Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av styrdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av styrdokument"

Transkript

1 Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av kommunens, se bifogad rapport. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 31 mars Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. För s revisorer Roger Sundin Ordförande Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer Ånge Torggatan

2 Revisionsrapport KPMG AB Advisory Antal sidor: 11 Antal bilagor: 1 Rapport styrande dokument.docx

3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Styrdokument en överblick Rutiner Uppföljning 6 Rapport styrande dokument.docx

4 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska kommunens styrande dokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år En kommuns utgör en viktig del i den övergripande ledningen och styrningen. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens publicerade är gällande, samt att beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen under 2014 och 2015 är publicerade. använder en rad olika för att reglera och styra sina verksamheter i form av policyer, strategier, planer och program. En sammanställning av kommunens publicerade finns i bilaga 1. Totalt finns 78 olika på hemsidan exkl. bilagor. Av dessa är 19 stycken över 10 år gamla, 6 stycken över 15 år och ett är över 20 år gammalt. Det finns också som är tidsbegränsade och som löpt ut men ändå finns publicerade på hemsidan t ex Jämställdhetsplan Vid en genomgång av protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har vi funnit att det finns fastställda som inte är publicerade på hemsidan. Två exempel är Regional utbildningsstrategi som fastställdes i kommunfullmäktige och Strategi för våld i nära relationer som fastställdes Vi ser positivt på att många av en finns tillgängliga på hemsidan för både allmänheten och anställda. Vi kan dock konstatera att det finns politiskt fastställda som inte finns på kommunens hemsida. Då det enligt uppgift inte finns någon separat förteckning eller kompletterande förteckning utöver hemsidan är det väsentligt att fastställda politiska blir publicerade. Vad gäller de kommunala bolagen är det otydligt vilka som de är ålagda att följa. Vi anser att den otydligheten riskerar att leda till besvärande skillnader mellan anställda i kommunen och anställda i de kommunala bolagen. Vi noterar att det i hög grad saknas skriftliga rutiner vad gäller hanteringen av kommunens. Vi ser en risk i att det inte finns en systematik kring revidering av en då de riskerar att bli inaktuella eller att det fastställs mål eller inriktningar som krockar med befintliga Enligt uppgift finns inga skriftliga rutiner för att följa upp en som sådana eller eventuella mål eller åtgärder genomförde dock kommunen en inventering av målen i externa. Vi ser positivt på att en målinventering i de externa en har genomförts. Vi anser att det är viktigt att följa upp inventeringen med någon form av statusgenomgång och en bedömning om målen fortfarande är aktuella och hur de kan följas upp på bästa sätt. Rapport styrande dokument.docx 1

5 Sammanfattningsvis rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 2. Bakgrund 3. Syfte - upprätta en fullständig förteckning över kommunens alla politiskt fastställda, se avsnitt 9, - överväga om de tidsbegränsade som löpt ut ska förnyas, se avsnitt 9, - förtydliga de kommunala bolagens tillämpning av kommunens, se avsnitt 9, - fastställa riktlinjer och rutiner för hanteringen av kommunens, se avsnitt 10, - följa upp samtliga genom att löpande inventera en samt utvärdera och bedöma statusen på fastställda mål och åtgärder, se avsnitt 11. Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska kommunens styrande dokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år En kommuns utgör en viktig del i den övergripande ledningen och styrningen. s revisorer bedömer att det är väsentligt att kommunens finns tillgängliga och följs upp regelbundet. Revisorerna ser en risk med att inte används och/eller blir inaktuella med felaktiga uppgifter vilket kan leda till bristande ledning och styrning och i förlängningen bristande måluppfyllelse. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens publicerade är gällande, samt att beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen under 2014 och 2015 är publicerade. Vi har därför granskat om om om om det finns rutiner för hanteringen av kommunens, det finns rutiner för att säkerställa att en hålls uppdaterade och aktuella, kommunens finns tillgängliga på hemsida och/eller intranät samt att de publicerade dokumenten är de som är gällande, det finns rutiner som säkerställer att uppföljning sker i enlighet med en. 4. Avgränsning Granskningen har omfattat s samtliga interna och externa styrande dokument. Rapport styrande dokument.docx 2

6 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 6. Ansvarig styrelse Granskningen har avsett kommunstyrelsen. Rapporten är saklighetsgranskad av Elin Rapp, kanslichef, Catharina Norberg, ekonomichef, samt Stefan Wallsten, tf kommunchef. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Kristoffer Bodin, kommunal revisor, under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 9. Styrdokument en överblick använder en rad olika för att reglera och styra sina verksamheter i form av policyer, strategier, planer och program. Kommunen har valt att dela upp en i interna, externa samt reglementen. Kommunen har på hemsidan definierat externa som övergripande policys, strategier, planer och program medan interna är de som reglerar hur kommunen ska genomföra sina uppdrag. Reglementen är bestämmelser antagna av kommunfullmäktige utöver det som föreskrivs i olika lagar t ex kommunallagen. En sammanställning av kommunens publicerade finns i bilaga 1. Totalt finns 78 olika på hemsidan exkl. bilagor, Av dessa är 19 stycken över 10 år gamla, 6 stycken över 15 år och ett är över 20 år gammalt. Det finns också som är tidsbegränsade och som löpt ut men ändå finns publicerade på hemsidan t ex Jämställdhetsplan I dokumentet Mål och prioriteringar Budget 2015 finns ett avsnitt under Styrning och ledning som heter Fullmäktiges. Där presenteras 15 innehållande en långsiktig inriktning för olika verksamheter som kommunen bedömt som aktuella. Det framgår också att utöver dessa långsiktiga har kommunen också reglementen, arbetsordningar, handlingsplaner, regler och policydokument. De 15 en finns på hemsidan och framgår av bilaga 1. Rapport styrande dokument.docx 3

7 Enligt uppgift från kommunen ska hemsidan fungera som en heltäckande förteckning över aktuella och någon annan förteckning av aktuella utöver hemsidan finns inte. Vi har gått igenom kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll för 2014 och 2015 för att kontrollera att fastställda är publicerade. Vid genomgången har vi funnit att det finns fastställda som inte är publicerade på hemsidan. Två exempel är Regional utbildningsstrategi som fastställdes i kommunfullmäktige och Strategi för våld i nära relationer som fastställdes Hur de kommunala bolagen ska förhålla sig till kommunens regleras i ägardirektiven som är antagna av kommunfullmäktige , 37. I båda ägardirektiven finns ett avsnitt som heter Policys, riktlinjer och. Där framgår att bolagen ska tillämpa de som kommunfullmäktige antar och som omfattar bolagen. Det finns tre där det tydligt framgår att bolagen omfattas. Vidare framgår av avsnittet Personalsocialt bokslut och personalpolicys att policy i personalfrågor ska vara densamma i hela kommunen. Om bolaget vill avvika från detta ska det ske genom ett styrelsebeslut efter samråd med kommunens personal- och organisationsutskott. Det finns inget dokument som heter personalpolicy och det är inte mer definierat vilka dokument som ingår i begreppet policy i personalfrågor. Ägardirektiven finns inte publicerade under planer och på hemsidan men återfinns under kommunfakta och avsnittet kommunala bolag. Kommentarer Enligt uppgift ska hemsidan fungera som en förteckning över alla. Vi ser positivt på att många av en finns tillgängliga på hemsidan för både allmänheten och anställda. Vi anser dock att det finns utrymme för att förbättra uppställningen och sorteringen på hemsidan för att underlätta för användare att hitta rätt dokument. Vi saknar också en tydlig definition av respektive typ av. Vidare kan vi konstatera att det finns politiskt fastställda som inte finns på kommunens hemsida. Då det enligt uppgift inte finns någon separat förteckning eller kompletterande förteckning utöver hemsidan är det väsentligt att fastställda politiska blir publicerade. Vi har inte heller fått någon uppgift om att det finns förvaltningsspecifika förteckningar över beslutade på nämnds- och verksamhetsnivå. Vi bedömer att detta försvårar en överblick över kommunens, uppföljning av åtagande samt vilka som är aktuella och vilka som inte längre gäller. Vi kan också konstatera att det finns publicerade som löpt ut men som fortfarande är publicerade och vi ser en risk med detta då användaren inte vet vad i det utgångna dokumentet som är aktuellt och vad som inte längre gäller. Vad gäller de kommunala bolagen är det otydligt vilka som de är ålagda att följa. Vi bedömer att det endast är tre där det tydligt framgår att de även gäller bolagen. Det handlar om riktlinjer för kontakt med massmedia, regler om stöd till det politiska arbetet samt policy mot mutor. Rapport styrande dokument.docx 4

8 I övrigt är det en tolkningsfråga vilka som gäller för bolagen och vi anser att den osäkerheten riskerar att leda till besvärande skillnader mellan anställda i kommunen och anställda i de kommunala bolagen. I saklighetsgranskningen har det påpekats från kommunen att det finns ett avsnitt på hemsidan under interna som heter Arbetsmiljö och personal och att det är dessa som gäller utifrån bolagens ägardirektiv. Vi står dock kvar vid vår bedömning att formuleringarna i ägardirektiven är sådana att kopplingen mellan ägardirektiven och kommunens är otydlig. Utifrån detta rekommenderar vi kommunstyrelsen att: - upprätta en fullständig förteckning över kommunens alla politiskt fastställda, - överväga om de tidsbegränsade som löpt ut ska förnyas, - förtydliga de kommunala bolagens tillämpning av kommunens. 10. Rutiner Det övergripande ansvaret för hanteringen av kommunens ligger på kommunstyrelsen. Enligt deras reglemente ska kommunstyrelsen leda och samordna arbetet och utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten. På förvaltningsnivå finns inget uttalat ansvar men det övergripande ansvaret ligger på kommunkansliet enligt kanslichefen. Det finns inget dokument som övergripande reglerar hanteringen av kommunens. Det finns således inga skriftliga rutiner kring hur och var en fastställs, vem som har ansvaret för dokumenten, vad som gäller för publicering och gallring av dokument eller hur uppföljning och revidering ska ske. Utifrån kansliets generella uppdrag är det kansliet som har ansvaret för att publicera och gallra på hemsidan. Ett arbete har dock påbörjats och det finns ett utkast till standard för dokumentstruktur med t ex, syftet med olika typer av, vilken beslutsnivå som kan fastställa dokumenten, vilka benämningar som kan användas samt när de ska revideras. Standarden för dokumentstrukturen är enligt uppgift relativt ny och är endast behandlad i kommunens ledningsgrupp. Som framgår av avsnitt 9 är 24 % av de publicerade en äldre än 10 år och det finns enligt uppgift inga rutiner för hur och när äldre bör revideras utan det sker i samband med att det uppmärksammas att det skett en förändring på något område. Kommentarer Vi noterar att det i hög grad saknas skriftliga rutiner vad gäller hanteringen av kommunens. Vi ser flera fördelar med övergripande riktlinjer som klargör vem som ansvarar för olika delar i processen att ta fram en, hur de ska fastställas, vem som ska göra det, hur de ska följas upp och när de ska revideras eller gallras bort. Vi ser positivt på att det ändå påbörjats ett arbete för att hitta en fungerande struktur men vi anser att detta arbete bör ingå i ett större mer heltäckande arbete. Rapport styrande dokument.docx 5

9 Vi ser en risk i att det inte finns en systematik kring revidering av en då de riskerar att bli inaktuella eller att det fastställs mål eller inriktningar som krockar med befintliga. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: - fastställa riktlinjer och rutiner för hanteringen av kommunens. 11. Uppföljning Enligt uppgift finns inga skriftliga rutiner för att följa upp en som sådana eller eventuella mål eller åtgärder. Dock uppger kanslichefen att även om kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret ligger det ett ansvar på respektive nämnd och enhet att följa upp de mål och riktlinjer som finns i en och det finns en ambition att åtminstone se över de 15 stycken som nämns i Mål och prioriteringar Budget Den instans som fastställt en har inga skriftliga rutiner för återkoppling av fastställda mål och åtgärder men enligt kanslichefen sker en viss återkoppling genom årsredovisningen. Flera av en innehåller som sagt mål, åtgärder eller inriktningar och 2014 genomförde kommunen en inventering av målen i externa. I den inventeringen framkom att det finns drygt 180 mål i 26 stycken externa. De interna en ingick inte i inventeringen. Inventeringen sammanställer endast målen och nämner ingenting om status eller uppföljning av målen. Kommentarer Vi ser positivt på att en målinventering i de externa en har genomförts. Vi anser att det är viktigt att följa upp inventeringen med någon form av statusgenomgång och en bedömning om målen fortfarande är aktuella och hur de kan följas upp på bästa sätt. Vidare anser vi det viktigt att det fastställs hur en och dess innehåll ska följas upp och återkopplas framöver, se även rekommendation i avsnitt 10. Vidare rekommenderar vi kommunstyrelsen att: - följa upp samtliga genom att löpande inventera en samt utvärdera och bedöma statusen på fastställda mål och åtgärder. KPMG, dag som ovan Kristoffer Bodin Kommunal revisor Lena Medin Certifierad kommunal revisor Rapport styrande dokument.docx 6

10 BILAGA 1 Styrdokument från hemsidan Dokument Antaget Beredande nämnd * nämns i budget Interna Arbetsmiljöpolicy för Kf 2007 Kommunstyrelse Handlingsplan för hot och våld mot förtroendeman och Kf 2010 Kommunstyrelse tjänsteman Handlingsplan mot kränkande särbehandling och Kf 2006 Kommunstyrelse sexuella trakasserier Handlingsprogram - friskvård Ks 2007 Kommunstyrelse Handlingsprogram - missbruk Ks 2007 Kommunstyrelse Jämställdhetsplan Kf 2011 Kommunstyrelse Jämställdhetspolicy för anställda i Kf, Pou 2005 Kommunstyrelse Lönepolicy Kf 2003 Kommunstyrelse Policy för ledarskap och medarbetarskap i Ånge Kf 2003 Kommunstyrelse kommun - En kommun att trivas och utvecklas i Policy mot mutor, för anställda och förtroendevalda i Kf 2013 Kommunfullmäktige och de kommunala bolagen Riktlinjer för bisyssla i Ks 2012 Kommunstyrelse Resepolicy Kf 2008 Kommunstyrelse Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid Ks 2014 Kommunstyrelsen rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Samverkansavtal Ks 2004 Kommunstyrelse Regler om stöd till det politiska arbetet i Kf 2014 Kommunstyrelsen samt dess bolag Informations- och kommunikationspolicy för Ånge Kf 2007 Kommunstyrelse kommun med riktlinjer för information och kommunikation Riktlinjer för sponsring 2000 Strategi och riktlinjer för sociala media Chefsgruppen 2011 s och de kommunala bolagens riktlinjer 2006 för kontakter med massmedia Intern kontroll - systematisk styrning och ledning Ks 2011 Kommunstyrelse kommunstyrelsen Intern kontroll - systematisk styrning och ledning Sn 2009 Socialnämnd socialnämnden Intern kontroll - systematisk styrning och ledning byggoch miljönämnden Bom 2010 Bygg- och miljönämnden Internkontrollplan 2011 Tekniska nämnden Tn 2011 Tekniska nämnden Internkontroll - systematisk styrning och ledning humanistiska nämnden Humanistisk nämnd IT-strategi 2003 Ks 2002 Kommunstyrelse Informationssäkerhetspolicy Kf 2009 Kommunstyrelse Rapport styrande dokument.docx 7

11 Policy för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Ks 2000 Kommunstyrelse Kvalitetspolicy - systematisk styrning och ledning * Policy för det interna säkerhetsarbetet i Handlingsprogram - trafiksäkerhet Policy upphandling och inköp Kf 2009 Kommunstyrelse Riktlinjer för upphandling och inköp Ks 2015 Kommunstyrelse Externa Alkohol- och drogpolitiskt program för Kf 2001 Kommunstyrelse * Energi- & klimatstrategi - för ett hållbart Ånge Bilaga till energi- och klimatstrategi Handlingsplan energi- och klimatstrategi 2013 samt uppföljning 2013 Kf 2009 Kommunstyrelse * Ks 2013 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Kf 2014 Kommunstyrelsen Investeringsreglemente Kf 2014 Kommunstyrelsen Finanspolicy Kf 2013 Kommunstyrelse * Mål och prioriteringar budget 2015, ekonomisk plan Mål och prioriteringar budget 2016, ekonomisk plan Kf 2014 Kommunstyrelsen * Kf 2015 Kommunstyrelsen Regler för s borgensåtagande Kf 1999 Kommunstyrelse Årsredovisning och koncernbokslut 2014 Kf 2015 Kommunstyrelsen Kulturplan Kf 2011 Humanistisk nämnd * Riktlinjer för bygdeavgiftsmedel Ks 2013 Kommunstyrelsen Folkhälsoprogram för Kf 2012 Kommunstyrelsen * Principer för internationellt samarbete för Ånge kommun Kf 1999 Kommunstyrelse IT-infrastrukturprogram för Kf 2005 Kommunstyrelse * Kommunikationspolicy för Kf 2015 Kommunfullmäktige Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ånge kommun Kartor till Allmänna lokala ordningsföreskrifter Kf 2010 Kommunstyrelse Avfallsplan för Kf 2004 Teknisk nämnd * VA-redovisning Kf 2014 Teknisk nämnd Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Ånge kommun Kf 2013 Kommunstyrelsen * Kf 2014 Teknisk nämnd Regler för hemsändningsbidrag Ks 2005 Kommunstyrelse Policy för s revisorer vid genomförande av den samordnade revisionen Kf 2000 Revision Policy för avgifter i skolan Kf 2011 Humanistisk nämnd * Rapport styrande dokument.docx 8

12 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänst förbund 2011 Medelpads - Bilaga 1 Lagar, förordningar, uppdrag Medelpads - Bilaga 2 Olycks- och riskanalys Medelpads - Bilaga 3 Organisation förebyggande Medelpads - Bilaga 4 Räddningstjänst Varning, Alarmering, Hamnar Medelpads - Bilaga 5 Utdrag av delmål i MRP 2012 Medelpads Krisledningsplan för inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Kf 2011 Kommunstyrelse Pandemiplan för Ks 2009 Kommunstyrelse Principprogram för det brottsförebyggande arbetet samt handlingsplan Kf 2004 Kommunstyrelse * Risk- och sårbarhetsanalys för 2011 Säkerhetsgruppen Plan för tillgänglighet och delaktighet Kf 2013 Kommunstyrelse * Framtid Ånge - Strategi för utveckling i Kf 2013 Kommunstyrelse * Policy för synpunkts- och kritikhantering Kf 2001 Kommunstyrelse Servicegarantier i Kf 2012 Kommunstyrelse Översiktsplan för utveckling av öppnas i nytt fönster Kf 2004 Kommunstyrelse * Reglementen Arbetsordning för kommunfullmäktige Kf 2014 Kommunstyrelse Arkivreglemente för Kf 1995 Kommunstyrelse Attestreglemente för kontroll av kommunens ekonomiska transaktioner Kf 2014 Kommunstyrelsen Tillämpningsanvisning till attestreglemente Ks 2015 Kommunstyrelsen Kommunalförbundsordning för Medelpads Reglemente för intern kontroll - systematisk styrning och ledning av kommunal verksamhet Ks 2009 Kf 2003 Kommunstyrelse Kommunstyrelse Reglemente för krisledningsnämnd Kf 2004 Kommunstyrelse Reglemente pensionärs- och handikappråd Kf 2015 Kommunstyrelsen Reglemente för ungdomsrådet Kf 2013 Humanistisk nämnd Revisionsreglemente Kf 2006 Revision Skolskjutsreglemente för Kf 2010 Humanistisk nämnd s reglementen från Kf 2014 Kommunstyrelsen Reglemente Överförmyndarnämnden Kf 2012 Kommunstyrelsen 78 dokument exkl. bilagor och karta Rapport styrande dokument.docx 9

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Innehållsförteckning till författningssamling i Strängnäs kommun

Innehållsförteckning till författningssamling i Strängnäs kommun Innehållsförteckning till författningssamling i Strängnäs kommun Administration Dokumenthantering Arkivbeskrivningar Arkivreglemente Dokumenthanteringsplaner Regler för hantering av kopiatorer och skrivare

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Uppdaterad Policy för styrdokument

Uppdaterad Policy för styrdokument Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning målstyrning Revisorerna

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx Projektplan KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5 Projektplan nyckelhantering.docx Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Policy för styrdokument

Policy för styrdokument Policy för styrdokument Policy Diarienummer: KS 2016/0966 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för benämning styrdokument i Sollentuna författningssamling Antagna kommunfullmäktige 2011-06-15, 87 1 Inledning Med begreppet styrdokument ses de kommunala bestämmelser som reglerar olika företeelser

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Drift och underhåll av kommunens webbsida

Drift och underhåll av kommunens webbsida Drift och underhåll av kommunens webbsida Granskningsrapport Tingsryds kommun KPMG AB 2017-06-26 Antal sidor 10 Antal bilagor 0 Granskningsrapport Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx Tingsryds

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget , 275 Giltighetstid: Gäller tills vidare

Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget , 275 Giltighetstid: Gäller tills vidare Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2014-08-19, 275 Giltighetstid: Gäller tills vidare 2 KS 2014-373 Diarienummer: Dokumentansvarig: Administrativa direktören Adresserat

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av tillfälligt flyktingstöd. Revisionen önskar att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Revisionsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Revisionskriterier

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet

Revisionsrapport Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet KPMG har av s revisorer fått i uppdrag att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av risk- och konsekvensanalyser inför väsentliga beslut

Revisionsrapport Granskning av risk- och konsekvensanalyser inför väsentliga beslut Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport väsentliga beslut Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2016-12-14 Konsumentnämnden Plats och tid Samhällsbyggnad Ugglan kl. 10:00 11:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens styrning genom mål och riktlinjer för verksamheten

Revisionsrapport Granskning av kommunens styrning genom mål och riktlinjer för verksamheten Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG har granskat kommunens styrning genom mål och riktlinjer för verksamheten. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Policy för Piteå kommuns styrande dokument

Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy för Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Kommunens styrdokument

Kommunens styrdokument www.hassleholm.se S Kommunens styrdokument iktlinjer Innehållsförteckning Inledning 3 Dokumenttyper 3 Avgränsning 3 Definitioner 4 Nivåer 5 Dokument på verksamhetsnivå 5 Skrivanvisningar 5 Tillvägagångssätt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap.

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd Revisionsrapport KPMG AB 12 januari 2011 Antal sidor: 6 2007 Rapport sv 0903.dotm Innehåll 1. Bakgrund 1 2.

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer