och kontroll för detta inbyggt i våra system, samt att våra medlemmar erbjuder produkter som är säkra. Innemiljöns betydelse för hälsa, välbefinnande och produktivitet blir allt viktigare. Ett annat aktuellt område är hur vi ska göra den befintliga bebyggelsen mer hållbar. Fokus hamnar på energieffektivisering och hållbar renovering av bostadsområden från rekordåren. Här är det viktigt att Sweden Green Building Council kan utveckla och erbjuda bra system för certifiering av det befintliga beståndet för att underlätta för fastighetsägarna att göra skillnad. Att sprida goda exempel på renovering och upprustning är också en viktig uppgift. 1

4 Organisation Den ideella föreningen Sweden Green Building Council äger till 100 % servicebolaget Building Green in Sweden AB. Bolaget har en Verkställande direktör, en Stab samt Avdelningar och Verksamheter. Mål 2016 Antal medlemmar 300 stycken. Nya byggnader Allm. MB GB BREEAM LEED Citylab Hi Summa Befintliga byggnader Stadsdelar Anläggningsprojekt Kursdeltagare Projekt i program Deltagare i nätverk Certifierade personer Målen avser antal per år för olika verksamheter. Hi = Hållbar infrastruktur 2

5 Avdelningarnas aktiviteter SGBC har fyra avdelningar, Certifiering, Utbildning, Tekniksupport samt Projekt, som arbetar nära tillsammans. Framgång för en avdelning är starkt beroende av att övriga avdelningar är väl fungerande och framgångsrika. Certifiering Certifiering av byggnader sker enligt certifieringssystemen GreenBuilding och Miljöbyggnad. Certifiering med Miljöbyggnad Building Green Online (BGO) hanterar från början av året även verifieringsansökningar, vilket innebär att alla granskningsaktioner sker digitalt. Det förbättrar och underlättar hanteringen. Rutiner för hur flera liknande byggnader inom samma område kan granskas samtidigt är framtagna för att underlätta fastighetsägarens hantering och hålla nere kostnaderna för certifiering av dessa typer av projekt. Under 2016 utökas granskningen av byggnader som söker om slutligt certifikat. Utöver att skrivbordsgranska inlämnade uppgifter kan det bli aktuellt att göra platsbesök etc. Certifiering med GreenBuilding Nytt för 2016 är att den årliga återrapporteringen är flyttad till BGO och att vi granskar ca 20 % av rapporterna för att kontrollera att inlämnade uppgifter stämmer. Bostadshus har 50 % rabatt på registreringsavgiften fram till midsommar för att uppmuntra att certifiering av bostäder kommer igång. Certifiering med BREEAM Certifiering av byggnader enligt BREEAM SE utförs av BRE Global. Sweden Green Building Council deltar i en noga planerad upplärningsprocess och vi övertar succesivt ansvaret från BRE. Planen syftar till att vi helt ska sköta certifieringar med BREEAM SE och BREEAM Bespoke efter sommaren. Certifiering med Citylab Certifiering enligt Citylab Action kan genomföras först efter det att stadsutvecklingsprojekt har medverkat i programmet för Citylab Action d.v.s. tidigast Utbildning Intresset för kompetenshöjning inom hållbart byggande och våra certifieringssystem är fortfarande mycket stort. Det gör att utbildningarna genererar intäkter som möjliggör en fortsatt utveckling av certifieringssystemen samt till kompetenshöjande insatser och utveckling av föreningens arbete på andra områden. Med utökade resurser utvecklar vi fler kurser av hög kvalitet. I början av året har vi huvudsakligen kurser baseras på våra certifieringssystem och ämnen relaterade till dessa, som levereras i klassrumsformat antingen som öppen eller företagsförlagd kurs. Vi kommer fortsätta utveckla sådana kurser men satsar nu dessutom kraftfullt på att utveckla online-utbildningar, det vill säga kompetenshöjande insatser som levereras digitalt. Det kan till exempel vara en del av en kurs, en förinspelad kurs eller ett webinar. Inom Citylab utvecklas och genomförs under året Citylab Action, ett program till stöd för stadsutvecklingsprojekt för att upprätta Hållbarhetsprogram, Handlings- och uppföljningsplaner. Tekniksupport Tekniksupport (besvara tekniska frågor och bistå med tolkning av certifieringsmanualer) sker idag huvudsakligen med hjälp av tekniska råd och regelråd samt respektive verksamhetsområdeschef för certifieringssystemen Miljöbyggnad, GreenBuilding och BREEAM. För LEED och CEEQUAL tillhandahålls ingen tekniksupport via SGBC utan sådan få direkt från respektive certifieringsorgan i USA och Storbritannien. Under året kommer tekniksupportverksamheten att genomgå en omorganisation och utveckling för att korta svarstiderna och skapa en robustare intern frågehantering samt för att kunna ackreditera certifieringsverksamheten. Tekniksupportavdelningen separeras från certifieringsavdelningen, en supportadministratör anställs och fråga-svarkonsulter anlitas för besvarande av majoriteten av inkomna frågor. De tekniska råden besvarar endast svårare frågor av principiellt viktig karaktär. 3

6 Projekt Allt utvecklingsarbete ska ske resurseffektivt och i linje med vår strategi och våra övergripande mål. Vi tar i drift en projektmodell med tydlig beslutsprocess för urval av projekt och säkerställer uppföljning och styrning. Många projekt bedrivs inom avdelningar och verksamhetsområden, med de resurser som finns där, men vi anställer eller anlitar även projektkoordinatorer och projektledare för olika utvecklingsprojekt. 1. Utveckling och vidareutveckling av certifieringssystem. Sweden Green Building Council har en viktig uppgift att tillhandahålla miljöcertifieringssystem för byggnader, stadsdelar och infrastrukturprojekt i Sverige. Certifieringssystemen är våra viktigaste verktyg för att leda hållbarhetsarbetet i rätt riktning så att de övergripande långsiktiga målen nås. Att utveckla systemen så att de styr mot målen och följer våra gemensamma värderingar är därför en kärnverksamhet. Utvecklingsarbetet sker med hög kompetens och integritet så att trovärdigheten för certifieringssystemen och för Sweden Green Building Council behålls hög. En stark attraktionskraft är också att kunna erbjuda medlemmar möjlighet att vara med och utforma certifieringssystemen. Den ekonomiska huvudprincipen för utveckling av certifieringssystem är att den antingen ska finansieras av bidrag från interna och externa intressenter eller att överskott från certifiering och utbildning inom varje verksamhetsområde skall bära kostnaderna för vidareutveckling av respektive certifieringssystem. Intäkter från mogna certifieringssystem ska förutom att kunna finansiera egen vidareutveckling också lämna ett överskott på minst 20 % för att täcka gemensamma kostnader inom bolaget. Underskott i enstaka verksamhetsområden kan dock tolereras under en uppbyggnadsfas förutsatt att bolagets samlade ekonomi inte äventyras. Innan en ny eller reviderad version av ett certifieringssystem börjar användas för certifiering godkänns den av VD för Building Green in Sweden AB. VD:n har den Tekniska ledningsgruppen, som består av VD och alla verksamhetsområdeschefer, till sin hjälp inför beslutet. Om systemet är nytt, revisionen är omfattande eller på annat sätt betydande, remissas det först bland medlemmarna och deras synpunkter påverkar utformningen. Utveckling och vidareutveckling av certifieringssystemen beskrivs under respektive verksamhetsområde. Utveckling och vidareutveckling av certifierings-, utbildnings- och supportmetoder beskrivs under respektive avdelning. 2. Övriga utvecklingsprojekt Utveckling av BGO Utveckling av våra interna dataverktyg sker till stor del med hjälp av vår ICT-partner iquest. Under 2016 fortsätter vi vidareutveckla verktyget för certifiering Building Green Online (BGO). Vi satsar bland annat på att verktyget ska stödja uppföljning, analyser och prognoser. BUILD UPON Vi tar inom EU-projektet Build Upon fram underlag och tydliga argument för en skarpare skrivning i 2017 års version av den Svenska handlingsplanen för energieffektiviserande i befintlig bebyggelse. Projektet är ett samarbete mellan 14 Green Building Councils i olika Europeiska länder och leds av GBC Espania. Sweden Green Building Council anordnar under 2016 sex stycken workshops om djuprenovering av flerfamiljshus. Vi deltar i debatter om hållbar renovering. Aktiviteter i Verksamhetsområdena De olika certifieringssystemen leds av Verksamhetschefer, en för varje system. I början av 2016 finns anställda Verksamhetschefer för BREEAM, LEED och för Citylab. Anlitade konsulter verkar som divisionschefer för Miljöbyggnad, GreenBuilding och Hållbar Infrastruktur. GreenBuilding Under 2015 avslutade EU sitt engagemang i det europeiska energieffektiviserings-programmet GreenBuilding. Building Green in Sweden AB begärde och fick rätt att fortsätta certifiera i Sverige och lanserade under hösten 2015 en reviderad manual, version 3.0, som förutom uppdateringar för lokalbyggnader även innehåller regler för certifiering av bostadshus. I och med denna revidering så äger Building Green in Sweden AB systemet Green- Building i Sverige och vi certifierar under 2016 med det i egen regi. Bostadscertifieringen kommer igång under året och certifieringen av lokalbyggnader fortsätter i samma utsträckning som tidigare. 4

7 Miljöbyggnad Sweden Green Building Council äger och certifierar byggnader i det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Efter de senaste årens utveckling av systemet finns nu möjlighet att miljöcertifiera nyproduktion, ombyggnad och förvaltning av befintliga byggnader på rimlig tid, på ett trovärdigt sätt och med utbildade Miljöbyggsamordnare. Senaste revideringen av Miljöbyggnad (version 2.2) publicerades hösten Driften av Miljöbyggnad, dvs certifiering, support och utbildning har i stort hittat sina former. Utveckling av Miljöbyggnad Förutom uppdatering av hjälpmedel mm sker ingen vidareutveckling av version 2.2 under Miljöcertifieringssystem behöver dock uppdateras och Miljöbyggnad genomgår därför sedan halvårsskiftet 2015 en omfattande revidering i projektet MB3. Projektet finansieras av Energimyndigheten, SBUF, SGBC och av SGBC:s medlemmar i form av arbetstid. Ca 280 personer på olika medlemsföretag engagerar sig i utvecklingsarbetet som pågår under hela Det resulterar i uppdaterade manualer som utgår från Miljöbyggnad hittills framgångsrika principer. Miljöbyggnad version 3.0 publiceras efter förankring hos sakkunniga och användare samt remiss hos medlemmarna under senhöst Registrering och certifiering i version 3.0 kan ske från och med Övergångsreglerna för version 2.2 och 3.0 utarbetas parallellt med utvecklingsarbetet under BREEAM Sweden Green Building Council är National Scheme Operator (NSO) för BREEAM i Sverige. Vi har utvecklat en svensk version av BREEAM (BREEAM-SE) för nya kommersiella byggnader med vilken svenska kontorsbyggnader certifieras. I början av 2016 är vi helt beroende av BREEAMs ägare BRE för att kunna genomföra dessa certifieringar. De övervakar vår verksamhet och kontrollerar det vi gör för att säkerställa kvalitet i arbetet. Utveckling av BREEAM Under 2016 fortsätter Sweden Green Building Council att bygga upp en ackrediterad organisation för certifiering enligt BREEAM SE. Målet är att under året kunna bli oberoende av BRE och kunna ta emot och bearbeta ansökningar helt på svenska samt utfärda certifikat. Vi utvecklar också svenska versioner av BREEAM Bespoke och eventuellt även för BREEAM In Use. Finansiering sker av SGBC, SBUF samt ett antal företag som använder BREEAM. BGO kommer att användas för hantering av registrering, ansökning, granskning, certifiering och presentation av projekten. När ovan beskrivet finns på plats och fungerar påbörjar vi ett utvecklingsprojekt för att ta fram en ny BREEAM-SEmanual baserad på den ny internationella BREEAM manualen. LEED Sweden Green Building Council har ingen certifiering av LEED-projekt. Vi har däremot ett affärsavtal med US Green Building Council som ger oss en andel av deras intäkter i Sverige. I avtalet förbinder vi oss bland annat att hjälpa fastighetsbolag som vill veta mera om LEED, utveckla och genomföra utbildningar och att ha en LEED chef. Våra kostnader för LEED-verksamheten anpassas till de intäkter vi kan få med detta avtal och för våra egna LEEDutbildningar. Utveckling av LEED Sweden Green Building Council utvecklar eventuellt en svenskanpassad stegvis certifieringsmodell för LEED EBOM samt utvecklar i samverkan med USGBC ACPs (Alternative Compliance Paths) för den nya version 4 av LEED EBOM. Vidare pågår utveckling i arbetsgrupperna Materials (hjälpmedel gällande byggmaterial och kemikalier m.m.), Energy Providers (DES Guidance for LEED v4) och Energy Modelling (fjärrkyla och obligatoriska uppdateringar). Citylab Vi har för närvarande ingen certifiering av stadsutvecklingsprojekt. Utveckling av Citylab Under 2016 genomförs tre projekt för att tillhandahålla certifiering av hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. I det första projektet skapas rutiner för hur en projektspecifik guide tas fram för de projekt som vill certifieras. Det andra projektet innefattar att upprätta bedömningskriterier för indikatorerna i Citylab Action Guide för hållbar stadsutveckling samt en effektiv och trovärdig certifieringsprocess. Det tredje projektet möjliggör att BGO kan användas för hantering av registrering, ansökning, granskning, certifiering och presentation av projekten. Projekt genomförs också för att skapa rutiner för Citylab Network och för att upprätta utbildningar inom Citylab Learning. 5

8 Hållbar Infrastruktur Verksamhetsområdet Hållbar infrastruktur arbetar under 2016 med en rad utbildningssatsningar i form av E- learning, webbinar samt utbildningar i hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt. Sweden Green Building Council har ingen certifiering av infrastruktur- eller anläggningsprojekt. Utveckling av Hållbar Infrastruktur Hållbar infrastruktur driver år 2016 ett utvecklingsprojekt för att få till stånd en mer aktiv hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt från offentliga beställare. Syftet är att få fler hållbarhetskrav i upphandlingar samt uppföljning av dessa. Projektet är finansierat av bland annat SBUF, SKL, Trafikverket, WSP, PEAB, Skanska, NCC och PEAB. En rad kommunala organisationer och Upphandlingsmyndigheten är med och bidrar i form av nedlagd tid i projektet. Policy, opinionsbildning och marknadsföring I början av år 2016 utvecklar föreningen Sweden Green Building Councils styrelse förslag till nya stadgar, vilka innehåller nya förslag på vision, mission, fokus och mål. Dessa läggs fram för beslut vid föreningsstämman och stakar ut föreningens och bolagets riktning för de kommande åren. Vi tar också ett helhetsgrepp kring budskap och argument för framtida kommunikation och markandföring för att tydligare definiera vår identitet och vässa våra erbjudanden. Under året ökar vi aktiviteten med marknadsförings- och säljkampanjer för certifiering av byggnader och för medlemskap i föreningen. Vi kommer att finnas i Almedalen för femte gången, men vi kommer inte att anordna något eget seminarium. Vi erbjuder våra medlemmar samt andra organisationer och företag att vi kan vara med på deras seminarier. Deltagandet i Almedalen används också för vår omvärldsbevakning samt för att vårda medlemsrelationer och knyta nya kontakter. Årets stora händelse inom hållbart byggande i Sverige äger rum den oktober då hela sektorn för hållbart byggande samlas för världskongress på Stockholm Waterfront Conference Center med Galamiddag i Stockholms Stadshus. Årets upplaga av vår konferens arrangeras tillsammans med World Green Building Council Congress. Huvudarrangörer är Sweden Green Building Council och Stockholms stad. Medarrangörer är Formas, KTH, Regeringens Plattform för hållbar stadsutveckling samt projektet c/o City. Även de internationella organisationerna C40 och ICLEI är engagerade i konferensen. Information om kommande evenemang och övriga deltaganden meddelas på hemsidan som uppdateras löpande. Medlemsrelationer och medlemsrekrytering Sweden Green Building Council är medlemmarna. Medlemmarnas engagemang är den största anledningen till organisationens framgång. Ett av organisationens viktigaste mål är därför att se till att medlemmarna fortsätter att vara engagerade. För att veta vad medlemmarna efterfrågar gör vi medlemsenkäter. Dessa visar att det medlemmarna värderar allra högst är att få vara med och stödja ett initiativ med syfte att förändra branschen i hållbar riktning. Därefter kommer möjligheten att delta på olika möten som Sweden Green Building Council anordnar, att kunna påverka och att vara en del av SGBCs nätverk. Under flera år har vi därför anordna konferenser, workshops, medlemsmöten och studiebesök, skickat ut nyhetsbrev samt använt hemsidor och sociala medier att kommunicera med medlemmar. Vi bjuder in medlemmar att delta vid ny- och vidareutveckling av certifieringssystemen, att lämna synpunkter på dem innan de slutligt fastställs samt att sitta i våra kommittéer. Medlemmar har rabatt på certifieringar, utbildningar och konferenser. Vi söker hela tiden efter nya möjligheter att engagera medlemmarna och ge påtagliga argument för fortsatt medlemskap. Kundrelationer Vi utvecklas hela tiden och strävar efter att vara kundfokuserade. Vår satsning på att göra det lättare för kunder att ansöka om certifiering och få ansökan rätt från början fortsätter. Det sker genom bättre utbildningar, bättre handledning på hemsida och vid ansökningsförfarandet samt genom att vi är lättillgängliga för frågor över telefon. Vi inför också möjligheten att få förhandsbesked på enskilda indikatorer i Miljöbyggnad. I samband med att vi inför det nya ledningssystemet förbättras ärende- och klagomålshanteringen. 6

9 Medlemskap i World Green Building Council Som fullvärdiga, etablerade medlemmar i World Green Building Council har vi tillgång till ett internationellt nätverk av mer än 100 Councils över hela världen. Vi ingår i det Europeiska nätverket och får därigenom god insyn i och kan påverka miljöarbetet i EU. Vi kan också delta i projekt och samordnade aktioner i länder över hela Europa eller genom världsorganisationen över hela världen. Under 2016 ingår Sweden Green Building Councils VD i World GBCs styrelse samt i det Europeiska nätverks Steering Committee. Vi anordnar den oktober världskongressen World Green Building Council Congress i Stockholm. Uppföljning av verksamhetsprogrammet Uppföljning sker på protokollförda månadsvisa Planerings- och uppföljningsmöten. Vissa verksamhetsresultat visas på hemsidan, till exempel antalet medlemmar, antalet registrerade projekt, antalet projekt där certifieringsarbete pågår och antalet certifierade projekt. Dessa resultat uppdateras löpande. Uppföljning sker också genom redovisning på protokollförda styrelsemöten som hålls cirka fem gånger om året. Slutligen sker en redovisning efter årets slut i Årsredovisningar för koncernen och bolaget. Stockholm Bengt Wånggren, VD 9

10 Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB Landsvägen 50A Sundbyberg organisationsnr och

Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed

Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed Verkställande direktören för Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB redovisar härmed Program för verksamhetsåret 2015 Verksamhetsprogram Nuläge För sjätte året i rad är Sweden Green

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Sweden Green Building Council Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Certifieringssystem Sweden Green Building Council har som en

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Sweden Green Building Council Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Sweden Green Building Council är en ideell, oberoende och icke vinstdrivande medlemsorganisation

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP WWW.SGBC.SE MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam

Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam En guide till ditt fondval 1 Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam Folksam Fastigheter September 2015 2 Enguide till ditt fondval Innehåll Ett ansvarsfullt fastighetsägande...3 Ansvarsfullt fastighetsägandeinom

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning 1 Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Nackdelar med analog informationshantering...4 Fördelar

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande En introduktion till Saint-Gobains arbete med miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad Emporia i Malmö Sveriges första miljöcertifierade

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Avgifter i Miljöbyggnad

Avgifter i Miljöbyggnad Avgifter i Miljöbyggnad För att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad erläggs registreringsavgift, granskningsavgifter, certifieringsavgifter och eventuella kompletterande avgifter. Avgifterna är anpassade

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Sweden Green Building Council. och. Building Green in Sweden AB

Sweden Green Building Council. och. Building Green in Sweden AB Verkställande direktören för Sweden Green Building Council och redovisar härmed Program för verksamheten år 2012 Stockholm den 17 april 2012 Bengt Wånggren 1 Nuläge År 2012 är organisationen Sweden Green

Läs mer

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson 1 B:1 Certifiera befintliga byggnader vilka är skillnaderna mellan systemen? - Introduktion Att certifiera nybyggda

Läs mer

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015 Klimatpakten Nyhetsbrev April 2015 Välkommen till nya Klimatpakten! Från och med 2015 är Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, ordförande för Klimatpakten. Läs hennes tankar om Klimatpakten och

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Kom igång med. GRÖNA offentliga inköp i mindre samhällen KÖP GRÖNT

Kom igång med. GRÖNA offentliga inköp i mindre samhällen KÖP GRÖNT Kom igång med GRÖNA offentliga inköp i mindre samhällen KÖP GRÖNT Gröna offentliga inköp i mindre samhällen Den offentliga sektorn är storförbrukare av varor och tjänster. Att införa gröna offentliga inköp

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro RS2360:2013 1 Vår vision Att arbeta på SFK Certifiering är att identifiera sig med att arbeta för en proaktiv organisation och där allas lika värde är centralt. Vi skall på ett engagerat sätt ta ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2010

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2010 Dnr: 750/2010-019 2010-02-08 Sid: 1 / 12 Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal. Tjänsteutlåtande Projektledare 2014-03-04 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: Anne-Sophie.Arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

HCA - HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt

HCA - HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt HCA - HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt Slutrapport; Projektet Uppstart av HCA 2014-12-19 Förord HCA står för HållbarhetsCertifiering av anläggningsprojekt och är en del av Sweden Green Building

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Sweden Green Building Council Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Organisation Den starka expansionen som utmärkt år ett och två fortsätter under Sweden

Läs mer

Summering av LÅGANs seminarium

Summering av LÅGANs seminarium Summering av LÅGANs seminarium 15 oktober 2014 i Stockholm Fullt hus för ett lyckat seminarium om energieffektiva byggnader när fem års erfarenheter från LÅGAN presenterades i Stockholm den 15 oktober.

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE Vi utvecklar miljöarbetet inom bygg- och fastighetssektorn Foto: Daniel Högberg/Folio sweden green building council är en ideell förening som ägs av medlemmarna. Föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE Vi utvecklar miljöarbetet inom bygg- och fastighetssektorn Foto: Peter Carlsson/Etsabild AB sweden green building council är en ideell förening som ägs av medlemmarna.

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Energieffektivisering av befintliga byggnader

Energieffektivisering av befintliga byggnader av befintliga byggnader Jörgen Wallin Tekn. Dr. Energiteknik 15-04-15 Inledning Bakgrund Jörgen Wallin Utbildning - Tekn. Dr. Energiteknik Energieffektivisering - M.Sc. Energiteknik - Kraft och värme -

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

2. Minnesanteckningar från förra mötet Minnesanteckningarna från mötet den 25/8 gicks igenom. Inga ändringar noterades.

2. Minnesanteckningar från förra mötet Minnesanteckningarna från mötet den 25/8 gicks igenom. Inga ändringar noterades. Minnesanteckningar AU-gruppens möte 091103 Närvarande: Lennart Färje, Claes Rosengren, Krister Rosendahl, Magnus Eriksson, Anna Lindström, Håkan Sternberg 1. Mötet öppnas Vi hälsade Lennart välkommen till

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Pesticider i nederbörd

Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Pesticider i nederbörd 1(7) Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Pesticider i nederbörd 1. Beskrivning av delprogrammet, förutsättningar m.m. 1.1 Kort beskrivning av delprogrammet Miljöövervakningen i Sverige är indelad i

Läs mer

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras?

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Anders Pousette Martina Berg Carl-Martin Johborg Agenda 10.00 Energikartläggningslagen -

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse: Lars Bjurström, ordförande, Karin Farinder, vice ordförande, Göran Wahlqvist, kassör, Britt Johansson, sekreterare,

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser VERKSAMHETSPLAN 1(9) Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser kommun kommundel gatuadressområde metertalsadressområde byadressområde gatuadressplats metertalsadressplats gårdsadressområde byadressplats

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2010

Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2010 3 NMCS MEDLEMMAR 2010 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 7 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 8 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MEDLEMMARNAS UPPLEVELSE AV SIN ARBETSSITUATION

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 MILJÖPOLICY Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 Inledning I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 17.12.2015 Direkta värdepappersplaceringar 2 Direkta placeringar i onoterade aktier och investeringslån 3 Fastighetsplaceringar 3

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

SwedPower:s integrerade ledningssystem

SwedPower:s integrerade ledningssystem SwedPower:s integrerade ledningssystem SIS Seminarium 2004-11-09 Ulf Andersson SwedPower Vad menar vi med ett integrerat ledningssystem? Ett system med alla planerande, styrande, uppföljande och utvärderande

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Skapa hållbara event!

Skapa hållbara event! Skapa hållbara event! SAMMANFATTNING AV WORKSHOPEN Case Ett hållbart event! AMORF är ett internationellt arkitektföretag med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa och Mellanöstern. Företaget har

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Borås 161115 Åsa Wahlström Catarina Warfvinge Projektledare Miljöbyggnad är populärt! 2011 2013 2015 1 populärt men behöver ses över 2004: ByggaBo-dialogen

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till BILAGA 1, Version 3.0?? Bilaga till Samarbetsavtal 2015-2017 för Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer