Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium"

Transkript

1 Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning målstyrning Revisorerna har uppdragit till KPMG genomföra en uppföljning av den tidigare granskningen av målstyrning, se bifogad rapport. Revisionen önskar kommunstyrelsen och övriga nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 31 mars Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. För s revisorer Roger Sundin Ordförande Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer Ånge Torggatan

2 Revisionsrapport Advisory KPMG AB 21 december 2015 Antal sidor: 15 Rapport målstyrning uppföljning.docx

3 Innehåll 1. Sammanfning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 4 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse och nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 5 9. Allmänt om styrning genom mål Beslutade åtgärder med anledning av tidigare granskning Beskrivning av styrmodellen Politisk delaktighet Bedömning av styrkedjan Uppföljning 12 Rapport målstyrning uppföljning.docx

4 1. Sammanfning Vi har av s revisorer fått i uppdrag granska göra en uppföljning av granskningen beträffande målstyrning som genomfördes under år Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål tillsammans med kommunfullmäktiges övriga mål för verksamheten behöver i sin tur brytas ner i delmål och aktiviteter för säkerställa verksamheten drivs i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner. Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet 2 ska revisorerna regelbundet följa upp genomförda granskningsinsatser. Syftet är ge svar på om åtgärder med anledning av revisorernas granskning har genomförts i enlighet med svar från granskade styrelser och nämnder samt bedöma om vidtagna åtgärder fått avsedd effekt. Vi bedömer den politiska delaktigheten har förstärkts, i varje fall upplever intervjuade politiker de är delaktiga. Däremot behöver styrkedjan tydliggöras ytterligare för säkerställa målen styr mot kommunfullmäktiges vision samt aktiviteter tydliggörs. Vidare behöver nämndernas styrning av verksamhet och medarbetare för uppnå kommunfullmäktiges mål tydliggöras. Även uppföljning av målen bör förstärkas. Vi lämnar följande rekommendationer: kommunstyrelsen utarbetar ett förslag till övergripande beskrivning av styrmodellen i ett separat dokument. Detta för markera styrmodellens långsiktighet, se avsnitt 11. beskrivningen av styrmodellen utgår från hur visionen arbetas fram, via kommunfullmäktiges årliga mål till nämndernas styrning av verksamhet och medarbetare för uppnå fullmäktiges mål. Det kan även krävas nämnderna gör en beskrivning av modellen för styrning utifrån varje verksamhet mål. Det är också viktigt fundera på hur nämnds- och verksamhetsövergripande uppdrag ska styras och följas upp, se avsnitt 11. ytterligare öka den politiska delaktigheten genom årligen utbilda samtliga ledamöter i styrelser och nämnder i styrmodellen. 1 Revisionsrapport Målstyrning Se God revisionssed i kommunal verksamhet utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting Rapport målstyrning uppföljning.docx 1

5 målen tydligare kopplas till kommunfullmäktiges strategiska insatsområden. Det innebär kommunfullmäktiges strategiska insatsområden enligt vår bedömning behöver förtydligas, varför vi rekommenderar kommunstyrelsen som beredande organ verkar för detta, se avsnitt 13. kommunstyrelsen som beredande organ överväger utveckla kommunfullmäktiges strategiska insatsområden till även omfa socialtjänstlagens intentioner, se avsnitt 13 nivån för mål inom lagreglerade områden ligger på minst den lagstadgade. Alternativt det tydligt framgår det är delmål om tillsynsmyndigheten medger sådana, se avsnitt 13. målen formuleras så de är mätbara och vad som i övrigt krävs för målet ska vara SMARTA, samt övriga krav som finns i budgetdokumentet, se avsnitt 13. aktiviteter kopplas till samtliga mål (och det inte finns aktiviteter som saknar mål), se avsnitt 13. styrningen ner till verksamhetsnivå förtydligas. Stöd för detta kan behöva utarbetas centralt, se avsnitt 13. senast när målen fastställts, men gärna tidigare, bör verktyg för effektivt mäta målen utarbetas. Det är viktigt enligt vår uppfning det finns någon form nyckeltal som gör målet kan mätas på ett objektivt sätt, se avsnitt 14. redovisningen av bedömningen av målen sker på ett tydligt och objektivt sätt. Om måluppfyllande åtgärder krävs så kan det vara lämpligt redovisa också dessa i delårsrapporten, se avsnitt 14 Rapport målstyrning uppföljning.docx 2

6 2. Bakgrund Vi har av s revisorer fått i uppdrag göra en uppföljning av granskningen beträffande målstyrning som genomfördes under år Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål tillsammans med kommunfullmäktiges övriga mål för verksamheten behöver i sin tur brytas ner i delmål och aktiviteter för säkerställa verksamheten drivs i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner. Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genomförda granskningsinsatser. Syftet är ge svar på om åtgärder med anledning av revisorernas granskning har genomförts i enlighet med svar från granskade styrelser och nämnder samt bedöma om vidtagna åtgärder fått avsedd effekt. Revisionen bedömer det finns en risk beslutade åtgärder till följd av granskning av målstyrning inte genomförts fullt ut i enlighet med nämndens svar. Det finns också en risk för vidtagna åtgärder inte fått avsedd effekt. Det är även väsentligt fade beslut genomförs samt det finns rutiner för säkra så sker. 3. Syfte Syftet med granskningen är bedöma om styrningen av verksamheterna inom utifrån fullmäktiges mål är ändamålsenlig. Vi har därför granskat om tillräckliga åtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna i den tidigare revisionsrapporten. Vi har därför granskat om om om om om om om den politiska delaktigheten i målstyrningen är säkerställd på alla nivåer. styrkedjan från fullmäktige ner till arbetsplatsnivå är förtydligad. nämnderna använder styrmodellen på ett likartat sätt om riktlinjer och anvisningar har förtydligats med avseende på de olika stegen i styrmodellen. politiker och tjänstemän erbjuds utbildning och stöd i arbetet med styrmodellen. uppföljningen i årsredovisningen och delårsbokslut har kompletterats med någon form av värdering och bedömning inom styrmodellen. mätbara mål och indikatorer har formulerats så det är möjligt följa upp. Rapport målstyrning uppföljning.docx 3

7 4. Avgränsning Granskningen har omfat år 2015, och vad gäller utvärdering av målen så baseras våra slutsatser på vad som redovisas i delårsrapporten per Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna uppfyller Kommunallag Interna regelverk och policys 6. Ansvarig styrelse och nämnd Granskningen har avsett kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Rapporten är saklighetsgranskad av Stefan Wallsten, t.f. kommunchef, Catharina Norberg, ekonomichef, Birgitta Sjögren, ordförande socialnämnden, Katarina Persson, socialchef, Karin Wennberg, bygg- och miljöchef och Jan Filipsson, ordförande tekniska nämnden, Följande har fått rapporten för saklighetsgranskning men har inte återkommit med några synpunkter: Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Karlsson, ordförande humanistiska nämnden, Urban Åström, skolchef, Erik Rapp, ordförande bygg- och miljönämnden och Ove Skägg, teknisk chef. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Framtid Ånge Strategi för utveckling i Mål och prioriteringar budget för 2015 med ekonomisk plan Delårsrapport per Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker (ordförande för respektive nämnd) 3 Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige samt Antagen av kommunstyrelsen Rapport målstyrning uppföljning.docx 4

8 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 9. Allmänt om styrning genom mål Den övergripande styrningen av kommunens verksamhet sker genom kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsinriktning. Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förenklat så beskriver målen vad som ska uppnås medan budgeten vad det får kosta. Såväl budget som mål behöver i sin tur brytas ner för vara styrande för de enskilda verksamheterna. 10. Beslutade åtgärder med anledning av tidigare granskning Denna rapport avser uppföljning av de iakttagelser som gjordes vid en granskning av kommunens målstyrning under år Vi har nedan sammanställt rapportens rekommendationer och de åtgärder som kommunstyrelsen 6 (KS), socialnämnd 7 (SN) och humanistiska nämnden 8 (HUM) beslutade vidta. I kolumnen avsnitt finns en hänvisning till vart i denna rapport rekommendationerna följs upp. Rapportens rekommendationer Svar (ej direkta citat) Avsnitt Den politiska delaktigheten i målstyrningen på alla nivåer bör säkerställas. Styrkedjan från fullmäktige och ända ner till arbetsplatsnivå bör förtydligas där övergripande mål som anger nämndernas färdriktning kan vara en del. Nämnderna bör använda styrmodellen på ett likartat sätt, varför riktlinjer och anvisningar som beskriver de olika stegen i styrmodellen bör förtydligas. KS: Övergripande målen och tidigare formulerade visionsskrivningar kommer ses över. HUM: Målen bereds i beredningsgrupper, där politikerna har möjlighet fördjupat diskutera mål och prioriteringar i verksamheterna , Rapport målstyrning uppföljning.docx 5

9 Rapportens rekommendationer Svar (ej direkta citat) Avsnitt Utbildning och stöd i arbetet med styrmodellen bör aktivt erbjudas både politiker och tjänstemän på olika nivåer. Uppföljning i årsredovisningen och delårsbokslut kan med fördel kompletteras med någon form av värdering och bedömning inom ramen för styrmodellen. För öka förståelsen och möjligheter till uppföljning bör det finnas någon form av mätbara mål i styrmodellen, alternativt indikatorer/prioriteringar formuleras så de blir enklarare följa upp. KS: Utbildning ska erbjudas från kommunledningskontoret HUM: Utbildningsinsatser för politiker HUM: Målen stäms av i verksamhetsberättelserna med de resultat som verksamheten uppnått SN: Nämnden har för avsikt se över kännetecken och indikatorer så de överensstämmer med både kommunens övergripande vision och nämndens egen vision, indikatorer och prioriteringar Kommunstyrelsen har utöver ovanstående i sitt svar angett layout för målstyrningsarbetet ska förändras för tydliggöra det övergripande fullmäktige- och kommunstyrelseperspektivet samt ett utredningsarbete avseende systemstöd har inletts. Tekniska nämnden har i sitt svar angett nämnden tagit del av rapporten och tar till sig förslagen till förbättringar 9. Även bygg- och miljönämnden har fått rapporten med begäran om yttrande men har inte lämnat något svar. Kommentar Vi konstaterar svaren inte behandlade samtliga rekommendationer som lämnades i rapporten. Vi anser vidare kommunstyrelsen ytterst har ett ansvar följa upp beslutade åtgärder vidtas. Vi rekommenderar kommunstyrelsen säkerställer åtgärder i tillräcklig omfning vidtas Rapport målstyrning uppföljning.docx 6

10 11. Beskrivning av styrmodellen Principerna för styrning och ledning i ingår som ett kortfat avsnitt i den årliga budgeten. Vi har uppfat den tillämpade styrmodellen bygger på fullmäktiges långsiktiga strategi som för närvarande gäller för Strategin har enligt uppgift tagits fram i samverkan mellan politiker, näringsliv, föreningsliv och engagerade medborgare under processen Snacka framtid! Kommunfullmäktige har utifrån det arbetet formulerat visionen Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den raktiv leva, bo och verka i. Tre strategiska insatsområden har identifierats och till dessa finns övergripande mål formulerats (se nedan) samt prioriterade områden fastställts (anges ej här): Ett levande näringsliv Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete. Utbildning och kompetensförsörjning Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens. Det goda livet Goda förutsättningar bo och leva i. Att ha service, kommunikation, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn. Varje nämnd (inklusive kommunstyrelsen) ska årligen föreslå mål för verksamheten. Målen ska vara kopplade till de tre övergripande huvudinriktningarna från visionen och vara SMARTA 10, vilket bl.a. innebär de ska vara mätbara (se fotnot nedan). Det framgår också mätvärdet bör vara jämförbart med andra kommuner och kunna följas över tid. Till målen ska nämnderna ange prioriterade aktiviteter som ska genomföras för nå målen. Det framgår inte av beskrivningen hur målen för god ekonomisk hushållning utarbetas men vi har uppfat dessa väljs från de mål som har föreslagits av nämnderna och är mål som anses ha en strategisk betydelse. 10 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsa Rapport målstyrning uppföljning.docx 7

11 Kommentarer Vi anser beskrivningen av styrmodellen i budgeten är relativt allmänt hållet och i viss mån mer inriktat på praktiska frågor än för beskriva strukturen för styrningen. Rekommendationen om beskriva styrkedjan från fullmäktige ner till arbetsplatsnivå bedömer vi inte har hörsammats. Utifrån våra intervjuer så bedömer vi modellen är allmänt känd och vi har endast fått någon enstaka synpunkt på den upplevs som krånglig. Utbildning/information verkar av kallelse till presidieträffar ske årligen. Vi rekommenderar kommunstyrelsen utarbetar ett förslag till övergripande beskrivning av styrmodellen i ett separat dokument. Detta för markera styrmodellens långsiktighet. Naturligtvis kan det finnas skäl till ompröva och göra justeringar i modellen. Generellt rekommenderar vi alla styrdokument ses över årligen. Beskrivningen av styrmodellen bör utgå från hur visionen arbetas fram, via kommunfullmäktiges årliga mål och nämndernas styrning av verksamhet och medarbetare för uppnå fullmäktiges mål. Det kan även krävas nämnderna gör en beskrivning av modellen för styrning utifrån varje verksamhets mål. Det är i det sammanhanget även viktigt fundera på hur nämnds- och verksamhetsövergripande uppdrag ska styras och följas upp. Vi skulle gärna se kriterierna för ett mål ska anses ha betydelse för god ekonomisk hushållning även framgår. Se även nedan i rapporten vad som ytterligare kan ingå i beskrivningen. Kortfad information om styrmodellen kan om så önskas lämnas inledningsvis i budgetdokumentet och på hemsidan 12. Politisk delaktighet Årscykeln som är en del av beskrivningen av styrmodellen har sin utgångspunkt i den politiska processen av målstyrningen. Enligt uppgift är hela kommunfullmäktige inbjudet till presidiedagarna i oktober där förutsättningarna för kommande års budget diskuteras. Dagarna ska enligt uppgift ses som en förberedelse inför beslutet om budget i november. Vi bedömer utifrån våra intervjuer arbetsutskotten (i vissa fall s.k. förstärkta arbetsutskott) för kommunstyrelsen, humanistiska nämnden, socialnämnden och tekniska nämnden är involverade i arbetet med ta fram nämndens mål. Samtliga intervjuade politiker upplever de varit delaktiga i målarbetet. Vad gäller bygg- och miljönämnden uppger förvaltningschefen nämnden behandlat det tjänstemannaförslag som tagits fram. Rapport målstyrning uppföljning.docx 8

12 Kommentar Vi rekommenderar beskrivningen av styrmodellen innehåller riktlinjer för syftet med årscykelns olika aktiviteter. En sådan aktivitet bör omfa bedömning om de föreslagna målen i tillräcklig omfning styr mot de övergripande målen samt för säkerställa nämndsövergripande mål finns formulerade där så behövs. För ytterligare öka den politiska delaktigheten föreslår vi samtliga ledamöter i styrelser och nämnder får en årlig utbildning i styrmodellen. 13. Bedömning av styrkedjan Målen ska i budgeten ställas upp enligt viss modell som samtliga nämnder tillämpar. Motsvarande uppställningsform återfinns i delårsrapport och årsredovisning. Enligt styrmodellen såsom den framgår av budgeten ska målen kopplas till visionens tre strategiska insatsområden och vara s.k. SMARTA. Nedan gäller kommentarer till 2015 års mål. Kommunstyrelsen har för sex mål. Målen har mer karaktären vision. Målsa värden saknas, för något mål anges indikatorn ska minska/öka. Endast ett fåtal prioriterade aktiviteter finns och kopplingen till vilka mål som aktiviteterna stödjer framgår inte tydligt. Målen har brutits ner till kommunledningskontoret, personalenheten och utvecklingsenheten. Socialnämnden har mätbara mål och det finns även aktiviteter kopplade till dessa (kopplingen behövde dock förklaras i något fall för bli tydlig). Målen har kopplats till rubrikerna minska utanförskapet samt leva och bo. Individ- och familjeomsorgen har brutit ner målen i vad gör vi, hur gör vi och vem ansvarar. Humanistiska nämnden har fem mätbara mål som ska kunna kopplas till utbildning och det goda livet. Aktiviteter har formulerats som möter tre av de fem målen. Varje skolledare får därefter göra en plan för sitt pedagogiska ledarskap där målen bryts ner till rektorsområde. Någon ytterligare nedbrytning sker inte. Bygg- och miljönämnden har fem mål som samtliga kan bli bedömda om de har blivit uppfyllda eller inte. Ett långsiktigt mål borde brytas ner med årliga mätetal för nämnden ska kunna utvärdera om takten är tillräcklig. Aktiviteter finns formulerade men några skulle kunna formuleras mer precist så det tydligare framgår t ex hur tjänsteerbjudandet enligt PBL 11 ska kunna hållas. Någon ytterligare nedbrytning av målen bedöms inte behövas då det ändå är tydligt till vilken avdelning respektive mål hör. Tekniska nämnden har formulerat sina mål med de strategiska insatsområdena som rubriker. Målen är mer av karaktären aktivitet (skapa ny kostpolicy och upprätta underhållsplan). Målen har inte brutits ner ytterligare. 11 Plan- och bygglag Rapport målstyrning uppföljning.docx 9

13 Verksamhetsmål med betydelse till god ekonomisk hushållning har för år 2015 har koppling till socialnämndens mål om minska utanförskapet hos unga. Kopplingen till något övergripande mål framgår inte av budgeten men enligt uppgift hör målet samman med kommunfullmäktiges strategiska insatsområde Det goda livet med prioriteringen möjlighet till arbete. Vi har inte närmare granskat användningen av systemstöd. Enligt uppgift upplevs Cockpit Comminicator av majoriteten av de användare som vi pratat med som krångligt. Enligt uppgift kan ett byte av system bli aktuellt. Kommentar Vi bedömer själva dokumentet där styrelsens och nämndernas mål ska anges är tydlig i sin layout. Trots det ser vi dokumentet har fyllts i på olika sätt. Det kan vara en anledning till styrkedjan enligt vår bedömning är otydlig eller i vissa fall inte komplett. Vi rekommenderar det förtydligas vad som ska fyllas i för respektive fält genom anvisningar. Kommunstyrelsekontoret bör även få möjlighet göra redaktionella ändringar i syfte göra dokumenten så tydliga och lika som möjligt. Det finns två viktiga mål som enligt vår bedömning saknar tydlig koppling till de tre övergripande strategiska områdena, och som därför avviker från hur målen ska utarbetas enligt modellen. De båda målen, som raktiv arbetsgivare och Minska utanförskapet, är enligt vår bedömning mycket viktiga. Vi har därför rekommenderat kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige revidera visionens strategiska områden eller deras beskrivningar (se våra första två rekommendationer nedan). Våra iakttagelser är Kommunens målnivåer når inte upp till lagstiftningen för skolans område där kommunernas uppdrag är samtliga elever ska nå målen. Flera av målen är inte SMARTA (i varje fall inte mätbara), jämförbara med andra kommuner eller kan följas över tid, d v s uppfyller inte vad som föreskrivs enligt styrmodellen. Aktiviteter saknas för ett antal mål eller det finns aktiviteter utan koppling till målen. Styrningen från nämnd till verksamhet behöver förtydligas. Rapport målstyrning uppföljning.docx 10

14 Vi rekommenderar Att målen kopplas till kommunfullmäktiges strategiska insatsområden endera genom rubriker eller motsvarande uppställning som finns redovisad i delårsrapporten per , se avsnitt 14. Det innebär kommunfullmäktiges strategiska insatsområden enligt vår bedömning behöver förtydligas, varför vi rekommenderar kommunstyrelsen som beredande organ verkar för detta, så mål som raktiv arbetsgivare och minska utanförskapet passar in i modellen. Vissa layoutmässiga justeringar kan vara nödvändiga för klara detta. Att kommunstyrelsen som beredande organ bör utveckla kommunfullmäktiges strategiska insatsområden till även omfa socialtjänstens övergripande uppdrag om självständighet och oberoende. Syftet med detta är integrera lagkraven i den övergripande styrningen. Alternativt måste styrningen mot lagens krav ske i ett separat system. Att mål inom lagreglerade områden måste nivån ligga på minst den lagstadgade. Alternativt det tydligt framgår det är delmål om tillsynsmyndigheten medger sådana. Att målen formuleras så de är mätbara och vad som i övrigt krävs för målet ska vara SMARTA, samt övriga krav som finns i budgetdokumentet. Att aktiviteter kopplas till samtliga mål (och det inte finns aktiviteter som saknar mål). Att styrningen ner till verksamhetsnivå behöver förtydligas. Stöd för detta kan behöva utarbetas centralt. Rapport målstyrning uppföljning.docx 11

15 14. Uppföljning Vi har tagit del av delårsrapport där följande tabell framgår. Såsom framgår ovan har respektive mål kopplats till kommunfullmäktiges strategiska insatsområde på ett tydligt sätt. Det framgår också vilken nämnd som ansvarar för respektive mål. Det framgår även tydligt om målet har klarats per och vilken prognos som lämnas för måluppfyllelsen per Flertalet men inte samtliga mål kommenteras under respektive styrelse och nämnds verksamhetsberättelse. Vi har noterat följande: Kommunstyrelsen saknar som framgått av föregående avsnitt mätbara mål. Vid delåret utvärderas några av målen utifrån mätbara indikatorer. I övrigt är det svårt göra en objekt utvärdering om kommunstyrelsens bedömning av nivån på måluppfyllelsen. Ett exempel är målet raktiv arbetsgivarare som prognosticeras det ska klaras, och av texten i verksamhetsberättelsen framgår en av de viktigaste faktorerna är låg sjukfrånvaro. Vad gäller sjukfrånvaron så har den ökat från 6,1 % vid årsskiftet till 7,1 % per Sifferuppgifterna kommenteras inte och några åtgärder för minska sjukfrånvaron finns inte redovisade. Socialnämnden redovisar utfallet för indikatorerna till i stort sett samtliga mål. Av redovisningen framgår ett mål beräknas klaras för året medan två mål inte kommer uppnås enligt prognosen. Målet vad gäller ej återaktualiserade ungdomar kan inte mätas vid delåret. Vilka åtgärder som ska vidtas för nå målen framgår inte. Rapport målstyrning uppföljning.docx 12

16 Humanistiska nämnden kan inte redovisa några värden och gör inte heller någon bedömning av förutsättningarna nå målen. Avseende målet gällande plats inom förskolan framgår av verksamhetsberättelsen Humanistiska nämnden erbjuder förskoleplats inom angivna krav (4 månader), trots målet är en månad. Bygg- och miljönämnden ska enligt ovan sammanställning klara två av de fem målen. Texterna under nämndens berättelse ger ytterligare information. Det framgår däremot inte nämnden avser vidta några åtgärder för nå målen. Tekniska nämndens mål som har mer av karaktären aktiviteter bedöms klaras. Kommentar Vi bedömer redovisningen av måluppfyllelsen kan förstärkas. Vi anser det är viktigt ha mål som kan bedömas under året, inte minst för kunna vidta måluppfyllande åtgärder vid avvikelser. Vi rekommenderar senast när målen fastställts, men gärna tidigare, bör verktyg för effektivt mäta målen utarbetas. Det är viktigt enligt vår uppfning det finns någon form nyckeltal som gör målet kan mätas på ett objektivt sätt. Vi konstaterar värdet på de klockor som finns i anslutning till målen i respektive nämnds verksamhetsberättelse inte alltid överensstämmer med värdet som anges ovan. Texterna i nämndernas redovisning hänger inte heller alltid samman med bedömningen. Vi rekommenderar redovisningen av bedömningen av målen sker på ett tydligt och objektivt sätt. Om måluppfyllande åtgärder krävs så kan det vara lämpligt redovisa också dessa i delårsrapporten. Datum som ovan KPMG AB Lena Medin Certifierad kommunal revisor Rapport målstyrning uppföljning.docx 13

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv Sida 1(1) Datum 2014-09-17 Revisionen Till: Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Samtliga nämnder Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av styrdokument

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av styrdokument Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av kommunens, se bifogad rapport. Revisionen

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning Lisa Åberg Malin Kronmar Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och revisionsfråga...2 1.3. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per 2016-08-31, se bifogad rapport. Vi önskar få

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av tillfälligt flyktingstöd. Revisionen önskar att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens styrning genom mål och riktlinjer för verksamheten

Revisionsrapport Granskning av kommunens styrning genom mål och riktlinjer för verksamheten Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG har granskat kommunens styrning genom mål och riktlinjer för verksamheten. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner KPMG har av s revisorer fått i uppdrag att gör en

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Policy Diarienummer: KS2016/0383 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen Beslutad

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Uppdaterad Policy för styrdokument

Uppdaterad Policy för styrdokument Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer