LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna Laszlo Birgitta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20"

Transkript

1 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna Laszlo Birgitta Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld i Dalarna.

2 Innehållsförteckning Hedersrelaterat våld... 3 Borlänge: Trygga Föräldrar trygga barn... 3 Rättvik: utbildning - hedersrelaterat våld... 4 Borlänge: Insatser för att öka invandrarkvinnors kunskap om och förmåga att använda det svenska skyddsnätet vid våld och förtryck... 4 Rädda Barnen, Dalarna: Det handlar om kärlek... 6 Borlänge: Handlingsplan om hedersförtryck Gagnef: Insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Hedemora: IFO och skolan i samverkan mot hedersrelaterat våld Planeringskonferens, spetskompetensgruppen Länsstyrelsen, Dalarna, Resursteam Heder Insatser och förebyggande insatser för barn och ungdomar Rättvik: Barn till personer med missbruksproblem där våld mellan vuxna förekommer Ludvika och Smedjebacken: Förebygga våld och sexuella trakasserier Insatser för män som utövar våld Falun och Borlänge: Kris- våldsmottagning för män Mora: Förstudie tidiga insatser för män med våldsproblematik Insatser för mottagande av våldsutsatta familjer Säter: Samordnare Kvinnofrid, socialförvaltningen Ludvika: Tidiga och samtidiga insatser för barn och vuxna där det förekommer våld Falun: Kommunalt skyddat boende för våldsutsatta Borlänge: IFO-tjänst samordnare Mora och Orsa: Familjefrid Kvinnojourer Ludvika och Smedjebacken: Tjejjouren webbprojekt Freja 2006 och Falun: Kvinno- och tjejjourer. Nätverk och kompetensutveckling Handledning för kvinnojourerna i länet Malung- Sälen: Ökat välbefinnande hos kvinnor Ludvika och Smedjebacken: Utveckling av Kvinnojouren Falun: Utökning Kvinnojouren Borlänge: Utökning Kvinnojouren Rättviks kommun: Halvtidstjänst, kvinnojouren Dådran Samverkan/nätverk

3 Högskolan Dalarna: Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarna Gagnef: Samverkansprojekt skyddat boende Säter: Samverkansprojekt skyddat boende Länsstyrelsen Dalarna: Regionalt arbete för kvinnofrid och ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Leksand: Samverkansprojekt Borlänge: Samverkansprojekt mellan kommunen och kvinnojouren Kompetensutveckling/information Smedjebacken: Arbetsmetoder mot sexuellt våld och sexuell exploatering Leksand: Utbildning Falu kommun: Kompetensutveckling, nätverk kring Kvinnofrid Älvdalen: Projektledartjänst Falun: Lokal samverkan förstärkt kvinnojour och utvecklat stöd Falun: Utvecklingsmedel, Dalarnas kompetenscentrum för arbetet mot våld i nära relationer, DKV Ludvika: Kompetensutveckling inom kvinnofridsområdet Länsstyrelsen Dalarna: Trappan, Att möta barn som bevittnat våld i nära relationer Rättvik: Kvinnofrid och våld i nära relationer Våld mot äldre Länsstyrelsen Dalarna: Startkonferens på temat våld mot äldre med särskilt fokus på äldre kvinnor Falun: Lärandecirklar våld mot äldre

4 Hedersrelaterat våld Borlänge: Trygga Föräldrar trygga barn Anslag 2012: kr Verksamhet: till Pågår (maj 2013) Målsättning Att genomföra ett ettårigt pilotprojekt på Nygårdsskolan i Borlänge Syfte Att skapa ett bättre klimat för skolelever, förebygga hedersrelaterat våld och hedersrelaterade inskränkningar i barns vardag genom att förbättra kontakten mellan skolan och föräldrarna. Bakgrund En god dialog mellan skola och föräldrar är viktigt för att barnen ska trivas och lyckas i skolan. En del föräldrar kanske särskilt föräldrar som inte är födda i Sverige är osäkra på vad skolan förväntar sig av dem. Det kan till exempel vara svårt att få föräldrar att delta i föräldramöten. En undersökning (Eriksson, Lars Lärares kontakter och samverkan med föräldrar en kartläggning 2009) visar att i skolor där majoriteten av eleverna har utländsk bakgrund får föräldrarna mindre kunskap om skolans styrdokument och arbetssätt än föräldrar i skolor där majoriteten av eleverna har etniskt svensk bakgrund. Skolan har ibland problem med att föräldrarna inte vill att deras barn deltar i obligatorisk undervisning som t ex idrott, sex- och samlevnad eller religionskunskap. Det finns elever som lever i hederskulturer med ibland kraftiga begränsningar i sin vardag. I extremfallen finns en risk för hedersrelaterat våld eller påtvingade äktenskap. Detta ställer krav på skolan när det gäller kunskap och medvetenhet om eventuella risker. Det finns olika projekt som belyser eller fungerar förebyggande mot hedersrelaterat våld och som är inriktade på barnen. Men skolan måste också hantera föräldrarna och i bästa fall nå en fungerande dialog mellan hemmet och skolan. En god dialog är grunden för skolans arbete med föräldrarna. Det minskar risken, inte bara för allvarliga händelser, utan även för att barn tvingas leva i en inre konflikt mellan sin skola och föräldrarnas vilja. Skolverket framhåller i skriften Hedersrelaterat våld och förtryck, skolans ansvar och möjligheter att det är viktigt att skolan skapar förtroendefulla kontakter med föräldrarna och därigenom arbetar förebyggande. Rädda Barnen vill med det här projektet stötta skolan att arbeta brett förebyggande med föräldrar och samtidigt nå föräldrar till barn som lever i hederskulturer. Projektets huvudinriktning är att arbeta 3

5 förebyggande mot hedersrelaterade inskränkningar i barnens vardag, men metoden är relevant även för att motverka mobbning och överhuvudtaget skapa en bättre miljö i skolan. Eftersom målgruppen är föräldrar pekas ingen grupp eller individ ut. Pilotprojekt att förebygga hedersrelaterat våld och andra kränkningar av barns rättigheter genom samverkan mellan skola och föräldrar Utbildning och handledning av målgruppen, ledd av Nabila Alfakir, lärare och mångfaldspedagog. Detaljerad tids- och aktivitetsplan tas fram tillsammans med Nygårdsskolan vid projektets början. Målgrupper Föräldrar Resultat Projektet pågår (maj 2013) Kommentarer Projektet pågår (maj 2013) Rättvik: utbildning - hedersrelaterat våld Anslag 2012: kr Verksamhet: till Pågår (maj 2013) Utbildningsdagar om hedersvåld och förtryck hos yrkesverksamma som möter utsatta flickor, pojkar och kvinnor. Borlänge: Insatser för att öka invandrarkvinnors kunskap om och förmåga att använda det svenska skyddsnätet vid våld och förtryck Anslag 2010: kr Verksamhet: september oktober Avslutat: 2011 Målsättning Att öka invandrarkvinnors kunskap om kvinnors rättigheter samt det svenska skyddsnätet 4

6 Att minska stigmatiseringen när det befintliga rättsliga skyddet används av de invandrade kvinnorna Syfte Att minska de långsiktiga sociala konsekvenserna av det våld och förtryck som drabbar dessa kvinnor. Ett långsiktigt hållbart skydd mot våld för kvinnor genom effektiva föreningar som kan fortsätta projektets arbete. Kartläggning av befintliga invandrargrupper, identifiering av tre av framtida samarbetspartners; Somaliska kvinnor för utveckling i Dalarna (SOKUD), UMIS en ideell invandrarorganisation med syfte att underlätta integrering för nyanlända somalier. Organisationen prioriterar familjen och kvinnofrågor. Somaliska ungdomars förening. Kartläggningen ledde till korta kurser för organisationsutveckling och förbättring av strukturerna. Kurserna syftade till ett långsiktigt hållbart skydd för kvinnor genom effektiva föreningar som kan fortsätta det arbete som inletts med projektet. Kartläggningen visade att Det inte finns många fungerande organisationer för invandrarkvinnor i Borlänge, förutom SOKUD De tre organisationer som skulle kunna ha potential att arbeta med att främja kvinnors rättigheter, inte har tillräckliga kunskaper och saknar en effektiv ledningsstruktur. Det ledde till att områdena organisationsutveckling/struktur, ledarskap och demokratiskt styrelsearbete prioriterades i det fortsatta utbildningsarbetet. Tre utbildningar om kvinnorättigheter med hjälp av lokala föreningar genomfördes. Över 80 kvinnor deltog. Projektet organiserade också ett diskussionsforum med ca 240 deltagare, varav 60 % kvinnor, samt en föreläsning Kvinnorättigheter och islam med deltagare från både invandrargrupper och kommunens tjänstemän. Föreläsare: Barni Nor som 2010 fick priset Europas mest inflytelserika muslimska kvinna av tankesmedjan The Institute of strategic dialogue. Projektet använde tre kvinnor med språklig och kulturell kompetens för att underlätta utbildningen. Med tanke på kunskapsnivån hos deltagarna användes olika metoder, inklusive grupparbeten, allmän diskussion och fallstudier. Diskussioner och jämförelser om de olika kulturer som påverkar kvinnors rättigheter gjordes. Ett diskussionsforum arrangerades, där syftet var att ändra den negativa kulturella attityden mot kvinnors rättigheter och minska den sociala konsekvensen för offer för könsrelaterat våld. Forumet genererade diskussioner om kvinnors rättigheter och jämställdhet i samband med islam i invandrargruppen. Nätverk bildades mellan de olika organisationerna som arbetar för kvinnors rättigheter, i syfte att dela information och kompetens: Kvinnojouren i Borlänge, Gemensamma krafter, Tjärnkraft, Rädda Barnen, Somaliska kvinnors förening (SOKUD) och UMIS. Målgrupper Invandrarkvinnor som utsätts för eller riskerar att utsättas för våld Resultat Innan utbildningen gjordes en enkät för att fastställa kunskapsnivån om kvinnors rättigheter och skydd, bland deltagarna. Den visade att 90 % av deltagarna inte hade tillräckliga kunskaper om internationella 5

7 kvinnokonventionen. Ingen av deltagarna kände till att andra än polisen arbetade mot kvinnovåld. Samma enkät gjordes efter utbildningen och då visade den att 80 % av kvinnorna som deltagit hade kunskaper om kvinnors rättigheter ur ett internationellt perspektiv, samt om det svenska skyddsnätet. På diskussionsforumet sökte flera skeptiker/kritiker svar från andra religiösa, t ex i frågan om kvinnors rätt att skilja sig. Kvinnan har rätt att skilja sig enligt Koranen men enligt hemlandets kultur och tradition får man inte skilja sig alls. Därför blev det reaktioner när en sheik som är välkänd i den somaliska gruppen beskrev islams syn på skilsmässa. Forumet har inte bara stärkt kvinnors rättigheter, utan också höjt den allmänna positiva uppfattningen om kvinnors rättigheter inom den invandrade gruppen. Kommentarer Utmaningar: Kvinnorna i målgruppen har späckade scheman och det var omöjligt för alla att delta i utbildningarna under vardagar. Därför genomfördes flera aktiviteter på lördagar och söndagar. Frågan är väldigt känslig att diskutera på grund av det kulturella trycket, okunskap om samhället och en osäkerhet kring hur den egna familjen eller gruppen påverkas. Många av deltagarna var analfabeter och det krävs ytterligare utbildningsmetoder som kan anpassas till utbildningsnivån hos deltagarna Lärdomar Deltagandet var högt på grund av att utbildningarna arrangerades i målgruppens bostadsområden med hjälp av befintliga nätverk Individer med akademisk examen och professionella personer med språklig och kulturell kompetens har använts i programmen. Det har gjort de språkliga kulturella hindren lägre och bidragit till konstruktiva diskussioner Det inledda arbetet fortsätter efter projektets slut. SOKUD planerar nätverksmöten två gånger per år. Attitydförändring är ett komplext ämne som kräver kompletterande metoder. Det handlar inte enbart om att öka kunskapen om kvinnor och deras rättigheter, utan också om att arbeta med att förändra attityden när det gäller den allmänna uppfattningen om invandrargrupper. Kunskaperna om den egna kulturen är ibland bristfällig och man blandar ihop kultur, traditioner och religion. Trots framgången är arbetet med kvinnofrågor inom målgruppen mycket komplicerad och det tar lång tid att uppnå attitydförändringar. Projektets utformning speglar en hållbarhet för dessa verksamheter. Rädda Barnen, Dalarna: Det handlar om kärlek Fas 1 Anslag 2010: kr Verksamhet: till Avslutat 6

8 Fas 2 Anslag 2011: kr Verksamhet: till Avslutat Fas 3 Anslag 2012: kr Verksamhet: till Avslutas i maj 2013 Fas 1 Målsättning Att arbeta förebyggande mot barn och unga som far illa av hedersvåld och förtryck genom att informera dem om deras rättigheter utifrån Barnkonventionen och att visa vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp. För att uppnå det övergripande målet är projektet uppdelat i två delmål: Skolkampanj med fokus på barn och ungas rättigheter i Barnkonventionen. Mål att besöka sex skolor i tre Av Dalarnas kommuner under Att synliggöra myndigheters och frivilligorganisationers ansvarsområden, att skapa en symbolisk mötesplats för unga som far illa, så att de myndigheter och organisationer som besöker skolan blir en naturlig väg för unga som är i behov av hjälp. Syfte Att förebygga hedersrelaterat våld Bakgrund Projektmodellen Det handlar om kärlek utvecklades i Norrköping 2009 med Rädda Barnen och Länsstyrelsen i Östergötland som initiativtagare. Huvudfrågan Är kärleken fri? ligger till grund för projektet. Tillsammans med andra myndigheter har modellen tagits fram som ett exempel på förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck bland unga. Projektet finns för näravarande på ett 30-tal orter i Sverige, varav tre i Dalarna: Ludvika, Borlänge och Orsa. Metoden bygger på att representanter för olika myndigheter och organisationer bildar en samverkansgrupp som tillsammans förbereder och planerar en skolvecka på en gymnasie- eller högstadieskola i sin kommun. En samverkansgrupp kan se olika ut i varje kommun men aktörer från polis och socialtjänst bör ingå. Andra aktörer som deltagit i projektet i Dalarna har varit Brottsofferjour, tjejjour, kvinnojour, mansjour, elevhälsa, kriminolog med fokus på brottsofferfrågor, Rädda Barnen, ungdomsmottagning, Missionskyrkan/ungdomspedagog och integrationsenheten i kommunen. 7

9 Rädda Barnen har i varje kommun som besökts startat en samverkansgrupp med aktörer från olika myndigheter och frivilligorganisationer. De har inför skolveckan haft regelbundna möten för att utbyta erfarenheter och förbereda skolveckans upplägg. För att nå ut till ungdomarna på bästa sätt och informera dem om vilka rättigheter de har genomförs projektet i deras egen miljö skolan. Ämnet kärlek ligger till grund för diskussionerna eftersom det är en bred ingång till att prata om mänskliga rättigheter i stort. Det gör att eleverna kan känna sig delaktiga. Elever och skolpersonal får under en vecka träffa representanter från myndigheter och frivilligorganisationer och diskutera rättigheter med utgångspunkt från Barnkonventionen och lagen. Under läsåret har tre kommuner i Dalarna besökts. Projektet har nått ut till cirka högstadieelever fördelat på tre skolor och eleverna har fått information om bl a Barnkonventionen och vart de kan vända sig om de får sina rättigheter kränkta. Att endast tre skolor deltog, istället för planerade sex skolor, beror på att den skola i Borlänge, Maserskolan, som snabbt visade intresse för projektet önskade att extra resurser lades på deras skola eftersom man hade stora problem med just hedersrelaterat våld och förtryck. Därför besöktes den skolan vid två tillfällen, en vecka åt gången. Eftersom projektet genomfördes över tre kommuner gick man inte vidare med att utöka till ytterligare en skola, för att behålla kvalitén i projektet och kunna genomföra de planerade skolveckorna på bästa sätt. Besökta skolor: Kyrkskolan i Ludvika kommun, Maserskolan i Borlänge kommun, Orsaskolan i Orsa kommun. Samtliga skolor är högstadier med årskurserna 7-9. På Kyrkskolan i Ludvika har även elever i å k 6 fått ta del av utställningen. Skolveckornas upplägg: Aulapresentation Filmvisning (Vingar av glas alt The Blind Side), teater, föreläsning Klassrumsbesök med värderingsövningar utifrån begreppet Kärlek Utställning i korridoren kring våld och förtryck, sexuella övergrepp och sexualitet. Broschyrer med information om organisationer och myndigheter, och ett kort i fickformat med lokala och nationella kontaktvägar. MSN-chatt varje vardagskväll under skolveckan. Anonym chatt med olika personer som ansvariga Fortbildning för skolpersonal. En enkät delades ut till elever, skolpersonal och samverkansgrupp efter projektet. Se resultat nedan. Målgrupper Barn och ungdomar som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Resultat 50 % av eleverna svarade på enkäten. Nära 60 % tyckte att skolveckan varit bra. Drygt 62 % känner bättre till sina rättigheter utifrån Barnkonventionen och lagen, och vet mera om vad Barnkonventionen handlar om än innan skolveckan Lärarnas kommentarer är övervägande positiva. Klassrumsbesöken får viss kritik från både elever och lärare. Anledningen kan vara att de värderingsövningar som gjort ställer höga krav på den som leder dem när det gäller att föra diskussionerna framåt och skapa en bra stämning. Samverkansgruppernas utvärdering visar att det finns behov av uppföljning av skolveckan, för att inte resultaten ska rinna ut i sanden. I övrigt berättar de om positiv feedback från eleverna. 8

10 En positiv effekt är att samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer på skolan ska utvecklas och bli bestående. Kommentarer Projektledarens erfarenhet är bland annat att ju mera man samarbetar och gör skolpersonalen delaktig, desto större effekt får projektet. Att finnas på plats i skolan en hel vecka, liksom samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer ses som en av de största styrkorna i projektet. Fas 2 Målsättning Se fas 1 Dessutom delmål Utveckla en ny modell med ideella lokala ledare för samverkansgrupp och skolvecka Utifrån den nya modellen genomföra projektet i två nya kommuner: Malung-Sälen och Falun Fortsatt utveckling i samarbete med Borlänge kommun, Maserskolan, bland annat genom dialog med föräldrar Genomföra en konferens för hela länet för att öka kunskapen och sprida goda exempel kring hedersrelaterat våld och förtryck Syfte Att förebygga hedersrelaterat våld Bakgrund Se fas 1 Falun, Malung och en fortsättning i Borlänge Maserskolan i Borlänge, Centralskolan i Malung och Hälsingårdsskolan i Falun har deltagit, samtliga är högstadieskolor. Projektet har nått ut till cirka elever. Hälften av dem har fördjupat sig i frågor om kärlek och rättigheter tillsammans med samverkansgruppen, i elevernas klassrum. I Malung besökte samverkansgruppen alla klasser på skolan, samt å k 6, då med en anpassad version för åldersgruppen. Under skolveckan i Falun gjordes en ny omarbetad utställning, med samma innehåll med ny layout och omarbetade texter. I samband med skolveckan har skolpersonal och samverkansgrupp erbjudits föreläsningar i ämnet. För personalen på Maserskolan genomfördes en utbildning tillsammans med ungdomsstyrelsen vid ett tillfälle. Inför skolveckan i Malung erbjöd samverkansgruppen all personal på skolan, samt myndigheter och organisationer en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck. 9

11 Målgrupper Se fas 1 Resultat Efter skolveckans slut inledde samverkansgruppen i Borlänge en diskussion med personal på en fritidsgård och skolan om att ha samtalsgrupper. Resultatet blev tjejgrupper på temat Det handlar om kärlek i elevens val. I brist på samtalsledare fanns inte möjlighet att starta en motsvarande grupp för killar. I Malung, med den största samverkansgruppen (12 personer), togs initiativ till att sprida projektet till andra arenor än skolan. På kommunens bibliotek visades en liknande utställning som den på skolan och böcker med koppling till temat lades fram. Två ideella ledare rekryterades, men det visade sig att det kan vara ett alltför stort uppdrag, trots ersättning för förlorad arbetsinkomst. Under projektets gång togs beslut att inte ordna en konferens utan istället utbildningar i projektmodellen, för kommuner så att de själva kan driva projekten lokalt. Sju kommuner deltog med 24 deltagare. Det ledde till att Leksand och Avesta kommer att starta projekt. I de kommuner där projektet genomförts kommer man att fortsätta arbeta med Kärleken är fri -metoden, genom samverkansgruppen Fas 3 Målsättning Sprida projektmodellen till flera kommuner i länet Öka kunskapen om rättigheter utifrån Barnkonventionen, hos ungdomar Utveckla samverkan mellan myndigheter och organisationer kring frågor som berör hedersrelaterat våld Sprida information kring kvinnlig könsstympning till personer som kommer i kontakt med unga som har blivit eller riskerar att bli könsstympade, samt sprida information till unga direkt genom skolbesöken Syfte Förebygga hedersrelaterat våld och göra projektet till en naturlig del av kommunernas arbete Att unga tjejer och killar får kunskap om vilka rättigheter de har, framför allt rätten till sin egen kropp och att själv få välja partner vid giftermål Projektet inkluderar alla ungdomar, men riktar sig extra mycket till dem som lever i en så kallad hederskultur och riskerar att få sina rättigheter kränkta utifrån det. Bakgrund Se Fas 1 Metod: se Fas 1 10

12 För att göra projektet till en naturlig del av kommunernas arbete utses någon eller några av aktörerna i samverkansgruppen att vara sammankallande och driva projektet vidare lokalt. Till stöd för de lokala projektägarna kommer en regional samordnare att finnas tillgänglig under projektperioden. Under projektåret sammankallar regionala projektledaren alla drivande aktörer i varje kommun vid två tillfällen för utbyte av erfarenheter och information om projektets framtid på det nationella planet. Uppföljning och stöd till de kommuner som genomför Det handlar om kärlek i sin kommun Fortsatt spridning av projektmodellen till de kommuner som inte redan arbetar enligt modellen En konferens för hela länet, om kvinnlig könsstympning Utvärdering och avslut Målgrupper Se Fas 1 Resultat Ur utvärdering av Det handlar om kärlek, gjord vid Södertörns Högskola Styrkor med samarbetet: Det samlade intrycket från samverkansgruppen visar att de flesta är nöjda med samarbetet. Alla aktörer i projektet hade med sig olika erfarenheter från hedersvåld och förtryck sedan innan. Detta bidrog till att man fick flera olika synvinklar, då till exempel Rädda Barnen hade barnrättsperspektiv, Polisen ett förebyggande perspektiv och Socialtjänsten ett problemlösningsperspektiv. När man förde samman flera olika aktörer med olika kunskaper på området, ökade insynen i ämnet, både bland ungdomarna och aktörerna. Att projektet är nationellt är också positivt, eftersom det leder till att nätverk skapas mellan olika aktörer. Myndigheter och organisationer har dessutom tillsammans fått chansen att berätta för barn och ungdomar vart de kan vända sig ifall de känner sig orättvist behandlade. Att myndigheter och organisationer tillsammans får arbeta på olika arenor utanför sitt vardagliga arbete gör dels att de får en inblick i varandras arbete och roller dels att de får chansen att bilda nätverk för att underlätta kontakten i framtida frågor. Myndigheter och organisationer har även förmedlat en rationell bild till barn och ungdomar om vad polisens och socialtjänstens arbete går ut på. Det kan motverka de fördomar som finns mot dessa myndigheter och förhoppningsvis vågar flera barn ta steget till att få hjälp. Svagheter med samarbetet: Det finns ingen tydlig målbeskrivning om hur, varför och på vilka sätt arbetet i samverkansgruppen ska följas upp. Därför är det viktigt att reda ut vilka de förväntade effekterna av ett samarbete är och därefter upprätta mål efter detta. Alla aktörer hade olika uppfattningar om samarbetet, vilket medförde att utvärderingen och samarbetet var svårt att mäta. 11

13 Det behövs en form av beskrivning till samverkansgruppen. De flesta vet att hedersrelaterat våld och förtryck är ett problem, det svåra är att komma i underfund med hur man egentligen bör agera för att motarbeta detta problem. Samarbete mellan skolan och samverkansgruppen har varit svagt, trots att skolan har en viktig funktion i projektet, som de som ska ge kontinuerlig information till barn och ungdomar om till exempel Barnkonventionen och barnrättsfrågor. Skolan bör få/ta ansvar för att barn och ungdomar utökar sina kunskaper inom barnrättsfrågor innan projektet drar igång, som en form av inledning av projektveckan. Även samarbetet med frivilligorganisationer har varit svagt. De som arbetar ideellt har engagerat sig av ett eget intresse, de har inga direktiv från en högre nivå för att ingå i samverkansgruppen. De har kanske befunnit sig i denna problematik tidigare och vill nu hjälpa andra eller Frivilliga organisationer bör få en större plats i projektet, de är både närmare problemet och har kunskap om problematiken från grunden. Även föräldrar och släkt är viktiga i arbetet och borde ingå som en del av projektet. Projektledaren för Det handlar om kärlek i Falun berättade att de hade erbjudit föräldrarna till ett informationsmöte innan projektveckan men ingen kom på mötet. Den tidigare utvärderingen som skrevs 2011 presenterade en idé om månadens rättighet på skolorna, så att så att arbetet mot hedersrelaterat våld får en naturlig fortsättning. När det gäller dialogen inom samverkansgruppen finns det risk för att fokuserar på ett aktörsperspektiv och utesluter andra perspektiv, exempelvis minoritetens röster. Borlänge: Handlingsplan om hedersförtryck Anslag 2008: kr Verksamhet: från Avslutat: Målsättning Att ta fram en handbok om hedersförtryck och våld, att genomföra utbildningar i ämnet, samt lansera och informera om handboken Syfte Handbokens syfte är att vara ett lättillgängligt redskap för personer som i sin profession kommer i kontakt med hedersproblematik samt att ge kunskap om hedersrelaterad problematik. Dessutom att berörda verksamheter genom handboken ska hitta former för samverkan och förebyggande arbete på både övergripande och individnivå. Målet är att alla barn och föräldrar i Borlänge ska mätas av samma budskap och förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter samt att ge stöd och skydd till ungdomar och vuxna som utsätts för hedersrelaterat hot eller våld. 12

14 Bakgrund Borlänge kommun har de senaste åren, i förhållande till sin befolkning, haft ett mycket stort flyktingmottagande också från samhällen där hederstänkande och kvinnlig könsstympning förekommer. Många verksamheter kommer i kontakt med problematiken och efterfrågan på kunskap är stor. De senaste åren har alltmer uppmärksamhet riktats mot situationen för ungdomar som lever i en vardag av ofrihet, tvång, hot eller våld och som utsätts för extrem kontroll från sina anhöriga. En del har lovats bort i arrangerade äktenskap redan som barn eller tvingats gifta sig med någon som familjen/släkten valt ut. Andra utsätts för hot eller tvång när de försöker leva som andra ungdomar och blir oerhört utsatt då den närmaste familjen och släkten ofta tar parti mot dem. I Borlänge finns många olika nationaliteter representerade. Oavsett vilken verksamhet man arbetar i, så kommer man sannolikt att någon gång möte ungdomar som riskerar att utsättas för hedersvåld. Genom de flyktinggrupper från bl a afrikanska länder som kommit till Sverige under senare år har frågan om kvinnlig könsstympning blivit alltmer aktuell. En referensgrupp har arbetat med hedersproblematiken i kommunen. Representanter för flera olika myndigheter och verksamheter har deltagit: ungdomsmottagningen, polisen, skolan, socialtjänsten och integrationsenheten. Referensgruppen har utsett en arbetsgrupp, som tagit fram Handlingsplan hedersrelaterat våld. I den ingår även ett avsnitt om könsstympning. Två heldagskonferenser om hederförtryck och våld. Föreläsare: Juno Blom, utvecklinssamordnare vid Länsstyrelsen Östergötland, med fokus på hedersproblematik, samt Bo Lagerqvist, polis med många års erfarenhet av arbete med hedersfrågor. Totalt 220 personer från ett 30-tal verksamheter inom och utanför kommunen deltog. I samband med konferenserna presenterades handboken och alla deltagare fick varsitt exemplar, som finns i både tryckt och digital version. Intresset för konferensen var mycket stort och det fanns inte plats för alla som ville delta. I samhällsorientering för nyanlända har hederproblematik tagits upp genom information om bl a svensk lagstiftning. Resultat Ökade kunskaper om hedersproblematik, förhållningssätt, arbetssätt samt myndigheters arbetssätt. Arbetet med att hitta nya former för samverkan mellan berörda verksamheter har underlättats genom det gemensamma synsätt som handboken förmedlar. Kommentarer Handlingsplanen är skriven ur ett barn- och ungdomsperspektiv, men värnar även om vuxnas välmående. Den handlar också om mäns och kvinnors olika roller, med syftet att öka jämställdheten. Hedersproblematiken förknippas ofta med andra kulturer än den svenska. Handlingsplanen kommer att användas i syfte att sprida kunskap till nyanlända flyktingar om svensk familjelagstiftning och blir på så sätt en del av introduktionen i det svenska samhället. 13

15 Gagnef: Insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Anslag 2008: kr. Avslutat: Målsättning Att upptäcka och förhindra att någon utsätts för eller utsätter någon annan för hedersrelaterat våld eller förtryck Att säkerställa kompetensen kring dessa frågors särskilda problematik inom socialförvaltningen Att höja kunskapen på området hos tjänstemän och förtroendevalda Att erbjuda lämpligt stöd för utsatta och deras familjer Att väcka intresse för frågan bland studieförbunden på orten Bakgrund Ingen person i Gagnefs kommun barn eller vuxen ska utsättas för hedersrelaterat våld och/eller förtryck I Gagnef, med ca invånare, finns omkring 30 nationaliteter med olika kulturell bakgrund. Hedersproblematiken har inte varit särskilt uppmärksammad tidigare med utifrån forskning på området finns ingen anledning att tro att Gagnef skulle vara förskonat från detta. En avhandling från Socialhögskolan (Sara Högdin) visar att 27 % av de svenska flickorna med utländsk bakgrund har restriktioner hemifrån som kan kopplas till hedersrelaterat förtryck. Personal från olika verksamheter träffades för att lägga upp en plan för vilka som skulle ingå i en arbetsgrupp i frågan. En styrgrupp för projektet utsågs Arbetsgruppen, med representanter för olika verksamheter, processade innehållet i förslag till handlingsplan En extern utbildare från Linnamottagningen i Stockholm bjöds in till utbildningsdag där personal från kommunen deltog, tillsammans med politiker, landstingspersonal och polis Målgrupper Barn och vuxna som utsätts eller utsätter någon annan för hedersrelaterat våld eller förtryck Resultat Förslag till handlingsplan och personal som ska arbeta vidare med frågan. I planen framgår tydligt hur man ska förhålla sig som personal och vilka rutiner som tillämpas Personal och politiker från kommunen och andra verksamheter har fått träffas och diskutera arbetssätt, samt deltagit i samma utbildning och knutit kontakter 14

16 Kommentarer Problemet har varit att få till tider som passar flera olika verksamheter och att få den utbildare man önskat. Hedemora: IFO och skolan i samverkan mot hedersrelaterat våld Anslag 2008: kr. Verksamhet: från feb 2009 Avslutat: Målsättning Att utveckla kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck, för personal inom IFO och skola Att utveckla former för samverkan mellan IFO och skola Bakgrund I Hedemora bor människor från 95 olika nationer. Varje år tar Hedemora emot minst 40 kvotflyktingar. Migrationsverket bedriver flyktingförläggning i Hedemora och hyr 100 lägenheter i kommunen. Sammanlagt har Migrationsverket 350 platser på flyktingförläggningen och genomströmningen är ca personer per år. Det behövs mera kunskaper på området hedersrelaterat våld. Studiebesök och föreläsning, Linnamottagningen i Stockholm Föreläsning om att tvingas bryta med sin familj och få ny identitet Studiebesök och föreläsning fryshuset, Elektraprojektet, samt Alma Europa i Stockholm Utbildningsdag i Hedemora för att sprida kunskap till en större publik Målgrupper Kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck Resultat Kunskapen om hedersproblematik har ökat inom IFO, skola, BUP och Migrationsverket. Det finns nu en grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och om hur det kan bemötas. Kontakter med externa samarbetspartners har inletts. Vid behov kommer Linnamottagningen, Elektraprojektet och ev Almamottagningen att konsulteras. En dialog inom området har inletts mellan skola, BUP, VUP och Migrationsverket. En överenskommelse har gjorts om att kontakta varandra för gemensamt möte i frågor där flera är delaktiga i samma ärende. Samverkan kommer att utvecklas ytterligare. En handlingsplan ska upprättas 15

17 Planeringskonferens, spetskompetensgruppen Anslag 2007: kr Studieresa och 2 dagars planeringskonferens. Genomfört. Se även nedan Resursteam Heder 2009 Målsättning Formulera syfte och mål för gruppens arbete Utforma en presentation som vi ska använda oss av vid information Kompetensutveckling Fokusera på framtiden och planera kommande årets arbete Syfte Stärka gruppen och klargöra gruppens uppdrag Länsstyrelsen, Dalarna, Resursteam Heder 2009 Anslag 2007: kr Anslag 2008: kr Anslag 2009: kr Avslutat: Målsättning Att utbilda personer från myndigheter i olika län för spetskompetens inom området Hedersrelaterat våld. Syfte Team med spetskompetens inom området i länen. För projekten 2008 och 2009 är syftet att utifrån de utbildningar som genomfördes under 2007 få större geografisk spridning och flera personer med spetskompetens i länen. Bakgrund Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland Västmanland och Örebro län genomförde under 2007 en spetskompetensutbildning inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Mellan 10 och 15 deltagare från olika myndigheter i varje län deltog. Syftet var att dessa personer skulle få en spets i sin utbildning och därmed kunna fungera som konsulter för sina arbetskamrater. De bildade sedan resursteam i respektive län, som även samarbetade mellan länen. 16

18 För att få en större geografisk spridning och för att få spetskompetens inom flera myndigheter vände sig länen till Länsstyrelsen i Östergötland med frågan om att utbilda resursteamet Heder 2009 med ytterligare personer från varje län. En projektgrupp med representanter för de medverkande länsstyrelserna sammanställde programmet, som bestod av föreläsningar, grupparbeten och litteraturstudier. Utbildningen har varit kostnadsfri för deltagarna men respektive arbetsgivare har stått för arbetstiden. Utbildning: 1. Grundläggande frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans arbete mot det, och hur man stödjer utsatta ungdomar 2. Fortsättning om skolans arbete. Socialtjänstens ansvar och arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 3. Fortsättning om socialtjänstens arbete. Skyddat boende samt polisens och åklagarväsendets insatser 4. Hälso- och sjukvårdens roll, arbetet på ungdomsmottagningarna samt frivilligorganisationernas insatser 5. Betydelsen av samarbete över gränserna Målgrupper Kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck Resultat Ett förslag på uppdragsbeskrivning har tagits fram av Länsstyrelsen i Dalarna för att förtydliga vilket mandat medlemmarna av resursteamen har Samverkan har kommit igång och deltagarna har genom de gemensamma resorna fått tillfälle att diskutera och reflektera. Projektledarna konstaterar att det nu finns mera kunskaper i länen. I flera fall har det fått genomslag inom olika myndigheter. Genom ökad kunskap och även uppmärksamhet i media har ansökningarna för medel ökat. Resurspersonerna med spetskompetens fångar upp signaler på olika arbetsplatser och med det har nya projekt startats. Kunskapsöverföring mellan länen har ökat. Flera olika myndigheter har blivit medvetna om frågan och handlingsplaner har tagits fram. Kommentarer Efter utbildningen 2007 uppstod frågan om vilket mandat deltagarna hade för att sprida kunskap. Inför denna omgång var därför projektledarna noga med att informera arbetsgivarna om villkoren och om vikten av att kunskapen används konkret i den egna verksamheten. Projektledarna anser att det kanske inte bör utbildas flera personer till resursteamen, utan att man bör inrikta sig på att fortbilda de som finns och arbeta vidare med samverkan. Länsstyrelsernas roll skulle vara att stödja spridning av kunskap. Deltagarna efterlyste mera tid för reflektion tillsammans, både länsvis och i grupper med samma profession. De ville också ha mera hjälp med hur de skulle hantera vardagen på sina myndigheter med de enskilda fallen. 17

19 Insatser och förebyggande insatser för barn och ungdomar Rättvik: Barn till personer med missbruksproblem där våld mellan vuxna förekommer Anslag 2009: kr Verksamhet: jan- november 2009 Avslutat: Målsättning Att barnen får: kunskap om alkoholism och annat drogberoende och hur det påverkar alla i familjen dela med sig av sina tankar och känslor om sin situation lära sig att det inte är andras fel att vuxna dricker/tar droger höra att andra har liknande problem och att det finns hjälp att få Bakgrund Projektet är en del av Rättviks kommuns satsning på tidiga insatser för Barn till föräldrar med psykiska problem och/eller funktionsnedsättning Barn till personer med missbruksproblem/barn i familjer där våld och övergrepp förekommer Unga föräldrar Projektet beviljades totalt kr ur 2009 års anslag för Tidiga insatser, varav dessa kr gäller barn i familjer där våld och övergrepp förekommer Två grupper har startats. Under jan-dec 2009 har två grupper träffats varje vecka. En grupp för yngre barn, upp till 9 år, en grupp i åldern 9-12 år. Fem barn i varje grupp. Lika många pojkar som flickor deltog. Grupperna har bl a diskuterat, spelat rollspel och varje träff har haft ett tema, t ex hur man blir stark inuti, hur man säger nej till grupptryck, känslor och försvar, familjeproblem i missbruksmiljöer. Hemterapeut har samordnat och hållit i verksamheten tillsammans med gruppledare. 18

20 Målgrupper Barn till personer med missbruksproblem Barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer Resultat När barnen börjat i gruppen har de fått fylla i ett formulär om vilka mål de har. När terminen avslutas får de göra en egen individuell utvärdering. Sammanställningen av det materialet visar att barnen tyckt att det varit kul och att de lärt sig mycket. Projektverksamheten ingår i ordinarie verksamhet från Broschyrer om verksamheten har tryckts och lagts ut i väntrummet på socialtjänsten, i Rättviks församling, skolor m fl. Information finns på socialtjänstens hemsida, Socialsekreterarna informerar om verksamheten till föräldrar, liksom till Familjerätten och Kvinnojouren. Kommentarer I slutet av höstterminen kom få barn till grupperna. Gruppledarna kan inte se orsaken, men hemterapeuten som samordnar och håller i verksamheten menar att det är svårt för en liten kommun att få igång grupper. Om samverkan kan ske med annan kommun tror hon att det svårt att få föräldrarna att skjutsa till grannkommunerna. Det finns ofta ett motstånd hos föräldrarna mot att låta barnen gå i dessa grupper. Ludvika och Smedjebacken: Förebygga våld och sexuella trakasserier Anslag 2008: kr Verksamhet: till Avslutat Målsättning Att genom påverkan i tjej- och killgrupper påverka attityder och beteenden i skolor Att beskriva arbetet och utveckla metoder på ett sätt som gör det överförbart till andra skolor/verksamheter Att skapa samverkan mellan olika institutioner för ett förebyggande arbete Att föra ut och integrera metoder i det allmänna sex- och samlevnadsarbetet i skolorna Att kritiskt motverka sexualiserade uttryck i media och på Internet Syfte Förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier Påverka attityder och beteende hos gymnasieelever när det gäller stereotyper och sexualiserade våldssituationer Motverka sexualiserande förtryck i media och på Internet. 19

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Är r kärleken k fri eller? Det handlar om kärlekk rlek -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Samverkansprojekt Rädda Barnen (Distriktet Östergötland/Sörmland) Socialtjänsten (Socialkontoret

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken TRIS- tjejers rätt i samhället Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden Arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat

Läs mer

Sammanställning av beviljade. projektmedel till. hedersrelaterat hot och våld. under perioden

Sammanställning av beviljade. projektmedel till. hedersrelaterat hot och våld. under perioden Länsstyrelsen i Blekinge 2007:19 Sammanställning av beviljade projektmedel till hedersrelaterat hot och våld under perioden 2004-2007 Rapport, år och nummer 2007:19 Rapportnamn Sammanställning av beviljade

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor rapport "Att bli gift

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2015-01-01 1 Vision Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen annan kan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning är en rättighetsfråga Mänskliga rättigheter 1948 Kvinnokonventionen 1979

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation BUN/2016:338 Rona MacDonald 016-710 50 86 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Relationsvåldscentru m

Relationsvåldscentru m Relationsvåldscentru m December 2014 Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel stockholm.se Slutrapport för Relationsvåldscentrum November 2014 Dnr:3.2-96/2014 Utgivare: Socialförvaltningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor Nyhetsbrev nr 2 2015 Mäns våld mot kvinnor Här får du lite samlade nyheter och information om vad som är på gång i riket och länet. Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Enkätfrågor Inför den samlade slutredovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämnas stöd till insatser som rör hedersrelaterat våld och

Enkätfrågor Inför den samlade slutredovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämnas stöd till insatser som rör hedersrelaterat våld och Enkätfrågor Inför den samlade slutredovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämnas stöd till insatser som rör hedersrelaterat våld och förtryck 801-1681-14 Denna enkät utgör huvudunderlaget

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Herrgårdens förskola

Herrgårdens förskola Herrgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller för perioden 100901-110831 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Beredningen Allmänna utskottet Socialnämnden

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Beredningen Allmänna utskottet Socialnämnden Allmänna utskottet 2011-09-13 79 26 Socialnämnden 2011-09-22 152 31 Dnr 2010/246-75 Slutrapport avseende beviljade utvecklingsmedel 2010 till projektet tjejjourens preventiva arbete för att främja jämställdhet

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten Våld är varje handling riktad

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-18 Handläggare Marianne Gabrielsson Telefon: 0850825950 Till Socialnämnden 2016-05-17 Sexuella trakasserier

Läs mer

KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017)

KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) Samverkansmöte Umeå Datum: 10 september 2015 Namn: Maria Sundvall Taavo Agenda Samverkansgruppen Presentationsrunda Värdegrunden Status skolor Processledare Korridorshäng med

Läs mer

KAPITEL 2 Sammanfattning

KAPITEL 2 Sammanfattning KAPITEL 2 Sammanfattning 14 detta avsnitt sammanfattar vi rapportens huvudresultat. I arbetet med rapporten har ett antal delstudier genomförts av Ungdomsstyrelsen samt av externa forskare och utredare.

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN Lagens ändamål: 1 Denna lag har till ända mål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

-Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter. -av Sara Mühling

-Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter. -av Sara Mühling -Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter -av Sara Mühling Startade hösten 2008 som ett lokalt initiativ i Norrköping. Länsstyrelsen Östergötland, polisen tillsammans med Rädda Barnen i Norrköping.

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer