Fastställd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställd: 2010-02-10"

Transkript

1 KVALITETSMANUAL (Rev 6.0 ersätter 5.0) Fastställd: Datum Namn

2 Sid 2 av 13 INNEHÅLL: Kvalitet hos Muskövarvet AB 0 Orientering 1 Omfattning 2 Referenser 3 Definitioner 4.1 Ledningens ansvar 4.2 Kvalitetssystem 4.3 Kontraktsgenomgång 4.4 Konstruktionsstyrning 4.5 Styrning av dokument och data 4.6 Inköp 4.7 Behandling av produkter tillhandahållna av kund 4.8 Produktidentifikation och spårbarhet 4.9 Processtyrning 4.10 Kontroll och provning 4.11 Behandling av kontroll-, mät-, och provningsutrustning 4.12 Behandling av avvikande produkter 4.13 Avvikelsehantering 4.14 Korrigerande och förebyggande åtgärder 4.15 Hantering, förvaring, packning, skydd och leverans 4.16 Hantering av kvalitetsdokument 4.17 Interna kvalitetsrevisioner 4.18 Utbildning 4.19 Service 4.20 Statistiska metoder

3 Sid 3 av 13 KVALITET HOS MUSKÖVARVET AB För en kvalitetssäkring enligt Vår mening är det nödvändigt att inse att kvalitet måste byggas in i en produkt eller tjänst av de som producerar den. Kontrollgranskning och provning kan inte ensamt höja kvaliteten i en leverans. Det primära målet för kvalitetssäkrande aktiviteter är att förebygga felaktigheter, men om felande aktiviteter skulle uppträda skall kvalitetssystemet uppmärksamma och förhindra fortsatt upprepning. God kvalitet är ingen slump Muskövarvet AB har som mål att utföra och leverera tjänster och produkter i rätt tid till en kvalitet som uppfyller kundens förväntningar och krav jämte gällande lagar och normer. Medarbetarna, dvs. människorna, är den viktigaste kvalitetsresursen vi har. De skall känna ett stöd från vårt kvalitetssystem som ger oss bra hjälpmedel för att utföra vårt arbete. Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav på det arbete vi utför och gäller för alla i bolaget, såväl på arbetsplatsen, i administrationen och som i företagsledningen. Vårt kvalitetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och ett tillvaratagande av erfarenheter. Varje medarbetare vet sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. Rätt utförd egen kontroll är grunden för vårt kvalitetssystem. Muskövarvet AB s kvalitetssystem följer den svenska och internationella standarden för kvalitetssystem SS-EN ISO 9001 Muskö december 2006 Muskövarvet AB Krister Andersson VD

4 Sid 4 av Orientering Muskövarvet AB med verksamhet på ön Muskö i Stockholms södra skärgård är verksamma inom området varvsindustri, med betoning på underhåll, reparationer och ombyggnationer av alla fartygstyper. Muskövarvet AB är en del i Dockstagruppen tillsammans med Dockstavarvet AB och Rindö Marine AB. Muskövarvet AB bedriver verksamhet på entreprenad och i egen regi. Denna kvalitetsmanual är Muskövarvet AB s handlingsplan för att nå rätt kvalitet. Kvalitetsmanualen är indelat i rubriker enligt svensk standard SS-EN ISO Kvalitetsmanualen är vår egen arbetshandling. 1 - Omfattning Muskövarvet AB:s kvalitetssystem delas in i följande delar: I) KVALITETSMANUAL Kvalitetsmanualen beskriver företagets helhetsbegrepp för att säkra rätt kvalitet. Muskövarvet AB:s kvalitetssystem följer SS-EN ISO II) STYRANDE DOKUMENT Styrande dokument är all form av dokumentation som sätter ramar, bestämmer nivåer och anger villkor. Till styrande dokument räknas, arbetsbeskrivningar, ritningar, kvalitetsmanual samt externa och interna rutiner och processbeskrivningar. Kvalitetssystemet omfattar alla processer som är nödvändiga III) KVALITETS- OCH MILJÖPLANER Kvalitets- och miljöplan för respektive projekt eller uppdrag upprättas anpassad efter projektets omfattning. Planen anger hur kvalitetssystemet och miljöhänsyn tillämpas och beaktas i projektet. Kvalitets- och miljöplanen anger vidare hur man i praktiken säkerställer rätt kvalitets- och miljökrav. IV) KVALITETSDOKUMENTATION Kvalitets- och miljöplanen - inklusive handlingar som legat till grund för den - skall dokumenteras för projekt och uppdrag. Dokumentationen av kontrolloch kvalitetsarbetet för projektet/uppdraget dokumenteras i minst en pärm. Kvalitetsdokumentationen upprättas i 2 ex, delges kunden i ett exemplar och arkiveras i ett exemplar.

5 Sid 5 av Referenser Muskövarvet AB s kvalitetssystem är baserat på följande standarder: SS-EN ISO 9001 kvalitetssystem samt lagar, förordningar, författning och allmänna bestämmelser som är gällande för varvsindustri och vår verksamhet. 3 - Definitioner Kvalitet Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. Kvalitetspolicy En organisations övergripande avsikter och inriktning gällande kvalitet, formellt uttalat av den högsta ledningen. Kvalitetssäkring Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet. Kvalitetsstyrning De operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla krav på kvalitet. Kvalitetssystem Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet. Kvalitets- och miljöplan Dokument som fastställer de specifika kvalitets- och miljöpåverkande aktiviteterna, deras ordningsföljd och de resurser, som därvid används för viss vara, tjänst, kontrakt eller projekt. Kontroll Mätning, undersökning, provning eller annan bestämning av en eller flera egenskaper hos en produkt och jämförelse av resultat med ställda krav för att avgöra om dessa uppfyllts. Avvikelse Icke-överensstämmelse med specificerade krav. Reklamation Avvikelse som resulterat i åtgärd ombesörjd av leverantören eller dess ombud. Specifikation Dokument som föreskriver de krav med vilka en produkt skall överensstämma.

6 Sid 6 av Företagsledningens ansvar Policy och övergripande mål för verksamheten föreslås av företagets ledningsgrupp och fastställs av Muskövarvet AB s styrelse Affärsidé - Muskövarvet AB skall bedriva varvsverksamhet på ostkusten med kompetens och erfarenhet från mångårigt fartygsunderhåll för Marinen, samt göra oss tillgängliga för all rederiverksamhet, sjöfart och industri. - Muskövarvet AB skall verka för en attraktiv varvsnäring på främst ostkusten men också i östersjöområdet och i Sverige. - Muskövarvet AB s medarbetare är kompetenta och engagerade yrkesmän som känner medansvar i det ekonomiska resultat de bidrar till att skapa. Varje medarbetare skall känna delaktighet i företagets verksamhet från kompetensutveckling och trivsel via engagemang till en tydlig kundvård. Detta för att säkerställa att kunden vill komma, och kommer tillbaka Kvalitetspolicy - Kundtillfredsställelse Levererade produkter och tjänster uppfyller och överträffar helst kundens krav och förväntningar. Detta leder till att varje fullbordat uppdrag blir en rekommendation för fortsatta affärer. - Lag- och samarbete Vårt arbete präglas av kunnande, ordning och reda och lagarbete över gränserna inom företaget, samt långsiktigt samarbete med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. - Kontinuerlig förbättring Genom att vi och våra samarbetspartners kontinuerligt strävar efter att förbättra oss och våra processer uppnår vi önskad kvalitet Kvalitetsmål Muskövarvets kvalitetsmål utgörs av följande områden. Aktuell storlek på de olika kvalitetsmålen sätts årligen av företagsledningen och följs upp kvartalsvis. - Reducering av kundreklamationer Mäts i såväl antal som i procent av antal ordrar under avsedd period. - Reducering av leverantörsreklamationer Mäts i såväl antal som i procent av antal leveranser under avsedd period.

7 Sid 7 av 13 - Reducering av kassationskostnader Mäts i kronor i förhållande till föregående period - Ökad kundnöjdhet. Mäts genom att aktivt bearbeta kunder med för ändamålet avsett formulär Organisation VD - Krister Andersson Ek/Adm - Ulf Holmqvist Produktion - Matias Stamboe Projektledning - Sivert Björkander Projektledning - Olov Lindgren Prod.ingenjör - Bertil Wallberg Prod.ingenjör - Roger Solander Arbetsledning - Johan Mattisson Arbetsledning - Mikael Flognfelt Arbetsledning - Mikael Henriksson Ansvar och befogenheter Alla medarbetare har ett kvalitetsansvar och därmed skyldighet att inom sitt arbetsområde initiera åtgärder som gör att vi uppfyller kvalitetskraven. Utöver detta generella kvalitetsansvar finns funktioner med särskilt ansvar. I nedanstående matris definieras funktion med tillhörande ansvar och befogenheter. Funktion Kvalitetsansvarig Inköpsansvarig Försäljningsansvarig VD X X X X X X Administrativ chef X X X X Produktionschef X X X X X X Projektleding X X Arbetsledning X X Ingenjörer X X Administrativ personal Hantverkare X* X* * Avser endast på kundorder. Ekonomiansvarig Miljöansvarig Kundansvarig Personalansvarig Kompetensansvarig Trivselansvarig Svetsningsansvarig Anskaffning materiel X Anskaffning tjänster

8 Sid 8 av Företagsledningens genomgång Kvalitetsansvarig är föredragande i kvalitetsfrågor inför ledningsgruppen. Föredragandet innefattar uppföljning av kvalitetsmål samt eventuella förändringar i kvalitetssystemet, kassationer och reklamationer Kvalitetssystem Muskövarvet AB har upprättat och skall vidmakthålla ett dokumenterat kvalitetssystem som styrmedel för att säkerställa att hela verksamhetens aktiviteter uppfyller specificerade krav. Kvalitetssystemet innefattar alla kvalitetspåverkande aktiviteter i företaget. Utformningen av systemet är gjort så att det tillgodoser kundens behov och förväntningar samtidigt som det tillvaratar företagets intressen. Kvalitetssystemet skall även användas för att sprida kunskap om att dokumenterade och rätt tillämpade rutiner bidrar till att hålla nere kostnader samt ökar kvaliteten på produkter och tjänster. För respektive projekt upprättas en kvalitets- och miljöplan anpassad efter projektets omfattning. Samtliga anställda har rättighet och skyldighet att påverka kvalitetssystemet genom synpunkter och förslag i syfte att säkerställa rätt kvalitetsnivå Kontraktsgenomgång Såväl muntliga som skriftliga förfrågningar registreras och kontrolleras av försäljningsansvarig. Försäljningsansvarig ansvarar för framtagande och bevakning av anbudet. Minnesanteckningar från upphandlingsmöte förs vid behov. Anteckningarna renskrivs och översänds i kopia till kunden. Avtalsdokumentet är basen för alla efterföljande aktiviteter. Systematisk granskning av avtalsdokumentet före godkännandet skall alltid utföras för att säkerställa att alla krav är klart och entydigt definierade, samt att dessa verkligen kan genomföras. Anmälan av ändringsarbetet görs på bygg-/uppföljningsmöten eller via brev/fax snarast möjligt. Sammanställning av kostnader och andra konsekvenser görs så snart dessa är kända.

9 Sid 9 av Konstruktionsstyrning Projektstyrning sker enligt respektive kvalitets- och miljöplan. Projektledare och/eller produktionssamordnare utses där så erfordras. Respektive samarbetspartner upprättar kvalitets- och miljöplan för sitt arbete Styrning av dokument och data För företagets styrning av dokument och data finns dokumentliggare/förteckning. Dokumentation förvaras i kund eller projektpärm. Under pågående produktion förvaras den hos i kvalitets- och miljöplan utsedd ansvarig(a). Efter avslutat uppdrag skall dokumentationen arkiveras i för detta avsett arkiv under minst 5 år. Ansvarig för att arbetsplatsen har aktuell dokumentation är i kvalitets- och miljöplan utsedd platschef. Daglig säkerhetskopiering av elektroniska media ska säkerställa att inga dokument förloras vid brand eller inbrott. Säkerhetskopian förvaras i för detta ändamål avsett utrymme. Senast kända virusskydd skall vara installerade på varje nätverksansluten eller fristående dator. Samtliga främmande lagringsmedier skall kontrolleras innan användning eller spridning Inköp Vid förfrågningar till underleverantörer bedöms deras förmåga och kapacitet att kunna utföra åtagandet. Val av leverantör får inte endast vara en fråga om vem som har det lägsta priset. Möjligheten att klara ett leveransåtagande måste också bedömas såväl beträffande leveranstid, och kvalitet som leveransförmåga. Målsättningen med kvalitetsverksamheten i samband med inköp skall vara att levererade varor och tjänster överensstämmer med det beställda, utan att omfattande mottagningskontroll och justeringsarbete erfordras Behandling av produkter tillhandahållna av kund Vid ankomsten av kundens produkter skall en mottagningskontroll utföras. Är godset ej märkt skall det märkas så att det tydligt framgår att de tillhör kunden. I övrigt enligt mottagningskontrollrutiner för eget gods.

10 Sid 10 av 13 Demonterat material som skall återanvändas märkes och hanteras i likhet med nytt. Produkterna skall i tillämpbara fall hanteras enligt samma rutiner som det egna materialet, i övrigt så att skador ej uppstår. Blir produkten skadad skall den hanteras enligt avvikelserutin, märkas upp och omgående anmälas till kunden Produktidentifikation och spårbarhet För att klargöra för hantverkaren och förhindra sammanblandning av artiklar skall produkter vara märkta. Märkningen är utförd så att artikeln lätt kan identifieras från godsmottagning till inbyggnad. Märkningen utgörs av objekt/kund, projekt- eller beställningsnummer. Märkningen görs antingen på varje enhet eller på väl sammanhållna partier, och baseras på handlingar/identifiering för respektive objekt Processtyrning Innan arbetet sätts igång måste berednings- och planeringsarbete utföras. I detta arbete ingår att fastställa arbetsgång samt bedöma om vissa moment/delar skall utföras av UE eller alternativt prefabriceras. I de fall arbetsinstruktion krävs för att säkerställa uppställda kvalitetsmål skall sådan upprättas. 1:a planeringsmöte hålles snarast efter beställning. Projektet planeras och bereds anpassat efter projektets omfattning, dock skall som lägsta nivå alltid framgå vad som skall göras, särskilda krav från kund eller dess företrädare, ekonomiska ramar samt överenskommen leveranstid. Ritningar och montageinstruktioner beskriver arbetsgången vid olika moment. Vid nya moment görs en arbetsberedning i god tid enligt arbetsinstruktion/egenkontroll Svetsning Svetsningsansvarig ansvarar för att svetsning på Muskövarvet AB sker med svetsare vilka godkänts för svetsning enligt EN 287/ISO 9606 samt att kvalificerade svetsprocedurer används och följs. Vid krav på efterkontroll av utförda svetsar skall detta ske av behörig personal eller leverantör samt dokumenteras. Se även Rutinbeskrivning Svetsning.

11 Sid 11 av Kontroll och provning Att säkerställa att våra produkter uppfyller ställda krav är en viktig del i produktionsprocessen. Kontrollen ingår som en naturlig del i hantverkarens arbete. När gods anländer kontrolleras detta av den ansvarige för objektet mot följesedel och beställning med avseende på eventuella transportskador, mängd, utförande och kvalitet enligt instruktion. Kontroll och provning under produktion utförs och dokumenteras enligt vår egenkontroll. Planering av kontroller och provningar görs före byggstart och godkännande från kunder inhämtas. All dokumentation över kontroller och provningar under byggtiden samlas i pärm/mapp tillsammans med en kontrollplan, som följer projektet och överlämnas till kund i samband med slutbesiktning/leverans Behandling av kontroll-, mät-, och provningsstatus Mät- och övriga instrument kontrolleras och kalibreras regelbundet enligt instruktioner för respektive utrustning. Detta gäller även inhyrd utrustning Behandling av avvikande produkter För att undvika sammanblandning av material skall dessa vara väl märkta. Felaktigt material märkes vid ankomstkontrollen och placeras tillsammans med material som upptäckts vara felaktigt under montaget på särskild härför avsedd och markerad plats Avvikelsehantering Störningar, avvikelser, kundklagomål och förbättringsförslag rapporteras på härför avsedd blankett, MVAB Reklamation. Detta gäller såväl internt som externt. Förekomst av störningar och avvikelser rapporteras och dokumenteras tillsammans med vilka åtgärder som vidtagits. Erfarenhetsrapporter av intresse för verksamheten rapporteras till kvalitetsansvarig och behandlas på ledningsgruppsmöten. Platsansvarig informerar omedelbart Produktionschef om leverans som inte blivit godkänd vid överenskommen tidpunkt och besiktningsmannens/ kundens motivering att leveransen inte godkänts. Anmälan sker med blankett MVAB Reklamation.

12 Sid 12 av Korrigerande och förebyggande åtgärder Förbättringsprogram som bygger på sammanställningar av erfarenheter, upprättas efter varje projekt och skall innehålla förslag till beslut för förbättringsaktiviteter med avseende på korrigerande och förebyggande åtgärder. Förbättringsprogram beslutas och följs upp på ledningsgruppsmöten. Protokoll från slutmöten och erfarenhetsrapporter utgör underlag för korrigerande och förebyggande åtgärder. Erfarenheterna sprids inom företaget. Kopia på slutmötesprotokoll och erfarenhetsrapporter tillsänds kvalitetsansvarig Hantering, förvaring, packning, skydd och leverans All materiel skall hanteras, förvaras och packas med sunt förnuft. Materiel som kräver särskild hantering skall märkas, förpackas och hanteras för att tillgodose gällande krav. All materiel skall märkas med minst objekt/kund, eventuell order samt datum och kontaktperson Hantering av kvalitetsdokument Kvalitetsdokumenten registreras och förvaras i kund och/eller projektpärm. Ansvarig för arkiveringen är kvalitetsansvarig, respektive i enskild kvalitetsoch miljöplan angiven ansvarig Interna kvalitetsrevisioner På VD s uppdrag genomförs interna kvalitetsrevisioner enligt revisionsplan. Revision skall utgöra en ögonblicksbild av verksamhetens förmåga till efterlevnad av kvalitetssystemet. Resultat från revision skall delges ledningsgruppen Interna kvalitetsrevisioner skall dessutom genomföras regelbundet med fokus på verksamhetens förmåga att leverera avtalade beställningar till en för kunden förväntad kostnads-, kvalitets- och miljömässig nivå Utbildning Produktionschef har i och med kompetensansvaret även utbildningsansvaret. Utbildningsbehovet identifieras, planeras, genomförs och följs upp regelbundet. Detta sker bl a genom årliga medarbetarsamtal. Beslut om utbildningar/ prioriteringar tas vid ledningsgruppsmöten. Utbildningskostnaden budgeteras av ekonomiansvarig.

13 Sid 13 av 13 Produktionschef sammanställer utbildningsbehovet i en utbildningsplan som revideras när behov uppstår, dock minst en ggr/år Service I de fall service, drift och underhåll ingår i tecknade avtal, upprättas och vidmakthålls rutiner för detta för att verifiera att de specificerade kraven uppfylls Statistiska metoder Identifiering av behov Som underlag för att styra vår process tillämpar vi statistiska metoder på följande. Områden: Verktyg: - Anbudsprövningar Uppföljning - Nöjda kunder Kundenkät - Reklamationer Slutbesiktningsprotokoll/blanketter - Kvalitetssystem Interna kvalitetsrevisioner Övriga resultat som redovisas för måluppföljning/projekt - Sjukfrånvaro PA systemet - Arbetsskador PA systemet - Nöjda medarbetare Årliga medarbetarsamtal - Källsortering Enligt miljöplan - Lönsamhet på projekt Enligt projektavslut Rutiner Resultaten redovisas på ledningsgruppsmöten och ligger till grund för förbättringsprogram och handlingsplaner.

Fastställd: Datum Namn

Fastställd: Datum Namn MILJÖMANUAL (Rev 2.0) Fastställd: 061208 Datum Namn Sid 2 av 11 INNEHÅLL: Miljö hos Muskövarvet AB 0 Orientering 1 Omfattning 2 Referenser 3 Definitioner 4.1 Generella krav 4.2 Miljöpolicy 4.3 Planering

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 HÄFLA BRUK KVALITETSSYSTEM Introduktion Häfla Bruks AB har i sin affärsidé att producera och leverera produkter till rätt kvalité i överensstämmelse med nationella och internationella

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern revision 3 Utbildning 4 Referenser 4 DOKUMENTATION

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Beskrivning av MarCon gruppen AB MarCon gruppen AB Kvalitets- och Miljöledningssystem 3 U Jan 2017

Beskrivning av MarCon gruppen AB MarCon gruppen AB Kvalitets- och Miljöledningssystem 3 U Jan 2017 Beskrivning av MarCon gruppen AB MarCon gruppen AB Kvalitets- och Miljöledningssystem 3 U n 2017 1 Innehåll: Förord 1) Orientering 2) Omfattning och tillämpning 3) Referenser / definitioner 4) Kvalitetssystem:

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Kvalitetssystem. Rörsvets i Sverige AB, org.nr 556735-4278. Innehåll;

Kvalitetssystem. Rörsvets i Sverige AB, org.nr 556735-4278. Innehåll; Kvalitetssystem Rörsvets i Sverige AB, org.nr 556735-4278 Innehåll; 1. Företagsledningens ansvar 2. Kvalitetssystem 3. Kontraktsgranskning 4. Dokumentstyrning 5. Inköp 6. Produkter tillhandahållna av beställare

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag OBS! Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets-,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning Berteco AB 2009 Kvalitetsplan Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv Generella kvalitetspunkter Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär installation av idrottsgolv och innefattar: -Leverans

Läs mer

DATUM: 120227 VERSION: 33 SID: 1/6 VOB SYD AB RÄTTIGHETERNA FÖRBEHÅLLS

DATUM: 120227 VERSION: 33 SID: 1/6 VOB SYD AB RÄTTIGHETERNA FÖRBEHÅLLS Kvalitetsmanual I kvalitetsmanualen ingår: 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Översikt 4. Övriga aktiviteter förknippade med kvalitetssystemet 5. Styrning och beskrivning av ansvar 6. Systemets återställningsförmåga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000.

Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000. Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000. Melicas affärsidé Vår utgångspunkt är att miljöfrågor är av sammansatt natur och inbegriper de flesta områden i samhällsstrukturen.

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 0. Orientering Kvalitetssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB. Företaget finns i Skara (huvudkontor på Skolgatan 3,

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB Kapitel: 1. Ledningssystem för ÖVERGRPANDE BESKRVNNG AV KVALTETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB:s kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN-SO 9001:2008 Kvalitetssystemets uppbyggnad är baserad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Kvalitetsledning Ecotraffic

Kvalitetsledning Ecotraffic Kvalitetsledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr:

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark rn U "'-& ""''',k E""""M 016-""770 KAPITEL NR: 1 ADMINISTRATIVA KRAV Utgåva: 13 Datum: 2013-01-10 Utgiven av: ~kyl AB ~ i. Sida nr: 1 (1) 1. Administrativa krav 1.1. Företagsuppgifter Telefon: 016-166770

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena, Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Hemsideadress

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer