Ljudlandskap för bättre hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljudlandskap för bättre hälsa"

Transkript

1 Ljudlandskap för bättre hälsa Beskrivning och sammanfattning av ombyggnadsprojektet i Partille Tor Kihlman, Wolfgang Kropp och Jens Forssén, Chalmers Evy Öhrström och Anita Gidlöf-Gunnarsson, Göteborgs universitet Birgitta Berglund, Mats E. Nilsson och Östen Axelsson, Stockholms universitet och Karolinska Institutet Rapport Chalmers 2010:4, ISSN

2 Innehållsförteckning Förord 3 Introduktion 4 Ombyggnaden och upprustningen 4 Genomförda studier 7 Resultat 7 Bullernivåer före och efter ombyggnad 7 Upplevd ljudmiljö före och efter ombyggnad 8 Upplevda sömnstörningar på grund av vägtrafikbuller före och efter ombyggnad 9 Ljudlandskapsvandringar efter ombyggnad 11 Slutsatser 11 Referenser 12 2

3 Förord Forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa har bedrivits i samarbete mellan Teknisk akustik vid Chalmers tekniska högskola, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och Gösta Ekmans laboratorium vid Stockholms universitet/karolinska institutet. Programmet startade i slutet av 1999 och skulle ha avslutats I programmet ingick att studera ett ombyggnadsprojekt i Partille utanför Göteborg före och efter vidtagna åtgärder. Byggnadsåtgärderna blev dock inte klara förrän efter 2007 och först under 2009 kunde efterstudien utföras. Därmed kan nu Partilleprojektet slutrapporteras. Det kommunala bostadsbolaget Partillebo AB äger de berörda fastigheterna. Företaget har varit mycket tillmötesgående och givit oss möjlighet att medverka med idéer under projekteringsarbetet inför ombyggnaderna och har på olika sätt underlättat våra studier i området före och efter ombyggnaderna. Vi tackar varmt Partillebo för detta. Den utförliga rapporteringen av Partilleprojektet är redovisad i fyra delrapporter; en från vardera av de deltagande forskargrupperna. Den mer omfattande redovisningen av de vetenskapliga resultaten från hela forskningsprogrammet har publicerats på annat sätt (se publikationslistan på hemsidorna och Forskningsprogrammet har finansierats av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), Verket för Innovationssystem (Vinnova) och Vägverket. Författarna 3

4 Introduktion Föreliggande rapport redovisar resultaten i bullerhänseende av en omfattande ombyggnad av ett starkt bullerexponerat bostadsområde nära E20 i Partille kommun. Bostadshusen ägs av det kommunala bostadsbolaget Partillebo AB. Studien har ingått som ett viktigt och intressant delprojekt i forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa. Vi gavs tillfälle att följa projekteringen av ombyggnaden och där tillämpa de kunskaper som vunnits under forskningsprogrammets fas 1. Studier av bullerförhållandena har kunnat utföras såväl före som efter ombyggnaden. Undersökningsområdet, Partille Stom, är beläget mellan E20 och Gamla Kronvägen nära Kyrktorget i Partille centrum. Figur 1 visar en översikt av bostadsområdet i Partille centrum, vy från övre parkeringsdäck på affärscentrat Allum. Figur 1. Översikt av bostadsområdet i Partille centrum, vy från övre parkeringsdäck på affärscentrat Allum. Ombyggnaden och upprustningen Figur 2 visar schematiskt en plan över bostadsområdet. De byggnader som varit föremål för studien är markerade A-J. Byggnadskropparna A-D ligger utmed E20 på ett avstånd av cirka 20 m från närmsta körfält. Skyltad hastighet är här 90 km/h. Vid vår förstudie 2004 var trafiken cirka fordon per dygn och vid efterstudien cirka fordon per dygn. På den norra sidan om området löper Gamla Kronvägen med icke fullt fordon/dygn, skyltad hastighet 30 km/h. Denna lokalgata ger inte nämnvärt bidrag till bullerförhållandena inom undersökningsområdet. Genom själva området löper Galoppvägen som har en viss om än ringa trafik främst till parkering för de boende. Viktiga för bullerförhållandena är även de båda öppningarna, markerade med öst och väst i figur 2. 4

5 Galoppvägen Öppning (Väst) Bullerskärm 71/63 48/48 E 54/47 54/48 A 55/49 G a m l a 59/58* 59/58* 54/47 B 71/63 k r o n v ä g e n 55/48 58/48 H F Motorväg E20 59/58* 59/58* 49/51* 51/51 53/51 53/51 53/52 54/49 54/47 C 71/63 54/49 54/47 D 71/63 G 61/56 62/56 62/56 64/56 Öppning (Öst) 66/60 I 64/57 64/56 N 64/57 J 65/57 65/57 65/57 66/60 66/60 66/60 Figur 2. Planskiss över det studerade tillämpningsområdet med ljudnivåer före och efter åtgärder. I figuren redovisas även ljudnivåer (L AEq,24h ) för området före och efter åtgärder. Nivåerna L före /L efter [db] gäller för andra våningen (cirka 5 m höjd) och är baserade på mätningar utökade till andra punkter med hjälp av beräkningar. De visade nivåerna är så kallade frifältsnivåer, det vill säga den uppmätta nivån vid fasad är 6 db högre med fasadreflexen. Vissa nivåpar är osäkra på grund av lägre noggrannhet i beräknad källstyrka för lokalgatan (markerade med *). De streckade ytorna markerar de nya huskropparna. Bullerexpositionen av byggnaderna utmed E20 är betydande. I utgångssituationen var samtliga byggnadskroppar fristående, det vill säga det var luckor eller gap mellan byggnaderna A-D, streckskrafferade i figur 2. Genom dessa gap spreds även mycket buller in i området i övrigt. Principen för ombygganden var att täppa till nämnda gap med nya byggnader i fyra våningar för att därigenom åstadkomma en sammanhängande skärmande byggnadskropp (cirka 13 m hög) och därmed en tystare miljö inne i området. Den akustiska miljön har således förbättrats samtidigt som området förtätats. Det var inte möjligt att helt stänga öppningarna åt öster och väster för biltrafik. Den mest kritiska öppningen var den västra; den gjordes så liten som möjligt och tak och väggar utfördes starkt ljudabsorberande. För att även minska bullernivåerna vid fasaderna mot motorvägen anlades en bullerskärm utmed motorvägen. Bullerskärmen är uppförd i betong med överdel i glas (total höjd 4 m) och ger bäst skärmning av de två nedre våningarna, viss skärmning av plan 3 men obetydlig av den översta (fjärde) våningen i nybyggnaderna. Dessutom lades ny vägbeläggning som blev cirka 1 db tystare än den gamla. Ombyggnaderna omfattade också en väsentlig upprustning av de äldre byggnadskropparna med sina lägenheter. I byggnaderna A-D fanns det före ombyggnaderna små enkelsidiga lägenheter ut mot motorvägen. Efter ombyggnaden är nu samtliga lägenheter genomgående med rum mot den numera bättre ljudskuggade innergården. I de nytillkomna byggnadsdelarna 5

6 finns hiss som även betjänar en del av lägenheterna i de äldre husen som helt saknat hissar. Fasaderna mot motorvägen rustades upp med nya fönster och fönsterdörrar med ljudisolering 42 db (Rw+Ctr-värde). De gamla balkongerna byttes ut och glasades in. Figurerna 3 och 4 visar byggnaderna A-D före och efter ombyggnad. En mer omfattande fotodokumentation finns i ref. [3]. På sidan in mot gården har nya balkonger satts upp. Åtgärderna inom bostadsområdet sammanfaller med byggandet av ett nytt köpcentrum (Allum) nära Kyrktorget. Köpcentret invigdes i april Ytterligare bör nämnas att ett kylaggregat med fläkt vars buller inte tidigare varit hörbart nu måste bullerdämpas. Figur 3. Hus A-D vid Galoppvägen år 2004 före ombyggnad. Fasad mot E20 (vänster) och fasad mot gårdssidan (höger). Figur 4. Hus A-D vid Galoppvägen år 2009 efter ombyggnad. Fasad mot E20 (vänster) och fasad mot gårdssidan (höger). 6

7 Genomförda studier Bullerkartläggning utanför bostadshusen före och efter ombyggnadsåtgärderna har genomförts av Avdelningen för teknisk akustik, Chalmers. Kartläggningen har skett dels genom mätningar, dels genom kompletterande beräkningar. Undersökning av upplevelsen av boendemiljön och dess effekter på hälsa och välbefinnande har gjorts av Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, genom enkätstudier både före och efter ombyggnadsåtgärderna. Den första boendemiljöundersökningen genomfördes under perioden april till mitten av juni Den uppföljande efterstudien utfördes under våren Den upplevda boendemiljön utvärderades med ett frågeformulär. Frågorna gällde allmänna frågor om bostad och boendemiljö, frågor om buller från vägtrafik samt frågor om sömn och sovvanor och hälsa och välbefinnande. Plats gavs även för egna kommentarer. Den upplevda boendemiljön har också studerats av Gösta Ekmans laboratorium vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Denna studie utfördes med de psykoakustiska mätmetoder som utvecklats inom forskningsprogrammet i form av ljudlandskapsvandringar utomhus på olika platser i området. Denna delstudie omfattade endast en efterstudie. Resultat Den fullständiga resultatredovisningen återfinns i delrapporterna (ref. [1-4]). I det följande ges här en kort sammanfattning. Bullernivåer före och efter ombyggnad Bullernivåerna före och efter ombyggnadsåtgärderna är översiktligt angivna i figur 2. Bullernivåerna avser våning 2 på cirka 5 m höjd. De olika åtgärderna hade stor effekt på bullernivåer från vägtrafiken för samtliga fastigheter med undantag för Hus H vid Gamla Kronvägen där bullernivån var oförändrad. För de övriga fastigheterna har bullernivån från vägtrafiken vid den mest trafikbullerexponerade sidan minskat med mellan 5 och 10 db utanför våning 1 och 3. Åtgärderna har lett till en väsentlig sänkning av bullret inne i området. Minskningen i ljudnivå jämfört med år 2004 är på gårdssidan 4-10 db beroende på position, där de högsta värdena är för positioner som tidigare hade fri sikt till motorvägen. Det resulterande ljudlandskapet uppvisar därmed en mycket jämnare nivå än 2004, både rumsligt och med avseende på tidsvariationer. På sidan mot gården för Hus A-D är ljudnivån 48 db (fri fält) längst i väster och 47 db längre mot öster. I verkligt fält vid fasaden, det vill säga inklusive fasadreflex, är nivån 6 db högre, vilket betyder 53 db som lägst på gårdssidan. Någon meter från fasaden sjunker ljudnivån med 1-2 db, och når ner till db. Nivåerna uppfyller inte kriterierna för tyst sida, 45 db frifältsvärde, alternativt 48 db, 2 meter från fasad. Det fattas 3-4 db. Bullerläckaget genom det västliga valvet är tydligt hörbart även om dess påverkan på bullernivån endast rör sig om någon db. Den nya vägbeläggningens bidrag till bullerminskningen var endast cirka 1 db. 7

8 Bullerexpositionen på de fasader som vetter mot motorvägen är fortfarande höga. Ovanför skärmen är dygnsekvivalentnivån 71 db vilket är samma ljudnivå som 2004 medan ljudnivån i marknivå innanför bullerskärm har minskat med cirka 10 db till 61 db, dock med en mer lågfrekvent karaktär. Upplevd ljudmiljö före och efter ombyggnad Resultaten redovisas här i mycket kort sammandrag. Det bör påpekas att husen A-D i högre grad än i övriga hus fått nya hyresgäster. Frågeformuläret innehöll sex frågor om hur ljudmiljön upplevdes inomhus och utomhus och de svarande skulle ange i vilken grad de instämde i dessa. Figur 5 visar andelen i % som instämmer helt eller delvis med de olika påståendena; förstudien 2004 (röd linje) respektive efterstudien 2009 (blå streckad linje) uppdelat på de olika fastigheterna. Figur 14. Andel (%) som instämmer helt eller delvis i påståenden om ljudmiljön inomhus 2004 (röd linjrespektive 2009 (blå streckad linje) för de olika fastigheterna. INLEDNING Inom forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa Fas I har man under en 4-års period utvecklat modeller, metoder och verktyg för att kunna mäta och karaktärisera akustiska och upplevda ljudlandskap samt studera hur dessa är relaterade till effekter på hälsa och välbefinnande (Berglund, Kihlman, Kropp & Öhrström, 2004, Öhrström et al., 2006). Den grundläggande idén bakom programmet utgår från att goda ljudmiljöer i urbana bostadsområden kan åstadkommas genom 0 till 10 6 db noggrann stadsplanering och strategiska åtgärder. db En viktig aspekt är bevarande och utveckling av tysta platser och tysta sidor i nära anslutning till bostaden. Resultat från programmet visar ett starkt samband mellan störning och ljudnivå och att tillgång till tyst sida av bostaden har stor betydelse för hälsa och välbefinnande (Öhrström et al., 2006, Öhrström & Gidlöf-Gunnarsson, 2006; Gidlöf- Gunnarsson et al., 2008). Forskningsresultaten visar även att platser utanför bostaden (balkong, uteplats) som dagligen kan utnyttjas och den närmaste omgivningen (grönområden) är viktiga för de boende Föreliggande rapport beskriver ett delprojekt inom Fas II av forskningsprogrammet. Syftet med projektet är att utifrån de resultat och den kunskap som erhölls från Fas I tillämpa ljudlandskapskonceptet vid en omfattande ombyggnation av ett bullerexponerat bostadsområde i Partille kommun (Partille Stom) öster om Göteborg. 4 till 9 db +2 till 2 db Figur 5. 1 till 10 db Andel (%) som instämmer helt eller delvis i påståenden om ljudmiljön inomhus 2004 (röd linje) respektive 2009 (blå streckad linje) för de olika fastigheterna. 8

9 Den största förändringen av den upplevda ljudmiljön inomhus efter insatta bullerskyddsåtgärder har skett för boende i Hus A-D. Här har andelen som anger att de för det mesta hör trafikljud inomhus minskat från 87 % i förstudien till 48 % i efterstudien, möjlighet att uppleva tystnad inomhus har ökat från 32 till 82 %, så även upplevelsen av att ljudmiljön är avkopplande (16 till 68 %). För Hus E samt F-G har också en liten förbättring skett, däremot för Hus H och I-J är upplevelsen av ljudmiljön inomhus i stort sett oförändrad. För den upplevda ljudmiljön utomhus har det skett mindre förändringar. En majoritet anger fortfarande i efterstudien att ljudmiljön utomhus domineras av ljud från trafiken, en viss förbättring kan dock ses bland de boende i hus A-D (från 89 till 56 %) samt i Hus E (från 70 till 43 %). Överlag är det få som upplever ljudmiljön som avkopplande, dock har en viss förbättring skett för gårdshusen Hus E (från 20 till 50 %) och för Hus F-G (från 30 till 50 %). De boende i Hus H och Hus I-J upplever ljudmiljön utomhus i stort sett som oförändrad mellan de båda undersökningstillfällena. Upplevda sömnstörningar på grund av vägtrafikbuller före och efter ombyggnad Frågorna om sömn redovisas i samma form som den avseende upplevd ljudmiljö. Tre frågor berörde olika typer av sömnstörningar relaterat till buller från vägtrafik. Figur 6 visar störning av sömnen (svårt att somna, väcks, sämre sömnkvalitet) vid stängt och öppet fönster vid förstudien 2004 (röd linje) och efterstudien 2009 (blå linje) för respektive fastighet. Sömnstörningarna med stängda fönster har överlag minskat i alla fastigheter efter insatta bullerskyddsåtgärder, förutom i Hus H där störningen i stort är oförändrad. I Hus A-D har andelen störda som har svårt att somna minskat från 53 till 12 %, de som väcks under natten från 45 till 10 % och de som anger sämre sömnkvalitet från 47 till 12 %. I Hus E och F-G har det skett minskningar med mellan 13 och 23 %-enheter och i speciellt Hus E är andelen sömnstörda vid efterstudien låg (14 %). I Hus I-J har det framför allt skett en förbättring av upplevd sömnkvalitet där störningen har minskat från 49 till 15 %. Även för situationen med öppet fönster har sömnstörningarna generellt minskat, men återigen minst för Hus H. Den största förändringen uppvisar Hus E där andelen störda har minskat med mellan 41 och 46 %-enheter till endast 14 % störda efter insatta bullerskyddsåtgärder. I Hus A-D har det också skett en stor minskning (mellan 35 och 44 %-enheter). Resultaten visar dock att mellan 33 och 48 % anger störda sömnaktiviteter i de olika fastigheterna (ej i Hus E) på grund av buller när fönstren är öppna trots genomförda bullerskyddsåtgärder. 9

10 0 till 10 db 6 db 4 till 9 db +2 till 2 db 1 till 10 db Figur 6. Andel (%) som anger olika typer av sömnstörningar vid stängt och öppet fönster i förstudien 2004 (röd linje) respektive i efterstudien 2009 (blå streckad linje) för de olika fastigheterna. Sammanfattningsvis är sömnstörningarna överlag betydligt lägre jämfört med utgångssituationen 2004 vilket tyder på att bullerskyddsåtgärderna och ombyggnationerna haft en positiv effekt, speciellt för de boende i Hus A-D där alla fick sovrum mot gårdssidan. 10

11 Ljudlandskapsvandringar efter ombyggnad Den upplevda ljudmiljön utomhus i bostadsområdet studerades även av Gösta Ekmans laboratorium vid Stockholms universitet/karolinska institutet med den metod som utarbetats inom forskningsprogrammet. Detta omfattade enbart en efterstudie. Under maj 2009 genomfördes ljudlandskapsvandringar med 30 boende. Resultaten av denna studie ligger i linje med Arbets- och Miljömedicins enkätbaserade studier och visar att landskapskvaliteten utomhus i överlag upplevs som dålig av de boende och att en positivt upplevd ljudmiljö inte hade skapats i området. Slutsatser Partilleprojektet visar att det går att avsevärt förbättra en undermålig ljudmiljö, där ett stort antal boende är bullerstörda, särskilt om det sker i samband med en allmän upprustning av bostadsområdet. Det kan som i detta fall ske genom ett samtidigt högre markutnyttjande, det vill säga genom förtätning med hjälp av skärmande huskroppar. Ombyggnadsåtgärderna och övriga bullerskyddsåtgärder har lett till relativt stora förbättringar av ljudmiljön även om åtgärderna inte lett till att en tyst sida skapats inne i bostadsområdet. Ljudnivåerna på den mest trafikexponerade sidan har minskat med 5-10 db. På den största innergården har ljudnivåerna minskat med 4-10 db, med de högsta värdena för positioner som tidigare hade fri sikt till motorvägen. Åtgärderna har lett till ett ljudlandskap med både rumsligt och tidsmässigt lägre variation hos ljudnivån. Överlag anger de boende stora förbättringar av boendemiljön, trivseln med området har ökat, fler uppger att de har tillgång till tysta rum i sin bostad och man anger att trafikmiljön i området blivit tryggare. En påtaglig positiv effekt av åtgärderna är att sömnstörningar av vägtrafikbuller har minskat, framför allt i Hus A-D där alla lägenheter nu har rum även mot gården och i Hus E inne i området. Allmän störning av vägtrafikbuller minskade väsentligt. Boendetiden var dock kort för en majoritet i de ombyggda husen (2-12 månader). Det vore därför värdefullt att upprepa studien efter något år för att undersöka de mer långsiktiga effekterna av bullerskyddsåtgärderna. Resultaten från Partilleprojektet visar att trots nya fönster med god ljudisolering, genomgående lägenheter, bullerskärm och ny asfaltbeläggning på E20 anger hälften av de boende i fastigheterna närmast E20 att de för de mesta hör trafikljud inomhus och upplever det som besvärande att inte kunna ha fönster öppna eller vistas på sin balkong på grund av vägtrafikbullret. Tillgång till tysta platser utomhus och platser där ljudmiljön upplevs som avkopplande är det alltjämt få som anger och en majoritet anser att ljudmiljön utomhus domineras av trafikljud. Projektet visar också på vikten av noggrann planering in i detalj. Ett exempel var den fläkt (nu åtgärdad) som började höras efter bullerskyddsåtgärderna, det vill säga då bullernivån på innergården hade reducerats. Under projekteringen diskuterades frågan om trafiken på innergården. Parkeringen här kunde dock inte tas bort. Det var också nödvändigt att ha en genomfart i väster. Den fick då formen av ett valv med ljudabsorberande beklädnad. Detta är dock inte tillräckligt för att helt hindra ljudläckage in till innergården. Det hade självklart varit bättre om innergården kunnat göras helt trafikfri. Ljudnivån inne på gårdssidan, särskilt den västra delen av gården mellan Hus A-D och Hus E, skulle kunna sänkas ytterligare genom uppförande av bullerskydd mellan husen och motorvägen så att öppningen mot E20 vid underfarten bredvid köpcentrat Allum tillsluts. En stor förbättring skulle kunna åstadkommas med verkligt tyst vägbeläggning på E20 men här saknas fortfarande goda alternativ så länge dubbdäck tillåts. 11

12 Referenser [1] Forssén, J., Kropp, W., Thorsson, P. & Ögren, M. Trafikbuller vid Partille Stom. Rapport S-05-01, Teknisk akustik, Chalmers, Mars [2] Forssén, J. Road traffic noise levels at Partille Stom after gap filling building constructions. Report S-09-02, Teknisk akustik, Chalmers, december [3] Gidlöf-Gunnarsson, A. & Öhrström, E. Tillämpning av ljudlandskapskonceptet i bullerexponerat bostadsområde: Upplevelse av boendemiljön och effekter på hälsa och välbefinnande efter åtgärder i Partille centrum för att skapa goda ljudlandskap. Arbetsoch miljömedicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Rapport nr 126 (2009), ISBN , ISSN [4] Axelsson, Ö. Resultatrapport över uppföljning av fallet Partille Centrum, Gösta Ekmans laboratorium för sensorisk forskning, Stockholms universitet, september

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Ett forskningsprogram finansierat av Mistra, Vägverket och Vinnova LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Den goda staden kräver goda ljudlandskap 38 db 40 db 42 db 44 db 46 db 48 db 50 db 52 db 54 db 56 38 db

Läs mer

Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 126

Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 126 Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 126 Tillämpning av ljudlandskapskonceptet i bullerexponerat bostadsområde: Upplevelse av boendemiljön och effekter på hälsa och välbefinnande efter åtgärder i Partille

Läs mer

Åtgärder mot trafikbuller: Exempel från verkligheten

Åtgärder mot trafikbuller: Exempel från verkligheten Seminarium om trafikbuller ett växande miljöhälsoproblem, 2013-03-26 Åtgärder mot trafikbuller: Exempel från verkligheten Tyst sida Anita Gidlöf-Gunnarsson Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet,

Läs mer

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4407-A / Christoffer Janco / Susanne Andersson Reviderad: (6) Kyrktorget Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile

Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 7 september 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens

Läs mer

Anderstorps Gård, Skellefteå kommun

Anderstorps Gård, Skellefteå kommun Anderstorps Gård, Skellefteå kommun Bullerutredning inför planändring till bostadsområde Uppdragsnummer: 170708 Beställare: Heimstaden Att: Li Cederwall Frizzo Dokument: R170708-2 rev. 1 Datum: 2018-10-23

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

RAPPORT Tollare - bullerutredning

RAPPORT Tollare - bullerutredning RAPPORT - bullerutredning 2009-10-05 Upprättad av: Lisa Granå RAPPORT - bullerutredning 2009-10-05 Kund Oskar Kurasz NCC Boende Konsult WSP Akustik Box 92093 120 07 Stockholm Besök: Lumaparksvägen 7 Tel:

Läs mer

PM-buller - Gunnestorpsvägen Dnr: 16/0233

PM-buller - Gunnestorpsvägen Dnr: 16/0233 2016-10-17 PM-buller - Gunnestorpsvägen Dnr: Beräkningar av bullerpåverkan från vägtrafik har utförts för föreslaget detaljplanområde vid Gunnestorpsvägen. Bedömning är att det går att bygga nya bostäder

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Klockstapeln, Sundbyberg Uppdragsgivare: HSB Bostad AB Referens: Jörgen Nygård Uppdragsnummer: 20178 Rapportnummer: 146-1-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2016-01-21

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun Reviderad 2018-02-10 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås

Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås Rapport nummer: 2015-092 r03.2 Datum: 2015-12-17 Reviderad Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås Bullerutredning för ny detaljplan C:\jag jobbar hemma\2015-092 MS kv Hästhoven 1, Borås, Structor Miljö

Läs mer

Sten Sturegatan 36-44

Sten Sturegatan 36-44 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. 36-44 Påbyggnad av våningsplan med lägenheter Alternativet Vinterträdgård Rapport 4599-E Göteborg 2012-11-14 Susanne Andersson Akustikforum AB Stampgatan

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 9 + 12 Rapportdatum: 2015-05-11 Revidering: A Handläggande akustiker Ansvarig akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Strand Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem AB Referens: Christer Nilsson Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 9 + Rapportdatum: 2012-07-03 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Erik

Läs mer

Bilaga 4 Bullerutredning. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Bålsta Centrum

Bilaga 4 Bullerutredning. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Bålsta Centrum Bilaga 4 Bullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Bålsta Centrum Uppdragsgivare: ETTELVA arkitekter AB Referens: Maria Hjort Vårt referensnummer: 133-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 2 Rapportdatum:

Läs mer

PM Akustik - Bagartorp

PM Akustik - Bagartorp Sida: 1 av 7 PM Akustik - Bagartorp Utvärdering av trafikbullernivåer för alternativ 1 och 2 ACAD har på uppdrag av Besqab Projekt och Fastigheter AB beräknat trafikbullernivåer från väg- och spårtrafik

Läs mer

Parkhusen - Kristiansborg i Västerås

Parkhusen - Kristiansborg i Västerås 751622 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Ivarsson Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.ivarsson@afconsult.com Datum 2019-01-09 Västerås stad Teknik och fastighetsförvaltningen

Läs mer

Beräkningen grundas på planskisser från beställaren.

Beräkningen grundas på planskisser från beställaren. 2018-10-19 1/5 Ruthström & Larsson Bygg AB Järnvägen 2 & 3 m fl, Visby Beräkning av trafikbuller 1 Allmänt Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder m m inom kvarteret Järnvägen

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Bilagor 1 Kv.Liljan Norr Beräkning av bullernivåer vid fasad och uteplatser för den norra byggnaden.

Bilagor 1 Kv.Liljan Norr Beräkning av bullernivåer vid fasad och uteplatser för den norra byggnaden. Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Beräkningsmetod och indata 1 3 Riktvärden 2 3.1 Riktvärden för trafikbuller antagna av riksdagen 2 3.1.1 SFS 2015:216 2 3.2 Boverkets vägledning 3 3.3 Bedömningsgrunder

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Fröfjärden Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB Referens: Oscar Månsson Uppdragsnummer: 620-710 Sundbypark Antal sidor + bilagor: 8 + 4 Rapportdatum: 2016-03-09

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw årt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 14 Rapportdatum: 2013-11-28 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Henrik Anréus

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan.

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. LANDSKRONA STAD Datum 0--0 Stadsbyggnadsförvaltningen Handläggare Fredrik Karlsson Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. Beskrivning av uppdrag Landskrona stad planerar förtätning av kvarteret Jäntan. Kvarteret

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan.

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2016-12-05 Handläggare Fredrik Eek Er Referens Vår Referens Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1 Beskrivning av uppdrag Landskrona stad planerar förtätning av

Läs mer

RAPPORT B. Wättingebacken, Tyresö kommun. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB. Ljud & Vibrationer. Stockholm. Granskad av

RAPPORT B. Wättingebacken, Tyresö kommun. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB. Ljud & Vibrationer. Stockholm. Granskad av RAPPORT B Handläggare Tel 010 505 60 71 Mobil 070 184 57 71 E-post lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2016-05-31 Projekt-ID 719084 Tyresö Kommun Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö Wättingebacken, Tyresö kommun

Läs mer

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax RAPPORT Kommunledningsförvaltningen, Falköpings Kommun Bullerutredning för Uppdragsnummer planerar för ett nytt bostadsområde i området. Sweco har genomfört en bullerutredning inkl. principiella förslag

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Rudboda Uppdragsgivare: SKB Referens: Johan Jarding Rapportnummer: -1 Antal sidor + bilagor: 10 + 16 Rapportdatum: 2016-07-14 Handläggande akustiker Kvalitetsgranskad

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för enligt krav i detaljplan Uppdragsgivare: Metod Arkitekter AB Referens: Ulf Segerlund: Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 8 + 12 Rapportdatum: 2014-06-05

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

Bullerutredning Kv Barken, Dnr:

Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 2017-10-24 Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 02-0622 För planerad ny bebyggelse inom dpl kv Barken har trafikbuller beräknats. Beräkningarna visar att riktvärdena enligt Förordningen för trafikbuller (2015:216

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT A. Granängstorget, Tyresö kommun. Döbelnsgatan Stockholm. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB. Ljud & Vibrationer.

RAPPORT A. Granängstorget, Tyresö kommun. Döbelnsgatan Stockholm. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB. Ljud & Vibrationer. A Handläggare Lars Lindström Tel 010 505 60 71 Datum 2017-06-28 Projekt-ID 735843 Mobil 070 184 57 71 Brickhouse Fastighetsutveckling AB E-post lars.e.lindstrom@afconsult.com Döbelnsgatan 54 113 52 Stockholm

Läs mer

Skellefteå 6:1, Getberget, Skellefteå kommun

Skellefteå 6:1, Getberget, Skellefteå kommun Skellefteå 6:1, Getberget, Skellefteå kommun Bullerutredning inför planändring till bostadsområde Uppdragsnummer: 170712 Beställare: Skanska Sverige AB Att: Simon Edberg Dokument: R170712-1 Datum: 2017-06-14

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping UPPDRAGSNUMMER 1182067000 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA RIKARD SJÖHOLM Uppdragsledare, Akustiker

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Rapport nummer: 2014-119 r03 rev01 Revideringsdatum:2016-05-18 Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Bild: Kvarteret Hugin, vy mot väster genom Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan.

Läs mer

Sicklaön 202:9, Nacka. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r03 Datum: Att: Alice Ahoniemi Nacka

Sicklaön 202:9, Nacka. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r03 Datum: Att: Alice Ahoniemi Nacka Rapport nummer: 2013-093 r03 Datum: 2014-04-02 Sicklaön 202:9, Nacka Trafikbullerutredning L:\2013\2013-093 SS Sicklaön 202_9, Nacka, Nacka kommun\rapporter\2013-093 r03.docx Beställare: Nacka kommun Att:

Läs mer

Norrbacka, Sigtuna kommun

Norrbacka, Sigtuna kommun 15U28490, Sigtuna kommun Trafikbullerutredning Sammanfattning Bostäder som uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus kan uppföras på fastigheten. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174,

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev B

Trafikbullerutredning, Rev B Trafikbullerutredning, Rev B Uppdragsgivare: s Utvecklings AB Referens: Göran Reierstam Vårt referensnummer: 121-1-3B Antal sidor + bilagor: 11 + 25 Rapportdatum: 2016-04-11 Revidering B: 2017-02-02 Handläggande

Läs mer

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 10200402 1 (5) PM 10200402.1 Denna PM har reviderats 2014-10-08 med nya trafiksiffror för vägarna, samt en ny husplacering. Nytillkommet jämfört med förra versionen markeras med ett vertikalt

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad

Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad Rapport 5307-B / / Rolf Cedås Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad Till denna rapport hör bullerkartorna 5307-70 till -86 I denna rapport

Läs mer

Bullerutredning, Kil 1:1, Nacka. TR R03 Rev D. Datum: Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Olivier Fégeant

Bullerutredning, Kil 1:1, Nacka. TR R03 Rev D. Datum: Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Olivier Fégeant Bullerutredning, Kil 1:1, Nacka TR101112 R03 Rev D Datum: 2015-09-07 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Olivier Fégeant Bullerutredning, Kil 1:1, Nacka Datum: 2015-09-07 Kund Jonas Nylander Exploateringsenheten

Läs mer

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås 748479 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2018-03-01 PEAB Bostad AB Emelie Segendorff Uppdragsnr 748479

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm

Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm RAPPORT 16212 A 1 (9) Kund Järntorget Bostad Box 1267 172 25 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer 16212 Bilagor A01 A03 2016-10-20 Rapport A Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Kv Handelsmannen, Glumslöv. Trafikbuller från vägar och tåg vid planerad ny bebyggelse

Kv Handelsmannen, Glumslöv. Trafikbuller från vägar och tåg vid planerad ny bebyggelse 1 (13). Trafikbuller från vägar och tåg vid planerad ny bebyggelse Uppdragsgivare HSB, Landskrona, ref: Johan Svedström Uppdrag Att belysa vilka trafikbullernivåer som erhålls vid planerad bebyggelse inom

Läs mer

RAPPORT. Gärdesvägen Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN BULLERUTREDNING FÖR OMRÅDET GÄRDESVÄGEN UPPDRAGSNUMMER Sweco Environment AB

RAPPORT. Gärdesvägen Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN BULLERUTREDNING FÖR OMRÅDET GÄRDESVÄGEN UPPDRAGSNUMMER Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Gärdesvägen Vallentuna UPPDRAGSNUMMER 1151069000 BULLERUTREDNING FÖR OMRÅDET GÄRDESVÄGEN 2016-12-05 Sweco Environment AB RIKARD SJÖHOLM UPPDRAGSLEDARE RICARDO OCAMPO DAZA GRANSKARE

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 2017-02-13 TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 574

Läs mer

Vista Skogshöjd, Huddinge

Vista Skogshöjd, Huddinge Kund Wallenstam Box 19531, 104 32 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15314 2016-10-21 Rapport C Vista Skogshöjd, Huddinge Bullerutredning för detaljplan Bilagor C01, C02 Rapport 15314 C Vista Skogshöjd, Huddinge

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS Rapport 15-022-R2 2015-07-07 5 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm

Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm RAPPORT 16212 C 1 (7) Kund Järntorget Bostad Box 1267 172 25 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer 16212 Bilagor C01 C02 2017-09-11 Rapport C Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Läs mer

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4407-F / / Susanne Andersson Kyrktorget beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus Till denna rapport hör ritningarna 4407/50-58.

Läs mer

Niord 1, Norrtälje stad

Niord 1, Norrtälje stad Niord 1, Norrtälje stad Trafikbullerutredning 2018-04-27 Niord 1, Norrtälje stad Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum:

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum: Rapport R080203 2rev5 Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8 Projekt: 080203 Handläggare: Johan Selleskog 2008-09-05 Kv Fältet 1, Solna Beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik 1 Projektbeskrivning

Läs mer

PM TRAFIKBULLER Kv Städet, Brillinge 3:3

PM TRAFIKBULLER Kv Städet, Brillinge 3:3 PM TRAFIKBULLER Kv Städet, Brillinge 3:3 Blad 1 Visar ekvivalent ljudnivå vid mest utsatt del av fasad (i höjdled) samt ljudnivån 1,5 meter över mark. Blad 2 Visar maximal ljudnivå vid mest utsatt del

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för enligt krav i detaljplan Uppdragsgivare: Metod Arkitekter Referens: Ulf Segerlund Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 8 Rapportdatum: 2014-03-18 Revision:

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

Bullerutredning i Sigtuna kommun, Midgårdsvägen/Vikingavägen

Bullerutredning i Sigtuna kommun, Midgårdsvägen/Vikingavägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Bullerutredning Märsta Sigtunahem Nils Wiklund Johan Aslan Jan Pons Datum 2013-07-04 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: +46-10-615

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

FÖRSTUDIE_ BULLERHANTERING

FÖRSTUDIE_ BULLERHANTERING FÖRSTUDIE_ BULLERHANTERING SÄTUNA TORG SÖDRA 1 N Privat entré Situationsplan Offentlig entré 0 5 10 15 20 25 skala 1:500 på A3 Situationsplan 1 B1 KV. B B3 B4 A3 KV. A A1 Översikt - etappindelning 2 B1

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

Torvemyr etapp 2, Grundsund Trafikbullerutredning

Torvemyr etapp 2, Grundsund Trafikbullerutredning Beställare: Lysekils kommun 453 80 Lysekil Beställarens representant: Jon Resmark Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 101 16 95 Filnamn och sökväg:

Läs mer

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-09-30 Uppdrag 265 378. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Trafikbuller Status: Datum: 2015-09-30

Läs mer

Hagsätra Rågsved. Bullerutredning. Mars Mars Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr (6)

Hagsätra Rågsved. Bullerutredning. Mars Mars Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr (6) Hagsätra Rågsved Bullerutredning Mars 017 Mars 017 memo0.docx 01-03-814 Sweco Environment AB 1 (6) PM BULLER HAGSÄTRA RÅGSVED 017-0-16 Översiktlig studie av ljudmiljö Bedömningarna i denna PM är baserade

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog UPPDRAG Nya Hovås Trafik & Parkering UPPDRAGSNUMMER 2392163000 UPPDRAGSLEDARE Roger Johansson UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2012-07-03 Bullerberäkning I föreliggande presenteras resultat av bullerberäkningar

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Detaljplaneförslaget för Grindstolpen 1, Tyresö, Rev C Uppdragsgivare: Svanberg och Sjögren Bygg AB Referens: Kent Sjögren Vårt referensnummer: 14069-1 Antal sidor + bilagor: 10 +

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Kv. Västteg 34-4 & kv. Motormannen Umeå kommun

Kv. Västteg 34-4 & kv. Motormannen Umeå kommun Kv. Västteg 34-4 & kv. Motormannen Umeå kommun Bullerutredning inför planändring till bostadsområde. Uppdragsnummer: 170766 Beställare: Umeå kommun, Mark och exploatering Att: Kajsa Dahlberg Dokument:

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

Stora Ursvik, Sundbybergs kommun

Stora Ursvik, Sundbybergs kommun RAPPORT C 1 (6) Handläggare Åsa Lindkvist Tel +46 (0)10 505 60 41 Mobil +46 (0)70 184 57 41 Fax +46 10 505 00 10 asa.lindkvist@afconsult.com Datum Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25

Läs mer

Kv. Vitsippan 12, Katrineholms kommun. Utredning av omgivningsbuller till detaljplan

Kv. Vitsippan 12, Katrineholms kommun. Utredning av omgivningsbuller till detaljplan L:\2016\2016-136 MB Kv_ Vitsippan 12, Structor Nyköping AB\Rapporter mm\2016-136 r01 rev01 Bullerutredning till detaljplan.docx Rapport nummer: 2016 136 r01 Datum: 2016-09-22 Kv. Vitsippan 12, Katrineholms

Läs mer

KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING

KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING SKRIVELSE 1 KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING 1 INLEDNING I denna skrivelse med tre grafiska bilagor redovisas trafikbullerberäkningar för planområdet Koldemo 30:36 mfl i Arbrå.

Läs mer

Tångeröd 2:18 Tjörns kommun Trafikbullerutredning

Tångeröd 2:18 Tjörns kommun Trafikbullerutredning Tångeröd 2:18 Tjörns kommun Trafikbullerutredning 2017-05-19 2 (10) Tångeröd 2:18 Tjörns kommun Trafikbullerutredning 2017-05-19 Beställare: Tjörns kommun 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Laura

Läs mer

Dp1824 Bäckby Centrum, Välljärnsgatan, Västerås

Dp1824 Bäckby Centrum, Välljärnsgatan, Västerås 743734 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2017-11-28 Västerås Stad Jimmy Heimersson Uppdragsnr 743734

Läs mer

Kv. Västteg 34-4 & kv. Motormannen Umeå kommun

Kv. Västteg 34-4 & kv. Motormannen Umeå kommun Kv. Västteg 34-4 & kv. Motormannen Umeå kommun Bullerutredning inför planändring till bostadsområde. Uppdragsnummer: 170766 Beställare: Umeå kommun, Mark och exploatering Att: Kajsa Dahlberg Dokument:

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG Rapport 15-069-R1 2015-08-31 7 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby Laholms kommun Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby 2018-02-08 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: Laholms kommun Cecilia Lindgard

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Beställare: Vera Arkitekter genom Joachim Unger Antal sidor: 18. Projekt: Varav bilagor: 11. Handläggare: Lennart Nilsson Datum:

Beställare: Vera Arkitekter genom Joachim Unger Antal sidor: 18. Projekt: Varav bilagor: 11. Handläggare: Lennart Nilsson Datum: Rapport genom Joachim Unger Antal sidor: 18 Projekt: 143504 Varav bilagor: 11 Handläggare: Lennart Nilsson 2015-03-03, Uppsala Beräkning av ljudnivå från väg- och tågtrafik 1 Projektbeskrivning Akustikbyrån

Läs mer

Buller vid kvarteret Hagalund 1:1

Buller vid kvarteret Hagalund 1:1 Rapport 2016:75, Version 1.2 Buller vid kvarteret Hagalund 1:1 - Borlänge kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Hagalund 1:1, Borlänge kommun Serie nr: 2016:75 Projektnr: 18261 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Peter Molnár Miljöfysiker Helena Sandén Överläkare Göteborg den 27 mars 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra

Läs mer